Byla I-9608-244/2015
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Liudmilos Zaborovskos, teisėjų Jolantos Malijauskienės ir Henriko Sadausko, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Linui Meškiui, atsakovo atstovams Živilei Gasiulienei ir Robertui Dauskurtui, trečiojo suinteresuoto asmens VšĮ „Žaliasis taškas“ atstovui advokatui Tomui Šliogeriui, trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Coca-cola HBC Lietuva“ atstovei advokatei Akvilei Bieliauskaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Super Montes“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims

2UAB „Metrail“, VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacijai, VšĮ „Žaliasis taškas“, UAB „Ekstara“ ir

3UAB „Coca-cola HBC Lietuva“ dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

4Pareiškėja UAB ,,Super Montes“ skunde ir patikslintame skunde (T. I, b. l. 1–6; T. II, b. l. 64–77) prašo panaikinti Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Departamentas) 2015-05-12 sprendimo Nr. VR-17.5-35 ,,Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ 8.1, 8.21 ir 15.5 punktus.

5Pareiškėja skunde paaiškino, kad Departamentas skundžiamo sprendimo 8.1, 8.21 ir 15.5 punktais panaikino UAB ,,Metrail“ išrašytus pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, išduotus UAB ,,Super Montes“. Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno rajono agentūra (toliau – Kauno rajono agentūra), atlikusi UAB ,,Super Montes“ mokestinio laikotarpio nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 planinį / veiklos vykdymo / išduotų dokumentų teisėtumo patikrinimą, pažeidimų nenustatė. UAB ,,Super Montes“ išrašytos PVM sąskaitos faktūros pagrindžia, kad plastikinės (PET) ir metalinės pakuotės UAB ,,Metrail“ buvo pristatytos. Be to, UAB ,,Super Montes“ metalinių pakuočių pristatymą UAB ,,Metrail“ pagrindžia 2013 metais UAB ,,Metrail“ išrašyti krovinių važtaraščiai. Departamentas konstatavo, kad pažeidimus padarė UAB ,,Metrail“, tačiau ginčijamo akto 8.1, 8.21 ir 15.5 punktais buvo panaikinti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai, išduoti UAB ,,Super Montes“, o tai tiesiogiai daro įtaką bendrovės teisėms ir teisėtiems interesams. UAB ,,Super Montes“ bus netinkamai įvykdžiusi savo sutartinius įsipareigojimus UAB ,,Ekstara“ ir pastarajai bendrovei privalės atlyginti žalą (nuostolius). Departamento pareigūnai, UAB ,,Metrail“ patikrinimo metu nustatę šios įmonės veiklos pažeidimų, turėjo pareigą sudaryti sąlygas visiems asmenims (taip pat ir UAB ,,Super Montes“), kurių interesus gali paveikti priimami administraciniai aktai, būti išklausytiems. Bendrovei nebuvo sudarytos sąlygos pateikti savo paaiškinimus, dokumentus ar atsikirtimus. Iš ginčijamo sprendimo turinio net nėra aišku, kuo remdamasis Departamentas panaikino konkrečiai UAB ,,Super Montes“ išduotus gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus ir kokį konkretų teisės pažeidimą UAB ,,Metrail“ padarė. Nėra aišku, ar UAB ,,Metrail“ išrašyti ir UAB ,,Super Montes“ išduoti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai buvo panaikinti dėl to, kad UAB ,,Metrail“ išdavė pažymas didesniam atliekų kiekiui, ar dėl to, kad UAB ,,Metrail“ išdavė pažymas už tas apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų rūšis, už kurias išduoti pažymas neturėjo teisės, ar dėl kitų priežasčių. Priėmus skundžiamą sprendimą tampa negaliojančiais UAB „Super Montes“ išrašyti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai, išduoti VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacijai ir VšĮ „Žaliasis taškas“; VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacijos ir VšĮ „Žaliasis taškas“ išduoti dokumentai savo nariams. VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacijos ir VšĮ „Žaliasis taškas“ nariai netenka mokestinės lengvatos už aplinkos teršimą ir įgyja pareigą sumokėti mokestį. Minėtų organizacijų nariai įgyja teisę reikalauti nuostolių atlyginimo iš VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacijos ir VšĮ „Žaliasis taškas“. VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacija ir VšĮ „Žaliasis taškas“ įgyja teisę reikalauti nuostolių atlyginimo iš UAB „Ekstara“ ir / arba subtiekėjo UAB „Super Montes“. Dėl aplinkos apsaugos institucijų kaltės UAB „Metrail“ galimai buvo neteisėtai ir nepagrįstai suteikta teisė tvarkyti metalinių pakuočių atliekas ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus, o UAB „Super Montes“, UAB „Ekstara“, VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacija ir VšĮ „Žaliasis taškas“ dėl galimai aplaidžios aplinkos apsaugos institucijų veiklos ir jų kaltės patyrė teisines pasekmes. Skundžiamas sprendimas yra neteisėtas, kadangi sankcijos gali būti taikomos tik esant kaltei, o šiuo atveju skundžiamo sprendimo pasekmės kyla tretiesiems asmenims, neatlikusiems jokių neteisėtų kaltų veiksmų. Be to, jis neatitinka Viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) reikalavimų, gero administravimo bei teisės būti išklausytam principų.

6Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimuose į skundą ir patikslintą skundą (T. I, b. l. 185–191; T. III, b. l. 43–51) prašo skundą ir patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstus.

7Atsiliepimuose į skundą ir patikslintą skundą atsakovas paaiškino, kad ginčijamu sprendimu buvo patvirtintas Departamento Vilniaus miesto agentūros (toliau – Vilniaus miesto agentūra) 2015-03-09 patikrinimo aktas Nr. VR-14.7-101, surašytas atlikus UAB „Metrail“ patikrinimą, ir tiesioginių teisinių pasekmių UAB „Super Montes“ nesukelia, nes yra naikinami UAB „Metrail“ išduoti išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai. UAB „Super Montes“ neturi materialinio teisinio suinteresuotumo dėl ginčo objekto, nes pareiškėjos pateiktų reikalavimų nagrinėjimas nesukels jai tiesioginių teisinių pasekmių, t. y. pareiškėjos teisės ir pareigos nepasikeis. Faktas, kad Kauno agentūra, atlikusi planinį 2013 metų UAB „Super Montes“ išduotų dokumentų teisėtumo patikrinimą, nustatė, kad UAB „Super Montes“, vykdydama veiklą 2013 metais, teisės pažeidimų nepadarė, šios administracinės bylos faktinių aplinkybių kontekste yra teisiškai nereikšmingas, nes Vilniaus miesto agentūra atliko ne UAB „Super Montes“, o

8UAB „Metrail“ 2013 metų patikrinimą dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų perdirbimą įrodančių dokumentų išrašymo teisėtumo ir Vilniaus miesto agentūros 2015-03-09 patikrinimo akte Nr. VR-14.7-101 atsispindi UAB „Metrail“ naikintini išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai, o ne UAB „Super Montes“. Departamentas skundžiamu sprendimu panaikino ne tik UAB „Metrail“ išrašytus atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, kurių gavėjas yra UAB „Super Montes“, bet ir visus UAB „Metrail“ metalinių, PET pakuočių atliekų naudotojo (perdirbėjo) ir (ar) eksportuotojo išrašytus pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. Atsakovo teigimu, pareiškėja UAB „Super Montes“ savo materialinį teisinį suinteresuotumą ginčo objektu kildina iš sutartinių santykių. UAB „Super Montes“ nurodyti hipotetinio pobūdžio ateityje galimai kilsiantys civilinės sutartinės atsakomybės taikymo klausimai kyla iš civilinių sutarčių, bet ne iš skundžiamo administracinio akto. Atsakovas nesutinka su UAB „Super Montes“ argumentu dėl valstybės institucijų atsakomybės už galimai neteisėtai ir nepagrįstai UAB „Metrail“ suteiktą teisę tvarkyti atliekas ir išduoti jų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus. Atsakovo teigimu, UAB „Metrail“ įtraukimas į turinčių teisę išrašyti atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą ir įmonės patikrinimas dėl išrašytų dokumentų yra visiškai nesusijusios procedūros. Taip pat nėra teisinio pagrindo teigti, kad buvo neįgyvendinta Atliekų tvarkymo įstatymo 34(25) str. 3 dalis. Departamentas įvykdė visus teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų patikrinimų atlikimo tvarką, reikalavimus ir teisės aktų nustatytas informavimo procedūras. Skundžiamas Departamento sprendimas atitinka VAĮ 8 str. keliamus reikalavimus, nes pagrįstas išsamia faktinių aplinkybių analize bei norminiais teisės aktais.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo VšĮ „Žaliasis taškas“ atsiliepime į patikslintą skundą (T. II, b. l. 131–141) prašo patenkinti UAB „Super Montes“ skundą ir panaikinti Departamento 2015-05-12 sprendimą Nr. VR-17.5-35 ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo VšĮ „Žaliasis taškas“ atsiliepime paaiškino, kad

11gamintojai ir importuotojai turi įstatymų nustatytą pareigą tvarkyti pakuočių atliekas. Tam gamintojai ir importuotojai privalo steigti organizacijas, tokias kaip VšĮ „Žaliasis taškas“. Organizacijos, nupirkusios pakuočių atliekų tvarkymo paslaugas ir gavusios atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus, juos paskirsto gamintojams ir importuotojams, o pastarieji įgyja mokesčio lengvatą. Organizacijos nariai 2013 metais nėra padarę nė vieno teisės pažeidimo. Sprendimas panaikinti mokesčio lengvatą yra sankcija, kurios vertė yra mažiausiai 14 milijonų eurų, taigi daro esminį poveikį ūkinei veiklai ir pažeidžia viešąjį interesą, nes gamintojai ir importuotojai baudos sąnaudas bus priversti įtraukti į produktų sąnaudas. Taigi organizacijos nariams yra taikoma atsakomybė be kaltės už trečiojo asmens veiksmus, kuriems nei jie, nei jų organizacija negali turėti įtakos. Iš skundžiamo sprendimo neaišku, dėl kokio konkretaus pažeidimo yra panaikintas konkretus įrodantis dokumentas. Skundžiamame sprendime nėra aiškiai įvardytos VšĮ „Žaliasis taškas“ ar jos nariams kylančios teisės ir pareigos. Taigi sprendimas neatitinka VAĮ 3, 8 str. reikalavimų, gero administravimo principo. Nors UAB „Metrail“ siekė dalyvauti patikrinime ir teikti paaiškinimus, Departamentas jai tokių galimybių nesudarė, be to, UAB „Metrail“ objektyviai negalėjo per Departamento nustatytą 30 dienų terminą pateikti pastabų dėl patikrinimo akto, tačiau Departamentas šio termino nepratęsė pagal UAB „Metrail“ prašymą.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Coca-cola HBC Lietuva“ atsiliepime į patikslintą skundą (T. III, b. l. 9–15) prašo tenkinti UAB „Super Montes“ skundą ir panaikinti Departamento 2015-05-12 sprendimo Nr. VR-17.5-35 8.1, 8.21 ir 15.5 punktus.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Coca-cola HBC Lietuva“ atsiliepime paaiškino, kad skundžiamame sprendime remiamasi Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) normomis, tačiau šio įstatymo 16 str. 1 ir 3 d. nereguliuoja ginčo santykių. Šiuo atveju Departamentas turėjo taikyti specialius teisės aktus. Be to, Departamentas šiuo atveju neatliko mokestinio patikrinimo, o remiantis Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 str. 3 dalimi, MAĮ 2 str. 16 dalimi,

14UAB „Metrail“ negali būti laikoma mokesčio už aplinkos teršimą atliekomis mokėtoja, nes mokestį moka gamintojai ir importuotojai, o UAB „Metrail“ yra atliekų tvarkytojas. Skundžiamas sprendimas neatitinka individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų, nes: 1) iš jo neįmanoma suprasti, dėl kokio konkretaus pažeidimo yra panaikinti UAB „Metrail“ išduoti įrodantys dokumentai; 2) neparemtas įrodymais, patvirtinančiais UAB „Metrail“ padarytus teisės aktų pažeidimus; 3) nėra aiškiai įvardytos UAB „Metrail“, VšĮ „Žaliasis taškas“ kylančios teisės ir pareigos; 4) Departamentas į sprendimo priėmimo procedūrą neįtraukdamas VšĮ „Žaliasis taškas“, jos narių pažeidė jų teisę į gynybą ir nesilaikė gero administravimo principų. Nors Departamentas priimdamas skundžiamą sprendimą rėmėsi MAĮ 132 str., tačiau VšĮ „Žaliasis taškas“ ir UAB „Coca-cola HBC Lietuva“ nėra padarę nė vieno teisės pažeidimo, todėl sankcijos (mokestinės lengvatos panaikinimas) UAB „Coca-cola HBC Lietuva“ negali būti taikomos.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Ekstara“ atsiliepime į patikslintą skundą (T. III, b. l. 30–34) prašo tenkinti UAB „Super Montes“ skundą.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Ekstara“ atsiliepime paaiškino, kad nors skundžiamu sprendimu buvo panaikinti UAB „Metrail“ išduoti atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai, tačiau tiesioginės teisinės pasekmės yra sukeliamos UAB „Super Montes“ ir UAB „Ekstara“. Nors

17UAB „Ekstara“ neatliko jokių neteisėtų veiksmų (neveikimo), jau gavo iš sutarties kontrahento

18VšĮ „Žaliasis taškas“ reikalavimą atlyginti žalą. Pačios valstybės institucijos yra atsakingos dėl atsiradusių teisinių pasekmių, nes UAB „Metrail“ buvo galimai neteisėtai ir nepagrįstai suteikta teisė tvarkyti metalinių pakuočių atliekas. Dėl galimai aplaidžios valstybės institucijų veiklos teisines pasekmes patiria UAB „Ekstara“, VšĮ „Žaliasis taškas“ ir VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacija. Nė vienas iš minėtų asmenų nedalyvavo skundžiamo sprendimo priėmimo procedūroje ir apie ją nežinojo. Mokestinės lengvatos panaikinimas savo pobūdžiu laikytinas sankcija. Sankcijos gali būti taikomos tik esant kaltei, tačiau minėtų asmenų kaltės nėra.

19Skundas netenkintinas.

20Pareiškėja UAB „Super Montes“ nagrinėjamą administracinį ginčą iškėlė dėl Departamento 2015-05-12 sprendimo Nr. VR-17.5-35 dalies, priimto atlikus kitos įmonės, t. y. UAB „Metrail“, patikrinimą.

21Vienas iš reikalavimų, įgyvendinant teisę kreiptis į administracinį teismą, yra suinteresuoto asmens kreipimasis dėl teisės ar įstatymų saugomo intereso pažeidimo. Suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą nereiškia teisės reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą tik dėl to, kad būtų apginta jo (pareiškėjo) subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1157/2009). Šis reikalavimas kildinamas iš Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos bendrosios nuostatos, jog kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.

22Jei bylos nagrinėjimo metu nustatoma, kad kreipęsis teisminės gynybos asmuo neturėjo materialiosios reikalavimo teisės arba tokia teisė išnyko, ši aplinkybė yra reikšminga teismui priimant byloje atitinkamą procesinį sprendimą dėl bylos baigties (Lietuvos vyriausiojo administracinio 2011 m. rugsėjo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-321/2011). Konstatavus, kad asmens teisės skundžiamu administraciniu aktu ar veiksmu (neveikimu) nebuvo pažeistos, turi būti priimamas administracinio teismo sprendimas asmens skundą atmesti (ABTĮ

2388 str. 1 p.) (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-505/2009).

24Rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, kad pareiškėjos prašomais panaikinti Departamento 2015-05-12 sprendimo Nr. VR-17.5-35 8.1 ir 8.21 punktais konstatuota, kad UAB „Metrail“ išrašyti metalinių pakuočių sutvarkymą įrodantys dokumentai naikintinais laikytini šie: 2013-08-22 pakuočių atliekų naudotojo (perdirbėjo) ir (ar) eksportuotojo išrašytas pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantis dokumentas Nr. 1314VI0001-4994-5644 iš dalies 58,43 tonoms išduotą UAB „Super Montes“; 2013-11-25 pakuočių atliekų naudotojo (perdirbėjo) ir (ar) eksportuotojo išrašytas pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantis dokumentas Nr. 1314VI0012-4994-5644 iš dalies 58,43 tonoms išduotą UAB „Super Montes“ už 334,679 tonos, išduotas UAB „Super Montes“.

25Pareiškėjos prašomu panaikinti Departamento 2015-05-12 sprendimo Nr. VR-17.5-35 15.5 punktu konstatuota, kad naikintinu laikytinas UAB „Metrail“ 2013-12-03 išrašytas pakuočių atliekų naudotojo (perdirbėjo) ir (ar) eksportuotojo išrašytas pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantis dokumentas Nr. 1317VI0003-4994-5644 už 81,84 tonos, išduotas UAB „Super Montes“.

26Taigi matyti, kad pareiškėja UAB „Super Montes“ skundu siekia, kad liktų nepanaikinti UAB „Metrail“ jai išrašyti pakuočių sutvarkymą įrodantys dokumentai.

27Pareiškėja teigia, kad skundžiamas sprendimas daro tiesioginę įtaką jos teisėms, kadangi jį priėmus tampa negaliojantys UAB „Super Montes“ išrašyti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai, išduoti VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacijai ir VšĮ „Žaliasis taškas“; VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacijos ir VšĮ „Žaliasis taškas“ išduoti dokumentai savo nariams; VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacijos ir VšĮ „Žaliasis taškas“ nariai netenka mokestinės lengvatos už aplinkos teršimą ir įgyja pareigą sumokėti mokestį; minėtų organizacijų nariai įgyja teisę reikalauti nuostolių atlyginimo iš VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacijos ir VšĮ „Žaliasis taškas“; VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacija ir VšĮ „Žaliasis taškas“ įgyja teisę reikalauti nuostolių atlyginimo iš UAB „Ekstara“ ir / arba subtiekėjo UAB „Super Montes“.

28Teisėjų kolegija, išanalizavusi byloje esančius rašytinius įrodymus bei pareiškėjos argumentus, daro išvadą, kad skundžiamas sprendimas daro įtaką UAB „Super Montes“ teisėms ir pareigoms, bet ne tiesiogiai, kad būtų galima pripažinti, jog UAB „Super Montes“, kaip pareiškėja, nagrinėjamoje byloje turi reikalavimo teisę. UAB „Super Montes“ suinteresuotumas byloje yra netiesioginis, pagrįstas sutartiniais santykiais su UAB „Metrail“ ir kitais trečiaisiais suinteresuotais asmenimis. UAB „Super Montes“ savo teises, kilusias iš sutartinių santykių, galės apginti kaip ieškovė, pareikšdama ieškinį dėl žalos atlyginimo. Byloje dėl Departamento 2015-05-12 sprendimo Nr. VR-17.5-35 dalies panaikinimo ji savo interesams galėtų atstovauti nebent kaip trečiasis suinteresuotas asmuo. O tiesiogines teisines pasekmes skundžiamas sprendimas sukelia tik

29UAB „Metrail“, kurios atžvilgiu jis ir priimtas. Administracinėje byloje ginčo išsprendimas turi sukelti tokias tiesiogines pasekmes ginčo šalims, kurios kyla iš paties ginčijamo akto (sprendimo) priėmimo, šiame akte nustatytų teisių ar pareigų.

30Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015-10-06 nutartyje administracinėje byloje Nr. P-94-602/2015, kurioje UAB „Klaipėda Recycling“ ginčijo Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento sprendimą, priimtą nustačius, kad buvo neteisėtai išrašytas pakuočių atliekų surinkėjo ar mišrių komunalinių atliekų apdorotojo pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantis dokumentas, atsisakė atnaujinti procesą. Minėtoje byloje UAB „Assortas“ nebuvo įtraukta į bylos nagrinėjimą, nors atliekų sutvarkymą įrodantis dokumentas buvo išrašytas UAB „Assortas“ atstovaujančiai organizacijai. Taigi, kaip matyti, minėtoje byloje UAB „Assortas“ net nebuvo sudaryta galimybė atnaujinus bylą dalyvauti trečiojo suinteresuoto asmens teisėmis. Ir nors nagrinėjamos bylos ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylos faktinės aplinkybės skiriasi (nagrinėjamoje byloje panaikinti atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai, išrašyti UAB „Super Montes“, o LVAT nagrinėtoje byloje – organizacijai, atstovaujančiai įmonę), tačiau iš minėtos bylos matyti, kad įmonės suinteresuotumas tokio pobūdžio bylose negali būti vertinamas kaip suteikiantis jai teisę apskųsti kitos įmonės atžvilgiu priimtą sprendimą.

31Taigi darytina išvada, kad nagrinėjamoje byloje skundžiamu administraciniu aktu nebuvo pažeistos UAB „Super Montes“ teisės, todėl pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

32Kadangi byloje nustatyta, kad skundžiamas sprendimas nedaro įtakos pareiškėjos „Super Montes“ teisėms ir pareigoms, kitų skundo argumentų teismas nenagrinėja, nes jie nėra reikšmingi. Atsižvelgiant į tai, netenkintini trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Coca-cola HBC Lietuva“ prašymas skirti atsakovo serverio ekspertizę bei atsakovo prašymas sustabdyti šią bylą.

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

34Pareiškėjos UAB „Super Montes“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

35Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. UAB „Metrail“, VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacijai, VšĮ „Žaliasis... 3. UAB „Coca-cola HBC Lietuva“ dėl sprendimo panaikinimo,... 4. Pareiškėja UAB ,,Super Montes“ skunde ir patikslintame skunde (T. I, b. l.... 5. Pareiškėja skunde paaiškino, kad Departamentas skundžiamo sprendimo 8.1,... 6. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos... 7. Atsiliepimuose į skundą ir patikslintą skundą atsakovas paaiškino, kad... 8. UAB „Metrail“ 2013 metų patikrinimą dėl gaminių ir (ar) pakuočių... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo VšĮ „Žaliasis taškas“ atsiliepime į... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo VšĮ „Žaliasis taškas“ atsiliepime... 11. gamintojai ir importuotojai turi įstatymų nustatytą pareigą tvarkyti... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Coca-cola HBC Lietuva“ atsiliepime į... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Coca-cola HBC Lietuva“ atsiliepime... 14. UAB „Metrail“ negali būti laikoma mokesčio už aplinkos teršimą... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Ekstara“ atsiliepime į patikslintą... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Ekstara“ atsiliepime paaiškino, kad... 17. UAB „Ekstara“ neatliko jokių neteisėtų veiksmų (neveikimo), jau gavo... 18. VšĮ „Žaliasis taškas“ reikalavimą atlyginti žalą. Pačios valstybės... 19. Skundas netenkintinas.... 20. Pareiškėja UAB „Super Montes“ nagrinėjamą administracinį ginčą... 21. Vienas iš reikalavimų, įgyvendinant teisę kreiptis į administracinį... 22. Jei bylos nagrinėjimo metu nustatoma, kad kreipęsis teisminės gynybos asmuo... 23. 88 str. 1 p.) (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m.... 24. Rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, kad pareiškėjos prašomais panaikinti... 25. Pareiškėjos prašomu panaikinti Departamento 2015-05-12 sprendimo Nr.... 26. Taigi matyti, kad pareiškėja UAB „Super Montes“ skundu siekia, kad liktų... 27. Pareiškėja teigia, kad skundžiamas sprendimas daro tiesioginę įtaką jos... 28. Teisėjų kolegija, išanalizavusi byloje esančius rašytinius įrodymus bei... 29. UAB „Metrail“, kurios atžvilgiu jis ir priimtas. Administracinėje byloje... 30. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015-10-06... 31. Taigi darytina išvada, kad nagrinėjamoje byloje skundžiamu administraciniu... 32. Kadangi byloje nustatyta, kad skundžiamas sprendimas nedaro įtakos... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 34. Pareiškėjos UAB „Super Montes“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 35. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...