Byla 2-552-676/2015
Dėl DGK sprendimo panaikinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Rimai Sankauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovams K. V., advokatui J. S., atsakovo atstovei advokatei V. K., civilinėje byloje pagal ieškovo R. N. ieškinį atsakovui UAB „( - )“, trečiajam asmeniui UAB „( - )“, dėl DGK sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2ieškovas prašo panaikinti darbų ginčo komisijos 2014-10-27 sprendimą, kuriuo priteisė atsakovui iš ieškovo 12644,03 Lt žalos atlyginimo dėl ieškovo sugadinto automobilio betono maišyklės valdymo pulto. Sprendimas neteisėtas kadangi komisija pažeidė darbo bylų nagrinėjimo ikiteismine tvarka procesą, nes procesas vyko nedalyvaujant ieškovui bei nesprendžiant jo pateiktų prašymų, taip pat nenustatė reikšmingų ginčo santykiui aplinkybių, netinkamai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias materialinės atsakomybės pagrindus, žalos nustatymo dydį, neįvertinta sugadinto daikto nusidėvėjimas ir prašoma atlyginti naujo daikto vertė (T.1, b.l. 2-3). Teismo posėdžio metu ieškovas R. N. papildomai paaiškino, kad su visais įmonės norminiais aktais jis pilnai buvo supažindintas iki ginčo įvykio, ginčo pultas buvo praktiškai neveikiantis, darbo metu pultą jis laikydavo prie savęs užsidėjęs ant kaklo arba padėdavo ant automobilio kapoto, o po darbo valdymo pultą padėdavo į mašinos kabinoje esanti pulto pakrovėją ir palikdavo jį ten krautis, sutinka atlyginti savo veiksmais padarytą žalą atsakovui 1000,00 Lt sumoje, nes tiek jo manymu galėjo kainuoti senasis sugadintas valdymo pultas. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai advokatas J. S., K. V. papildomai paaiškino, kad atsakovas nėra transporto priemonės ( - ), valst.Nr. ( - ), o taip pat ir sugadinto valdymo pulto savininkas, todėl neturi teisės reikalauti iš ieškovo žalos atlyginimo; atsakovas nepateikė įrodymų kiek kainavo sugadintas valdymo pultas iki ginčo įvykio, atsakovas neužtikrino saugių ieškovo darbo sąlygų su nurodyta transporto priemone.

3Atsakovas atsiliepimo į ieškinį neteikė, teismo 2014-12-09 įpareigojimo pateikti byloje nustatytu terminu kartu su atsiliepimu į ieškinį duomenis bei įrodymus, susijusius su pateiktu reikalavimu nevykdė, teismo procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (T.1, b.l. 10, 79); teismo paskirtuose parengiamuosiuose teismo posėdžiuose nedalyvavo ir nedalyvavimo priežasčių nenurodė (T.1, b.l. 81, 84-85), teismo procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (T.1, b.l. 82, 88), todėl teismo 2015-03-04 nutartimi atsakovo UAB „( - )“ dalyvavimas teismo posėdžiuose buvo pripažintas būtinu (T.1, b.l. 97) bei teismo 2015-03-04 nutartimi atsakovas įpareigotas pateikti byloje konkrečius duomenis bei įrodymus (T.1, b.l. 98-99). Teismo posėdžio metu atsakovo atstovai P. B., advokatė V. K. paaiškino, kad transporto priemonė ( - ), valst.Nr. ( - ) ginčo laikotarpiu nuosavybės teise priklausė trečiajam asmeniui UAB „( - )“ ir atsakovo buvo naudojama tarp jų pasirašytos sutarties pagrindu, pagal sutartį atsakovo pareiga buvo tinkamai rūpintis šia transporto priemone ir sutarčiai pasibaigus grąžinti ją tvarkingą ir veikiančią savininkui, todėl nurodytos išlaidos laikino laidinio pulto pajungimui bei naujo pulto įsigijimui buvo būtinosios atsakovo išlaidos normaliam ir saugiam transporto priemonės ( - ), valst.Nr. ( - ), darbui užtikrinti bei sutarčiai pasibaigus tvarkingo automobilio grąžinimui savininkui. Senas pultas neišsaugotas, tačiau jis buvo originalus gamintojo ir pritaikytas konkrečiai automobiliui ( - ), valst.Nr. ( - ), ginčo pultas nebuvo atskirai įvertintas ir apskaitytas kaip materialinė vertybė ir buvo automobilio privaloma sudėtinė dalis naudojant betono maišyklę, o ieškovui jį nepataisomai sugadinus ir nesant galimybės jo sutaisyti ir suderinti naują kompiuterinę programą su esama, kito pulto mažesnėmis kainomis įsigyti nebuvo įmanoma, nes jį galėjo pristatyti atsakovui tik jo gamintojas Italijoje.

4Tretysis asmuo atsiliepimu į ieškinį nurodo, jog atsakovas ir tretysis asmuo sudarė transporto priemonės nuomos sutartį, pagal kurią perdavė atsakovui naudotis techniškai tvarkingą transporto priemonę ( - ), valst.Nr. ( - ), kartu su visa transporto priemonės gamykline komplektacija, tame tarpe ir betono siurblio nuotolinio valdymo pultu. Atsakovas pagal šią sutartį įsipareigojo savo lėšomis ir resursais prižiūrėti bei atlikti einamąjį ir kapitalinį nurodytos transporto priemonės remontą bei pasibaigus sutarčiai grąžinti trečiajam asmeniui techniškai tvarkingą transporto priemonę. Betono siurblio nuotolinio valdymo pulto sugadinimas nėra natūralus nusidėvėjimas, todėl atsakovui grąžinus trečiajam asmeniui transporto priemonę su neveikiančiu betono nuotolinio valdymo pultu, trečiajam asmeniui atsirastų teisė reikalauti iš atsakovo žalos atlyginimo. Sutartis yra galiojant ir šiai dienai tretysis asmuo atsakovui pagal sutartį jokių pretenzijų neturi. Prašo spręsti teismo nuožiūra bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas, bylą nagrinėti nedalyvaujant trečiojo asmens atstovams (T.2, b.l. 48-50). Teismo posėdžiuose trečiojo asmens atstovai nedalyvavo, teismo procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (T.1, b.l. 158).

5Ieškinys tenkinamas iš dalies.

6LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus darbų ginčo komisijos darbo byloje Nr. APS-3-16731/2014 priimtu 2014-10-27 sprendimu nuspręsta UAB „( - )“ prašymą tenkinti iš dalies ir išieškoti UAB „( - )“ naudai iš R. N. 12644,03 Lt materialinės žalos atlyginimo, kadangi R. N., dirbdamas UAB „( - )“ betono siurblio operatoriaus-betonvežio vairuotojo pareigose, 2014-06-11 pervažiavo betono siurblio nuotolinio valdymo pultą, dėl ko pultas tapo nebetinkamas naudojimui ir padarė žalą įmonei 13143,83 Lt sumai, nes pažeidė Betonvežių saugos vadovo 10 p., 11 p.; žalos dydis mažintas 499,80 Lt, t.y. PVM mokesčio dydžiu (T.1, b.l. 12-78). Bylos nagrinėjimo metu nenustatyta, kad ieškovui dirbtinai buvo apribotos procesinės teisės ginti savo teises bei teisėtus interesus darbo ginčų komisijoje, kaip matosi iš pateiktų duomenų bei įrodymų byloje, ieškovui buvo sudarytos visos sąlygos teikti paaiškinimus tiek žodžiu, tiek raštu, naudotis teisine atstovo pagalba (T.1, b.l. 13-78) - ieškovas neteikė bylos nagrinėjimo metu tai paneigiančių duomenų bei įrodymų, apsiribojo tik bendro pobūdžio pamąstymais bei abejonėmis, todėl, nesant byloje kitų duomenų bei įrodymų, ieškovo nurodytos aplinkybės laikomos neįrodytomis (CPK 178 str., 185 str.).

7Atsakovas UAB „( - )“ DGK 2014-10-27 sprendimo neginčijo.

8Civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo (CPK 12 str.), tai reiškia, kad įrodinėjimo dalyką byloje nustato ginčo šalys, o teismas, spręsdamas bylą, vertina tik šalių nurodytus faktus ir jų pateiktus įrodymus. Bendroji įrodinėjimo pareigos taisyklė įtvirtinta CPK 178 str. - nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Ieškinio reikalavimas gali būti patenkintas tik tuo atveju, jeigu teismas pripažįsta įrodytomis faktines aplinkybes, kuriomis jis grindžiamas. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 str. 1 d.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis (CPK 185 str.). Išvados apie faktines aplinkybes gali būti grindžiamos tik CPK 177 str. 2 d., 3 d. išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis, o įrodymai turi būti gauti ir ištirti CPK nustatyta tvarka. Pagal CPK 176 str. 1 d. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.)(LAT CBS teisėjų kolegijos 2009-11-24 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-526/2009; kt.).

9Bendrosios civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos yra neteisėti veiksmai (CK 6.246 str.), priežastinis ryšys (CK 6.247 str.), kaltė (CK 6.248 str.), žala ir nuostoliai (CK 6.249 str.). Civilinei atsakomybei kilti būtinas visų šių sąlygų buvimas. Neteisėti veiksmai civilinėje atsakomybėje suprantami kaip teisinės pareigos pažeidimas. Pagal bendrąsias nuostatas (CK 1.1 str. 2 d., 1.137 str. 2 d.) įgyvendindamas savo teises asmuo turi laikytis įstatymų, veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų. Bet kuriam asmeniui galioja reikalavimas elgtis taip, kad nepadarytų žalos, o už žalos padarymą taikoma civilinė atsakomybė (CK 6.263 str. 2 d.). Pagal CK 6.246 str. neteisėti veiksmai yra veiksmų, kuriuos įstatymai draudžia, atlikimas arba bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas. Pareiga elgtis atidžiai ir rūpestingai, kaip bendro pobūdžio reikalavimas, siejasi su kitu bendro pobūdžio reikalavimu elgtis taip, kad niekam nedarytum žalos (CK 6.263 str. 2 d.).

10Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad šalys sudarė ( - ) Darbo sutartį Nr. ( - ) (toliau – DS), pagal kurią ieškovas buvo priimtas darbui pas atsakovą betono siurblio operatoriaus-betonvežio vairuotojo pareigoms, atsakovui taip pat įsipareigojant vykdyti darbo funkcijas, numatytas Darbuotojo pareiginėse instrukcijose, laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, Bendrovės vidaus darbo tvarkos taisyklių ir kitų Bendrovės vidaus lokalinių aktų, su kuriais jis supažindinamas (DS 1.2.p., 10.1 p.), šalims susitariant, kad darbuotojas yra pilnai materialiai atsakingas už jam Darbdavio perduotą turtą, kad darbuotojas įsipareigoja atlyginti Darbdaviui žalą už šio turto praradimą ar sugadinimą, jei tai įvyko dėl Darbuotojo kaltės (10.8 p.)(T.1, b.l. 24-31). Tarp šalių buvo pasirašyta ( - ) Visiškos materialinės atsakomybės sutartis (toliau – VMA Sutartis), pagal kurią ieškovas prisiėmė visišką materialiąją atsakomybę už darbdavio jam perduotas vertybes ieškovui einant betono siurblio operatoriaus-betonvežio vairuotojo pareigas (T.1, b.l. 32). Ieškovas buvo supažindintas su Betonvežio vairuotojo saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 31 (toliau – BVSS Instrukcija), iš kurios matosi, kad ieškovas privalėjo rūpintis viso automobilio bei jo įrangos tinkama technine būkle bei vadovautis saugos reikalavimais (T.1, b.l. 128-136). Ieškovas buvo supažindintas su atsakovo Betonvežių saugos vadovu (toliau BS Vadovas), iš kurio matosi, kad radio pultas naudojamas visose betonvežiuose kaip papildoma saugos priemonė vykdant sudėtingus manevrus statybos aikštelė (9.p.), išlipus iš betonvežio statybos aikštelėje, vairuotojas privalo radio pultą užsisegti/pasikabinti, kad būtų lengviau jį valdyti laisvomis rankomis (10.p.), vairuotojas baigęs darbą, kai pultas nenaudojamas statybos aikštelėje, saugiai padeda į tam skirtą dėžutę (spec. sumontuota betonvežio išorėje)(11.p.), sulaužius arba kitaip sugadinus betonvežio valdymo pultą, vairuotojui gresia materialinė atsakomybė (12.p.)(T.1., b.l. 33-38). Įmonėje taikomos Darbo tvarkos taisyklė (toliau – DT Taisyklės), kurios numato darbuotojo pareigą atlyginti visą padarytą materialinę žalą, t.y. kai žala padaryta darbuotojo, su kuriuo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis (87.3.p.), kad atlygintinos žalos dydį sudaro tiesioginiai nuostoliai bei negautos pajamos (93.p.), kad žala apskaičiuojama atsižvelgiant į turto vertę atskaičiavus nusidėvėjimą ir natūralų sumažėjimą bei turėtas išlaidas (tiesioginius nuostolius)(94.p.), su DT Taisyklėmis ieškovas supažindintas (T.1, b.l. 111-126). Ieškovui nustatyta tvarka atsakovas perdavė darbui transporto priemonę ( - ), valst.Nr. ( - ) (T.1, b.l. 137-140). Tretysis asmuo UAB „( - )“ yra transporto priemonės ( - ), valst.Nr. ( - ) savininkas (T.1, b.l. 89-95, T.2, b.l. 7-9), kurią atsakovas naudoja įmonės veikloje tarp atsakovo ir trečiojo asmens sudarytos Transporto priemonės neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų nuomos 2012-10-01 sutarties pagrindu (T.1, b.l. 107-109). Iš A. D. 2014-06-12 Tarnybinio pranešimo bei ieškovo 2014-06-13 Pasiaiškinimo turinio matosi, kad ieškovas 2014-06-11, dirbdamas nurodytose pareigose, betono valdymo pultą padėjo ant automobilio galinės dalies ir vairuodamas automobilį šį pultą numetė ant žemės ir pervažiavo automobilio galiniais ratais, taip jį sugadindamas (T.1, b.l. 39-40) – šias aplinkybes patvirtino teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas A. D.. Dalyvaujantys byloje asmenys bei jų atstovai nurodytų duomenų bei įrodymų, taip pat juose fiksuotų aplinkybių bylos nagrinėjimo metu neginčijo, juos pripažino ir jais vadovavosi, duomenų bei įrodymų jog jie yra/gali būti negaliojantys, panaikinti at neteisingi neteikė, todėl teismas nurodytas aplinkybes laiko nustatytomis ir jomis vadovaujasi (CPK 178 str., 182 str. 5 p., 187 str. 1 d., 185 str.).

11Materialinė atsakomybė – turtinės atsakomybės rūšis, numatyta darbo teisėje, suprantama kaip pareiga atlyginti žalą, kuri padaroma vieno darbo santykio subjekto kitam neatlikus arba netinkamai atlikus darbo pareigas (DK 245 str.). Darbuotojo materialinės atsakomybės tikslas – atlyginti darbdaviui padarytus nuostolius. Materialinei atsakomybei taikyti turi būti nustatytos visos DK 246 str. nustatytos sąlygos: 1) reali žala; 2) žala padaryta neteisėta veika (veiksmais, neveikimu); 3) priežastinis neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo ryšys; 4) pažeidėjo kaltė; 5) pažeidėją ir nukentėjusią šalį teisės pažeidimo metu siejo darbo teisiniai santykiai; 6) žalos atsiradimas susijęs su darbu (LAT 2012-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-595/2012). Materialinei atsakomybei taikyti turi būti nustatytos visos DK 246 str. nustatytos sąlygos. Nagrinėjamu atveju byloje įrodytos materialinės atsakomybės sąlygos ieškovo turtinei atsakomybei kilti. Ieškovas pripažįsta, kad ginčo metu dėl jo netinkamai atliktų darbinių pareigų atsakovui metu jis, padėjęs netinkamoje vietoje valdymo pultą, dėl ko pultas pradėjus važiuoti automobiliu nukrito nuo automobilio ant žemės ir ieškovas pervažiuodamas vairuojamu automobiliu ( - ), valst.Nr. ( - ), sugadino betonvežio betono siurblio nuotolinio valdymo pultą, tuo pažeidė DS 1.2.P., 10.1.P., BS Vadovo 10 p., 11 p. ir padarė darbdaviui žalą; bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad dėl atsakovui atsiradusios materialinės žalos yra kaltas ieškovas, nes dėl ieškovo neteisėtų veiksmų (aplaidumo) atsakovas patyrė materialinę žalą – neatstatomai buvo sugadintas valdymo pultas ir naujo valdymo pulto įsigijimo bei su tuo susijusių išlaidų suma sudarė 13143,83 Lt, tarp ieškovo neteisėtų veiksmų (aplaidumo) ir atsiradusios materialinės žalos yra tiesioginis priežastinis ryšys, o tai sudaro pagrindą priteisti iš ieškovo materialinę žalą (CK 6.245 str. – 6.248 str.). Prievolė ieškovui atlyginti žalą atsakovui atsirado įstatymo ir sutarčių (darbo ir materialinės atsakomybės) pagrindu. Atsakovas turi teisę reikalauti jam padarytos žalos atlyginimo iš kalto dėl to asmens, kalto dėl žalos padarymo asmens pareiga yra atlyginti padarytą žalą, ieškovo nurodoma aplinkybė, jog atsakovas nėra automobilio ( - ), valst.Nr. ( - ), savininkas, neapriboja šios atsakovo teisės, nes, kaip nustatyta bylos nagrinėjimo metu, atsakovas automobilį ( - ), valst.Nr. ( - ) ginčo laikotarpiu naudojo Transporto priemonės neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų nuomos 2012-10-01 sutarties pagrindu ir atsakovo pareiga buvo prisiimti visas būtinąsias išlaidas, susijusias su saugiu automobilio naudojimu (CPK 178 str., 185 str.).

12Ginčas tarp šalių kyla dėl žalos, atsiradusios ieškovui sugadinus automobilio ( - ), valst.Nr. ( - ), betono siurblio nuotolinio valdymo pultą, dydžio.

13Darbo santykiuose darbuotojas laikomas silpnesne santykių šalimi, tačiau tokia jo padėtis nesuteikia jam daugiau teisių ar garantijų negu numato įstatymas, bei neatima galimybių ginti darbdavio pažeistas savo teises.

14Ieškovas bylos nagrinėjimo metu teigė, kad ginčo pultas iki jo sugadinimo momento buvo netinkamas naudoti, pultas buvo pastoviai remontuojamas, tačiau byloje nepateikta jokių tai patvirtinančių duomenų bei įrodymų. Ieškovas nurodo, kad jis iki ginčo įvykio ne kartą žodžiu informavo atsakovą apie ginčo pulto netinkamą funkcionavimą, tačiau byloje tai patvirtinančių įrodymų neteikė, teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas A. D. paneigė šias ieškovo nurodomas aplinkybes. Ieškovo pateiktą byloje 2014-08-14 Pareiškimą dėl transporto priemonės netinkamos techninės būklės (T.1, b.l. 151) teismas vertina kaip neinformatyvų pateikto reikalavimo ribose, tuo labiau, jog jis ieškovo surašytas gerokai po ginčo įvykio (CPK 185 str.). Priešingai, byloje apklaustas liudytojas A. D. paneigė šias ieškovo nurodomas aplinkybes. Byloje atsakovas pateikė UAB „Baltijos žiedas“ 2014-06-12 Pažymą dėl įrangos diagnostikos, iš kurios matosi, kad atlikus UAB „HeidelbergCement Klaipėda“ distancinio valdymo pulto nuo betono siurblio ( - ) diagnostiką, pateikta išvada, jog distancinio valdymo pultas pažeistas neberemontuojamai (T.1, b.l. 110, 148, T.2, b.l. 64) – nurodyta pažyma bei joje pateikti duomenys bylos nagrinėjimo metu nebuvo nuginčyti, paneigti, juos paneigiančių ar šioms išvadoms prieštaraujančių duomenų bei įrodymų bylos nagrinėjimo metu pateikta nebuvo. Todėl teismas šiuos ieškovo paaiškinimus atmeta kaip nepagrįstus (CPK 178 str., 185 str.). Ieškovas taip pat įrodinėjo, kad atsakovas iki ginčo įvykio neatliko veiksmų dėl betono siurblio ir jo nuotolinio valdymo pulto tinkamos priežiūros, diagnostikos, remonto, tačiau atsakovas tai neigia ir įrodinėja, kad šie veiksmai buvo atliekami iki ginčo įvykio bei po įvykio, pateikė tai patvirtinančius duomenis bei įrodymus (T.2, b.l. 5, 8-19, 63-72), kurie bylos nagrinėjimo metu taip pat byloje pateiktai duomenimis bei įrodymais nebuvo paneigti ar nuginčyti (CPK 178 str.). Šių duomenų nepaneigia teismo posėdžio metu apklausto liudytojo V. K. paaiškinimai.

15Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Byloje atsakovas pateikė duomenis bei įrodymus, jog naujai įsigyto betono siurblio nuotolinio valdymo pulto vertė buvo 2972,90 EUR (10264,83 Lt), laikino laidinio valdymo pulto pajungimo išlaidos sudarė 2879,00 Lt, viso atsakovas patyrė 13143,00 Lt tiesioginių nuostolių (T.1, 41-47, 149, T.2, b.l. 6, 20-47). Ginčijamu DGK 2014-10-27 sprendimu nuspręsta UAB „( - )“ prašymą tenkinti iš dalies ir išieškoti UAB „( - )“ naudai iš R. N. 12644,03 Lt materialinės žalos atlyginimo, kadangi R. N., dirbdamas UAB „( - )“ betono siurblio operatoriaus-betonvežio vairuotojo pareigose, 2014-06-11 pervažiavo betono siurblio nuotolinio valdymo pultą, dėl ko pultas tapo nebetinkamas naudojimui ir padarė žalą įmonei 13143,83 Lt sumai, nes pažeidė Betonvežių saugos vadovo 10 p., 11 p.; žalos dydis mažintas 499,80 Lt, t.y. PVM mokesčio dydžiu (T.1, b.l. 12-78). Ieškovas iš esmės ginčija tik DGK 2014-10-27 sprendimu nustatytą 12644,03 Lt žalos dydį. Darbuotojai privalo atlyginti visą žalą, jei žala padaryta darbuotojo, su kuriuo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis (DK 255 str. 3 p.). Byloje nustatyta, jog ieškovas su atsakovu buvo sudaręs ginčo laikotarpiu visiškos materialinės atsakomybės sutartį. Byloje taip pat nustatyta, kad ieškovo sugadintas valdymo pultas po ginčo įvykio buvo neberemontuojamas, tolimesnis betonvežio ( - ), valst.Nr. ( - ) naudojimas atsakovo pagal automobilio tiesioginę paskirtį pasidarė probleminis nebegalint valdyti be valdymo pulto betono maišyklės sistemos dėl galimų nesaugių darbo sąlygų vairuotojui bei aplinkiniams, dėl ko atsakovas buvo priverstas skubiai įsigyti naują betono maišyklės valdymo pultą, o iki naujo įsigijimo – laikinai pajungti laidinį valdymo pultą (T.1, b.l. 148-149)(CPK 178 str., 185 str.). Atsakovo išlaidų - naujai įsigyto betono siurblio nuotolinio valdymo pulto 2972,90 EUR (10264,83 Lt) sumai, taip pat paslaugos suteikimo - laikino laidinio valdymo pulto pajungimo 2879,00 Lt sumai, t.y. viso atsakovo patirtų 13143,00 Lt sumai (įsigijimo aplinkybės, paslaugos teikėjas bei pulto pardavėjas, paslaugos bei pulto vertės, paslaugos suteikimo bei naujo pulto įsigijimo būtinybė ir kt.) tiesioginių nuostolių bylos nagrinėjimo metu ieškovas iš esmės neginčijo, savo įrodymų bei paskaičiavimų neteikė, šiuos duomenis ginčijo remdamasis tik bendro pobūdžio abejonėmis bei pamąstymais, kad reikėtų mažinti atlygintinos žalos dydį įvertinus nusidėvėjimą bei kitas su tuo susijusias aplinkybes, todėl, visa atsakovo patirtų 13143,00 Lt išlaidų suma laikoma įrodyta (CPK 178 str., 185 str.).

16Atlygintinos žalos dydį sudaro tiesioginiai nuostoliai bei negautos pajamos (DK 257 str. 1 d.). Žala apskaičiuojama atsižvelgiant į turto vertę atskaičiavus nusidėvėjimą ir natūralų sumažėjimą bei turėtas išlaidas (tiesioginius nuostolius)(DK 257 str. 3 d.). Bylos nagrinėjimo metu dalyvaujantys byloje asmenys bei jų atstovai neteikė jokių duomenų bei įrodymų apie automobilio sugadinto valdymo pulto nusidėvėjimą, likutinę vertę, paskaičiavimus, ieškovas šioje dalyje bylos nagrinėjimo metu išsakė tik tam tikras abejones ir savo nekonkrečią nuomonę, atsakovas teikė duomenis tik apie automobilio vertę (T.1, b.l. 147), nors teismas ne kartą šalių atstovams bylos nagrinėjimo metu siūlė šiuos duomenis bei įrodymus, skaičiavimus pateikti, todėl, įvertinus šalių poziciją, byloje pateiktus duomenis bei įrodymus, taip pat ir transporto priemonės ( - ), valst.Nr. ( - ) pirmos registracijos datą (( - )), įsigijimo datą (( - ))(T.1, b.l. 90-95), automobilio vertę (T.1, b.l. 147), taip pat ir tai kad sugadintas ginčo pultas neišliko ir bylos nagrinėjimo metu nėra jokių galimybių jį įvertinti, taip pat vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atlygintinos žalos dydis mažintinas 50 procentų naujai įsigyto betono siurblio nuotolinio valdymo pulto vertės (2972,90 EUR (10264,83 Lt)), t.y. 1486,45 EUR (5132,42 Lt) sumai, tai pat konstatuojant, jog ieškovas privalo atlyginti būtinąsias laikino laidinio valdymo pulto pajungimo išlaidas 2380,00 Lt sumai (2879,80 Lt – 499,80 Lt PVM (21)=2380,00 Lt), taigi ieškovo pareiga atlyginti atsakovui padarytos turtinės žalos sumą - 7512,42 Lt (5132,42 Lt + 2380,00 Lt)((2175,75 EUR)(1486,45 EUR + 689,30 EUR))(DK 257 str. 3 d., DS 1.2.p., 10.1 p., 10.8 p.; VMA Sutartis; DT Taisyklių 87.3.p., 93.p., 94.p.)(CPK 178 str., 185 str.).

17Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies proporcingai patenkintų bei atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1d.). Ieškovas prašo priteisti 700,00 EUR išlaidas, kurias sudaro 500,00 EUR apmokėjimas už ieškinio ruošimą, 200,00 EUR už atstovavimą teisme teisininkų kontoros UAB „Lexlogica“ teisininkui K. V. (T.1, b.l. 83, 141-143, 152-153), šios išlaidos ar jų dalis negali būti priteisiama, nes atstovavimo išlaidos yra tiesiogiai aptartos CPK 88 str. 1 d. 6 p. ir teisininkų kontoros UAB „Lexlogica“ teisininko atstovavimo išlaidos nėra priskiriamos prie išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (CPK 185 str.). Atsakovas pateikė įrodymus apie turėtas 1052,70 EUR atstovavimo išlaidas (T.2, b.l. 73-74), įvertinus patenkintų bei atmestų reikalavimų apimtį, atsakovui priteistina iš ieškovo 427,29 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Tretysis asmuo UAB „( - )“ atsiliepimu į ieškinį prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau byloje nepateikė išlaidas patvirtinančių duomenų bei įrodymų, todėl šis klausimas nesprendžiamas (T.2, b.l. 48-56)(CPK 178 str.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str. teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti iš dalies.

20Pakeisti LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus darbų ginčo komisijos darbo byloje Nr. APS-3-16731/2014 priimtą 2014-10-27 sprendimą dėl žalos atlyginimo sumažinant priteistos žalos sumą ir priteisti atsakovui UAB „( - )“ ir ieškovo R. N. 2175,75 EUR (7512,42 Lt) žalos atlyginimo.

21Priteisti atsakovui UAB „( - )“ iš ieškovo R. N. 427,29 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

22Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant... 2. ieškovas prašo panaikinti darbų ginčo komisijos 2014-10-27 sprendimą,... 3. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį neteikė, teismo 2014-12-09 įpareigojimo... 4. Tretysis asmuo atsiliepimu į ieškinį nurodo, jog atsakovas ir tretysis asmuo... 5. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 6. LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo... 7. Atsakovas UAB „( - )“ DGK 2014-10-27 sprendimo neginčijo.... 8. Civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo ( 9. Bendrosios civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos yra neteisėti veiksmai... 10. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad šalys sudarė ( - ) Darbo sutartį Nr.... 11. Materialinė atsakomybė – turtinės atsakomybės rūšis, numatyta darbo... 12. Ginčas tarp šalių kyla dėl žalos, atsiradusios ieškovui sugadinus... 13. Darbo santykiuose darbuotojas laikomas silpnesne santykių šalimi, tačiau... 14. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu teigė, kad ginčo pultas iki jo sugadinimo... 15. Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos... 16. Atlygintinos žalos dydį sudaro tiesioginiai nuostoliai bei negautos pajamos... 17. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str. teismas... 19. ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Pakeisti LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo... 21. Priteisti atsakovui UAB „( - )“ iš ieškovo R. N. 427,29 EUR išlaidų... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...