Byla 2KT-121/2012
Dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo ir Panevėžio apygardos teismo visų teisėjų nušalinimo nuo Panevėžio miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-7363-452/2012 nagrinėjimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su pareiškėjo Č. P. pareiškimu dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo ir Panevėžio apygardos teismo visų teisėjų nušalinimo nuo Panevėžio miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-7363-452/2012 nagrinėjimo,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gauta Panevėžio apygardos teismo persiųsta civilinė byla Nr. 2-7363-452/2012 su atsakovo Č. P. pareikštu nušalinimu Panevėžio miesto apylinkės teismo ir Panevėžio apygardos teismo visiems teisėjams. Byla Panevėžio miesto apylinkės teisme iškelta pagal ieškovo Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ir bendraieškio A. T. ieškinį atsakovams Č. P., L. R. dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo – Panevėžio m. 5-ojo notarų biuro notarė V. J..

3Nušalinimo pareiškime nurodoma, kad teismo šališkumas pasireiškė jau ieškinio priėmimo stadijoje, kadangi teismas, netaikydamas ieškinio trūkumų šalinimo instituto, priėmė reikalavimų neatitinkantį prokuroro ieškinį ir iškėlė civilinę bylą, kurioje nėra net užuominos apie viešąjį interesą. Pareiškėjo nuomone, reikalas susijęs su Panevėžio miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro A. G. turimų ir jo įsivaizduojamų galių demonstravimu. Aplinkybė, kad ieškinį pasirašė Panevėžio apygardos prokurorė, esmės nekeičia, kadangi ji tokiu būdu įsiteiks būsimu Panevėžio apygardos vyriausiuoju prokuroru seniai apsiskelbusiam A. G.. A. G. turi pagrindą nemėgti pareiškėjo Č. P., nes pareiškėjas, anksčiau dirbdamas advokatu, atstovavo paprastą pilietį byloje prieš jį – Panevėžio miesto apylinkės vyriausiąjį prokurorą – ir laimėjo bylą. Teisinei Panevėžio bendruomenei žinomas šio pareigūno patologinis kerštingumas, todėl pareiškėjas neabejoja, kad bus bandoma įtakoti bylą nagrinėjantį teismą tiek pirmosios instancijos Panevėžio miesto apylinkės teisme, tiek apeliacinės instancijos Panevėžio apygardos teisme. Kita vertus, pareiškėjo nuomone, ieškinio atmetimas gali būti suprastas kaip pareiškėjo, keliolika metų dirbusio advokatu, neteisėtų veiksmų padarinys. Kiekvieno asmens pareiga rūpintis teismo autoriteto stiprinimu ir vengimu dviprasmiškų situacijų, todėl šiuo atveju byla turėtų būti perduodama į Panevėžio apygardos teismo veiklos teritorijai nepatenkantį teismą.

4Nušalinimo pareiškimas atmestinas.

5Byla gali būti perduodama iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui, jeigu, nušalinus vieną ar kelis teisėjus ar teisėjams nusišalinus, apylinkės teisme arba apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje nebėra teisėjų, turinčių teisę nagrinėti bylą (CPK 34 str. 2 d. 3 p.). Apygardos teismo ir visų jo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų nušalinimo ir bylos perdavimo kitam apylinkės teismui, esančiam kito apygardos teismo veiklos teritorijoje, klausimus išsprendžia Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 34 str. 3 d., 69 str. 1 d.).

6Teisė į teisminę gynybą yra prigimtinė žmogaus teisė, ji apima teisę į teisingą teismo procesą. Asmens konstitucinė teisė, kad jo bylą išnagrinėtų nešališkas teismas, reiškia, kad asmens bylos negali nagrinėti teisėjas, dėl kurio nešališkumo gali kilti pagrįstų abejonių: teisėjas, nagrinėjantis bylą, turi būti neutralus; teismo nešališkumas, kaip ir teismo nepriklausomumas, yra esminė žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo garantija bei teisingo bylos išnagrinėjimo, pasitikėjimo teismu sąlyga (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. vasario 12 d. nutarimas). Prielaidos, galinčios sukelti abejonių dėl teisėjo ir teismo nešališkumo, turi būti šalinamos. Asmens konstitucinės teisės į nepriklausomą ir nešališką teismą turinio aiškinimas yra reikšmingas taikant proceso teisės normų įtvirtintas garantijas. Kasacinis teismas ne vieną kartą šiuo klausimu yra pažymėjęs, kad visos aplinkybės, sudarančios pagrindą tiek teisėjui nušalinti, tiek pačiam nusišalinti, turi būti pagrįstos. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. lapkričio 6 d. nutartis civ. byloje A. S. v. B. B., bylos Nr. 3K-3-1074/2000; 2003 m. kovo 5 d. nutartis civ. byloje J. A. v. R. P., bylos Nr. 3K-3-279/2003).

7Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje pabrėžiama, kad teisė į nešališką teismą turi būti nagrinėjama dviem aspektais – subjektyviuoju ir objektyviuoju. Subjektyvusis teismo ir teisėjo nešališkumas reiškia tai, kad nė vienas teisėjas neturi išankstinio nusistatymo ar nėra tendencingas (1989 m. gegužės 24 d. sprendimas, priimtas byloje Hauschildt v. Danija, pareiškimo Nr. 154). Objektyvus nešališkumas apima garantijų, pašalinančių bet kokias protingas abejones teisėjo nešališkumu, buvimą. Pasisakydamas dėl objektyviųjų teismo ir teisėjo nešališkumo aspektų, Europos Žmogaus Teisių Teismas ne kartą pabrėžė, jog turi būti nustatyti faktai, kurie kelia abejonių dėl teisėjų nešališkumo. Iš Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos galima daryti išvadą, kad, sprendžiant teisės į nešališką teismą pažeidimo klausimą, svarbu netgi tai, kaip susidariusi situacija ir esančios aplinkybės atrodo objektyviam stebėtojui (žr. pvz., 2000 m. birželio 22 d. sprendimą, priimtą byloje Coeme ir kt. v. Belgija, pareiškimo Nr. 32492/96; 2005 m. rugsėjo 6 d. sprendimą, priimtą byloje Salov v. Ukraina, pareiškimo Nr. 65518/01). Europos Žmogaus Teisių Teismas yra konstatavęs, kad, sprendžiant, ar priežastis abejoti teismo nepriklausomumu ar nešališkumu yra pagrįsta, bylos šalies išreikšta abejonė yra svarbi, bet ne lemiama (1998 m. gegužės 20 d. sprendimas Gautrin ir kt. v. Prancūzija, pareiškimo Nr. 38/1997/822/1025–1028).

8Teisėjui (teisėjams) pareikštas nušalinimas laikomas pagrįstu tik tuomet, kai egzistuoja aplinkybės, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėti paskirto ar ją nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) nešališkumu ar suinteresuotumu bylos baigtimi (CPK 64-66 str.). Įstatymas nenustato baigtinio tokių aplinkybių sąrašo, tačiau visais atvejais abejonės dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne tik asmenų samprotavimais, prielaidomis. Priešingu atveju, patenkinus įrodymais nepagrįstą pareiškimą dėl teisėjo (teisėjų) nušalinimo ir perdavus bylą nagrinėti kitam teisėjui (teisėjams) ar teismui, būtų sudarytos sąlygos teisingumą vykdyti ne tam teismui, kuris pagal įstatymo nustatytas teismingumo taisykles turi nagrinėti bylą, arba ne tam teisėjui (teisėjams), kuriam (kuriems) teisės aktų nustatyta tvarka priskirta nagrinėti konkrečią bylą, o tam teismui ir (ar) teisėjui (teisėjams), kurį (kuriuos) pasirinko vienas ar kitas dalyvaujantis byloje asmuo. Toks bylą nagrinėjančio teismo parinkimas neužtikrintų teismo nešališkumo ir nepriklausomumo, o tai nesiderintų su teisinėje valstybėje vyraujančiais teisingumo, bylų nagrinėjimo nešališkumo ir sąžiningumo, šalių lygiateisiškumo principais (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gegužės 12 d. nutartis Nr. 2KT-33/2008).

9Pareiškėjas pageidauja, kad byla būtų perduota kito apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiam apylinkės teismui, nes, priešingu atveju, byla apeliacine tvarka bus nagrinėjama Panevėžio apygardos teisme. Tam, kad byla būtų perduota iš vieno apylinkės teismo kito apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiam apylinkės teismui, neužtenka nurodyti argumentus dėl bylą nagrinėjančio teismo ir jo veiklos kontrolę vykdančio apygardos teismo visų teisėjų galimo šališkumo, tačiau turi būti išdėstyti argumentai bei juos pagrindžiantys duomenys ir apie tai, kad nėra galimybės teisingai išspręsti bylą kitame to apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiame apylinkės teisme (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartis Nr. 2KT-118/2011). Aplinkybių apie visų Panevėžio apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančių apylinkių teismų teisėjų šališkumą pareiškėjas nenurodo. Pareiškėjas Č. P. dėl savo asmeninių nesutarimų su Panevėžio apylinkės vyriausiuoju prokuroru nepasitiki Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjais ir Panevėžio apygardos teismo teisėjais, mano, kad jiems gali būti daroma įtaka priimant sprendimus, todėl jie negalės nešališkai išnagrinėti šios civilinės bylos. Konkrečių duomenų ar faktų, leidžiančių daryti objektyvią išvadą apie konkrečių Panevėžio miesto apylinkės teismo ar Panevėžio apygardos teismo teisėjų šališkumą pareiškėjas nepateikia. Kadangi pareiškėjo argumentai apie Panevėžio miesto apylinkės teismo ir Panevėžio apygardos teismo visų teisėjų galimą šališkumą yra nepagrįsti objektyviais duomenimis, jie laikytini tik subjektyvia pareiškėjo asmenine nuomone. Subjektai, turintys įstatymo suteiktus įgaliojimus spręsti klausimus dėl teisėjų nušalinimo, vadovaujasi įrodymais pagrįstais argumentais, o ne byloje dalyvaujančio asmens, reiškiančio nušalinimą, subjektyvia nuomone grindžiamomis prielaidomis ar samprotavimais. Taigi, pareiškėjo iškeltos abejonės dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo ir Panevėžio apygardos teismo visų teisėjų galimo šališkumo nesudaro pagrindo išvadai, kad visi šių teismų teisėjai dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių gali būti šališki ar suinteresuoti šios civilinės bylos baigtimi.

10Turėdamas duomenų ir įrodymų, kad konkretus bylą nagrinėjantis teisėjas (teisėjai) gali būti suinteresuotas bylos baigtimi, ar yra pagrindo abejoti dėl konkrečių bylą nagrinėjančių teisėjų nešališkumo, pareiškėjas turi teisę pareikšti nušalinimą šiam konkrečiam bylą nagrinėjančiam teisėjui (teisėjams).

11Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, nėra pagrindo tenkinti Č. P. pareiškimą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo ir Panevėžio apygardos teismo visų teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-7363-452/2012 nagrinėjimo.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 34 straipsnio 3 dalimi, 69 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

13Netenkinti Č. P. pareiškimo dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo ir Panevėžio apygardos teismo visų teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos 2-7363-452/2012 nagrinėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai