Byla A-556-1506-13

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas), Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo valstybės įmonės Registrų centro apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 28 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo valstybės įmonės Registrų centro skundą atsakovams Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos ir Centrinei projektų valdymo agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas valstybės įmonė Registrų centras (toliau – ir pareiškėjas, ir VĮ Registrų centras) 2012 m. birželio 29 d. teismui padavė skundą (1 t., b. l. 3-11), kurį 2012 m. liepos 10 d. patikslino (1 t., 96-103), prašydamas: 1) panaikinti Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (toliau – ir Komitetas) direktoriaus 2012 m. birželio 1 d. įsakymą Nr. T-93 „Dėl valstybės įmonės Registrų centro 2012 m. gegužės 4 d. raštu Nr. (1.13.1)S-1936 pateikto skundo atmetimo“; 2) įpareigoti Centrinę projektų valdymo agentūrą (toliau – ir Agentūra) iš naujo įvertinti paraišką.

5Pareiškėjas nesutinka su Agentūros sprendimu atmesti pareiškėjo paraišką dėl investicijų projekto „Teisinės informacijos ir teisinės pagalbos informacinės sistemos sukūrimas ir teisinių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę (TEISIS)“ finansavimo. Paaiškino, kad minėtu projektu siekiama patobulinti ir palengvinti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą, padaryti ją prieinamesnę žmonėms, taupant laiką ir išteklius. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – ir Teisingumo ministerija) parengė gairių projektą, numatantį sistemos sukūrimą ir jos tvarkytojus – pareiškėją ir teisinės pagalbos teikimo tarnybas, be to, parengtas gairių projektas, kuriuo pareiškėjas įpareigotas vystyti šį projektą, o tarnybos – teikti duomenis informacinei sistemai. Institucijų struktūriniai pakeitimai nėra numatomi projekte, dėl to struktūriniai ateities pasikeitimai, kurie nebus vykdomi iš projektui skirtų lėšų, nebuvo aprašyti projekte. Projekto iniciatorė yra Teisingumo ministerija, todėl pareiškėjas, esantis ministerijos įsteigtas subjektas, negali numatyti sau nepavaldžių institucijų pasikeitimų. Elektroninių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę yra kompleksinė pertvarka, nes numatoma įgyvendinti ne vieną elektroninę paslaugą, teisės aktų pakeitimai. Teisingumo ministerija yra ir pareiškėjo, ir teisinės pagalbos tarnybų steigėja, ji formuoja bendrą politiką, todėl tarp pareiškėjo ir tarnybų yra administracinė subordinacija ir sudarinėti atskirų jungtinės veiklos sutarčių nėra būtina, be to, tarnybos nėra numatytos projekto partnerėmis, kadangi jos nevykdys ir nekurs projekto, o tik naudosis informacine sistema. Tarnyba sudaro sutartis su advokatais, todėl jie taip pat įpareigojami naudotis projektu sukuriama informacine sistema ir pareiškėjui papildomai sudaryti sutarčių nereikia. Savivaldybėms pirminė teisinė pagalba yra valstybinė funkcija, jos vykdymą koordinuoja teisinės pagalbos tarnybos. Teisingumo ministerija turi įgaliojimus nustatyti teikiamos paslaugos teisinį režimą savivaldybių lygmenyje priimant įsakymus, metodikas ir rekomendacijas; savivaldybės naudosis projektu sukuriama informacine sistema, bet paties projekto nevykdys ir nekurs, todėl su jomis sudaryti sutarčių irgi nereikia. VĮ Registrų centras tvarko ir prižiūri pagrindines šalies informacines sistemas, pagal centro įstatus jas gali ne tik kurti, teikti, prižiūrėti, bet ir organizuoti bei rengti mokymo kursus pagal savo veiklos sritį.

62011 m. liepos 1 d. užbaigtas valstybės įmonės „Teisinės informacijos centras“ reorganizavimas, prijungiant jį prie VĮ Registrų centro. Taigi pareiškėjas turi visas teisines, organizacines, žmogiškųjų išteklių ir technines priemones įgyvendinti projektą. Kvietime teikti paraiškas projektams nurodyti reikalaujami prioritetai bei remiamos veiklos sritys. Pareiškėjo pateiktoje paraiškoje ir siekiama atitinkamų tikslų. Be to, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas yra numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-2012 m. veiklos strategijos įgyvendinimo priemonėse, todėl tokios sistemos tęstinumas ir finansavimas yra užtikrinti, o Europos Sąjungos parama yra trūkstama sąlyga ir ekonominė prielaida projektui įgyvendinti.

7Atsakovas Agentūra atsiliepimu į pareiškėjo skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą (1 t., b. l. 109-114).

8Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas praleido skundo padavimo teismui terminą, kadangi ginčijamą 2012 m. birželio 1 d. įsakymą gavo 2012 m. birželio 6 d., o skundą padavė

92012 m. birželio 29 d., praleidęs 20 dienų terminą išankstinės ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarko institucijos sprendimui apskųsti. Nurodė, kad Agentūra pareiškėjo skundą nagrinėjo tik dėl projekto atitikties specialiajam atrankos kriterijui, t. y. dėl projekte diegiamų sprendimų kompleksiškumo vertinimo, tuo tarpu Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – ir Finansų ministerija) vertina projekto atitiktį bendriesiems atrankos kriterijams. Finansų ministerija atsakymo į pareiškėjo skundą nepateikė, todėl, atsakovo nuomone, teismas skundą šioje dalyje gali vertinti savo nuožiūra. Agentūra, gavusi paklausimą dėl pareiškėjo skundo, pateikė projekto atmetimo pagrindimą, kuriame paaiškino, kodėl paraiška neatitiko vertinimo kriterijų. Vertinant projekto atitiktį 7.1.2 kriterijui, įsitikinama, ar teisė vykdyti numatytas veiklas yra įvardyta įstatuose, teisės aktuose ar įgaliojimuose. Pareiškėjo teigimu, teisinis pagrindas jam vykdyti projekte numatytas veiklas, nurodomas Investicijų projekto 3.1 dalyje, ir grindžiamas Teisingumo ministerijos 2011 m. rugsėjo 30 d. raštu dėl pavedimo pareiškėjui parengti ir pateikti projekto paraišką ir projektą. Agentūros nuomone, toks pavedimas nėra teisinis pagrindas vykdyti projekte numatytas veiklas. Be to, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 7 straipsnis nenumato galimybės Teisingumo ministerijai priskirtą pareigą įgyvendinti per įgaliotas institucijas. Pareiškėjo pateikti raštai dėl gairėse numatytų įpareigojimų taip pat nėra teisinis pagrindas. Minėtų gairių, kurios nebuvo patvirtintos kaip teisės aktas, projektu pavedamos funkcijos neužtikrina su projekto veiklomis ir rezultatais bei tęstinumu susijusių įsipareigojimų. Pareiškėjas yra tik sistemos tvarkytojas, bet ne projekto vykdytojas, todėl negalės priimti sprendimų dėl į elektroninę erdvę perkeliamų paslaugų. Pareiškėjo teisinis subjektiškumas neleidžia jam prisiimti įsipareigojimų pasirašant projekto administravimo ir finansavimo sutartį. Atsakovo nuomone, pareiškėjas neturi teisės vykdyti projekte numatytų veiklų, teisinis pagrindas nenumatytas jo įstatuose ar teisės aktuose. Vertinant projekto atitiktį 8.1.3 kriterijui, siekiama įsitikinti, ar projekto metu sukurtų rezultatų tolesniam naudojimui yra sudarytos finansinės prielaidos, t. y. sukurtas turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas eksploatavimas, ar bus sudarytos prielaidos paslaugas teikti ne mažiau kaip 5 metus. Pareiškėjo pateikta informacija to nepatvirtina, jis nepagrįstai remiasi Vyriausybės 2008-2012 m. veiklos strategijos įgyvendinimo priemone „Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas“, nes už tai atsakinga Teisingumo ministerija. Pagal 1.2.4 kriterijų vertinama, ar projektas apima kompleksišką esamos paslaugų teikimo sistemos pertvarkymą, prisitaikant prie elektroninio paslaugos teikimo. Projektu siekiama sukurti ir teikti 3 elektronines paslaugas: vieša elektroninė prieiga prie elektroninių struktūrizuotų norminių teisės aktų ir susijusių teismų sprendimų (EP1), pirminės teisinės pagalbos elektroninės paslaugos (EP2) ir antrinės teisinės pagalbos elektroninės paslaugos (EP3). Planuojama kurti informacinė sistema apima daug institucijų, kuriamos paslaugos yra kompleksinės ir priklauso nuo išorinių, nuo pareiškėjo nepriklausančių, faktorių, todėl Agentūra siekė atskleisti, ar pareiškėjas suvokia, numato konkrečius veiksmus, kaip bus pertvarkyta esama paslaugų teikimo sistema. Projekto paraiškoje nebuvo pateikta informacija, kaip projektas apims kompleksišką esamos paslaugų teikimo sistemos pertvarkymą, prisitaikant prie elektroninio paslaugos teikimo. Paprašius patikslinti informaciją, pareiškėjas formaliai nurodė, kad numatoma keisti susijusius teisės aktus, darbo tvarkas ir procesus. Pažymėjo, kad ne pareiškėjas, o trečiosios šalys yra planuojamų kurti paslaugų teikėjai, kurių darbo tvarkas ir procesus numatyta keisti, tačiau nedetalizuojama, kas konkrečiai bus keičiama. Siekiant užtikrinti elektroninės paslaugos teikimą, sukurta informacine sistema turės naudotis ir įvairios institucijos, o pareiškėjas negalės užtikrinti viso paslaugos teikimo proceso. Pagal 5.14 kriterijų vertinama ir jungtinės veiklos sutartis privaloma pateikti, kai paraiškoje nurodoma arba matyti, kad įgyvendinant projektą numatyti ir kiti dalyviai, kurie vykdys projekto veiklas, teiks paslaugas naudodamiesi projekto rezultatais ir užtikrins projekto tęstinumą. 5.13 kriterijus šiuo atveju netaikytas, nes pareiškėjas projektą vykdys be partnerių. Paraiškoje numatyta, kad už projekto veiklų vykdymą ir tęstinumo užtikrinimą bus atsakingos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme numatytos institucijos, tačiau jungtinės veiklos sutartys nepateiktos. Pareiškėjo pateikti Teisingumo ministerijos ir atitinkamų institucijų raštai negali būti laikomi jungtinės veiklos ekvivalentu, nes šiais raštais šalys neprisiėmė sutartinių įsipareigojimų ir atsakomybės už planuojamas investicijas, veiklų įgyvendinimą, rezultatų pasiekimą ir jų tęstinumo užtikrinimą. Atsakovo nuomone, jungtinės veiklos sutartis svarbi, nes nuo trečiųjų asmenų dalyvavimo projekte priklauso projekto rezultatai ir tęstinumas. Pažymėjo, kad projektu būtų vykdomi pokyčiai dabar galiojančiai valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemai, už kurios politikos formavimą ar įgyvendinimą pareiškėjas nėra atsakingas; pareiškėjas užtikrins techninį sistemos funkcionavimą, tačiau jokių pavedimų, suteikiančių pareiškėjui teisę vykdyti tokią politiką ar teikti paslaugas, nėra; Teisingumo ministerija nėra nustačiusi savivaldybėms teisinio režimo, susijusio su TEISIS privalomu naudojimu teikiant pirminę teisinę pagalbą. Be to, Teisingumo ministerija, turėdama teisę išleisti teisės aktus, pati neprisiimtų su projektu susijusių įsipareigojimų, nes ji nėra projekto vykdytoja, partnerė.

10Atsakovas Komitetas atsiliepimu į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą

11(1 t., b. l. 163-169).

12Atsakovas nurodė, kad pagal suformuotą praktiką Komiteto sprendimas vertintinas kaip išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka priimtos institucijos sprendimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje

13Nr. AS525-308-11). Pareiškėjas skundą teismui padavė praleidęs Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 32 straipsnyje numatytą 20 dienų apskundimo terminą ir neprašė jo atnaujinti. Nurodė, kad Komitetas pareiškėjo skundą vertino ta apimtimi, kurioje jam suteikta kompetencija pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 210 punktą. Teisės aktuose aiškiai atskirtos Komiteto ir Finansų ministerijos funkcijos ir atsakomybės. Komitetas nagrinėja skundus dėl projekto atitikties specialiesiems atrankos kriterijams ir projektų finansavimo sąlygų aprašuose nustatytiems reikalavimams, detalizuojantiems bendruosius atrankos kriterijus, o Finansų ministerija nagrinėja skundus dėl projekto atitikties bendriesiems atrankos kriterijams. Priešingai, nei nurodo pareiškėjas, ginčijamas Komiteto įsakymas nepatvirtina fakto, kad priimtas sprendimas atmesti skundą tik dėl vieno 1.2.4 kriterijaus. Pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl 5.14 administracinės atitikties vertinimo kriterijaus ir 7.1.2 bei 8.1.3 tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijų turėjo vertinti Finansų ministerija. Atsakovas, įvertinęs skundų nagrinėjimo komisijos posėdžio protokole pateiktą išvadą ir skundų nagrinėjimo komisijos teikimą, nusprendė, kad skundas dėl vertinimo pagal 1.2.4 kriterijų yra atmestinas. Skundų nagrinėjimo komisija konstatavo, kad projekto įgyvendinimo metu planuojamų sukurti elektroninių paslaugų pagrindinis teikėjas bus ne pareiškėjas, bet valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos ir savivaldybių administracijos. Minėtos institucijos projekte nedalyvauja; jose reikalingi organizaciniai ir struktūriniai pokyčiai į projektą neįtraukti, nes pareiškėjas negali užtikrinti, kad tokie pasikeitimai įvyks. Pareiškėjo pateikti dokumentai nepatvirtino, kad šios institucijos vykdys projekto veiklas. Projekte nurodyta, kad reikalingi teisės aktų pakeitimai, tačiau konkrečiai nenurodoma ir nedetalizuojama, kokius teisės aktus numatoma keisti. Pareiškėjas nurodo, kad Europos Sąjungos lėšos skiriamos informacinės sistemos sukūrimui finansuoti, tačiau remiamos tik veiklos, skirtos el. paslaugų sukūrimui, o informacinė sistema yra tik priemonė tikslui pasiekti.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo Finansų ministerija atsiliepimu į skundą prašė jį nagrinėti teismo nuožiūra (2 t., b. l. 78).

15Trečiasis suinteresuotas asmuo Teisingumo ministerija atsiliepimu į skundą prašė jį patenkinti (2 t., b. l. 84-86).

16Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad Teisingumo ministerija pavedė pareiškėjui parengti ir pateikti projektą, paaiškinta, jog pareiškėjas turės užtikrinti techninį duomenų funkcionavimą. Veiksmai nuolat buvo derinami su Agentūra, jokių prieštaravimų nereikšta. Teisingumo ministerija palaiko pareiškėjo argumentus. Nors pareiškėjas negali numatyti sau nepavaldžių institucijų veiklos pasikeitimų, tai gali atlikti Teisingumo ministerija, esanti projekto iniciatore ir projekte turinčių dalyvauti institucijų steigėja. Teisingumo ministerijos nuomone, Komitetas netinkamai įvertino projekto atitikimą 1.2.4 kriterijui dėl kompleksiškumo.

17II.

18Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. vasario 28 d. sprendimu (2 t., b. l. 105-113) atnaujino terminą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 1 d. įsakymui Nr. T-93 „Dėl valstybės įmonės Registrų centro 2012 m. gegužės 4 d. raštu Nr. (1.13.1)S-1936 pateikto skundo atmetimo“ apskųsti. Pareiškėjo valstybės įmonės Registrų centro skundą atmetė.

19Teismas nustatė, kad 2011 m. rugsėjo 30 d. teisingumo ministras, vadovaudamasis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 7 straipsniu, Teisingumo ministerijos nuostatų 8.18 ir 8.30 punktais, siekdamas įgyvendinti Vyriausybės 2008-2012 m. programos įgyvendinimo priemonių 58, 174, 175 priemones, raštu Nr. (1.16)7R-8019 pavedė VĮ Registrų centrui, kaip numatomam informacinės sistemos tvarkytojui, parengti ir iki 2011 m. spalio 3 d. pateikti Agentūrai projekto paraišką ir investicijų projektą. 2011 m. spalio 3 d. pareiškėjas pateikė Agentūrai paraišką dėl projekto „Teisinės informacijos ir teisinės pagalbos paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę (TEISIS)“. Agentūra 2011 m. lapkričio 4 d. raštu Nr. 2011/2-11465 nurodė pareiškėjui pateikti papildomą informaciją ir paaiškinimus: elektroninių paslaugų teikimo schemas, nurodyti teisės aktus, kuriais remiantis institucijoms priskirtos atitinkamos funkcijos, dokumentus, patvirtinančius, kad paslaugos įteisintos ne anksčiau nei

202006 m. sausio 1 d.; pagrįsti, kaip buvo apskaičiuoti vidiniai ištekliai, kainas įrodančius dokumentus, informaciją, kokie specialistai ir kokioms funkcijoms atlikti bus panaudoti, kokiomis lėšomis finansuojami; pateikti vartotojų apklausų, tarpinių rezultatų, pasiūlymų planą, kaip planuojamas vartotojų dalyvavimas; su kokiomis konkrečiai išorinėmis informacinėmis sistemomis bus įgyvendintas duomenų mainų funkcionalumas. 2011 m. lapkričio 10 d. pareiškėjas pateikė papildomą informaciją. Agentūra 2012 m. sausio 30 d. raštu Nr. 2012/2-1053 informavo pareiškėją, jog, atlikus paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimą, nustatyta, kad paraiška iš dalies neatitinka 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonės „Pažangios elektroninės paslaugos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 3 priede nustatytų administracinio ir tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijų. Prašė pateikti papildomą informaciją ir paaiškinimus. Pareiškėjas 2012 m. vasario 8 d. pateikė paaiškinimus, pridėjo Teisingumo ministerijos ir valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos raštus. Teisingumo ministerija 2012 m. vasario 2 d. raštu Nr. (1.16)7R-817 paaiškino pareiškėjui, kad gavus finansavimą numatoma sukurti informacinę sistemą, kurios tvarkytoju bus paskirtas pareiškėjas, kuris užtikrins techninį sistemos funkcionavimą, o valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos bus atsakingos už duomenų ir informacijos suvedimą ir atnaujinimą. 2012 m. vasario 2 d. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos nurodė Agentūrai sutinkančios dalyvauti kuriant ir naudojant Teisinės informacijos ir teisinės pagalbos informacinę sistemą TEISIS. 2012 m. vasario 24 d. vykusio posėdžio, kuriame dalyvavo pareiškėjo ir Agentūros atstovai, metu aptarti vertintojams iškilę klausimai ir vertinimo metu pastebėti trūkumai, susiję su administracinės atitikties 5.14 kriterijumi, 1.2.4, 7.1.2 ir 8.1.3 tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijais, pareiškėjui nurodyta pateikti paaiškinimus. 2012 m. kovo 21 d. pareiškėjas, atsižvelgęs į 2012 m. vasario 24 d. posėdyje išsakytas pastabas, patikslino projektą. Agentūra 2012 m. balandžio 19 d. raštu Nr. 2012/2-3933 informavo pareiškėją, kad, atlikus projekto administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimą, nustatyta, jog projektas neatitinka dalies administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijų, dėl to paraiška, vadovaujantis Projektų, vykdomų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonės „Pažangios elektroninės paslaugos“ finansavimo sąlygų aprašo 74 punktu, atmetama. Nurodė, kad projektas neatitiko 5.14 administracinės atitikties vertinimo kriterijaus, 1.2.4, 7.1.2 ir 8.1.3 tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijų. 2012 m. gegužės 4 d. pareiškėjas padavė skundą Finansų ministerijai ir Komitetui dėl Agentūros sprendimo atmesti projekto paraišką. Finansų ministerija 2012 m. gegužės 10 d. nurodė Agentūrai pateikti išvadą dėl pareiškėjo skundo. Agentūra 2012 m. gegužės 24 d. raštu

21Nr. 2012/2-5117 pateikė Finansų ministerijai argumentus dėl projekto „Teisinės informacijos ir teisinės pagalbos informacinės sistemos sukūrimas ir teisinių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ paraiškos atmetimo. 2012 m. gegužės 28 d. pareiškėjas kreipėsi į Komitetą, nurodydamas, kad sprendimas atmesti paraišką vien dėl to, jog VĮ Registrų centras esą netinkamas pareiškėjas, nepagrįstas, todėl prašo įpareigoti Agentūrą užbaigti paraiškos vertinimo procedūrą arba pateikti papildomus klausimus dėl paraiškos. Komiteto direktorius 2012 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. T-93, atsižvelgdamas į skundų nagrinėjimo komisijos išvadą ir teikimą, tai, kad, įvertinus pareiškėjo skundą, nustatyta, jog Agentūra tinkamai įvertino projektą pagal Projektų, vykdomų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonės „Pažangios elektroninės paslaugos“ finansavimo sąlygų aprašo 3 priede nurodytą 1.2.4 kriterijų, atmetė pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Apie tai pareiškėjas informuotas 2012 m. birželio 6 d. raštu Nr. S-715. Finansų ministerija

222012 m. rugpjūčio 10 d. raštu Nr. ((24.16-02)-5K-1210832)-6K-1206862 informavo pareiškėją, jog jo skundas dėl Agentūros 2012 m. balandžio 19 d. rašte išdėstyto sprendimo atmesti paraišką išnagrinėtas. Nurodė, kad sprendimas atmesti paraišką dėl Aprašo 6 priedo 5.14 kriterijaus yra neproporcingas ir priimtas pažeidžiant Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus; 5.14 punkte nurodytų jungtinės veiklos sutarčių sudarymas yra netikslingas, nes institucijos vykdo teisės aktuose nustatytas funkcijas. Mano, kad nėra pagrindo atmesti paraišką dėl Aprašo 3 priedo 7.1.2 kriterijaus, nes Agentūra teikė nekonkrečius reikalavimus pareiškėjui. Mano, kad Agentūros argumentai dėl Aprašo 3 priedo 8.1.3 kriterijaus nepagrįsti, nes tai, kad VĮ Registrų centras nėra valstybės garantuojamos teisinės pagalbos valdymo institucija, neįrodo, jog projekto veiklų ir rezultatų tęstinumo finansavimas negali būti užtikrintas VĮ Registrų centro nuosavais ar išoriniais finansavimo šaltiniais. Pažymi, kad pakartotinis paraiškos finansavimo atitikties Aprašo 6 priedo 5.14 kriterijui, 3 priedo 7.1.2 ir 8.1.3 kriterijui vertinimas, nepanaikinus Komiteto sprendimo, netikslingas. Ministerija prašo, kad Agentūra atliktų pakartotinį vertinimą tuo atveju, jei būtų panaikintas Komiteto sprendimas dėl projekto atitikties Aprašo 3 priedo 1.2.4 kriterijui. Teisingumo ministerija

232012 m. rugsėjo 6 d. raštu Nr. (116)7R-6366 kreipėsi į Komitetą, prašydama papildomai įvertinti visus ginčo aspektus, atsižvelgti į projekto svarbą ir peržiūrėti poziciją dėl projekto tinkamumo finansuoti. Komitetas 2012 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. S-1312 nurodė Teisingumo ministerijai, kad Komitetas priėmė pagrįstą sprendimą, jog Agentūra tinkamai atliko projekto tinkamumo finansuoti vertinimą. Pažymėjo, kad Agentūra 2012 m. sausio 30 d. prašė pareiškėją nurodyti, kaip projektas apima kompleksišką esamos paslaugų teikimo sistemos pertvarkymą, prisitaikant prie elektrinio paslaugos teikimo, tačiau pareiškėjas tokios informacijos, išskyrus tą, kuri jau buvo nurodyta projekte, nepateikė. Dėl to, nepaaiškėjus naujų aplinkybių, susijusių su projekto atitikimu minėtam kriterijui, peržiūrėti sprendimo nėra pagrindo. Teismas konstatavo, kad byloje turi būti sprendžiamas ginčas dėl Agentūros sprendimo, kuriuo atmesta pareiškėjo pateikta paraiška dėl projekto „Teisinės informacijos ir teisinės pagalbos informacinės sistemos sukūrimas ir teisinių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę (TEISIS)“ finansavimo, teisėtumo ir pagrįstumo. Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės

242007 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ 2, 3.1.1, 3.1.2 punktais, 13.1.1.1 punktu (redakcija, galiojusi iki 2012 m. liepos 29 d.), Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (toliau – ir Taisyklės), 53, 54, 61, 66, 72, 79, 80, 210, 211, 212 punktais. Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje įgyvendinančioji institucija – Agentūra, įvertinusi paraišką, priėmė sprendimą ją atmesti dėl to, kad projektas esą neatitiko 5.14 administracinės atitikties vertinimo kriterijaus, 1.2.4, 7.1.2 ir 8.1.3 tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijų. Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjo skundą išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka nagrinėjo Finansų ministerija ir Komitetas pagal teisės aktų apibrėžtą kompetenciją, t. y. Finansų ministerija nagrinėjo aplinkybes, susijusias su bendraisiais atrankos kriterijais (Aprašo 6 priedo 5.14 administracinės atitikties vertinimo kriterijus, 3 priedo 7.1.2 ir 8.1.3 tinkamumo finansuoti kriterijai), o Komitetas – aplinkybes, susijusias su specialiaisiais atrankos kriterijais ir projektų finansavimo sąlygų aprašuose nustatytais reikalavimais, detalizuojančiais bendruosius atrankos kriterijus (Aprašo 3 priedo 1.2.4 tinkamumo finansuoti kriterijus „Projekte diegiamų spendimų kompleksiškumas“). Ginčo dėl Finansų ministerijos 2012 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo nėra. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamoje byloje turi būti sprendžiamas klausimas tik dėl paraiškos atitikties Aprašo 3 priedo 1.2.4 tinkamumo finansuoti kriterijui „Projekte diegiamų spendimų kompleksiškumas“. Kaip jau nustatyta, pareiškėjas ginčijamą 2012 m. birželio 1 d. įsakymą gavo 2012 m. birželio 6 d., skundą teismui padavė 2012 m. birželio 29 d., iš esmės praleidęs 20 dienų terminą išankstinės ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarko institucijos sprendimui apskųsti. ABTĮ 34 straipsnis, reglamentuojantis skundo padavimo termino atnaujinimo galimybę, nei bendrosios nuostatos, reglamentuojančios skundo padavimo termino atnaujinimo galimybę (ABTĮ 65-67 straipsniai), nenustato naikinamojo termino, kuriam pasibaigus prašymas atnaujinti terminą negalėtų būti patenkintas. Pareiškėjas skunde nurodo, kad jis Komiteto direktoriaus 2012 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. T-93 apskundimo termino nepraleido, o teismo posėdyje pareiškėjo atstovas patvirtino, jog skundžiamą įsakymą jis laiko administraciniu sprendimu, kuris gali būti skundžiamas teismui per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo dienos. Įvertinus tai, kad nei pačiame ginčijamame įsakyme, nei Komiteto siųstame lydimajame rašte nenurodyta tiksli Komiteto direktoriaus 2012 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. T-93 apskundimo tvarka, o apsiribota tik bendro pobūdžio nurodymu, jog šis įsakymas gali būti apskųstas administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka, teismas priėjo išvadą, jog formaliai praleistas trijų dienų apskundimo terminas negali būti procesine kliūtimi, kad užbaigti procesą nepriimant sprendimo dėl bylos esmės. Įvertinus ir tai, kad pareiškėjas aktyviai siekė realizuoti savo teisę apskųsti ginčijamą sprendimą, veikė pakankamai operatyviai, todėl nenurodymas įsakyme konkretaus apskundimo termino, nagrinėjamu atveju, laikytina svarbia priežastimi ginčo įsakymo apskundimo termino praleidimui ir yra pagrindas jį atnaujinti. Pagal Projektų, vykdomų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K „Pažangios elektroninės paslaugos“, finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Komiteto direktoriaus

252011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. T-55 (toliau – ir Aprašas), 3 priede nustatytus tinkamumo finansuoti specialiuosius vertinimo kriterijus, projektas atitinka 1.2.4 kriterijų „Projekte diegiamų spendimų kompleksiškumas“, jei projektas apima kompleksišką esamos paslaugų teikimo sistemos pertvarkymą, prisitaikant prie elektroninio paslaugos teikimo (t. y. teisinės bazės pakeitimai, organizaciniai ir struktūriniai institucijų pokyčiai, procedūrų pakeitimai, darbuotojų kompetencijų plėtojimas). Teismas nustatė, kad ginčo projektu siekiama sukurti ir teikti tris elektronines paslaugas: vieša elektroninė prieiga prie elektroninių struktūrizuotų norminių teisės aktų ir susijusių teismų sprendimų, pirminės teisinės pagalbos elektroninės paslaugos ir antrinės teisinės pagalbos elektroninės paslaugos. Minėtų paslaugų turinys atskleidžia, kad projekto įgyvendinimo metu planuojamų sukurti elektroninių paslaugų teikėjai bus ne tik pareiškėjas, bet ir valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos bei savivaldybių administracijos. Teisingumo ministerija taip pat yra nurodžiusi, kad pareiškėjas užtikrins techninį sistemos funkcionavimą, o valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos bus atsakingos už duomenų ir informacijos suvedimą ir atnaujinimą. Taigi, tam, kad projektas tinkamai funkcionuotų, būtina, jog minėtos institucijos vykdytų atitinkamas joms priskirtas funkcijas. Kaip skunde nurodė pats pareiškėjas, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos bei savivaldybės administracijos jam nėra pavaldžios, todėl pareiškėjas negali daryti įtakos jų priimamiems sprendimams ar veiksmams. Pareiškėjas taip pat yra pripažinęs, kad sukūrus naujas elektronines paslaugas minėtose institucijose bus reikalingi organizaciniai ir struktūriniai pokyčiai, tačiau jie projekte nėra aprašyti, kadangi pareiškėjas negali užtikrinti, jog tokie pasikeitimai įvyks. Pareiškėjas pripažįsta, kad teisės aktai nėra pritaikyti paslaugoms teikti elektroniniu būdu, ir nurodo, kad būtini teisės aktų pakeitimai bus parengti 2012 m. antrame pusmetyje. Toks teiginys vertinamas kaip formalus, neužtikrinantis, jog informacinės sistemos paslaugos bus ne tik sukurtos, bet ir faktiškai galės būti teikiamos. Aplinkybė, jog Teisingumo ministerija, projekto iniciatorė ir projekte turinčių dalyvauti institucijų steigėja, ne kartą oficialiai išreiškė patvirtinimą dėl planuojamų organizacinių ir struktūrinių institucijų pokyčių, nepaneigia fakto, kad tokie pokyčiai nėra konkrečiai aprašyti ir numatyti projekte. Teismas sutinka su atsakovu, jog nurodytos aplinkybės neleidžia teigti, jog projektas, pareiškėjui negalint užtikrinti viso elektroninių paslaugų teikimo proceso, projekte nedetalizuojant sistemos pertvarkymo projekte dalyvaujančių institucijų atžvilgiu, atitinka kompleksiškumo reikalavimą. Teismas pažymėjo, kad Agentūra 2012 m. sausio 30 d. prašė pareiškėją nurodyti, kaip projektas apima kompleksišką esamos paslaugų teikimo sistemos pertvarkymą, prisitaikant prie elektrinio paslaugos teikimo, tačiau pareiškėjas tokios informacijos, išskyrus tą, kuri jau buvo nurodyta projekte, nepateikė. Nepagrįstas pareiškėjo teiginys, kad Europos Sąjungos lėšos skiriamos informacinės sistemos sukūrimui finansuoti, kadangi tokia sistema yra tik priemonė elektroninei paslaugai sukurti ir teikti vartotojams, o Europos Sąjungos finansavimas ir skiriamas būtent tokiam rezultatui pasiekti. Komitetas, vadovaudamasis Viešojo administravimo įstatymo reikalavimais, išsamiai išnagrinėjo pareiškėjo skundą ir priėmė atitinkamą sprendimą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teisės aktų nuostatas, teismas konstatavo, kad Agentūros išvada, jog projektas neatitinka Aprašo 3 priede 1.2.4 keliamo reikalavimo, pagrįsta, todėl sprendimas atmesti paraišką yra teisėtas ir jo naikinti pareiškėjo nurodytais ar kitais motyvais nėra pagrindo. Ginčas teisingai išspręstas išankstine ne teismo nagrinėjimo tvarka.

26III.

27Pareiškėjas VĮ Registrų centras apeliaciniu skundu (2 t., b. l. 120-123) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 28 d. sprendimo dalį, kuria pareiškėjo skundas atmestas, panaikinti ir priimti naują sprendimą – VĮ Registrų centro skundą patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

281. Byloje sprendžiamas tik vienas klausimas - dėl paraiškos atitikties Aprašo 3 priedo 1.2.4 tinkamumo finansuoti kriterijui „projekte diegiamų sprendimų kompleksiškumas“. Teismas tinkamai nustatęs ginčo dalyką, netinkamai išaiškino šį kriterijų. Projektas atitinka šį kriterijų, jeigu projektas apima kompleksišką esamos paslaugų teikimo sistemos pertvarkymą, prisitaikant prie elektroninio paslaugos teikimo (t. y. teisinės bazės pakeitimai, organizaciniai ir struktūriniai institucijų pokyčiai, procedūrų pakeitimai, darbuotojų kompetencijų plėtojimas). Teismui svarbu nustatyti, ar vertinant pareiškėjo paraišką visi kriterijai buvo teisingai nustatyti ir įvertinti. Teismo atliktas vertinimas yra aiškiai ydingas, kadangi prieštarauja Aprašo nuostatoms.

292. Pagal tarptautinių žodžių žodyną, kompleksiškas - apimantis grupę (kompleksą) daiktų, reiškinių, procesų. Kompleksiškumas - vertinamasis požymis, tačiau jo turinys priklauso nuo vertinamo projekto finansavimo sąlygų. Komitetas Apraše nustatė vienodus kompleksiškumo vertinimo kriterijus ir jų ribas. Šiuo atveju nurodyti keturi kriterijai: teisinės bazės pakeitimai, organizaciniai ir struktūriniai institucijų pokyčiai, procedūrų pakeitimai, darbuotojų kompetencijų plėtojimas. Įvertinant paraiškos atitikties finansavimo sąlygas turi reikšmės tik Aprašo 3 priede 1.2.4 punkte nurodyti kriterijai. Aprašo priedai tikslingai įtvirtina projekto tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijus. Šis teisės aktas paaiškina projekte diegiamų sprendimų kompleksiškumo sampratos ribas, siekdamas, kad vertinimo metu galima būtų objektyviai ir nešališkai įvertinti projektą. Teisės aktas iš anksto pateikė suderintą poziciją, ką laikyti kompleksiškumu. Apraše nustatyti objektyvūs kriterijai taikomi visiems paraiškas pateikusiems dalyviams.

303. Komitetas ginčijamame akte, o ir teismas sprendime, iš esmės rėmėsi bendradarbiavimo, galutinio rezultato įgyvendinamumo, užtikrinimo aplinkybėmis. Teismas nepagrįstai vertino papildomas aplinkybes (institucijų bendradarbiavimo galimybes, projekto rezultato įgyvendinimo užtikrinimo ir kt.), nes šios aplinkybės nėra įtrauktos į projekte diegiamų sprendimų kompleksiškumo nustatymo kriterijus ir neatitinka kompleksiškumo reikalavimų. Komitetas ir teismas subjektyviai sugriežtino vertinimo kriterijus. Iš pareiškėjo negalima reikalauti to, kas neparašyta Finansavimo sąlygų apraše. Atsakovas norėdamas sugriežtinti projekto finansavimo sąlygas, turėjo inicijuoti teisės akto pakeitimą. Teismas ir atsakovas neturėjo teisinio pagrindo vertinti paraišką pagal kriterijus, kurie nereglamentuoti Aprašo 3 priedo 1.2.4 punkte. Pareiškėjas negali numatyti ir atsakyti už kitų institucijų organizacinius ir struktūrinius pokyčius, o to ir nereikalauja Aprašo 3 priedo 1.2.4 punktas.

314. Teismas pritaikė plečiamąjį teisės normos aiškinimą. Toks aiškinimas šiuo atveju yra ydingas, nes plečiamai aiškinama ta teisės norma, kuri turi būti interpretuojama siaurinamai dėl ja įtvirtinto baigtinio kriterijų sąrašo. Plečiamasis šios normos aiškinimas prieštarauja jos turiniui. Plečiamojo aiškinimo pasekmė - naujo elgesio standarto iš pareiškėjo reikalavimas (reikalaujama, kad būtų bendradarbiaujama su kitomis institucijomis, jog pareiškėjas atsakytų už kitų institucijų veiksmus, kad užtikrintų rezultato įgyvendinimą). Tik pats teisėkūros subjektas, manydamas, kad kompleksiškumo kriterijus nepakankamai atskleistas teisės akte, gali jį išaiškinti kitaip, pakeisdamas teisės aktą, t. y. Aprašą. Nustatyti kitus kompleksiškumo kriterijus individualiame administraciniame akte negalima.

325. Pakeisti teisės aktus, kol nėra patvirtintas projektas, nėra teisinio pagrindo, nes nepatvirtinus projekto jų keitimas bus nereikalingas. Nepatvirtinus projekto, teisės aktų, reikalingų įgyvendinti projektui, pakeitimo procedūra negalima. Be to, patvirtinus projektą jokie įstatymai ar Vyriausybės nutarimai neturės būti keičiami, bus reikalinga tik parengti informacinės sistemos nuostatus bei kelis poįstatyminius teisės aktus, kas yra numatyta projekto 2.2 Teisinė aplinka dalyje. Tai, pagal Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 31 straipsnio 1 dalį, atlieka informacinės sistemos valdytojas - šiuo atveju Teisingumo ministerija. Projekto iniciatorė - Teisingumo ministerija, ne kartą išreiškė savo patvirtinimą dėl teisinės bazės pakeitimų, kurie bus reikalingi įgyvendinant projektą. Tam buvo parengtos Teisinės informacijos ir teisinės pagalbos informacinės sistemos sukūrimo ir teisinių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę gairės bei teisingumo ministro įsakymo projektas dėl šių gairių patvirtinimo. Šie teisės aktai nebuvo pasirašyti ir galutinai priimti tik dėl to, jog projektas nėra patvirtintas, tačiau tai aiškiai parodo, kad Teisingumo ministerija imsis reikalingų teisės aktų pakeitimo ir priėmimo.

336. Pareiškėjas jau dabar tvarko ir prižiūri tokias šalies informacines sistemas, kaip nekilnojamojo turto registro, nekilnojamojo turto kadastro, adresų, juridinių asmenų registro, antstolių bei teisės aktų registrą. VĮ Registrų centro kompetencija kurti, prižiūrėti informacines sistemas yra numatyta įstatuose. Atsižvelgiant į tai bei į projekto tikslą - sukurti pažangias interaktyvias elektronines paslaugas, kas VĮ Registrų centrui yra kasdieninis darbas, jokie struktūriniai ar organizaciniai pokyčiai VĮ Registrų centre nereikalingi: jis jau dabar turi visas teisines, organizacines, žmogiškųjų resursų ir technines prielaidas įgyvendinti projektą. Kuriant TEISIS informacinę sistemą VĮ Registrų centre nėra reikalingi jokie procedūrų pakeitimai, kadangi, kaip jau minėta aukščiau, VĮ Registrų centras ir dabar vykdo tokią veiklą - kuria, tvarko, palaiko, papildo, tobulina daugelį šalies informacinių sistemų. Tokios funkcijos yra numatytos VĮ Registrų centro įstatuose ir tai yra jo nuolatinė, kasdienė veikla, kuriai jokių naujų procedūrų diegti ar keisti senųjų nereikės.

347. Pareiškėjo sudėtyje yra Teisinės informacijos departamentas, kuris tvarko Teisės aktų registrą. Šio departamento darbuotojai yra puikūs savo srities specialistai, kurie kurs ir dirbs su projektu kuriama informacine sistema. Kadangi pagal VĮ Registrų centro įstatus jis gali organizuoti ir rengti mokymo kursus pagal savo veiklos sritį, todėl projekte ir nurodyta, kad prireikus „darbuotojų kompetencijos, susijusios su naujai diegiamos informacinės sistemos naudojimu ir administravimu, bus plėtojamos TEISIS diegimo etape, juos apmokant vidinių trenerių/mokytojų ugdymo principu (angl. train the trainer)“. Taigi prireikus Teisinės informacijos departamento darbuotojai apmokys kitus VĮ Registrų centro darbuotojus naudotis, tobulinti, palaikyti sukuriamą informacinę sistemą. Šio projekto įgyvendinimas yra svarbus valstybei. Šio projekto aktualumas ir svarba yra išreikšta šešioliktosios vyriausybės 2012-2016 metų programoje, 470 punkte „užtikrinsime nemokamą pirminę teisinę pagalbą visiems, praplėsime asmenų turinčių teisę į antrinę teisinę pagalbą, sąrašą“.

35Trečiasis suinteresuotas asmuo Teisingumo ministerija prisidėjimu prie apeliacinio skundo (2 t., 136-137) prašo pareiškėjo VĮ Registrų centro apeliacinį skundą patenkinti.

36Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad vadovaudamasi ABTĮ 131 straipsnio 1 dalies nuostata Teisingumo ministerija prisideda prie VĮ Registrų centro apeliacinio skundo, palaiko visus jame išdėstytus argumentus. Papildomai pabrėžia, kad pirmosios instancijos teismas skundą atmetė tik formaliais pagrindais, neįsigilinęs į bylos esmę. Teismas pripažino, kad organizaciniai ir struktūriniai institucijų, turinčių dalyvauti parengtame projekte, pokyčiai yra numatyti, tačiau nepagrįstai sutiko su atsakovų teiginiais, jog šie pokyčiai turi būti numatyti būtent projekte. Teisingumo ministerija projekto vertinimo metu bei teisme patvirtino, kad pagal savo kompetenciją priims visus reikiamus teisės aktus, reikalingus projektui įgyvendinti (ginčo dėl šios aplinkybės nėra). Teisingumo ministerijos sutikimą išreiškiantys dokumentai

37(2012 m. vasario 2 d. raštas Nr. (1.16.)7R-817, teisingumo ministro įsakymu tvirtinamų Teisinės informacijos ir teisinės pagalbos informacinės sistemos sukūrimo ir teisinių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę gairių projektas, 2012 m. rugsėjo 6 d. raštas Nr. (1.16.)7R-6366 ir kt.) buvo pateikti projekto vertinimo metu. Iš Aprašo nuostatų matyti, kad projekto paraiškos vertinimo metu yra vertinamas ne tik pats projektas, bet visa kartu su juo pateikta papildoma medžiaga. Pirmosios instancijos teismas, nurodydamas, jog turi būti vertinamas tik pats projektas, neteisingai aiškino šią normą, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.

38Atsakovas Agentūra atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t., b. l. 129-131) prašo teismo sprendimą dėl pareiškėjo skundo atmetimo palikti nepakeistą ir apeliacinį skundą atmesti bei pakeisti teismo sprendimą, įtraukiant Projekto atitikties kitiems vertinimo kriterijams (5.14 administracinės atitikties vertinimo kriterijus bei 7.1.2 ir 8.1.3 tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijai) klausimus į bylos (ginčo) dalyką bei, esant reikalui, juos išnagrinėti. Siekdami visapusiško bylos aplinkybių, įskaitant tas, kurios nebuvo nagrinėtos teisme (esant reikalui), išnagrinėjimo, prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

39Atsakovas nurodo, kad teismas teisingai nustatė ir nusprendė, jog pareiškėjo skundas nepagrįstas. Pažymi, kad bendradarbiavimo, galutinio projekto rezultato įgyvendinamumo, užtikrinimo ir kiti panašūs pareiškėjo teiginiai, kuriuos jis laiko naujais (Apraše nenumatytais kriterijais) kriterijais, šiuo atveju yra esamų kriterijų aiškinimo (vertinimo) sudėtinės dalys, atsižvelgiant į projekto esmę, todėl pareiškėjo teiginiai dėl neva sugriežtintų vertinimo kriterijų, ar plečiamojo teisės aiškinimo yra visiškai nepagrįsti ir neteisingi. Atsakovo vertinimu, aplinkybė, jog teismas nustatė, kad byloje ginčo dėl Finansų ministerijos sprendimo nėra, savaime nėra pagrindu nenagrinėti projekto atitikties kitiems vertinimo kriterijams (5.14 administracinės atitikties vertinimo kriterijus bei 7.1.2 ir 8.1.3 tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijai). Siekiant visapusiško, išsamaus ir objektyvaus bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimo, mano, jog teismas turėjo vertinti šalių argumentus ir įrodymus dėl projekto atitikties kitiems vertinimo kriterijams. Kita vertus, teismo priimtas sprendimas šiuo metu projekto paraiškos vertinimo rezultatui neturi įtakos ir jis nepasikeistų nepriklausomai, ar projekto atitikties kitiems vertinimo kriterijams klausimai teisme būtų buvę išnagrinėti, ar (kaip šiuo atveju) nebūtų išnagrinėti. Atsižvelgiant į tai, prašo, visų pirma, įtraukti (pripažinti) kitus vertinimo kriterijus, kurių neatitiko projektas ir kurių nenagrinėjo pirmosios instancijos teismas, į bylos (ginčo) dalyką, o klausimą dėl jų nagrinėjimo ar nenagrinėjimo spręsti savo nuožiūra, atsižvelgiant į bylos aplinkybes bei operatyvumo ir ekonomiškumo principus.

40Atsakovas Komitetas atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t., b. l. 132-135) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

41Atsakovas nurodo, kad pareiškėjo apeliaciniame skunde išdėstyti teiginiai nepagrįsti, o pirmosios instancijos teismas sprendimą priėmė atlikęs išsamią su nagrinėjama situacija susijusių teisės aktų analizę ir remdamasis visomis reikšmingomis bylos faktinėmis aplinkybėmis.

42Teisėjų kolegija

konstatuoja:

43IV.

44Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

45Skundžiamas 2012 m. birželio 1 d. įsakymas buvo priimtas:

461) vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443, 210 punkto pagrindu (įgyvendinančiosios institucijos (šiuo atveju Agentūros) veiksmus (Agentūra priėmė sprendimą atmesti projekto paraišką) arba neveikimą, susijusius su projekto atitikties specialiesiems (atitikties ir prioritetiniams) atrankos kriterijams ir projektų finansavimo sąlygų aprašuose nustatytiems reikalavimams, detalizuojantiems bendruosius atrankos kriterijus, vertinimu, pareiškėjas gali apskųsti ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai (tikrinamoje administracinėje byloje įgyvendinančiosios institucijos sprendimas buvo apskųstas tarpinei institucijai (institucija tarp vadovaujančiosios ir įgyvendinančiosios institucijų), turinčiai teisę priimti galutinius sprendimus dėl paramos skyrimo projektams, t. y. Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos (toliau – ir IVPK) raštu per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius įgyvendinančiosios institucijos veiksmus arba neveikimą;

472) atsižvelgiant į Skundų, gautų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę „Pažangios elektroninės paslaugos“, nagrinėjimo komisijos 2012 m. gegužės 28 d. posėdžio protokole Nr. SNK-9 pateiktą išvadą (2 t., b.l. 51-54) ir Skundų nagrinėjimo komisijos 2012 m. birželio 1 d. teikimą Nr. 2R-407 (1 t., b.l. 88-91);

483) bei nustačius, jog Agentūra tinkamai įvertino projektą pagal Projektų, vykdomų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K „Pažangios elektroninės paslaugos“, finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. T-55, 3 priede nurodytą 1.2.4 kriterijų (1 t., b.l. 92).

49Taigi, 2012 m. birželio 1 d. įsakymas iš esmės buvo priimtas 2 aplinkybės pagrindu, todėl vertinant ginčijamo teisės akto teisėtumą bei pagrįstumą, pirmosios instancijos teismas turėjo pasisakyti ir dėl Skundų, gautų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę „Pažangios elektroninės paslaugos“, nagrinėjimo komisijos 2012 m. gegužės 28 d. posėdžio protokole Nr. SNK-9 pateiktos išvados bei Skundų nagrinėjimo komisijos 2012 m. birželio 1 d. teikimo Nr. 2R-407, kaip sudėtinių ir neatsiejamų 2012 m. birželio 1 d. įsakymo dalių.

50Skundų, gautų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę „Pažangios elektroninės paslaugos“, nagrinėjimo komisijos 2012 m. gegužės 28 d. posėdžio protokole Nr. SNK-9 konstatuota apie Agentūros tinkamą atlikimą Projekto vertinimo pagal Aprašo 3 priede numatytą 1.2.4 tinkamumo finansuoti kriterijų.

51Skundų nagrinėjimo komisijos 2012 m. birželio 1 d. teikimu Nr. 2R-407 nuspręsta, kad Agentūra tinkamai atliko VĮ Registrų centro Projekto paraiškos vertinimą pagal Aprašo 3 priede numatytą 1.2.4 tinkamumo finansuoti kriterijų „Projekte diegiamų sprendimų kompleksiškumas“.

52Visiškai akivaizdu, jog viešojo administravimo subjektas (tarpinė institucija) pasisakė tik dėl vieno kriterijaus egzistavimo, paneigusio teisę į pateikto projekto realizavimą, todėl Vilniaus apygardos administracinis teismas turėjo įvertinti, ar tai buvo padaryta pagrįstai, kas iš principo ir buvo atlikta, tačiau apeliacinės instancijos teismas neturi teisinio pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo galutine pozicija išdėstyta skundžiamame teismo sprendime.

53Visų pirma, atkreiptinas dėmesys į tai, jog įgyvendinančioji institucija, vertindama projektą Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-026 (toliau – ir Projektas), Projekto paraišką atmetė, kaip neatitinkančią „Apraše nustatytų 5.14 administracinės atitikties vertinimo kriterijaus ir 1.2.4, 7.1.2 bei 8.13 tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijų“ (1 t., b.l. 73).

54Aprašo 71 punktas apibrėžia paraiškos vertinimo etapus, kurių iš viso yra 3. Paraiška vertinama pagal Administracinės atitikties metodiką (Aprašo 6 priedas – 71.1 p.), pagal Projekto naudos ir kokybės vertinimo metodiką (Aprašo 4 priedas -71.2 p.), pagal Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metodiką (Aprašo 3 priedas 71.3 p.). Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatoma projekto atitiktis bendriesiems ir specialiesiems atitikties atrankos kriterijams, didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausias leistinas skirti projektui lėšų dydis (Aprašo 71.3 p.). Vadinasi, trečiojo paraiškos vertinimo etapo metu yra sprendžiama inter alia dėl projekto atitikties bendriesiems ir specialiesiems atitikties atrankos kriterijams.

55Aprašo II skirsnis reguliuoja projekto atitiktis atrankos kriterijams. Aprašo 18 punkte pasisakyta, kad projektas, įgyvendinamas pagal priemonę, turi atitikti bendruosius ir specialiuosius atitikties atrankos kriterijus bei siekti atitikti prioritetinius atrankos kriterijus:

56Stebėsenos komiteto 2007 m. spalio 30 d. posėdžio nutarimu Nr. 1 patvirtintus bendruosius atrankos kriterijus (Aprašo 18.1 p.);

57Stebėsenos komiteto 2011 m. vasario 21 d. posėdžio nutarimu Nr. 26 patvirtintus Priemonės specialiuosius atitikties atrankos kriterijus (Aprašo 18.2 p.), kurie yra tokie:

58projektas atitinka nuostatas, susijusias su gyventojams ir verslo subjektams teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų kūrimu naudojant informacines ir ryšių technologijas (Aprašo 18.2.1 p.);

59projekte diegiamų sprendimų kompleksiškumas (Aprašo 18.2.2 p.);

60elektroninių paslaugų, suteikiamų gyventojams ir verslo subjektams, transakcijų skaičius (Aprašo 18.2.3 p.).

61Iš to darytina išvada, jog 1.2.4 kriterijus „Projekte diegiamų sprendimų kompleksiškumas“, kuris nurodomas kaip neišlaikytas, teikiant Projekto paraišką, priskirtinas prie specialiųjų atitikties kriterijų ir pagal Taisyklių 210 punktą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, galėjo būti nagrinėjamas ministerijos ar kitos valstybės institucijos, o šiuo atveju IVPK, priimant 2012 m. birželio 1 d. įsakymą.

62IVPK, kaip tarpinei institucijai, buvo (yra) priskirta nagrinėti įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto atitikties specialiesiems (atitikties ir prioritetiniams) atrankos kriterijams ir projektų finansavimo sąlygų aprašuose nustatytiems reikalavimams, detalizuojantiems bendruosius atrankos kriterijus, vertinimu.

63Bendro stebėsenos komiteto žmogiškųjų išteklių plėtros, ekonomikos augimo, sanglaudos skatinimo ir techninės paramos veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti 2007 m. spalio 30 d. posėdžio nutarimo (2007 m. gruodžio 21 d. Nr. 1; Vilnius) 2 punktu patvirtinti šie bendrieji projektų atrankos kriterijai:

641. Projektas atitinka bent vieną veiksmų programos ir jos konkretaus prioriteto tikslą, uždavinį, taip pat apima pagal konkretų prioritetą numatomas remti veiklas, sritis;

652. Projektas atitinka nacionalinius strateginius dokumentus;

663. Projektas siekia aiškių ir realių kiekybinių uždavinių, atitinkančių veiksmų programoje nustatytus tikslus;

674. Projektas atitinka darnaus vystymosi politiką;

685. Projektas atitinka lyčių lygybės principus ir nediskriminavimo politiką;

696. Projekto įgyvendinimas yra suderinamas su kitų aktualių Europos Bendrijų politikų nuostatomis;

707. Pareiškėjas organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą;

718. Projektas turi aiškų finansavimo paketą: apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius;

729. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

73Agentūros atlikto Projekto vertinimo metu buvo pasisakyta ir dėl paraiškos neatitikimo Bendrųjų projektų atrankos kriterijams įtvirtintiems 2.7 punkte (pareiškėjas organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą), o taip pat 2.8 punkte (projektas turi aiškų finansavimo paketą: apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius), kas, nesutinkant su atliktu vertinimu, pagal Taisyklių 211 punktą skųstina vadovaujančiai institucijai (pareiškėjas ir projekto vykdytojas turi teisę apskųsti vadovaujančiajai institucijai įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto atitikties bendriesiems atrankos kriterijams (išskyrus juos detalizuojančius reikalavimus, nustatytus projektų finansavimo sąlygų aprašuose) vertinimu <...>). Todėl pripažintina, kad paminėti kriterijai IVPK neanalizuoti teisėtai.

74Aprašo 19 punkte dėstoma, jog detalesnė informacija apie Priemonės bendruosius ir specialiuosius atrankos atitikties kriterijus ir jų vertinimo aspektus pateikiama Projektų tinkamumo finansuoti vertinimo metodikoje (Aprašo 3 priedas).

75Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonės „Pažangios elektroninės paslaugos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 3 priedo Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos lentelės pirmoje grafoje „Bendrasis kriterijus“ nurodytas pirmasis bendrasis kriterijus – Bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektas atitinka bent vieną veiksmų programos ir jos prioriteto tikslą, uždavinį, taip pat apima pagal tam tikrą prioritetą numatomas remti veiklas. Tos pačios lentelės kitose grafose ties pirmuoju bendruoju kriterijumi pažymima, kokie turi būti šio bendrojo kriterijaus vertinimo aspektai, vertinimo klausimai ir (arba) teiginiai, paaiškinimai. Grafoje „Vertinimo klausimai ir (arba) teiginiai“, jos 1.2.4 punkte apibrėžtas teiginys – projektas atitinka kitus su reikalavimais projekto veikloms susijusius specialiuosius projektų atrankos kriterijus ir Apraše nustatytus reikalavimus. Grafoje „Paaiškinimai“ pažymima, kad siekiant tai patikrinti būtina įsitikinti, kad projektas atitinka Stebėsenos komiteto 2011 m. vasario 21 d. posėdžio Nr. 26 patvirtintą Priemonės specialųjį atitikties atrankos kriterijų – projekte diegiamų sprendimų kompleksiškumas. Tai reiškia, kad nuoroda į Aprašo 3 lentelės 1.2.4 papunktį buvo netiksli. Šiuo atveju buvo būtina nurodyti, kad Projekto paraiška atmetama dėl Projekto neatitikimo specialiajam kriterijui - projekte diegiamų sprendimų kompleksiškumas, įtvirtintam Aprašo 18.2.2 papunktyje. Nuoroda į Aprašo 3 priedo lentelę ir joje esančią struktūrą pagalbinė priemonė, suteikianti besikreipusiam teisminės gynybos asmeniui labiau suprasti priimamą sprendimą bei išvengti galimo ginčo. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metodika (metodas – pripažinimo, tyrinėjimo būdas; Dabartinės lietuvių kalbos žodyno elektroninis variantas) – pagalbinis instrumentas įgyvendinančiajai, tarpinei, vadovaujančiajai, kitai valstybės institucijai įvertinti projekto atitikimą bendriesiems ir specialiesiems kriterijams. Nuoroda į Aprašo 3 priedo lentelę ir joje išdėstytus punktus galima, tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, tik kartu su Aprašo nuostata arba nuostatomis dėl specialaus kriterijaus (ų).

76Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos grafoje „Paaiškinimai“ 2 punkto 1 įtraukoje pažymėta, jog projektas atitinka šį kriterijų, jeigu projektas apima kompleksišką esamos paslaugų teikimo sistemos pertvarkymą, prisitaikant prie elektroninio paslaugos teikimo (t.y. teisinės bazės pakeitimai, organizaciniai ir struktūriniai institucijų pokyčiai, procedūrų pakeitimai, darbuotojų kompetencijos plėtojimas).

77Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo ginčijame sprendime išdėstytomis nuostatomis, kad Projektas neatitiko aptariamo specialaus kriterijaus (projekte diegiamų sprendimų kompleksiškumas) bei mano esant netikslinga atkartoti tų pačių argumentų, kurie buvo išdėstyti pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje, bet atkreipia dėmesį į kitą aplinkybę.

78Aprašo 74 punkte yra nurodyta, kad pareiškėjui per Agentūros rašte nurodytą terminą nepateikus trūkstamų duomenų, dokumentų ar informacijos, reikalingos papildyti ar patikslinti projekto paraišką, projekto paraiška, įvertinus papildomos informacijos, duomenų ir dokumentų nepateikimo aplinkybes, gali būti atmetama. Vadinasi, teisės akto leidėjas Apraše įtvirtino ne besąlyginę pareigą, nustačius nurodytas aplinkybes, paraišką atmesti, bet tik teisinę galimybę, o tai reiškia, kad priimant sprendimą dėl Projekto paraiškos atmetimo 2012 m. birželio 1 d. įsakyme turėjo būti pateikta argumentacija, kodėl šis Projekto neatitikimas nurodytam vieninteliam specialiajam kriterijui suponavo Projekto paraiškos atmetimą. Arba tai turėjo būti padaryta kituose jau minėtuose 2012 m. birželio 1 d. įsakymo sudėtiniuose dokumentuose, tačiau juose tai taip pat neatsispindi.

79Skundų nagrinėjimo komisijos 2012 m. birželio 1 d. teikimo Nr. 2R-407 turinys su minimaliais pakeitimais iš esmės identiškas Skundų, gautų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę „Pažangios elektroninės paslaugos“, nagrinėjimo komisijos 2012 m. gegužės 28 d. posėdžio protokolo Nr. SNK-9 turiniui ir nei viename iš šių dokumentų nepateikiama motyvacija, nustačius Projekto neatitikimą vieninteliam specialiajam kriterijui, sąlygojanti Projekto paraiškos atmetimą. Tai expressis verbis nesuderinama su Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimais.

80Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas dėl Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio savo praktikoje yra pasisakęs: „<...> Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi iš esmės yra siekiama užtikrinti, kad asmeniui, dėl kurio yra priimtas atitinkamas individualus administracinis aktas, būtų žinomi šio akto priėmimo teisinis bei faktinis pagrindai, motyvai. Todėl, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, kai nėra pagrindo atitinkamą individualų administracinį aktą pripažinti visiškai nemotyvuotu, kiekvienu konkrečiu atveju, spręsdamas dėl tokio akto atitikties pastarosios įstatymo nuostatos reikalavimams, teismas privalo ad hoc įvertinti, ar nustatyti turinio (teisinio ir faktinio pagrindimo, motyvacijos) trūkumai yra esminiai, sukliudę šio individualaus administracinio akto adresatams suprasti atitinkamų visuomeninių santykių esmę ir turinį, identifikuoti jų teisių, pareigų bei teisėtų interesų pasikeitimą, šio pasikeitimo pagrindus ir apimtį, tinkamai įgyvendinti šiuo aktu suteiktas teises ar (ir) įvykdyti nustatytas pareigas bei įstatymų nustatyta tvarka efektyviai realizuoti teisę į (galimai) pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynybą. Šis vertinimas turi būti atliekamas individualaus administracinio akto adresato (mokesčių mokėtojo) požiūriu, t. y. būtent to, kuris turi teisę žinoti ir suprasti, dėl kokios priežasties ir kuo remiantis priimtas konkretus sprendimas, be kita ko, atsižvelgiant ir į pastarajam asmeniui žinomas aplinkybes, lėmusias minėtą sprendimą.

81Be to, individualiais administraciniais aktais, kuriuos priima viešojo administravimo subjektai, yra sprendžiami klausimai dėl skirtingo pobūdžio teisinių santykių, kuriuos reguliuoja specialios teisės normos, skirtos tik šiems teisiniams santykiams reglamentuoti. Tai lemia, kad ir skirtinguose teisiniuose santykiuose priimamų individualių administracinių aktų turinys gali būti skirtingas (pagal apimtį, struktūrą ir pan.), nes gali būti sąlygotas tų specialiųjų teisės normų reikalavimų, kurios reglamentuoja atitinkamus teisinius santykius. Kiekvienu konkrečiu atveju vertinant individualaus administracinio akto teisėtumą Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio taikymo aspektu, turi būti atsižvelgiama ir į tuos teisės aktus, kurie reguliuoja konkretų teisinį santykį, t. y. turi būti įvertinama, kokie ir kokia apimtimi yra teisiškai reikšmingi faktai bei kokios konkrečios materialinės teisės normos asmeniui gali sudaryti atitinkamas prielaidas bei sąlygas, kad būtų sukurtos, panaikintos ar pakeistos asmens subjektinės teisės tam tikruose teisiniuose santykiuose (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438‑1116/2010. Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010)“ (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 27 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556‑336/2011).

82Tikrinamoje administracinėje byloje visiškas nebuvimas motyvacijos, dėl ko priimtas sprendimas atmesti Paraiškos projektą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, lemia skundžiamo teismo sprendimo naikinimą ir priėmimą naujo sprendimo - panaikinimą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. T-93 „Dėl valstybės įmonės Registrų centro 2012 m. gegužės 4 d. raštu Nr. (1.13.1)S-1936 pateikto skundo atmetimo“. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos valstybės įmonės Registrų centro 2012 m. gegužės 4 d. raštu Nr. (1.13.1)S-1936 pateiktą skundą turi išnagrinėti iš naujo, turint omenyje Taisyklių 210 punkte apibrėžtą reguliavimą dėl pareiškėjų skundų nagrinėjimo ministerijoje ar kitoje valstybės institucijoje tvarką bei kompetencijos ribas.

83Be to, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra konstatavo ir Projekto neatitikimą Aprašo kriterijui 5.14. Identifikuojant šį kriterijų nustatyta, kad jis įtvirtintas Aprašo 6 priede, t.y. Administracinės atitikties vertinimo metodikoje, dėl kurio iš principo nepasisakyta nei 2012 m. birželio 1 d. įsakyme, nei pastarojo teisės akto sudėtinėse dalyse.

84Interpretuojant Taisyklių 210 punkte ir 211 punkte esančias nuostatas, taip pat Apraše nustatytus bendruosius ir specialiuosius atrankos kriterijus, o taip pat prioritetinius kriterijus, spręstina, kad nurodomas Projekto neatitikimas Aprašo 6 priedo Administracinės atitikties vertinimo metodikos 5.14 punkte išdėstytai taisyklei nepatenka į bendrųjų atrankos kriterijų sąrašą. Dėl šios aplinkybės (Projekto neatitikimo Aprašo 5.14 p.) tarpinei institucijai taip pat buvo paduotas skundas, bet aptariamu aspektu nepasisakyta, kas irgi nesuderinama su Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimais.

85Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

86Valstybės įmonės Registrų centro apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

87Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 28 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

88Panaikinti Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 1 d. įsakymą Nr. T-93 „Dėl valstybės įmonės Registrų centro 2012 m. gegužės 4 d. raštu Nr. (1.13.1)S-1936 pateikto skundo atmetimo“ ir perduoti Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos valstybės įmonės Registrų centro 2012 m. gegužės 4 d. raštu Nr. (1.13.1)S-1936 pateiktą skundą nagrinėti iš naujo.

89Reikalavimą dėl įpareigojimo Centrinę projektų valdymo agentūrą iš naujo įvertinti paraišką atmesti.

90Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas valstybės įmonė Registrų centras (toliau – ir... 5. Pareiškėjas nesutinka su Agentūros sprendimu atmesti pareiškėjo paraišką... 6. 2011 m. liepos 1 d. užbaigtas valstybės įmonės „Teisinės informacijos... 7. Atsakovas Agentūra atsiliepimu į pareiškėjo skundą prašė skundą atmesti... 8. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas praleido skundo padavimo teismui terminą,... 9. 2012 m. birželio 29 d., praleidęs 20 dienų terminą išankstinės ginčų... 10. Atsakovas Komitetas atsiliepimu į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti... 11. (1 t., b. l. 163-169).... 12. Atsakovas nurodė, kad pagal suformuotą praktiką Komiteto sprendimas... 13. Nr. AS525-308-11). Pareiškėjas skundą teismui padavė praleidęs... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo Finansų ministerija atsiliepimu į skundą... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo Teisingumo ministerija atsiliepimu į skundą... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad Teisingumo ministerija pavedė... 17. II.... 18. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. vasario 28 d. sprendimu (2... 19. Teismas nustatė, kad 2011 m. rugsėjo 30 d. teisingumo ministras,... 20. 2006 m. sausio 1 d.; pagrįsti, kaip buvo apskaičiuoti vidiniai ištekliai,... 21. Nr. 2012/2-5117 pateikė Finansų ministerijai argumentus dėl projekto... 22. 2012 m. rugpjūčio 10 d. raštu Nr. ((24.16-02)-5K-1210832)-6K-1206862... 23. 2012 m. rugsėjo 6 d. raštu Nr. (116)7R-6366 kreipėsi į Komitetą,... 24. 2007 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų... 25. 2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. T-55 (toliau – ir Aprašas), 3 priede... 26. III.... 27. Pareiškėjas VĮ Registrų centras apeliaciniu skundu (2 t., b. l. 120-123)... 28. 1. Byloje sprendžiamas tik vienas klausimas - dėl paraiškos atitikties... 29. 2. Pagal tarptautinių žodžių žodyną, kompleksiškas - apimantis grupę... 30. 3. Komitetas ginčijamame akte, o ir teismas sprendime, iš esmės rėmėsi... 31. 4. Teismas pritaikė plečiamąjį teisės normos aiškinimą. Toks aiškinimas... 32. 5. Pakeisti teisės aktus, kol nėra patvirtintas projektas, nėra teisinio... 33. 6. Pareiškėjas jau dabar tvarko ir prižiūri tokias šalies informacines... 34. 7. Pareiškėjo sudėtyje yra Teisinės informacijos departamentas, kuris... 35. Trečiasis suinteresuotas asmuo Teisingumo ministerija prisidėjimu prie... 36. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad vadovaudamasi ABTĮ 131 straipsnio... 37. (2012 m. vasario 2 d. raštas Nr. (1.16.)7R-817, teisingumo ministro įsakymu... 38. Atsakovas Agentūra atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t., b. l. 129-131)... 39. Atsakovas nurodo, kad teismas teisingai nustatė ir nusprendė, jog... 40. Atsakovas Komitetas atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t., b. l. 132-135)... 41. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjo apeliaciniame skunde išdėstyti teiginiai... 42. Teisėjų kolegija... 43. IV.... 44. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 45. Skundžiamas 2012 m. birželio 1 d. įsakymas buvo priimtas:... 46. 1) vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių,... 47. 2) atsižvelgiant į Skundų, gautų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos... 48. 3) bei nustačius, jog Agentūra tinkamai įvertino projektą pagal Projektų,... 49. Taigi, 2012 m. birželio 1 d. įsakymas iš esmės buvo priimtas 2 aplinkybės... 50. Skundų, gautų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto... 51. Skundų nagrinėjimo komisijos 2012 m. birželio 1 d. teikimu Nr. 2R-407... 52. Visiškai akivaizdu, jog viešojo administravimo subjektas (tarpinė... 53. Visų pirma, atkreiptinas dėmesys į tai, jog įgyvendinančioji institucija,... 54. Aprašo 71 punktas apibrėžia paraiškos vertinimo etapus, kurių iš viso yra... 55. Aprašo II skirsnis reguliuoja projekto atitiktis atrankos kriterijams. Aprašo... 56. Stebėsenos komiteto 2007 m. spalio 30 d. posėdžio nutarimu Nr. 1... 57. Stebėsenos komiteto 2011 m. vasario 21 d. posėdžio nutarimu Nr. 26... 58. projektas atitinka nuostatas, susijusias su gyventojams ir verslo subjektams... 59. projekte diegiamų sprendimų kompleksiškumas (Aprašo 18.2.2 p.);... 60. elektroninių paslaugų, suteikiamų gyventojams ir verslo subjektams,... 61. Iš to darytina išvada, jog 1.2.4 kriterijus „Projekte diegiamų sprendimų... 62. IVPK, kaip tarpinei institucijai, buvo (yra) priskirta nagrinėti... 63. Bendro stebėsenos komiteto žmogiškųjų išteklių plėtros, ekonomikos... 64. 1. Projektas atitinka bent vieną veiksmų programos ir jos konkretaus... 65. 2. Projektas atitinka nacionalinius strateginius dokumentus;... 66. 3. Projektas siekia aiškių ir realių kiekybinių uždavinių, atitinkančių... 67. 4. Projektas atitinka darnaus vystymosi politiką;... 68. 5. Projektas atitinka lyčių lygybės principus ir nediskriminavimo politiką;... 69. 6. Projekto įgyvendinimas yra suderinamas su kitų aktualių Europos Bendrijų... 70. 7. Pareiškėjas organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku... 71. 8. Projektas turi aiškų finansavimo paketą: apibrėžtus, aiškius ir... 72. 9. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų... 73. Agentūros atlikto Projekto vertinimo metu buvo pasisakyta ir dėl paraiškos... 74. Aprašo 19 punkte dėstoma, jog detalesnė informacija apie Priemonės... 75. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė... 76. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos grafoje „Paaiškinimai“ 2... 77. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su Vilniaus... 78. Aprašo 74 punkte yra nurodyta, kad pareiškėjui per Agentūros rašte... 79. Skundų nagrinėjimo komisijos 2012 m. birželio 1 d. teikimo Nr. 2R-407... 80. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas dėl Viešojo administravimo... 81. Be to, individualiais administraciniais aktais, kuriuos priima viešojo... 82. Tikrinamoje administracinėje byloje visiškas nebuvimas motyvacijos, dėl ko... 83. Be to, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį... 84. Interpretuojant Taisyklių 210 punkte ir 211 punkte esančias nuostatas, taip... 85. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 86. Valstybės įmonės Registrų centro apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.... 87. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 28 d. sprendimą... 88. Panaikinti Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo... 89. Reikalavimą dėl įpareigojimo Centrinę projektų valdymo agentūrą iš... 90. Sprendimas neskundžiamas....