Byla 2-430-743/2014

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant Rūtai Stanulienei, dalyvaujant ieškovės atstovei Daivai Gvildienei, atsakovei L. Š.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei L. Š., tretiesiems asmenims, nepareiškusiems savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje Lazdijų rajono savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, ( - ) regioninio parko direkcijai.

3Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovė prašo: 1) įpareigoti atsakovę L. Š., a. k. ( - ) per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytus lauko kanalizacijos tinklus su rezervuaru ( - ) ir sutvarkyti statybvietę; 2) jei atsakovė per nustatytą terminą neįvykdys nustatytų įpareigojimų, įpareigoti ją mokėti 100 Lt (vieno šimto litų) baudą į sąskaitą LT477300010126228899, esančią AB ,,Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5445, už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo.

5Ieškinys grindžiamas šiais argumentais. 2013 m. rugsėjo 11 d. savavališkos statybos aktu nustatyta, kad atsakovė ( - ), savavališkai, neturėdama statybą leidžiančio dokumento, 2008 m. gruodžio mėnesį pastatė lauko kanalizacijos tinklus su betoniniu nuotekų surinkimo rezervuaru valstybinėje žemėje daugiabučio namo kieme bei ant daugiabučio namo išorinės sienos iš buto Nr. 6. Atsakovės statinys priskiriamas I grupės nesudėtingų inžinerinių statinių kategorijai, yra saugomoje teritorijoje, todėl tam būtina turėti savivaldybės administracijos tarnautojo, įgalioto nustatyti statinio architektūros ir statybos, sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus, ir regiono aplinkos apsaugos departamento įgalioto valstybės tarnautojo patikrintą supaprastintą projektą su jų raštišku pritarimu. Atsakovė tokio supaprastinto projekto neturi. 2013 m. spalio 9 d. atsakovei buvo surašytas privalomasis nurodymas, kuriuo ji buvo įpareigota ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 9 d. pašalinti savavališkos statybos padarinius, tačiau 2014 m. balandžio 16 d. patikrinus nustatyta, kad atsakovė šio įpareigojimo neįvykdė.

6Atsakovė su ieškiniu sutinka. Nurodė, kad šiame bute gyveno jos dukros šeima su trimis mažamečiais vaikais, todėl jiems buvo būtina kanalizacija. Kadangi ( - ) mieste kanalizacijos ir vandentiekio trasa buvo suplanuota įrengti tik 2012-2013 m., todėl buvo įrengta vietinė kanalizacija, kurią įrengiant buvo gauti gyventojų sutikimai. Šiuo metu, iki 2014 m. lapkričio mėnesio, ( - ) mieste planuojama užbaigti naujos kanalizacijos trasos įrengimą, prie kurios bus galimybė prisijungti ir jai, todėl įrengta vietinė kanalizacija bus išardyta.

7Tretieji asmenys, nepareiškę savarankiškų reikalavimų, Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, ( - ) regioninio parko direkcija į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta. Lazdijų rajono savivaldybės administracija ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepime nurodė, kad ieškovės nurodytais argumentais prašo ieškinį patenkinti.

8Byloje nustatyta, kad atsakovė L. Š. 2008 m. gruodžio mėnesį ( - ), įsirengė vietinę kanalizaciją, įrengdama 150 mm diametro lauko kanalizacijos tinklus, plastikinio vamzdyno ilgis – 35 m bei pastatė betoninį nuotekų surinkimo rezervuarą. Atsakovė šiems statybos darbams neturėjo statybą leidžiančio dokumento – rašytinio pritarimo supaprastintam statybos projektui, todėl ši savavališka statyba, kuri turi būti pašalinta. Teismo išvados grindžiamos šiais įrodymais.

92013 m. rugpjūčio 12 d. A. J. kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, pranešdama apie galimai savavališką statybą ( - ). 2013 m. rugpjūčio 30 d., statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktu nustatyta, kad L. Š. be statybą leidžiančio dokumento įsirengė vietinę kanalizaciją. A. M., gyvenanti ( - ), iš kur išorine daugiabučio gyvenamojo namo siena nuvestas vamzdis, paaiškino, kad vietinė kanalizacija įrengta savininkės L. Š. turint gyventojų sutikimą. L. Š. 2013 m. rugpjūčio 26 d. paaiškinime-paliudijime pripažino, kad vietinę kanalizaciją įrengė. Sutikimas patvirtina, kad 2008 m. rugsėjo 20 d. su kanalizacijos įrengimu sutiko ( - ) gyventojai. 2013 m. rugsėjo 11 d. savavališkos statybos aktu nustatyta, kad atsakovė 2008 m. gruodžio mėnesį, turėdama namo gyventojų sutikimą, ( - ), ( - ) regioninio parko, ( - ) urbanistinio draustinio ir Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje įrengė lauko kanalizacijos tinklus, priskirtus I grupės nesudėtingiems statiniams, neturėdama statybą leidžiančio dokumento. 2013 m. spalio 9 d. L. Š. surašytas reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2014 m. balandžio 19 d. 2014 m. balandžio 16 d. Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktas, prie jo pridėtos fotonuotraukos patvirtina, kad reikalavimas nugriauti savavališkai pastatytus statinius ir sutvarkyti statybvietę, arba gauti statybą leidžiantį dokumentą – neįvykdytas. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas ir 2014 m. birželio 12 d. ( - ) regioninio parko direkcijos pažyma patvirtina, kad gyvenamasis namas ( - ) yra nekilnojamųjų kultūros vertybių, ( - ) regioninio parko ir ( - ) urbanistinio draustinio teritorijoje.

10Statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktas bei Savavališkos statybos aktas patvirtina, kad atsakovė įrengė 35 m ilgio 150 mm diametro plastikinio vamzdyno vietinius lauko kanalizacijos tinklus su betoniniu nuotekų surinkimo rezervuaru. Iš atsakovės paaiškinimo, sutikimo matyti, kad vietinė lauko kanalizacija įrengta 2008 m. gruodžio mėnesį, turint daugiabučio namo savininkų sutikimą. Remiantis savavališkos statybos metu galiojusio Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 ,,Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ priedo 2 lentelės 2 punktu, inžineriniai tinklai priskirti II grupės nesudėtingų inžinerinių statinių kategorijai. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 218 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 ,,Statybos leidimas“ 42 punktą, saugomoje teritorijoje statyti, rekonstruoti ar remontuoti nesudėtingą statinį statybos leidimas neprivalomas, tačiau būtina turėti savivaldybės administracijos tarnautojo, įgalioto nustatyti statinio architektūros ir statybos, sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus, ir regiono aplinkos apsaugos departamento įgalioto valstybės tarnautojo patikrintą supaprastintą projektą su raštišku pritarimu. Iš to spręstina, kad atsakovė statyba buvo savavališka ir statybos metu – 2008 m. gruodžio mėnesį. Sprendžiant savavališkos statybos padarinių šalinimo klausimą, taikytinas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 ,,Nesudėtingi statiniai“, pagal kurio priedo 2 lentelės 2.3 papunktį kanalizacijos tinklai su rezervuaru priskirti I grupės nesudėtingų statinių kategorijai. Statant šios kategorijos statinį kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje remiantis 2010 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-826 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 ,,Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 2.1 papunkčiu, privalomas statybą leidžiantis dokumentas – rašytinis pritarimas supaprastintam projektui. Atsakovė šio statybą leidžiančio dokumento neturi. Įvertinus tai pripažintina, kad remiantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalimi, ši statyba yra savavališka, t.y. be galiojančio statybą leidžiančio dokumento.

11Jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti ar pan.) draudžiama. Teismas, statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.103 straipsnio 1,3 dalis). Statybos įstatymo 28 straipsnyje nustatyta, kad savavališkos statybos padariniai šalinami Teritorijų planavimo ir valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka. Įvertinus tai, kad atsakovė pripažįsta, kad atsiradus galimybei prisijungti prie ( - ) miesto kanalizacijos ir vandentiekio trasos, jai vietinė kanalizacija nėra reikalinga ir ji sutinka ją nugriauti, taikytinas Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalies 2 punktas ir atsakovė įpareigotina nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę.

12Ieškovė prašo, kad atsakovei per nustatytą terminą neįvykdžius šio įpareigojimo, ji būtų įpareigota mokėti 100 Lt baudą ieškovės naudai už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 273 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas, nagrinėdamas klausimus, susijusius su savavališkos statybos padarinių šalinimu ar statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimu, gali priimti sprendimus, nurodytus statybų santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 9 dalyje įtvirtinta nuostata, kad tais atvejais, kai į teismą dėl įpareigojimo vykdyti privalomąjį nurodymą kreipėsi Inspekcija, teismas, priimdamas šio straipsnio 7 dalies 2 punkte nurodytą sprendimą, jame nurodo, kad jeigu per nustatytą terminą teismo sprendimas neįvykdomas, Inspekcija turi teisę nugriauti savavališkai pastatytą statinį ir sutvarkyti statybvietę šio straipsnio 1 dalyje nurodyto asmens lėšomis. Iš to spręstina, kad neteisėtos statybos padarinių šalinimas, nugriaunant neteisėtai pastatytus statinius, nepriskirtinas prie tokių veiksmų, kuriuos gali atlikti tik pats atsakovas. CPK 273 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta norma, leidžianti skirti atsakovui, per nustatytą terminą neįvykdžiusiam sprendimo, baudą, taikytina tik tuomet, jeigu teismo sprendime nurodytus veiksmus gali atlikti ar nutraukti tik pats atsakovas. Šio teisinio reglamentavimo kontekste spręstina, kad ieškovės reikalavimas atsakovei skirti 100 Lt dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įpareigojimo įvykdymo dieną, nepagrįstas, todėl atmestinas, atsakovės atžvilgiu taikytina Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 9 dalyje įtvirtinta nuostata ir sprendime nustatytina, kad jei atsakovė per nustatytą terminą teismo sprendimo neįvykdys, ieškovei suteikti teisę nugriauti savavališkai pastatytą statinį ir sutvarkyti statybvietę atsakovės lėšomis.

13Nors ieškinys tenkinamas iš dalies, tačiau bylinėjimosi išlaidos neturi būti skirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis), kadangi ieškinio esmę sudaro savavališkos statybos padarinių pašalinimas, o bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad statinys pastatytas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus ir pripažintas pastatytu neteisėtai, ji įpareigotina pašalinti statinį, todėl kalta dėl bylinėjimosi proceso ir turi atlyginti šio proceso metu susidariusias išlaidas. Todėl iš atsakovės valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 96 straipsnio 6 dalis). Bylinėjimosi išlaidas sudaro: 144 Lt – mokėtino žyminio mokesčio už neturtinį reikalavimą, nuo kurio mokėjimo ieškovė yra atleista (CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 82 straipsnis, 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas) bei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 9,40 Lt (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 270, 273 straipsniais, teisėja

Nutarė

15Ieškinį patenkinti.

16Įpareigoti atsakovę L. Š., a. k. ( - ) per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytus lauko kanalizacijos tinklus su rezervuaru ( - ) m. bei sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovė teismo nustatytu terminu neįvykdys, suteikti teisę ieškovei atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Priteisti iš atsakovės L. Š., a. k. ( - ) 153,40 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt tris litus 40 centų) (44,43 Eur) bylinėjimosi išlaidų valstybei, sumokant jas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“, AB, arba į sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, įmokos kodas – 5660. Jas galima sumokėti bet kuriame banke, Lietuvos pašto skyriuje ar „Perlo“ terminale.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai