Byla A-662-1472-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Sauliui Avižai, atsakovo atstovei V. B., trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovėms J. V., R. J. ir R. S., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Judex“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Judex“ skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl įsakymo ir detaliojo plano sprendinių panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys - Kauno apskrities viršininko administracija, A. R., R. R., UAB „Autoirvis“, A. R. įmonė „Arnelita“, IĮ „Karmelita“, K. G. individuali konsultacinė-inovacinė įmonė, UAB „Landa“, UAB „Deilena“, UAB „Haidaja“, UAB „Transridva“, UAB „Naujoji švara“, J. S. personalinė įmonė, UAB „Solotransa“, UAB „Swedbank lizingas“, UAB „SEB lizingas“, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Judex“ (toliau – ir Bendrovė) skundu ir patikslintais skundais (b. l. 4-10; 15-19, 171-176, I t.; 79-84, 176-182, II t.) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, pašydamas panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija) direktoriaus 2005 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. A-1622 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo“ (toliau – ir Įsakymas) 2.2 punkto dalį, kurioje nustatytas pasiūlymas nustatyti kelio servitutą privažiuoti iki pastatų, plane pažymėtų 4H1p, 10G2p, 11F1p, 13H1p, 14F1p, 15F1g, 16F1g, 17H1p (toliau – ir Pastatai) ir panaikinti Administracijos direktoriaus Įsakymo dalį dėl detaliojo plano sprendinių – brėžinyje nurodyto servituto žemės sklypui, esančiam ( - ), Kaune, ribų, pagal kurias nustatytas pasiūlymas nustatyti kelio servitutą privažiuoti iki Pastatų.

5Paaiškino, kad Bendrovei nuosavybės teise priklauso pastatai adresu ( - ), Kaune, kuriuose įmonė vykdo šaldytų maisto pusgaminių gamybos ir spaustuvės veiklą. 2004 m. buvo pradėtas rengti žemės sklypo ( - ), Kaune, detalusis planas, kuris Įsakymu buvo patvirtintas ir Kauno apskrities viršininkui buvo siūloma nustatyti kelio servitutą pagal patvirtintą detalųjį planą. Pagal minėtą siūlymą Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 02-01-773 „Dėl valstybės žemės sklypo (Kauno m.)“ buvo nustatytas 490 kv. m. kelio servitutas, suteikiantis teisę neatlygintinai važiuoti transporto priemonėms per sklypą ( - ), Kaune, iki Pastatų. Pabrėžė, kad tretieji suinteresuoti asmenys, kurių pastatai yra už Bendrovės pastatų, siekia įrengti neteisėtą įvažiavimą pro Bendrovės pastato 6G2p rytinį kraštą, nesinaudodami esamu įvažiavimu į teritoriją pro ( - ) numeriu pažymėtą pastatą. Pareiškėjo manymu, tai pažeidžia Bendrovės teises, kadangi jam priklausanti teritorija turi būti aptverta, o tvora yra pažymėta ir bendrajame teritorijos plane, kuris iki šiol yra galiojantis. Nurodė, kad tretieji suinteresuoti asmenys privažiuoti prie savo pastatų gali iš ( - ) gatvės pusės, šiuo keliu buvo naudojamasi ir anksčiau, kol Bendrovė pradėjo savo pastato rekonstrukciją. Pažymėjo, kad, jeigu būtų žinojęs, jog ateityje bus planuojamas ar įrengtas pravažiavimas pro pastato 6G2p rytinį kraštą, nebūtų įsigijęs pastatų, kadangi tokio pravažiavimo įrengimas prieštarauja įmonės vykdomos veiklos reikalavimams, numatytiems Europos Sąjungos teisės normose, reglamentuojančiose maisto produktų gamybą. Atkreipė dėmesį, kad Įsakymu buvo pasiūlyta nustatyti servitutą ne tam žemės sklypui, kurio detalusis planas buvo rengiamas, t. y. sklypui, esančiam ( - ), Kaune, o kitam sklypui, t. y. sklypui, esančiam ( - ), Kaune. Nurodė, kad pareiškėjo pretenzijas dėl servituto nustatymo teisėtomis pripažino ir Seimo kontrolierius.

6Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į skundus (b. l. 119-121, I t.) prašė skundus atmesti kaip nepagrįstus.

7Nurodė, kad pagal Teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 8 punktą, servitutai – tai vienas iš privalomų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų, kurie nustatomi rengiant detaliuosius planus. Paaiškino, kad žemės sklypo, esančio ( - ), Kaune, detaliajame plane buvo suprojektuotas apie 490 kv. m. servitutas prieiti ir privažiuoti prie esamų pastatų 4H1p, 6G2p, 8P2p, 10G2p, 11F1p, 13H1p, 14F1p, 15F1g, 16F1g, 17H1p iš ( - ). Pabrėžė, kad šis servitutas yra būtinas, nes jokio kito privažiavimo iš ( - ) prie minėtų pastatų šiuo metu galiojančiuose teritorijų planavimo dokumentuose nėra numatyta. Paaiškino, kad šiuo įvažiavimu buvo naudojamasi dar iki detaliojo plano patvirtinimo. Nurodė, kad žemės sklypo ( - ) detalusis planas parengtas ir patvirtintas nepažeidžiant teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų: viešai apsvarstytas, suderintas ir patikrintas teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje. Apie šio sklypo detalaus plano rengimą buvo informuotas ir pareiškėjas, jokių motyvų atsisakyti tvirtinti detalųjį planą nebuvo, teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų pareiškėjas skunde nenurodė, todėl, atsakovo manymu, Administracijos direktoriaus pasiūlymas Kauno apskrities viršininkui nustatyti servitutą pagal patvirtintą detalųjį planą yra pagrįstas ir nenaikintinas.

8II.

9Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 8 d. sprendimu skundą atmetė kaip nepagrįstą.

10Nurodė Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnį, 22 straipsnio 1 dalį ir konstatavo, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu.

11Nurodė Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalį, 23 straipsnio 1 dalies 7 punktą, nustatė, kad detaliuoju planu buvo suprojektuotas ( - ) kelio servitutas 490 kv. m., kurio ribos prasideda ir pasibaigia ties sklypo ( - ) riba, t. y. 490 kv. m. kelio servitutas buvo suprojektuotas iki žemės sklypo ( - ), priklausančio Bendrovei ribos. Pažymėjo, kad šią aplinkybę patvirtina žemės sklypo planas, detaliojo plano brėžinys, paties pareiškėjo išreikšta pozicija 2007 m. rugsėjo 13 d. prašyme, detaliojo plano projekto vadovės ir architektės L. P. parodymai teismo posėdžio metu, o taip pat nustatyta aplinkybė, kad Bendrovė parengė žemės sklypo prie pastatų ( - ) detalųjį planą, tačiau jis nebuvo suderintas, nes šiame sklype nebuvo numatyta kelio servituto iš ( - ) tąsa. Kadangi to neginčijo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovai, teismas atmetė skunde nurodytą aplinkybę, kad ginčijamu įsakymu buvo pasiūlyta nustatyti servitutą ne tam žemės sklypui, kurio detalusis planas buvo rengiamas.

12Atsakovo atstovo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovų paaiškinimais nustatė, jog trečiųjų suinteresuotų asmenų transportas pro pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio pastato 6G2p, kuriame gaminami ir transportuojami maisto produktai, esančio žemės sklype ( - ), Kaune, rytinį kraštą važinėja, vadovaudamiesi ne Įsakymu, kuriuo buvo patvirtinti detaliojo plano sprendiniai – brėžinyje nurodytas servitutas žemės sklypui, esančiam ( - ), Kaune, ir pasiūlyta Kauno apskrities viršininkui nustatyti kelio servitutą pagal patvirtintą detalųjį planą, o suderinta kelių schema ir Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 02-01-773 „Dėl valstybės žemės sklypo (Kauno m.)", kuriuo buvo nustatytas 490 kv. m. kelio servitutas, suteikiantis teisę neatlygintinai važiuoti transporto priemonėmis per sklypą ( - ) iki pastatų 4H1p, 6G2p, 8P2p, 10G2p, 11Flp, 13Hlp, 14Flp, 15Flg, 16Flg, 17Hlp. Pažymėjo, kad pareiškėjo skundas teisme dėl šio įsakymo panaikinimo nebuvo priimtas, todėl neturėjo pagrindo patikrinti ar Kauno apskrities viršininkas 2006 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 02-01-773 „Dėl valstybės žemės sklypo (Kauno m.)" servitutą nustatė tokia pačia apimtimi, kaip siūlė Administracija. Nurodė, kad iš ginčijamo detaliojo plano aiškinamojo rašto akivaizdu, jog projektuojamu servitutu ir tolimesniu keliu pro pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio pastato 6G2p, esančio žemės sklype ( - ), Kaune, rytinį kraštą buvo numatytas eismas visam transportui, išskyrus sunkųjį transportą, ir nors tokios nuostatos nesilaikoma, ši aplinkybė nėra ginčo dalykas. Darė išvadą, jog teisė tretiesiems asmenims važiuoti pro pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio pastato 6G2p, esančio žemės sklype ( - ), Kaune, rytinį kraštą nėra susijusi su Įsakymo detaliojo plano sprendiniu – brėžinyje nurodyto servituto žemės sklypui, esančiam ( - ), Kaune, ribomis ir siūlymu Kauno apskrities viršininkui nustatyti kelio servitutą pagal patvirtiną detalųjį planą. Nurodė, kad tokią išvadą patvirtina ir Administracijos 2004 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. A-1755 kartu su detaliuoju planu, kuris patvirtina, jog pagal patvirtintą kelių schemą transporto judėjimas yra numatytas tiek žemės sklype ( - ), tiek pro Bendrovei priklausančius statinius. Pažymėjo, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog nagrinėjamo detaliojo plano sprendiniai yra susiję su jo valdomu žemės sklypu, nes žemės sklypo, esančio ( - ), ribos nėra suformuotos, todėl pareiškėjo teisės (interesai), remiantis Seimo kontrolierius 2008 m. rugpjūčio 29 d. pažyma Nr. 4D-2008/4-323, kurioje nurodyta, kad 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 852.2004 „Dėl maisto produktų higienos" II priedo (Bendrieji higienos reikalavimai visiems maisto verslo operatoriams) I skyriaus (Bendrieji reikalavimai maisto patalpoms) 2 dalyje yra numatyti reikalavimai, nustatantys, kad maisto patalpų išplanavimas, dizainas, statyba, vieta ir dydis turi padėti išvengti arba sumažinti taršą per orą, sudaryti adekvačią higieniškam visų operacijų atlikimui būtiną darbo erdvę, saugoti nuo nešvarumų kaupimosi, kontakto su toksinėmis medžiagomis, dalelių patekimo į maistą, susiję su transporto priemonių pravažiavimo pro pastatą 6G2p sukeltomis dulkėmis, kenksmingomis dujomis, sukeliama tarša maisto saugai, objektyviai nėra pažeisti pareiškėjo nurodytu būdu. Nurodė ABTĮ 57 straipsnio 6 dalį ir pažymėjo, kad teismas Seimo kontrolieriaus išvadą turi vertinti ne išskirdamas ją iš kitų įrodymų, o kartu su kitais byloje esančiais įrodymais pagal įrodymų administracinėje byloje vertinimo taisykles.

13Nurodė, kad pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis ir buvusios AB „Maistas" teritorijos schemą iki 2007 m. šioje teritorijoje stovėjo sarginė, pažymėta 5Hlž, tačiau dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais nustatyta, kad ši sarginė buvo ( - ) teritorijoje, kelias eina ne per buvusią sarginės vietą, o greta, tokius paaiškinimus patvirtina buvusios AB „Maistas" teritorijos schemos, ginčijamo detaliojo plano ir nepatvirtinto ( - ) detaliojo plano analizė. Šių aplinkybių pagrindu teismas priėjo išvadą, kad sarginės 5H1ž buvimo vieta nėra susijusi su ginčijamo servituto nustatymu ( - ) žemės sklypo ribose, bet susijusi su Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 02-01-773 „Dėl valstybės žemės sklypo (Kauno m.)", kaip ir nurodyta Seimo kontrolieriaus išvadoje. Teismas taip pat atmetė argumentą, kad privažiavimo prie ( - ) esančių pastatų pro pareiškėjui priklausantį pastatą, pažymėtą 6G2p, anksčiau nebuvo, o privažiuoti prie tretiesiems asmenims priklausančių pastatų galima iš ( - ) per jau suformuotus žemės sklypus ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), kadangi trečiųjų suinteresuotų asmenų paaiškinimais nustatė, jog ginčijamu keliu pro pareiškėjai priklausantį pastatą 6G2p jie važinėja nuo 1998-1999 metų, tokius paaiškinimus patvirtina duomenys byloje, kad nuo 1998 m. dalis trečiųjų asmenų jau turėjo nuosavybės teise pastatus ( - ), ir kelių schema, iš kurios matyti, jog 2002 metais ginčijamas kelias jau buvo įteisintas, be to, tai paneigiančių įrodymų nepateikta. Privažiavimo prie tretiesiems asmenims priklausančių pastatų galimumą iš ( - ) per jau suformuotus žemės sklypus ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), o taip pat įvažiavimą į teritoriją pro ( - ) numeriu pažymėtą pastatą, teismo nuomone, paneigia Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 12 d. sprendimas ir Kauno apygardos teismo 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis. Atkreipė dėmesį, jog aplinkybę, kad privažiuoti prie tretiesiems asmenims priklausančių pastatų galima iš ( - ) per jau suformuotus žemės sklypus ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ), Seimo kontrolierius siejo su žemėlapyje matomu keliu, kuris žemės sklype, ( - ), suka į rytus, kerta geležinkelį, suka į šiaurę ir toliau eina link pareiškėjai bei kitiems asmenims, ( - ), priklausančių pastatų. Tokią privažiavimo galimybę per sklypą ( - ) teismas atmetė, nes žemės sklype ( - ) nėra kelio servituto, per kurį tretieji asmenys galėtų patekti iki jiems priklausančių pastatų.

14III.

15Pareiškėjas UAB „Judex“ apeliaciniu skundu (b. l. 30-40, III t.) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti ir panaikinti Įsakymo 2.2 punkto dalį, kurioje nustatytas pasiūlymas nustatyti kelio servitutą privažiuoti iki Pastatų, bei Įsakymo dalį dėl detaliojo plano sprendinių – brėžinyje nurodyto servituto žemės sklypui, esančiam ( - ), Kaune, ribų, pagal kurias nustatytas pasiūlymas nustatyti kelio servitutą privažiuoti iki Pastatų.

16Nurodo ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. sausio 23 d. nutartį Nr. A2-130/2004 ir daro išvadą, kad pareiškėjas turi pagrįstą, įstatyme įtvirtintą teisinį interesą kreiptis į teismą, reikalaudamas panaikinti Įsakyme numatytą pasiūlymą nustatyti kelio servitutą privažiuoti iki Pastatų bei dalį detaliojo plano sprendinių – brėžinyje nurodyto servituto žemės sklypui, esančiam ( - ), Kaune, ribų, pagal kurias nustatytas pasiūlymas nustatyti kelio servitutą privažiuoti iki Pastatų, kadangi pareiškėjui nuosavybės teise priklauso pastatai, esantys ( - ), Kaune.

17Mano, kad Įsakyme numatytas pasiūlymas nustatyti kelio servitutą prieštarauja ir pažeidžia Teritorijų planavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje, aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 7.1 punkte įtvirtintą reikalavimą, kad detaliojo planavimo objektas yra konkretus žemės sklypas ar sklypų grupės, detaliuoju planu negali būti nustatomi apribojimai gretimiems žemės sklypams. Pabrėžia, kad Įsakymu pasiūlyta nustatyti servitutą ne tam žemės sklypui, kurio detalusis planas buvo rengiamas, kadangi pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis pastatas 6G2p, pro kurio rytinį kampą buvo pasiūlytas kelio servitutas, yra žemės sklype, esančiame ( - ), Kaune, o detalusis planas buvo rengiamas žemės sklypui, esančiam ( - ), Kaune. Daro išvadą, kad 490 kv. m. kelio servitutas buvo suprojektuotas iki žemės sklypo ( - ) ribos, todėl jokie detaliojo plano sprendiniai ar pasiūlymai, kurie nepatenka į žemės sklypo, kurio rengiamas detalusis planas, ribas, yra neteisėti.

18Tvirtina, kad kelio servitutui privažiuoti iki pastatų, kurį pasiūlyta nustatyti Įsakymu, nėra poreikio ir būtinybės, nes į žemės sklypą gali būti patenkama pro ( - ), suprojektuotas servitutas netenkina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuotų servituto nustatymo kriterijų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-496/2005, 2008 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-190/2008, 2005 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-315/2005). Pabrėžia, kad byloje esantys įrodymai patvirtina, jog be jokių apribojimų į žemės sklypą galima patekti ir be Administracijos pasiūlyto ginčijamo kelio servituto. Teigė, kad byloje neįrodyta, jog nėra kito kelio, kuriuo pastatų, esančių žemės sklype ( - ), Kaune, savininkai ir teisėti naudotojai galėtų patekti į savo pastatus ir kad pravažiavimo pro Bendrovei nuosavybės teise priklausančio pastato 6G2p rytinį kraštą nebuvimas žymiai suvaržytų trečiųjų suinteresuotų asmenų ir atsakovo teises. Paaiškina, kad tretiesiems suinteresuotiems asmenims privažiuoti prie jų pastatų yra kelias pro ( - ) gatvės pusę, kuriuo visada ir buvo naudojamasi. Mano, kad teismas neįvertino, ar yra pagrįstas poreikis ir būtinybė nustatyti ginčijamą servitutą.

19Tvirtina, kad Įsakyme pateiktas pasiūlymas nustatyti servitutą toje vietoje, kurioje stovėjo statinys – sarginė, prieštarauja Nekilnojamojo turto registro įstatymui, nėra suderintas su nekilnojamojo turto registro duomenimis. Atkreipia dėmesį, kad sarginės buvimas servituto nustatymo vietoje patvirtina, jog objektyviai negalėjo būti suderinta ir kelių schema, kuria teismas grindė servituto nustatymą. Pažymi, kad minėta kelių schema nėra detaliojo plano dalis, be to, nepatvirtinta kompetentingų institucijų, todėl teismas negalėjo ja vadovautis, priimdamas skundžiamą sprendimą.

20Mano, kad Įsakyme numatyti pasiūlymai prieštarauja viešajam interesui, pažeidžia visuomenės sveikatą reglamentuojančius teisės aktus. Teigia, kad Bendrovės valdomas žemės sklypas negalės būti naudojamas pagal paskirtį. Paaiškina, kad Bendrovei įsigijus pastatus ( - ), Kaune, jokio kito privažiavimo prie jų nebuvo. Nurodo, kad šiuo metu privažiavimas prie Bendrovės pastatų nuo ( - ) ties UAB „Haidaja“ nuosavybės teise priklausančiais pastatais yra ribojamas tik dėl šios bendrovės neteisėtai pastatytų gelžbetoninių tvorų su geležiniais vartais. Mano, kad toks neteisėtas teisių ribojimas negali būti pagrindu nustatyti servitutus kitoje vietoje. Tvirtina, kad, jei būtų žinojęs, jog ateityje bus planuojamas ar įrengtas pravažiavimas pro pastato 6G2p rytinį kraštą, nebūtų įsigijęs pastatų.

21IV.

22Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 46-50, III t.) prašo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

23Nurodo, kad Įsakymu buvo patvirtintas detalusis planas, kuriuo buvo suprojektuotas 490 kv. m. ploto kelio servitutas, kurio ribos prasideda ir pasibaigia ties sklypo ( - ) riba, t. y. servitutas suprojektuotas iki teritorijos, kurioje yra apeliantui nuosavybės teise priklausantys pastatai. Teigia, kad ginčo detaliuoju planu Bendrovės naudojama teritorija nebuvo planuojama, ji nepateko į detaliojo plano galiojimo ribas, todėl servitutas šioje teritorijoje nebuvo nustatinėjamas. Nurodo, kad iš ginčijamo detaliojo plano pagrindinio brėžinio matyti, jog planuojamoje teritorijoje apelianto nurodyto statinio nėra. Pažymi, kad, nors apeliantas teigia, jog ginčo pravažiavimu niekada nebuvo naudojamasi, o pagal nusistovėjusią tvarką buvo važinėjama keliu iš ( - ) gatvės, tačiau kelių schemoje šis pravažiavimas žymimas kaip „esamas įvažiavimas“. Paaiškina, kad minėta kelių schema buvo parengta rengiant ( - ) detalųjį planą, galimybę rengti papildomus brėžinius numatė ir teisės aktai (Statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 159 patvirtintų Detaliųjų planų taisyklių 39 p.), ši kelių schema yra aprašyta detaliojo plano aiškinamajame rašte, kuriame pažymėta, kad schema buvo svarstyta aptarimo su visuomene metu, jai buvo pritarta. Pažymi, kad apeliantas buvo vienu iš ( - ) detaliojo plano organizatorių, todėl privalėjo dalyvauti visose detaliojo plano rengimo procedūrose ir susipažinti su detaliojo plano rengimo medžiaga. Nurodo, kad žemės sklypai ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ) yra suformuoti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, tačiau nei viename iš jų nėra nustatytas ir įregistruotas kelio servitutas, suteikiantis teisę patekti į pastatus, esančius ( - ). Pabrėžia, kad bylos nagrinėjimo metu apeliantas neįrodė, jog ginčijamo detaliojo plano sprendiniai yra susiję su Bendrovės naudojamu žemės sklypu, nes jis dar nėra suformuotas, nenustatytos jo ribos. Atkreipia dėmesį, kad apeliantas prašo panaikinti Įsakymo dalį dėl detaliojo plano sprendinių – brėžinyje nurodyto kelio servituto, tačiau teisės aktai nenumato galimybės parengto teritorijų planavimo dokumento tvirtinti iš dalies. Pažymi, kad pareiškėjas prašo panaikinti tik vieną teritorijų planavimo dokumento sprendinį, nors pagal Teritorijų planavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalį detaliojo planavimo objektais gali būti žemės sklypai ar žemės sklypų grupės, bet ne atskiri teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo parametrai. Pabrėžia, kad apelianto ginčijamu administraciniu aktu servitutas nebuvo nustatytas.

24Tretieji suinteresuoti asmenys R. R., A. R., UAB „Deilena“, K. G. individualioji įmonė, UAB „Solotransa“, UAB „Transridva“, J. S. personalinė įmonė „Gerautus“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 51-57, III t.) prašo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Pabrėžia, kad byloje nėra ginčijamas sprendimas, kuriuo remiantis buvo įregistruotas kelio servitutas žemės sklype ( - ), Kaune. Teigia, kad nustatant kelio servitutą, tiek žemės sklypas ( - ), Kaune, tiek žemės sklypas ( - ), Kaune, priklausė valstybei. Atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog būtų kitas būdas transporto priemonėms patekti į statinius pro bet kurį šalia esantį žemės sklypą. Teigia, kad statinio – sarginės, seniai nėra, be to, ji buvo šalia tos vietos, kuria važiuojama pasibaigus kelio servitutui žemės sklype. Nurodo, kad 2004 m. balandžio 29 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 852.2004 „Dėl maisto produktų higienos“ nekeliami reikalavimai teritorijai aplink maisto patalpas.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26V.

27Apeliacinis skundas netenkintinas.

28Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-06 įsakymo Nr. A–1622 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo“ 2.2 punkto, kuriuo nustatytas kelio servitutas pagal patvirtintą detalųjį planą ir šio įsakymo dalies dėl detaliojo plano sprendinių – brėžinyje nurodyto servituto žemės sklypui, esančiam ( - ), Kaune, ribų, pagal kurias nustatytas pasiūlymas nustatyti kelio servitutą privažiuoti iki pastatų, kurių pažymėjimai plane yra 4H1p, 6G2p, 8P2p, 10G2p, 11F1p, 13H1p, 14F1p, 15F1g, 16F1g ir 17H1P, teisėtumo ir pagrįstumo.

29Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX–1962 redakcija) 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad detalusis planas – teritorijų planavimo dokumentas, kuriame yra nustatytos žemės sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (statybos ir kitos veiklos privalomosios sąlygos), o 4 dalyje pateiktas detaliojo teritorijų planavimo apibrėžimas (savivaldybės teritorijos dalių planavimas žemės sklypo riboms nustatyti, naudojimo ir veiklos jame plėtojimo sąlygoms nustatyti, pakeisti arba panaikinti). Pagal to paties įstatymo 23 straipsnio 1 dalį, rengiant detaliuosius planus, nustatomas šis privalomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas: 1) teritorijos (žemės sklypo) naudojimo būdas ir (ar) pobūdis; 2) leistinas pastatų aukštis; 3) leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas; 4) leistinas sklypo užstatymo intensyvumas; 5) statinių statybos zona, statybos riba ar linija; 6) komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos; 7) susisiekimo sistemos organizavimas; 8) servitutai.

30Ginčijamo detaliojo plano teritorijos tvarkymo režimo pagrindinių sprendinių aprašomojoje lentelėje nurodyta, kad nustatytas kelio servitutas S apie 490 kv. m. prieiti ir privažiuoti prie esamų pastatų 4H1p, 6G2p, 8P2p, 10G2p, 11F1p, 13H1p, 14F1p, 15F1g, 16F1g ir 17H1P (servitutas – kelias S apie 90 kv. m. sklype 1A). Iš minėtoje lentelėje ir plano brėžinyje fiksuotų duomenų matyti, kad kelio servitutas užima 490 kv. m. plotą, t. y. servituto plotai sutampa. Taip pat pažymėtina, jog pagal detaliojo plano brėžinį servituto ribos sutampa su projektuojamo sklypo riba. Todėl šiuo atveju nepagrįsti UAB „Judex“ teiginiai, kad šiuo detaliuoju planu nustatytas ir servitutas (kelio) prie kitų už detaliojo plano ribų esančių pastatų. Netgi paties detaliojo plano brėžinio pastabose nurodyta, kad detalaus plano galiojimo riba sutampa su projektuojamo sklypo riba. Tai reiškia, kad šiose ribose galioja ir nustatytas kelio servitutas. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad detaliuoju planu buvo suprojektuotas 490 kv. m. kelio servitutas, kurio ribos prasideda ir pasibaigia ties sklypo ( - ) riba, t. y. servitutas suprojektuotas iki teritorijos, kurioje yra Apeliantui nuosavybės teise priklausantys pastatai (( - )).

31Be to, Kauno apskrities viršininkas 2006-01-23 įsakymu Nr. 02–01–773 „Dėl valstybinės žemės sklypo (Kauno m.)“ teikė valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialui įregistruoti Kauno apskrities viršininko administracijos vardu valstybinės žemės sklypą, esantį ( - ), Kaune, pagal priedą (490 kv. m. kelio servitutas, suteikiantis teisę neatlygintinai važiuoti transporto priemonėmis per sklypą ( - ) iki pastatų 4H1p, 6G2p, 8P2p, 10G2p, 11F1p, 13H1p, 14F1p, 15F1g, 16F1g ir 17H1P). Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 14 d. nutartimi UAB „Judex“ skundą dalyje dėl minėto Kauno apskrities viršininko įsakymo panaikinimo buvo atsisakyta priimti. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartimi pareiškėjo atskirasis skundas atmestas, o Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 14 d. nutartis palikta nepakeista. Nustatyti apribojimai (kelio servitutas) yra įregistruoti ir nekilnojamojo turto registre. Kita vertus, pareiškėjas prašo panaikinti servitutą privažiavimui prie kitoms bendrovėms priklausančių pastatų, tačiau neprašo panaikinti privažiavimo (kelio servituto) prie savo statinių (6G2p ir 8P2p).

32Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1–239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių 11.4 punkte reglamentuota, kad savivaldybė negali reikalauti iš detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus rengti ne jo valdomo ar naudojamo žemės sklypo detalųjį planą. Tais atvejais, kai rengiant detalųjį planą būtina išnagrinėti didesnę teritoriją prie planuojamo žemės sklypo ar jų grupės, detalusis planas rengiamas tik valdomam ar naudojamam žemės sklypui. Likusiai teritorijai, ne didesnei kaip kvartalas, ribojamai gatvių ar gretimų sklypų, rengiami projektiniai pasiūlymai (planuojamos teritorijos naudojimo būdui, pobūdžiui ir tvarkymo režimui pasiūlyti). Nagrinėjamu atveju nustatytas kelio servitutas už detaliojo plano galiojimo ribų vertintinas kaip projektinis pasiūlymas, kuriuo bus vadovaujamasi vykdant teritorijų planavimą ateityje. Kaip matyti iš bylos medžiagos, žemės sklypas, esantis ( - ), Kaunas, nėra suformuotas ir nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Šią aplinkybę patvirtina VĮ Registrų centro Kauno filialo pateikta kadastro žemėlapio ištrauka.

33UAB „Judex“ apeliaciniame skunde teigia, kad kelio servitutui privažiuoti prie pastatų, kurį pasiūlyta nustatyti įsakymu, nėra poreikio ir būtinybės, nes prie šių pastatų gali būti patenkama iš kitos pusės, t. y. ne iš ( - ), o iš ( - ). Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003-12-30 įsakymu Nr. A–2282 buvo patvirtintas ( - ), Kaunas, detalusis planas. Kaip vienas iš šio detaliojo plano projektinių siūlymų buvo kelių schema. Šioje schemoje pažymėti projektuojami ir esami įvažiavimai, laikini keliai-servitutai. Toje vietoje (iš ( - )), kur nustatytas ginčijamas kelio servitutas, kelių schemoje pažymėtas esamas įvažiavimas, o iš ( - ) – kaip projektuojamas įvažiavimas. Kelių schemos brėžinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996-12-15 įsakymu Nr. 159 patvirtintų Detaliųjų planų taisyklių 39 punktu, todėl atmestini pareiškėjo argumentai, kad šia schema nebuvo galima vadovautis. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad prieš teikiant tvirtinti bendrojo, specialiojo ir detaliojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai turi būti suderinti su atitinkamo lygmens galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, įregistruotais teritorijų planavimo dokumentų registre, bei turi turėti planavimo sąlygas išdavusių institucijų motyvuotas išvadas dėl parengtų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių derinimo. Be kita ko, Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 12 d. sprendime konstatuota, jog atsakovai neįrodė savo teiginio, kad ieškovai prie savo statinių galėtų privažiuoti kitais keliais (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsnis) ... >, kuris Kauno apygardos teismo 2008 m. gruodžio 22 d. nutartimi paliktas nepakeistas. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai nurodė, kad žemės sklypai ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ) yra suformuoti ir įregistruoti nekilnojamo turto registre, tačiau nei viename iš jų nėra nustatytas ir įregistruotas kelio servitutas, suteikiantis teisę patekti į pastatus, esančius ( - ).

34Nenustatyta jokių visuomenės sveikatos apsaugą (maisto produktų, gaminamų ir tiekiamų žmonėms) reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų. Pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje dalyje yra teisėtas ir pagrįstas.

35Kadangi apeliacinio skundo 1.2 reikalavimas yra glaudžiai susijęs ir išvestinis iš 1.1 reikalavimo, tai nepatenkinus UAB „Judex“ pastarojo reikalavimo netenkintinas ir reikalavimas dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-06 įsakymo Nr. A–1622 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo“ dalies dėl detaliojo plano sprendinių – brėžinyje nurodyto servituto žemės sklypui, esančiam ( - ), Kaune, ribų, pagal kurias nustatytas pasiūlymas nustatyti kelio servitutą privažiuoti iki pastatų, kurių pažymėjimai plane yra 4H1p, 10G2p, 11F1p, 13H1p, 14F1p, 15F1g, 16F1g ir 17H1P panaikinimo, todėl apeliacinės instancijos teismas šio bylos aspekto plačiau nenagrinėja ir dėl jo nepasisako.

36Įvertinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, vertino faktines bylos aplinkybes, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Apeliacinį skundą tenkinti jame išdėstytais motyvais nėra jokio juridinio pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

38Pareiškėjo UAB „Judex“ apeliacinis skundas netenkinamas.

39Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 8 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo UAB „Judex“ apeliacinį skundą atmesti.

40Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „Judex“ (toliau – ir Bendrovė) skundu ir patikslintais... 5. Paaiškino, kad Bendrovei nuosavybės teise priklauso pastatai adresu ( - ),... 6. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į skundus (b.... 7. Nurodė, kad pagal Teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 8... 8. II.... 9. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 8 d. sprendimu skundą... 10. Nurodė Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5... 11. Nurodė Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalį, 23 straipsnio 1... 12. Atsakovo atstovo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovų paaiškinimais... 13. Nurodė, kad pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis ir buvusios AB... 14. III.... 15. Pareiškėjas UAB „Judex“ apeliaciniu skundu (b. l. 30-40, III t.) prašo... 16. Nurodo ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo... 17. Mano, kad Įsakyme numatytas pasiūlymas nustatyti kelio servitutą... 18. Tvirtina, kad kelio servitutui privažiuoti iki pastatų, kurį pasiūlyta... 19. Tvirtina, kad Įsakyme pateiktas pasiūlymas nustatyti servitutą toje vietoje,... 20. Mano, kad Įsakyme numatyti pasiūlymai prieštarauja viešajam interesui,... 21. IV.... 22. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį... 23. Nurodo, kad Įsakymu buvo patvirtintas detalusis planas, kuriuo buvo... 24. Tretieji suinteresuoti asmenys R. R., A. R., UAB „Deilena“, K. G.... 25. Teisėjų kolegija... 26. V.... 27. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 28. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Kauno miesto savivaldybės... 29. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (2004 m. sausio 15 d.... 30. Ginčijamo detaliojo plano teritorijos tvarkymo režimo pagrindinių... 31. Be to, Kauno apskrities viršininkas 2006-01-23 įsakymu Nr. 02–01–773... 32. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1–239... 33. UAB „Judex“ apeliaciniame skunde teigia, kad kelio servitutui privažiuoti... 34. Nenustatyta jokių visuomenės sveikatos apsaugą (maisto produktų, gaminamų... 35. Kadangi apeliacinio skundo 1.2 reikalavimas yra glaudžiai susijęs ir... 36. Įvertinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 38. Pareiškėjo UAB „Judex“ apeliacinis skundas netenkinamas.... 39. Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 8 d. sprendimą palikti... 40. Nutartis neskundžiama....