Byla 2YT-613-750/2017
Dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei R. M., tretiesiems asmenims Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Nemuno deltos regioninio parko direkcijai dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,

2sekretoriaujant Vaidai Gumuliauskienei,

3dalyvaujant pareiškėjai R. M.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos R. M. prašymą dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei R. M., tretiesiems asmenims Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Nemuno deltos regioninio parko direkcijai dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius,

Nustatė

5Pareiškėja prašo atidėti Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d. sprendimo įvykdymą 12 mėnesių. Prašyme ir teismo posėdyje nurodė, kad Šilutės rajono apylinkės teismas sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1853-750/2012, nustatė 6 mėnesių terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą dėl pagalbinio ūkio pastato, esančio ( - ) 2011 m. pareiškėja žodžiu sudarė sutartį su T. B. projektavimo įmone dėl projektinės dokumentacijos parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo, tačiau projektuotojas nesugebėjo jų tinkamai paruošti dėl reikiamų kvalifikacijos pažymėjimo neturėjimo. 2013 m. birželio 5 d. pareiškėja sudarė naują projektavimo paslaugų sutartį Nr. PP-13/06/05-01 su UAB ( - ) dėl projektavimo darbų atlikimo, visos dokumentacijos parengimo bei statybą leidžiančio dokumento gavimo. 2012 m. birželio 5 d. gauti specialieji paveldosauginiai reikalavimai iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio, 2013 m. gegužės 27 d. gauti specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, 2013 m. birželio 4 d. suderinta sklypo topografinė nuotrauka.

62013 m. rugsėjo 2 d. teismas nutartimi terminą pratęsė 5 mėnesiams. 2014 m. gegužės 20 d. teismas atidėjo sprendimo įvykdymą 9 mėnesiams. 2015m. kovo 19 d. nutartimi teismas atidėjo sprendimo įvykdymo terminą 12 mėn. ir 2016 m. gegužės 25 d. nutartimi atidėjo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1853-750/2012 šešiems mėnesiams.

7Iš karto po Šilutės rajono apylinkės teismo nutarties 2016 m. birželio mėn. sudarė Projektavimo paslaugų sutartį su UAB „( - )“ dėl pastato rekonstravimo pritaikant kaimo turizmui. Yra paruoštas projektinis pasiūlymas pagal kurį 2016 m. gruodžio 23 d. prašoma Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio išduoti specialiuosius paveldosauginius reikalavimus. Jau yra gautas Nemuno deltos regioninio parko direkcijos suderinimas dėl šio projekto. Šiuo nauju projektu norima kuo mažesnėmis sąnaudomis pašalinti savavalinės statybos padarinius. Nurodo, kad šiuo metu pareiškėjos turtinė padėtis sunki ir nėra galimybės įvykdyti teismo sprendimo. Norint pašalinti savavalinės statybos padarinius reikia ruošti papildomus projektus šių padarinių šalinimui , taip pat samdyti specialistus, turinčius atitinkamą kvalifikaciją dėl pastato griovimo darbų .Į šio pastato statybą buvo investuotos nemažos lėšos ir šio pastato nugriovimas skaudžiai atsilieptų pareiškėjos šeimai .

8Suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriuo prašo teismo priimti sprendimą savo nuožiūra ir nurodė, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius 2015 m. rugpjūčio 31 d. raštu Nr. (12.14.-KI)2kl-1422 išdavė specialiuosius paveldosauginius reikalavimus „Pagalbinio ūkio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), Šilutės r. sav., Rusnės sen., Rusnės mstl., Rusnės miestelio istorinėje dalyje – kultūros vertybės kodas 2933, rekonstravimo projekto korektūrai“. Išduodamas specialiuosius reikalavimus Klaipėdos skyrius teikė pastabas pateiktiems projektiniams pasiūlymams. Pareiškėja R. M. kreipėsi į Departamento Klaipėdos skyrių prašydama suderinti pakoreguotus projektinius pagalbinio ūkio pastato, unikalus Nr. ( - ), Šilutės r. sav., Rusnės sen., Rusnės mstl., pasiūlymus. Departamento Klaipėdos skyrius, išnagrinėjęs pateiktus pakoreguotus projektinius pasiūlymus, jiems pritarė 2017 m. sausio 18 d. raštu.

9Suinteresuotas asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriuo prašo pareiškėjos prašymo netenkinti. Nurodė, kad pareiškėja ne pirmą kartą kreipiasi dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo. Prašyme nurodytos faktinės aplinkybės apie 2016 m. birželio mėn. sudarytą naują projektavimo paslaugų sutartį su UAB „( - )“ ir Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos 2016 m. gruodžio 23 d. pateiktą projektinį pasiūlymą suderinti pakoreguoto projekto sprendinius, vertintinos kaip aplinkybės, kuriomis atsakovė vilkina įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą. Pažymėjo, kad savavališkos statybos padarinių pašalinimas įteisinant ar nugriaunant statinius yra įstatymų pažeidimų pašalinimas bei visuomenės interesų gynimas, o ne tokio statinio statytojo (savininko) pažeistų teisių gynimas. Todėl sprendžiant klausimą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo reikia remtis teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principu, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, būtina nustatyti, ar atidėjus sprendimo vykdymą bus užtikrintas jo įvykdymas, ar nebus sumenkintas pats sprendimas ir ar nebus pažeisti teisėti ieškovo interesai.

10Suinteresuotas asmuo Nemuno deltos regioninio parko direkcija atsiliepimo į prašymą nepateikė.

11Į posėdį neatvyko suinteresuotų asmenų atstovai, apie posėdžio laiką ir vietą informuoti tinkamai, prašymą bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant pateikė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas, kiti suinteresuoti asmenys prašymų bylą nagrinėjant nedalyvaujant nedalyvaujant nepateikė.

12Prašymas atmestinas.

13Iš bylos medžiagos, pareiškėjos paaiškinimo matyti, kad Šilutės rajono apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 19 d. sprendimu įpareigojo atsakovę R. M. per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, užfiksuotus 2011 m. spalio 6 d. savavališkos statybos akte Nr. SSA-30-111006-00070, parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, statybą leidžiančio dokumento kopiją pateikiant Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, o per nustatytą terminą neįvykdžius šio reikalavimo, įpareigojo atsakovę R. M. savo lėšomis per mėnesį likviduoti savavališkos statybos padarinius - išardyti savavališkai rekonstruoto pagalbinio ūkio pastato, esančio Neringos g. 56, Rusnėje, Šilutės r. sav., dalis ir sutvarkyti statybvietę.

14Šilutės rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartimi iš dalies tenkintas R. M. prašymas ir atidėtas 5 mėnesiams nuo nutarties įsiteisėjimo dienos Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 11 d. sprendimo įvykdymas. 2014 m. gegužės 20 d. teismas atidėjo sprendimo įvykdymą 9 mėnesiams, 2015 m. kovo 19 d. nutartimi teismas atidėjo sprendimo įvykdymo terminą 12 mėn. 2016 m. gegužės 25 d. nutartimi teismas atidėjo sprendimo įvykdymo terminą 6 mėnesiams.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 284 str. 1 d. teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Kadangi šių nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendros sprendimo vykdymo tvarkos, teismo sprendimo vykdymas gali būti atidedamas ar išdėstomas tik išimtiniais atvejais. Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo aktualūs yra CK 1.2 str. 1 d. įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos pusių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai. Be to, suinteresuoto asmens siūlomi teismo sprendimo įvykdymo terminai turi atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus.

16Pareiškėjos R. M. teigimu, siekiant įteisinti savavališką statybą ir siekdama išsaugoti pastatą, ji 2011 m. sudarė projektavimo sutartį su T. B. projektavimo įmone. Projektuotojas iki 2013 m. gegužės mėnesio ruošė visus reikiamus dokumentus, tačiau su šio projektuotojo parengtu projektu pareiškėja nesutiko todėl, kad pagal šį projektą būtų reikėję nugriauti 2/3 pastato. 2013 m. birželio 5 d. sudarė naują sutartį su UAB ( - ). 2012 m. birželio 5 d. gauti specialieji paveldosauginiai reikalavimai iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio, 2013 m. gegužės 27 d. gauti specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, 2013 m. birželio 4 d. suderinta sklypo topografinė nuotrauka. 2016 m. birželio mėnesį vėl pasirinktas kitas projektuotojas ir sudaryta sutartis su UAB „( - )“. Sutartyje numatytas projektavimo darbų pabaigos terminas – 2017 m. birželio 27 d. Projektinis pasiūlymas 2016 m. gruodžio 9 d. buvo suderintas su Nemuno deltos regioninio parko direkcija, o 2017-01-18 jam pritarė Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

17Teismas, įvertindamas pareiškėjos nurodytas aplinkybes, konstatuoja, jog pareiškėja R. M. savo veiksmais vilkina Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 11 d. sprendimo įvykdymą. Pareiškėja net tris kartus keitė pasirinktus projektuotojus. Pažymėtina, kad jau 2014 m. balandžio 3 d. buvo išduotas statybos leidimas Nr. LNS-37-140403-00023 rekonstruoti savavališkos statybos akte užfiksuotą statinį – pagalbinio ūkio paskirties pastatą, adresu ( - ), tačiau 2017 m. sausio 5 d. Statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi aktu Nr. LNS-37-140403-00023, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos nustatė, kad savavališkai rekonstruotas statinys neatitinka 2014 m. Pagalbinio ūkio paskirties pastato rekonstravimo projekto Nr. NDP-13836-TP sprendinių ir konstatuotas teismo sprendimo neįvykdymo faktas. Pareiškėjai jau net keturis kartus buvo atidėtas teismo sprendimo įpareigojimo įvykdymo terminas, pareiškėja ne kartą ankstesniuose prašymuose atidėti teismo sprendimo vykdymą dėstė analogiškas aplinkybes apie naujų sutarčių su projektuotojais sudarymą bei pakoreguoto projekto derinimą. Pareiškėja savo pasyviu elgesiu, tai yra neveikimu, nevykdo privalomo įvykdyti įsiteisėjusio teismo sprendimo įpareigojimų. Sutartyje numatytas su UAB „( - )“ projektavimo darbų pabaigos terminas – 2017 m. birželio 27 d., nesuponuoja išvados ir neįrodo, kad po šio termino teismo sprendimas bus įvykdytas, ką įrodo ir 2011 m. sudaryta sutartis su T. B. projektavimo įmone, kuomet praėjus beveik dviems metams nuo sutarties sudarymo pareiškėja pasirinko kitą projektavimo įmonę, tuomet po beveik 3 metų vėl buvo pasirinkta dar viena projektavimo įmonė.

18Pareiškėjos teiginiai apie tai, kad jos materialinė padėtis sunki ir nėra galimybės įvykdyti teismo sprendimo nėra pagrįsti jokiais įrodymais.

19Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, į tai, kad sprendimas neįvykdytas jau beveik 5 metus bei tai, kad pareiškėjai jau keturis kartus buvo atidėtas sprendimo įvykdymo terminas pakankamai ilgiems laikotarpiams, pareiškėjos prašymas atmestinas

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 str.,

Nutarė

21R. M. prašymą atmesti.

22Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,... 2. sekretoriaujant Vaidai Gumuliauskienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai R. M.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 5. Pareiškėja prašo atidėti Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m.... 6. 2013 m. rugsėjo 2 d. teismas nutartimi terminą pratęsė 5 mėnesiams. 2014... 7. Iš karto po Šilutės rajono apylinkės teismo nutarties 2016 m. birželio... 8. Suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos... 9. Suinteresuotas asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 10. Suinteresuotas asmuo Nemuno deltos regioninio parko direkcija atsiliepimo į... 11. Į posėdį neatvyko suinteresuotų asmenų atstovai, apie posėdžio laiką ir... 12. Prašymas atmestinas.... 13. Iš bylos medžiagos, pareiškėjos paaiškinimo matyti, kad Šilutės rajono... 14. Šilutės rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartimi iš dalies... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 284 str. 1 d. teismas turi teisę... 16. Pareiškėjos R. M. teigimu, siekiant įteisinti... 17. Teismas, įvertindamas pareiškėjos nurodytas aplinkybes, konstatuoja, jog... 18. Pareiškėjos teiginiai apie tai, kad jos materialinė padėtis sunki ir nėra... 19. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, į tai, kad sprendimas neįvykdytas jau... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 str.,... 21. R. M. prašymą atmesti.... 22. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama...