Byla 2-677-227/2010

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė,

2sekretoriaujant Lolitai Kudabienei,

3dalyvaujant atsakovo UAB „Anykščių vandenys" atstovui A. K.

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Panevėžio miestprojektas“ į.k. ( - ) ieškinį atsakovui UAB „Anykščių vandenys", į.k. ( - ), tretiesiems asmenims VšĮ „Projektų vadybos grupė", į.k. ( - ) ir UAB „Statybų techninė priežiūra", į.k. ( - ) dėl perkančiosios organizacijos sprendimo- preliminarios pasiūlymų eilės.

5Išnagrinėjus bylą, N u s t a t y t a:

6Į posėdį neatvyko ieškovo ir trečiųjų asmenų atstovai. Apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jie tinkamai informuoti. Ieškovas ir trečiasis asmuo VšĮ „Projektų vadybos grupė“ prašo bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant. Trečiojo asmens UAB „Statybų techninė priežiūra“ neatvykimo į teismo posėdį priežastys nežinomos. Prašymų bylos nagrinėjimą atidėti- negauta. Kliūčių bylos nagrinėjimui, nėra.

7Ieškovas ieškiniu prašo: 1) įpareigoti atsakovą panaikinti UAB “Anykščių vandenys“ viešųjų pirkimo komisijos priimtą sprendimą, kuriuo sudaryta preliminari pasiūlymų eilė supaprastintame atvirame konkurse “ Techninė priežiūra ir sutarčių administravimas įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Anykščiuose" ; 2) įpareigoti atmesti VšĮ „Projektų vadybos grupė" ir UAB „Statybų techninė priežiūra" pateiktus pasiūlymus; 3) sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę, atitinkančią LR Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 7 d. 1 p. nuostatas; 4)priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovas teigia, kad pagal konkurso sąlygų 3 skyriaus 1 lentelės 10 punkto reikalavimus tiekėjas privalo laikytis aplinkosaugos vadybos standartų bei pateikti aplinkosaugos vadybos sistemos standarto ISO 14001:2004 sertifikatą arba lygiavertį dokumentą patvirtinantį, kad tiekėjas laikosi aplinkos vadybos sistemos ISO 14001:2004 standarto reikalavimų arba lygiavertės Aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimų. Lietuvos standartizacijos departamento prie LR Aplinkos ministerijos pateikiamos informacijos apie sertifikuotas vadybos sistemas duomenimis (2010-03-01 d. duomenys), tretieji asmenys VšĮ „Projektų vadybos grupė" ir UAB „Statybų techninė priežiūra" nėra sertifikuotos pagal aplinkosaugos vadybos sistemos standarto ISO 14001:2004 reikalavimus. Jie nepateikė atsakovui įrodymų, jog turi vidinę įmonės aplinkosaugos valdymo sistemą suderintą su sertifikuota kokybės užtikrinimo sistema ISO 9001:2000, užtikrinančią ISO 14001:2004 standarto pagrindinių aplinkosauginių nuostatų perkėlimą į įmonės kokybės procedūras ir jų taikymą įmonės tiesioginėje veikloje. Todėl šių įmonių pateikti pasiūlymai neatitinka konkurso sąlygų 3 skyriaus 1 lentelės 10 punkto reikalavimų ir turėjo būti atmesti.

9Teisę nustatyti, kad įmonės vadybos sistema yra lygiavertė perkančiosios organizacijos nustatytai, turi tik tinkamą kompetenciją turinčios įstaigos atliktas auditas , kuris būtų lygiavertis sertifikaciniam auditui ir kurio išvados konstatuotų, kad įmonės vadybos sistema yra lygiavertė perkančiosios organizacijos nustatytojai. Tretieji asmenys tokių įrodymų nepateikė. Vadinasi jie neturi tinkamą kompetenciją turinčios įstaigos pateiktų išvadų, kad įmonės vadybos sistema yra lygiavertė perkančiosios organizacijos nustatytai ISO 14001:2004 sistemai. Daro išvadą, kad tretieji asmenys iš tikrųjų nevykdo aplinkos vadybos sistemos ISO 14001:2004 reikalavimų taip pat ir jiems lygiaverčių reikalavimų bei neturi reikalingų tai patvirtinančių dokumentų. Todėl jų pasiūlymai turėjo būti atmesti, kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

10Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad susipažinus su Tiekėjų pateiktais kvalifikacijos dokumentais, bei gavus iš ieškovo ir trečiojo asmens VšĮ „Projektų vadybos grupė" papildomus dokumentus , nustatyta, kad ieškovo ir trečiųjų asmenų pasiūlymai atitinka konkurso sąlygas. Todėl pasiūlymai vertinti pagal mažiausią kainą. Taip preliminarioje eilėje pirmu numeriu įrašyta VšĮ „Projektų vadybos grupė", kuri turi ir savo veikloje vadovaujasi aplinkosaugos vadybos priemonių aprašymais ir yra pasitvirtinę vidinę įmonės aplinkosaugos valdymo sistemą, užtikrinančią pagrindinių ISO 14001: 2004 standarto nuostatų laikymąsi, sutinkamai su įmonės veikla. Pateikti dokumentai patvirtino, jog įvykdytas konkurso sąlygų 3 skyriaus 1 lentelės 10 p reikalavimas “Tiekėjas laikosi aplinkosaugos vadybos ir kokybės vadybos standartų“. Priimant sprendimą dėl lygiaverčių dokumentų, įrodančių aplinkosaugos vadybos sistemų taikymo buvo vadovautasi LR Aplinkos ministro įsakymu 2009-12-02 įsakymu Nr.D1-725. Tiekėjas UAB „Statybų techninė priežiūra“ konkurso pasiūlyme nurodė, kad Tiekėjas turi pasitvirtinęs vidinę įmonės aplinkosaugos valdymo sistemą, suderintą su sertifikuota kokybės užtikrinimo sistema ISO 90001, užtikrinančią pagrindinių ISO 14001 standarto nuostatų laikymąsi sutinkamai su tiesiogine įmonės veikla. Minėtas tiekėjas pažymėjo, kad jis užtikrins techninėje specifikacijoje numatytų aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi projekto įgyvendinimo metu.

11Tretieji asmenys atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

12Ieškinys atmestinas

13Byloje kilęs ginčas dėl bylos trečiųjų asmenų pasiūlymų atitikimo konkurso sąlygų 3 skyriaus 1 lentelės 10 punkto reikalavimams.

14Nustatyta, kad atsakovas UAB “Anykščių vandenys“ organizavo supaprastintą atvirą konkursą “ Techninė priežiūra ir sutarčių administravimas įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Anykščiuose" . Tuo tikslu UAB „Anykščių vandenys“ direktorius 2010-01-19 įsakymu Nr.VĮ-2 patvirtino supaprastinto atviro konkurso sąlygas(t.1, b.l.16-27). Sąlygose tarp kitų kvalifikacijos reikalavimų numatytas 10 punktas- Tiekėjas laikosi aplinkosaugos vadybos ir kokybės vadybos standartų. Šiame punkte nurodyta, kad kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai yra: Aplinkosaugos vadybos sistemos standarto ISO 14001:2004 sertifikatas arba lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi aplinkos vadybos sistemos ISO 14001:2004 standarto reikalavimų arba lygiavertės Aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimų. Kokybės vadybos sistemos standarto ISO 9001:2000 sertifikatas arba lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2000 standarto reikalavimų arba lygiavertės. Perkančioji organizacija taip pat priima ir kitus tiekėjų lygiaverčių aplinkosaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus(t.1, b.l.17).

15Vadinasi, atsakovas, kaip perkančioji organizacija, paruošė Konkurso sąlygas. Jose

16nurodė konkrečius standartus: ISO 14001;2004 ir ISO 90001:2000, kurie patvirtina, kad tiekėjas laikosi aplinkosaugos vadybos ir kokybės vadybos standartų. Tuo pačiu numatė, kad priims įrodymus apie lygiavertes priemones.

17Nustatyta, kad tiekėjai pagal kvalifikacijos reikalavimų 10 punktą pateikė sekančius dokumentus. Ieškovas UAB „Panevėžio miestprojektas“ –Sertifikatą, patvirtinantį vadybos sistemos atitiktį standartui ISO 14001:2004/LST EN ISO 14001:2005 ir sertifikatą standartui ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008(t.3, b.l.44, 45). Tretysis asmuo VŠĮ “Projektų vadybos grupė“- Sertifikatą, patvirtinantį vadybos sistemos atitiktį EN ISO 9001:2008(LST EN ISO 9001:2008)(t.2, b.l.86). Tretysis asmuo UAB „Statybų techninė priežiūra“- Sertifikatą standartui ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008(t.2, b.l.257).

18Viešųjų pirkimų komisija 2010-02-26 posėdyje( protokolas Nr.3) įvertino Tiekėjų pasiūlymų atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Nutarė pasiūlyti tiekėjui VŠĮ “Projektų vadybos grupė“ patikslinti kvalifikacinių reikalavimų atitikimą 10 punktui. Jo pateiktus įrodymus atsakovas išanalizavo ir sprendė, kad tretysis asmuo VŠĮ“ Projektų vadybos grupė“ laikosi lygiaverčių ISO 14001 :2004 standartui aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimų, kas atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus. Tuo pagrindu atmetė ieškovo pretenziją t.1, b.l.35).

19Viešųjų pirkimų komisija 2010-04-06 posėdyje , vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi,

Nustatė

20pasiūlymų eilę. Eilėje Nr.1. įrašyta VŠĮ “Projektų vadybos grupė“- pasiūlymo kaina 94 000Lt, Nr.2.- UAB “Statybų techninė priežiūra“ su 95 000Lt ir eil. Nr.3 -UAB „Panevėžio miestprojektas“su 95 000Lt .Laimėtoju paskelbta VŠĮ“Projektų vadybos grupė“(t.2, b.l.2-3, t.1, b.l.33- 2010-03-16 pranešimas Nr.SD-65)

21Ieškovas teigia, kad tretieji asmenys nepateikė nepriklausomos įstaigos išduoto sertifikato ar tinkamą kompetenciją turinčios įstaigos atlikto audito išvadų, patvirtinančių, kad jų įmonių sistema yra lygiavertė perkančiosios organizacijos nurodytai sistemai. Teigia, kad lygiavertėmis priemonėmis gali būti vadybos sistema, kurios reikalavimai viršija perkančiosios organizacijos nustatytuosius- ISO 14001:2004.Tokių įrodymų nėra. Daro išvadą, kad trečiųjų asmenų pasiūlymai neatitiko Konkurso sąlygų 1 lentelės 10 punkto reikalavimų ir turėjo būti atmesti. Remiasi UAB „Bariau Veritas Lit“ atsakymu į jo užklausymą.

22Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone, tuo atveju, jei įmonė nėra sertifikuotas, tačiau pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad praktikoje jo įmonėje nurodytos vadybos sistema veikia, toks tiekėjas turėtų būti pripažintas tinkamu.

23Sprendžiant klausimą, ar trečiųjų asmenų pateikti dokumentai atitinka Konkurso sąlygų 10 punkto reikalavimus, susijusius su aplinkosaugos vadybos sistemos standartu ISO 14001:2004, vertinama šalių paaiškinimai(tretieji asmenys jų nepateikė), aukščiau nurodyta trečiojo asmens papildomai pateikta medžiaga, trečiojo asmens UAB “Statybų techninė priežiūra“ pasiūlymas nurodytoje plotmėje, UAB Bureau Veritas Lit“ atsakymas ieškovui dėl lygiavertiškumo(t.1, b.l.38-39), Viešųjų pirkimų tarnybos išvada.

24Dėl trečiojo asmens VŠĮ “Projektų vadybos grupė“ pasiūlymo

25Tretysis asmuo nepateikė aplinkosaugos vadybos sistemos standarto ISO 14001:2004 sertifikato. Jis papildomai pateiktais dokumentais įrodinėjo, kad savo įmonėje yra įdiegęs ir laikosi aplinkosaugos vadybos sistemos ISO 14001:2004 standarto reikalavimų .

26VŠĮ “Projektų vadybos grupė“, tikslu įdiegti vidinę įstaigos aplinkosaugos valdymo sistemą, suderintą su sertifikuota kokybės užtikrinimo sistema ISO 9001, užtikrinančia ISO 14001 standarto pagrindinių nuostatų perkėlimą į įstaigos kokybės procedūras ir jų taikymą sutinkamai su tiesiogine įstaigos veikla, priėmė 2009-12-24 įsakymą Nr.136 „ Dėl įstaigos vidinės aplinkosaugos valdymo sistemos patvirtinimo“ . Juo patvirtino aplinkos aspektų(AA) sąrašą. Tuo pačiu įsakymu pavedė vadovybės atstovui kokybei ir darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistui sudaryti Aplinkos aspektų(AA) reikšmingumo įvertinimo protokolą, reikšmingų aplinkos aspektų(AA) registrą ir galimų avarinių situacijų sąrašą (t.1, b.l.58). Pateiktas Aplinkos aspektų(AA) sąrašas parodo, kad įmonė aplinkos apsaugos aspektus ir jų poveikį aplinkai(t.1, b.l.59). Aplinkos aspektų (AA)reikšmingumo įvertinimo 2009-12-24 protokole išanalizuoti aplinkos aspektai ir kiekvienas jų įvertintas pagal reikšmingumą. Iš pateiktos lentelės matyti, kad įmonė įvertino ne tik įmonės patirtį dėl AA(6 grafa), visuomenės reakciją(7grafa), finansinę riziką(8 grafa) , bet ir įmonės pastangas AA gerinimui(9 grafa). Lentelės 9 grafoje atspindėta įmonės dedamų pastangų dėl AA gerinimo įvertinimas pagal verčių reikšmes nuo 0 iki 2. Matyti, kad daugelio AA atžvilgiu vyksta gerinimo projektai daugiau ar mažiau pagerinantis AA valdymą (t.2, b.l.60-61). Pateiktas reikšmingų aplinkos aspektų(AA) registras(t.1, b.l.62). Galimų avarinių situacijų sąraše numatytos ne tik galimos avarinės situacijos bei vietos, kur jos gali įvykti, tačiau, svarbiausia, numatytos prevencinės priemonės ir veiksmai, kurių privaloma imtis avarinių situacijų atveju(t.1, b.l.63-64). Trečiasis asmuo patvirtino, kad ji pajėgi užtikrinti aplinkosauginių reikalavimų nurodytų paslaugų techninėse specifikacijose laikymąsi.

27Iš nurodytų dokumentų seka, kad : 1) VŠĮ “Projektų vadybos grupė“ yra pasitvirtinusi vidinę įmonės aplinkosaugos valdymo sistemą, suderintą su sertifikuota kokybės užtikrinimo sistema ISO 9001, užtikrinančią ISO 14001 standarto pagrindinių nuostatų perkėlimą į kokybės procedūras ir jų taikymą įmonės tiesioginėje veikloje ir 2) įmonėje laikomasi aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimų.

28Konkurso organizatorius , nustatęs reikalavimus tiekėjams laikytis ISO 14001 :2004 standartui aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimų, numatė, kad priims įrodymus apie lygiavertes priemones. Perkančioji organizacija iš papildomai pateiktų dokumentų sprendė, kad VŠĮ“ Projektų vadybos grupė“ laikosi lygiaverčių ISO 14001 :2004 standartui aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimų .

29Kaip nurodyta UAB „Bureau Verita Lit“ rašte Nr.0426/10/CER/AA atsakant ieškovui į paklausimą, lygiavertėmis konkurso sąlygų priemonėmis gali būti sertifikatas, įrodantis, kad laikomasi vadybos sistemos ir/ar kitos sistemos, kurios reikalavimai viršija perkančiosios organizacijos nustatytuosius, šiuo atveju ISO 14001: 2004. Tokiu įrodymu gali būti audito išvada, kurio išvadose konstatuota, kad įmonės vadybos sistema yra lygiavertė perkančiosios organizacijos nustatytajai. Tačiau teismas su teiginiu, jog įrodymu negali būti pačios įmonės pateikti vadybos sistemos aprašymai, procedūros, pačios įmonės ar kitų, ne sertifikuotų įstaigų pateikiamos išvados, deklaracijos, nesutinka ir atmeta žemiau nurodytais motyvais.

30LR Aplinkos ministro 2009-12-02 įsakymo Nr.D1-725“Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai(2-oji produktų grupė), sąrašo ir 2-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijų patvirtinimo“, 2-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai, 2.1punkte “Projektavimo paslaugos ir statybos darbai“ nurodyta, kad „atitikimą įrodantys dokumentai : EMAS arba ISO 1401 sertifikatas, išduotas įstaigų atitinkančių bendrijos teisės aktus arba atitinkamus Europos arba tarptautinius sertifikavimo standartus, arba lygiaverčiai įrodymai(pavyzdžiui, teikėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas). Įsakyme nurodyta, kad lygiaverčiais dokumentais laikoma: „tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas“. Analogiškai aiškina Viešųjų pirkimų tarnyba. Jos nuomone jeigu įmonė nėra sertifikuota, tačiau pateikė įrodymus, jog praktiškai laikosi atitinkamos vadybos sistemos reikalavimų, toks tiekėjas turėtų būti pripažintas tinkamu.

31Teismo nuomone Konkurso sąlygų 1 lentelės 10 punkte nustatytų kvalifikacijos reikalavimų atitikimo įrodymais gali būti laikomos įdiegtos, bet nesertifikuotos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, kurios savo turiniu visiškai atitinka tam tikrų arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Standartai nereikalauja, kad įdiegtos sistemos būtų sertifikuojamos, tačiau įrodo, kad įmonės teikiamos paslaugos, atliekami darbai atitinka tam tikrus visuotinai pripažintus reikalavimus. Iš VPĮ 37 straipsnio seka, kad perkančioji organizacija negali remtis tik sertifikuotomis sistemomis (sertifikatų turėjimu) ir privalo vertinti kitus dalyvio pateiktus dokumentus, o vertinimo metu turi patikrinti, ar jų pateikti dokumentai įrodo, kad tiekėjas faktiškai laikosi standartuose nurodytų reikalavimų.

32Iš to kas pasakyta darytina išvada, jog trečiasis asmuo papildomai pateiktais dokumentais įrodė, jog jis laikosi lygiaverčių ISO 14001 :2004 standartui aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimų. Vadinasi jo pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygų 1 lentelės 10 punkto reikalavimą. Darytina išvada, kad perkančioji organizacija tinkamai įvertino trečiojo asmens VŠĮ“ Projektų vadybos grupė“ pasiūlymą, t.t tiekėjų kvalifikacijos klausimu ir pagrįstai sprendė, jog jo pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus. Nustačiusi, kad jis pasiūlė mažiausią kainą, vertindama pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, preliminarią eilę jį pagrįstai įrašydama pirmu numeriu ir todėl pagrįstai paskelbė jį nugalėtoju. Tuo tinkamai vykdė VPĮ 37 ir 39 straipsnio nuostatas.

33Dėl trečiojo asmens UAB „Statybų techninė priežiūra“.

34UAB „Statybų techninė priežiūra“ pateikė sertifikatą, patvirtinantį vadybos sistemos atitiktį EN ISO 9001:2008(LST EN ISO 9001:2008. Dėl aplinkosaugos valdymo sistemos raštu paaiškino, kad jis yra pasitvirtinęs vidinę įmonės aplinkosaugos valdymo sistemą, suderintą su sertifikuota kokybės užtikrinimo sistema ISO 9001, užtikrinančią pagrindinių ISO 14001 standarto nuostatų laikymąsi, sutinkamai su tiesiogine įmonės veikla. Patikino, kad užtikrins techninėje specifikacijoje numatytų aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi projekto įgyvendinimo metu.(t.2, b.l.257-258). Vienok, byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad jis laikosi aplinkos vadybos sistemos ISO 14001:2004 standarto reikalavimų arba lygiavertės Aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimų.

35Iš to, kas pasakyta seka, kad trečiojo asmens VŠĮ “Projektų vadybos grupė“ pasiūlymas atitiko Konkurso sąlygų reikalavimus. Jis, kaip pasiūlęs mažiausia kainą, pagrįstai pripažintas konkurso nugalėtoju. Iš įrodymų visumos spręstina, jog preliminarioje eilėje ieškovas būtų antras. Atsižvelgiant į tai, jog nuo to nesikeičia trečiojo asmens VŠĮ“Projektų vadybos grupė“ statusas, t.y jis lieka pirmu numeriu preliminarioje eilėje ir iš to konkurso nugalėtoju, ieškovo reikalavimai, kurių tikslas tapti nugalėtoju, atmestini.

36Aptartais motyvais ieškinys atmestinas. Atmetus ieškinį iš ieškovo priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą (CPK 88 str.1d.3p).

37Byloje nagrinėjamo konkurso “ Techninė priežiūra ir sutarčių administravimas įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Anykščiuose" įgyvendinimui yra skirtos ES lėšos. ES teisė nustato itin griežtas paramos tiekimo sąlygas, tvarką bei terminus,. Paramos gavėjas nesuspėjęs laiku įsisavinti jam skirtų lėšų, jų netenka, o Lietuva privalėtų grąžinti jau panaudotas lėšas dalies projekto įgyvendinimui. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, tikslinga skubiai, nelaukiant sprendimo įsiteisėjimo, panaikinti iki bylos išnagrinėjimo taikytas laikinąsias apsaugos priemonės- sustabdymą konkurso procedūrų, bei taikytą atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

38Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259-260, 268, 270 str. ,

Nutarė

39Ieškinį atmesti.

40Priteisti iš ieškovo UAB „Panevėžio miestprojektas“ į.k. 147693352 45,00Lt(keturiasdešimt penkis litus)teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą.

41Skubiai panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010m. balandžio 06d dienos nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones- sustabdymą supaprastinto atviro konkurso „Techninė priežiūra ir sutarčių administravimas įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Anykščiuose" procedūrų.

42Skubiai panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010m. balandžio 21d. nutartimi taikytą atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

43Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė,... 2. sekretoriaujant Lolitai Kudabienei,... 3. dalyvaujant atsakovo UAB „Anykščių vandenys" atstovui 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Išnagrinėjus bylą, N u s t a t y t a:... 6. Į posėdį neatvyko ieškovo ir trečiųjų asmenų atstovai. Apie bylos... 7. Ieškovas ieškiniu prašo: 1) įpareigoti atsakovą panaikinti UAB... 8. Ieškovas teigia, kad pagal konkurso sąlygų 3 skyriaus 1 lentelės 10 punkto... 9. Teisę nustatyti, kad įmonės vadybos sistema yra lygiavertė perkančiosios... 10. Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad susipažinus su Tiekėjų... 11. Tretieji asmenys atsiliepimų į ieškinį nepateikė.... 12. Ieškinys atmestinas... 13. Byloje kilęs ginčas dėl bylos trečiųjų asmenų pasiūlymų atitikimo... 14. Nustatyta, kad atsakovas UAB “Anykščių vandenys“ organizavo... 15. Vadinasi, atsakovas, kaip perkančioji organizacija, paruošė Konkurso... 16. nurodė konkrečius standartus: ISO 14001;2004 ir ISO 90001:2000, kurie... 17. Nustatyta, kad tiekėjai pagal kvalifikacijos reikalavimų 10 punktą pateikė... 18. Viešųjų pirkimų komisija 2010-02-26 posėdyje( protokolas Nr.3) įvertino... 19. Viešųjų pirkimų komisija 2010-04-06 posėdyje , vadovaujantis mažiausios... 20. pasiūlymų eilę. Eilėje Nr.1. įrašyta VŠĮ “Projektų vadybos... 21. Ieškovas teigia, kad tretieji asmenys nepateikė nepriklausomos įstaigos... 22. Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone, tuo atveju, jei įmonė nėra... 23. Sprendžiant klausimą, ar trečiųjų asmenų pateikti dokumentai atitinka... 24. Dėl trečiojo asmens VŠĮ “Projektų... 25. Tretysis asmuo nepateikė aplinkosaugos vadybos sistemos standarto 26. VŠĮ “Projektų vadybos grupė“, tikslu įdiegti vidinę įstaigos... 27. Iš nurodytų dokumentų seka, kad : 1) VŠĮ “Projektų vadybos grupė“... 28. Konkurso organizatorius , nustatęs reikalavimus tiekėjams laikytis ISO 14001... 29. Kaip nurodyta UAB „Bureau Verita Lit“ rašte Nr.0426/10/CER/AA atsakant... 30. LR Aplinkos ministro 2009-12-02 įsakymo Nr.D1-725“Dėl produktų, kurių... 31. Teismo nuomone Konkurso sąlygų 1 lentelės 10 punkte nustatytų... 32. Iš to kas pasakyta darytina išvada, jog trečiasis asmuo papildomai... 33. Dėl trečiojo asmens UAB „Statybų... 34. UAB „Statybų techninė priežiūra“ pateikė sertifikatą, patvirtinantį... 35. Iš to, kas pasakyta seka, kad trečiojo asmens VŠĮ “Projektų vadybos... 36. Aptartais motyvais ieškinys atmestinas. Atmetus ieškinį iš ieškovo... 37. Byloje nagrinėjamo konkurso “ Techninė priežiūra ir sutarčių... 38. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259-260, 268,... 39. Ieškinį atmesti. ... 40. Priteisti iš ieškovo UAB „Panevėžio miestprojektas“ į.k. 147693352... 41. Skubiai panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010m. balandžio 06d dienos... 42. Skubiai panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010m. balandžio 21d.... 43. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...