Byla 2S-750-163/2014
Dėl LR valstybinės darbo ginčų inspekcijos Klaipėdos skyriaus Darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Stevi transport“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 10 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Stevi transport“ ieškinį atsakovui I. S. dėl LR valstybinės darbo ginčų inspekcijos Klaipėdos skyriaus Darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti LR valstybinės darbo ginčų inspekcijos Klaipėdos skyriaus Darbo ginčų komisijos 2013-11-12 sprendimą Nr. DGKS-1037.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-01-10 nutartimi nustatė ieškovei 10 kalendorinių dienų terminą pašalinti ieškinio trūkumus – pateikti teismui ieškinį, atitinkantį proceso teisės normų jam keliamus tiek bendruosius, tiek specialiuosius reikalavimus, ir įrodymus, kuriais grindžiami ieškinio reikalavimai.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-02-10 nutartimi ieškovės ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino padavusiam asmeniui. Nurodė, kad ieškovė per teismo nustatytą terminą nepašalino ieškinio trūkumų.

5Ieškovė atskiruoju skundu prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-02-10 nutartį panaikinti ir perduoti klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Nurodo, kad teismas, konstatavęs procesinių dokumentų trūkumus, pernelyg juos sureikšmino, nes jie iš esmės yra formalaus pobūdžio ir nekliudo bylą nagrinėti iš esmės. Neteisingo dokumento pavadinimo nurodymas nėra pagrindas atsisakyti nagrinėti ginčą. Visi būtini įrodymai surinkti darbo ginčą nagrinėjusios komisijos byloje, daugiau jokių įrodymų neturi.

6Atskirasis skundas tenkintinas.

7Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo 2014-02-10 nutarties, kuria teismas ieškovės ieškinį laikė nepaduodu ir grąžino, konstatavęs, kad ieškovė per teismo nustatytą terminą nepašalino teismo nurodytų ieškinio trūkumų, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

8Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tinkamam atskirojo skundo išnagrinėjimui svarbu nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai 2014-01-10 nutartimi nustatė ieškinio trūkumus ir įpareigojo juos ieškovę pašalinti, o ieškovei jų neištaisius ieškinį grąžino.

9LR Konstitucijos 30 str. 1 d. įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą. Kaip ir bet kuri kita subjektinė teisė, teisė kreiptis į teismą realizuojama tam tikra įstatymų nustatyta tvarka. Šios teisės realizavimo tvarką numato CPK, nustatantis atitinkamus reikalavimus teismui paduodamo pareiškimo formai ir turiniui (CPK 135 str.). Ieškinio formos ir turinio reikalavimus galima suskirstyti į dvi grupes: 1) ieškinio formos ir turinio reikalavimai, kurių nesilaikymas sudaro kliūtis priimti ieškinį ir nagrinėti bylą (esminiai ieškinio trūkumai, kuriuos pašalinti būtina taikant ieškinio trūkumų šalinimo institutą); 2) ieškinio formos ir turinio reikalavimai, kurių nesilaikymas nesudaro kliūčių priimti ieškinį ir nagrinėti bylą (neesminiai ieškinio trūkumai arba ieškinio netikslumai, kurių šalinimas taikant ieškinio trūkumų šalinimo institutą yra išimtinis).

10Reikalavimai ieškinio formai ir turiniui yra nustatyti tam, kad tiek teismas, tiek byloje dalyvaujantys asmenys, kuriems reiškiamas ieškinys arba kurių teisėms ir (ar) pareigoms ieškinyje reiškiami reikalavimai gali turėti įtakos, galėtų susipažinti su reiškiamų reikalavimų esme, kad dalyvaujantys byloje asmenys galėtų tinkamai ir laiku pasinaudoti procesinės gynybos priemonėmis, pareikšdami atsikirtimus ir pateikdami įrodymus, kuriais šiuos atsikirtimus jie grindžia, o teismas galėtų kuo operatyviau pareikštus reikalavimus išnagrinėti ir priimti pagrįstą spendimą. Todėl, tik esant tokiems ieškinio trūkumams, kurie trukdo įgyvendinti šiuos civilinio proceso tikslus, teismas gali ir privalo pasinaudoti jam suteikta teise pareikalauti, kad ieškinį padavęs asmuo šiuos trūkumus pašalintų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-09-24 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-966/2009).

11Ieškinio trūkumų šalinimo instituto paskirtis yra sudaryti galimybę į teismą besikreipiančiam asmeniui ištaisyti ieškinio trūkumus, teismui neatsisakant priimti su trūkumais pateikto ieškinio. Bendrą procesinių dokumentų trūkumų ištaisymo tvarką numato CPK 115 straipsnis. Atskirų kategorijų civilinių bylų nagrinėjimo ypatumus reglamentuojančios normos gali nustatyti kitokią ieškinio trūkumų šalinimo tvarką. CPK XX skyrius reglamentuoja darbo bylų nagrinėjimo ypatumus. CPK 413 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismo proceso koncentruotumui ir operatyvumui darbo bylose užtikrinti priemones ieškinio trūkumams šalinti teismas taiko tik tokiu atveju, kai tie trūkumai negali būti pašalinti pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu. Trūkumais, kurie negali būti pašalinti pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu, reikėtų laikyti esminius ieškinio trūkumus, kurie neleidžia suprasti pareikšto reikalavimo esmės arba nustatyti asmens, kuriam pareiškiamas reikalavimas, arba dėl kitų priežasčių iškelti civilinės bylos.

12Pirmosios instancijos teismas ieškinio priėmimo metu nustatė, kad ieškovė pareiškė reikalavimus, atsiradusius iš darbo teisinių santykių, ieškovė nesutinka su ikiteisminės Darbo ginčų komisijos sprendimu ir prašo jį panaikinti, taigi teismui ieškovės pareikšto reikalavimo esmė buvo aiški. Tačiau teismas nustatęs, kad ieškovė, nesutikdama su Darbo ginčų komisijos sprendimu, turėjo pateikti teismui ne skundą, o ieškinį, tai laikė procesinio dokumento trūkumu ir įpareigojo jį pašalinti. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad CPK 115 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad klaidingas procesinio dokumento pavadinimo nurodymas, teismo pavadinimo nenurodymas, atsiskaitomosios sąskaitos numerio ar kredito įstaigos rekvizitų nenurodymas, procesinio dokumento surašymo datos nenurodymas arba kiti netikslumai, kurie nesudaro esminių kliūčių tolesnei proceso eigai, nėra kliūtis atlikti procesinius veiksmus, kurių yra prašoma pateiktame procesiniame dokumente, ir pagrindas taikyti CPK 115 straipsnio 2 dalį, t. y. nustatyti terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai procesinio dokumento pavadinimo klaidingą nurodymą laikė esminiu procesinio dokumento trūkumu, toks procesinio dokumento trūkumas yra formalus ir teismui iš esmės netrukdė priimti ieškinį, todėl konstatuotina, kad teismas nepagrįstai įpareigojo ieškovę jį pašalinti.

13Kitas teismo nurodytas ieškinio trūkumas, kurį teismas nustatė ir įpareigojo pašalinti, – pateikti įrodymus, kuriais ieškovė grindžia ieškinio reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad toks teismo nurodytas ieškinio trūkumas neturėjo sudaryti kliūčių priimti ieškinį. Pažymėtina, kad ieškinio priėmimo teismo žinion stadijoje teismo sprendžiami klausimai yra išimtinai procesinio teisinio pobūdžio, t. y. sprendžiama, ar asmuo turi teisę kreiptis į teismą ir ar jis šią teisę realizuoja laikydamasis proceso įstatymų nustatytos tvarkos. Materialinio teisinio pobūdžio aplinkybės, susijusios su ieškovo teise į reikalavimo patenkinimą, turi būti analizuojamos bylos nagrinėjimo iš esmės metu, o ne bylos iškėlimo stadijoje, kuomet sprendžiamas klausimas dėl ieškinio priėmimo. Ar pakanka faktinių duomenų (įrodymų), pagrindžiančių šalių nurodytas aplinkybes, ar jų nepakanka, turi būti įvertinta ir konstatuota išnagrinėjus bylą iš esmės. Negalima atsisakyti priimti ieškinio dėl materialinio teisinio pobūdžio priežasčių, t. y. motyvuojant tuo, jog ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių teisę į reikalavimo patenkinimą. Pažymėtina, kad ieškovo reikalavimą patvirtinantys įrodymai gali būti pateikiami ir pasirengimo nagrinėti bylą stadijoje arba teisminio nagrinėjimo metu (CPK 179 str. 1 d., 226 str., 230 str. 1 d.). Be to, pažymėtina, kad darbo bylose teismo vaidmuo yra aktyvus, teismas ne tik turi teisę, bet ir privalo savo iniciatyva rinkti įrodymus, jeigu dalyvaujantys byloje asmenys nepateikia įrodymų, taip pat tais atvejais, kai pateiktų įrodymų nepakanka reikšmingoms bylai aplinkybėms nustatyti (CPK 414 str.).

14Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad ieškovė prie ieškinio nepridėjo jį pagrindžiančių įrodymų, tačiau atsižvelgdamas į aptartą teisinį reglamentavimą, į civilinės bylos pobūdį, į įstatyme įtvirtintą teismo pareigą darbo bylose užtikrinti proceso koncentruotumą ir operatyvumą, į aktyvų teismo vaidmenį darbo bylose savo iniciatyva rinkti įrodymus, į tai, kad tarp šalių ginčas buvo išnagrinėtas ikiteismine tvarka – Darbo ginčų komisijoje ir akivaizdu, kad būtina medžiaga šiam ginčui išnagrinėti buvo surinkta ir pateikta Darbo ginčų komisijai, konstatuoja, kad įrodymus, pagrindžiančius ieškovės ieškinį, teismas galėjo išsireikalauti pasirengimo nagrinėti bylą stadijoje (CPK 179 str. 1 d., 226 str., 230 str. 1 d., 413 str. 2 d.). Esant nurodytoms aplinkybėms teismas nepagrįstai įrodymų nepateikimą prie ieškinio laikė esminiu ieškinio trūkumu, trukdžiusiu priimti ieškinį.

15Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo nustatyti ieškinio trūkumai nebuvo esminiai ir nesudarė kliūčių priimti ieškinį, todėl teismas nepagrįstai nustatė ieškinio trūkumus, o jų nepašalinus ieškovės ieškinį laikė nepaduodu ir grąžino padavusiam asmeniui, tokiu būdu nepagrįstai suvaržė ieškovės teisę kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jos teisė (CPK 5 str.), neužtikrino operatyvaus teismo proceso darbo byloje.

16Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias ieškinio trūkumų šalinimo institutą, todėl priimta nutartis naikintina ir ieškinio priėmimo klausimas perduotinas teismui spręsti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.)

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336–339 straipsniais,

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 10 d. nutartį panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai