Byla A2.3.-574-849/2013

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Diana Atajeva, sekretoriaujant Danguolei Sabaitienei, dalyvaujant LR Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos departamento (toliau- Institucija), surašiusio administracinio teisės pažeidimo protokolą, įgaliotam atstovui R. M., administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui E. M., teismo posėdyje nagrinėjo E. M., gim. ( - ), gyv. ( - ), ( - ), administracinių teisės pažeidimų bylą, ir

Nustatė

3E. M. 2013 m. vasario 6 d. buvo surašytas administracinių teisės pažeidimų protokolas dėl pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5112 str. 3 d., 5112 str. 5 d., 5112 str. 9 d. , 5118 str. 2 d., 5118 str. 4 d., 5118 str. 7 d., 5118 str. 9 d. Protokole nurodyta, kad 2012 m. gruodžio 12 d. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnų atlikto patikrinimo metu, nustatyta, jog ( - ) direktorius E. M. 2011 m. nevykdė pakuočių apskaitos iki nustatytų terminų; Valstybinei mokesčių inspekcijai nepateikė mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos už 2011 m.; gaminiais pripildytas pakuotes 2011 m. išleido į Lietuvos Respublikos vidaus rinką neužsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade; 2011 m. elektros ir elektroninę įrangą importavo į Lietuvos Respublikos vidaus rinką ir ją platino neužsiregistravus Gamintojų ir importuotojų sąvade; nepateikė elektros ir elektroninės įrangos tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos už 2011 m.; elektros ir elektroninę įrangą į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleido neturint dokumento, įrodančio, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas.

4Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento protokole nurodyta, kad tuo ( - ) direktorius E. M. pažeidė Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 6 str., Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių 23 p., Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių 5 p., Dėl gaminių tiekimo rinkos apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų tiekimo taisyklių patvirtinimo 3.3 p., Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo taisyklių 5 p., Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 str. 2 d., Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 81 skirsnio 341 str. 2 d. 1 p., 341str. 2 d. 3 p., 346 str. 3 d., už ką atsakomybė numatyta ATPK 5112 str. 3 d., 5112 str. 5 d., 5112 str. 9 d. , 5118 str. 2 d., 5118 str. 4 d., 5118 str. 7 d., 5118 str. 9 d.

5Administracinio teisės pažeidimo protokolas ir bylos medžiaga grąžintina institucijai, surašiusiai administracinio teisės pažeidimo protokolą.

6Ištyrus pateiktą medžiagą ir bylos nagrinėjimo metu išklausius Institucijos įgaliotą atstovą bei administracinėn atsakomybėn asmenį, paaiškėjo, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas netinkamai, nesilaikant LR ATPK 260 str. reikalavimų, taip pat yra kitų esminių protokolo ir bylos medžiagos trūkumų, trukdančių bylos nagrinėjimui,

7Pagal Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo formuojamą teismų praktiką administracinio teisės pažeidimo protokolas yra procesinis dokumentas, kuriame formuluojamas kaltinimas administracinio teisės pažeidimo padarymu, taip pat yra dokumentas, kuriame fiksuojami nustatyti įrodymai, kitos aplinkybės ir žinios, reikšmingos nagrinėjant bylą. Administracinio teisės pažeidimo protokolu apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos. Administracinio teisės pažeidimo protokolas surašomas, kai: 1) nustatytas administracinio teisės pažeidimo padarymo faktas (vieta, laikas, esmė); 2) žinomas pažeidimą padaręs asmuo; 3) galima konstatuoti būtinus administracinio teisės pažeidimo sudėties požymius. Pažeidimo esme ATPK 260 str. 1 dalies prasme laikytina administracinio teisės pažeidimo sudėties objektyviųjų požymių visuma. Nuo teisingo protokolo surašymo priklauso administracinio teisės pažeidimo bylos baigtis, be to, administracinio teisės pažeidimo protokolas turi lemiamą reikšmę asmens kaltės nustatymui. Kaltinimas asmeniui turi būti suformuluotas aiškiai nurodant, kokiais konkrečiais veiksmais ar neveikimu buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, nes priešingu atveju negali būti laikoma, kad yra nustatyta pažeidimo esmė, ir tai yra svarbi asmens, kaltinamo pažeidimo padarymu, procesinių teisių gintis nuo pareikšto kaltinimo garantija (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. N756-135/2008 ir Nr. N444-340/2008). Gintis nuo pareikšto kaltinimo yra įmanoma, kai iš administracinio teisės pažeidimo protokolo galima suvokti, už kokią veiką yra norima taikyti administracinę atsakomybę.

8Kaip patvirtina administracinio teisės pažeidimo protokolo turinys, šiame svarbiame procesiniame dokumente nėra išdėstytos visos reikšmingos bylai aplinkybės, kurios įrodytų E. M. inkriminuojamų pažeidimų padarymą.

9Visų pirma, administracinio teisės pažeidimo protokole nurodant pažeidimo esmę Institucija tik formaliai perrašė iš ATPK 5112 str. 3 d., 5112 str. 5 d., 5112 str. 9 d. , 5118 str. 2 d., 5118 str. 4 d., 5118 str. 7 d., 5118 str. 9 d. normų dispozicijas ir apsiribojo tik pažeistų teisės aktų ar punktų paminėjimu, tuo tarpu inkriminuojami pažeidimai turi būti įvardinti konkrečiai, turi būti detalizuotos jų įvykdymo aplinkybės, konkretizuojami visi padaryti pažeidimai, pvz., kada, iš kur ir kokią elektroninę įrangą bendrovė importavo iš Lietuvos ir platino Lietuvoje, dėl kurių teisės aktai kelia reikalavimą ją apskaityti, užregistruoti Gamintojų ir importuotų sąvade, ją apskaityti, kiek, kokias konkrečias ir kokių gaminių pakuotes išleido į Lietuvos rinką, dėl kurių teisės aktai kelia reikalavimą jas apskaityti, užregistruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade, ją apskaityti, ir t.t.

10Nesant tokių duomenų, pagal teismų praktiką negali būti laikoma, kad administracinio teisės pažeidimo protokole yra nurodyta pažeidimų esmė.

11Pažymėtina ir tai, kad protokole privaloma nurodyti pažeidimo padarymo dieną ir laiką, kada konkrečiai pažeidimas buvo padarytas ir kada paaiškėjo pažeidimo padarymas.

12Tuo tarpu iš administracinio teisės pažeidimo protokolo turinio visiškai neįmanoma nustatyti visų E. M. inkriminuojamų pažeidimų padarymo dienos (laiko) - protokole tik abstrakčiai nurodoma, kad E. M. būtinų veiksmų neatliko 2011 metais arba apsiribojama nekonkrečia fraze „iki nustatytų terminų“.

13Šių aplinkybių teismas negalėjo nustatyti ir bylos nagrinėjimo metu, nes Institucijos atstovas negalėjo teismui nurodyti, kokias terminais E. M. turėjo atlikti teisės aktų numatytus veiksmus, kad būtų galima spręsti ir konstatuoti pačių pažeidimų padarymo faktą ir dieną (laiką).

14Atkreiptinas dėmesys, kad pažeidimo padarymo diena (laikas) yra svarbus ne tik siekiant nustatyti patį administracinių teisės pažeidimų padarymo faktą, bet ir siekiant nustatyti, ar nėra pažeistas administracinės nuobaudos skyrimo terminas, numatytas ATPK 35 str. 1 d., t.y. ar nėra suėjęs nuobaudos skyrimo senaties terminas.

15Konstitucinė asmens teisė kreiptis į teismą suponuoja ir jo teisę į tinkamą procesą (KT 2004-12-123 nutarimas, 2004-12-29 nutarimas). Viena iš tinkamo teisinio procesų sąlygų - tam tikrų terminų, per kuriuos turi būti išnagrinėta administracinio teisės pažeidimo byla, nustatymas. ATPK 35 str. 1 dalyje nustatyta, kad administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui- per 6 mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos. Tik tokiu atveju administracinė nuobauda gali pasiekti tikslus, kurių siekiant ji skiriama. Administracinės nuobaudos skyrimo terminai yra kartu ir trauktino atsakomybėn asmens garantija, turinti užtikrinti, kad byla būtų sprendžiama per protingą laiką, ir taip saugoti asmenį nuo pernelyg ilgo persekiojimo (LVAT nutartis Nr. N16-1491/2007).

16Iš bylos duomenų matyti, kad bendrovėje „Masyvo baldai“ veikla buvo tikrinama už 2011 metus, t.y. gana seną laikotarpį, kas teismui kelia pagrįstų abejonių dėl pasibaigusių administracinės nuobaudos skyrimo terminų, todėl nesant patikimų ir objektyvių duomenų apie pažeidimų padarymo dieną, teismui nėra galimybės nustatyti, ar nėra pažeistas administracinės nuobaudos skyrimo terminas ir ar yra teisinis pagrindas spręsti E. M. patraukimo administracinėn atsakomybėn klausimą, nes pasibaigus administracinės nuobaudos skyrimo terminui administracinio teisės pažeidimo bylos teisena yra negalima ( ATPK 250 str. 7 p.).

17Tuo pačiu teismas neturi galimybės ir spręsti administracinėn nuobaudos skyrimo termino pratęsimo klausimo, nes toks terminas turi būti skaičiuojamas nuo pažeidimų padarymų dienos.

18Pažymėtina ir tai, kad ruošdamasis nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą, organas (pareigūnas) privalo išsiaiškinti ir išspręsti klausimus, numatytus ATPK 280 str., tame tarpe ir nustatyti, ar teisingai surašytas protokolas ir kita administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga, t.y. byloje turi būti pateikti įrodymai, turintys reikšmės aplinkybėms byloje nustatyti, tačiau iš bylos duomenų matyti, kad E. M. inkriminuojami pažeidimai iš esmės grindžiami tik išvestiniais duomenimis - Sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo, patikrinimo aktu ir Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo teisingumą patvirtinančių duomenų ir informacijos surinkimo aktu (b.l. 21-24), tačiau byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kurių pagrindu Institucija patikrinimo dokumentuose nustatė E. M. inkriminuojamus pažeidimus ir tuo pačiu pagrindžiančių administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytas aplinkybes.

19Kiekvienas tyrimas neturi būti paviršutiniškas, o pareigos perkėlimas rinkti daugumą įrodymų teismui yra nepagrįstas pareigos perkėlimas, nes visus pirminius įrodymus privalo surinkti pareigūnas, kuriam suteikta teisė surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą. (ATPK 256 str.3 d.).

20Be to, iš administracinio teisės pažeidimo protokolo matyti, kad administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui net nebuvo išaiškintos jo teisės, numatytos ATPK 272 str. 1d. (b.l. 2), kas leidžia daryti išvadą, kad pareigūnas grubiai pažeidė ir traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens procesinę teisę gintis nuo pareikšto kaltinimo.

21Ištyrus byloje esančius duomenis, akivaizdu, kad pateikta administracinio teisės pažeidimo medžiaga turi akivaizdžių trūkumų, dėl kurių negalima nustatyti pažeidimo esmės ir E. M. patraukimo administracinėn atsakomybėn klausimą.

22Vadovaujantis išdėstytu, byla negali būti nagrinėjama, nes aukščiau nurodytos aplinkybės trukdo teismui nagrinėti bylą ir priimti teisingą sprendimą, todėl bylos medžiaga jos papildymui ir esminių procesinių trūkumų pašalinimui grąžintina protokolą surašiusiai institucijai.

23Aukščiau paminėti trūkumai administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti ištaisyti tik grąžinus bytą iš naujo tirti įgaliotai Institucijai ir tik po to būtų galima spręsti apie administracinės atsakomybės E. M. egzistavimą.

24Teismo nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per nutartį priėmusį teismą.

25Pažymėtina, kad pagal ankščiau iki 2011-01-01 formuojamą teismų praktiką teismo procesiniai dokumentai, kuriais buvo sprendžiama grąžinti administracinio teisės pažeidimo medžiagą Institucijai, surašiusiai administracinio teisės pažeidimo protokolą, buvo nustatomas bendras 20 dienų apskundimo terminas, tačiau tokia praktika buvo formuojama dėl to, kad tuo metu nebuvo atskirojo skundo instituto, kuris buvo įvestas tik nuo 2011-01-01. Todėl šiuo atveju, kai yra priimami teismo sprendimai, kuriais byla iš esmės neišnagrinėta, nuo 2011-01-01 turi būti taikomos atskirojo skundo institutą reglamentuojančios ATPK normos.

26Atkreiptinas dėmesys, kad tokią praktiką formuoja ir aukštesnės instancijos teismai, kad apeliaciniu skundu gali būti skundžiami administracinio teisės pažeidimo byloje priimti nutarimai ar nutartys, kuriais byla išsprendžiama iš esmės. Kitos aptariamos kategorijos bylose priimtos (procesinės) nutartys, ATPK numatytais atvejais gali būti skundžiamos atskiraisiais skundais (ATPK 30215 str. 1 d.). (Kauno apygardos teismo nutartis adm. byloje Nr. ATP-1057-317/2012).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 249 str., 288 str.,

Nutarė

29E. M. administracinio teisės pažeidimo medžiagą papildymui ir trūkumų pašalinimui grąžinti institucijai, surašiusiai administracinio teisės pažeidimo protokolą.

30Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Diana Atajeva, sekretoriaujant... 3. E. M. 2013 m. vasario 6 d. buvo surašytas administracinių... 4. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento protokole nurodyta, kad tuo ( -... 5. Administracinio teisės pažeidimo protokolas ir bylos medžiaga grąžintina... 6. Ištyrus pateiktą medžiagą ir bylos nagrinėjimo metu išklausius... 7. Pagal Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo formuojamą teismų praktiką... 8. Kaip patvirtina administracinio teisės pažeidimo protokolo turinys, šiame... 9. Visų pirma, administracinio teisės pažeidimo protokole nurodant pažeidimo... 10. Nesant tokių duomenų, pagal teismų praktiką negali būti laikoma, kad... 11. Pažymėtina ir tai, kad protokole privaloma nurodyti pažeidimo padarymo... 12. Tuo tarpu iš administracinio teisės pažeidimo protokolo turinio visiškai... 13. Šių aplinkybių teismas negalėjo nustatyti ir bylos nagrinėjimo metu, nes... 14. Atkreiptinas dėmesys, kad pažeidimo padarymo diena (laikas) yra svarbus ne... 15. Konstitucinė asmens teisė kreiptis į teismą suponuoja ir jo teisę į... 16. Iš bylos duomenų matyti, kad bendrovėje „Masyvo baldai“ veikla buvo... 17. Tuo pačiu teismas neturi galimybės ir spręsti administracinėn nuobaudos... 18. Pažymėtina ir tai, kad ruošdamasis nagrinėti administracinio teisės... 19. Kiekvienas tyrimas neturi būti paviršutiniškas, o pareigos perkėlimas... 20. Be to, iš administracinio teisės pažeidimo protokolo matyti, kad... 21. Ištyrus byloje esančius duomenis, akivaizdu, kad pateikta administracinio... 22. Vadovaujantis išdėstytu, byla negali būti nagrinėjama, nes aukščiau... 23. Aukščiau paminėti trūkumai administracinio teisės pažeidimo byloje gali... 24. Teismo nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo atskiruoju skundu gali būti... 25. Pažymėtina, kad pagal ankščiau iki 2011-01-01 formuojamą teismų praktiką... 26. Atkreiptinas dėmesys, kad tokią praktiką formuoja ir aukštesnės... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 249 str., 288 str.,... 29. E. M. administracinio teisės pažeidimo medžiagą... 30. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo atskiruoju skundu gali būti...