Byla AS-979-492/2015
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Studijų kokybės vertinimo centro atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos edukologijos universiteto skundą atsakovams Studijų kokybės vertinimo centrui ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 17 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-1111-580/2013 bylos dalį dėl reikalavimo panaikinti švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. V-1280 nutraukė, panaikino Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – ir SKVC) 2012 m. liepos 25 d. sprendimą Nr. IV2-4 ir Komisijos Lietuvos edukologijos universiteto 2012 m. rugpjūčio 10 d. skundui Nr. 24-R4-1287 dėl 2012 m. liepos 25 d. Studijų kokybės vertinimo centro sprendimo Nr. IV2-4 „Dėl aukštosios mokyklos veiklos įvertinimo“ nagrinėti, sudarytos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1280 (toliau – ir Komisija), 2012 m. rugsėjo 4 d. sprendimą (III t., b. l. 66–82). Dėl minėto sprendimo atsakovas SKVC pateikė apeliacinį skundą (III t., b. l. 87–91). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2014 m. balandžio 21 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A858-96/2014 panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 17 d. sprendimo dalį, kuria teismas panaikino SKVC 2012 m. liepos 25 d. sprendimą Nr. IV2-4 ir Komisijos 2012 m. rugsėjo 4 d. sprendimą, ir šią administracinės bylos dalį perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, likusią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį paliko nepakeistą (III t., b. l. 166–197). Vilniaus apygardos administracinis teismas, iš naujo išnagrinėjęs grąžintą bylos dalį, 2014 m. lapkričio 21 d. priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. I-7377-789/2014 pareiškėjo Lietuvos edukologijos universiteto skundą tenkinti: panaikinti SKVC 2012 m. liepos 25 d. sprendimą Nr. IV2-4 „Dėl aukštosios mokyklos veiklos įvertinimo“ ir Komisijos 2012 m. rugsėjo 4 d. sprendimą, įformintą posėdžio protokole Nr. 1 (V t., b. l. 42–61). LVAT 2015 m. balandžio 1 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-1372-662/2015 panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 21 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą Lietuvos edukologijos universiteto skundą atmesti (VI t., b. l. 5–33).

5Teisme 2015 m. balandžio 7 d. gautas atsakovo SKVC prašymas (VI t., b. l. 35–37) priteisti iš pareiškėjo 32 366,19 Lt (9 373,90 Eur) dydžio bylinėjimosi išlaidas: 1 690,13 Lt vertimo išlaidų, 9,80 Lt pašto išlaidų ir 30 666,26 Lt atstovavimo išlaidų.

6Atsakovas minėtame prašyme ir 2015 m. gegužės 4 d. rašte (VI t., b. l. 78–82) paaiškino, kad turėjo 1 690,13 Lt vertimo išlaidų, nes, vykdydamas teisės aktų reikalavimus, teismui teikė dokumentus (įrodymus), išverstus iš anglų kalbos į lietuvių kalbą: pareiškėjo veiklą vertinusios ekspertų grupės narių gyvenimo aprašymus, 2012 m. kovo 15 d. jungtinės veiklos sutartį, 2012 m. kovo 6 d. ir 2012 m. liepos 11 d. elektroninius laiškus, ekspertų vizito darbotvarkę. Mano, kad susirašinėjimas su užsienio subjektais elektroniniais laiškais nepriskirtinas prie nei vieno dokumentų tipų, aprašytų Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 4 straipsnyje, todėl neturėjo pareigos susirašinėjimo su užsienio ekspertais laiškų versti į lietuvių kalbą iki to momento, kol pareiškėjo iniciatyva iškelto ginčo teisme metu teikė teismui minėtus dokumentus, siekdamas įrodyti savo priimtų sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą. Jeigu pareiškėjas nebūtų kreipęsis į teismą bandydamas ginčyti SKVC priimtą sprendimą, SKVC neturėtų pareigos išversti ekspertų vizito darbotvarkės, kuri skiriasi nuo pareiškėjui teiktos darbotvarkės. Pabrėžė, kad kitų dokumentų oficialius vertimus teikė vadovaudamiesi teismo įpareigojimu, o iki tol neturėjo pareigos jų išversti į valstybinė kalbą. Nurodė, kad, pateikdamas teismui dokumentus, patyrė 9,80 Lt pašto išlaidų. Atkreipė dėmesį, kad proceso metu SKVC interesus atstovavo advokatė, todėl viso proceso metu SKVC patyrė 30 666,26 Lt atstovavimo išlaidų. Mano, kad šiuo atveju yra pagrindas vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais nukrypti nuo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) nurodytų maksimalių dydžių ir SKVC priteisti jo realiai patirtas atstovavimo išlaidas, nes ši byla yra sudėtinga, byloje nagrinėtas teisinis santykis yra naujas, dėl jo nėra suformuota teismų praktika, šioje byloje SKVC, pasitelkdamas advokatę, sėkmingai apgynė viešąjį interesą.

7Pareiškėjas Lietuvos edukologijos universitetas atsiliepime (VI t., b. l. 67–72) prašė nepriteisti atsakovo SKVC reikalaujamų išlaidų už dokumentų vertimus, o atstovavimo teisme išlaidas sumažinti. Pažymėjo, kad nors į lietuvių kalbą išversti rašytiniai dokumentai buvo naudojami teisme kaip įrodinėjimo priemonė, jų vertimo išlaidos nėra ir negali būti pripažintos susijusiomis su bylos nagrinėjimu, nes kai kurie SKVC nurodytų dokumentų vertimai atlikti ir išlaidos už juos patirtos dar iki bylos nagrinėjimo pradžios. Mano, kad SKVC išlaidos, patirtos už ekspertų darbotvarkės vertimą į lietuvių kalbą, priskirtinos einamosioms šios valstybinės teisės aktuose nustatytas funkcijas vykdančios institucijos išlaidoms ir negali būti pareiškėjo kompensuojamos, kaip susijusios su administracine byla. Be to, atsakovo SKVC prašyme nurodytų dokumentų vertimų išlaidų poreikį taip pat nulėmė ne bylos nagrinėjimas, ne siekis teikti įrodymus byloje, o teisinis reguliavimas, susijęs su lietuvių kalbos, kaip valstybinės kalbos, naudojimu institucijos veikloje. Pabrėžė, kad atsakovo SKVC reikalaujama priteisti atstovavimo išlaidų suma yra labai didelė, ji net keletą kartų viršija Rekomendacijose nustatytas maksimalias sumas, priteistinas už atitinkamas teisines paslaugas. Pareiškėjo nuomone, būtina vienarūšes paslaugas sujungti. Apskaičiavo, kad maksimali atsakovui SKVC priteistina jo patirtų atstovavimo išlaidų suma yra 2 887,88 Lt, taigi prašoma priteisti 30 666,26 Lt suma yra aiškiai per didelė.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gegužės 20 d. nutartimi atsakovo Studijų kokybės vertinimo centro prašymą atlyginti bylinėjimosi išlaidas tenkino iš dalies. Priteisė atsakovui Studijų kokybės vertinimo centrui iš pareiškėjo Lietuvos edukologijos universiteto 615,70 Eur (2 125,90 Lt) su bylos nagrinėjimu pirmosios instancijos teisme susijusių išlaidų atlyginimą. Prašymą dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo perdavė nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

10Teismas konstatavo, kad galutinis bylos rezultatas šiame teisiniame ginče yra iš esmės palankus atsakovui SKVC, todėl jis turi teisę į savo išlaidų atlyginimą.

11Teismas sprendė tik tą atsakovo prašymo dalį, kuri yra susijusi su pirmosios instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimu. Kita atsakovo prašymo dalis, t. y. ta, kuri yra susijusi su apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimu, perduota spręsti apeliacinės instancijos teismui.

12Iš bylos dokumentų nustatyta, kad prašomų priteisti 9,80 Lt dydžio pašto išlaidų dalis (5,40 Lt) yra patirta 2013 m. kovo 18 d. siunčiant paštu dokumentus pirmosios instancijos teismui (II t., b. l. 130–158, VI t., b. l. 42), taigi ši pašto išlaidų dalis atlygintina. Kita dalis pašto išlaidų (4,40 Lt) yra susijusi su apeliacinio skundo siuntimu teismui, taigi dėl šių išlaidų atlygintinumo turi spręsti apeliacinės instancijos teismas (VI t., b. l. 43).

13Iš pateiktų dokumentų (VI t., b. l. 38–41) nustatyta, kad atsakovas 2013 m. pirmą pusmetį apmokėjo dvi UAB „Metropolio vertimai“ pateiktas PVM sąskaitas faktūras už 248,78 Lt ir 1 441,35 Lt vertės vertimus. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra ginčo, jog iš anglų į lietuvių kalbą UAB „Metropolio vertimai“ išversti dokumentai atsakovo buvo pateikti į bylą ir yra susiję su šia byla, t. y. atliktu pareiškėjo veiklos vertinimu. Akcentavo, kad nors LVAT savo praktikoje prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atitinkamais atvejais priskiria dokumentų vertimo į lietuvių kalbą išlaidas (LVAT 2014 m. gegužės 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1033/2014), tačiau šiuo atveju svarbu įvertinti ir SKVC pareigas, susijusias su valstybinės kalbos vartojimu savo veikloje. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 2 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos valstybinė kalba yra lietuvių kalba. Visos Lietuvos Respublikoje veikiančios institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos raštvedybą, apskaitos, atskaitomybės, finansinius bei techninius dokumentus tvarko valstybine kalba (Valstybinės kalbos įstatymo 4 d.). Pagal Valstybinės kalbos įstatymo 8 straipsnį teismo procesas Lietuvos Respublikoje vyksta valstybine kalba. Teismo nuomone, atsakovo nurodyti turimi žmogiškieji resursai (darbuotojų gebėjimai bendrauti užsienio kalba) ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas reikalavimas į aukštųjų mokyklų išorinį veiklos vertinimą įtraukti ekspertų iš užsienio valstybių nepaneigia imperatyvių teisės normų taikymo ir laikymosi būtinumo vykdant savo veiklą, t. y. atsakovas priimtus sprendimus turėjo pagrįsti į valstybinę kalbą išverstais dokumentais. Taigi pritarta Lietuvos edukologijos universiteto pozicijai, kad su pareiškėjo vertinimu susijusių ne lietuvių kalba surašytų dokumentų, kuriuos atsakovas į bylą teikė kaip ginčijamus sprendimus (jų priėmimo procedūros laikymąsi) patvirtinančius įrodymus, išvertimas į lietuvių kalbą yra Valstybinės kalbos įstatyme įtvirtintos atsakovo pareigos savo veikloje vartoti valstybinę kalbą tinkamas įvykdymas, ir šios išlaidos tiesiogiai nepriklausė nuo teismo proceso buvimo ar nebuvimo. Pažymėta, kad šią poziciją patvirtina LVAT 2014 m. kovo 21 d. nutarties, priimtos pirmą kartą bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, išaiškinimai dėl aukštosios mokyklos teisės su ja susijusią informaciją gauti valstybine kalba. Taigi dokumentų vertimui patirtos išlaidos neatlygintos.

14Teismas nustatė, kad teisinių paslaugų sutartis tarp Advokatų profesinės bendrijos Judickienė ir partneriai JUREX ir SKVC buvo sudaryta 2013 m. liepos 1 d. (III t., b. l. 116), t. y. tuo metu, kai byla pirmą kartą buvo nagrinėjama apeliacinės instancijos teisme. Prie prašymo pridėtų dokumentų, pagrindžiančių patirtas atstovavimo išlaidas, turinys rodo, kad 2013 m. liepos 31 d. (925,65 Lt), 2013 m. lapkričio 14 d. (9 773,78 Lt), 2014 m. vasario 28 d. (3 909,52 Lt), 2014 m. kovo 3 d. (816,75 Lt) PVM sąskaitose faktūrose nurodytos ir apmokėtos sumos (VI t., b. l. 44–50) yra patirtos bylą pirmą kartą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (iš viso 15 425,70 Lt), todėl dėl šių išlaidų atlyginimo kompetentingas spręsti ne Vilniaus apygardos administracinis teismas, o LVAT.

15Teismas vertino 2014 m. liepos 31 d. (2 435,73 Lt), 2014 m. rugsėjo 30 d. (3 277,89 Lt) ir 2014 m. spalio 31 d. (2 835,03 Lt) PVM sąskaitose faktūrose nurodytų ir apmokėtų (VI t., b. l. 51–56) atstovavimo išlaidų (iš viso 8 548,65 Lt) pagrįstumą.

16Pažymėjo, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d. galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ patvirtinta 1 000 Lt dydžio minimalioji mėnesinė alga (toliau – ir MMA), o nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. – 1 035 Lt MMA (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. 972).

17Teismas rėmėsi Rekomendacijų 2 punktu, 8 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2014-12-10 nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2322/2014), pagal kurią susipažinimas su bylos medžiaga teisme, medžiagos rengimas ekspertui, pasirengimas teismo posėdžiui ir pan., traktuojami kaip atstovavimo klientui teismo posėdyje sudedamieji elementai ir gali būti atlyginami pagal Rekomendacijų 8.18 punktą. Rekomendacijų 8.16 punkte nustatyta, kad už kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese, parengimą (išskyrus dokumentus, kuriais šalinami procesinių dokumentų trūkumai), rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis yra 0,12 MMA.

18Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovo atstovė advokatė Jurgita Judickienė parengė ir pateikė teismui 2014 m. liepos 29 d. nuomonę (V t., b. l. 1–5), 2014 m. spalio 15 d. rašytinius paaiškinimus (V t., b. l. 20–28) ir atstovavo atsakovui 2014 m. spalio 15 d. vykusiame teismo posėdyje (V t., b. l. 29–32). PVM sąskaitose faktūrose yra detalizuotos suteiktos paslaugos, nurodytas teikiant paslaugas advokatės sugaištas laikas ir vienos valandos kaina (450 Lt). 2014 m. liepos 31 d. PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta, kad 2014 m. liepos 29 d. nuomonės rengimui advokatė sugaišo 4,4733 val. 2014 m. rugsėjo 30 d. ir 2014 m. spalio 31 d. PVM sąskaitose faktūrose nurodyta, kad 2014 m. spalio 15 d. rašytinių paaiškinimų rengimui (koregavimui) sugaišo 7 val. 2014 m. spalio 31 d. PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta, kad pasirengimas teismo posėdžiui truko 2,7 val. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pirmosios instancijos teisme 2014 m. spalio 15 d. buvo surengtas teismo posėdis, kuriame dalyvavo atsakovo atstovė advokatė J. Judickienė, posėdžio trukmė – 1 val. 58 min. (V t., b. l. 29–32). Teismas, atsižvelgęs į Rekomendacijų 8.18 punktą, kuriame nustatytas maksimalus 0,15 MMA dydis (155,25 Lt) už vieną atstovavimo valandą teisme, ir pagal Rekomendacijų 9 punkte suapvalintą teismo posėdžio trukmę (2 valandos), darė išvadą, kad SKVC priteistina 310,5 Lt dydžio suma už 2 valandas atstovavimo teismo posėdyje (0,15 x 1 035 Lt (MMA) x 2 val.). Teismas, įvertinęs bylos apimtį (6 tomai), sudėtingumą, advokatės rengtų procesinių dokumentų turinį, nagrinėtinų teisinių klausimų naujumą (nėra suformuota teismų praktika), ankstesnį advokatės dalyvavimą toje byloje (bylą pirmą kartą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme), ir vadovaudamasis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijais, konstatavo, kad atsakovui už nuomonės parengimą priteistina 540 Lt suma, už rašytinių paaiškinimų parengimą – 850 Lt ir už pasirengimą teismo posėdžiui – 420 Lt. Taigi iš viso atsakovui priteistina 2 120,50 Lt dydžio atstovavimo išlaidų suma, patirta bylą nagrinėjant Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas darė išvadą, kad SKVC prašymas dėl teismo išlaidų atlyginimo tenkintinas iš dalies ir atsakovui iš pareiškėjo priteistina 615,70 Eur (2 125,90 Lt (5,4 Lt + 2 120,50 Lt)) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

19III.

20Atsakovas Studijų kokybės vertinimo centras pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutarties dalį dėl vertimo ir atstovavimo išlaidų priteisimo ir priimti naują sprendimą - atsakovo prašymą tenkinti visiškai priteisiant jam iš pareiškėjo 2 965,63 eurus bylinėjimosi išlaidų.

21Atsakovas pažymi, kad vertimo išlaidas patyrė vykdydamas teismo 2012 m. spalio 11 d. įpareigojimus pateikti medžiagą, susijusią su atliktu pareiškėjo veiklos vertinimu ir teismo 2013 m. kovo 14 d. nutarties įpareigojimus pateikti papildomus įrodymus, tarp jų ekspertų jungtinės veiklos sutartį bei ekspertų gyvenimo aprašymą. Dokumentai, kurių vertimo išlaidas prašyta priteisti nepatenka į Valstybinės kalbos įstatymo reguliavimo sritį, nes yra sudaryti užsienio subjektų arba priskirti tik užsienio subjektų vidiniam naudojimui. Centras yra biudžetinė įstaiga privalanti lėšas naudoti taupiai, racionaliai ir tikslingai. Remiasi LVAT nutartimi administracinėje byloje Nr. A858-268/2012, kurioje konstatuota, kad reikalavimas pateikti informaciją lietuvių kalbą yra taikytinas tik institucijos teikiamai informacijai ir netaikytinas jos turimiems dokumentams. Taigi institucija, atsakovo nuomone, neprivalo turėti visų dokumentų vertimų į lietuvių kalbą. Nurodo, kad LVAT 2014 m. kovo 21 d. nutartyje, priimtoje šioje administracinėje byloje, valstybinės kalbos pažeidimą konstatavo tik toje vertinimo proceso dalyje, kurioje universitetui buvo pateiktas neišverstas į lietuvių kalbą išvadų projektas, tačiau tuo pačiu LVAT pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog šis pažeidimas būtų sutrukdęs pareiškėjui realizuoti jam suteikiamas teises. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis atsakovas prašo priteisti visą vertimo išlaidų sumą – 489,50 eurų.

22Atsakovas taip pat nurodo, kad nagrinėta byla yra sudėtinga, joje nagrinėtas naujas teisinis santykis, dėl kurio nėra suformuota teismų praktika, be to, byloje, be kita ko, gintas viešasis interesas, todėl mano, kad šiuo atveju teismas turėtų nukrypti nuo Rekomendacijose nustatytų maksimalių atstovavimo išlaidų dydžių. Mano, kad teismo nutarties dalis dėl atstovavimo išlaidų priteisimo yra visiškai nemotyvuota. Pažymi, kad 2014 m. liepos 29 d. nuomonėje yra teikiami atsikirtimai į pareiškėjo patikslintame skunde keliamus naujus reikalavimus. Teigia, kad sudėtingumu, pobūdžiu ir apimtimi, kompleksiškumu atsiliepimui į skundą prilygsta 2014 m. spalio 15 d. rašytiniai paaiškinimai, kuriuose teikiami atsikirtimai į pareiškėjo reikalavimus bei schematiškai išdėstytos ekspertų parengtų vertinimų išvados, pagrindžiančios atsakovo sprendimą. Atsakovo manymu, teismas be jokių motyvų nepagrįstai priteisė neproporcingai mažą atstovavimo išlaidų sumą.

23Teisėjų kolegija konstatuoja:

24IV.

25Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas yra Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutarties, kuria atsakovui iš pareiškėjo nepriteistos vertimo ir priteistos atstovavimo išlaidos, dalies, teisėtumas ir pagrįstumas.

26Remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad ABTĮ 44 straipsnio 4 dalyje expressis verbis numatyta, kad kai sprendimas priimtas atsakovo naudai, jis turi teisę reikalauti atlyginti: išlaidas, kurias turėjo rengdamas ir raštu pateikdamas teismui dokumentus; kitas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje išlaidas už laiką, kol vyko procesas, bei dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. Taip pat, remiantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, jis turi teisę reikalauti atlyginti ir patirtas atstovavimo išlaidas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos, nuo 2015 m. kovo 20 d. galioja nauja redakcija).

27Pirmosios instancijos teismas nustatė ir ginčo dėl to nėra, kad galutinis teismo sprendimas ABTĮ 44 straipsnio 1 dalies prasme buvo priimtas atsakovo SKVC naudai, todėl jis turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą.

28Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, šiuo atveju apskaičiuojant bylinėjimosi išlaidas taikytinas Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1543 Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo, kuriuo nuo 2013 m. sausio 1 d. patvirtinta minimalioji mėnesinė alga (toliau – ir MMA) – 1 000 Lt ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. 972 Dėl minimaliojo darbo užmokesčio, kuriuo nuo 2014 m. spalio 1 d. patvirtinta MMA – 1 035 Lt (300 Eur – nuo 2015 m. sausio 1 d.).

29Byloje esantis 2015 m. balandžio 2 d. išrašas iš teisinių paslaugų sutarties (VI t., b. l. 61) patvirtina, jog advokatei Jurgitai Judickienei 2013 m. liepos 1 d. sudaryta teisinių paslaugų sutartimi buvo pavesta atstovauti atsakovui SKVC.

30Pirmosios instancijos teismas atsisakė priteisti atsakovui dokumentų vertimo išlaidas, konstatavęs, kad su pareiškėjo vertinimu susijusių ne lietuvių kalba surašytų dokumentų, kuriuos atsakovas į bylą teikė kaip ginčijamus sprendimus (jų priėmimo procedūros laikymąsi) patvirtinančius įrodymus, išvertimas į lietuvių kalbą yra Valstybinės kalbos įstatyme įtvirtintos atsakovo pareigos savo veikloje vartoti valstybinę kalbą tinkamas įvykdymas, ir šios išlaidos tiesiogiai nepriklausė nuo teismo proceso buvimo ar nebuvimo.

31Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija iš esmės pritaria tokiai pozicijai.

32Pažymėtina, kad dokumentai, kuriuos teismui teikė atsakovas (susirašinėjimas su tarptautinės ekspertų grupės nariais, ekspertų vizito Lietuvoje darbotvarkė, ekspertų jungtinės veiklos sutartis, ekspertų gyvenimo aprašymai), nebuvo parengti specialiai teismui, šie dokumentai yra ginčytų administracinių aktų parengimo procedūros neatskiriama dalis, juos pareiškėjas turi teisę gauti valstybine kalba, todėl atsakovo išlaidos, patirtos verčiant šiuos dokumentus, nelaikytinos su bylos nagrinėjimu teisme susijusiomis išlaidomis ir pareiškėjas neturi pareigos jų atlyginti.

33Iš atsakovo pateiktų duomenų matyti, jog nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme atsakovo patirtos atstovavimo išlaidos grindžiamos 2014 m. liepos 31 d. PVM sąskaita faktūra (VI t., b. l. 51), kuria patvirtinta, jog už nuomonės dėl pareiškėjo 2014 m. liepos 1 d. rašytinių paaiškinimų rengimą ir situacijos analizę SKVC sumokėjo Advokatų profesinei bendrijai Judickienė ir partneriai JUREX 2 435,72 Lt. Valstybės iždo mokėjimo pavedimo turinys patvirtina, jog ši suma buvo sumokėta. 2014 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaita faktūra ir Valstybės iždo mokėjimo pavedimo turinys patvirtinta, jog rašytinių paaiškinimų rengimą atsakovas sumokėjo 3 277,89 Lt, 2014 m. spalio 31 d. PVM sąskaita faktūra patvirtinta, jog dėl pasirengimo atstovauti teismo 2014 m. spalio 15 d. posėdyje, dėl pasirengimo atstovauti teisme, susitikimo su klientu, rašytinių paaiškinimų rengimo/koregavimo atsakovas SKVC patyrė 2 835,03 Lt išlaidų, kurių apmokėjimas patvirtintas byloje esančiais įrodymais (VI t., b. l. 56).

34Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismas, spęsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atitinkamoje byloje, turi kompleksiškai įvertinti, ar bylinėjimosi išlaidos buvo pagrįstos, būtinos, realios, priteisdamas atstovavimo išlaidas turi atsižvelgti į Rekomendacijose numatytus maksimalius dydžius, Rekomendacijų 2 punkte nurodytus kriterijus, įvertinti šalių patirtas išlaidas bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas, taip pat į tai, ar procesiniame dokumente, už kurio parengimą yra prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidas, iš esmės yra atkartojami argumentai, pateikti pirmosios instancijos teismui, ar kvestionuojamas pirmosios instancijos teismo priteistų bylinėjimosi išlaidų dydis ir yra pateikiami argumentai dėl pirmosios instancijos teismo atliktų atitinkamų aplinkybių aiškinimo ir vertinimo, taip pat turi būti atsižvelgiama į tai, ar proceso šalys savo procesinėmis teisėmis naudojosi sąžiningai, ar proceso šalies išlaidavimas nebuvo perteklinis (ABTĮ 53 str. 3 d.) (išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013, 2013 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-211/2013, 2013 m. spalio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-726/2013, 2015 m. gegužės 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-816-438/2015 ir kt.).

35Rekomendacijų 2 punkte numatyta, jog nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; ginčo sumos dydį; teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; šalių elgesį proceso metu; advokato darbo laiko sąnaudas; kitas svarbias aplinkybes. Be to, teismas turi atsižvelgti į tai, kad priteistinoms bylinėjimosi išlaidoms taikomi ir bendrieji teisės principai – jos turi atitikti teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, reikalaujančius, be kita ko, kad asmenys, prašantys jų atlyginimo, elgtųsi apdairiai, rūpestingai (išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013, 2013 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-211/2013, 2014 m. balandžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-346/2014, 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-707/2014 ir kt.).

36Teismų praktika patvirtina, jog kai kurios Rekomendacijų 8 punkte tiesiogiai neminimos teisinės paslaugos atitinkamais atvejais gali būti nelaikomos savarankiškomis ir už jų teikimą patirtos išlaidos gali būti atskirai nepriteisiamos, teismui įvertinus bylos medžiagą ir pripažinus, jog jos įeina į atskirų paslaugų, išvardintų Rekomendacijų 8 punkte, apimtį. Pavyzdžiui, susitikimas su klientu, teismų praktikos analizė, teisinės konsultacijos ir teisinės pozicijos formavimas, teismo sprendimo gavimas gali būti sudėtine skundo parengimo paslaugos dalimi, todėl ir patirtos išlaidos už minėtas paslaugas gali būti traktuojamos kaip išlaidos už vieną teisinę paslaugą – skundo parengimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-946/2011, 2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-19/2012, 2012 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1245-/2012); teismo posėdžio metu pareikštas prašymas dėl papildomų dokumentų išreikalavimo laikytinas atstovavimo teisme dalimi (2012 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-29/2012); susipažinimas su bylos medžiaga teisme, medžiagos rengimas ekspertui, pasirengimas teismo posėdžiui ir pan., traktuojami kaip atstovavimo klientui teismo posėdyje sudedamieji elementai ir gali būti atlyginami pagal Rekomendacijų 8.18 punktą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-613/2008, 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-946/2011, 2012 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-29/2012, 2012 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1245/2012).

37Taigi atsakovo išlaidas, patirtas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, galima suskirstyti į išlaidas, patirtas dėl 2014 m. liepos 29 d. nuomonės parengimo, kurios apima situacijos analizę, išlaidas dėl 2014 m. spalio 15 d. rašytinių paaiškinimų parengimo ir dėl atstovavimo teismo posėdyje (pasiruošimo jam, susipažinimo su byla) patirtas išlaidas.

38Pagal Rekomendacijų 8.15 punktą, numatantį koeficientą už atskirąjį skundą ar kitą dokumentą, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, maksimaliai galima priteisti suma yra 500 Lt (0,5 x 1 000 Lt) (144,81 Eur). Pirmosios instancijos teismas už nuomonės parengimą priteisė atsakovui 540 Lt (156,39 Eur). Ši suma už nuomonės paregimą laikytina pagrįsta ir protinga. Priešingai, nei teigia atsakovas, nuomonės parengimo negalima prilyginti apeliacinio skundo ar atsiliepimo į jį parengimui, kadangi kaip pripažino pirmosios instancijos teismas 2014 m. liepos 11 d. nutartimi, pareiškėjo procesinis dokumentas, į kurį atsakovas teikė nuomonę, laikytinas rašytiniais paaiškinimais, dėl jame nurodytų papildomų argumentų, tačiau jokie nauji pareiškėjo reikalavimai teismo nebuvo priimti, todėl išlaidoms už nuomonės parengimą pagrįstai taikytas Rekomendacijų 8.15 punktas.

39Už 2014 m. spalio 15 d. rašytinių paaiškinimų parengimą teismas priteisė atsakovui 850 Lt (246,18 Eur). Tai yra daugiau, nei Rekomendacijų 8.15 punkte nustatytas maksimalus dydis (0,5 x 1 035 Lt), todėl atsakovo argumentai, jog ši suma per maža yra nepagrįsti. Teismo priteistos sumos už pasirengimą teismo posėdžiu ir atstovavimą teisme taip pat atitinka Rekomendacijų (8.18 p.) nuostatas.

40Bylos duomenys patvirtina, kad teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio, atsižvelgė į Rekomendacijų 2 punkte nurodytus kriterijus, vadovavosi protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijais, todėl jo priimta nutartis laikytina teisėta pagrįsta ir naikinti jos atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

42Atsakovo Studijų kokybės vertinimo centro atskirąjį skundą atmesti.

43Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

44Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 17 d. sprendimu... 5. Teisme 2015 m. balandžio 7 d. gautas atsakovo SKVC prašymas (VI t., b. l.... 6. Atsakovas minėtame prašyme ir 2015 m. gegužės 4 d. rašte (VI t., b. l.... 7. Pareiškėjas Lietuvos edukologijos universitetas atsiliepime (VI t., b. l.... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gegužės 20 d. nutartimi... 10. Teismas konstatavo, kad galutinis bylos rezultatas šiame teisiniame ginče yra... 11. Teismas sprendė tik tą atsakovo prašymo dalį, kuri yra susijusi su... 12. Iš bylos dokumentų nustatyta, kad prašomų priteisti 9,80 Lt dydžio pašto... 13. Iš pateiktų dokumentų (VI t., b. l. 38–41) nustatyta, kad atsakovas 2013... 14. Teismas nustatė, kad teisinių paslaugų sutartis tarp Advokatų profesinės... 15. Teismas vertino 2014 m. liepos 31 d. (2 435,73 Lt), 2014 m. rugsėjo 30 d. (3... 16. Pažymėjo, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d. galiojo... 17. Teismas rėmėsi Rekomendacijų 2 punktu, 8 punktu, Lietuvos vyriausiojo... 18. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovo atstovė advokatė Jurgita... 19. III.... 20. Atsakovas Studijų kokybės vertinimo centras pateikė atskirąjį skundą,... 21. Atsakovas pažymi, kad vertimo išlaidas patyrė vykdydamas teismo 2012 m.... 22. Atsakovas taip pat nurodo, kad nagrinėta byla yra sudėtinga, joje nagrinėtas... 23. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 24. IV.... 25. Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas yra Vilniaus apygardos administracinio... 26. Remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 27. Pirmosios instancijos teismas nustatė ir ginčo dėl to nėra, kad galutinis... 28. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, šiuo atveju... 29. Byloje esantis 2015 m. balandžio 2 d. išrašas iš teisinių paslaugų... 30. Pirmosios instancijos teismas atsisakė priteisti atsakovui dokumentų vertimo... 31. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija iš esmės pritaria tokiai... 32. Pažymėtina, kad dokumentai, kuriuos teismui teikė atsakovas... 33. Iš atsakovo pateiktų duomenų matyti, jog nagrinėjant bylą pirmosios... 34. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad... 35. Rekomendacijų 2 punkte numatyta, jog nustatydamas priteistino užmokesčio už... 36. Teismų praktika patvirtina, jog kai kurios Rekomendacijų 8 punkte tiesiogiai... 37. Taigi atsakovo išlaidas, patirtas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos... 38. Pagal Rekomendacijų 8.15 punktą, numatantį koeficientą už atskirąjį... 39. Už 2014 m. spalio 15 d. rašytinių paaiškinimų parengimą teismas priteisė... 40. Bylos duomenys patvirtina, kad teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 42. Atsakovo Studijų kokybės vertinimo centro atskirąjį skundą atmesti.... 43. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutartį... 44. Nutartis neskundžiama....