Byla A-438-983-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), Sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant pareiškėjos atstovams R.R., S.Š., trečiųjų suinteresuotųjų asmenų atstovei S.R., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos P.P. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 24 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos P.P. skundą atsakovams Šiaulių miesto savivaldybei ir Šiaulių apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei "BA Prekyba", uždarajai akcinei bendrovei „Prioritetas", trečiajam suinteresuotajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei "Hanza lizingas“ dėl įgaliotos institucijos veiksmų (neveikimo) nuosavybės teisių atkūrimo procese, įpareigojimo atlikti administracines procedūras.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja P.P. kreipėsi skundu į Šiaulių apygardos administracinį teismą prašydama įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pagal pateiktą Šiaulių miesto žemėtvarkos skyriaus kartografinę medžiagą suformuoti gražinimui apie 1,78 ha žemės sklypą Nr. 427, pažymėtą raudona spalva pagal pridedamą schemą, esantį, buvusiame Verdulių kaime, dabartinėje Serbentų gatvėje Nr. 222 Šiaulių mieste, organizuoti kadastrinių matavimų rengimą, patvirtinti šį žemės sklypo planą ir per tris mėnesius pateikti šiuos duomenis Šiaulių apskrities viršininko administracijos Šiaulių miesto žemėtvarkos skyriui. Pareiškėja taip pat prašė įpareigoti Šiaulių apskrities viršininko administraciją pagal Šiaulių miesto savivaldybės pateiktą medžiagą dėl nuosavybės teisių P.P. atkūrimo įstatymų nustatytais terminais ir tvarka atkurti P.P. nuosavybės teises į 1,78 ha žemės sklypą Nr.427, esantį buvusiame Verdulių kaime, dabartinėje Serbentų gatvėje Nr.222 Šiaulių mieste, gražinant žemės sklypą natūra. Teismui nustačius, kad nuosavybės teisių atkūrimo pareiškėjai procese nėra tinkamai išspręstas klausimas, ar žemė, į kurią ji pretenduoja, yra laisva ir kokia jos dalis turi būti gražinta, pareiškėja prašė įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, nustatyti laisvas (neužstatytas) A.R. priklausiusio 1,78 ha žemės sklypo Nr.427, pažymėto pridedamoje schemoje raudona spalva, esančio buvusiame Verdulių kaime, dabartinėje Serbentų gatvėje Nr.222, Šiaulių mieste teritorijas ir kartografinėje medžiagoje šią informaciją pateikti Šiaulių apskrities viršininko administracijai. Kartu pareiškėja pateikė ir prašymą iš atsakovų lygiomis dalimis priteisti teismo išlaidas.

5Pareiškėja paaiškino, kad jos tėvas A.R. Verdulių kaime asmeninės nuosavybės teise valdė 11,50 ha žemės sklypą, atitinkamai ūkininkų sklypai Nr.427, (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Nuosavybės teisės pareiškėjai pilnai atkurtos tik į ūkininkų žemės sklypus Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), o neatkurta į sklypą Nr.427, kuris yra išnuomotas tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims. Ginčo žemės sklypas yra išnuomotas tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims, todėl laikytinas valstybės išperkamu pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusio nekilnojamojo turto atkūrimo įstatymo 12 straipsnį. Tačiau, anot pareiškėjos, darytina išvada, kad trečiųjų asmenų eksploatavimui reikalingas žemės sklypas įstatymo nustatyta tvarka, t.y. galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, nėra nustatytas. Vien tai, jog ginčo sklypas nuomos sutarties pagrindu yra perleistas tretiesiems asmenims, nesudaro teisinio pagrindo teigti, kad ginčo žemės sklypas nėra laisvas (neužstatytas). Todėl dalis istorinėje vietoje buvusios žemės, esančios išnuomotoje teritorijoje, turi būti gražintas natūra pareiškėjai, tuo labiau, kad konkreti vieta pastatais neužstatyta, netvarkoma, detalus planas neparuoštas.

6Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybė prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsakovas pabrėžė, jog ginčo teritorija yra išnuomota teisėtai tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims byloje, ką buvo galima P. P. gražinti natūra, tas ir buvo sugražinta. Tuo tarpu dėl valstybės išperkamos žemės, kurią natūra negalima gražinti pareiškėjai, nepaneigiant jos teisės į tinkamą nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą, ji gali pasirinkti kitą būdą šiai teisei įgyvendinti.

8Atsakovas Šiaulių apskrities viršininko administracija taip pat prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas pažymėjo, kad jeigu Šiaulių miesto savivaldybės administracija pateiktų atitinkamu dokumentus dėl nuosavybės teisės atkūrimo P.P., tą žemę natūra ir gražintų įstatymais nustatytais terminais.

9Tretieji suinteresuotieji asmenys atstovė prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Tretieji suinteresuotieji asmenys paaiškino, kad įsigijo pastatus ir teisėtai išsinuomojo žemės sklypą, kuris yra reikalingas ūkinei veiklai vykdyti, įmonės plėtimuisi.

10II.

11Šiaulių apygardos administracinis teismas 2007 m. rugsėjo 24 d. sprendimu pareiškėjos P.P. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

12Teismas konstatavo, jog tretysis suinteresuotasis asmuo UAB “Biržų agroservisas“ iš bankrutuojančio AB „Agrokomplektas“ 2002 m. birželio 6 d., pasirašius varžytinių aktą Nr.1 ir nekilnojamojo turto priėmimo-perdavimo aktą, tapo AB „Agrokomplektas“ nekilnojamojo turto- pastatų, esančių Serbentų g. 222 Šiaulių mieste savininku, 2002 m. liepos 8 d. įregistruodamas įsigytus pastatus Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro įmonės Šiaulių filiale. Pastatų savininkas 2002 m. liepos 23 d. pateikė prašymą Šiaulių miesto žemėtvarkos skyriui sudaryti valstybinės žemės sklypo Serbentų g. 222 nuomos sutartį, tuo pagrindu, pritarus Šiaulių apskrities viršininkui, 2002 m. rugpjūčio 21 d. buvo sudaryta 8,6353 ha žemės Serbentų g. 222 Šiaulių mieste nuomos sutartis Nr.N29/02-0208, pagal kurią ši žemė UAB „Biržų agroservisas“ buvo išnuomota 99 metams. Teismo nuomone, ši nuomos sutartis nenutraukta ir galiojanti, ją sudarant įstatymai nebuvo pažeisti.

13Teismas konstatavo, jog sutinkamai su Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5, 12, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2002, Nr.41-1526) 1 straipsniu (5 straipsnio 2 dalies pakeitimas ir papildymas) nuosavybės teisės į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, atkuriamos gražinant natūra laisvą( neužstatyta) žemę turėtoje vietoje, išskyrus žemę, pagal šio įstatymo 12 straipsnį priskirtą valstybės išperkamai žemei. Šio įstatymo 2 straipsnis (12 straipsnio 3 punkto pakeitimas), nustato, kad žemė yra valstybės išperkama, jeigu ji iki 1995 m. birželio 1 d. buvo miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose ir pagal įstatymus nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuosiuose planuose yra užimta pastatams, statiniams ar įrenginiams (statomiems arba pastatytiems) eksploatuoti reikalingų žemės sklypų. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad P.P. prašymą atkurti nuosavybės teises į ginčo sklypą pateikė tik 2003 m. kovo 26 d., t. y. kai žemė, kurioje yra ir ginčo sklypas, jau buvo išnuomota.

14Teismas akcentavo ir tai, kad iš bylos medžiagos matyti, jog dar 1987 m. vasario 2 d. Šiaulių m. LDT Vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 27 Šiaulių žemės ūkio statybų įrengimais ir medžiagomis komplektavimo valdybos“ Lietžemkomplektas“ gamybinės bazės išplėtimui buvo skirta 8,4 ha žemės sklypas, esantis N. Averino g.14, Šiauliuose (dabar tai Serbentų gatvė Nr. 222). Privatizavus šią įmonę, jos teises ir pareigas perėmė AB „Agrokomplektas“ 1994 m. buvo atlikti suteikto sklypo kadastriniai matavimai ir paruoštas valdos žemės sklypo ribų planas. Vadovaujantis 1994 m. kovo 28 d. Šiaulių m. valdybos potvarkiu Nr. 169, 1994 m. gegužės 5 d. Šiaulių miesto žemėtvarkos tarnyba ir AB „Agrokomplektas“ sudarė valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį Nr.59-1, pagal kurią bendrovei išnuomojo 8,6353 ha žemės sklypą 99 metams ir 2,0207 ha žemės sklypą terminuotai iki 1997 m. sausio 1 d. Išnuomotas žemės sklypas buvo tinkamai suformuotas ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, registro įrašas Nr.29/5304. Bankrutavus AB „Agrokomplektas“, jo turtą ir teisę į 8,6353 ha žemės sklypo nuomą teisėtai įsigijo tretysis suinteresuotasis asmuo UAB „Biržų agroservisas“ nuo 2005 m. UAB „BA prekyba“. Teismo vertinimu, sutartis dėl 2,0207 ha žemės nuomos, kuri buvo sudaryta terminuotai, yra nutraukta nuomos terminui pasibaigus ir į tą žemę, kaip nereikalingą gamybai plėsti, tretysis suinteresuotasis asmuo nepretenduoja. Teismas akcentavo, jog iš byloje esančios medžiagos matyti, kad kokio dydžio žemės sklypas 99 m. buvo išnuomotas AB „Agrokomplektas“, toks pats sklypas ir tokiomis pačiomis ribomis bei sąlygomis atiteko tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims. Taigi ši išnuomota žemė, kurioje yra dalis istorinės žemės, į kurią pretenduoja P.P., laikytina valstybės išperkama žeme. Teismas konstatavo, kad nuosavybės teisių atkūrimo P.P. procese, atsakovai įstatymų nepažeidė, tinkamai išsprendė klausimus dėl nuosavybės teisės atkūrimo būdo, dalį žemės gražino natūra, todėl pareiškėjos skundo motyvais tenkinti jos skundą jokio pagrindo nėra. Nepatenkinus pareiškėjos skundo, teismas teismo išlaidų iš atsakovų nepriteisė.

15III.

16Apeliaciniu skundu pareiškėja prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – jos skundą tenkinti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

171. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė įstatymą pripažindamas žemės sklypo dalį valstybės išperkama žeme, neatsižvelgęs į tai, kad išnuomotame žemės sklype sklypo plotas, į kurį pretenduoja pareiškėja, nėra užstatytas pastatais, o tai reiškia, kad yra laisvas ir gali būti natūra grąžintas pareiškėjai;

182. Pareiškėjos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai visuomenės poreikiui prilygino privačių asmenų poreikius ir šiuo konkrečiu atveju turėjo taikyti įstatymo nuostatas, reglamentuojančias privataus turto paėmimą visuomenės poreikiams.

193. Pareiškėjos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos Vyriausiojo Administracinio teismo formuojamos praktikos tokio pobūdžio byloje, kadangi jose, kaip ir nagrinėjamoje byloje, ginčo žemei nėra realaus visuomenės poreikio.

204. Pareiškėja nurodo, kad nuomos sutartis negali būti kliūtimi atkurti jai nuosavybės teises į žemės sklypo dalį natūra.

215. Apeliaciniame skunde pabrėžiama, jog pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad veikdamas privačios rinkos srityje nuomininkas šį turtą turėtų įsigyti iš teisėto savininko pagal laisvos rinkos taisykles, o ne iš valstybės. Valstybė privalo spręsti dėl minimalaus žemės ploto, reikalingo esamiems pastatams eksploatuoti, taip sudarant sąlygas laisvą žemę grąžinti natūra teisėtiems savininkams.

22Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Šiaulių apskrities viršininko administracija prašo jį atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais motyvais bei argumentais:

231. Buvusiame ūkininkų žemės sklype Nr. 427 daugiau grąžinamos natūra žemės plotų (išskyrus pareiškėjai jau grąžintus 3,9188 ha) nei Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. 530, nei vėlesniais sprendimais papildytoje informacinėje schemoje apie laisvą (neužstatytą) žemę Šiaulių mieste nėra patvirtinta. Taigi apskrities viršininkas negali priimti sprendimo grąžinti žemą natūra, nesant savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintų parengtų žemės sklypų planų.

242. Atsakovo teigimu, naudojamas 8,6353 ha ploto žemės sklypas Serbentų g. 222, Šiauliuose, dėl kurio kelia ginčą pareiškėja, buvo 2002 m. rugpjūčio 21 d. išnuomotas UAB „Biržų agroservisui" 1994 m. gegužės 5 d. nuomos sutarties tęstinumo pagrindu, pasikeitus pastatų savininkams, nekeičiant nuomos sąlygų, tomis pačiomis žemės sklypo ribomis ir tuo pačiu plotu, vadovaujantis 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 patvirtintomis Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėmis ir nepažeidžiant Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo.

25Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija prašo pareiškėjos apeliacinį skundą atmesti, atsiliepimą grindžia pirmosios instancijos teismui išdėstytais motyvais bei argumentais.

26Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretieji suinteresuotieji asmenys UAB „BA prekyba“ ir UAB „Prioritetas“ taip pat prašo jį atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

271. Trečiųjų suinteresuotųjų asmenų manymu, pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė aplinkybes, spręsdamas dėl sklypo priskyrimo valstybės išperkamai žemei ir, priešingai nei nurodo pareiškėja, formaliai nesivadovavo faktu, kad žemės sklypas išnuomotas ir nepripažino tai absoliučia kliūtimi atkurti nuosavybės teises į dalį sklypo natūra.

282. Tretieji asmenys laiko nepagrįsta pareiškėjos poziciją, kad sprendžiant dėl trečiųjų asmenų veiklai reikalingo žemės sklypo, būtina spręsti ar tai laikytina visuomenės poreikiu. Bet, jeigu tai ir svarstytina, tai šiuo konkrečiu atveju, trečiųjų suinteresuotųjų asmenų veikla, vykdoma žemės sklype, yra visuomenės poreikis, nes konkrečios bendrovės yra sukūrusios virš šimto darbo vietų ir iš vykdomos veiklos moka valstybei mokesčius.

293. Dėl pareiškėjos motyvo, kad turto grąžinimo natūra galutinis tikslas - jo pardavimas nuomininkui rinkos kaina, tretieji suinteresuotieji asmenys pažymi, kad įstatymai numato savininkams galimybę susigrąžinti turtą ne tik natūra, bet ir gauti už jį iš valstybės kompensaciją.

30Teisėjų kolegija

konstatuoja:

31IV.

32Kolegijos nuomone, byloje nagrinėjamo ginčo pobūdis yra sudėtingas teisės normų taikymo bei aiškinimo aspektu. Ginčo sudėtingumas pasireiškia ir būtinybe nenukrypti ir nuo suformuotos teismų praktikos šios kategorijos bylose.

33Visa tai lemia, kad yra būtina gilesnė teisės normų, reguliuojančių ginčo teisinius bei teismų praktikos šiais klausimais analizė, dėl ko bylos nagrinėjimą tikslinga atnaujinti.

34Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 82 straipsnio 8 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

35atnaujinti bylos nagrinėjimą, ją atidedant.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja P.P. kreipėsi skundu į Šiaulių apygardos administracinį... 5. Pareiškėja paaiškino, kad jos tėvas A.R. Verdulių kaime asmeninės... 6. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybė prašė pareiškėjos skundą atmesti... 7. Atsakovas pabrėžė, jog ginčo teritorija yra išnuomota teisėtai... 8. Atsakovas Šiaulių apskrities viršininko administracija taip pat prašė... 9. Tretieji suinteresuotieji asmenys atstovė prašė pareiškėjos skundą... 10. II.... 11. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2007 m. rugsėjo 24 d. sprendimu... 12. Teismas konstatavo, jog tretysis suinteresuotasis asmuo UAB “Biržų... 13. Teismas konstatavo, jog sutinkamai su Lietuvos Respublikos piliečių... 14. Teismas akcentavo ir tai, kad iš bylos medžiagos matyti, jog dar 1987 m.... 15. III.... 16. Apeliaciniu skundu pareiškėja prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 17. 1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė įstatymą pripažindamas... 18. 2. Pareiškėjos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 19. 3. Pareiškėjos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos... 20. 4. Pareiškėja nurodo, kad nuomos sutartis negali būti kliūtimi atkurti jai... 21. 5. Apeliaciniame skunde pabrėžiama, jog pirmosios instancijos teismas... 22. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Šiaulių apskrities viršininko... 23. 1. Buvusiame ūkininkų žemės sklype Nr. 427 daugiau grąžinamos natūra... 24. 2. Atsakovo teigimu, naudojamas 8,6353 ha ploto žemės sklypas Serbentų g.... 25. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija prašo pareiškėjos... 26. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretieji suinteresuotieji asmenys UAB „BA... 27. 1. Trečiųjų suinteresuotųjų asmenų manymu, pirmosios instancijos teismas... 28. 2. Tretieji asmenys laiko nepagrįsta pareiškėjos poziciją, kad sprendžiant... 29. 3. Dėl pareiškėjos motyvo, kad turto grąžinimo natūra galutinis tikslas -... 30. Teisėjų kolegija... 31. IV.... 32. Kolegijos nuomone, byloje nagrinėjamo ginčo pobūdis yra sudėtingas teisės... 33. Visa tai lemia, kad yra būtina gilesnė teisės normų, reguliuojančių... 34. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 82 straipsnio 8... 35. atnaujinti bylos nagrinėjimą, ją atidedant.... 36. Nutartis neskundžiama....