Byla 2-1888-736/2017
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Algimantas Brigadierius, sekretoriaujant Svajonei Jasiūnienei, dalyvaujant ieškovės UAB „BCB group“ atstovui S. M., atsakovės UAB „Saulėlydžio namai“ atstovui V. A.,

2viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „BCB group“ ieškinį atsakovei UAB „Saulėlydžio namai“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

3ieškovė UAB „BCB group“ ieškiniu (teismo posėdžio metu žodžiu patikslino) prašo priteisti iš atsakovės UAB „Saulėlydžio namai“ 4 840,00 Eur skolą, 513,04 Eur delspinigius, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2016-10-01 ieškovė UAB „BCB group“ ir atsakovė UAB „Saulėlydžio namai“ sudarė pastato nuomos sutartį Nr. NS-238, pagal kurią atsakovei buvo suteikta teisė laikinai naudotis ieškovei nuosavybės teise priklausančiu pastatu, esančiu ( - ). Atsakovė įsipareigojo kas mėnesį mokėti ieškovei po 1 000,00 Eur su PVM nuomos mokestį, taip pat 0,2 proc. neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Sutarties terminas baigėsi 2016-12-31, tačiau atsakovė pastato negrąžino ir, nemokėdama nuomos mokesčio, juo naudojosi toliau. Ieškovė 2017-05-04 raštu kreipėsi į atsakovę dėl susidariusios skolos ir delspinigių, tačiau jokio atsakymo negavo.

4Teismo posėdžio metu ieškovės UAB „BCB group“ atstovas ieškinį palaikė, papildomai nurodė, kad išsiuntus atsakovei pretenziją, joks atsakymas nebuvo gautas, atsakovė nebendradarbiavo, neinformavo apie finansines problemas. Sutarties punktas, nustatantis netesybas, buvo išsamiai aptartas pa sirašant nuomos sutartį, todėl atsakovei buvo gerai žinomas delspinigių dydis.

5Atsakovė UAB „Saulėlydžio namai“ su ieškiniu sutiko iš dalies, pripažindama 4 840,00 Eur įsiskolinimą už nuomą ieškovei UAB „BCB group“. Nurodė, kad įsiskolinimas atsirado ne dėl jos nesąžiningų veiksmų, o dėl to, kad, sumažėjus klientų skaičiui, sumažėjo ir gaunamos pajamos, todėl įmonei nepakako lėšų tinkamai atsiskaityti su ieškove. Mano, kad teismas turėtų atkreipti dėmesį į ieškovės reikalaujamų priteisti netesybų dydį, kadangi jos akivaizdžiai yra per didelės. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra pažymėjęs, kad protingas bei sąžiningas delspinigių dydis yra laikytinas 0,02 proc., todėl šiuo atveju delspinigiai turėtų būti mažinami.

6Teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Saulėlydžio namai“ atstovas palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją. Papildomai nurodė, kad nuomos sutartį pasirašė jis pats kaip direktorius. Sutarties punktas dėl netesybų pasirašymo metu buvo aptartas, tačiau jo pakeisti negalėjo, nes to neleido daryti įmonių akcininkai, be to buvo tikimasi, kad nebus pradelstų įsipareigojimų.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2016-10-01 ieškovė UAB „BCB group“ ir atsakovė UAB „Saulėlydžio namai“ sudarė pastato nuomos sutartį Nr. NS-238, pagal kurią atsakovei buvo suteikta teisė laikinai naudotis ieškovei nuosavybės teise priklausančiu pastatu – laidojimo namais, esančiais ( - ) (b. l. 4-6). Šia sutartimi atsakovė įsipareigojo kas mėnesį mokėti ieškovei po 1 000,00 Eur su PVM nuomos mokestį (5.1. punktas), pažeidus sutartyje nustatytus mokėjimo terminus – mokėti 0,2 proc. neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną (6.1. punktas). Iš ieškovės atstovo nurodytų aplinkybių, tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto (b. l. 30) matyti, kad atsakovė netinkamai vykdė sutartyje numatytus įsipareigojimus, todėl liko skolinga ieškovei 4 840,00 Eur nuomos mokesčio, o už laiku neįvykdytą prievolę jai paskaičiuoti 513,04 Eur delspinigiai.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Pagal CK 6.477 straipsnio 1 dalį nuomos sutartimi viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Nuomos mokesčio mokėjimas sutartu laiku yra viena iš esminių tokios sutarties sąlygų. Įvertinus šalių sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, atsižvelgiant į tai, kad atsakovė pagrindinio reikalavimo neginčija, darytina išvada, kad atsakovė tinkamai nevykdė prievolės mokėti nuomos mokesčio, todėl iš jos ieškovei priteistina 4 840,00 Eur skola.

10Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

11Tarp šalių sudarytos nuomos sutarties 6.1. punktas numato, kad pažeidus sutartyje nustatytus mokėjimo terminus, nuomotojui to raštu pareikalavus, nuomininkas įsipareigoja mokėti 0,2 proc. neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovė už tinkamai neįvykdytą prievolę (106 pradelstas dienas), taikydama sutartyje numatytą 0,2 proc. dydžio koeficientą, paskaičiavo 513,04 Eur delspinigius (b. l. 29) ir prašo juos priteisti iš atsakovės. Su delspinigių dydžiu atsakovė nesutinka ir teigia, jog delspinigiai yra akivaizdžiai per dideli, todėl turėtų būti mažinami iki 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, jog įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Pagal formuojamą teismų praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos duomenis (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

13Teismo vertinimu, sutartyje nustatyti 0,2 proc. delspinigiai nėra aiškiai per dideli šalių ginčo atveju, kadangi abi sutarties šalys – pelno siekiantys verslo subjektai laisva valia sudarę pastato nuomos sutartį. Kaip nustatyta byloje, atsakovės atstovas prieš pasirašydamas sutartį susipažino su sutarties 6.1. punktu, delspinigių dydis prieš sutarties pasirašymą buvo žinomas ir atsakovės akcininkams. Pažymėtina, kad intervencija į šalių sudarytą sutartį gali būti leidžiama tik išimtiniu atveju. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad teismai neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 -09-30 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2008). Taigi, jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, prievolės sumą, kt.

14Nagrinėjamu atveju šalių sutartyje nustatyto delspinigių dydžio, kaip minėta, negalima pripažinti neprotingu ar aiškiai per dideliu. Priešingai, faktinis delspinigių dydis (513,04 Eur), įvertinus pradelstų dienų skaičių (106 dienos), palyginus su likusia nesumokėta skolos suma (4 840,00 Eur) ar mėnesiniu nuomos mokesčio dydžiu (1 000,00 Eur su PVM) yra protingas, teismo vertinimu, atitinka sąžiningo verslo praktiką (apie 5,00 Eur delspinigių per dieną / 150,00 Eur per mėnesį). Netesybų mažinimas, šiuo atveju būtų neteisingas, neatitiktų CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir CK 6.258 straipsnio 3 dalyje siekiamų tikslų, sudarytų prielaidas atsakovei piktnaudžiauti vykdant atsiskaitymus su ieškove. Taigi, atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, ieškovės UAB „BCB group“ reikalavimas priteisti 513,04 Eur delspinigius iš atsakovės UAB „Saulėlydžio namai“ tenkintinas.

15Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 2 dalies nuostatomis, ieškovei iš atsakovės taip pat priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017-05-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Ieškinį patenkinus, iš atsakovės priteistinas 161,00 Eur žyminis mokestis ieškovei, taip pat 5,80 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79, 80, 88, 93, 98 straipsniai). Atsižvelgus į tai, kad ieškovė teikdama pradinį ieškinį teismui sumokėjo 233,00 Eur žyminio mokesčio (b. l. 11), o vėliau teismo posėdžio metu ieškinio sumą sumažino, ieškovei grąžintina 72,00 Eur žyminio mokesčio permoka (CPK 87 straipsnis).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 270, 284 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovės UAB „Saulėlydžio namai“, į. k. 304210675, 4 840,00 Eur (keturių tūkstančių aštuonių šimtų keturiasdešimties eurų 00 ct) skolą, 513,04 Eur (penkių šimtų trylikos eurų 04 ct) delspinigius, 6 (šešių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017-05-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 161,00 Eur (vieno šimto šešiasdešimt vieno euro 00 ct) žyminį mokestį ieškovei UAB „BCB group“, į. k. 30244599.

20Priteisti iš atsakovės UAB „Saulėlydžio namai“, į. k. 304210675, 5,80 Eur (penkių eurų 80 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei (mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas - 5660).

21Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti ieškovei UAB „BCB group“, į. k. 30244599, 72,00 Eur (septyniasdešimt dviejų 00 ct) žyminio mokesčio permoką, sumokėtą 2017-05-15.

22Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Algimantas Brigadierius,... 2. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. ieškovė UAB „BCB group“ ieškiniu (teismo posėdžio metu žodžiu... 4. Teismo posėdžio metu ieškovės UAB „BCB group“ atstovas ieškinį... 5. Atsakovė UAB „Saulėlydžio namai“ su ieškiniu sutiko iš dalies,... 6. Teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Saulėlydžio namai“ atstovas... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2016-10-01 ieškovė UAB „BCB... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 10. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos yra įstatymų, sutarties ar teismo... 11. Tarp šalių sudarytos nuomos sutarties 6.1. punktas numato, kad pažeidus... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, jog įstatyme sąvokos... 13. Teismo vertinimu, sutartyje nustatyti 0,2 proc. delspinigiai nėra aiškiai per... 14. Nagrinėjamu atveju šalių sutartyje nustatyto delspinigių dydžio, kaip... 15. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 2... 16. Ieškinį patenkinus, iš atsakovės priteistinas 161,00 Eur žyminis mokestis... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 270,... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovės UAB „Saulėlydžio namai“, į. k. 304210675, 4... 20. Priteisti iš atsakovės UAB „Saulėlydžio namai“, į. k. 304210675, 5,80... 21. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...