Byla 2-952-479/2013
Dėl viešojo konkurso sprendimų panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Žydrūnas Bertašius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo viešosios įstaigos Klaipėdos universiteto ieškinį atsakovui valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Sweco Lietuva“ dėl viešojo konkurso sprendimų panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovas VšĮ Klaipėdos universitetas 2013-01-31 pareiškė ieškinį atsakovui VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, trečiajam asmeniui UAB „Sweco Lietuva“ dėl viešojo konkurso sprendimų panaikinimo. Nurodė, kad 2012-09-27 atsakovas paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo maksimalaus gilinimo ir platinimo galimybių plėtros plano parengimas“, konkurso sąlygose buvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams. Ieškovas, veikdamas jungtinės veiklos sutartimi su Lietuvos energetikos institutu ir VšĮ „Klaipėdos laivybos tyrimų centras“, 2012-10-16 pateikė pasiūlymą atsakovui. Atsakovas 2012-11-15 paprašė patikslinti, ar ieškovas turi teisę atlikti teritorijų specialiųjų planų rengimo paslaugas bei ar siūlomas specialistas D. P. turi 3 metų darbo patirtį rengiant teritorijų specialiojo planavimo dokumentus. Ieškovas 2012-11-20 atsakė, kad ieškovei priklausančio Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto įstatų 2.3.2 p. numatyta teisė rengti specialiuosius planus, t. y. įstatuose numatyta, kad teritorijų planavimas yra viena iš mokslinių veiklos krypčių, o D. P. turi reikiamą 3 metų patirtį. 2012-12-03 ieškovas atsakovui pateikė naują ieškovo statuto redakciją, kurios 14 p. nustatyta, kad ieškovas gali užsiimti architektūrine ir inžinerine veikla. 2012-12-07 atsakovas informavo, kad ieškovo pasiūlymas buvo atmestas dėl neatitikimo konkurso sąlygoms. Ieškovas 2012-12-21 pateikė pretenziją dėl tokio sprendimo, tačiau 2012-12-27 pretenzija buvo atmesta, o 2012-12-28 nustatyta pasiūlymų eilė. Ieškovas prašė teismo pripažinti neteisėtais atsakovo veiksmus atmetant ieškovo pasiūlymą bei 2012-12-21 pretenziją Nr. 12-664 dėl pasiūlymo atmetimo, 2013-01-10 pretenziją Nr. 13-23 dėl eilės nustatymo ir panaikinti šiuos atsakovo sprendimus, įpareigoti atsakovą įtraukti ieškovo pasiūlymą į pasiūlymų eilę.

4Atsiliepime į ieškinį atsakovas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad prašė ieškovo patikslinti duomenis apie jo kvalifikaciją bei apie tai, ar ieškovas turi teisę atlikti teritorijų specialiųjų planų rengimo paslaugas ar tik atlikti mokslinį pagrindimą. Atsakovas taip pat prašė pateikti dokumentus apie siūlomo teritorijų planavimo specialisto D. P. 3 metų darbo patirtį rengiant teritorijų specialiojo planavimo dokumentus (specialiųjų planų kopijas ar kt. dokumentus), tačiau ieškovas pateikė dokumentus, iš kurių negalima nustatyti D. P. patirties, nes dokumentai nepasirašyti bei neatitinkantys Konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų. Ieškovo pateiktas statutas, kuriame numatyta ieškovo teisė verstis architektūrine ir inžinerine veikla, įsigaliojo jau po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, t. y. 2012-11-04. Pažymėjo, kad nors ieškovas nurodė, jog kreipėsi dėl pažymos apie D. P. darbo patirtį išdavimo ir ją pateiks iki 2012-12-14, tačiau nei iki 2012-12-14, nei vėliau tokių dokumentų nepateikė. Ieškovo pasiūlymas buvo atmestas pagrįstai dėl neatitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams.

5Trečiasis asmuo UAB „Sweco Lietuva“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad atsakovas pagrįstai nustatė, kad ieškovas pagal pateiktą konkursinį pasiūlymą neturi teisės vykdyti specialiųjų teritorijų planų rengimo darbus, o vėlesnis ieškovo statuto pakeitimas neįrodo pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygoms. Ieškovo nurodyto specialisto D. P. patirtis yra tik apie 14 mėnesių.

6Ieškinys atmestinas.

7Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2012-09-27 atsakovas paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo maksimalaus gilinimo ir platinimo galimybių plėtros plano parengimas“ (t. 1, b. l. 19-21). 2012-10-08 ieškovas pateikė paklausimą atsakovui dėl pirkimo objekto, t. y. ar perkama paslauga yra specialus planas, į kurį buvo atsakyta, kad perkama paslauga nėra specialus planas (t. 1, b. l. 53-54). 2012-10-04 atsakovas papildė konkurso sąlygų 3.2.3 punkto reikalavimus ir nurodė, kad tiekėjas turi pateikti pažymą, jog laimėjus konkursą turės visus specialistus techninėje užduotyje numatytoms paslaugoms atlikti (t. 1, b. l. 28, 50-51) taip pat nurodyta, kad pratęsiamas pasiūlymų pateikimo terminas. Ieškovas kartu su VšĮ „Klaipėdos laivybos tyrimo centru“ ir Lietuvos energetikos institutu 2012-10-16 pateikė pasiūlymą (t. 1, b. l. 60-61). 2012-11-15 atsakovas paprašė pateikti papildomą informaciją dėl teisės atlikti specialiųjų planų parengimą bei apie D. P. patirtį rengiant specialiuosius dokumentus (t. 1, b. l. 131). 2012-11-20 ieškovas pateikė pranešimą apie tai, kad D. P. turi teisę teikti specialiųjų planų ruošimo paslaugas (t. 1, b. l. 131-135). 2012-11-23 atsakovas paprašė paaiškinti, ar ieškovas turi teisę atlikti specialiųjų planų rengimo paslaugas, taip pat paprašė pateikti tinkamus dokumentus apie D. P. patirtį, nes pateiktieji yra nepasirašyti juos išdavusio asmens (t. 1, b. l. 141). 2012-11-27 ieškovas nurodė, kad mokslinis pagrindimas apima ir specialiųjų planų rengimo paslaugas, taip pat pridėjo naują statuto redakciją, kurios 14 p. 11 p.p. numatyta teisė užsiimti architektūrine ir inžinerine veikla (t. 1, b. l. 142-159). 2012-12-07 atsakovas pranešė ieškovui, kad jo pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis minimalių kvalifikacinių reikalavimų (t. 1, b. l. 160-161).

8Byloje kilo ginčas iš esmės dėl atsakovo paskelbto konkurso sąlygose suformuluotų minimalių kvalifikacinių reikalavimų konkurse dalyvaujantiems tiekėjams, kurie nustatyti Konkurso sąlygų 1 lentelės 3.1.4, 3.2.3 punktuose.

9Atsakovo paskelbto konkurso 1 lentelės 3.1.4 punkte nustatytas kvalifikacinis reikalavimas tiekėjams, t. y. tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. 3.1.4 p. 2 d. nustatyta, kad kvalifikacinius reikalavimus turi patvirtinti įmonės įstatų ir kitų dokumentų, liudijančių tiekėjo teisę atlikti teritorijų specialiųjų planų rengimo paslaugas, tinkamai patvirtintą kopija. Ieškovas kartu su 2012-10-16 pateiktu pasiūlymu pateikė savo 2004-02-27 nutarimu Nr. 11-28 patvirtintą ieškovei priklausančio Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto įstatus, kurių 2.3.2 punkte nustatyta, kad vienas iš veiklos uždavinių yra poveikio aplinkai vertinimas, aplinkos monitoringas, darnios plėtros, teritorijų planavimo bei ekosistemų atstatymo mokslinis pagrindimas (b. l. 70 t. 1). Šiame punkte nustatyta, kad ieškovas teikia teritorijų planavimo mokslinį pagrindimą. Atsakovo reikalavimas tiekėjams buvo aiškiai nustatytas, tai yra teisė vykdyti specialiųjų planų ruošimą, bet ne mokslinį jų pagrindimą, nes specialusis planas pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 31 d. yra specialus dokumentas, apimantis konkrečių priemonių konkrečioms teritorijoms planavimą. Taigi toks dokumentas laikytinas ne moksline analize, o konkrečiu dokumentu, be kurio negalėtų būti vykdomi tolimesni teritorijų planavimo darbai. Teisė užsiimti specialiųjų planų rengimu ieškovui pagal pasiūlymo pateikimo metu galiojusį statutą bei pasiūlymo pateikimo dieną nebuvo suteikta, tačiau atsakovas kelis kartus ieškovo prašė pateikti papildomus duomenis bei paaiškinimus, susijusius su ieškovo kvalifikacija. Ieškovas 2012-11-27 pateikė naują 2012-10-17 LR Seimo nutarimu Nr. XI-2308 patvirtintą ieškovo statuto redakciją, kurio 14 str. 11 p. numatyta ieškovo teisė užsiimti inžinerine ir architektūrine veikla (t. 1, b. l. 153-156). Tačiau ieškovo pakeistas statutas įsigaliojo 2012-11-04, t. y. jau po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Teismas sutinka su atsakovo pozicija, kad dėl šios priežasties ieškovas negali būti laikomas atitinkančiu minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nes pagal Viešųjų pirkimų tarnybos 2012-10-03 pateiktą paaiškinimą teikėjas kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti pasiūlymų pateikimo dienai, bet ne įgyti kvalifikaciją vėliau, tai yra po pasiūlymo pateikimo (t. 2, b. l. 10).

10Ieškovas ieškinyje nurodė ir tai, kad atsakovas nepagrįstai teigė, kad ieškovo pasiūlytas specialistas D. P. neatitinka konkurso sąlygų 3.2.3 p. nustatytų reikalavimų. Konkurso sąlygų 1 lentelės 3.2.3 p. 1 p. p. nustatyta, kad teikėjo siūlomo specialisto darbo patirtis rengiant teritorijų specialiojo planavimo dokumentus turi būti ne mažesnė nei 3 metai. Ieškovas teigė, kad D. P. turi reikiamą 3 metų patirtį ir eškovas pateikė duomenis apie D. P. patirtį kaip teritorijų specialiojo planavimo specialisto, taip pat nurodė, kad iki 2012-12-14 pateiks pažymą apie D. P. dalyvavimą rengiant specialiojo planavimo dokumentus (t. 1, b. l. 115, 136, 140). Iš ieškovo pateiktų duomenų nenustatyta, kad D. P. atitinka konkurso sąlygų 3.2.3 punkto kvalifikacinius reikalavimus. 2012-10-15 ieškovo paruoštoje ir atsakovui pateiktoje pažymoje nurodyta, kad D. P. teritorijų specialiojo planavimo specialistu dirbo nuo 2008 iki 2011 (t. 1, b. l. 115), tačiau iš D. P. atliktų darbų sąrašo nustatyta, kad vykdomuose specialiuose planavimuose D. P. dalyvavo kaip padėjėjas, asistentas, bet ne kaip specialiojo planavimo specialistas (t. 1, b. l. 138-139). Iš UAB Sweco Lietuva pateiktos 2010-10-20 pažymos nustatyta, kad D. P. dalyvavo teritorijų planavimo dokumentų rengime, tačiau nenurodytas jo statusas, dėl to nėra pagrindo teigti, kad jis dalyvavo kaip specialiojo planavimo specialistas. Be to, atsakovas ne kartą prašė ieškovo patikslinti duomenis apie D. P. patirtį bei pateikti ją patvirtinančius dokumentus, tačiau ieškovas konkurso sąlygų 3.2.2 punkte nurodytų dokumentų nepateikė, o pateiktieji negali būti vertinami kaip atitinkantys nustatytus reikalavimus (LR viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 6, 7 d.).

11Ieškovas teigė, kad faktą, jog D. P. turi reikiamą 3 metų patirtį patvirtina jam išduotas kvalifikacijos atestatas (t. 1, b. l. 118). Teismas su šia pozicija nesutinka. Atsakovas konkurso sąlygų 3.2.3 p. nustatė specialisto kvalifikacinį reikalavimą – ne mažesnė nei 3 metų teritorijų planavimo specialisto patirtis. Akivaizdu, kad ši teritorijų specialiojo planavimo specialisto patirtis turėtų būti įgyta po to, kai asmeniui išduotas kvalifikacijos atestatas. Atestatas D. P. išduotas 2011-04-29 (b.l. 118 t. 1). Tai patvirtina, kad konkurso paskelbimo metu D. P. negali būti pripažįstamas turinčiu 3 metų teritorijų specialiojo planavimo specialisto patirtį. Be to, kaip jau buvo minėta, iš ieškovo pateiktų D. P. atliktų darbų sąrašo nenustatyta, kad jis darbus atliko konkrečiai kaip teritorijų specialiojo planavimo specialistas, nes vykdytuose projektuose D. P. dalyvavo ir kaip padėjėjas, ir kaip asistentas (b.l. 138,139 t. 1).

12Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovo nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai neatitinka pirkimo objekto, nes atsakovas nurodė, kad perkama paslauga nėra specialius planas, tačiau reikalavimuose nustatė reikalavimą, kad teikėjas turėtų teisę ruošti specialiuosius planus. Su tokia pozicija teismas nesutinka. Nepaisant to, kad perkama paslauga lingvistiškai nėra įvardijama kaip specialusis planas, tačiau atsakovo nustatytose konkurso sąlygose nustatyti minimalūs reikalavimai yra susiję su tokių paslaugų teikimu ir tiekėjai, siekiantys dalyvauti ir laimėti konkursą, privalo atitikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus (LR viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 1 d.). Tais atvejais, kai konkurso sąlygos yra neaiškios, kiekvienas konkurse dalyvaujantis asmuo turi teisę jas ginčyti nustatyta tvarka, ko ieškovas šiuo atveju neatliko. Dėl to įvertinus bylos medžiagą, šalių procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes, teismas neturi pagrindo konstatuoti, kad konkurso sąlygos buvo nustatytos pažeidžiant įstatymo reikalavimus.

13Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad atsakovas konkurso sąlygas nustatė tinkamai, įstatymo reikalavimų nepažeidė, ieškovo ieškinys nepagrįstas ir atmestinas (LR CPK 178 str.).

14Vadovaudamasis LR CPK 268-270 str., teismas

Nutarė

15atmesti ieškovo VšĮ Klaipėdos universiteto ieškinį.

16Sprendimą per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai