Byla I-230-142/2014

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Blauzdžiaus, Rasos Ragulskytės-Markovienės ir Halinos Zaikauskaitės (pirmininkaujanti posėdžiui ir pranešėja), dalyvaujant atsakovų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui Irenijui Kaluškevičiui, Aplinkos apsaugos agentūros atstovėms Jovitai Povilavičiūtei, Mildai Račienei, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovei Rasai Ašmontaitei, trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „Idavang“(buvusi UAB „Saerimner“) atstovams advokatui Egidijui Baranauskui, advokato padėjėjai Alinai Streckytei, Kalvarijos savivaldybės administracijos atstovui Gintarui Zavistauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo Santakos kaimo bendruomenės skundą dėl išvadų panaikinimo atsakovams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentui, Aplinkos apsaugos agentūrai, Marijampolės visuomenės sveikatos centrui, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Idavang“ (buvusi UAB „Saerimner“), UAB „COWI Lietuva“, Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Marijampolės teritorinis padalinys, Kvietkinės kaimo bendruomenė, Kalvarijos savivaldybės administracija,

Nustatė

2Santakos kaimo bendruomenė (toliau – pareiškėjas) 2013 m. birželio 14 d. padavė teismui skundą, kuriame prašo panaikinti: 1) Marijampolės visuomenės sveikatos centro (toliau – Marijampolės VSC) 2013 m. gegužės 3 d. išvadą Nr. 5D-972; 2) Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – VSTT) 2013 m. gegužės 13 d. planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą Nr. (4)-V3-1196(7.16); 3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – Marijampolės RAAD) 2013 m. gegužės 13 d. galutinę atrankos išvadą Nr. (PAVNS)-MRS-381; 4) Aplinkos apsaugos agentūros 2013 m. gegužės 24 d. galutinę atrankos išvadą Nr. (2.6)-A4-1861. Skunde taip pat yra prašymas kreiptis į Europos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo, siekiant išsiaiškinti, ar iš ES direktyvų į nacionalinį teisinį reguliavimą perkeltos „sąlyginio gyvulio“ ir (arba) „gyvulių (galvijų) vieneto“ sąvokos ir jų skaičiavimo kriterijai gali būti taikomi poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) procese bei sanitarinių apsaugos zonų nustatyme.

3Pareiškėjas paaiškina, kad UAB „Saerimner“ vykdo ūkinę kiaulių auginimo veiklą 06 padalinyje, Kalvarijos savivaldybėje, ( - ) esančiame kiaulų komplekse (toliau – Aktuali ūkinė veikla), kuria yra pažeidžiamos žmogaus teisės į sveiką, švarią ir saugią aplinką, Kalvarijos savivaldybės gyventojai kenčia nuolatinę smarvę ir kitus nepatogumus. Marijampolės RAAD 2013 m. kovo 12 d. priėmė atrankos išvadą Nr. (PAVNS)-MRS-175 „Dėl naujai planuojamos ūkinės veiklos – 10 000 paršelių auginimas Kalvarijos kiaulių komplekse (padalinys 06) – ( - ), poveikio aplinkai vertinimo“ (toliau – Atrankos išvada (paršelių auginimas), kurioje nurodė, kad UAB „Saerimner“ naujai planuojamai ūkinei veiklai (toliau – PŪV) PAV neprivalomas. Suinteresuota visuomenė pateikė pasiūlymą dėl atrankos išvados persvarstymo, PAV subjektas Kalvarijos savivaldybė pateikė prašymą–pasiūlymą dėl Atrankos išvados (paršelių auginimas) persvarstymo. Marijampolės RAAD 2013 m. gegužės 13 d. priėmė galutinę atrankos išvadą Nr. (PAVNS)-MRS-381 „Dėl naujai planuojamos ūkinės veiklos – 10 000 paršelių auginimas Kalvarijos kiaulių komplekse (padalinys 06) – ( - ), poveikio aplinkai vertinimo“ (toliau – Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas), kurioje nurodė, kad PAV neprivalomas. PAV subjektai Marijampolės VSC 2013 m. gegužės 3 d. raštu Nr. 5D-972, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritorinis padalinys 2013 m. kovo 22 d. raštu Nr. (9.38-M)2M-109, VSTT 2013 m. gegužės 13 d. pateikė išvadą, kad PŪV paršelių auginimui PAV neprivalomas. Aplinkos apsaugos agentūra 2013 m. sausio 4 d. priėmė atrankos išvadą Nr. (2.6)-A4-23 „Dėl planuojamo UAB „Saerimner“ Kalvarijos kiaulių komplekso (padalinys 06) modernizavimo, įdiegiant aplinkos oro taršą bei kvapus mažinančias priemones poveikio aplinkai vertinimo“ (toliau – Atrankos išvada (Fermos modernizavimas). Šioje atrankos išvadoje nurodyta, kad PŪV Fermos modernizavimui PAV neprivalomas. Suinteresuota visuomenė ir Kalvarijos savivaldybės administracija pateikė prašymą–pasiūlymą dėl Atrankos išvados (Fermos modernizavimas) persvarstymo, kuriuo buvo prašoma ir siūloma nustatyti, kad UAB „Saerimner“ Kalvarijos kiaulių komplekse (padalinys 06) vykdomai ūkinei veiklai yra privalomas PAV bei strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV); nustatyti, kad kol nebus atliktas vykdomos ūkinės veiklos PAV bei SPAV, negali būti atliekamas ir ūkinės veiklos modernizavimo PAV. Aplinkos apsaugos agentūros 2013 m. gegužės 24 d. priimtoje galutinėje Atrankos išvadoje (Fermos modernizavimas) Nr. (2.6)-A4-1861 buvo nurodyta, kad PAV neprivalomas. Dėl PŪV paršelių auginimo nurodo, kad atranka atlikta ir Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas) priimta nesiremiant Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymo) 7 straipsnio 6 dalyje įtvirtintomis teisės normomis ir 1985 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 85/337/EB (iš dalies pakeista 1997 m. kovo 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/1 l/EB) (toliau - PAV Direktyvos) III priede įtvirtintais kriterijais. Taip pat atliekant atranką ir priimant Galutinę atrankos išvadą (paršelių auginimas), Marijampolės RAAD neįvertino ir nepasisakė dėl PAV subjekto Kalvarijos savivaldybės pateiktame prašyme (paršelių auginimas) ir suinteresuotos visuomenės pateiktuose pasiūlymuose (paršelių auginimas) išdėstytų motyvų, todėl Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas) yra nemotyvuota. Planuojant vykdyti PŪV paršelių auginimą turi būti ištirtas ir įvertintas suminis poveikis aplinkai atsižvelgiant į planuojamą paršelių auginimo veiklą, į tai, kad šioje vietoje iki šiol ilgą laiką buvo neteisėtai vykdoma Aktuali ūkinė veikla, kuri pagal savo mastą viršija tas ūkinės veiklos masto apimtis, dėl kurių PAV buvo privalomas. Tačiau priimant ginčijamą Galutinę atrankos išvadą (paršelių auginimas), nei Aktualios ūkinės veiklos poveikis aplinkai, nei suminis Aktualios ūkinės veiklos ir PŪV paršelių auginimo neigiamas poveikis aplinkai nebuvo įvertinti, o tiesiog konstatuota, kad PAV yra neprivalomas. Taip pat atliekant atranką dėl PŪV paršelių auginimo nebuvo įvertintas ir PŪV Fermos modernizavimo poveikis aplinkai. Dėl poveikio visuomenės sveikatai įvertinimo nurodoma, kad atrankos išvados persvarstymo metu Marijampolės VSC nenurodžiusi motyvuoto pagrindo pateikė naują 2013 m. gegužės 3 d. išvadą Nr. 5D-972, kad PŪV paršelių auginimui PAV yra neprivalomas. Pareiškėjo nuomone, ši Marijampolės VSC išvada yra naikintina, nes priimta neįvertinus Aktualios ūkinės veiklos ir PŪV paršelių auginimo individualaus ir suminio poveikio visuomenės sveikatai. Dėl „Natura 2000“ teritorijų nurodo, kad VSTT pateikta 2013 m. gegužės 13 d. išvada yra naikintina, nes priimta neįvertinus Aktualios ūkinės veiklos ir PŪV paršelių auginimo individualaus ir suminio poveikio „Natura 2000“ teritorijoms. Teritorijos, kuriose yra vykdoma Aktuali ūkinė veikla ir planuojama vykdyti PŪV kiaulių auginimą, yra aplinkosauginiu požiūriu pažeidžiamos zonos dėl šalia esančių „Natura 2000“ teritorijų ir dėl to, kad iki šiol yra vykdomos kiaulių auginimo veiklos neatlikus privalomų strateginio pasekmių aplinkai, poveikio aplinkai vertinimų. Pagal PAV įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punktą, poveikio aplinkai vertinimas atliekamas, kai ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms. Dėl atrankos išvados motyvų ir neteisingos informacijos nurodo, kad galutinė Atrankos išvada (paršelių auginimas) yra neišsami dėl to, kad atliekant atranką nebuvo atsižvelgta į PŪV Fermos modernizavimą, taip pat į vykdomą Aktualią ūkinę veiklą (pvz., numatomas metinis vandens poreikis, technologinės-gamybinės nuotėkos, triukšmas ir pan.). Duomenys apie stacionarų taršos šaltinių skaičių yra prieštaringi, nenustatyta, kiek paršelių bus auginama viename tvarte vienu metu, kokiu būdu ir dažnumu bus kontroliuojamas auginamų paršelių svoris. Taip pat nepateikti duomenys, ar atitinkamos įmonės turi techninių galimybių ir teisę užsiimti susidarančių atliekų utilizavimu. Nepagrįsti duomenys apie tai, kokie oro valymo filtrai yra įrengti atjunkytų paršelių tvartuose. Nėra aišku, ar atliekant atranką buvo įvertinta kvapo koncentracija ore, kuri susidaro dėl vykdomos Aktualios ūkinės veiklos. Nėra duomenų ir apie tai, kad Aplinkos apsaugos agentūra būtų patikrinusi šią informaciją dėl ūkinės veiklos masto ir technologinės įrangos. Nenurodytas biofiltrų sistemų naudojimo intensyvumas fermoje. Dėl PŪV paršelių auginimo fermoje galimybių pareiškėja nurodo, kad ferma nepritaikyta PŪV paršelių auginimui. Priimant Galutinę atrankos išvadą (paršelių auginimas) nenustatyta, kurie neteisėtos statybos darbų rezultatai bus naudojami planuojamojoje ūkinėje veikloje. Taip pat nurodoma, kad aktuali ūkinė veikla (taip pat ir PŪV (paršelių auginimas) ir PŪV (Fermos modernizavimas) neteisėtai vykdoma kitos paskirties žemės sklype. Todėl tokia ūkinė veikla, žemę naudojant ne pagal paskirtį, yra neteisėta. Dėl PAV ir SPAV privalomumo pagal PŪV mastą nurodo, kad siekiant vykdyti kelias ūkines veiklas tame pačiame objekte privalomas ne tik PAV, bet ir SPAV. PŪV paršelių auginimui yra privalomas PAV pagal planuojamos ūkinės veiklos numatomos taršos mastą. Fermoje šiuo metu be PŪV (paršelių auginimas) yra vykdoma ir kita kiaulių auginimo veikla (Aktuali ūkinė veikla). PŪV paršelių auginimas patenka į planuojamos ūkinės veiklos rūšių sąrašą ir šiai planuojamai ūkinei veiklai PAV privalo būti atliktas. Dėl PŪV Fermos modernizavimo nurodo, kad galutinė Atrankos išvada (Fermos modernizavimas) priimta nesiremiant PAV įstatymo 7 straipsnio 6 dalyje įtvirtintomis teisės normomis ir PAV Direktyvos III priede įtvirtintais kriterijais, taip pat nėra įvertintas suminis fermoje vykdomų ir planuojamų vykdyti ūkinių veiklų poveikis aplinkai. Neteisėtai vykdomos Aktualios ūkinės veiklos teisėtas modernizavimas yra negalimas, nes pati Aktuali ūkinė veikla yra vykdoma neteisėtai, todėl nėra jokio pagrindo sudaryti prielaidas ir sąlygas vykdyti ir plėtoti tokią ūkinę veiklą ar jos pagrindu vykdomą veiklos modernizavimą. Fermoje vykdomas kiaulių auginimo Aktualios ūkinės veiklos tęstinumas ir plėtojimas yra negalimas, o Aktuali ūkinė veikla turi būti nutraukta. Tik visiškas ūkinės veiklos nutraukimas laikytinas pakankama tokių pažeidimų pašalinimo priemone.

4Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai nedalyvavo. Apie teismo posėdį buvo pranešta (t. VIII, b. l. 152, 159).

5Atsakovas Marijampolės RAAD atsiliepime su skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą (t. I, b. l. 137–140). Su pareiškėjo skundu, kuriuo prašoma panaikinti Galutinę atrankos išvadą (paršelių auginimas), nesutinka, nes skunde išdėstyti argumentai dėl šios išvados panaikinimo nėra skundžiamo akto panaikinimo pagrindas. Pareiškėjas nenurodė, kokiems aukštesnės galios teisės aktams savo turiniu prieštarauja Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas). Atsakovas sutinka su teismų sprendimais, kad UAB „Saerimner“ ūkinė veikla kiaulių komplekse neteisėta. Teismas įpareigojo per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos tokią veiklą nutraukti. Tačiau teismas pripažino neteisėta ne ūkio subjekto vykdomą kiaulių auginimo veiklą, bet tą veiklą, kuriai buvo išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas (toliau – TIPK leidimas) pažeidžiant reikalavimus, t. y. 25 000 kiaulių auginimą neatlikus PAV procedūrų. Tik TIPK leidimo panaikinimas lėmė ūkio subjekto Aktualios ūkinės veiklos pripažinimą neteisėta ir jos nutraukimą, o 10 000 paršelių auginimui TIPK leidimas neprivalomas, todėl ši teismo nutartis negali būti naudojama kaip teisinis pagrindas riboti ar suvaržyti kitas ūkio subjekto ūkines veiklas. Galutinė atrankos išvada yra pagrįsta teršalų, kvapų, triukšmo sklaidos skaičiavimais ir kitų PAV subjektų išvadomis (Galutinės atrankos 9 p. „Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą").

6Teismo posėdyje atstovas palaikė atsiliepimą ir prašė skundą atmesti.

7Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepime su skundu nesutinka (t. IV, b. l. 1–10). Dėl pareiškėjo argumentų, kad atrankos dėl planuojamo UAB „Saerimner" Kalvarijos kiaulių komplekso (padalinys 06) modernizavimo procesas vykdytas ir Galutinė atrankos išvada (Fermos modernizavimas) priimta neatsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) 2013 m. sausio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2013, pabrėžia, kad skunde pareiškėjas neteisingai nurodo, kad joks kiaulių auginimo ūkinės veiklos tęstinumas ir plėtojimas po LAT nutarties įsiteisėjimo negalimas. LAT nutartyje pabrėžė, kad veiklos uždraudimas nelaikytinas absoliučiu ar neterminuotu – LAT nurodė, kad UAB „Saerimner", tinkamai įvykdžiusi visų teisės aktų reikalavimus bei teisėtai gavusi TIPK leidimą, galės užsiimti norima ūkine veikla. Dėl pareiškėjo argumentų, kad Galutinė atrankos išvada (Fermos modernizavimas) yra nepagrįsta ir priimta neįvertinus galimo suminio ūkinių veiklų poveikio aplinkai, pabrėžia, kad atrankos metu vertinama, ar privalomas PAV. Konkrečiu aptariamu atveju buvo siekiama nustatyti, ar 5 biofiltrų įdiegimas ir srutų įterpimas į dirvą gali neigiamai veikti aplinką. Buvo pateikti aiškūs modernizuojamos veiklos mastai, nurodyti modernizuojamos veiklos vykdymo principai ir pateiktas sprendimas, kad jei bus modernizuojama tokio pobūdžio veikla, modernizavimo priemonių diegimas pagerins aplinkos būklę, o jų įgyvendinimo būdai (biofiltrų įrengimas, srutų įterpimas į dirvą ir pan.) nereikalaus papildomai vertinti neigiamą poveikį. Skunde pareiškėjas taip pat nurodo, kad priimant Galutinę atrankos išvadą (Fermos modernizavimas) ir Marijampolės RAAD priimtą Galutinė atrankos išvadą (paršelių auginimas) nebuvo įvertintas galimas suminis šių abiejų veiklų (modernizuojamos kiaulių auginimo veiklos (Galutinės atrankos išvados (Fermos modernizavimas) 5 punktas) ir paršelių auginimo veiklos) poveikis aplinkai. Galutinė atrankos išvada (Fermos modernizavimas) ir Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas) buvo priimtos remiantis informacija apie dvi skirtingas ūkines veiklas, kurias ūkio subjektas planuoja vykdyti, ir tai nereiškia, kad šios veiklos bus vykdomos vienu metu – ūkio subjektas, įvykdęs teisės aktuose nustatytas PAV procedūras, įvertinęs ūkinės veiklos komercines perspektyvas, turi visišką teisę spręsti, kokią veiklą jis įgyvendins. Dėl pareiškėjo teiginių, kad Galutinė atrankos išvada (Fermos modernizavimas) laikytina neteisėta, nes joje neįvertinta ūkinės veiklos modernizavimo priemonė – srutų įterpimas į dirvą, paaiškina, kad priimant Galutinę atrankos išvadą (Fermos modernizavimas) srutų įterpimas į dirvą buvo įvertintas kaip modernizavimo veiklos dalis – išvados 8.2 punkte pateikta pastaba, kad mėšlo ir srutų tvarkymas turi būti atliekamas nepažeidžiant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-608/3D-651 patvirtintų Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui ir srutoms tvarkyti aprašo reikalavimų. Dėl SPAV atlikimo privalomumo pasisako, kad pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 (toliau - Aprašas) 7.1 punktą, SPAV privaloma atlikti, kai rengiami planai ir programos, skirti žemės ūkio plėtrai, žemės naudojimui nustatyti ar teritorijoms planuoti. UAB „Saerimner" planuojamą Kalvarijos kiaulių komplekso (padalinys 06) modernizavimą, įdiegiant aplinkos oro taršą bei kvapus mažinančias priemones, numatantys PAV atrankos dokumentai negali būti laikomi Aprašo 4 punkto 4 dalyje apibrėžtais planais ir programomis. Neprieštarauja pareiškėjo skunde išdėstytam prašymui kreiptis į Europos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo, siekiant išsiaiškinti, ar į nacionalinę teisę perkeltos „sąlyginio gyvulio" ir (arba) „gyvulių (galvijų) vieneto" sąvokos gali būti taikomos PAV procese. Taip pat, Agentūros nuomone, šį prašymą privalo įvertinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (PAV įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Aplinkos ministerija rengia ir tvirtina planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinius nurodymus) bei PAV įstatymo rengėjai (Lietuvos Respublikos Vyriausybė).

8Teismo posėdyje atstovės palaikė atsiliepimą, paaiškino, kad priimant Atrankos išvadą (Fermos modernizavimas), dar nebuvo galiojančios LAT nutarties apie veiklos nutraukimą, o teismo sprendimo vykdymas tuo metu buvo sustabdytas.

9Marijampolės VSC atsiliepime su skundu nesutinka (t. III, b. l. 49–51). Paaiškina, kad 2013 m. balandžio 25 d. Marijampolės RAAD vykusio atrankos išvados persvarstymo metu UAB „COWI Lietuva“, atsižvelgdama į 2013 m. kovo 28 d. rašte nurodytus persvarstymo motyvus, pateikė Marijampolės VSC papildomą informaciją „Dėl papildomų duomenų pateikimo informacijai atrankai dėl planuojamo 10 000 paršelių auginimo UAB „Saerimner“ Kalvarijos kiaulių komplekse (padalinyje 06) poveikio aplinkai vertinimo“ (reg. Nr. 4D-770). UAB „COWI Lietuva“ pateikta papildoma informacija buvo pagrįsta faktiniais duomenimis, leidžiančiais įvertinti išmetamųjų teršalų kiekius, kvapo koncentraciją bei triukšmo lygį, todėl 2013 m. gegužės 3 d. raštu Nr. 5D-972 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados persvarstymo“ apie išvadą, kad PAV atlikti neprivaloma, Marijampolės VSC informavo PAV įstatymo 7 straipsnio 12 dalyje nurodytus PAV subjektus (PŪV organizatorių (užsakovą), PAV dokumentų rengėją ir atsakingą instituciją). PAV įstatyme nėra nustatyta, kad Marijampolės VSC po persvarstymo teikiama išvada, ar privaloma atlikti PŪV PAV, turi būti motyvuojama. Marijampolės VSC vertino ir išvadą teikė dėl UAB „Saerimner“ naujai PŪV paršelių auginimo, kurią UAB „Saerimner“ planuoja vykdyti atjunkytų paršelių tvartuose Kl, K2, K3 ir K4, siekdama išvengti visiško veiklos likvidavimo.

10Teismo posėdyje atstovas nedalyvavo.

11VSTT atsiliepime su skundu nesutinka (t. I, b. l. 120–124). Sprendimas dėl PŪV leistinumo priimtas tik „Natūra 2000“ ir nacionalinių saugomų teritorijų, ir jose saugomų gamtinių vertybių aspektu. Sprendimas priimtas įvertinus tai, kad PŪV būtų vykdoma jau esamame UAB "Saerimner" Kalvarijos kiaulių komplekse, o žemės sklypai „Natūra 2000“ teritorijoje, kurioje numatomas tręšimas, nepatenka į saugomų paukščių veisimosi teritorijas ir kitas žinomas Kalvarijos biosferos poligone saugomas buveines. Susidariusiomis organinėmis trąšomis bus vykdomas dirvožemio tręšimas. Įmonė nurodė, kad ji užtikrins reikalingo tręšimui ploto turėjimą, sudarydama sutartis su aplinkinių žemių savininkais, taip pat, kad tręšimas bus vykdomas pagal mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosauginius reikalavimus pagal kiekvienais metais rengiamą tręšimo planą-grafiką. PŪV poveikio reikšmingumas „Natūra 2000“ teritorijoms buvo atliktas išsamiai, įvertinus visas įtakos galinčias turėti aplinkybes ir rizikos veiksnius. Todėl atmestinas pareiškėjų reikalavimas panaikinti VSTT 2013 m. gegužės 13 d. išvadą Nr. (4)-V3-l 196(7.16) „Dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natūra 2000" teritorijoms reikšmingumo" kaip nepagrįstas. Dėl Galutinės atrankos išvados (Fermos modernizavimas) pabrėžia, kad numatytas UAB „Searimner" Kalvarijos kiaulių komplekso (padalinys 06) modernizavimas apima 5 biofiltrų sistemų įrengimą fermoje bei modernesnės dirvožemio tręšimo susidariusiomis organinėmis trąšomis (srutomis) įrangos įsigijimą. Todėl VSTT mano, kad nustatyti PŪV įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natūra 2000" teritorijoms reikšmingumą buvo ir yra netikslinga.

12Teismo posėdyje atsakovo atstovė palaikė atsiliepimą ir prašė VSTT atžvilgiu skundo netenkinti.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Idavang“ (buvusi UAB „Saerimner“) atsiliepime su skundu nesutinka (t. II, b. l. 171–180). UAB „Idavang“ nuomone, teikdamas skundą pareiškėjas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, nes iš skundo matosi, kad pareiškėjo tikslas yra siekis uždrausti vykdyti fermoje bet kokią veiklą. Tai prieštarauja Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtintam ūkinės veiklos laisvės principui. UAB „Idavang“ yra tinkamai įvykdžiusi teismų sprendimus ir ūkinė veikla fermoje pagal panaikintą TIPK leidimą yra nutraukta. Pareiškėjo minimoje civilinėje byloje buvo nagrinėjamas TIPK leidimo, kuriuo UAB „Saerimner“ fermoje buvo leidžiama auginti 25 000 kiaulių, teisėtumo klausimas. Tai buvo visiškai kita veikla, kuri jau nėra vykdoma. Šioje administracinėje byloje nagrinėjama 10 000 paršelių auginimo veikla, kuriai nėra reikalingas TIPK leidimas ir dėl kurios buvo gauta skundžiama Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas). Tai, kad teismai ankstesnėje civilinėje byloje panaikino TIPK leidimą, nereiškia, kad UAB „Idavang“ fermoje nebegali užsiimti jokia nauja ūkine veikla. Tokia pozicija prieštarauja pareiškėjo minimai LAT 2013 m. sausio 16 d. nutarčiai civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2013, kurioje aiškiai pasakyta, jog „Atkreiptinas dėmesys į tai, kad toks veiklos uždraudimas nelaikytinas absoliučiu ar neterminuotu – tinkamai įvykdžius visų teisės aktų reikalavimus bei teisėtai gavus TIPK leidimą, ji galės užsiimti norima ūkine veikla". Paršelių iki 30 kg auginimas yra visiškai nauja veikla, kuriai TIPK leidimas nebuvo išduotas ir nėra reikalingas, ji teismų sprendimais nėra uždrausta. Paršelių auginimo veikla nėra intensyvios kiaulių auginimo veiklos, pareiškėjo vadinamos Aktualia ūkine veikla, sudėtinė dalis. Ši veikla pagal PAV įstatymo 1 priedo 1 punktą yra laikytina atskira ir nauja ūkine veikla. Atrankos procesas dėl veiklos fermoje modernizavimo yra visiškai nesusijęs su atrankos procesu dėl 10 000 paršelių iki 30 kg veiklos ir Galutinė atrankos išvada (Fermos modernizavimas) šiuo metu vykdomai veiklai yra visiškai neaktuali. UAB „Saerimner“ siekė tą ūkinę veiklą modernizuoti ir sumažinti tos ūkinės veiklos poveikį aplinkai, todėl tuo tikslu buvo pradėtas atrankos poveikio aplinkai dėl fermos modernizavimo procesas, kurio metu buvo priimta Galutinė atrankos išvada (Fermos modernizavimas). Ji buvo priimta jau tuo metu, kai UAB „Saerimner“ jau buvo nutraukusi fermoje kiaulių auginimo veiklą, todėl ta išvada dėl modernizavimo nebeturėjo prasmės, nes ji skirta modernizuoti nebevykdomą veiklą. Marijampolės VSC išvada yra tarpinis dokumentas atrankos poveikio vertinimo procedūroje, kuris atskirai neturėtų būti skundžiamas, todėl pareiškėjo reikalavimas jį panaikinti atmestinas, kaip pareikštas dėl neskųstino akto (ABTĮ 101 str. 1 p.). Pareiškėjas remiasi klaidinga prielaida, kad fermoje vis dar auginamos kiaulės virš 30 kg (o ne vien tik paršeliai), todėl pareiškėjas nepagrįstai reikalauja įvertinti suminį kiaulių ir paršelių auginimo veiklos poveikį aplinkai. Nesutinka su pareiškėjo skunde nurodytais teiginiais, kad kiaulių auginimui (kuris nebevykdomas) ir paršelių auginimui UAB „Idavang“ (UAB „Saerimner“) naudoja savavališkai pastatytus statinius. Paršelių auginimo veikla vykdoma 1977 metais pastatytoje kiaulių fermoje. Tvartai kiaulių auginimui pritaikyti pagal darbų atlikimo metu galiojančių teisės aktų reikalavimus, katilinės statyba vykdyta pagal 2008 m. statybos leidimą Nr. 33 NS, skysto mėšlo lagūnų statyba – pagal 2006 m. statybos leidimą Nr. 20 NS. Visi šie statiniai yra pripažinti tinkamais naudoti ir tinkamai registruoti Nekilnojamojo turto registre. Pareiškėjas skunde nurodo, kad „gyventojai, kurie patenka į ūkinės veiklos sanitarinę apsaugos zoną (SAZ), prieštarauja vykdomai Aktualiai ūkinei veiklai ir planuojamai vykdyti PŪV paršelių auginimui“. Tačiau, fermoje šiuo metu yra vykdoma tik paršelių auginimo veikla. Pagal teisės aktų reikalavimus, 10 000 paršelių (iki 30 kg) pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343, 73 punktą sanitarinė apsaugos zona (toliau – SAZ) turi būti nustatoma tik tuomet, kai auginama daugiau nei 300 sutartinių gyvulių. Nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad paršelių auginimo veiklai reikalinga atlikti ne tik PAV, bet ir SPAV procedūras. PAV įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įvardinti trys atvejai, kai yra reikalaujama atlikti išsamų poveikio aplinkai vertinimą. Tačiau paršelių auginimo veikla, dėl kurios buvo priimta Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas) ir kuria užsiima trečiasis suinteresuotas asmuo, nėra numatyta įstatymo priede. 10 000 paršelių iki 30 kg (100 SG) auginimo veikla nėra tiesiogiai nurodyta PAV įstatymo 2 priede, o PAV proceso dalyviai nebuvo pateikę reikalavimo atlikti atranką dėl PAV. Paršelių auginimo veikla yra nutolusi nuo „Natūra 2000" teritorijų ir tiesiogiai šioms teritorijoms reikšmingo poveikio daryti negali.

14Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovai palaikė atsiliepimą ir prašė skundo netenkinti.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „COWI Lietuva“ atsiliepime su skundu nesutinka (t. IV, b. l. 83–91). Paaiškina, kad Marijampolės RAAD ir Aplinkos apsaugos agentūros išvados parengtos vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo II skyriaus 6 ir 9 punktais, VSTT išvada – Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms "Natūra 2000" teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo 34 punktu. Pareiškėjo argumentai dėl galimo suminio poveikio nepagrįsti jokiais galiojančiais teisės aktais. Ir Marijampolės RAAD išvadoje, ir UAB "COWI Lietuva" parengtoje informacijoje atrankai yra nurodyta, kad esamuose komplekso pastatuose planuojamas 10 000 paršelių auginimas, ir nėra nurodyta, kad paršeliai bus auginami papildomai prie Aktualios ūkinės veiklos. Kadangi buvo planuojamas ir šiuo metu vykdomas tik paršelių auginimas, aplinkos tarša buvo vertinta tik šiai veiklai. Pareiškėjo teiginys, kad vykdytos Aktualios veiklos pasekmės aplinkai niekada nebuvo ir nėra ištirtos, yra nepagrįstas. Atrankos dėl PAV tikslas yra nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, dėl ko būtų būtina atlikti išsamesnį PAV. Aktuali veikla buvo vykdoma turint Marijampolės RAAD išduotą TIPK leidimą, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir laikantis TIPK leidime nustatytų sąlygų. Aktuali ūkinė veikla buvo kontroliuojama, atliekamas taršos bei aplinkos kokybės monitoringas. Pareiškėjo argumentai dėl "Natūra 2000" teritorijų nepagrįsti jokiais galiojančiais teisės aktais. Paršelių auginimas planuojamas ne šalia anksčiau UAB "Saerimner" Kalvarijos komplekse (padalinyje 06) vykdytos Aktualios ūkinės veiklos, o vietoje jos. Ir VSTT išvadoje, ir UAB "COWI Lietuva" parengtoje informacijoje yra nurodyta, kad esamuose komplekso pastatuose planuojamas paršelių auginimas, ir nėra nurodyta, kad paršeliai bus auginami papildomai prie Aktualios ūkinės veiklos. Aprašo nustatyta tvarka visuomenė planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms "Natūra 2000" teritorijoms reikšmingumo nustatymo procese nedalyvauja, todėl valstybinė institucija VSTT neprivalėjo konsultuotis su visuomene. "Natūra 2000" teritorijose ūkinė veikla nėra draudžiama, ji tik šiose teritorijose yra griežčiau reglamentuojama. Skunde nurodytas nepagrįstas teiginys, kad „Natūra 2000“ teritorija patenka į paršelių auginimui reikalingą 1500 metrų SAZ. Teisės aktai nedraudžia nustatyti SAZ saugomose teritorijose, nenustato reikalavimo atlikti PAV dėl to, kad saugomos teritorijos dalis patenka į SAZ. Pareiškėjo argumentai dėl Marijampolės RAAD išvados motyvų ir neteisingos informacijos nepagrįsti jokiais galiojančiais teisės aktais. Paršelių auginimas yra vienintelė galima vykdyti ūkinė veikla, nes Aktuali ūkinė veikla yra nutraukta, o fermos modernizavimui nebeliko modernizavimo objekto, t. y. Aktualios ūkinės veiklos. Todėl pareiškėjo minimam suminio poveikio vertinimui nėra pagrindo. Pareiškėjo reikalavimas turėti PAV dokumentų rengimui bei naudojamoms programoms licencijas yra nepagrįstas. PAV dokumentų rengimui bei naudojamoms taršos vertinimo kompiuterinėms programoms nei PAV įstatymas, nei kiti galiojantys teisės aktai jokių licencijų nereikalauja. Pareiškėjo argumentai dėl paršelių auginimo galimybių nepagrįsti jokiais galiojančiais teisės aktais, įrodymais. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma esamose kiaulių fermose, todėl naujų statinių statyti nereikės. Pasiūlyme nėra pagrindžiama, kokiais konkrečiais duomenimis remiantis teigiama, kad PŪV bus vykdoma neteisėtai pastatytuose statiniuose, ir kokiu pagrindu remiantis, atliekant atranką dėl paršelių auginimo PAV, turėjo būti nustatyti neteisėtos (savavališkos) statybos darbų rezultatai. Pareiškėjo argumentai dėl PAV ir SPAV privalomumo pagal PŪV mastą nepagrįsti jokiais galiojančiais teisės aktais. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, SPAV atliekamas tik rengiamiems planams ir programoms. Šiuo metu UAB "Saerimner" plėtros planų, o tuo labiau programų, nerengia, o PŪV atranka niekaip negali būti kvalifikuojama nei kaip "planas", nei kaip "programa". Paršelių auginimas nėra įtrauktas į PŪV, kurios PAV privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą (PAV įstatymo I priedas). Ši ūkinė veikla taip pat tiesiogiai neįrašyta ir į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl PAV, rūšių sąrašą (PAV įstatymo 2 priedas), todėl nėra jokio pagrindo atlikti PAV.

16Teismo posėdyje atstovas nedalyvavo.

17Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau - Marijampolės APGV, APGV) atsiliepime paaiškina, kad Marijampolės APGV PŪV poveikio aplinkai procedūros derinimo metu neteikė jokių pastabų ir nekėlė savarankiškų reikalavimų, taip pat pareiškėjo 2013 m. birželio 13 s. skunde keliami klausimai ir nurodyti argumentai nepriklauso Marijampolės APGV kompetencijai, todėl nepasisako dėl skundo objekto pagrįstumo ir teisėtumo (t. I, b. l. 99–100).

18Teismo posėdyje atstovas nedalyvavo.

19Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritorinis padalinys (toliau – KPD teritorinis padalinys) atsiliepime nuomonės dėl skundo neturi (t. I, b. l. 126). Paaiškina, kad UAB „Saerimner" priklausantis kiaulininkystės kompleksas, esantis ( - ) nepatenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ir apsaugos zonas, todėl būdamas PAV subjektu Marijampolės teritorinis padalinys 2013 m. kovo 22 d. raštu Nr. (9.38-M)2M-109 pritarė PAV išvadai. Marijampolės teritorinis padalinys prašo dėl pareiškėjo skundo tenkinimo spręsti teismo nuožiūra ir bylą nagrinėti Marijampolės teritorinio padalinio atstovui nedalyvaujant.

20Atstovas teismo posėdyje nedalyvavo.

21Kalvarijos savivaldybės administracija atsiliepime su skundu sutinka (t. IV, b. l. 81). Trečiasis suinteresuotas asmuo pritaria pareiškėjo 2013 m. birželio 14 d. skunde išdėstytiems argumentams ir motyvams.

22Teismo posėdyje atstovas paaiškino, kad mero potvarkiu yra sudaryta darbo grupė, kurioje vyksta diskusijos, kokiam kiekiui gyvulių galėtų būti leidžiama ūkinė veikla senose fermose. Mano, kad pareiškėjo reikalavimas įvertinti, kokią žalą aplinkai padarė ankstesnė neteisėta kiaulių auginimo veikla, yra pagrįstas. Mano, kad tik po to bus galima vertinti naują planuojamą veiklą. Prašė skundą tenkinti.

23Skundas tenkinamas iš dalies.

24Pareiškėjas kelia ginčą dėl: 1) Marijampolės VSC 2013 m. gegužės 3 d. išvados Nr. 5D-972 teisėtumo ir pagrįstumo (t. I, b. l. 73); 2) VSTT 2013 m. gegužės 13 d. išvados Nr. (4)-V3-1196 (7.16) teisėtumo ir pagrįstumo (t. I, b. l. 70); 3) Marijampolės RAAD 2013 m. gegužės 13 d. Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) teisėtumo ir pagrįstumo (t. I, b. l. 16–22); 4) Aplinkos apsaugos agentūros 2013 m. gegužės 24 d. Galutinės atrankos išvados (Fermos modernizavimas) teisėtumo ir pagrįstumo (t. I, b. l. 23–28). Skunde taip pat pareikštas prašymas kreiptis į Europos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo, siekiant išsiaiškinti, ar iš ES direktyvų į nacionalinį teisinį reguliavimą perkelti „sąlyginio gyvulio“ ir (arba) „gyvulių (galvijų) vieneto“ sąvoka ir jų skaičiavimo kriterijai gali būti taikomi PAV procese bei SAZ nustatyme.

25Iš esmės skundžiami aktai priimti dvejose skirtingose procedūrose, kuriose buvo vertinama skirtinga PŪV, todėl teismas vertina skundžiamus aktus atskirai, pirmiausiai pasisakoma dėl Galutinės atrankos išvados (Fermos modernizavimas), kadangi ši veikla buvo susijusi su UAB „Saerimner“ planuojama kiaulių auginimo veikla, dėl kurios yra priimti teismų sprendimai, uždraudę šią veiklą.

261. Dėl Aplinkos apsaugos agentūros 2013 m. gegužės 24 d. Galutinės atrankos išvados (Fermos modernizavimas).

27Šiuo sprendimu buvo peržiūrima Aplinkos apsaugos agentūros 2013 m. sausio 4 d. atrankos išvada „Dėl planuojamo UAB „Saerimner” Kalvarijos kiaulių komplekso (padalinys 06) modernizavimo, įdiegiant aplinkos oro taršą bei kvapus mažinančias prieomones poveikio aplinkai vertinimo”. Vertinant nurodytą aktą būtina atsižvelgti į Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 13 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-375-399/20 (t. VI, b. l. 137–149), Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 2 d. nutartį ir į LAT 2013 m. sausio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2013 (t. VI, b. l. 151–167). Civilinėje byloje buvo sprendžiamas ginčas dėl UAB „Saerimner” kiaulių komplekse, esančiame ( - ), vykdytos veiklos pripažinimo neteisėta ir jos nutraukimo, ieškovai ginčijo atsakovo Marijampolės RAAD 2005 m. liepos 27 d. atsakovui UAB „Saerimner” išduotą, 2006 m. gruodžio 22 d. atnaujintą ir 2007 m. balandžio 4 d. bei 2008 m. kovo 4 d. koreguotą TIPK leidimą Nr. 8.6-21/11. Marijampolės rajono apylinkės teismas ieškinį tenkino, Kauno apygardos teismas apylinkės teismo sprendimą paliko nepakeistą. Esmė ta, kad Marijampolės rajono apylinkės teismas ne tik panaikino TIPK leidimą, bet ir pripažino UAB „Saerimner” ūkinę veiklą, vykdomą 06 padalinyje, Kalvarijos savivaldybėje, ( - ) esančiame kiaulių komplekse, neteisėta ir nurodė ją nutraukti per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Apylinkės teismo sprendimas įsiteisėjo 2012 m. liepos 2 d. Reiškia, veikla turėjo būti nutraukta nuo 2012 m. spalio 3 d., tačiau vėliau teismo sprendimo vykdymas buvo sustabdytas. LAT nutartyje pabrėžiama, kad ieškovai, pareiškę du skirtingus reikalavimus (dėl TIPK ir dėl veiklos pripažinimo neteisėta bei nutraukimo), iš esmės siekia, jog UAB „Saerimner” ūkinė veikla būtų nutraukta (nutraukiant ieškovų teises pažeidžiančius veiksmus) ir taip būtų apginta ieškovų teisė į sveiką ir švarią aplinką, nurodė, kad toje byloje dominuoja civilinių teisių gynimas. Beje, LAT nutartyje (15 lapas, 4 pastraipa iš viršaus) yra aiškiai nurodyta, kokius neteisėtai pastatytus pastatus ir įrenginius naudojo ūkinę veiklą vystęs subjektas, dėl to šia prasme pareiškėjas pagrįstai nurodo buvus tokį faktą. LAT 2013 m. sausio 16 d. nutartimi tik perkelta veiklos nutraukimo data ir UAB „Saerimner” įpareigota veiklą nutraukti per tris mėnesius nuo LAT nutarties įsiteisėjimo dienos. Tai reiškia, kad veikla turėjo būti nutraukta nuo 2013 m. balandžio 17 d.

28Taigi šioje byloje nagrinėjama Galutinė atrankos išvada (Fermos modernizavimas) buvo priimta ūkinei veiklai, kuri minėtais teismų sprendimais pripažinta neteisėta ir ūkio subjektas įpareigotas tokią veiklą nutraukti. Daroma išvada, kad pagal PAV įstatymo nuostatas negali būti duodama išvada planuojamos ūkinės veiklos, kuri yra pripažinta neteisėta ir teismo sprendimu nutraukta, modernizavimui. Pirmiausiai subjektas, kuris nori vykdyti tam tikrą veiklą, privalo sutvarkyti dokumentus, reikalingus tokiai veiklai pagal PAV įstatymo nuostatas, o jau toliau, vykdant tokią veiklą, rengti ir kitus jai reikalingus aktus, tarp jų ir susijusius su tokios veiklos modernizavimu. Šiuo gi atveju tai veiklai, kuri nutraukta iš viso, turi būti pradėtos naujos PŪV PAV procedūros.

29Pagal PAV įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, PŪV – numatoma vykdyti veikla, apimanti statinių statybą, esamų statinių rekonstravimą, produktų gamybą, gamybos proceso ir technologinės įrangos įdiegimą, modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, žemės gelmių išteklių gavybą ir kitų gamtos išteklių naudojimą, taip pat žemėtvarkos, miškotvarkos, vandentvarkos projektuose numatomą ūkinę veiklą ir kitą ūkinę veiklą, galinčią turėti poveikį aplinkai. Pagal šio straipsnio 7 dalį, poveikis aplinkai yra numatomas aplinkos pokytis, kurio priežastis yra PŪV.

30PAV įstatyme nustatytos PAV procedūros, kurios šiuo atveju nėra atliktos, nes visa tai, kas buvo atlikta, pripažinta neteisėta ir nesvarbu, dėl kokio netinkamai parengto dokumento tai padaryta.

31PAV įstatymo 7 straipsnyje reglamentuojama atranka dėl PAV. Atsižvelgiant į visas nurodyto straipsnio nuostatas, negali būti atliekama atranka dėl iš esmės uždraustos ūkinės veiklos modernizavimo PAV reikalingumo. Šio straipsnio nuostatos suponuoja išvadą, kad atsakinga už atranką institucija atlieka atranką, remdamasi būtina informacija (7 straipsnio 6 dalis). Nagrinėjamu atveju, atlikta atranka dėl PAV reikalingumo, darant prielaidą, kad ta kiaulių auginimo veikla yra teisėta, kad jai atliktas PAV, o nagrinėtas tik klausimas dėl tos ūkinės veiklos modernizavimo. Kadangi pati veikla pripažinta neteisėta, neteisėta yra ir Galutinė atrankos išvada (Fermos modernizavimas).

32Atsižvelgdamas į nurodytą aplinkybę teismas nevertina kitų pareiškėjo ir atsakovų argumentų dėl šios Galutinės atrankos išvados teisėtumo ar neteisėtumo.

33Skundžiamas Aplinkos apsaugos agentūros 2013 m. gegužės 24 d. sprendimas Nr. (2.6)-A4-1861 panaikinamas dėl to, kad yra neteisėtas iš esmės, t. y. savo turiniu prieštarauja minėtoms PAV įstatymo nuostatoms (Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

342. Dėl Marijampolės RAAD 2013 m. gegužės 13 d. Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) teisėtumo ir pagrįstumo (t. I, b. l. 16–22).

35Vertinant šį aktą, kartu turi būti vertinami ir kiti pareiškėjo skundžiami aktai, nes jie susiję su šios Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) priėmimu.

36Skundžiamas aktas buvo priimtas įgyvendinant PAV įstatymo 7 straipsnio nuostatas dėl UAB „Saerimner” naujos PŪV – 10 000 paršelių auginimo Kalvarijos kiaulių komplekse (padalinys 06). Ta aplinkybė, kad tai naujai PŪV, nurodyta ir Galutinėje atrankos išvadoje (paršelių auginimas), ta aplinkybė akivaizdi iš visų pateiktų vertinimo procese dokumentų: UAB “COWI Lietuva” 2013 m. kovo 4 d. raštu “Dėl poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados” kreipėsi į Marijampolės RAAD, rašte nurodoma, kad UAB “Saerimner” siekia sumažinti nuostolius dėl ankstesnės veiklos nutraukimo ir siekia vykdyti ūkinę veiklą – 10 000 paršelių auginimą (t. I, b.l. 141–142). Kartu su šiuo raštu pateikta informacija atrankai dėl poveikio vertinimo PŪV – 10 000 paršelių auginimui Kalvarijos kiaulių komplekse (padalinys 06) (t. I, b. l. 143–199, t. II, b. l. 1–170). Todėl daroma išvada, kad tai nauja PŪV, kuriai iš naujo taikomos PAV įstatymo 7 straipsnyje numatytos procedūros.

37Skundžiamas 2013 m. gegužės 13 d. aktas priimtas peržiūrėjus Marijampolės RAAD 2013 m. kovo 12 d. priimtą Atrankos išvadą (paršelių auginimas). Šioje vėliau peržiūrėtoje išvadoje taip pat buvo konstatuota, kad PAV neprivalomas (t. I, b. l. 46–50). PŪV užsakovas buvo UAB „Saerimner“. Skundžiamoje galutinėje atrankos išvadoje yra nurodyta, kad pirminė atrankos išvada yra persvarstoma, nes to prašė Marijampolės VSC 2013 m. kovo 28 d. raštu Nr. 5D-712, prašymą motyvavo tuo, kad reikalinga išsamiau nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį PŪV poveikį visuomenės sveikatai. Taip pat persvarstyti atrankos išvadą 2013 m. balandžio 2 d. prašymu prašė Kalvarijos savivaldybės administracijos atstovas, prašymą-pasiūlymą motyvavo tuo, kad būtina nustatyti, kad PŪV būtina atlikti PAV, o prieš priimant atitinkamą sprendimą ir tvirtinant atitinkamus planus – SPAV. Taip pat persvarstymas vyko dėl 2013 m. balandžio 11 d. gauto Santakos kaimo bendruomenės pasiūlymo, kuriuo buvo pageidaujama nustatyti, kad PŪV būtina atlikti PAV, o prieš priimant galutinį sprendimą ir tvirtinant atitinkamus planus – SPAV (tie pasiūlymai yra 2013 m. kovo 28 d. datos, tačiau pateikti buvo vėliau).

38Skundžiamame akte nurodyta, kad rengiant skundžiamą galutinę atrankos išvadą dalyvavo PAV dalyviai: PAV dokumentų rengėjo – UAB „Cowi Lietuva“ atstovai, PAV dokumentų rengėjo UAB „Saerimner“ atstovas, PAV atsakingos institucijos – Marijampolės RAAD atstovai, PAV subjekto – Marijampolės VSC atstovai, nedalyvavo PAV subjekto Kalvarijos savivaldybės administracijos atstovai ir Santakos kaimo bendruomenės atstovai. Posėdis vyko 2013 m. balandžio 25 d. ir jame atsakinga institucija (Marijampolės RAAD) ir PAV subjektas (Marijampolės VSC) pareikalavo, kad PAV dokumentų rengėjas jiems pateiktų papildomą informaciją apie sukeliamą triukšmą, kvapus, oro taršą, saugomas teritorijas bei pateiktų papildomą informaciją, atsižvelgiant į advokato, atstovavusio Kalvarijos savivaldybės administraciją, ir Santakos kaimo bendruomenės pateiktas pastabas dėl planuojamos ūkinės veiklos.

39Gavus papildomą informaciją, priimta skundžiama galutinė atrankos išvada, kurios motyvavimas surašytas šios išvados 9 punkte, o sprendimas 10 punkte. Sprendimo esmė: atsižvelgiant į 9 punkte išdėstytus motyvus ir PŪV pobūdį, numatomą vietą UAB „Saerimner“ PŪV – 10 000 paršelių auginimui Kalvarijos kiaulių komplekse (padalinys 06), PAV neprivalomas.

40Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) 9 punkte nurodyta, kad: 1) teršalų sklaidos skaičiavimai parodė, kad PŪV žymesnės įtakos aplinkos oro kokybei neturės; 2) kvapų sklaidos skaičiavimai parodė, jog kvapo koncentracija artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršija Lietuvos higienos normos HN 121:2010 9 punkte nustatytos ribinės kvapo koncentracijos; 3) triukšmo sklaidos skaičiavimai parodė, kad triukšmo lygis nei komplekso sklype, nei artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje neviršija didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių pagal Lietuvos higienos normos HN 33:2001 1 lentelės 4 punktą, autotransporto triukšmo lygis neviršija didžiausių leidžiamų ribinių dydžių pagal Lietuvos higienos normos HN 33:3011 1 lentelės 3 punktą; 4) PAV subjektas Marijampolės VSC įvertinęs papildomai pateiktą informaciją 2013 m. gegužės 3 d. raštu 5D-972 pateikė išvadą, kad PAV atlikti neprivaloma; 5) Kultūros paveldo departamentas pateikė išvadą, kad PAV atlikti neprivaloma; 6) Kalvarijos biosferos poligono dalyse, kuriose identifikuotos Europos bendrijos svarbios natūralios gamtinės buveinės (Stepinės pievos, Eutrofiniai aukštieji žolynai, Aliuvinės pievos, Šienaujamos mezofitų pievos), laukų tręšimas nebus vykdomas; 7) Kiaulių komplekso vieta (veikla) yra numatyta Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrajame plane (Kalvarijos savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimas Nr. T-46-39); 8) naujai PŪV bus vykdoma esamose kiaulių fermose (tvartuose K1, K2, K3, K4), nauji statiniai nebus statomi, privažiavimo keliai sutvarkyti; 9) atliekos bus rūšiuojamos ir perduodamos tolimesniam tvarkymui įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti atliekas; 10) mėšlas bus šalinamas į 4x15000 m3 uždaro lagūnų tipo mėšlides, kurių dėka išmetamo iš neorganizuotų taršos šaltinių amoniako kiekis į aplinkos orą sumažės 98 procentais, skystam mėšlui laukuose skleisti bus naudojama lengva plačiabarė srutų skleidimo mašina; 11) srutų transportavimui įmonė naudos specialias lanksčias hermetiškas rankoves; 12) tvartuose bus naudojamos taršos mažinimo priemonės – purškiamas biostabilizatorius Poliflock BTS ir pašariniai priedai su benzoine rūgštimi; 13) dėl UAB „Saerimner“ naudojamų modernių gyvulių auginimo bei mėšlo tvarkymo technologijų, dirvožemio ir gruntinio vandens taršos tikimybė maža, srutų (mėšlo) paskleidimas dirvožemyje bus vykdomas vadovaujantis Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašu bei kiekvienais metais rengiamu tręšimo planu-grafiku, tai užtikrins grunto bei požeminių ir paviršinių vandenų apsaugą nuo taršos; 14) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintose specialiose žemės ir miško naudojimo sąlygose šiai planuojamai ūkinei veiklai apribojimų nenustatyta.

41Skundžiamos išvados 51 punkte aprašytas PŪV poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas. Nurodyta, kad naujai PŪV teritorija tiesiogiai nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas. Nurodoma, kad paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos patvirtintos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 313. Svarbios paukščių buveinės nuo komplekso į pietvakarių-pietryčių pusę nutolę 0,3–0,7 km atstumu. 5 punkte detaliai aprašyta PŪV.

42Pirmiausiai, vertinant skundžiamą galutinę atrankos išvadą, būtina įvertinti kitus tarpinius dokumentus, kurie kitų institucijų surašyti kaip išvados būtent atliekamai atrankai, ir kuriuos pareiškėjas taip pat skundžia teismui.

432.1. Dėl Marijampolės VSC 2013 m. gegužės 3 d. išvados Nr. 5D-972 (t. I, b. l. 73).

44Rengiant pirminę atrankos išvadą, kuri buvo persvarstyta skundžiama galutine atrankos išvada, Marijampolės VSC motyvuotu 2013 m. kovo 28 d. raštu Nr. 5D-712 (t. I, b. l. 29–31) prašė persvarstyti 2013 m. kovo 12 d. atrankos išvadą. Šiame rašte nurodyti 6 punktai, dėl kurių VSC nesutiko su pirmine atrankos išvada ir dėl kurių buvo paprašyta suteikti papildomą informaciją.

45Skundžiamame Marijampolės VSC 2013 m. gegužės 3 d. rašte (t. I, b. l. 73) tik pasakyta, kad VSC susipažino su UAB „COWI Lietuva“ 2013 m. balandžio 25 d. PAV atrankos išvados persvarstymo metu pateikta informacija ir vadovaudamasis PAV įstatymo 7 straipsnio 12 dalimi pateikia išvadą, kad PAV atlikti neprivaloma. Pareiškėjas prašo šį raštą panaikinti, kadangi Marijampolės VSC neįvertino anksčiau vykdytos ūkinės veiklos (kurią teismas įpareigojo nutraukti) ir paršelių auginimo veiklos individualaus ir suminio poveikio visuomenės sveikatai bei neatsižvelgė į suinteresuotos visuomenės pasiūlymus dėl paršelių auginimo veiklos. Teismas daro išvadą, kad skundžiamame sprendime iš viso nepasakyta, į ką atsižvelgė Marijampolės VSC, darydamas išvadą, kad PAV nereikalingas. Nors, teismo nuomone, suminės abiejų ūkinių veiklų įtakos vertinti nereikia, nes pirmoji veikla jau nutraukta, tai patvirtina ir anstolio sudarytas protokolas (t. VI, b. l. 129–133), tačiau bet kuriuo atveju turi būti aišku, į ką atsižvelgė Marijampolės VSC, pateikdamas tokią išvadą, nes šio Centro pareiga yra užtikrinti, kad PŪV nebūtų pažeidžiami ribiniai dydžiai tiek teršalų, tiek triukšmo lygio, tiek kvapų koncentracijos, kurie nustatyti teisės aktuose paties Marijampolės VSC nurodytuose pirmajame rašte, kuriuo buvo prašoma persvarstyti pirminę išvadą. Taip pat šiame rašte, kuris buvo įrašytas į Galutinę atrankos išvadą (paršelių auginimas), turėtų būti pasisakyta dėl pasiūlymų, kuriuos kelia suinteresuota visuomenė, kurie susiję su poveikiu visuomenės sveikatai, ir apie tai, kodėl tie pasiūlymai yra atmetami (akivaizdu, kad jie buvo atmesti).

46PAV atliekamas PAV įstatyme nustatyta tvarka. Ginčijamos viešojo administravimo procedūros yra sureguliuotos PAV įstatymo 7 straipsnyje. Šio straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad atsakinga institucija atlieka atranką ir priima išvadą, ar privaloma atlikti PAV, remdamasi šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodyta informacija bei atsižvelgusi į 6 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas aplinkybes. Taigi būtina atsižvelgti į galimą PŪV poveikį visuomenės sveikatai, gyvūnijai, augalijai, dirvožemiui, vandeniui, orui, klimatui, kraštovaizdžiui, materialinėms vertybėms, kultūros paveldui ir visų šių veiksnių sąveikai, ypatingą dėmesį atkreipiant į galimą poveikio mastą, kompleksiškumą, jo tikimybę, trukmę, dažnumą, grįžtamumą bei teritorijos ir populiacijos dydį (7 straipsnio 6 dalies 2 punktas). Didžiają dalį šių klausimų privalo spręsti visuomenės sveikatos centras, o kaip matyti iš Marijampolės VSC 2013 m. kovo 28 d. rašto Nr. 5D-712, Marijampolės VSC kėlė svarbius tokiam vertinimui klausimus, tuo tarpu iš galutinės išvados neaišku, kaip gauta informacija (tą informaciją teikė UAB „COWI Lietuva“, t. II, b. l. 85–87) padėjo atsakyti į tuos keliamus klausimus.

47Šiuo atveju vyko pirminės atrankos išvados persvarstymas, apie kurį kalbama PAV įstatymo 7 straipsnio 12 dalyje. Šis reguliavimas reiškia, kad tas subjektas, kuris pareikalavo papildomos informacijos (šiuo atveju tai buvo Marijampolės VSC), tą informaciją gavo, tai tuomet jis privalo per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos raštu informuoti PŪV organizatorių (užsakovą), PAV dokumentų rengėją ir atsakingą instituciją apie savo išvadas, ar privaloma atlikti PŪV PAV. Todėl teismas vertina, ar skundžiamas Marijampolės VSC raštas, kuriuo atsakingai institucijai pranešta, kad PAV atlikti neprivaloma, atitinka ir minėtos normos reikalavimus, ir PAV įstatymo 7 straipsnio 6 dalies reikalavimus, ir Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus. Minėta, kad Marijampolės VSC paprašė papildomos informacijos ir paprašė persvarstyti atrankos išvadą 2013 m. kovo 28 d. raštu. Šiuo raštu iškeliamos 6 problemos, jos susijusios su triukšmo lygiu, su SAZ nustatymu, su galimu poveikiu Santakos ir Kvietkinės gyvenvietėms, su oro teršalų apskaičiavimu, su kvapo koncentracijos apskaičiavimu, nurodyta, kad visos reikšmingos aplinkybės nepagrįstos faktiniais duomenimis. Tame rašte buvo padaryta išvada, kad dėl visų rašte nurodytų veiksnių sąveikos gali susidaryti sveikatai nepalankūs cheminiai, fizikiniai, biologiniai ar kt. veiksniai (minėta, kad tą sąveiką pagal PAV įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 2 punktą ir privalo įvertinti VSC). Šiame 2013 m. kovo 28 d. rašte buvo keliami labai konkretūs klausimai, nurodomi teisės aktai, reglamentuojantys atitinkamus klausimus (teršalų susidarymo, kvapo koncentraciją, triukšmo lygį).

48Nustatyta, kad pradėjus pirminės atrankos išvados persvarstymo procedūrą, UAB „COWI Lietuva“, kai gavo kitų PAV dalyvių pastabas ir pasiūlymus, teikė tokią informaciją: 2013 m. balandžio 25 d. raštą Kalvarijos savivaldybės administracijai, Marijampolės RAAD (t. II, b. l. 55–69); 2013 m. balandžio 25 d. raštą Santakos kaimo bendruomenei, Marijampolės RAAD (t. II, b. l. 70–84); 2013 m. balandžio 25 d. raštą Marijampolės VSC ir Marijampolės RAAD (t. II, b. l. 85–87). Šiuo atveju Marijampolės VSC prašoma informacija ir suteikta pastarajame rašte, juo atsakoma į Marijampolės VSC keltus klausimus paaiškinimais, tačiau jokia papildoma dokumentacija nepateikiama, šiame atsakyme jokie papildomi faktiniai duomenys neteikiami, todėl Marijampolės VSC galutinis sprendimas yra nepagrįstas.

49Skundžiamas Marijampolės VSC sprendimas yra visiškai nemotyvuotas, t. y. nėra jokios motyvacijos, kaip visi anksčiau kelti klausimai buvo įvertinti pagal gautą naują informaciją (pirminiame rašte buvo aiškiai aptarta tuo metu turima informacija ir ji detaliai įvertinta kaip nepakankama, nepagrįsta faktiniais duomenimis). Netgi neįvertina informacija, išdėstyta UAB „COWI Lietuva“ paaiškinamajame 2013 m. balandžio 25 d. rašte (t. II, b. l. 85–87), ar ji pakankama atsakyti į visus keltus klausimus. Todėl teismas daro išvadą, kad skundžiamas Marijampolės VSC 2013 m. gegužės 3 d. raštas Nr. 5D-972 neatitinka PAV įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 2 punkto, 12 dalies reikalavimų, kad įvertinęs naujai gautą informaciją, PAV subjektas turi duoti savo išvadas, ar privaloma atlikti PŪV PAV. Duota visai niekaip nemotyvuota ir nepagrįsta nei teisės aktų nuostatomis, nei faktinėmis aplinkybėmis išvada. Marijampolės VSC yra viešojo administravimo institucija ir ji atsakinga už visuomenės sveikatos apsaugą, todėl jos išduodamas dokumentas, kuris yra vienas iš visų būtinų pagrindų, kad atsakinga institucija padarytų savo išvadą, ar ūkinei veiklai būtinas PAV, turi atitikti ir PAV įstatymo, ir Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos, kad individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (redakcija, galiojusi 2013 m. gegužės 3 d.).

50Kadangi skundžiamas viešojo administravimo institucijos aktas prieštarauja savo turiniu aukštesnės galios teisės aktams, jis turi būti panaikintas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

512.2. Dėl VSTT 2013 m. gegužės 13 d. išvados Nr. (4)-V3-1196(7.16) (t. I, b. l. 70).

52Šis raštas skirtas UAB „COWI Lietuva“, kuri PAV procedūrose dalyvavo kaip PŪV PAV dokumentų rengėjas. VSTT atsiliepime teismui nurodyta, kad VSTT išvada buvo teikiama 2013 m. balandžio 24 d. gavus UAB „COWI Lietuva“ prašymą dėl PŪV poveikio reikšmingumo Natura 2000 teritorijoms nustatymo ir šiame prašyme buvo nurodyta, kad dokumentas reikalingas ūkinei veiklai – 10 000 paršelių auginimui. Rašte nurodomos įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų, kurioms galimas poveikis buvo nagrinėtas, pavadinimai ir jų pagrindinės vertybės ir PŪV aprašymas (10 000 atjunkytų paršelių auginimas). Taigi ši išvada susijusi tik su pareiškėjo skundžiama Marijampolės RAAD 2013 m. gegužės 13 d. Galutine atrankos išvada (paršelių auginimas). Nurodomi veiklos elementai, galintys sukelti reikšmingą poveikį įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms. Daroma išvada, kad PŪV negali sukelti reikšmingo poveikio įsteigtose ar potencialiose „Natura 2000“ teritorijose saugomoms vertybėms, o tokiu atveju dėl šios priežasties PAV nėra būtinas. Be to, VSTT 2013 m. gegužės 15 d. raštu Nr. (4)-V3-1209(7.16) pranešė UAB „COWI Lietuva“, kad ištaiso klaidą skundžiamame rašte (t. I, b. l. 71). Išvados esmė nebuvo keičiama. VSTT raštas yra motyvuotas, tų motyvų, kurie plačiai išdėstyti rašte, pareiškėjas visiškai neginčija ir neteikia įrodymų dėl jų neteisingumo.

53Pareiškėjo argumentai dėl šios VSTT išvados neteisėtumo: VSTT nebuvo informuota apie išvadą dėl fermos modernizavimo; pareiškėjas remiasi Galutine atrankos išvada (Fermos modernizavimas) ir teigia, kad joje nepagrįstai buvo konstatuota, kad PŪV poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas netikslingas, o pareiškėjas mano, kad tai tikslinga. Tačiau nagrinėjamu atveju sprendžiama ne dėl dokumentų, susijusių su Galutine atrankos išvada (Fermos modernizavimas), tuo labiau, kad toje išvadoje toks vertinimas buvo laikytas netikslingu, o apie Galutinę atrankos išvadą ūkinei veiklai – paršelių auginimui, tai ir nurodyta šitame skundžiamame VSTT rašte. T. y. pareiškėjas ginčija VSTT išvadą motyvais, kurie niekaip nesietini su kita ūkine veikla – paršelių auginimu. Todėl skundžiama VSTT išvada yra teisėta ir pagrįsta, ji nėra nuginčyta. Pareiškėjas nepateikė VSTT rašte nurodytas faktines aplinkybes paneigiančių įrodymų ir netgi nepateikė motyvų, kodėl būtent tokiai ūkinei veiklai, kaip 10 000 paršelių auginimas, šis VSTT sprendimas netinka. Byloje yra PAV užsakovo UAB „Saerimner“ pateiktas PŪV aprašymas (t. I, b. l. 143–199, t. II, b. l. 1–170, t. III, b. l. 52–198 ir kt.). Šiame dokumentų rinkinyje yra pateikiama ūkinės veiklos vykdymo vieta, teminis žemėlapis, kuriame pažymėtas PŪV objektas, jo gretimybės, teritorijų planavimo dokumento sprendiniai, informacija apie žemėnaudą, esamas teritorijos apsaugos statusas (punktas 2.2.7), kur pasakyta, kad Kalvarijos komplekso teritorija tiesiogiai nepatenka į Kalvarijos biosferos poligoną, kurio ribos sutampa su nacionalinės saugomos teritorijos – Natura 2000 paukščių apsaugai svarbių teritorijų ribomis, tačiau rytų ir pietų kryptimis 50–100 m atstumu prie jo priartėja, nurodytas teisės aktas, kuriuo patvirtinti Kalvarijos biosferos poligono nuostatai ir ribų planas (aplinkos ministro 2009 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. D1-407). Veiklos aprašyme pateiktas ir planas, kuriame pažymėta kiaulių komplekso padėtis saugomų teritorijų atžvilgiu. Ūkinės veiklos aprašyme yra plačiai aprašyti Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos gamtosauginiai tikslai (punktas 2.2.8). Be to, kai buvo priimtas sprendimas, kad atrankos išvada turi būti persvarstoma, ir buvo paprašyta, kad UAB „COWI Lietuva“ pateiktų papildomą informaciją, „COWI Lietuva“ 2013 m. blandžio 25 d. raštais Kalvarijos savivaldybės administracijai ir Marijampolės RAAD, taip pat ir pareiškėjui pateikė paaiškinimus ir dėl „Natura 2000“ teritorijų (t. II, b. l. 55–69, 70–84). Šioje rašto dalyje detaliai paaiškinta, kad Kalvarijos komplekso teritorija tiesiogiai nepatenka į Kalvarijos biosferos poligoną, kurio ribos sutampa su „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) ribomis. Toliau paaiškinama būsimo laukų tręšimo technologija, nurodomas būsimas skysto mėšlo kiekis, dėl kurio sumažėja tręšimo laukų ploto poreikis. Toliau paaiškinami Kalvarijos biosferos poligono nuostatai, su tuo susiję žemės naudojimo apribojimai ir paaiškinama, kad PŪV negalės turėti neigiamo poveikio pievų bendrijų apsaugos būklei. Nurodoma, kad poligono teritorijoje išskirti pievų buveinių plotai taip pat nepatenka į tręšiamų laukų teritoriją. Taip pat paaiškinime remiamasi Bendruosiuose buveinių ar paukščių ar saugai svarbių teritorijų nuostatais, nurodoma, kas draudžiama šiuo ir kitu minėtu aktais, daroma išvada, kad dėl laukų tręšimo organinėmis trąšomis „Natura 2000“ paukščių buveinėms tai bus vienu iš svarbių saugomų paukščių rūšių išlikimo veiksniu. Šiame paaiškinime palyginama buvusi ūkinė veikla ir būsima paršelių auginimo veikla ir nurodoma, kad paršelių auginimo veikla bus vykdoma per 10 kartų mažesnėmis gamybos apimtimis, todėl objektyviai nepadidės poveikis gamtinei aplinkai. Nurodomi ir kiti motyvai. Visas nurodytas pirminis veiklos aprašymas ir papildomas paaiškinimas atitinka VSTT pateiktą išvadą ir, kaip jau minėta, pareiškėjas nenuginčijo, kad kuris nors iš nurodytų dokumentų ar juose nurodytų faktų yra neteisingas. Pareiškėjo visi argumentai yra susiję su buvusios, jau uždraustos veiklos modernizavimu, tačiau nėra nei vieno argumento, susijusio su paršelių auginimo veikla, nors esant tiek medžiagos, buvo galimybė įvertinti, ar nurodyti faktiniai duomenys apie „Natura 2000“ teritorijas, atstumus iki vykdomos ūkinės veiklos (paršelių auginimas), apie tręšimą organinėmis trąšomis ir visa kita, kas yra paminėtuose dokumentuose, pateiktuose planuose, yra teisinga ar neteisinga informacija, buvo galimybė nurodyti esamas klaidas. Pareiškėjo nurodomi argumentai yra visiškai nesusiję su planuojama nauja ūkine veikla (paršelių auginimas), todėl jie negali būti pagrindu panaikinti skundžiamą aktą.

542.3. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, vertintina Marijampolės RAAD 2013 m. gegužės 13 d. Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas) pagal kitus pareiškėjo nurodomus argumentus.

55Be nurodytų šią išvadą pagrindžiančių dokumentų, pareiškėjas dar nurodo ir kitus argumentus, kodėl Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas) yra neteisėta ir nepagrįsta. Pareiškėjas nurodo, kad atliekant atranką Marijampolės RAAD neįvertino ir nepasisakė dėl PAV subjekto Kalvarijų savivaldybės pateiktame prašyme ir suinteresuotos visuomenės pateiktuose prašymuose-pasiūlymuose išdėstytų motyvų, todėl mano, kad ir dėl to Galutinė atrankos išvada yra nemotyvuota. Nustatyta, kad Santakos kaimo bendruomenė 2013 m. kovo 28 d. teikė pasiūlymą (t. I, b. l. 55–60 ir kt.), tą pačią dieną pasiūlymą teikė Kalvarijos savivaldybės administracija (t. I, b. l. 61–66 ir kt.). T. y. šie pasiūlymai buvo teikiami jau po 2013 m. kovo 12 d. atrankos išvados surašymo (rašto Nr. (PAVNS)-MRS-175), (t. II, b. l. 27–31). Dėl šių pasiūlymų atsakymą-paaiškinimą pasiūlymų autoriams teikė UAB „COWI Lietuva“ (t. II, b. l. 55–69, 70–84). Pasiūlymų datos šiuose dokumentuose nurodomos pagal jų gavimo datas (2013 m. balandžio 11 d., 2013 m. balandžio 2 d.). Šie pareiškėjo ir Kalvarijų savivaldybės administracijos pasiūlymai iš esmės buvo pasiūlymai persvarstyti atrankos išvadą, apie kuriuos sakoma PAV įstatymo 7 straipsnio 9 dalyje, o dėl šių gautų pasiūlymų atsakinga institucija privalo imtis veiksmų, kurie nustatyti 7 straipsnio 11 ir 12 dalyse. T. y. pirmiausiai atsakinga institucija, gavusi PŪV PAV subjektų motyvuotą prašymą ar suinteresuotos visuomenės pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kviečia atvykti PAV proceso dalyvius dalyvauti priimant galutinę atrankos išvadą, ar privaloma atlikti PAV. Tai buvo atlikta, tai nurodyta pačioje galutinėje išvadoje, to neginčija ir pareiškėjas. Buvo atlikti ir veiksmai, kai PAV subjektai pareikalauja papildomos informacijos, ją teikė PAV organizatorius UAB „COWI Lietuva“ (t. II, b. l. 55–69 – Kalvarijų savivaldybės administracijai, t. II, b. l. 70–84 – Santakos kaimo bendruomenei). Iš esmės pasiūlymai buvo vienodi, todėl ir papildoma informacija teikta analogiška. Po to, atsakinga institucija, išnagrinėjusi visų PAV subjektų išvadas, per 5 darbo dienas priima galutinę motyvuotą atrankos išvadą. Šie veiksmai buvo atlikti. Aprašant nurodytas procedūras, nėra pasakyta, kad suinteresuotos visuomenės pasiūlymai turi būti tiesiogiai aptariami ir įvertinami galutinėje išvadoje, nes yra tarpinės procedūros – prašoma pagal tuos pasiūlymus teikti informaciją (ją teikė UAB „COWI Lietuva“), ta informacija teikiama ne tiesiogiai atsakingai institucijai, o tarpiniams PAV subjektams, šiuo atveju buvo teikta informacija Marijampolės VSC, taip pat informacija buvo teikiama pasiūlymų autoriams, ji buvo siunčiama kartu ir Marijampolės RAAD. Atsižvelgiant į visus byloje esančius dokumentus apie vykusias procedūras dėl ūkinės veiklos paršelių auginimo, nėra pagrindo išvadai, kad suinteresuotos visuomenės pasiūlymai nebuvo išnagrinėti ir įvertinti. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų esmė (tarp jų ir pareiškėjo) yra tai, kad labai tampriai šiuose pasiūlymuose siejama buvusi kiaulių komplekse veikla, kuri teismo buvo nutraukta, ir naujai PŪV – paršelių auginimas, nurodoma, kad ilgą laiką ta neteisėta veikla buvo tęsiama, todėl buvo būtina atsižvelgti į buvusios veiklos padarinius, tas pats pasiūlymuose teigiama ir apie teritoriją „Natura 2000“. Dalis pasiūlymų jau yra konkrečiai siejama su PŪV – paršelių auginimas (pasiūlymų 3-ieji punktai). Šioje pasiūlymų dalyje abejojama pateiktos informacijos teisingumu (teigiama, kad neparodyta anksčiau būvusios veiklos įtaka aplinkai), ypatingai nesutinkama su tuo, kad atrankos išvadoje remiamasi sąlyginiu (turėtų būti – sutartiniu) gyvulių vienetu (toliau – SG). Nurodoma, kad taip skaičiuojant yra iškreipiami 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2001/42/EB ir 1985 m. birželio 27 d. Tarybos Direktyvos 85/337/EEB reikalavimai. Nurodoma, kad pasekmės aplinkai negali būti skaičiuojamos remiantis SG skaičiavimo kriterijais, kurie taikomi tik paramai gauti, apskaičiuojant paramos dydį. Mano, kad veiklos rezultatai turėjo būti apskaičiuojami pagal faktinius duomenis. Daroma išvada, kad pasiūlymuose nurodomi pavyzdžiai kitos ūkinės veiklos (pasiūlymų p. 4.1 ir 4.2), kuriai buvo pripažinta, kad PAV būtinas, niekaip negali būti siejami su nagrinėjamu atveju, nes vienu atveju buvo nagrinėjama dėl 10 000 kiaulių (100-115 kg svorio), kitu atveju dėl 18 800 vnt. paršelių auginimo, todėl šie pareiškėjo argumentai atmesti pagrįstai. Pasiūlymuose nurodomi papildomi motyvai.

56Vertinant ginčijamą Galutinę atrankos išvadą (5 punktą), galima teigti, kad į beveik visus pareiškėjo pasiūlyme keliamus klausimus buvo atsakyta (išskyrus Marijampolės VSC galutinę išvadą), tik nevertintas suminis buvusios veiklos ir planuojamos ūkinės veiklos poveikis, kaip pageidauja pareiškėjas. Teismas daro išvadą, kad pagrįstai nevertinama buvusi ūkinė veikla, nes ji nutraukta. Ta veikla buvo vykdoma tiek, kiek buvo leista sustabdžius teismų sprendimų vykdymą iki LAT priėmė nutartį, kurioje nurodė veiklos nutraukimo terminą, ši veikla ir buvo nutraukta, todėl jos poveikis ir neturėjo būti vertinamas.

57Dėl SG skaičiaus. Galutinėje atrankos išvadoje (paršelių auginimas) lentelėje „Reikalingas tręšimui plotas“ ir 5 punkto aprašomojoje dalyje yra nuoroda į aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymą Nr. D1-367/3D-342 (Žin., 2005, Nr. 92-3434; 2011, Nr. 118-5583), šiuo įsakymu patvirtinti aplinkosaugos reikalavimai mėšlui tvarkyti. Šio įsakymo preambulėje pasakyta, kad priemonių planas tvirtinamas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių nuostatas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 1076 patvirtintos Valstybinės vandenų taršos iš žemės ūkio šaltinių mažinimo programos įgyvendinimo priemonių planą (Žin., 2003, Nr. 83-3792), Taigi pareiškėjas nepagrįstai aiškino, kad SG sąvoka nustatyta tik paramai gauti. Priešingai, ši sąvoka, aplinkos teršimo apskaičiavimo būdai, laukų tręšimo normos, mėšlo ir srutų naudojimo laukams tręšti tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti būtent aplinkos apsaugos tikslu, tuo pačiu tikslu nagrinėjamas ir klausimas dėl PAV būtinumo. Dėl to pagrįstai atsakinga institucija neatsižvelgė į pareiškėjo argumentus, kurie iš esmės reiškia, jog nurodytas teisės aktas negalėjo būti taikomas vertinant poveikį aplinkai, o Galutinėje atrankos išvadoje juo remiamasi, tai reiškia, kad atsakovas nusprendė, jog aktas taikytinas.

58Dėl reikalavimo atlikti SPAV. Visų pirma, šį reikalavimą pareiškėjas reiškia dėl to, kaip teigia pareiškėjas, kad tame pačiame objekte vykdoma ir kiaulių auginimo veikla (kuri nutraukta teismo sprendimu). Atsižvelgiant į tai, kad nepateikti įrodymai, jog toliau vykdoma uždrausta veikla, pateikti priešingi įrodymai (2013 m. rugsėjo 9 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 40/13/776, t. VI, b. l. 129–133), šis argumentas yra nepagrįstas. SPAV reglamentuoja Aplinkos apsaugos įstatymas, kurio 27 straipsnio pagrindu Vyriausybė priėmė 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimą Nr. 967 “Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šio nutarimo 2 punkte pasakyta, kada jis taikomas rengiant planus ir programas, teritorijų planavimo dokumentus. Tie galimi planai ir programos nurodyti 3 punkte. 5 punkte nustatyta, kad Aplinkos ministerijai pavedama parengti ir patvirtinti planų ir programų atrankos strateginiam pasekmių aplinkai vertimui atlikti aprašą ir kitus reikiamus dokumentus. Taigi šis Vyriausybės nutarimas įgyvendina Aplinkos apsaugos įstatymo 27 straipsnį, o ne PAV įstatymą. PŪV (paršelių auginimas) niekaip negali būti laikoma planu ir programa, kuriai reikalingas SPAV, kaip jis suprantamas nurodytuose teisės aktuose. Pareiškėjas ir nenurodė, kad pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą aprašą PŪV gali būti priskirta tokiems planams ir programoms. Dėl nurodytų aplinkybių šis pareiškėjo reikalavimas atrankos išvados procedūroms yra nepagrįstas (kad turėjo vertinti ir SPAV reikalingumą).

59Pareiškėjo skundo motyvai dėl atrankos išvados motyvų ir neteisingos informacijos (skundo 47 p.). Į visus šiuo argumentus yra atsakyta skundžiamoje Galutinėje atrankos išvadoje, o suminis poveikis su nutraukta ūkine veikla negali būti vertinamas, nes ta veikla nevykdoma ir jai vykdyti nėra jokių teisėtų prielaidų. Kiti šiame punkte išdėstyti motyvai ir argumentai tėra tik prielaidos, juose nėra jokio konkretaus paneigimo, įrodančio, kad Galutinėje atrankos išvadoje tie patys duomenys nurodyti klaidingai, pareiškėjas pateikia tik savo nuomonę. Pareiškėjas nurodo dėl sutarčių su aplinkinių žemių savininkais. Apie tas sutartis yra nurodyta po išvadoje esančia lentele „Reikalingas tręšimui plotas“. Atsižvelgiant į PAV įstatymo 6, 7 straipsnių nuostatas Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas) nėra tas dokumentas, į kurį turi būti perkeltas visas PŪV aprašymas. Pareiškėjas teigia, kad nepateikta išsami informacija apie tas sutartis. Tačiau ir išvadoje, ir ūkinės veiklos aprašyme (t. I, b. l. 159) yra nurodyta, kokiam plotui yra sudarytos sutartys su aplinkinių žemių savininkais (2 724,17 ha), o vykdant ūkinę veiklą kontroliuojančios institucijos turės galimybę patikrinti, ar taip, kaip nurodyta ūkinės veiklos aprašyme, veikla ir vykdoma. Dėl šių sutarčių UAB „COWI Lietuva“ pateikė pagrįstą paaiškinimą pareiškėjui 2013 m. balandžio 25 d. raštu (t, II, b. l. 81), kur nurodė, kad joks teisės aktas PAV atrankos procedūros metu nenumato reikalavimo pateikti tokias sutartis. Pareiškėjui buvo nurodytas aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. D1-367/3D-342 ir šiuo įsakymu patvirtinto aprašo 24 punktas. Be to, pagrįstai nurodyta, kad nagrinėjamu atveju auginant 100 SG vienetų pagal minėtą aprašą (23 p.) nereikia turėti tręšimo plano, o dėl to nereikia turėti ir susitarimų su asmenimis, kuriems perduodamos organinės trąšos. Iš esmės, tokia informacija, kurios nori suinteresuotos visuomenės atstovas pareiškėjas, teismo nuomone, jam ir negali būti suteikiama dėl tokių susitarimų konfidencialumo. Dėl to nurodytas pareiškėjo skundo argumentas yra nepagrįstas nei teisės aktų nuostatomis, nei faktinėmis aplinkybėmis.

60Pareiškėjo argumentai dėl melagingos informacijos pateikimo, pagal kurią atlikta galutinė atranka, yra nepagrįsti jau vien dėl to, kad pareiškėjas vėl reikalauja, kad būtų bendrai vertinama tiek anksčiau vykdyta kiaulių auginimo veikla (nutraukta teismo sprendimu), tiek nauja ūkinė veikla – paršelių auginimas. Būtent dėl to pareiškėjas mano, kad informacija yra melaginga. Jau minėta, kad skundžiama Galutinė atrankos išvada dėl ūkinės veiklos – 10 000 paršelių auginimo, jai pagrįstai ir teisėtai ir atlikta atrankos procedūra. Negali būti vertinama neegzistuojanti ūkinė veikla, o jeigu, pareiškėjo manymu, ji buvo vykdoma neteisėtai, tai pareiškėjas tuo metu turėjo kreiptis į atitinkamas institucijas, kad tokia veikla būtų nutraukta. Pareiškėjas tokių duomenų nepateikė.

61Pareiškėjo skundo argumentai, išdėstyti 51 punkte, yra nepagrįsti, nes Galutinėje atrankos išvadoje pasakyta, kokie statiniai bus naudojami – nurodomi tvartai, nurodoma, kokia įranga bus naudojama, tvartai detaliai aprašyti, ar išvadoje paminėtas nors vienas įrenginys, kuris minėtoje LAT nutartyje aprašytas kaip pastatytas neturint tam reikiamų dokumentų, šiuo metu pasakyti negalima, nes išvadoje kalbama apie planuojamą veiklą, o dėl to ją vykdant kontroliuojančios institucijos galės nustatyti, ar įrenginiai naudojami teisėtai. Įrenginiai (ventiliacijai, oro valymui ir kt.) nurodyti tik kaip planuojami. Kieto kuro katilinė išvadoje yra nurodyta – 250 kW galios katilinė, kurioje per metus numatoma sudeginti iki 400 t šiaudų (išvados 3 lapas, 5 pastraipa iš viršaus), tačiau nėra pagrindo išvadai, kad tai bus neteisėtai įrengta katilinė, kadangi planuojamos ūkinės veiklos aprašyme ir išvadoje tai nurodoma kaip būsima veikla. Tuo labiau, kad UAB „COWI Lietuva“ pateikdama informaciją pareiškėjui nurodė, jog katilinės statybai UAB Saerimner“ 2008 m. rugsėjo 8 d. gavo statybos leidimą (Nr. 33NS) (t. II, b. l. 82–83).

62Tai, kad nurodyti tvartai nėra pritaikyti paršelių auginimui, pareiškėjas teigia, nepagrįsdamas šio teiginio jokiais įrodymais.

63Skundo 52 punkte nurodoma, kad kitos paskirties žemės sklype negalima užsiimti tokia veikla kaip paršelių auginimas. Iš ūkinės veiklos aprašyme esančio Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų matyti, kad UAB „Saerimner“ priklauso žemės sklypas ( - ) (unikalus Nr. ( - ), kuris yra žemės ūkio paskirties (t. III, b. l. 132–133), tas pats ir su sklypu, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), jo paskirtis žemės ūkio (t. IV, b. l. 131–132), taip pat sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ( - ). (t. IV, b. l. 134–135), paskirtis yra žemės ūkio, taip pat ir sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ( - ). (t. IV, b. l. 136–137), t. y. PŪV vykdytojui ( - ) priklauso dideli plotai žemės ūkio paskirties sklypų. Tik žemės sklypas, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kadastrinis Nr. ( - ) ( - ). pagal 2011 m. gegužės 9 d. išrašą yra kitos paskrities (t. IV, b. l. 139–142). Tuo pačiu adresu yra pastatai ( - ) ( - ) – kiaulidės, mėšlidė, transformatorinė, izoliatorius, veterinarijos punktas-pirtis, veterinarijos punktas-skerdykla, sandėliai, pašarų cechas, koncentratų sandėlis, mechaninės dirbtuvės, administracinis pastatas, pašarų cechas, sargų postas ir kt. (t. IV, b. l. 148–165). Tai ne vien žemės ūkio paskirties statiniai ir jie teisėtai yra kitos paskirties sklype. Be to, pareiškėjo nurodytas aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. D1-151 su visais pakeitimais, kuriame buvo nustatyta, kokia veikla leidžiama kitos paskirties sklype, nors tas sąrašas ir nebuvo baigtinis, aplinkos ministro 2014 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-28 pripažintas netekusiu galios. Todėl ir šis pareiškėjo argumentas negali būti pagrindu pripažinti skundžiamą išvadą neteisėta.

64Skundo 53 punktas susijęs su veikla, kuri jau nutraukta, todėl nurodyti motyvai nėra teisiškai reikšmingi.

65Kaip nurodyta skundžiamoje galutinėje atrankos išvadoje, į pareiškėjo nurodytus pasiūlymus buvo atsižvelgta priimant sprendimą persvarstyti atrankos išvadą (Galutinės atrankos išvados p. 6), reiškia pareiškėjo pasiūlymai buvo vertinami.

66Atsižvelgiant į visas išdėstytas aplinkybes, daroma išvada, kad Marijampolės RAAD 2013 m. gegužės 13 d. Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas) naikintina iš dalies – panaikinus šios išvados 9.4. punktą, naikinamas ir 10 punktas, kuriame pasakyta, kad atsižvelgiant į 9 punkte išdėstytus motyvus ir PŪV pobūdį ir numatomą vietą UAB „Saerimner“ PŪV – 10 000 paršelių auginimui Kalvarijos kiaulių komplekse (padalinys 06), ( - ), ( - ), ( - ), PAV neprivalomas. Tokia išvada daroma dėl to, kad Marijampolės VSC savo sprendime nepateikė duomenų, kurių reikalauja PAV įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 2 punktas, o būtent šių klausimų sprendimas priklauso Marijampolės VSC.

67Dėl prašymo kreiptis į Europos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo, siekiant išsiaiškinti, ar iš ES direktyvų į nacionalinį teisinį reguliavimą perkelti „sąlyginio gyvulio“ ir (arba) „gyvulių (galvijų) vieneto“ sąvoka ir jų skaičiavimo kriterijai gali būti taikomi PAV procese bei SAZ nustatyme. Jau minėta, kad Galutinėje atrankos išvadoje (paršelių auginimas) apskaičiuodamas žemės poreikį mėšlui skleisti atsakovas pagrįstai vadovavosi Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašu, patvirtintu aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 su vėlesniais pakeitimais, todėl teismui nekyla abejonių dėl žemių poreikio apskaičiavimo tvarkos taikymo.

68Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes daroma išvada, kad pareiškėjo skundas tenkinamas iš dalies.

69Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais ir 88 straispnio 1 punktu, 2 punktu, 127 straipsniu, kolegija

Nutarė

70Pareiškėjo Santakos kaimo bendruomenės skundą tenkinti iš dalies.

71Panaikinti Marijampolės visuomenės sveikatos centro 2013 m. gegužės 3 d. išvadą Nr. 5D-972 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados persvarstymo“.

72Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. gegužės 13 d. galutinės atrankos išvados „Dėl naujai planuojamos ūkinės veiklos – 10 000 paršelių auginimas Kalvarijos kiaulių komplekse (padalinys 06) – ( - ), ( - ), ( - ), poveikio aplinkai vertinimo“ Nr. (PAVNS)-MRS-381 9.4 ir 10 punktus.

73Panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2013 m. gegužės 24 d. galutinę atrankos išvadą „Dėl planuojamo UAB „Saerminer“ Kalvarijos kiaulių komplekso (padalinys 06) modernizavimo, įdiegiant aplinkos oro taršą bei kvapus mažinančias priemones poveikio aplinkai vertinimo“ Nr. (2.6)-A4-1861.

74Kitus pareiškėjo Santakos kaimo bendruomenės reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus.

75Netenkinti prašymo kreiptis į Europos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo.

76Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Santakos kaimo bendruomenė (toliau – pareiškėjas) 2013 m. birželio 14 d.... 3. Pareiškėjas paaiškina, kad UAB „Saerimner“ vykdo ūkinę kiaulių... 4. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai nedalyvavo. Apie teismo posėdį buvo... 5. Atsakovas Marijampolės RAAD atsiliepime su skundu nesutinka ir prašo atmesti... 6. Teismo posėdyje atstovas palaikė atsiliepimą ir prašė skundą atmesti.... 7. Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepime su skundu nesutinka (t. IV,... 8. Teismo posėdyje atstovės palaikė atsiliepimą, paaiškino, kad priimant... 9. Marijampolės VSC atsiliepime su skundu nesutinka (t. III, b. l. 49–51).... 10. Teismo posėdyje atstovas nedalyvavo.... 11. VSTT atsiliepime su skundu nesutinka (t. I, b. l. 120–124). Sprendimas dėl... 12. Teismo posėdyje atsakovo atstovė palaikė atsiliepimą ir prašė VSTT... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Idavang“ (buvusi UAB „Saerimner“)... 14. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovai palaikė atsiliepimą... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „COWI Lietuva“ atsiliepime su skundu... 16. Teismo posėdyje atstovas nedalyvavo.... 17. Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau -... 18. Teismo posėdyje atstovas nedalyvavo.... 19. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės... 20. Atstovas teismo posėdyje nedalyvavo.... 21. Kalvarijos savivaldybės administracija atsiliepime su skundu sutinka (t. IV,... 22. Teismo posėdyje atstovas paaiškino, kad mero potvarkiu yra sudaryta darbo... 23. Skundas tenkinamas iš dalies.... 24. Pareiškėjas kelia ginčą dėl: 1) Marijampolės VSC 2013 m. gegužės 3 d.... 25. Iš esmės skundžiami aktai priimti dvejose skirtingose procedūrose, kuriose... 26. 1. Dėl Aplinkos apsaugos agentūros 2013 m. gegužės 24 d. Galutinės... 27. Šiuo sprendimu buvo peržiūrima Aplinkos apsaugos agentūros 2013 m. sausio 4... 28. Taigi šioje byloje nagrinėjama Galutinė atrankos išvada (Fermos... 29. Pagal PAV įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, PŪV – numatoma vykdyti veikla,... 30. PAV įstatyme nustatytos PAV procedūros, kurios šiuo atveju nėra atliktos,... 31. PAV įstatymo 7 straipsnyje reglamentuojama atranka dėl PAV. Atsižvelgiant į... 32. Atsižvelgdamas į nurodytą aplinkybę teismas nevertina kitų pareiškėjo ir... 33. Skundžiamas Aplinkos apsaugos agentūros 2013 m. gegužės 24 d. sprendimas... 34. 2. Dėl Marijampolės RAAD 2013 m. gegužės 13 d. Galutinės atrankos išvados... 35. Vertinant šį aktą, kartu turi būti vertinami ir kiti pareiškėjo... 36. Skundžiamas aktas buvo priimtas įgyvendinant PAV įstatymo 7 straipsnio... 37. Skundžiamas 2013 m. gegužės 13 d. aktas priimtas peržiūrėjus... 38. Skundžiamame akte nurodyta, kad rengiant skundžiamą galutinę atrankos... 39. Gavus papildomą informaciją, priimta skundžiama galutinė atrankos išvada,... 40. Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) 9 punkte nurodyta, kad: 1)... 41. Skundžiamos išvados 51 punkte aprašytas PŪV poveikio Europos ekologinio... 42. Pirmiausiai, vertinant skundžiamą galutinę atrankos išvadą, būtina... 43. 2.1. Dėl Marijampolės VSC 2013 m. gegužės 3 d. išvados Nr. 5D-972 (t. I,... 44. Rengiant pirminę atrankos išvadą, kuri buvo persvarstyta skundžiama... 45. Skundžiamame Marijampolės VSC 2013 m. gegužės 3 d. rašte (t. I, b. l. 73)... 46. PAV atliekamas PAV įstatyme nustatyta tvarka. Ginčijamos viešojo... 47. Šiuo atveju vyko pirminės atrankos išvados persvarstymas, apie kurį kalbama... 48. Nustatyta, kad pradėjus pirminės atrankos išvados persvarstymo procedūrą,... 49. Skundžiamas Marijampolės VSC sprendimas yra visiškai nemotyvuotas, t. y.... 50. Kadangi skundžiamas viešojo administravimo institucijos aktas prieštarauja... 51. 2.2. Dėl VSTT 2013 m. gegužės 13 d. išvados Nr. (4)-V3-1196(7.16) (t. I, b.... 52. Šis raštas skirtas UAB „COWI Lietuva“, kuri PAV procedūrose dalyvavo... 53. Pareiškėjo argumentai dėl šios VSTT išvados neteisėtumo: VSTT nebuvo... 54. 2.3. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, vertintina Marijampolės RAAD 2013... 55. Be nurodytų šią išvadą pagrindžiančių dokumentų, pareiškėjas dar... 56. Vertinant ginčijamą Galutinę atrankos išvadą (5 punktą), galima teigti,... 57. Dėl SG skaičiaus. Galutinėje atrankos išvadoje (paršelių auginimas)... 58. Dėl reikalavimo atlikti SPAV. Visų pirma, šį reikalavimą pareiškėjas... 59. Pareiškėjo skundo motyvai dėl atrankos išvados motyvų ir neteisingos... 60. Pareiškėjo argumentai dėl melagingos informacijos pateikimo, pagal kurią... 61. Pareiškėjo skundo argumentai, išdėstyti 51 punkte, yra nepagrįsti, nes... 62. Tai, kad nurodyti tvartai nėra pritaikyti paršelių auginimui, pareiškėjas... 63. Skundo 52 punkte nurodoma, kad kitos paskirties žemės sklype negalima... 64. Skundo 53 punktas susijęs su veikla, kuri jau nutraukta, todėl nurodyti... 65. Kaip nurodyta skundžiamoje galutinėje atrankos išvadoje, į pareiškėjo... 66. Atsižvelgiant į visas išdėstytas aplinkybes, daroma išvada, kad... 67. Dėl prašymo kreiptis į Europos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio... 68. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes daroma išvada, kad pareiškėjo skundas... 69. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų... 70. Pareiškėjo Santakos kaimo bendruomenės skundą tenkinti iš dalies.... 71. Panaikinti Marijampolės visuomenės sveikatos centro 2013 m. gegužės 3 d.... 72. Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono... 73. Panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2013 m. gegužės 24 d. galutinę... 74. Kitus pareiškėjo Santakos kaimo bendruomenės reikalavimus atmesti kaip... 75. Netenkinti prašymo kreiptis į Europos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio... 76. Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti...