Byla e2YT-102-820/2018
Dėl asmeninio testamento patvirtinimo, suinteresuotieji asmenys: valstybės įmonė Turto bankas ir A. L

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Deimantei Šinkūnaitei, dalyvaujant pareiškėjai I. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I. P. pareiškimą dėl asmeninio testamento patvirtinimo, suinteresuotieji asmenys: valstybės įmonė Turto bankas ir A. L..

2Teismas

Nustatė

3

 1. Pareiškimo dalykas ir pagrindo santrauka
 1. Pareiškėja kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (pareiškimo dalykas):
  1. Patvirtinti D. L. asmeninį testamentą.
 2. Pareiškėja nurodė, jog pareiškėjos kaimynė D. L. gyvena tame pačiame name, kaip ir pareiškėja. Pareiškėja su D. L. artimai bendravo ir kartu leido laiką nuo 1985 metų.
 3. 2015 metų gruodžio mėnesį D. L. parodė jos ranka surašytą testamentą, kuriame ji išreiškė savo valią palikti visą savo turtą pareiškėjai. D. L. savo sprendimą motyvavo tuo, jog ji yra vieniša, artimųjų neturi ir norėtų, jog pareiškėja paveldėtų jos turtą. D. L. nurodė, jog ruošiasi patvirtinti testamentą notariškai bei parodė vietą, kur yra jos asmeniniai dokumentai ir testamentas.
 4. 2016 m. sausio 26 d. palikėją ištiko insultas, po kurio ji pastoviai sirgo, gulėjo ligoninėse, jos sveikata blogėjo ir 2017 m. gegužės 8 d. ji mirė VšĮ Vilkpėdės ligoninėje. Pareiškėjos teigimu ji visąlaik rūpinosi D. L., lankė ją ligoninėje, jai mirus ją palaidojo.
 5. Apie surašytą asmeninį testamentą D. L. pasakė ne tik pareiškėjai, bet ir kitai artimai kaimynei, su kuria bendravo – O. S..
 6. Pareiškėja teigia, jog nors D. L. surašytame testamente nėra nurodyta jo sudarymo data ir vieta, tačiau šios aplinkybės nelaikytinos pagrindu pripažinti testamentą negaliojančiu. D. L. surašytas dokumentas atitinka visus tokio pobūdžio sandoriams keliamus reikalavimus, iš jo turinio aiški D. L. valia po mirties palikti visą turtą pareiškėjai.
 1. Suinteresuotojo asmens VĮ Turto banko atsiliepimo santrauka
 1. Suinteresuotasis asmuo VĮ Turto bankas per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad jeigu pilnai ir visapusiškai išnagrinėjus byloje esančius įrodymus teismas įsitikintų, kad yra pagrindas patvirtinti D. L. asmeninį testamentą, suinteresuotasis asmuo neprieštaraus pareiškėjos prašymo patenkinimui.
 2. Suinteresuotasis asmuo A. L. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.
Teismas konstatuoja :
 1. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados
 1. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).
 2. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.
 3. Prašomame pripažinti asmeninio testamentu tekste nurodyta: „Visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą palieku I. P. gimimo 1938 01 23, A. k. ( - ) Mano asmens kodas ( - ) Paso nr. 24086162 D. L. (parašas)“ (1 t., p. 9).
 4. D. L. mirė 2017 m. gegužės 8 d.
 5. D. L. kitų įpėdinių neturėjo.
 6. Testamentas – vienašalis sandoris, kuriame išreikštas jį sudariusio asmens patvarkymas dėl jam priklausančio turto paveldėjimo. Po testatoriaus mirties testamente nurodyti asmenys paveldi palikėjo turtą, t. y. testamentai sukuria paveldėjimo teisinius santykius. Taigi testamento instituto paskirtis – užtikrinti fiziniam asmeniui teisę savo valia, kuri išviešinama po mirties, pasirinkti įpėdinius ir paskirstyti jiems po testatoriaus mirties liekantį palikimą. Įstatymu pripažįstami oficialieji ir asmeniniai testamentai (CK 5.27 straipsnis). Notaro ar kito įstatymu įgalioto asmens patvirtinti testamentai yra oficialieji (CK 5.28 straipsnis). Asmeninis testamentas – tai testatoriaus ranka surašytas testamentas, kuriame nurodyta testatoriaus vardas, pavardė, testamento sudarymo data, vieta ir kuris išreiškia testatoriaus valią ir yra jo pasirašytas (CK 5.30 straipsnio 1 dalis). Asmeninis testamentas atitinka oficialųjį tik tuo atveju, jeigu nustatyta tvarka buvo perduotas saugoti notarui ar konsuliniam pareigūnui užsienyje (CK 5.31 straipsnio 1, 2 dalys). Jeigu asmeniniai testamentai nebuvo perduoti saugoti nurodytiems asmenims, jie turi būti per vienerius metus po testatoriaus mirties pateikti teismui ir jo patvirtinti (CK 5.31 straipsnio 4 dalis). Teismo patvirtintas asmeninis testamentas įgyja oficialiojo testamento statusą. Tai reiškia, kad asmeninis testamentas, kuris nebuvo perduotas saugoti notarui ar konsuliniam pareigūnui, gali sukurti paveldėjimo teisinius santykius tik tuo atveju, jeigu per nustatytą terminą buvo pateiktas teismui ir teismas jį patvirtino.
 7. Pareiškėja I. P. į teismą dėl D. L. asmeninio testamento patvirtinimo kreipėsi 2017 m. liepos 24 d., todėl vienerių metų terminas asmeninio testamento patvirtinimui nėra praleistas.
 8. CK 5.30 straipsnio 1 dalyje nustatyti asmeniniam testamentui privalomi reikalavimai: a) asmeninis testamentas turi būti surašytas testatoriaus ranka; b) asmeniniame testamente turi būti nurodytas testatoriaus vardas, pavardė, testamento sudarymo data (metai, mėnuo, diena) ir vieta; c) testatoriaus valios išraiška; d) asmeninis testamentas turi būti pasirašytas testatoriaus. CK 5.30 straipsnyje taip pat aptartos tam tikros šių reikalavimų taikymo išimtys. Nurodyti reikalavimai taikomi tiek nustatyta tvarka perduotiems saugoti asmeniniams testamentams, tiek ir neperduotiems, kurie, kaip minėta, tvirtinami teismo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas aiškindamas asmeninio testamento sudarymo tvarką ir formą reglamentuojančių teisės normų tikslą, yra pažymėjęs, kad, atsižvelgiant į asmeninio testamento tikslą – suteikti palikėjui galimybę pačiam surašyti jam priklausančio turto patvarkymą mirties atveju, įstatyme nustatytais testamento sudarymo reikalavimais siekiama užtikrinti, jog testatoriaus vidinė valia atitiktų jos išorinę išraišką testamente. Kadangi asmeninis testamentas sukuria teisinį paveldėjimo santykį tik po testatoriaus mirties, tai CK 5.30 straipsnio normos pagal savo prigimtį laikomos imperatyviosiomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-581/2004; 2009 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-310/2009). Dėl to teismas, nagrinėdamas prašymą patvirtinti asmeninį testamentą, patikrina, ar jis atitinka CK 5.30 straipsnyje nustatytus reikalavimus asmeninio testamento formai, turiniui, ar jame yra išreikšta testatoriaus valia dėl jam priklausančio turto paveldėjimo.
 9. Pareiškimas dėl asmeninio testamento patvirtinimo nagrinėjamas ypatingosios teisenos tvarka. Teismas nagrinėdamas prašymus dėl asmeninio testamento patvirtinimo, patikrina, ar jis atitinka CK 5.30 straipsnyje nustatytus reikalavimus asmeninio testamento formai, turiniui, ar jame yra išreikšta testatoriaus valia dėl jam priklausančio turto paveldėjimo. Testatoriaus valia yra esminis būtinas testamento elementas, ji turi būti išreikšta taip, kad būtų aišku, jog asmuo duoda patvarkymą dėl paveldėjimo. Testamentą patvirtinus teismui, jis įgauna teisinę galią ir suteikia teisę testamente nurodytiems asmenims priimti palikimą, jo atsisakyti, gauti paveldėjimo teisės liudijimą, o suinteresuoti asmenys įgyja teisę pareikšti ieškinius dėl testamento pripažinimo negaliojančiu.
 10. Pateiktame dokumente yra aiškiai suformuluota D. L. valia – visą kilnojamą ir nekilnojamą turtą palikti I. P..
 11. 2018 m. sausio 29 d. nutartimi buvo paskirta asmeninio testamento rašysenos ekspertizė.
 12. 2018 m. birželio 18 d. Lietuvos teismo ekspertizės centro Ekspertizės aktas Nr. 11 – 644 (18) (1 t., p. 123-126) patvirtino, jog visą asmeninio testamento tekstą surašė ir pasirašė D. L..
 13. Nagrinėjamu atveju D. L. surašytame asmeniniame testamente nėra nurodyta jo surašymo data bei vieta, tačiau tai nesudaro pagrindo nelaikyti nurodyto dokumento asmeniniu testamentu. Testamento sudarymo datos ir vietos nebuvimas daro testamentą negaliojantį tik tuo atveju, jeigu testamento sudarymo datos ir vietos negalima nustatyti kitais būdais arba jos nėra aiškios iš kitų aplinkybių (CK 5.30 straipsnio 1 dalis). Ekspertizės akte nustatyta, kad visi įrašai padaryti mirusiosios D. L.. Pareiškėja nurodė, kad ji testamentą rado tarp kitų asmeninių mirusiosios daiktų, kur ir buvo nurodžiusi pati mirusioji. Aplinkybes susijusias su testamentu patvirtino ir byloje apklaustos liudytojos. Atsižvelgiant į tai, teismui nekyla abejonių, kad dokumentas buvo surašytas testatorės bute, kuri faktiškai ir laikytina testamento sudarymo vieta. Pažymėtina, kad testamento sudarymo momentu, apie 2015 m. gruodžio mėnesį, testatorė buvo sveika, o susirgo staiga 2016 m. sausio 26 d. ištikus galvos smegenų infarktui (1 t., p. 5). Prasidėjus infarktuo sutriko kalba ir nebegalėjo kalbėti. Į ligoninę pristatėkaimynė. D. L. buvo išreiškusi valią, jog pablogėjus jos sveikatai ar praradus sąmonę, visą informaciją apie jos sveikatą teiktų pareiškėjai I. P. (1 t., p. 6). Ši aplinkybė patvirtina, jog tarp pareiškėjos ir D. L. buvo geri artimi tarpusavio santykiai. Nėra pagrindo netikėti pareiškėjos teiginiais apie testamento surašymo datą, kadangi liudytojų parodymai ir byloje esantys dokumentai patvirtina galimai teisingą apytikslę dokumento surašymo datą – 2015 m. gruodis. Surašytame dokumente išreikšta valia yra aiški ir konkreti – visą savo turtą palikti pareiškėjai I. P..
 14. Vadovaujantis minėtomis aplinkybėmis tvirtintinas D. L. surašytas asmeninis testamentas (CK 5.31 straipsnio 4 dalis, CPK 443 straipsnio 7 dalis, 442 straipsnio 14 punktas).

4Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.).
 2. CPK XXXIX skyriuje nustatyta tvarka nagrinėtoje byloje dalyvaujančių asmenų turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (LR CPK 582 straipsnio 7dalis).
 3. Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos neviršija įstatymų numatytos minimalios sumos, todėl priteisimo klausimas nesprendžiamas (CPK 92 straipsnis).
Teismas, vadovaudamasis CPK 92, 93, 98, 442, 443, 579 - 582 straipsniais,

Nutarė

5patenkinti pareiškimą. Patvirtinti D. L. (a. k. ( - )) surašytą asmeninį testamentą, kuriame nurodyta: visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą palieku I. P. (a. k. ( - ) Nutarčiai įsiteisėjus, pranešimą apie šią nutartį ir jos patvirtintą kopiją išsiųsti Testamentų registrui (Centrinė hipotekos įstaiga, Tilto g. 17/4, Vilnius). Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai