Byla A-261-1585-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Ričardo Piličiausko ir Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė),

2sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovui Danieliui Žepnickui, atsakovo atstovui Igoriui Tkačenko, trečiajam suinteresuotam asmeniui R. V.,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ skundą atsakovui Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriui, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant L. P., T. S., J. N., T. M., V. M., I. M., V. U., V. U., B. G., G. F., V. G., O. P., A. P., V. P., I. Z., R. K. M., D. A., L. A., V. K., D. K., R. K., R. J., V. D. B., D. A. P., M. M., J. V., O. D. (O. D.), A. K., R. V., Z. S. (Z. S.), N. S., A. K., J. M., V. M. (V. M.), S. M. (S. M.), O. T., V. R., A. A., J. L., J. P., R. O., T. V., A. N., I. G. (I. G.), N. L., M. P., dėl akto panaikinimo.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus skyriaus 2011 m. balandžio 7 d. Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą Nr. PA-1130(V11) (toliau – ir Patikrinimo aktas).

8Skunde (t. I, b. l. 1-8) ir skundo patikslinimuose (t. I, b. l. 67-75, t. II, b. l. 68-75) nurodė, kad daugiabučiame name ( - ) vartotojai nepasirinko kito apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, todėl UAB „Vilniaus energija“, nuo 2010 m. gegužės 11 d. yra karšto vandens tiekėja šiame name. Atsakovas 2011 m. balandžio 7 d. atlikęs pareiškėjo Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (toliau – ir Metrologijos įstatymas) laikymosi kontrolę tiekiant šilumos energiją ir karštą vandenį gyvenamajam namui ( - ), surašė Patikrinimo aktą, kuriame nustatė, kad namo šilumos punkte sumontuota šiluminės įrangos reguliavimo ir duomenų perdavimo automatinė sistema metrologiškai neįteisinta, tačiau atsiskaitymams nenaudojama, o apskaita ir atsiskaitymas už sunaudotą šilumą vykdomi pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis, bei nurodė, vadovaujantis Metrologijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies ir 17 straipsnio 2 dalies nuostatomis, atsiskaitymams su vartotojais naudoti tik karšto vandens skaitiklius su galiojančia metrologine patikra, bei parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartoto karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašus, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros grafikus. Pareiškėja nesutiko su Patikrinimo aktu, kadangi Patikrinimo akto nurodymai naikintini kaip neatitinkantys teisės aktų reikalavimų, faktinės situacijos, ir kaip objektyviai negalintys būti įgyvendinti dėl ne nuo UAB „Vilniaus energija“ priklausančių priežasčių.

9Pareiškėjas pažymėjo, kad jis mokesčius už karštą vandenį ( - ) name skaičiuoja teisės aktų nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – ir Šilumos ūkio įstatymas) 12 straipsnyje bei Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir Komisija) 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 03-121, 8 punkte numatyta, kad šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos pirkimo – pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį. Tai pat nurodė, jog Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 4-617, 98 punkte buvo nurodyta, kad atsiskaitomasis apskaitos prietaisas įrengiamas pastato įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose. Įvadinis šilumos apskaitos prietaisas turi būti metrologiškai įteisintas ir periodiškai tikrinamas. Visas šilumos kiekis, nustatytas šilumos pirkimo – pardavimo vietoje ir tiekimo – vartojimo riboje, pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitas paskirstomas šilumos vartotojams pagal jų pasirinktą vieną iš Komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų metodų. Šilumai paskirstyti patalpų savininkams gali būti naudojami prietaisai, kurie nėra atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, bet jų rodmenų ataskaitos naudojamos šilumos išdalijimo proporcijoms nustatyti, jeigu šalių susitarimu šilumos pirkimo – pardavimo sutartyse nenurodyta kitaip. Pažymėjo, kad šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297, 29, 46 punktuose taip pat detalizuojamas šilumos apskaitos prietaiso įrengimas įvade ir įvadinio šilumos apskaitos prietaiso apskaitytos šilumos energijos skirstymas Komisijos rekomenduojamų taikyti metodų pagrindu. Pareiškėjo teigimu, atsakovas Patikrinimo akte konstatuoja ir patvirtina, kad gyvenamojo namo ( - ) bendram suvartotos šilumos kiekiui apskaičiuoti naudojamas šilumos punkte sumontuotas įvadinis šilumos skaitiklis, kurio tipas įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių registrą Nr. 1-1234:2000, jo patikrą atliko VĮ Vilniaus metrologijos centras, skaitiklis užplombuotas metrologinę patikrą atlikusios įstaigos ir UAB „Vilniaus energija“ plombomis. Pažymėjo, kad vadovaujantis Taisyklių 47.3 punktu, šilumai paskirstyti patalpų savininkams –šilumos vartotojams gali būti naudojami ir statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje įrengti šilumos, šilumnešio, vandens kiekio matavimo prietaisai, kurie nėra atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, bet jų rodmenų ataskaitos naudojamos šilumos išdalijimo proporcijoms nustatyti, jeigu šalių susitarimu šilumos pirkimo – pardavimo vietoje nenurodyta kitaip. Prie tokių įvadinio šilumos skaitiklio į gyvenamąjį namą patiektos ir apskaitytos šilumos energijos paskirstomųjų tarp namo gyventojų apskaitos prietaisų priskiriami ir karšto vandens skaitikliai butuose (Taisyklių 47.3.3 p.). Taisyklių 51 punkte nurodyta, jog Taisyklių 47.3 punkte nurodytus neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus (išskyrus karšto vandens skaitiklius, kuriuos teisės aktuose nustatyta tvarka įrengia karšto vandens tiekėjas) savo lėšomis įsigyja, įrengia ir prižiūri šilumos vartotojas, jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktais nenustatyta kitaip. Paaiškino, kad už patiektą šilumos energiją daugiabučiame name ( - ) butų savininkai atsiskaito pagal įvadinio šilumos skaitiklio apskaitytus į butus patiektos šilumos energijos kiekius, kurie paskirstyti naudojant įvadinio šilumos skaitiklio rodmenų ataskaitas ir skaičiavimo būdus (pvz. už cirkuliaciją). Gyvenamajame name ( - ) patiekta šilumos energija skirstoma vadovaujantis Šilumos paskirstymo metodu Nr. 4, patvirtintu Komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 03-19.

10Pareiškėjas pažymėjo, kad svarbu skirti atsiskaitymo už šilumos energiją ir apskaitos sąvokas. Nurodė, kad net ir pagal atsakingų valstybės institucijų išaiškinimus, gyventojų naudojami ir jiems patiems nuosavybės teise priklausantys buitiniai karšto vandens skaitikliai, išskyrus karšto vandens skaitiklius, kuriuos teisės aktuose nustatyta tvarka įrengia karšto vandens tiekėjas, laikytini neatsiskaitomaisiais (paskirstomaisiais) apskaitos prietaisais. Teisinis metrologinis reglamentavimas taikomas tik pirkimo – pardavimo vietoje įrengtam namo įvadiniam šilumos skaitikliui, tačiau ne atskiruose butuose esantiems paskirstomiesiems skaitikliams, t. y. teisinis metrologinis reglamentavimas neatskaitomiesiems prietaisams netaikomas. Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą atsiskaitomaisiais karšto vandens apskaitos prietaisais karšto vandens skaitikliai yra laikomi tik tuomet, kai jie įrengti karšto vandens tiekėjo ir priklauso jam nuosavybės teise. Priešingu atveju (kai karšto vandens skaitikliai, per paskutinius 10-15 metų pagal tuometinį teisinį reglamentavimą buvo įrengti pačių vartotojų), šie skaitikliai yra laikomi neatsiskaitomaisiais šilumos kiekio išdalinimo prietaisais (Taisyklių 47.3-47.3.3 ir 51 punktai).

11Pareiškėjas taip pat nurodė, kad gyvenamajame name ( - ) butų savininkų įrengti karšto vandens skaitikliai yra butų savininkų nuosavybė, už jų metrologinę patikrą ir priežiūrą yra atsakingi patys vartotojai. Kai kuriuos skaitiklius savininkai įsirengė dar iki UAB „Vilniaus energija“ įsteigimo 2002 metais, kuomet šilumos tiekimo paslaugą Vilniaus mieste teikė SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“. Pagal 2002 m. vasario 1 d. nuomos sutarties sąlygas UAB „Vilniaus energija“ nuomos teisėmis perėmė tik SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“ priklausantį turtą o butuose sustatytų skaitiklių, kurie yra butų savininkų nuosavybė, nuomos teisėmis neperėmė, todėl vartotojams priklausančių skaitiklių metrologinės patikros sąnaudos nėra ir negali būti įtrauktos nei į šilumos, nei į karšto vandens kainą, taip pat negali būti ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio dalimi (Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 03-105, 17, 23.1 p., Šilumos ūkio įstatymo 16 str. 4 d.).

12Pareiškėjo teigimu, karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimas, priežiūra ir patikra per tam objektyviai reikalingą (įmanomą) laikotarpį nuo karšto vandens tiekėjo veiklos pradžios yra siejama su dviem objektyviomis būtinosiomis sąlygomis: 1) būti karšto vandens tiekėju (arba šilumos tiekėju Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje numatytu atveju); 2) šiam tikslui (pareigai) įgyvendinti būtinų aplinkybių (teisinių, ekonominiu ir faktinių sąlygų, nepriklausančiu nuo UAB „Vilniaus energija“) buvimu. Pažymėjo tai, kad įmonėms, kurios iki šiol nebuvo karšto vandens tiekėjomis (tame tarpe ir UAB „Vilniaus energija“), yra nustatytinas pereinamasis laikotarpis karšto vandens apskaitai sutvarkyti yra nurodžiusi Komisija 2009 m. gruodžio 28 d. raštu Nr. R2-2178. Nesuderintų ir prieštaringų teisės aktų sąlygoti karšto vandens tiekėjui priklausančių skaitiklių įrengimo vartotojų butuose (pakeičiant šimtus tūkstančių šiuo metu vartotojams priklausančių karšto vandens skaitiklių) problematikos klausimai atsispindi ir įvairių valstybės institucijų, tame tarpe ir Komisijos bei Seimo kontrolieriaus, išsakytose pozicijose. Atkreipė dėmesį, kad 2011 m. vasario 11 d. Vilniaus apygardos teismas nutartimi kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti ar 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių tam tikros Taisyklių nuostatos neprieštarauja Šilumos ūkio įstatymo, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo, Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms.

13Pareiškėjas pažymėjo, kad Matavimo priemonių techninio reglamento, patvirtinto Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31, MP-001 priedo „Vandens skaitikliai“ 24 punktas nustato, kad skaitiklių savininkai yra atsakingi už tinkamą skaitiklių techninę priežiūra ir laiku atliktą patikrą. Anksčiau sumontuotų, gyventojams priklausančių, karšto vandens skaitiklių priežiūros pareiga karšto vandens tiekėjams jokiais teisės aktais nėra nustatyta, kadangi tokios veiklos sąnaudos negalėtų būti dengiamos jokiomis valstybės reguliuojamomis kainomis.

14Pažymėjo, kad tuose namuose, kuriuose UAB „Vilniaus energija“ atlieka karšto vandens tiekėjo funkciją, taip pat daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, kurių gyventojai nustatyta tvarka nepasirinko kito karšto vandens tiekėjo arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdo be karšto vandens tiekėjo dalyvavimo, nauji, karšto vandens tiekėjui priklausantys ir metrologiškai patikrinti karšto vandens skaitikliai yra pradėti įrenginėti pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos bei Komisijos patvirtintus tokių prietaisų įrengimo planus. Atkreipė dėmesį, kad net ir esant tinkamam teisiniam reguliavimui bei pakankamam finansavimui, daugiau kaip 200 tūkstančių vartotojų butuose esančių, jų pačių per pastaruosius 10–15 metų įsirengtų skaitiklių pakeisti naujais iš karto neįmanoma. Terminai naujų karšto vandens tiekėjui priklausančių skaitiklių įrengimui, nustatyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ir Komisijos sprendimais, dar nėra pasibaigę, todėl atsakovas neturi pagrindo reikalauti su tuo susijusių pareigų vykdymo. Pažymėjo, kad visuose gyvenamuosiuose namuose, kuriuose UAB „Vilniaus energija“ atlieka karšto vandens tiekėjo funkciją skaitiklius planuojama pakeisti per 3–5 metus (Komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 03-317, 2010 m. balandžio 28d. Vilniaus m. savivaldybės sprendimas Nr. 1-1514). Pareiškėjo teigimu, kryžminis subsidijavimas tarp valstybės reguliuojamų veiklų yra draudžiamas įstatymu, todėl UAB „Vilniaus energija“ metrologiškai patikrintus skaitiklius stato išimtinai iš karšto vandens tiekimo veiklos surinktų lėšų, jokių kitų veiklos lėšų tam naudoti negalima. Apskaičiuota, kad visų penkerių metų laikotarpiu numatytų pastatyti karšto vandens skaitiklių įrengimo darbai pareikalaus 76 mln. Lt, kadangi gyventojams būtų reikalinga įrengti apie 223 000 naujų, karšto vandens tiekėjui priklausančių skaitiklių. Kadangi karšto vandens tiekimo veikla yra reguliuojama atskirai nuo šilumos tiekimo veiklos, šiai investicijai UAB „Vilniaus energija“ nuosavų lėšų neturi ir vykdys ją skolintomis lėšomis, o neturėdama ir negalėdama turėti jokių kitų išorinių finansavimo šaltinių, negali visuotinai staiga įrengti karšto vandens skaitiklių 1-ajį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą taikančiuose namuose.

15Atkreipė dėmesį, kad jokie teisės aktai nenumato pareigos neatlygintinai vykdyti esamų, gyventojams priklausančių apskaitos skaitiklių metrologinės patikros, kurios sąnaudos negali būti įtrauktos į jokias valstybės reguliuojamas kainas. Pareiškėjo įsitikinimu, teisės aktais negalima numatyti verslo subjektams pareigos vykdyti veiklą, kuri yra akivaizdžiai nuostolinga, prieštarauja juridinio asmens interesams, pažeidžia jo teisėtus lūkesčius. Pažymėjo, kad kaip ne kartą yra raštu išaiškinusi ir Komisija, valstybės reguliuojamos kainos ir tarifai (į juos įtraukiamos būtinos sąnaudos) turi užtikrinti tinkamą konkrečios reguliuojamos veiklos vykdymą. Ši nuostata įtvirtinta ir Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos 3 punkte, kur numatyta, kad minėtas mokestis yra grindžiamas inter alia būtinųjų sąnaudų susigrąžinimo principu.

16Atsakovas Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius atsiliepime su skundu nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą.

17Atsiliepime į skundą (t. I, b. l. 166-168) nurodė, kad visi namo butuose įrengti karšto vandens skaitikliai yra butų savininkų nuosavybė ir neturi galiojančių patikros žymenų ar kitų galiojančią patikrą patvirtinančių dokumentų. Taip pat nustatyta, jog buitiniai karšto vandens skaitikliai naudojami atsiskaitymams su vartotojais. Pagal jų rodmenis nustatomas kiekvieno buto sunaudoto karšto vandens kiekis ir išrašoma sąskaita. Pažymėjo, kad šiuo atveju privalo būti taikomas Metrologijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas, kuriame įtvirtinta, kad teisinis metrologinis reglamentavimas taikomas matavimo priemonėms, kurios naudojamos nustatant prekių, energijos, paslaugų kiekį ir vertę tiesioginio pardavimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo bei atsiskaitant už suteiktas paslaugas ir prekes, kai nuo jų kiekio matavimo priklauso kaina.

18Atsakovo teigimu, atsižvelgiant į patikrinimo metu nustatytą Metrologijos įstatymo 17 straipsnio 2 dalį, kurioje įtvirtinta, kad juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie patiekia rinkai, įrengia bei naudoja matavimo priemones, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, yra atsakingi už tai, kad būtu laiku atliktas techninių reglamentų ar kitų teisės aktų nustatytas metrologinis patvirtinimas, pažeidimą, pareiškėjui buvo duoti ginčijami nurodymai. Taip pat atkreipė dėmesį, jog vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 163 punktu, karšto vandens tiekėjas savo lėšomis įrengia, prižiūri karšto vandens skaitiklius ir atlieka jų metrologinę patikrą.

19Atsakovas taip pat atkreipė dėmesį, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. spalio 25 d. administracinėje byloje Nr. A444 -1178/2010 patvirtino atsakovo 2007 m. gruodžio 27 d. patikrinimo akto Nr. 95V-1042 reikalavimus atsiskaitymui su karšto vandens vartotojais už suvartotą karštą vandenį naudoti vandens skaitiklius, kurių atliktas techninių reglamentų nustatytas metrologinis patikrinimas – metrologinė patikra ir parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartoto karšto vandens kiekį naudojamų karšto vandens skaitiklių sąrašus, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti patikros grafikus. Atsakovo manymu, jis veikė neperžengdamas savo kompetencijos ribų ir nepažeisdamas nustatyto teisinio reguliavimo, todėl Patikrinimo aktu duoti nurodymai pareiškėjai yra pagrįsti bei teisėti ir pareiškėja turi juos vykdyti.

20II.

21Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. lapkričio 3 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.

22Teismas analizavo Lietuvos respublikos metrologijos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1 punkto, Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 139 (2009 m. birželio 26 d. įsakymo redakcija) 8.1.1 punkto, Šilumos ūkio įstatymo 16 straipsnio 1 ir 5 dalių, Metrologijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto, Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 4 ir 5 dalių, 15 straipsnio 1 dalies, 2 dalies, 16 straipsnio 4 dalies, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 (aktuali redakcija galiojusi nuo 2010 m. lapkričio 1 d. iki 2011 m. liepos 29 d.) (toliau – ir Taisyklės) 163, 173 punktų, Metrologijos įstatymo 17 straipsnio 2 dalies nuostatas.

23Teismas nustatė, kad pareiškėjas yra karšto vandens tiekėjas namui, esančiam ( - ), Vilniuje. Visi namo butuose įrengti karšto vandens skaitikliai yra butų savininkų nuosavybė ir neturi galiojančių patikros žymenų ar kitų galiojančią patikrą patvirtinančių dokumentų. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjas ginčija, jog už metrologijos teisinių reikalavimų laikymąsi negali būti atsakinga pareiškėjas kaip karšto vandens tiekėjas, kadangi vandens skaitikliai nepriklauso jam nuosavybės teise ir dėl šios priežasties pastarieji nėra atsiskaitomieji prietaisai.

24Teisėjų kolegija remdamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 25 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A444-1178/2010, kurioje iš esmės buvo nagrinėjamos tos pačios aplinkybės, padarė išvadą, kad vartotojų butuose (name ( - ), Vilniuje) esantys karšto vandens vartojimo apskaitos prietaisai laikytini atsiskaitomaisiais, nes šių prietaisų rodmenys faktiškai yra naudojami atsiskaitymui su karšto vandens tiekėju – UAB „Vilniaus energija“, o ne karšto vandens išdalijimo proporcijoms nustatyti.

25Teismas nurodė, kad, vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 16 straipsnio 5 dalimi, atsiskaitomieji šilumos ir karšto vandens apskaitos, taip pat pristatomo į pastato šilumos punktą šilumnešio parametrus registruojantys prietaisai yra valstybinės metrologinės matavimo priemonių kontrolės objektas, o Šilumos ūkio įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šilumos tiekėjas savo lėšomis įrengia atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, užtikrina jų tinkamą techninę būklę, nustatytą matavimų tikslumą ir organizuoja patikrą.

26Pagal Šilumos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 2 punktą, šilumos ir karšto vandens tiekėjas privalo užtikrinti atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų techninę būklę, atitinkančią teisės aktų reikalavimus. Taisyklių 163 punktas nustato, jog šilumos tiekėjas organizuoja karšto vandens skaitiklių patikrą. Be to, Šilumos tiekimo ir licencijavimo taisyklių, patvirtintų 2003 m. liepos 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 982, 38.11 punktais nustato pareigą asmeniui, kuris verčiasi šilumos tiekimo veikla, įrengti savo lėšomis statinio projekte nurodytose vietose atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, užtikrinti jų techninę būklę, atitinkančią teisės aktų reikalavimus, reikalaujamą matavimų tikslumą ir organizuoti patikrą. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. liepos 10 d. Nr. 4-289, 28.5 punktai taip pat nustato, kad „šilumos tiekėjas <...> organizuoja atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų patikrą“, o 31.4 punktas nustato, jog „karšto vandens tiekėjas <...> užtikrina atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų techninę būklę, reikalaujamą matavimų tikslumą, organizuoja patikrą“. Teismas pažymėjo, kad Taisyklių 173 punkte nurodyta, kad įsigaliojus šioms Taisyklėms, karšto vandens vartotojams nuosavybės teise priklausančius karšto vandens skaitiklius prižiūri karšto vandens tiekėjai, o Taisyklių 174 punktas nustato, jog pastato buto ar kitų patalpų savininkui arba bendrosios dalinės nuosavybės teise – nuosavybės bendraturčiam iki Taisyklių įsigaliojimo priklausantys karšto vandens skaitikliai, kurių metrologinė patikra nepasibaigusi, perduodami (parduodami) karšto vandens tiekėjų nuosavybėn.

27Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas padarė išvadą, kad bet kokiu atveju karšto vandens skaitiklis (įrengiamas naujas ar jau buvo įrengtas) turi būti su galiojančia metrologine patikra, už kurios organizavimą yra atsakingas karšto vandens tiekėjas.

28Teismas pažymėjo, jog vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 straipsnio 2 dalį, nevertina aplinkybių ekonominio tikslingumo požiūriu, todėl negali vertinti pareiškėjo nurodomų argumentų, jog toks reglamentavimas yra akivaizdžiai nuostolingas bei prieštaraujantis juridinio asmens interesams.

29III.

30Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. sprendimą ir priimti naują spendimą – pareiškėjo skundą patenkinti.

31Apeliacinis skundas (t. III, b. l. 181-189) grindžiamas šiais argumentais:

321. Šilumos ūkio įstatymo 16 straipsnio 4 dalies, Taisyklių 163, 159.1 punktų, Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2003 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 4-289, 31.4 punkto, Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos (patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 03-105) 17 punkto nuostatų analizė leidžia daryti išvadą, kad karšto vandens tiekėjas yra atsakingas už jam priklausančius, savo lėšomis (kaip sąnaudos įtraukiamomis į valstybės reguliuojamas kainas ir tarifus) įrengtus karšto vandens skaitiklius, tame tarpe už jų metrologinę patikrą. Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą atsiskaitomaisiais karšto vandens apskaitos prietaisais karšto vandens skaitikliai yra laikomi tik tuomet, kai jie įrengti karšto vandens tiekėjo, t. y. priklauso jam nuosavybės teise.

33Taigi iki UAB „Vilniaus energija“, kaip karšto vandens tiekėja, savo veiklą vykdanti tik nuo 2010 m. gegužės 1 d., įrengs jai kaip karšto vandens tiekėjai priklausančius karšto vandens skaitiklius, ji negali būti atsakinga už gyventojų naudojamus karšto vandens skaitiklius.

342. Vykdant Šilumos ūkio įstatymo ir tuo metu galiojusių Ūkio ministro įsakymu patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių reikalavimus UAB „Vilniaus energija“ viešai siūlė Vilniaus miesto buitiniams karšto vandens vartotojams, nepasirinkusiems 2-ojo apsirūpinimo karštu vandeniu būdo (be karšto vandens tiekėjo dalyvavimo) arba kito karšto vandens tiekėjo, perduoti (parduoti) jai, kaip pradedančiam veiklą karšto vandens tiekėjui, vartotojams nuosavybės teise priklausančius atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus (atitinkančius teisės aktuose nustatytus reikalavimus, antimagnetinius, neviršijančius 60 procentų nusidėvėjimo, su galiojančia metrologine patikra, mechaniškai ar kitaip nepažeistus) per protingą laikotarpį (30 dienų arba pagal tuometinės redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių nuostatas dėl karšto vandens pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo – iki 2010 metų gegužės 1 d.). Kadangi Vilniaus karšto vandens vartotojai (įskaitant ir ( - )) iki 2010 m. gegužės 1 d. prašymų dėl jiems priklausančių karšto vandens skaitiklio pardavimo pareiškėjui nepateikė, vykdydama imperatyvias Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies, 16 straipsnio 4 dalies normas, atsižvelgdama į visas su tuo susijusias objektyvias aplinkybes nuo 2010 m. gegužės 1 d. UAB „Vilniaus energija“ Vilniaus vartotojų butuose pradėjo įrenginėti karšto vandens tiekėjui priklausančius karšto vandens skaitiklius.

35Vartotojai, neatsiliepę į pasiūlymą perduoti jiems nuosavybės teise priklausančius skaitiklius, prisiėmė riziką dėl su skaitiklių nuosavybės teise susijusių pareigų nevykdymo.

363. Pagal Matavimo priemonių techninį reglamentą, patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31, „skaitikliu savininkai yra atsakingi už tinkamą Skaitiklių techninę priežiūrą ir laiku atliktą patikrą“ (priedo Nr. MP-001 „Vandens skaitikliai“ 24 punktas).

374. Tik karšto vandens tiekėjo įrengti jam nuosavybės teise priklausantys skaitikliai pagal Taisyklių 51 punktą yra laikomi atsiskaitomaisiais karšto vandens apskaitos prietaisais.

38Šią aplinkybę patvirtina Taisyklių 177, 177.4 punktai.

395. Taisyklių 177.4 punktas draudžia naudoti karšto vandens skaitiklio rodmenis, kai karšto vandens tiekėjo įrengtas karšto vandens skaitiklis naudojamas be patikros ar viršytas naudojimo iki eilinės patikros laikas pasai Valstybinės metrologijos tarnybos nustatyta apskaitos prietaiso patikros periodiškumą. Tačiau Taisyklės draudimo naudoti metrologiškai nepatikrintų vartotojams priklausančiu karšto vandens skaitiklių nenumato.

406. Teismas nepagrįstai rėmėsi LVAT 2010 m. spalio 25 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A444-1178/2010, kadangi minėta nutartis priimta vadovaujantis Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2007 m. gruodžio 27 d. Teisinės metrologijos reikalavimo laikymosi patikrinimo akto Nr. 95V- 1042 priėmimo metu (2007 metais) galiojusiais teisės aktais bei jų redakcijomis. Šilumos bei karšto vandens tiekimo santykius reglamentuojantys teisės aktai nuo 2007 m. gruodžio 27 d. yra iš esmės pasikeitę, be to yra pasikeitusios ir faktinės aplinkybės.

417. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2004 m. gruodžio 30 d. nutarime „Dėl civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje“ Nr. 51 6.2 punkte išaiškinta, kad nebereikia įrodinėti aplinkybių, kurios buvo įrodinėjimo dalykas ir yra nustatytos įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, jeigu nagrinėjamoje civilinėje byloje dalyvauja tie patys asmenys ar jų teisių perėmėjai.

42Nagrinėjamu atveju LVAT neanalizavo vartotojams priklausančių karšto vandens skaitiklių teisinio metrologinio statuso, t. y., kad nuo 2010 m. gegužės 1 d. pradėjusiam veiklą karšto vandens tiekėjui neperduotiems/neparduotiems karšto vandens skaitikliams teisinis metrologinis reglamentavimas netaikomas, Taisyklės nedraudžia gyventojams naudoti metrologiškai nepatikrintų butų karšto vandens skaitiklių, šios aplinkybės nebuvo įrodinėjimo dalykas ankstesnėje byloje Nr. A444-1178/2010. Nagrinėjamoje byloje dalyvauja kiti tretieji suinteresuoti asmenys, nei LVAT administracinėje byloje Nr. A444-1178/2010.

438. UAB „Vilniaus energija“ šiuo metu nenaudoja ( - ) gyventojams nuosavybės teise priklausančių skaitiklių. Daugiabučio namo ( - ) gyventojai nemoka karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokesčio (taikomo tik atsiskaitomiesiems karšto vandens prietaisams, kuriuos įrengia karšto vandens tiekėjas).

449. Vykdant skundžiamo Akto dalies, kuria pareiškėjas įpareigojamas atsiskaitymui naudoti rodmenis šilumos ir karšto vandens skaitiklių tik su galiojančia metrologine patikra, nurodymą yra galimi 2 teoriniai sprendimo būdai, t. y. vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 03-19 patvirtinto Šilumos paskirstymo metodo Nr. 4 5.2. punktu, karšto vandens vartotojams, kurie karšto vandens duomenis deklaruoja pagal jiems nuosavybės teise priklausančius karšto vandens skaitiklius, kurių metrologinė patikra yra pasibaigusi, taikyti teisės aktu nustatytą karšto vandens normatyvą pagal bute/patalpoje deklaruotu asmenų skaičių arba karšto vandens tiekėjui nedelsiant pakeisti visus karšto vandens skaitiklius.

4510. Skundžiamas aktas prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintam proporcingumo principui, kadangi Akto nurodymų mastas ir jo įgyvendinimo priemonės neatitinka būtinų ir pagrįstų administravimo tikslų.

46Vykdant Akto nurodymą atsiskaitymui naudoti tik karšto vandens skaitiklius su galiojančia metrologine patikra, visiems vartotojams (skaitiklių savininkams) nepateikus įrodymų, patvirtinančių jiems priklausančių skaitiklių metrologinės patikros atlikimą, karšto vandens apskaičiavimui UAB „Vilniaus energija“ būtų priversta taikyti Vandens vartojimo normoje RSN 26-90 nustatytą normatyvą - 92 L per parą vienam žmogui (patvirtinta Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 79/76).

47Tačiau normatyvo taikymas, neatspindi aktualaus karšto vandens vartotojų suvartojamų kiekių. Nepaisant vartotojų deklaruotų karšto vandens skaitiklių rodmenų, pareiškėjui pradėjus taikyti vandens suvartojimo normas, būtų pažeisti vartotojų teisėti interesai mokėti už suvartotą karšto vandens kiekį, o ypač tais atvejais kai vartotojai taupydami suvartoja mažesnį, nei numato normatyvas, karšto vandens kiekį (per mėnesį normatyvas numato apmokestinti už beveik tris kubus karšto vandens). Netikslus, tik pagal normatyvus nustatytas, karšto vandens kiekis taip pat užkirstų kelią tiksliam ir teisingam daugiabučiuose namuose suvartoto šilumos kiekio paskirstymui, dėl ko būtų pažeisti tiek šilumos/karšto vandens vartotojų, tiek tiekėjo interesai mokėti už suvartotą šilumą ar karštą vandenį.

4811. Skundžiamas Aktas prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nustatytam objektyvumo principui, pagal kurį priimant administracinį sprendimą, viešojo administravimo subjektas turi objektyviai įvertinti visas teisės aktų nuostatas bei faktines aplinkybes. Nagrinėjamu atveju šis principas įgyvendintas nebuvo, kadangi neatsižvelgta į Taisyklių 47.3 ir 177.4 punktų nuostatas, Matavimo priemonių techninį reglamentą, Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodiką ir kt.; taip pat į faktines bylos aplinkybes (pvz., kad pareiškėjas negavo finansavimo iš finansinių institucijų).

49Atsakovas Lietuvos metrologijos inspekcija su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

50Atsiliepime į apeliacinį skundą (t. III, b.l. 1-4) nurodė iš esmės tuos pačius argumentus kaip ir atsiliepime į skundą. Papildomai pažymėjo, kad:

511. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, karšto vandens tiekėjas arba šio įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju esamas tiekėjas įrengia vartotojo bute ar kitose patalpose karšto vandens apskaitos prietaisus tiekimo-vartojimo ribos vietoje. Šių apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros sąnaudos įtraukiamos į karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį. Šių apskaitos prietaisų rodmenys naudojami atsiskaityti su karšto vandens tiekėjais už karštam vandeniui paruošti suvartotą geriamojo vandens kiekį, taip pat šilumos kiekiui, suvartotam su karštu vandeniu, paskirstyti buitiniams šilumos vartotojams. Šio straipsnio 5 dalyje numatyta, kad atsiskaitomieji šilumos ir karšto vandens apskaitos, taip pat pristatomo į pastato šilumos punktą šilumnešio parametrus registruojantys prietaisai yra valstybinės metrologinės matavimo priemonių kontrolės objektai. Šių prietaisų patikros terminus kontroliuoja Metrologijos inspekcija. Įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje yra nurodyta, kad atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai – vartotojų sunaudoto karšto vandens kiekio matavimo priemonės, pagal kurių rodmenis atsiskaitoma su tiekėju už sunaudotą karštą vandenį. Be to, Įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 2 punkte imperatyviai nustatyta, kad šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas privalo užtikrinti atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų techninę būklę, atitinkančią teisės aktų reikalavimus.

522. Pareiškėjas, kaip subjektas, atsakingas už teisinės metrologijos reikalavimų laikymąsi, privalo prisiimti tiek Metrologijos įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nustatytos atsakomybės matavimo priemonės naudotojui, tiek Įstatyme ir Taisyklėse nustatytos prievoles tiekėjui savo lėšomis įrengti karšto vandens skaitiklius.

533. Taisyklių 174 punktas nustato, kad pastato buto ar kitų patalpų savininkui <...> iki Taisyklių įsigaliojimo priklausantys karšto vandens skaitikliai, kurių metrologinė patikra nepasibaigusi, perduodami (parduodami) karšto vandens tiekėjų nuosavybėn, o Taisyklių 175 punkte nurodyta, kad vartotojui atsisakius perduoti (parduoti) karšto vandens skaitiklį su galiojančia metrologine patikra, karšto vandens tiekėjas privalo įrengti savo karšto vandens skaitiklį. Karšto vandens skaitiklis įrengiamas prieš vartotojo karšto vandens skaitiklį, karšto vandens tiekėjui priimtinoje vietoje.

544. Pareiškėjo elgesys, kuomet jis naudoja karšto vandens skaitiklių, neturinčių galiojančios metrologinės patikros žymenų, duomenis, vertintinas kaip karšto vandens vartotojų interesų pažeidimas.

555. Taisyklių 173 punkte karšto vandens tiekėjams nurodyta pareiga prižiūrėti karšto vandens vartotojams nuosavybės teise priklausančius karšto vandens skaitiklius. Teisės aktai nenustato kitokio patikros organizavimo reglamentavimo, kai karšto vandens apskaitos prietaisai nuosavybės teise nepriklauso karšto vandens tiekėjui.

566. Metrologijos įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nustatyta atsakomybė matavimo priemonės naudotojui metrologiškai tikrinti matavimo priemonę, o Taisyklių 175 punkte nurodyta, kad vartotojui atsisakius perduoti (parduoti) karšto vandens skaitiklį su galiojančia metrologine patikra, karšto vandens tiekėjas privalo įrengti savo karšto vandens skaitiklį. Remiantis teisės aktų hierarchija tiek apeliantas, tiek Metrologijos inspekcija savo veikloje pirmiausia turi remtis įstatymų nuostatomis, kuriose nustatyta pareiga apeliantui atlikti metrologinę karšto vandens skaitiklių patikrą.

577. Apelianto nurodytas Taisyklių 51 punktas reglamentuoja neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų, o ne karšto vandens skaitiklių klausimus.

58Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas paaiškino apeliacinio skundo argumentus ir prašė apeliacinį skundą patenkinti.

59Atsakovo atstovas paaiškino, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir prašė jo netenkinti.

60Tretysis suinteresuotas asmuo R. V. paaiškino, kad sutinka su atsakovo pozicija.

61Teisėjų kolegija

konstatuoja:

62IV.

63Bylos ginčas yra dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos privalomo nurodymo.

64Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus skyrius, patikrinęs kaip UAB „Vilniaus energija“ vykdo Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą tiekdamas šilumos energiją ir karštą vandenį gyvenamajam namui, esančiam ( - ), Vilniuje, surašė 2011 m. balandžio 7 d. patikrinimo aktą Nr. PA-1130 (V11), kuriuo nurodė pareiškėjui, vadovaujantis Metrologijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies ir 17 straipsnio 2 dalies nuostatomis, atsiskaitymams su vartotojais naudoti tik karšto vandens skaitiklius su galiojančia metrologine patikra, bei parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartoto karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašus, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros grafikus.

65Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad atsakovo nurodymas yra teisėtas bei pagrįstas, todėl pareiškėjo skundo netenkino.

66Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliacinį skundą grindžia tuo, kad teismas, priimdamas sprendimą netinkamai įvertino faktines aplinkybes bei neteisingai taikė bei aiškino teisės aktus.

67Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tinkamas faktinių aplinkybių vertinimas bei teisės taikymas sprendžiant ginčą yra neatsiejamai susiję. Tik nustačius teisiškai reikšmingus faktus, kurie yra būtini tinkamam teisės taikymui, priimtas sprendimas gali būti pripažintas teisėtu ir pagristu. Todėl apeliacinio skundo argumentai dėl faktinių aplinkybių vertinimo ir teisės taikymo bei aiškinimo vertintini kartu.

68Remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi nustatytu ginčijamo administracinio akto teisėtumo vertinimo apimtimi administracinis teismas tikrina, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus. Administracinis teismas nevertina akto ekonominio tikslingumo.

69Todėl apeliacinio skundo argumentai dėl būdų ir ekonomių galimybių įvykdyti atsakovo nurodymą bei tam panaudotų lėšų galimo kompensavimo administracinio ginčo apimtyje nevertinami.

70Pareiškėjas yra gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje, karšto vandens tiekėjas.

71Šilumos ūkio įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi numatyta, kad karšto vandens tiekėjas arba šio įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju esamas tiekėjas įrengia vartotojo bute ar kitose patalpose karšto vandens apskaitos prietaisus tiekimo – vartojimo ribos vietoje. Šių apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros sąnaudos įtraukiamos į karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį. Šių apskaitos prietaisų rodmenys naudojami atsiskaityti su karšto vandens tiekėjais už karštam vandeniui paruošti suvartotą geriamojo vandens kiekį, taip pat šilumos kiekiui, suvartotam su karštu vandeniu, paskirstyti buitiniams šilumos vartotojams.

72Šilumos ūkio įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 2 punktu nustatyta šilumos ir karšto vandens tiekėjo pareiga užtikrinti atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų techninę būklę, atitinkančią teisės aktų reikalavimus.

73Šilumos ūkio įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad šilumos tiekėjas savo lėšomis įrengia atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, užtikrina jų tinkamą techninę būklę, nustatytą matavimų tikslumą ir organizuoja patikrą. Šilumos ūkio įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta šilumos ir karšto vandens tiekėjo pareiga užtikrinti atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų techninę būklę, atitinkančią teisės aktų reikalavimus. Šilumos įstatymo 16 straipsnio 5 dalis nustato, jog atsiskaitomieji šilumos ir karšto vandens apskaitos, taip pat pristatomo į pastato šilumos punktą šilumnešio parametrus registruojantys prietaisai yra valstybinės metrologinės matavimo priemonių kontrolės objektas. Taisyklių 163 punktas nustato, jog karšto vandens tiekėjas savo lėšomis įrengia, prižiūri karšto vandens skaitiklius ir atlieka jų metrologinę patikrą. Šilumos pirkimo - pradavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinių sąlygų, patvirtintų Lietuvos ūkio ministro 2003 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 4-289 (redakcija, galiojanti nuo 2007 m. birželio 22 d.) 28.5 punktu taip pat nustatyta, jog šilumos tiekėjas <...> organizuoja atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų patikrą, o 31.4 punktas nustato, jog karšto vandens tiekėjas <...> užtikrina atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų techninę būklę, reikalaujamą matavimų tikslumą, organizuoja patikrą.

74Taisyklių 8 punktas nustato, kad atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas – vartotojui patiektos šilumos kiekio matavimo prietaisas, pagal kurio rodmenis atsiskaitoma su šilumos tiekėju už suvartotą šilumą.

75Vartotojų butuose esantys karšto vandens apskaitos prietaisai laikytini atsiskaitomaisiais, kadangi jie naudojami atsiskaitymui su karšto vandens tiekėju, o ne karšto vandens išdalijimo proporcijoms nustatyti (neatsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai) (žr., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-1178/2010). Vandens skaitiklis turi būti su galiojančia metrologine patikra, už kurios organizavimą yra atsakingas karšto vandens tiekėjas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A63-1288/2012).

76Taisyklių 174 punktas nustato, jog pastato buto ar kitų patalpų savininkui <...> iki Taisyklių įsigaliojimo priklausantys karšto vandens skaitikliai, kurių metrologinė patikra nepasibaigusi, perduodami (parduodami) karšto vandens teikėjų nuosavybėn. Vartotojui atsisakius perduoti (parduoti) karšto vandens skaitiklį su galiojančia metrologine patikra, karšto vandens tiekėjas privalo įrengti savo karšto vandens skaitiklį (Taisyklių 175 p.). Įsigaliojus šioms Taisyklėms, karšto vandens vartotojams nuosavybės teise priklausančius karšto vandens skaitiklius prižiūri karšto vandens tiekėjai (Taisyklių 173 p.).

77Tokiu būdu, teisėjų kolegija, remdamasi minėtu teisiniu reguliavimu, daro išvadą jog butuose esantys skaitikliai yra atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisais. Byloje nustatyta , kad už karšto vandens tiekimą atsiskaitoma pagal šių prietaisų rodmenis, todėl už jų įrengimą, techninės būklės užtikrinimą, matavimų tikslumą ir patikros organizavimą yra atsakingas šilumos tiekėjas-šioje byloje pareiškėjas.

78Pagal ginčijamo akto priėmimo metu galiojantį teisinį reglamentavimą, šilumos tiekėjas iki 2010 m. lapkričio 1 d. privalėjo perimti vartotojams priklausiusių skaitiklių nuosavybę arba įrengti savo karšto vandens skaitiklį. Bet kuriuo atveju nuo 2010 m. lapkričio 1 d. karšto vandens vartotojams nuosavybės teise priklausančius karšto vandens skaitiklius bei savo įrengtus karšto vandens skaitiklius turi prižiūrėti karšto vandens tiekėjas.

79Šilumos ūkio įstatymo 5 dalis numato, kad atsiskaitomieji šilumos ir karšto vandens apskaitos, taip pat pristatomo į pastato šilumos punktą šilumnešio parametrus registruojantys prietaisai yra valstybinės metrologinės matavimo priemonių kontrolės objektas. Todėl atsakovas turėjo pareigą tikrinti ar naudojamų skaitiklių metrologinė patikra yra atlikta.

80Metrologijos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta, kad Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnai, nustatę teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimą, turi teisę raštu apie tai įspėti tikrinamus ūkio subjektus ir įpareigoti juos per nustatytą laiką pašalinti pažeidimą. Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 139 (2006 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1R-400 redakcija) 10.1 punktas numato, kad Lietuvos metrologijos inspekcija prižiūri, kaip gamintojai, pardavėjai ir naudotojai laikosi Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo ir kitų teisinės metrologijos reikalavimų; pagal savo kompetenciją tiria ir nagrinėja Metrologijos įstatymo pažeidimus; šių nuostatų 11.5 punktas numato, kad Lietuvos metrologijos inspekcija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę duoti privalomus vykdyti nurodymus dėl nustatytų Metrologijos įstatymo reikalavimų pažeidimų ir reikalauti, kad tie nurodymai būtų laiku ir tiksliai įvykdyti.

81Metrologijos įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi nustatyta, kad juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie patiekia rinkai, įrengia bei naudoja matavimo priemones, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, yra atsakingi už tai, kad būtų laiku atliktas techninių reglamentų ar kitų teisės aktų nustatytas metrologinis patvirtinimas. Patikrinimų periodiškumas patikrinimo metu buvo nustatytas Valstybinės metrologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-178 patvirtintų Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų (neteko galios 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-116 nuo 2011 m. rugsėjo 4 d.) , kurio 6.6 punktu nustatyta, kad vandens skaitikliai pastatų įvaduose tikrinami ne rečiau kas 2 metus, butuose ir individualiuose namuose (diametras 15 mm ir 20 mm) – ne rečiau kas 4 metus, kurių diametras 150 mm ir daugiau – ne rečiau kas 4 metus, gręžiniuose ir kitur – ne rečiau kas 2 metus.

82Esant šiam teisiniam reguliavimui atsakovas pagrįstai patikrinimo 2 punktu įpareigojo pareiškėją sudaryti skaitiklių patikros grafiką. Toks nurodymas yra neatsiejamai susijęs su patikrinimo akto pirmu nurodymu, nes atlikus skaitiklio metrologinę patikrą būtina numatyti kitos patikros datą, nes pagal Taisyklių 177.4 punktą draudžiama naudoti karšto vandens skaitiklio rodmenis, kai karšto vandens teikėjo įrengtas karšto vandens skaitiklis naudojamas be patikros ar viršytas naudojimo iki eilinės patikros laikas pagal Valstybinės metrologijos tarnybos nustatytą apskaitos prietaiso patikros periodiškumą.

83Atsakovo patikrinimo aktas yra pagrįstas teisės normomis, jo turinys atitinka teisės aktų reikalavimus bei keliamus tikslus. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pareiškėjo skundo netenkino ir paliko ginčijamą aktą nepakeistą.

84Pareiškėjas prašo ištirti Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymo Nr.I-265 5 punkto teisėtumą.

85Prašymas yra nepagrįstas, kadangi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmeta prašymą tirti norminio administracinio akto teisėtumą nagrinėjamoje byloje, jei prašymas nėra susijęs su teisme nagrinėjama konkrečia byla (ABTĮ 11 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Minėtas teisės aktas buvo priimtas po atsakovo priimto sprendimo, todėl tikrinant 2011 m. balandžio 7 d. patikrinimo akto Nr. PA-1130 (V11) teisėtumą prašomas ištirti teisės aktas netaikytinas šioje byloje.

86Remiantis šiais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino teisės aktus, reguliuojančius ginčo santykius, bei faktines ginčo aplinkybes, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, atitinkantį ABTĮ 86 straipsnio reikalavimus bei suformuotą teismų praktiką. Todėl apeliacinis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

87Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

88uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ apeliacinį skundą atmesti.

89Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. sprendimą nepakeistą.

90Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovui Danieliui Žepnickui, atsakovo atstovui... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į Vilniaus apygardos... 8. Skunde (t. I, b. l. 1-8) ir skundo patikslinimuose (t. I, b. l. 67-75, t. II,... 9. Pareiškėjas pažymėjo, kad jis mokesčius už karštą vandenį ( - ) name... 10. Pareiškėjas pažymėjo, kad svarbu skirti atsiskaitymo už šilumos energiją... 11. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad gyvenamajame name ( - ) butų savininkų... 12. Pareiškėjo teigimu, karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimas,... 13. Pareiškėjas pažymėjo, kad Matavimo priemonių techninio reglamento,... 14. Pažymėjo, kad tuose namuose, kuriuose UAB „Vilniaus energija“ atlieka... 15. Atkreipė dėmesį, kad jokie teisės aktai nenumato pareigos neatlygintinai... 16. Atsakovas Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius... 17. Atsiliepime į skundą (t. I, b. l. 166-168) nurodė, kad visi namo butuose... 18. Atsakovo teigimu, atsižvelgiant į patikrinimo metu nustatytą Metrologijos... 19. Atsakovas taip pat atkreipė dėmesį, jog Lietuvos vyriausiasis... 20. II.... 21. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. lapkričio 3 d. sprendimu... 22. Teismas analizavo Lietuvos respublikos metrologijos įstatymo 22 straipsnio 2... 23. Teismas nustatė, kad pareiškėjas yra karšto vandens tiekėjas namui,... 24. Teisėjų kolegija remdamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010... 25. Teismas nurodė, kad, vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 16 straipsnio 5... 26. Pagal Šilumos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 2 punktą, šilumos ir karšto... 27. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas padarė išvadą, kad bet kokiu atveju... 28. Teismas pažymėjo, jog vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių... 29. III.... 30. Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo... 31. Apeliacinis skundas (t. III, b. l. 181-189) grindžiamas šiais argumentais:... 32. 1. Šilumos ūkio įstatymo 16 straipsnio 4 dalies, Taisyklių 163, 159.1... 33. Taigi iki UAB „Vilniaus energija“, kaip karšto vandens tiekėja, savo... 34. 2. Vykdant Šilumos ūkio įstatymo ir tuo metu galiojusių Ūkio ministro... 35. Vartotojai, neatsiliepę į pasiūlymą perduoti jiems nuosavybės teise... 36. 3. Pagal Matavimo priemonių techninį reglamentą, patvirtintą Valstybinės... 37. 4. Tik karšto vandens tiekėjo įrengti jam nuosavybės teise priklausantys... 38. Šią aplinkybę patvirtina Taisyklių 177, 177.4 punktai.... 39. 5. Taisyklių 177.4 punktas draudžia naudoti karšto vandens skaitiklio... 40. 6. Teismas nepagrįstai rėmėsi LVAT 2010 m. spalio 25 d. nutartimi... 41. 7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2004 m. gruodžio 30 d. nutarime... 42. Nagrinėjamu atveju LVAT neanalizavo vartotojams priklausančių karšto... 43. 8. UAB „Vilniaus energija“ šiuo metu nenaudoja ( - ) gyventojams... 44. 9. Vykdant skundžiamo Akto dalies, kuria pareiškėjas įpareigojamas... 45. 10. Skundžiamas aktas prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3... 46. Vykdant Akto nurodymą atsiskaitymui naudoti tik karšto vandens skaitiklius su... 47. Tačiau normatyvo taikymas, neatspindi aktualaus karšto vandens vartotojų... 48. 11. Skundžiamas Aktas prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3... 49. Atsakovas Lietuvos metrologijos inspekcija su apeliaciniu skundu nesutinka ir... 50. Atsiliepime į apeliacinį skundą (t. III, b.l. 1-4) nurodė iš esmės tuos... 51. 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 16 straipsnio 4... 52. 2. Pareiškėjas, kaip subjektas, atsakingas už teisinės metrologijos... 53. 3. Taisyklių 174 punktas nustato, kad pastato buto ar kitų patalpų... 54. 4. Pareiškėjo elgesys, kuomet jis naudoja karšto vandens skaitiklių,... 55. 5. Taisyklių 173 punkte karšto vandens tiekėjams nurodyta pareiga... 56. 6. Metrologijos įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nustatyta atsakomybė matavimo... 57. 7. Apelianto nurodytas Taisyklių 51 punktas reglamentuoja neatsiskaitomųjų... 58. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas... 59. Atsakovo atstovas paaiškino, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir... 60. Tretysis suinteresuotas asmuo R. V. paaiškino, kad sutinka su atsakovo... 61. Teisėjų kolegija... 62. IV.... 63. Bylos ginčas yra dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos privalomo nurodymo.... 64. Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus skyrius, patikrinęs kaip UAB... 65. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad atsakovo nurodymas yra teisėtas... 66. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliacinį... 67. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tinkamas faktinių aplinkybių vertinimas... 68. Remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 3... 69. Todėl apeliacinio skundo argumentai dėl būdų ir ekonomių galimybių... 70. Pareiškėjas yra gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje, karšto vandens... 71. Šilumos ūkio įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi numatyta, kad karšto vandens... 72. Šilumos ūkio įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 2 punktu nustatyta šilumos ir... 73. Šilumos ūkio įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad šilumos... 74. Taisyklių 8 punktas nustato, kad atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas... 75. Vartotojų butuose esantys karšto vandens apskaitos prietaisai laikytini... 76. Taisyklių 174 punktas nustato, jog pastato buto ar kitų patalpų savininkui... 77. Tokiu būdu, teisėjų kolegija, remdamasi minėtu teisiniu reguliavimu, daro... 78. Pagal ginčijamo akto priėmimo metu galiojantį teisinį reglamentavimą,... 79. Šilumos ūkio įstatymo 5 dalis numato, kad atsiskaitomieji šilumos ir... 80. Metrologijos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta, kad Lietuvos... 81. Metrologijos įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi nustatyta, kad juridiniai ir... 82. Esant šiam teisiniam reguliavimui atsakovas pagrįstai patikrinimo 2 punktu... 83. Atsakovo patikrinimo aktas yra pagrįstas teisės normomis, jo turinys atitinka... 84. Pareiškėjas prašo ištirti Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių,... 85. Prašymas yra nepagrįstas, kadangi Lietuvos vyriausiasis administracinis... 86. Remiantis šiais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 87. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 88. uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ apeliacinį skundą... 89. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. sprendimą... 90. Nutartis neskundžiama....