Byla AS-51-602/2016
Dėl rašto panaikinimo ir žalos priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas) ir Veslavos Ruskan (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. F. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 4 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo S. F. skundą dėl rašto panaikinimo ir žalos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas S. F. 2015 m. lapkričio 2 d. skundu (I t., b. l. 1–13) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas (materialiniai skundo reikalavimai):

51) panaikinti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ir VEI) Vilniaus teritorinio skyriaus 2015 m. spalio 2 d. raštą Nr. 2R-2934;

62) priteisti pareiškėjui padarytą turtinę ir neturtinę žalą, atsiradusią dėl VEI Vilniaus teritorinio skyriaus neteisėtų veiksmų, kuri yra lygi 605 327,85 Eur;

73) priteisti pareiškėjui padarytą turtinę ir neturtinę žalą, atsiradusią dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos neteisėtų veiksmų, kuri yra lygi 726 393,42 Eur;

84) priteisti pareiškėjui padarytą turtinę ir neturtinę žalą, atsiradusią dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos neteisėtų veiksmų, kuri yra lygi 556 270,47 Eur;

95) priteisti pareiškėjui padarytą turtinę ir neturtinę žalą, atsiradusią dėl Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros neteisėtų veiksmų, kuri yra lygi 635 737,68 Eur;

106) priteisti pareiškėjui padarytą turtinę ir neturtinę žalą, atsiradusią dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento neteisėtų veiksmų, kuri yra lygi 476 803,27 Eur;

117) priteisti pareiškėjui padarytą turtinę ir neturtinę žalą, atsiradusią dėl akcinės bendrovės (toliau – ir AB) LESTO neteisėtų veiksmų, kuri yra lygi 1 989 835,80 Eur;

128) priteisti pareiškėjui padarytą turtinę ir neturtinę žalą, atsiradusią dėl uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Sergel“ („Sergel“ grupė) neteisėtų veiksmų, kuri yra lygi 450 409,82 Eur.

13Taip pat pareiškėjas prašė taikyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalyje, 3 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas reikalavimo užtikrinimo priemones – uždrausti nevykdyti (įpareigoti vykdyti) nenutraukiamą elektros energijos tiekimą jo butui ir uždrausti vykdyti (įpareigoti nevykdyti) tariamos skolos išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą ir skolos išieškojimo išlaidų išieškojimą; pranešti prokurorui (ABTĮ 109 str. 1 d.) dėl AB LESTO vykdomo įstatymų pažeidinėjimo, įstatymais nustatytų įgaliojimų viršijimo, konstitucinės asmens teisės į teisminę gynybą pažeidinėjimo, žmogaus veiksmų laisvės varžymo, piktnaudžiavimo, pareigų neatlikimo, savavaldžiavimo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 148 straipsnį, 228 straipsnio 1 dalį, 229 straipsnį, 294 straipsnio 1 ir 2 dalis ir kitų aukščiau minėtų įstatymų straipsnių, šiurkštaus Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatų pažeidimo, pareiškėjo prigimtinių teisių ir laisvių bei teisėtų interesų pažeidinėjimo, turtinės ir neturtinės žalos darymo, dėl ko įstatymai reikalauja nedelsiamai atlikti ikiteisminį tyrimą ir viešojo intereso apgynimo; kreiptis į aukštesniąją teismo instanciją su prašymu patikrinti ar 2013 m. rugpjūčio 29 d. Valstybinės metrologinės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. V-130 „Dėl teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų patvirtinimo“ indukciniams vienfaziams elektros apskaitos prietaisams, įrengtiems privačių asmenų buto reikmėms suvartojamai elektros energijai apskaityti, periodinė metrologinė patikra turi būti atliekama kas 16 metų atitinka įstatymą ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės norminį teisės aktą.

14Vilniaus apygardos administracinis teismas, susipažinęs su pareiškėjo skundu, nustatė, jog jis atitiko ne visus ABTĮ skundui keliamus reikalavimus, todėl 2015 m. lapkričio 9 d. nutartimi (II t., b. l. 34–35) nustatė terminą iki 2015 m. lapkričio 23 d. skundo trūkumams šalinti ir įpareigojo pareiškėją pateikti teismui skundą su sukonkretintais skundo reikalavimais, t. y. konkrečiai nurodytomis turtinės ir neturtinės žalos sumomis. Taip pat pasiūlė pateikti teismui žalos dydžio skaičiavimus ir žalos dydį pagrindžiančius įrodymus.

15Pareiškėjas S. F. 2015 m. lapkričio 23 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė patikslintą skundą (II t., b. l. 41–66), kuriame nurodyti materialiniai reikalavimai iš esmės atitinka nurodytuosius 2015 m. lapkričio 2 d. skunde.

16II.

17Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gruodžio 4 d. nutartimi (II t., b. l. 117–119) atsisakė priimti pareiškėjo patikslinto skundo dalį, kuria pareiškėjas prašė panaikinti VEI Vilniaus teritorinio skyriaus 2015 m. spalio 2 d. sprendimą Nr. 2R-2934, priteisti turtinę ir neturtinę žalą, atsiradusią dėl AB LESTO ir UAB „Sergel“ neteisėtų veiksmų, o pareiškėjo skundo dalį, kuria pareiškėjas prašė priteisti turtinę ir neturtinę žalą, kilusią dėl VEI Vilniaus teritorinio skyriaus, Energetikos ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Generalinės prokuratūros, Valstybės saugumo departamento neteisėtų veiksmų, nutarė laikyti nepaduota. Taip pat nutarė šiai nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

18Pirmosios instancijos teismas vadovavosi ABTĮ 2 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 16 straipsnio 1 dalimi, 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 22 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsnio 16 dalimi.

19Nustatė, kad skundžiamas VEI Vilniaus teritorinio skyriaus 2015 m. spalio 2 d. sprendimas Nr. 2R-2934 priimtas išankstine privaloma ikiteismine tvarka išnagrinėjus vartotojo (S. F.) ir energetikos įmonės (AB LESTO) ginčą dėl elektros energiją skaičiuojančio apskaitos prietaiso keitimo darbų bei apmokėjimo už įsiskolinimą pagrįstumo. Atsižvelgęs į skundžiamo sprendimo pobūdį ir Energetikos įstatymo 34 straipsnio 16 dalį, pažymėjo, kad skundą dėl skundžiamo VEI Vilniaus teritorinio skyriaus sprendimo panaikinimo pareiškėjas per trisdešimt dienų turėjo paduoti Vilniaus apygardos teismui. Tokia apskundimo tvarka yra nurodyta ir pačiame sprendime.

20Dėl pareiškėjo reikalavimo priteisti jam turtinę ir neturtinę žalą, kurią kildina iš neteisėtų UAB „Sergel“ ir AB LESTO veiksmų, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad reikalavimai dėl žalos atlyginimo yra civilinio pobūdžio, žalos atlyginimo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – ir CK), tačiau dalies reikalavimų nagrinėjimą įstatymas priskiria administracinio teismo kompetencijai (ABTĮ 15 str. 1 d. 3 p., CK 6.271 str.) bei pažymėjo, kad administraciniams teismams priskirtina nagrinėti bylas dėl žalos, padarytos viešojo administravimo subjektų veiksmais (neveikimu), vykdant jiems įstatymu priskirtas viešojo administravimo funkcijas.

21Iš pareiškėjo skundo turinio teismas sprendė, kad reikalavimas priteisti žalą, dėl neteisėtų UAB „Sergel“ veiksmų, grindžiamas tuo, kad UAB „Sergel“ pagal AB LESTO sudarytą susitarimą reikalauja padengti pareiškėjo turimą įsiskolinimą už elektros energiją. Pažymėjo, jog UAB „Sergel“ nėra viešojo administravimo subjektas ir, teikdama skolų išieškojimo paslaugas, nevykdo viešojo administravimo funkcijų, todėl sprendė, kad reikalavimas dėl žalos atlyginimo negali būti nagrinėjamas administracinio proceso tvarka.

22Taip pat atsižvelgęs į skundo turinį teismas nustatė, jog pareiškėjo reikalavimas priteisti žalą, dėl neteisėtų AB LESTO veiksmų, grindžiamas tuo, kad pastaroji nutraukė pareiškėjui elektros energijos tiekimą. Taigi reikalavimas dėl žalos atlyginimo kyla iš tarp pareiškėjo, kaip elektros energijos vartotojo, ir AB LESTO, kaip tiekėjo, susiklosčiusių privatinių teisinių santykių. Todėl, nurodęs, jog AB LESTO, teikdama elektros energiją pagal sudarytas elektros energijos tiekimo sutartis, neveikia kaip viešojo administravimo subjektas ir nevykdo viešojo administravimo funkcijų, sprendė, jog ir šis pareiškėjo reikalavimas nenagrinėtinas administracinio proceso tvarka.

23Apibendrinęs visa tai ir vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, teismas konstatavo, kad pareiškėjo skundo dalį, kuria prašoma panaikinti VEI Vilniaus teritorinio skyriaus 2015 m. spalio 2 d. sprendimą Nr. 2R-2934, priteisti turtinę ir neturtinę žalą, atsiradusią dėl AB LESTO ir UAB „Sergel“ neteisėtų veiksmų, atsisakytina priimti kaip nepriskirtiną administracinio teismo kompetencijai bei, vadovaujantis ABTĮ 10 straipsniu, pareiškėjui išaiškintina, kad su šiais reikalavimais gali kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

24Kitą skundo dalį, kuria prašoma priteisti turtinę ir neturtinę žalą, kilusią dėl VEI Vilniaus teritorinio skyriaus, Energetikos ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Generalinės prokuratūros, Valstybės saugumo departamento neteisėtų veiksmų, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgęs į tai, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 9 d. nutartimi pareiškėjas buvo įpareigotas pateikti teismui skundą su sukonkretintais skundo reikalavimais, tačiau per teismo nustatytą terminą skundo trūkumų pareiškėjas S. F. nepašalino, pirmosios instancijos teismas nutarė laikyti nepaduota.

25III.

26Pareiškėjas atskiruoju skundu (II t., b. l. 121–127) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 4 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės. Taip pat prašo pranešti prokurorui dėl, pareiškėjo teigimu, skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą priėmusios teisėjos įvykdytų neteisėtų veikų, Vilniaus apygardos administracinio teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkų teisinės atsakomybės ir viešojo intereso apgynimo. Pareiškėjas prašo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko teikti motyvuotą prašymą Teisėjų etikos ir drausmės komisijai dėl drausmės bylos iškėlimo bylą nagrinėjusiai pirmosios instancijos teismo teisėjai.

27Pareiškėjo nuomone, skundžiama teismo nutartis yra neteisėta, priimta pažeidžiant tiek materialines, tiek procesines teisės normas, be kita ko, ABTĮ numatytą terminą skundo priėmimo klausimui išspręsti. Mano, jog pirmosios instancijos teismas įvertino ne visus pareiškėjo reikalavimus, neatsižvelgė į jo nurodytus argumentus, neteisingai aiškino ir taikė įstatymų nuostatas. Priimta teismo nutartis yra formali, netinkamai motyvuota.

28Pažymi, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjo reikalavimas dėl VEI Vilniaus teritorinio skyriaus 2015 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. 2R-2934 panaikinimo yra priskirtinas administracinių teismų kompetencijai, nes juo yra skundžiami VEI, kaip viešojo administravimo subjekto, veiksmai, o reikalavimai dėl turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl AB LESTO ir UAB „Sergel“ neteisėtų veiksmų, priteisimo pagal rūšinio teismingumo taisykles taip pat turėjo būti priimti nagrinėti, atsižvelgiant į byloje vyraujančius administracinius teisinius santykius. Nesutinka, jog nebuvo pašalinti skundo trūkumai ir teigia, kad patikslintą skundą padavė per trūkumams šalinti numatytą terminą, jame nurodė visus reikalingus paaiškinimus. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismo nutartimi nebuvo išspręstas nei vienas pareiškėjo skunde pateiktas reikalavimas, tuo pažeidžiant ABTĮ 86 straipsnio ir kitų straipsnių nuostatas.

29Taip pat pareiškėjas atkreipė dėmesį, jog bylą nagrinėjusiai Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjai yra reiškęs nušalinimą kitoje administracinėje byloje, teisėja nagrinėja ir dar vieną bylą, kurios šalimi yra pareiškėjas, tačiau nepaisant to, ji priėmė skundžiamą nutartį ir šioje byloje.

30Teisėjų kolegija

konstatuoja:

31IV.

32Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 4 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo atskirojo skundo dalį dėl VEI Vilniaus teritorinio skyriaus 2015 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. 2R-2934 panaikinimo, turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl AB LESTO ir UAB „Sergel“ neteisėtų veiksmų, priteisimo bei kuria nutarta skundo dalį, dėl VEI Vilniaus teritorinio skyriaus, Energetikos ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Generalinės prokuratūros, Valstybės saugumo departamento neteisėtų veiksmų laikyti nepaduota, teisėtumas ir pagrįstumas.

33Pareiškėjas S. F. skundu kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti VEI Vilniaus teritorinio skyriaus 2015 m. spalio 2 d. raštą Nr. 2R-2934 bei priteisti dėl atsakovų AB LESTO, UAB „Sergel“, VEI Vilniaus teritorinio skyriaus, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento neteisėtų veiksmų atsiradusios turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą.

34Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 9 d. nutartimi įpareigojo pareiškėją iki 2015 m. lapkričio 23 d. pašalinti skundo trūkumus.

35Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gruodžio 4 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundo dalį dėl reikalavimų panaikinti VEI Vilniaus teritorinio skyriaus 2015 m. spalio 2 d. sprendimą Nr. 2R-2934 bei priteisti pareiškėjui dėl AB LESTO ir UAB „Sergel“ neteisėtų veiksmų atsiradusios turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.), o skundo dalį dėl reikalavimų priteisti pareiškėjui turtinės ir neturtinės žalos, kilusios dėl VEI Vilniaus teritorinio skyriaus, Energetikos ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Generalinės prokuratūros, Valstybės saugumo departamento neteisėtų veiksmų, nutarė laikyti nepaduota (ABTĮ 37 str. 1 d.).

36Teisėjų kolegijos nuomone, pirma pasisakytina dėl pareiškėjo argumento, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis buvo priimta praleidus ABTĮ numatytą skundo priėmimo terminą. Šiuo aspektu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog kartu su pareiškėjo patikslintu skundu 2015 m. lapkričio 23 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui buvo pateiktas ir nušalinimo pareiškimas teisėjui R. Blauzdžiui, kuris Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkės 2015 m. lapkričio 26 d. nutartimi buvo netenkintas, tačiau į kurį atsižvelgęs teisėjas R. Blauzdžius 2015 m. gruodžio 2 d. nusišalino nuo bylos nagrinėjimo. Atsižvelgusi į šias aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog priimant skundžiamą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 4 d. nutartį ABTĮ numatytas skundo priėmimo terminas praleistas nebuvo.

37Taip pat teisėjų kolegija pažymi, kad pagal administracinių teismų praktiką, vadovaujantis bendru principu, administracinis teismas skundo priėmimo stadijoje nevertina, ar asmens teisės iš tikrųjų yra pažeistos. Skundo priėmimo stadijoje sprendžiami klausimai yra procesinio teisinio pobūdžio ir sprendžiama, ar teisę kreiptis į teismą asmuo realizuoja laikydamasis ABTĮ nustatytos tvarkos (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-140/2012). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, jog teisė paduoti skundą ir teisė į skunde iškeltų reikalavimų patenkinimą yra dvi skirtingos sąvokos. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo atskirojo skundo argumentas, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi nebuvo išspręstas nei vienas pareiškėjo skunde pateiktas reikalavimas, tuo pažeidžiant ABTĮ nuostatas, laikytinas nepagrįstu.

38Spręsdama skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria teismas atsisakė priimti pareiškėjo reikalavimą panaikinti VEI Vilniaus teritorinio skyriaus 2015 m. spalio 2 d. sprendimą Nr. 2R-2934 bei priteisti turtinę ir neturtinę žalą, atsiradusią dėl AB LESTO ir UAB „Sergel“ neteisėtų veiksmų, teisėtumo klausimą, teisėjų kolegija pažymi, jog vienas iš svarbiausių kriterijų pagal kuriuos atribojama administracinio teismo ir bendrosios kompetencijos teismo jurisdikcija yra teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, prigimtis ir pobūdis (ABTĮ 3 str. 1 d., CPK 22 str.).

39Įvertinusi pareiškėjo skundo turinį bei Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties motyvus, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad pareiškėjo reikalavimas panaikinti VEI Vilniaus teritorinio skyriaus 2015 m. spalio 2 d. sprendimą Nr. 2R-2934, kuris buvo priimtas ikiteismine tvarka išnagrinėjus vartotojo ir elektros energijos tiekėjo ginčą, turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme. Tokią išvadą teisėjų kolegija daro atsižvelgusi į tai, jog savo skundu pareiškėjas iš esmės siekė, jo teigimu, neteisėtų AB LESTO veiksmų nutraukimo ir dėl jų pareiškėjui kilusių kitų neigiamų pasekmių pašalinimo, t. y. pareiškėjo reikalavimai kilo iš elektros energijos pirkimo–pardavimo, tiekimo abonentui (vartotojui) teisinių santykių, kurie yra civilinio teisinio pobūdžio ir reguliuojami privatinės, o ne viešosios teisės normų. Energijos pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymą, vykdymą ir kt. reglamentuoja CK šeštosios knygos XXIII skyriaus septintojo skirsnio (CK 6.383–6.391 straipsniai), CK 6.161 straipsnio (Viešoji sutartis), 6.188 straipsnio (Vartojimo sutarčių sąlygų ypatumai) normos. Akivaizdu, kad aptariamu atveju ginčas yra neatsiejamai susijęs su šalių įsipareigojimų pagal sudarytą elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį vykdymu, todėl, nepaisant to, jog pareiškėjas pačios elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties neginčija, šis ginčas yra civilinio teisinio pobūdžio. Toks vertinimas atitinka ir Specialiosios teisėjų kolegijos išaiškinimus dėl rūšinio bylų teismingumo (žr., pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 21 d. nutartį byloje Nr. T-264-2012). Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad pareiškėjas minėtą VEI Vilniaus teritorinio skyriaus 2015 m. spalio 2 d. sprendimą skundžia iš esmės, todėl pareiškėjo atskirajame skunde nurodytas argumentas, jog minėtas sprendimas buvo skundžiamas tik kaip viešojo administravimo subjekto veiksmai, laikytinas nepagrįstu.

40Pasisakant dėl pareiškėjo reikalavimų atlyginti dėl AB LESTO ir UAB „Sergel“ neteisėtų veiksmų kilusią turtinę ir neturtinę žalą, atkreiptinas dėmesys, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos nėra absoliuti, ji turi būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos, kurią įtvirtina ABTĮ.

41Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, reikalavimai atlyginti žalą yra civilinio pobūdžio, tačiau dalies reikalavimų nagrinėjimą įstatymas priskiria administracinio teismo kompetencijai (ABTĮ 15 str. 1 d. 3 p., CK 6.271 str.). ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, jog administraciniams teismams priskirtina nagrinėti bylas dėl žalos, padarytos viešojo administravimo subjektų veiksmais (neveikimu), vykdant jiems įstatymu priskirtas viešojo administravimo funkcijas. Pagal ABTĮ 2 straipsnio 4 dalį viešojo administravimo subjektas – valstybės institucija ar įstaiga, savivaldybės institucija ar įstaiga, pareigūnas, valstybės tarnautojas, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą. Atsižvelgus į tai, kad AB LESTO, kaip Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus, funkcijos yra elektros persiuntimas vartotojams skirstymo tinklais, vartotojų poreikių tenkinimas, efektyvus naujų vartotojų prijungimas, skirstomųjų tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtojimas, jų saugumo ir patikimumo užtikrinimas, o UAB „Sergel“ – skolų išieškojimo paslaugų teikimas, t. .y., kad nei vienas iš šių subjektų neturi viešojo administravimo įgaliojimų (ABTĮ 2 str. 1 d., Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 1 d.), nei vienas iš šių subjektų nelaikytinas viešojo administravimo subjektu ABTĮ nuostatų taikymo prasme. Taigi minėti pareiškėjo reikalavimai, kaip kylantys iš civilinių teisinių santykių, yra priskirtini nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui (CPK 1 str. 1 d., 22 str. 1 d., 25 str.), todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atsisakė priimti šią pareiškėjo skundo dalį nagrinėti administraciniame teisme (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.).

42Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje išaiškino pareiškėjui teisę, siekiant tinkamai apginti savo interesus, kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą dėl neturtinės žalos atlyginimo.

43Pasisakydama dėl antrosios pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria Vilniaus apygardos administracinis teismas nutarė dalį pareiškėjo reikalavimų laikyti nepaduotais, teisėjų kolegija pažymi, jog pagal bylos aplinkybes nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 9 d. nutartimi pareiškėjui nustatytas terminas pašalinti teismo nustatytus prašymo trūkumus ir pareiškėjui išaiškinta, kad teismo nustatytu terminu nepašalinus nurodytų prašymo trūkumų, prašymas bus laikomas nepaduotu.

44Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatytą tvarka kreiptis į teismą siekdamas, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas (ABTĮ 5 str. 1 d.). Suinteresuoto asmens teisė pareikšti skundą administraciniam teismui turi būti įgyvendinama laikantis įstatymo nustatytų sąlygų. Viena iš šių sąlygų – skundas turi atitikti ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimus. Pagal ABTĮ 37 straipsnio 1 dalies nuostatas, jeigu teismas nustato, kad skundas (prašymas) neatitinka ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, gali būti taikomas skundų trūkumų pašalinimo institutas: teismo nutartimi pareiškėjui nustatomas terminas nurodytiems trūkumas pašalinti. Skundo trūkumų nepašalinimas sukelia ABTĮ 37 straipsnio 1 dalyje numatytas procesines pasekmes – skundas laikomas nepaduotu ir teismo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

45Reikalavimai administraciniam teismui paduodamo skundo formai ir turiniui išvardyti ABTĮ 23 ir 24 straipsniuose. ABTĮ 23 straipsnio 2 dalis reikalauja, kad skunde (prašyme), be kitų šioje įstatymo normoje išvardytų duomenų, būtų nurodyta: konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas) ar aktas, jo įvykdymo (priėmimo) data (ABTĮ 23 str. 2 d. 5 p.); aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinantys įrodymai (ABTĮ 23 str. 2 d. 6 p.); pareiškėjo reikalavimas (ABTĮ 23 str. 2 d. 7 p.).

46Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą buvo nurodyta, kad pagal ABTĮ 23 straipsnio 5, 6 ir 7 dalies reikalavimus, skundas (prašymas) turi būti suformuluotas konkrečiai, tiksliai ir aiškiai, pareiškėjas skunde (prašyme) turi nurodyti konkretų skundžiamą veiksmą (neveikimą) ar aktą, jo įvykdymo (priėmimo) datą, kartu su skundu pateikti teismui skundžiamą aktą, skunde aiškiai nurodyti aplinkybes, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus. Kitaip tariant, skunde (prašyme) turi būti aiškiai ir konkrečiai suformuluotas skundo (prašymo) dalykas (reikalavimas) ir nurodytas skundo pagrindas, t. y. konkrečios laike ir vietoje apibrėžtos aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir pateikti išdėstytas aplinkybes patvirtinantys įrodymai. Administracinės bylos iškėlimo stadijoje teismui būtų pateikta minimaliai būtina informacija ir įrodymai, leidžiantys teismui preliminariai nustatyti ginčo, priskirtino nagrinėti administraciniame teisme, dalyką ir pagrindą bei kitas aplinkybes, kurios yra reikšmingos sprendžiant skundo priėmimo klausimą.

47Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje yra pabrėžęs skundo reikalavimų suformulavimo svarbą, nes pagal pareikštus konkrečius ir aiškius reikalavimus apibrėžiamos administracinės bylos nagrinėjimo ribos. Tik tiksli jų formuluotė gali atskleisti siekiamas apginti teises ar teisėtus interesus bei padėti visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylą, taikant teisės aktus, reguliuojančius atitinkamus visuomeninius santykius (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 1 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A17-217/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 1(11), 2007 m.). Skundas (prašymas), kuriame išdėstyti abstraktūs, deklaratyvūs, nekonkretūs teiginiai, iš kurių neaiški norimo iškelti ginčo esmė, nesuformuluoti konkretūs reikalavimai, negali būti laikomas atitinkančiu ABTĮ 23, 24 straipsnių reikalavimus. Pareiškėjui nepasinaudojus teismo pasiūlyta galimybe pašalinti tokio skundo trūkumus, jam kyla ABTĮ 37 straipsnio 1 dalyje numatytos pasekmės.

48Taip pat pažymėtina, kad termino pašalinti skundo trūkumus nustatymas yra skundą pateikusiam asmeniui palanki aplinkybė, kadangi teismas, nurodydamas skundo trūkumus, suteikia asmeniui galimybę per nustatytą laiką pašalinti kliūtis, kurios teismui užkerta kelią priimti pateiktą skundą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-550/2010).

49Teisėjų kolegija, įvertinusi S. F. 2015 m. lapkričio 2 d. skundą, daro išvadą, kad šis dokumentas neatitiko minimalių ABTĮ jam keliamų reikalavimų, todėl Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 9 d. nutartimi pagrįstai pasiūlė pareiškėjui pašalinti nustatytus trūkumus, nes tik tinkamai suformulavus skundą galima tiksliai ir aiškiai apibrėžti bylos nagrinėjimo ribas bei teisingai išspręsti ginčą. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su pareiškėjo teiginiais, kad tuo jam buvo apsunkinta galimybė įgyvendinti teisę į teisminę gynybą. Priešingai, matyti, jog teismas aiškiai nurodė, kokių reikalavimų neatitinka pareiškėjo surašytas skundas, nurodė kokią medžiagą pareiškėjas turėtų pateikti.

50Pasisakant dėl pareiškėjo reikalavimų atlyginti žalą, pažymėtina ir tai, jog reiškiant reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo turi būti nurodyta kokiais būtent neteisėtais atsakovo (šiuo atveju atsakovų) veiksmais buvo padaryta neturtinė žala, kuo ji pasireiškė. Pareiškėjas šio skundo trūkumo nepašalino, savo reikalavimų dėl žalos atlyginimo nesukonkretino, taip pat nenurodė kokiais būtent konkrečiais neteisėtais veiksmais (neveikimu) CK 6.271 straipsnio prasme jam padaryta neturtinė žala ir kaip ji pasireiškė CK 6.250 straipsnio nuostatų prasme. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad reiškiant reikalavimą dėl žalos atlyginimo (CK 6.271 str.) nepakanka pareikšti, kad atitinkama institucija padarė žalą ir nurodyti prašomą priteisti sumą. Turi būti nurodyta kokiais konkrečiais veiksmais (neveikimu) buvo padaryta žala ir pagrįsti tiek žalos faktą, tiek prašomos priteisti sumą (žalos atlyginimą). Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai nutarė pareiškėjo skundo dalį dėl reikalavimų dėl žalos, kilusios dėl neteisėtų VEI Vilniaus teritorinio skyriaus, Energetikos ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Generalinės prokuratūros, Valstybės saugumo departamento neteisėtų veiksmų, atlyginimo laikyti nepaduotu.

51Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, kad šios administracinės bylos iškėlimo stadijoje teismui nebuvo pateikta būtina informacija ir įrodymai, leidžiantys preliminariai nustatyti ginčo esmę bei kitas reikšmingas aplinkybes, todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 4 d. nutarties dalis, kuria dalis pareiškėjo reikalavimų laikyti nepaduotais, paliekama galioti.

52Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju teisėjos, priėmusios skundžiamą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 4 d. nutartį, veiksmuose nenustatyta pareiškėjo atskirajame skunde nurodytų nusikalstamų veikų požymių, todėl remiantis ABTĮ 109 straipsniu, apie tai pranešti prokurorui nėra pagrindo.

53Vertinant pareiškėjo prašymą, adresuotą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkui, teikti motyvuotą prašymą Teisėjų etikos ir drausmės komisijai dėl drausmės bylos iškėlimo teisėjai Egidijai Puzinskaitei, pažymėtina, kad teisėjos drausminės atsakomybės klausimas nėra nagrinėjamos administracinės bylos procesinis klausimas, jis nėra susijęs su pareiškėjo atskirojo skundo reikalavimais, todėl apeliacinės instancijos teismas, nagrinėjantis pareiškėjo atskirąjį skundą, plačiau nurodytu klausimu nepasisako.

54Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

55Pareiškėjo S. F. atskirąjį skundą atmesti.

56Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

57Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas S. F. 2015 m. lapkričio 2 d. skundu (I t., b. l. 1–13)... 5. 1) panaikinti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos... 6. 2) priteisti pareiškėjui padarytą turtinę ir neturtinę žalą,... 7. 3) priteisti pareiškėjui padarytą turtinę ir neturtinę žalą,... 8. 4) priteisti pareiškėjui padarytą turtinę ir neturtinę žalą,... 9. 5) priteisti pareiškėjui padarytą turtinę ir neturtinę žalą,... 10. 6) priteisti pareiškėjui padarytą turtinę ir neturtinę žalą,... 11. 7) priteisti pareiškėjui padarytą turtinę ir neturtinę žalą,... 12. 8) priteisti pareiškėjui padarytą turtinę ir neturtinę žalą,... 13. Taip pat pareiškėjas prašė taikyti Lietuvos Respublikos administracinių... 14. Vilniaus apygardos administracinis teismas, susipažinęs su pareiškėjo... 15. Pareiškėjas S. F. 2015 m. lapkričio 23 d. Vilniaus apygardos... 16. II.... 17. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gruodžio 4 d. nutartimi (II... 18. Pirmosios instancijos teismas vadovavosi ABTĮ 2 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 16... 19. Nustatė, kad skundžiamas VEI Vilniaus teritorinio skyriaus 2015 m. spalio 2... 20. Dėl pareiškėjo reikalavimo priteisti jam turtinę ir neturtinę žalą,... 21. Iš pareiškėjo skundo turinio teismas sprendė, kad reikalavimas priteisti... 22. Taip pat atsižvelgęs į skundo turinį teismas nustatė, jog pareiškėjo... 23. Apibendrinęs visa tai ir vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu,... 24. Kitą skundo dalį, kuria prašoma priteisti turtinę ir neturtinę žalą,... 25. III.... 26. Pareiškėjas atskiruoju skundu (II t., b. l. 121–127) prašo Vilniaus... 27. Pareiškėjo nuomone, skundžiama teismo nutartis yra neteisėta, priimta... 28. Pažymi, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjo reikalavimas dėl VEI Vilniaus... 29. Taip pat pareiškėjas atkreipė dėmesį, jog bylą nagrinėjusiai Vilniaus... 30. Teisėjų kolegija... 31. IV.... 32. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015... 33. Pareiškėjas S. F. skundu kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti VEI... 34. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 9 d. nutartimi... 35. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gruodžio 4 d. nutartimi... 36. Teisėjų kolegijos nuomone, pirma pasisakytina dėl pareiškėjo argumento,... 37. Taip pat teisėjų kolegija pažymi, kad pagal administracinių teismų... 38. Spręsdama skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria... 39. Įvertinusi pareiškėjo skundo turinį bei Vilniaus apygardos administracinio... 40. Pasisakant dėl pareiškėjo reikalavimų atlyginti dėl AB LESTO ir UAB... 41. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, reikalavimai atlyginti... 42. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje... 43. Pasisakydama dėl antrosios pirmosios instancijos teismo nutarties dalies,... 44. Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatytą tvarka... 45. Reikalavimai administraciniam teismui paduodamo skundo formai ir turiniui... 46. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą buvo nurodyta,... 47. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje yra... 48. Taip pat pažymėtina, kad termino pašalinti skundo trūkumus nustatymas yra... 49. Teisėjų kolegija, įvertinusi S. F. 2015 m. lapkričio 2 d. skundą, daro... 50. Pasisakant dėl pareiškėjo reikalavimų atlyginti žalą, pažymėtina ir... 51. Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 52. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju teisėjos, priėmusios... 53. Vertinant pareiškėjo prašymą, adresuotą Lietuvos vyriausiojo... 54. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 55. Pareiškėjo S. F. atskirąjį skundą atmesti.... 56. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 4 d. nutartį... 57. Nutartis neskundžiama....