Byla e2A-1183-180/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės Radviliškio rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-870-440/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“ ieškinį atsakovei Radviliškio rajono savivaldybės administracijai, dalyvaujant tretiesiems asmenims: uždarajai akcinei bendrovei „Raseinių statyba“, uždarajai akcinei bendrovei RNDV Group“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Orestinos montažas“, bei išvadą teikiančiai institucijai Viešųjų pirkimų tarnybai, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Kongera“ pareiškė ieškinį, kuriame prašė panaikinti atsakovės Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimą nutraukti viešąjį pirkimą „Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) Radvilų g. 6, Radviliškyje, statybos papildomų darbų atlikimas pagal techninio projekto „A“ laidą“, pirkimo Nr. 181944, ir 2017 m. birželio 21 d. sprendimą netenkinti ieškovės pretenzijos; panaikinti atsakovės Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 2017 m. balandžio 7 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir tiekėjos UAB „Orestinos montažas“ pasiūlymo pirkimo laimėtoju pripažinimo, įpareigojant perkančiąją organizaciją tęsti pirkimo procedūras ir iš naujo įvertinti UAB „Orestinos montažas“ pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygoms bei priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovės teiginiai: atsakovė vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) Radvilų g. 6, Radviliškyje, statybos papildomų darbų atlikimas pagal techninio projekto „A“ laidą“, pirkimo Nr. 181944. Pirkime pasiūlymus pateikė trys tiekėjai: ieškovė UAB „Kongera“, veikianti kartu su UAB „RNDV Group“, taip pat tretieji asmenys: UAB „Orestinos montažas“ ir UAB „Raseinių statyba“. 2017 m. balandžio 7 d. atsakovė informavo apie sudarytą pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoja pripažintą UAB „Orestinos montažas“ pasiūlymą. Perkančioji organizacija 2017 m. gegužės 30 d. priėmė sprendimą nutraukti pirkimą, nes pirkime dalyvaujančios tiekėjos UAB „Orestinos montažas“ ir UAB „Kongera“, veikiančios kartu su UAB „RNDV Group“, nepasitelkė statinio projekto autorės UAB „Inžinerinė mintis“ kaip subrangovės, negavo jos sutikimo koreguoti statinio projektą, todėl buvo nustatytas terminas suderinti su perkančiąja organizacija darbų atlikimo grafikus. Pirkimo laimėtojai per nustatytą terminą neatlikus šių veiksmų, atsakovė konstatavo, kad pirkimas užsitęsė, todėl kilo reali grėsmė nepanaudoti Valstybės investicijų 2017 metų programoje numatytų lėšų, o 2018 m. ar kitais vėlesniais metais lėšų šio objekto statybai nenumatyta. Nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimu nutraukti pirkimo procedūras ieškovė 2017 m. birželio 14 d. pateikė pretenziją, kurios atsakovė netenkino.
 3. Ieškovė teigia, kad Pirkimo dokumentuose nebuvo nustatyta dėl prievolės pateikti perkančiajai organizacijai techninio projekto autorės UAB „Inžinerinė mintis“ rašytinį sutikimą koreguoti pastato techninį projektą ir rengti darbo projektą iki sutarties sudarymo su atsakove. Dėl to negalima pripažinti, kad atsakovei šios aplinkybės nebuvo žinomos ir negalėjo būti protingai numatytos pradedant ir vykdant pirkimo procedūras. Ji (ieškovė) tikėjosi, kad UAB „Inžinerinė mintis“ rašytinis sutikimas koreguoti techninį projektą ir rengti darbo projektą bus pateiktas pirkimo laimėtojui.
 4. Aplinkybė, kad užsitęsė pirkimo procedūros dėl teisminių ginčų, nėra pakankamas pagrindas nutraukti pirkimą, nes ginčai tarp viešųjų pirkimų dalyvių yra dažnas reiškinys.
 5. Nutraukiant pirkimą pagal VPĮ 7 straipsnio 5 dalį, būtinas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, tačiau nagrinėjamu atveju nėra duomenų apie tai, kad Viešųjų pirkimų tarnyba būtų pateikusi sutikimą nutraukti pirkimą. Atsakovė neteisėtai, savavališkai nutraukdama pirkimo procedūras, pažeidė VPĮ 7 straipsnio 5 dalies nuostatas, viešųjų pirkimų (proporcingumo ir lygiateisiškumo) principus.
 6. Perkančioji organizacija netinkamai įvertino UAB „Orestinos montažas“ pasiūlymą, nes ši tiekėja neatitiko pirkimo sąlygų 21.10 punkto reikalavimų. Šio tiekėjo pasiūlymas turi būti iš naujo vertinamas.
 7. Dublike ieškovė atsisakė ieškinio reikalavimo dėl perkančiosios organizacijos 2017 m. balandžio 7 d. sprendimo sudaryti pasiūlymų eilę, nes Šiaulių apygardos teismo 2017 m. birželio 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-769-883/2017 šis sprendimas buvo panaikintas.
 8. Ieškovė teigė, kad Šiaulių apygardos teismo 2017 m. birželio 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-769-883/2017 nebuvo nustatyta, kad UAB „Orestinos montažas“ ir UAB „Kongera“ pasiūlymai neatitinka pirkimo sąlygų, o aplinkybė, kad nutraukus pirkimo procedūras buvo paskelbtas naujas pirkimas neskelbiamų derybų būdu, kuriame dalyvavo tik trečiasis asmuo UAB „Raseinių statyba“, kelia abejonių dėl pirkimo skaidrumo.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu priėmė ieškovės dalies ieškinio atsisakymą ir nutraukė civilinę bylą dėl reikalavimo panaikinti atsakovės 2017 m. balandžio 7 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojos tiekėjos UAB „Orestinos montažas“ pasiūlymo pripažinimo, kitoje dalyje ieškinį patenkino.
 2. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad 2017 m. liepos 17 d. įsiteisėjo Šiaulių apygardos teismo 2017 m. birželio 30 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-769-883/2017, kuriuo panaikintas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 2017 m. balandžio 7 d. sprendimas nustatyti pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoju pripažinti tiekėjos UAB „Orestinos montažas“ pasiūlymą, bei aplinkybę, kad 2017 m. birželio 14 d. pretenzijoje ieškovė nereikalavo panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimo dėl pasiūlymų eilės sudarymo, sprendė, kad dalies ieškinio reikalavimų atsisakymas neprieštarauja viešajam interesui ar imperatyvioms įstatymo nuostatoms.
 3. Įvertinęs pirkimo dokumentus teismas sprendė, kad juose nėra tiesiogiai nustatytas reikalavimas tiekėjui kartu su pasiūlymu pateikti techninio projekto autorės sutikimą keisti statinio technologinio projekto sąlygas, taip pat nėra reikalavimo techninio projekto autorę UAB „Inžinerinė mintis“ pasitelkti kaip subrangovę. Pirkimo sąlygų 19 punkte nustatyta, kad prieš pradėdamas darbus tiekėjas parengia statybos darbų darbo projektą ir statybos darbų technologijos projektą pagal STR 1.08.02:2002 3 priedo nuostatas. Be to, tiekėjas parengęs reikalingą techninę dokumentaciją nurodytą 19 punkte ir reikiamai ją suderinęs, pateikęs perkančiajai organizacijai reikalingus draudimus statybų srityje ir paskyręs atsakingus asmenis pradeda iš esmės vykdyti darbus (pirkimo sąlygų 20 punktas). Taigi aiškindamas paminėtas pirkimo sąlygas, atsižvelgdamas į galiojantį teisinį reguliavimą, teismas priėjo išvados, kad pirkime dalyvaujantys tiekėjai turėjo ir galėjo numanyti, kad, siekiant atlikti darbus, reikės techninio projekto autorės UAB „Inžinerinė mintis“ sutikimo keisti parengtą projektą, nes jo neturint, tiekėjas negalėtų parengti teisės aktų reikalavimus atitinkančio statybos darbų darbo projekto ir statybos darbų technologijos projekto bei pradėti vykdyti statybos darbus, t. y. įvykdyti pirkimo sutarties 19 ir 20 punkte numatytų pareigų.
 4. Perkančioji organizacija visiems pirkime dalyvaujantiems tiekėjams suteikė galimybę pateikti techninio projekto autorės sutikimą atlikti jo pakeitimus, ir tai patvirtina perkančiosios organizacijos 2017 m. kovo 23 d. raštas tiekėjoms. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo manyti, kad perkančioji organizacija pažeidė VPĮ nuostatas bei viešųjų pirkimų principus.
 5. Teismo vertinimu atsižvelgiant į tai, kad pirkimas buvo vykdomas supaprastinto konkurso būdu, t. y. VPĮ IV skyriuje nustatyta tvarka, Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nutraukti pirkimo procedūras konkrečiu atveju nebuvo reikalingas.
 6. Teismas nurodė, kad nors teisme jau du kartus buvo nagrinėjami ginčai dėl šio pirkimo, tai savaime nereiškia, kad tai užvilkino pirkimo procedūras, nes civilinėse bylose Nr. e2-559-357/2017 ir Nr. e2-769-883/2017 nebuvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir pirkimo procedūros nebuvo stabdomos, tai reiškia, kad teisminis tiekėjų ir perkančiosios organizacijos ginčų nagrinėjimas neturėjo esminės reikšmės, įtakos pirkimo procedūrų trukmei. Atsižvelgiant į tai, kad abejose Šiaulių apygardos teisme nagrinėtose civilinėse bylose Nr. e2-559-357/2017 ir Nr. e2-769-883/2017 buvo tenkinti ieškovių (tiekėjų) ieškiniai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tai teismo vertinimu leidžia manyti, kad teisminius ginčus lėmė pačios perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai.
 7. Perkančioji organizacija sprendimą nutraukti pirkimą priėmė dar neišnagrinėjus civilinės bylos Nr. e2-769-883/2017 iš esmės. Teismo procesinis sprendimas paminėtoje byloje priimtas tik 2017 m. birželio 30 d., t. y. praėjus mėnesiui po to, kai perkančioji organizacija nusprendė nutraukti pirkimą (sprendimas nutraukti pirkimą priimtas dar 2017 m. gegužės 30 d.). Taigi viešasis pirkimas nutrauktas dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų (teisminių ginčų) dar teismui nespėjus įvertinti atsakovės veiksmų teisėtumo sudarant pasiūlymų eilę ir nustatant pirkimo laimėtoją. Vien aplinkybė, kad teisme nagrinėjamas klausimas dėl pasiūlymų sudarymo eilės teisėtumo savaime nereiškia, kad toks perkančiosios organizacijos sprendimas bus panaikintas, kadangi šalys nežino ir negali žinoti iš anksto (iki sprendimo paskelbimo), kokį procesinį sprendimą priims teismas išnagrinėjęs ginčą iš esmės. Įvertinus aplinkybę, kad Šiaulių apygardos teismas 2017 m. birželio 30 d. priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-769-883/2017 panaikinti pasiūlymų eilę, nes atsakovė pripažino ieškinį (teismas perkančiosios organizacijos veiksmus, t. y. pirkimo nutraukimą, vertino kaip ieškinio pripažinimą), todėl neatmetama galimybė, kad byloje galėjo būti priimtas ir kitoks procesinis sprendimas, jei pirkimas nebūtų nutrauktas, tokiu atveju atsakovė galbūt būtų galėjusi sudaryti viešojo pirkimo sutartį su pirkimo laimėtoju ir vykdyti sutartį.
 8. Apie pirkimą paskelbta 2016 m. gruodžio mėnesį; nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2017 m. sausio 4 d. (pirkimo sąlygų 37 p.), o sprendimas nutraukti pirkimo procedūras priimtas 2017 m. gegužės 30 d. Taigi perkančioji organizacija priėmė sprendimą nutraukti pirkimą praėjus vos 5-iems mėnesiams nuo pirkimo paskelbimo. Įvertinus tai, kad nėra terminų darbams atlikti, bei pirkimo sąlygas, teismas sprendė, kad nėra pagrindo manyti, jog šiuo atveju reikalinga itin sparčiai užbaigti pirkimo procedūras, nes pirkimo sąlygų 11 punkte numatytas 24-ių mėnesių terminas rangos darbams atlikti, su galimybe pratęsti darbų atlikimą dar 12-os mėnesių terminui. Įvertinus nurodytas aplinkybes, susijusias su pirkimo procedūrų trukme, teismas padarė išvadą, kad ieškovė neįrodė būtinybės skubiai atlikti papildomus statybos darbus. Teismas pripažino, kad 5-rių mėnesių terminas pirkimo procedūroms atlikti nėra pernelyg ilgas laiko tarpas.
 9. Atsižvelgdamas į tai, kad ginčo pirkimas ir 2017 m. birželio 1 d. atsakovės vykdytas viešasis pirkimas Nr. 333767:1 iš esmės yra analogiški, nes abiejuose viešuosiuose pirkimuose objektas yra Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) Radvilų g. 6, Radviliškyje, statybos papildomi darbai (sutampa darbų apimtys), teismas sprendė, kad perkančioji organizacija neprarado suinteresuotumo pirkimo objektu.
 10. Nors atsakovė tvirtino, kad ji gali prarasti finansavimą, nes lėšos baseino statybai numatytos Valstybės investicijų 2017 metų programoje, kad 2018 m. ar kitais vėlesniais metais nėra numatyta skirti lėšų baseino statybai Radviliškyje, tačiau atsakovė nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių šiuos teiginius. Taigi byloje nesant duomenų, kad dėl ilgai trunkančių pirkimo procedūrų atsakovė neteko finansavimo, kad dėl to ji negalėtų savarankiškai įgyvendinti pirkimo, teismas padarė išvadą, kad atsakovė neįrodė, kad neturėjo finansinių galimybių tęsti pradėto pirkimo.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8

 1. Atsakovė Radviliškio rajono savivaldybės administracija apeliaciniame skunde prašo Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 4 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės UAB „Kongera“ ieškinį atmesti.
 1. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas 2017 m. liepos 19 d. nutartimi, atsisakydamas tenkinti ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovės 2017 m. gegužės 30 d. sprendimo nutraukti viešąjį pirkimą vykdymą, o sprendimu panaikinęs apeliantės 2017 m. gegužės 30 d. sprendimą nutraukti supaprastintą viešąjį pirkimą „Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) Radvilų g. 6, Radviliškyje, statybos papildomų darbų atlikimas pagal techninio projekto „A“ laidą“ ir įpareigojęs atsakovę tęsti pirkimo procedūras dėl tų pačių papildomų statybos darbų atlikimo, buvo nenuoseklus ir nepagrįstai sudarė tokią situaciją, kad apeliantei tapo neaišku kaip tokį sprendimą įvykdyti, nes dėl tų pačių papildomų statybos darbų su UAB „Raseinių statyba“ jau yra sudaryta ir galiojanti rangos sutartis ir ji iš dalies įvykdyta. Nurodytos aplinkybės įrodo, kad teismo sprendimas nepagrįstas ir neteisėtas.
  2. 2017 m. gegužės 30 d. sprendimas nutraukti supaprastintą viešąjį pirkimą buvo priimtas pagrįstai, nes iškilo reali grėsmė 2017 m. ir apskritai nepanaudoti valstybės investicijų šių metų programoje numatytų kapitalo investicijų Radviliškio rajono savivaldybei, kaip valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos investicijų projektui „Radviliškio miesto sporto komplekso baseino Radviliškyje, Radvilų g. 6, statyba“, o 2018 m. ir paskesniais metais šiam objektui lėšų nenumatyta. Aplinkybes dėl finansavimo netekimo patvirtinančius įrodymus pirmosios instancijos teismas galėjo prašyti pateikti atsakovės arba savarankiškai susipažinti su viešai skelbiamu Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-337, iš kurio matyti, kad atsakovei 2017 metams skirta 829 000 Eur.
 2. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Kongera“ prašė atsakovės Radviliškio rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą atmesti ir Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.
 3. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais esminiais argumentais:
 1. Pirmosios instancijos teismas turėdamas duomenų, kad nutraukus pirkimą, perkančioji organizacija neskelbiamų derybų būdu įvykdė naują pirkimą, pagal kurį dalis darbų jau įvykdyta, šių aplinkybių sprendime neturėjo ir neprivalėjo vertinti, nes tai nėra ginčo dalykas.
 2. Pirkimo sąlygose nustatytas 24-ių mėnesių terminas rangos darbams paneigia atsakovės argumentus, kad ji 2018 metais nebeturės finansinių išteklių atliktiems darbams apmokėti. Pirkimo sąlygose nėra nustatyta, kad atsakovė atsiskaitys už darbus išimtinai iš valstybės biudžeto lėšų numatytų kapitalo investicijoms 2017 metams. Pirkimas paskelbtas 2016 m. gruodžio 20 d., o Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. V-337, kuriuo atsakovei 2017 metams skirtas 829 000 Eur finansavimas, pasirašytas 2017 m. balandžio 7 d. Taigi atsakovė skelbdama pirkimą dar nebuvo sudariusi sutarties dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties ir jai nebuvo skirtas finansavimas. Naujajame pirkime atsakovė nusipirko rangos darbus brangiau nei buvo pasiūliusi ieškovė.
 3. Nėra pagrindo priimti atsakovės apeliacinės instancijos teismui pateiktą 2017 m. balandžio 21 d. sutartį Nr. SV-39/2017-257, sudarytą tarp Radviliškio rajono savivaldybės administracijos ir Kūno kultūros ir sporto departamento, kuria ji įrodinėja aplinkybes dėl finansavimo netekimo, nes atsakovė turėjo galimybes ir pareigą ją pateikti pirmosios instancijos teisme.
 1. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Raseinių statyba“ palaiko apeliantės poziciją ir prašo priteisti iš ieškovės pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Įvertinus tai, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų ir turi būti atmestas, taip pat įvertinus aplinkybę, kad tie patys darbai jau yra nupirkit kitame pirkime, ieškovės ieškinio tenkinimas jai jokių teisinių padarinių negali sukelti, t. y. nesukuria ieškovei jokio materialinio teisinio rezultato. Tai sudarė savarankišką ir pakankamą pagrindą atmesti ieškovės ieškinį.
  2. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl pirkimo nutraukimo teisėtumo, netinkamai įvertino aplinkybę, kad perkančioji organizacija tuos pačius papildomus statybos darbus jau nupirko kitame pirkime.
 3. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „RNDV Group“ nurodė:
  1. Dėl priimto sprendimo susiklostė dar didesnis teisinis neapibrėžtumas nei buvo ginčo pradžioje. Pripažinus pirkimo nutraukimą neteisėtu, nauja pirkimo sutartis turėtų būti sudaryta su nauju laimėtoju sąlygomis, nurodytomis pasiūlyme, įskaitant pasiūlymo kainą, nors realiai atliktinų darbų kiekis būtų kitas (dalis darbų jau yra atlikta kito rangovo). Nustačius perkančiosios organizacijos neteisėtus veiksmus, šalys turėtų būti grąžinamos į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, kas jau natūra yra nebeįmanoma įgyvendinti.
  2. Sutartis, kuria skirtas finansavimas, buvo sudaryta jau po konkurso, tačiau ji buvo sudaryta darbams pagal ginčo konkursą finansuoti. Taigi, šis finansavimo šaltinis yra vienas iš galimų šaltinių. Žinant kokios yra sudėtingos finansavimo skyrimo procedūros valstybiniu lygmeniu, suprantamas apeliantės nuogąstavimas ir ėmimasis visų įmanomų priemonių, siekiant panaudoti skirtas lėšas tikslingai ir nustatytais terminais. Tačiau skirto finansavimo panaudojimas ne tos įmonės darbams apmokėti, tikėtinai pažeidžia trečiųjų asmenų interesus.
IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Apeliacinis skundas tenkintinas.
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis (CPK 4238 str. 2 d.).
 2. Kartu su apeliaciniu skundu atsakovė Radviliškio rajono savivaldybės administracija pateikė naujus įrodymus: Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 337 kopiją bei Valstybės biudžeto lėšų, Valstybės investicijų 2017-2019 metų programoje 2017 metams numatytų kapitalo investicijoms, naudojimo 2017 m. balandžio 21 d. sutarties Nr. SV-39/2017-257 kopiją, kuriais įrodinėjo viešojo pirkimo nutraukimo teisėtumą.
 3. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje vyraujantį viešąjį interesą, atsakovės kartu su apeliaciniu skundu pateiktus naujus įrodymus priima, prideda prie bylos ir vertina (CPK 42 str., 302 str., 314 str.).

9Dėl teismo sprendimo

 1. Nustatyta, kad perkančioji organizacija 2017 m. kovo 23 d. kreipėsi į ieškovę UAB „Kongera“ informuodama, kad pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 42 punktą projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us). Projektuotojas turi savo parengto projekto autorines teises, statytojas be projektuotojo sutikimo projektą gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas projektas, todėl atsižvelgdama į tai, kas aukščiau išdėstyta, viešųjų pirkimų komisija prašė tiekėjos iki 2017 m. kovo 29 d. pateikti projekto autorės UAB „Inžinerinė mintis“ sutikimą (leidimą) ar kitą dokumentą suteikianti teisę atlikti techninio projekto „Sporto ir sveikatingumo paskirties baseino pastato su priklausiniais, Radvilų g, 6, Radviliškio m., statybos techninis projektas“ projekto keitimus.
 2. 2017 m. balandžio 7 d. atsakovė sudarė pasiūlymų eilę bei pirkimo laimėtoja pripažino UAB „Orestinos montažas“, pasiūliusią mažiausią kainą, antroje vietoje liko ūkio subjektų grupė UAB „Kongera“ veikianti kartu su UAB „RNDV Group“, o trečioje – UAB „Raseinių statyba“.
 3. 2017 m. gegužės 30 d. perkančioji organizacija priėmė sprendimą nutraukti pirkimą, motyvuodama tuo, kad pirkimas susijęs su statinio projekto pakeitimu, o pirkime dalyvaujantys tiekėjai UAB „Orestinos montažas“ ir UAB „Kongera“, veikianti kartu su UAB „RNDV Group“, nepasitelkė statinio projekto autorės UAB „Inžinerinė mintis“ kaip subrangovės ir vykdant pirkimą perkančiajai organizacijai paprašius, nepateikė įrodymų, kad yra gautas UAB „Inžinerinės mintis“ rašytinis sutikimas koreguoti techninį projektą ir rengti darbo projektą, dėl ko nurodytos tiekėjos nepajėgs tinkamai įvykdyti pirkimo pagrindu pasirašytą sutartį.
 4. Rangos sutartyje numatyta, kad technologinė įranga, kalendoriniai darbų vykdymo darbai derinami su perkančiąja organizacija ir su ūkio subjektų grupės UAB „Raseinių statyba“ ir UAB „Bilderis“ atstovais, todėl pirkimo laimėtoja UAB „Orestinos montažas“ turėjo suderinti darbų grafiką, tačiau iki 2017 m. gegužės 19 d. šie duomenys negauti. Perkančioji organizacija sprendė, kad užsitęsus pirkimo procedūroms bei esant ginčams, susijusiems su pirkimu, sprendžiant teisme jau antroje byloje, iškilo reali grėsmė 2017 metais ir apskirtai nepanaudoti Valstybės investicijų 2017 metų programoje numatytų lėšų baseino statybai Radviliškio mieste, o 2018 metais ar vėlesniais metais lėšų šio objekto statybai nenumatyta. Remiantis VPĮ 7 straipsnio 5 dalimi pirkimas buvo nutrauktas, atsiradus aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti.
 5. Ieškovė pasinaudojo ikiteismine ginčo sprendime ne teisme tvarka. 2017 m. birželio 21 d. atsakovė ieškovės pretenziją atmetė.
 6. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. birželio 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-769-883/2017 panaikintas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 2017 m. balandžio 7 d. sprendimas nustatyti pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoju pripažinti tiekėjo UAB „Orestinos montažas“ pasiūlymą. Sprendimas įsiteisėjo 2017 m. liepos 17 d.
 7. Perkančioji organizacija 2017 m. birželio 1 d. išsiuntė kvietimą trečiajam asmeniui UAB „Raseinių statyba“ dalyvauti viešajame pirkime „Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) Radvilų g. 6, Radviliškyje, statybos papildomų darbų atlikimas pagal techninio projekto „A“ laidą“, pirkimo Nr. 333767:1, neskelbiamų derybų būdu. Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos 2017 m. birželio 16 d. protokolas įrodo, kad pirkimo laimėtoja pripažinta UAB „Raseinių statyba“, jai pasiūlyta derėtis dėl darbų kainos. Derybų metu UAB „Raseinių statyba“ pasiūlė darbus atlikti už 490 000 Eur. 2017 m. birželio 19 d. UAB „Raseinių statyba“ ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija sudarė sutartį dėl Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) Radvilų g. 6, Radviliškyje, statybos papildomų darbų atlikimo, techninio projekto „A“ laidos išleidimo ir darbo projekto parengimo. 2017 m. birželio 30 d. atliktų darbų aktas įrodo, kad dalis darbų pagal sutartį yra atlikta.
 8. Pirkimo procedūrų nutraukimą reglamentuojanti VPĮ 7 straipsnio 5 dalis nustato, kad perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant <...> šio įstatymo IV skyriuje reglamentuojamo pirkimo procedūras. IV skyrius reglamentuoja supaprastintų pirkimų tvarka. Ginčo pirkimas vyko suprastinto pirkimo būdu, dėl ko Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nutraukti tokį pirkimą nebuvo reikalingas. Problema yra dėl „aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti“. Kasacinis teismas dėl paminėtos VPĮ 7 straipsnio 5 dalies nuostatos taikymo yra pasisakęs, kad viešasis pirkimas nėra savitikslis, kas reikštų, kad pirkimo procedūros turėtų būti baigtos pirkimo sutarties sudarymu tik dėl to, kad pirkimas jau pradėtas. Pradėjus pirkimo procedūras gali paaiškėti aplinkybės, dėl kurių nurodytas tikslas nebus pasiektas. Tam, kad perkančioji organizacija galėtų nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, turi būti nustatytos šios sąlygos: a) pirkimo sutartis dar neturi būti sudaryta, b) turi būti gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas dėl procedūros nutraukimo, c) turi būti nustatytos aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti. Pirmosios dvi sąlygos (pirkimo sutarties nesudarymo faktas bei Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo gavimas) yra formaliosios, trečioji sąlyga (nenumatytos aplinkybės) – vertinamoji. VPĮ neatskleidžiami šios vertinamosios sąlygos taikymo kriterijai, taigi nenumatytos aplinkybės vertinamos teismo konkrečioje byloje. Neturi reikšmės, kada nenumatytų aplinkybių objektyviai atsirado – iki pirkimo pradžios ar jau jam prasidėjus. Svarbu, kad atsiradusios aplinkybės turi esminę reikšmę tolimesnei pirkimo eigai, t. y. dėl jų tolimesnis pirkimo procedūrų vykdymas tampa negalimas bei jos perkančiajai organizacijai nebuvo žinomos ir negalėjo būti protingai numatytos pradedant pirkimo procedūras. Tik tokiu atveju procedūrų nutraukimas objektyviai bus pateisinamas, o dalyvaujančių tiekėjų interesai laikomi nepažeistais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2011, 2013 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013 ir kt.).
 9. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, sprendžiant dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo, atsižvelgtina ir į tokio sprendimo išimtinį pobūdį, objektyvias priežastis (o ne subjektyvų jų vertinimą), lėmusias VPĮ 7 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymą, perkančiosios organizacijos galimybes bei pastangas išsaugoti atitinkamo viešojo pirkimo teisinius santykius. Aptariamo perkančiosios organizacijos sprendimo teisėtumo vertinimui taip pat svarbus perkančiosios organizacijos intereso ginčo pirkimu egzistavimas, t. y. ar suinteresuotumas pirkimo objektu išliko, ar ne.
 10. Apeliacinės instancijos teismas pritaria skundžiamo teismo sprendimo išvadai, kad pirkime dalyvaujantys tiekėjai iš pirkimo sąlygų turėjo ir galėjo numanyti, kad siekiant atlikti darbus, reikės techninio projekto autorės UAB „Inžinerinė mintis“ sutikimo keisti parengtą projektą, nes, jo neturint, tiekėjas negalėtų parengti teisės aktų reikalavimus atitinkančio statybos darbų darbo projekto ir statybos darbų technologijos projekto bei pradėti vykdyti statybos darbus. Teisėjų kolegijos vertinimu, nurodyta aplinkybė akivaizdžiai patvirtina, kad ieškovės UAB „Kongera“ pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų, dėl ko, net ir pripažinus aplinkybę, kad atsakovė pirkimą nutraukė neteisėtai, šis sprendimas ieškovei nesukeltų jokių teisinių padarinių. Šią aplinkybę, skirtingai nei teigia ieškovė, pripažino ir Šiaulių apygardos teismas, 2017 m. birželio 30 d. sprendime (civilinės bylos Nr. e2-769-883/2017) nurodydamas, kad minėti pirkimo dalyviai (ieškovė UAB „Kongera“ ir trečiasis asmuo UAB „Orestinos montažas“) nepajėgs tinkamai įvykdyti pirkimo pagrindu pasirašytos sutarties, nes nepateikė įrodymų, jog yra gavę techninio projekto autorės UAB „Inžinerinė mintis“ rašytinį sutikimą koreguoti techninį projektą ir rengti darbo projektą (Sprendimo 7 punktas). 2017 m. liepos 17 d. sprendimas įsiteisėjo. Teismo sprendimo prejudicinė galia reiškia, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų faktų teisinių santykių šalys, kiti dalyvaujantys byloje asmenys ir jų teisių perėmėjai nebegali ginčyti kitose bylose (CPK 279 str. 4 d.).
 11. Byloje esančių įrodymų pagrindu nustatyta, kad po to, kai atsakovė nutraukė viešąjį pirkimą „Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) Radvilų g. 6, Radviliškyje, statybos papildomų darbų atlikimas pagal techninio projekto „A“ laidą“, ji dėl tų pačių papildomų darbų neskelbiamų derybų būdu 2017 m. birželio 19 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį su tiekėja UAB „Raseinių statyba“, kuri 2015 m. balandžio 27 d. statybos darbų rangos sutartimi Nr. 2015/284, kuri 2016 m. spalio 20 d. buvo papildyta susitarimu Nr. 2016/710, kartu su UAB „Bilderis“ įsipareigojo atlikti Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) Radvilų g. 6, Radviliškyje, statybos darbus pagal parengtą darbų projektą. UAB „Raseinių statyba“, kuri taip pat buvo pateikusi pasiūlymą dalyvauti ir nutrauktame viešajame pirkime, turi UAB „Inžinerinė mintis“ rašytinį sutikimą koreguoti techninį projektą ir rengti darbo projektą. Didelė dalis darbų (85,88 proc.) pagal 2017 m. birželio 19 d. viešojo pirkimo sutartį su tiekėja UAB „Raseinių statyba“ yra įvykdyta. Ieškovė UAB „Kongera“ šioje byloje neginčija naujai įvykusio pirkimo procedūrų ir šio pirkimo pagrindu 2017 m. birželio 19 d. sudarytos viešojo pirkimo sutarties su trečiuoju asmeniu dėl papildomų darbų atlikimo.
 12. 2017 m. balandžio 7 d. tarp atsakovės ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudaryta Valstybės biudžeto lėšų, Valstybės investicijų 2017-2019 metų programoje 2017 metams numatytų kapitalo investicijoms, naudojimo 2017 m. balandžio 21 d. sutartis Nr. SV-39/2017-257 patvirtina, kad Radviliškio rajono savivaldybei kaip valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija investicijų projekto „Radviliškio miesto sporto komplekso baseino Radviliškyje, Radvilų g. 6, statyba“ įgyvendinimui skirtos lėšos (829 000 Eur) turi būti įsisavintos iki 2017 m. gruodžio 1 d. (Sutarties 1, 2 ir 5 p.) Atsižvelgiant į nurodytą aplinkybę bei kasacinio teismo praktiką, kurioje pripažįstama, kad perkančiajai organizacijai objektyviai neturint finansavimo ir nebegalint tęsti pirkimo procedūrų, sprendžiama, kad tai pagrįstas pagrindas nutraukti pirkimą. Prarastas finansavimas sudaro pagrindą spręsti apie teisėtą pirkimo pabaigą, nes pirkimo procedūrų tęsimas, neturint tam finansinių galimybių, objektyviai neįmanomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-247/2013), todėl skirtingai nei teigia ieškovė, nagrinėjamu atveju pirkimo nutraukimą bei naujos viešojo pirkimo sutarties sudarymą nulėmė ir objektyvios priežastys.
 13. Pirmosios instancijos teismas, patenkindamas ieškinį ir panaikindamas atsakovės Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimą nutraukti supaprastintą viešąjį pirkimą „Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) Radvilų g. 6, Radviliškyje, statybos papildomų darbų atlikimas pagal techninio projekto „A“ laidą“, pirkimo Nr. 181944 bei įpareigodamas perkančiąją organizaciją tęsti pirkimo procedūras, priėmė neįvykdomą sprendimą. Teismas neatsižvelgė ir neįvertino reikšmingos aplinkybės, kad nutraukus ginčo viešąjį pirkimą, dėl tų pačių darbų jau buvo sudaryta ir vykdoma kita viešojo pirkimo sutartis. Šioje situacijoje esminė aplinkybė yra ta, kad sudarius naują viešojo pirkimo sutartį dėl tų pačių darbų ir didelę dalį (85,88 proc.) jų pagal minėtą sutartį atlikus, ne tik nebeliko poreikio tęsti pirkimo procedūras pagal nutrauktą pirkimą, bet toks atnaujintas ginčo pirkimas nebegalės būti realizuotas.
 14. Be to, jei pirkimas būtų atnaujintas ir procedūros tęsiamas, ieškovės pasiūlymas, kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų, (apie tai jau pasisakyta) vis tiek būtų atmestas.
 15. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias viešąjį pirkimą, neteisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, dalies jų iš viso nevertino, ir taip pažeidė įrodymų tyrimą ir vertinimą reglamentuojančias proceso taisykles, dėl to priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, kuris naikinamas, priimant naują sprendimą – ieškinį atmetant.
 16. Į esminius apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus atsakyta, kiti – teisiškai nėra reikšmingi.
Dėl bylinėjimosi išlaidų
 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).
 2. Apeliacinį skundą patenkinus ir pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinus, perskirstomos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 5 d.).
 3. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad trečiasis asmuo UAB „Raseinių statyba“ pirmosios instancijos teisme patyrė 1 894,86 Eur bylinėjimosi išlaidų, ką patvirtina byloje esanti PVM sąskaita faktūra ir darbų išklotinė bei AB „Swedbank“ mokėjimo nurodymas. Apeliacinės instancijos teisme trečiasis asmuo UAB „Raseinių statyba“ patyrė 526,35 Eur bylinėjimosi išlaidų, ką patvirtina PVM sąskaita faktūra ir darbų išklotinė bei AB „Swedbank“ mokėjimo nurodymas. Šių išlaidų dydis neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose ir 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 pakeistose rekomendacijose „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų maksimalių dydžių. Tačiau apeliacinės instancijos teismas atsižvelgdamas į tai, kad trečiojo asmens atsiliepime į apeliacinį skundą iš esmės kartojami atsiliepimo ir tripliko, pateiktų pirmosios instancijos teisme, argumentai, bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme dydį mažina iki 250 Eur. Šios 2 144,86 Eur (1 894,86 + 250) išlaidos priteistinos iš ieškovės.
 4. Atsakovė Radviliškio rajono savivaldybės administracija prašymo dėl bylinėjimosi iš laidų atlyginimo nepareiškė.

10Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

11Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 4 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

12Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Raseinių statyba“ (j. a. k. 172310471) iš uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“ (j. a. k. 302881661) 2 144,86 Eur (du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus ir aštuoniasdešimt šešis euro centus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai