Byla 2-7402-302/2011
Dėl bankroto administratoriaus pakeitimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2sekretoriaujant Ilonai Juchnevičiūtei,

3dalyvaujant kreditorių: UAB „Betono centras“ ir UAB „Betono mozaika“ atstovei Violetai Kriščiukaitienei,

4VSDFV Vilniaus skyriaus atstovams Henrichui Vasilevskiui ir Raginai Kaminskienei,

5bankrutuojančios UAB „Baltic Construction development group“ bankroto administratoriui Vytautui Balkevičiui,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi UAB „Betono centras“, UAB „Betono mozaika“, UAB „Vakarų metalas“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus skundą dėl BUAB „Baltic Construction development group“ kreditorių 2011 m. rugsėjo 10 d. ir 2011 m. spalio 11 d. susirinkimų pripažinimo negaliojančiais, įpareigojimo įmonės administratorių atlikti veiksmus, dėl bankroto administratoriaus pakeitimo,

Nustatė

7Kreditoriai UAB „Betono centras“, UAB „Betono mozaika“, UAB „Vakarų metalas“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą su skundu, prašydami panaikinti 2011 m. rugsėjo 27 d. ir 2011 m. spalio 11 d. BUAB „Baltic Construction development group“ kreditorių susirinkimų priimtus nutarimus. Nurodo, jog minėti BUAB ,, Baltic Construction development group“ kreditorių susirinkimų nutarimai priimti pažeidžiant įstatymo normas, susirinkimas vyko netinkamai (procedūriniai pažeidimai), susirinkimui nebuvo pateikta tinkama ir išsami ataskaita ir su ja susijusi medžiaga, susirinkimo pirmininko kandidatūra buvo neteisėta, bankroto administratorius nesugeba nešališkai ir tinkamai atlikti įstatymo pavestų pareigų, o 2011 m. spalio 11 d. bankroto administratoriaus sušauktas pakartotinis kreditorių susirinkimas yra neteisėtas, bankroto administratorius neatsižvelgė į 2011 m. rugsėjo 27 d. vykusio susirinkimo metu išsakytas kreditorių pastabas.

82011 m. rugsėjo 27 d. vykusio susirinkimo metu nebuvo pareikalauta asmens dokumentų, kurie patvirtintų atitinkamų įgaliotų asmenų tapatybę, todėl nėra žinoma ir įsitikinta, jog kreditorių susirinkime dalyvavo tinkami asmenys. Tam tikri asmenys, prisistatę kaip, pvz. UAB „Bilan" atstovas, UAB „ZIRO group" atstovas, susirinkimo metu balsavo (keldami rankas), nors Bankroto administratorius susirinkimo pradžioje pristatė, jog kreditoriai UAB „ZIRO group" bei UAB „Bilan" balsavo raštu. Kreditoriai mano, jog anksčiau minėtų kreditorių balsai galėjo būti įskaityti du kartus (t.y. balsavimo raštu bei kreditorių susirinkime žodžiu). Apie susirinkimą nebuvo informuoti visi kreditoriai. Bankroto administratoriaus kelis kartus pateikė klaidingus balsų skaičiavimo rezultatus.

9Taip pat, prieš vykdant balsavimą, darbotvarkės klausimais nebuvo aiškiai nurodoma už kokį nutarimų projektą balsuojama, t.y. nebuvo nurodomas projekto numeris ir aiškus pavadinimas, o darbotvarkėje, balsavimo biuletenyje raštu bei Susirinkimo protokolo projekte darbotvarkės klausimai nesutampa. Esminiu pažeidimu kreditoriai laiko susirinkimo pirmininko rinkimus. Bankroto administratoriaus siūlymu kreditorių susirinkimo pirmininku buvo renkamas UAB „ZIRO group" atstovas. UAB „ZIRO group" yra Bankrutuojančios įmonės akcininkas. Kreditorių komiteto pirmininku taip pat buvo patvirtintas UAB „ZIRO group" atstovas. Manytina, jog tokios kandidatūros iškėlimas rodo bankroto administratoriaus nekompetenciją ir nesąžiningumą. Manytina, jog UAB „ZIRO group" atstovo rinkimas kreditorių susirinkimo pirmininku, kreditorių komiteto pirmininku buvo neteisėtas, pažeidžiantis IBĮ 23 str.

10Bankroto administratorius pateikė ir kreditorių susirinkimas patvirtino susirinkimo darbotvarkę, kuria vadovaujantis turėjo vykti kreditorių susirinkimas ir atitinkamais klausimais turėjo būti diskutuojama ir balsuojama, tačiau klausimas dėl Darbuotojų sąrašo pareigybių, su kuriais bus sudarytos terminuotos darbo sutartys dirbti nebuvo nei svarstomas, nei nagrinėjamas, nei balsuojama. Darbotvarkės 11 klausimo „Turto vertės nustatymas, turto pardavimo tvarkos patvirtinimas" nagrinėjimas buvo neaiškus ir nesuprantamas, nes bankroto administratoriaus pateiktoje ataskaitoje teigiama, jog jokio turto nėra. Bankroto administratoriaus kreditorių susirinkime pateikta ataskaita buvo šabloniška ir neišsami. Ataskaitoje nurodyta, jog Bankroto administratorius atliko visas funkcijas, kurias numato Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnis. Kreditoriai yra įsitikinę, jog tokios Bankroto administratoriaus pateiktos ataskaitos negalima patvirtinti, kadangi ji yra neišsami, joje nepateikti svarbūs duomenys (kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, debitoriniai įsipareigojimai, išsami ataskaita apie turtą, apie sandorius sudarytus per 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo patikrinimą, ataskaitoje nepateikta Bankroto administratoriaus nuomonės apie taikos sudarymo galimybes - ar jos yra, ar ne).

11Nurodo, kad bankroto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės kreditoriaus UAB „Bilan" betarpiškas bendradarbiavimas yra pažeidžiantis kitų kreditorių interesus, mano, jog bankroto administratorius, paskirdamas UAB „Bilan" kaip buhalterinių paslaugų teikėją diskriminuoja Bankrutuojančios įmonės kreditorius, bei nurodęs savo elektroninio pašto adresą, šioje įmonėje bei bendrovės adresą, kaip adresą savo buvimo vietos, netinkamai elgiasi, tuo labiau, jog šią bendrovę siūlė rinkti ir jo siūlymu ji buvo išrinkta kreditorių komiteto nariu. Bankroto administratorius siūlydamas bankrutuojančios įmonės savininką UAB „ZIRO group" būti išrinktu kreditorių susirinkimo pirmininku bei kreditorių komiteto pirmininku pažeidė ĮBĮ 23 str. 1 p. bei sąžiningumo ir teisingumo principus.

12Po vykusio susirinkimo 2011-09-27 Bankroto administratorius 2011-09-29 pranešimu Nr. 11/09/29-1 informavo kreditorius apie tai, kad 2011 m spalio 11 d. 10 val. skelbiamas pakartotinis kreditorių susirinkimas, o 2011-09-27 Susirinkimo balsavimo rezultatai laikytini negaliojančiais, laikydamas priežastimi tai, kad prieš pat nustatyto balsavimo raštu biuletenių pateikimo termino pabaigą, t.y. 2011-09-27 9.50 val. elektroniniu paštu buvo išsiųstas kreditoriaus Vilniaus apskrities VMI balsavimo biuletenis (pateikti balsavimo biuletenius raštu galima buvo iki 2011-09-27 10.00 val.) Bankroto administratorius, neva, neturėjo galimybės sužinoti apie šio balsavimo biuletenio pateikimą ir neįvertino jo skaičiuodamas balsavimo rezultatus. Kreditoriai nurodo, kad pakartotinį kreditorių susirinkimą reikia šaukti tik tuo atveju, kai į kreditorių susirinkimą susirenka mažiau kaip pusė visų įmonės kreditorinių reikalavimų sumos atstovaujantys kreditoriai (Įstatymo 24 str. 2 d.). Pakartotinio susirinkimo sušaukimas rodo bankroto administratoriaus nekompetenciją ir patvirtina, kad susirinkimo metu netinkamai buvo vykdomas balsų skaičiavimas, bankroto administratorius neužtikrino kreditorių teisės numatytos ĮBĮ 24 str. 1 d. bei nesuteikė galimybės išreikšti savo nuomonę raštu balsavusiam kreditoriui 2011-09-27 susirinkimo darbotvarkės klausimais bei neįskaitė atskirų kreditorių nuomonės į balsavimo rezultatus bei nepaskelbė jos susirinkimo metu.

132011-10-07 Bankroto administratorius kreditoriaus UAB „Vakarų metalas" prašymu pateikė 2011-09-27 vykusio Susirinkimo protokolą, kuriame parašyta, kad 2011-09-27 susirinkimo balsavimo rezultatai pripažinti negaliojančiais, neteko teisinės galios todėl nefiksuojami protokole. Kartu su pranešimu apie pakartotinį kreditorių susirinkimą 2011-10-11 nebuvo pateikta jokia papildoma susirinkimo medžiaga ar nutarimų projektai kreditorių susipažinimui, todėl Bankroto administratorius visiškai neatsižvelgė į 2011-09-27 susirinkimo metu jam pateiktas pastabas, klausimus. Taip pat, 2011-09-27 susirinkimo protokole iš viso nėra parašyta, kas ir kaip balsavo, o pranešime apie neva „pakartotinį" susirinkimą parašyta, kad anksčiau užpildyti balsavimo raštu biuleteniai laikomi galiojančiais. Tuo tarpu, dalyvavę ir balsavę žodžiu balsai nevertinami ir protokole neužfiksuoti. Tokiu būdu, bankroto administratorius akivaizdžiai sudarė situaciją, kad kreditoriai nebūtų tinkamai informuoti. Esant tokiai situacijai, bankroto administratorius privalo sušaukti naują kreditorių susirinkimą, išsiųsdamas papildytą medžiagą darbotvarkės klausimais, sudarydamas visiems kreditoriams galimybę balsuoti iš naujo. Nurodytos aplinkybės rodo, jog bankroto administratorius netinkamai vykdo savo pareigas, neteikia išsamios informacijos kreditoriams, nesirūpina greita bankroto proceso eiga, pažeidžia teisės aktų reikalavimus, todėl prašo:

141. 2011-09-27 10 val. vykusį Bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimą ir jo metu priimtus sprendimus laikyti negaliojančiais;

152. 2011-10-1110 val. vykusį pakartotinį Bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimą laikyti neteisėtu;

163. Pakeisti Bankroto administratorių teismo nuožiūra skiriant kitą bankroto administratorių Bankrutuojančiai įmonei, arba, nesant galimybės to padaryti, įpareigoti Bankroto administratorių:

17laikantis teisės aktuose nurodytų reikalavimų sušaukti kreditorių susirinkimą bei laikantis ĮBĮ reikalavimų iš naujo svarstyti 2011-09-27 ir 2011-10-07 vykusio Susirinkimo metu svarstytus klausimus;

18parengti išsamią Bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą, kurioje būtų aiškiai išdėstoma Bankrutuojančios įmonės turtinė padėtis;

19patikrinti Bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, pateikti išsamų patirtų ir prašomų skirti administravimo išlaidų pagrindimą; balsavimo nutarimų projektuose siūlyti kreditorių susirinkimo pirmininku rinkti UAB "Vakarų metalas" atstovą; balsavimo nutarimų projektuose siūlyti kreditoriams kreditorių komitetą rinkti iš 7 narių; kreditorių komiteto nariais rinkti UAB "Vakarų metalas" (kreditorių komiteto pirmininkas), VSDFV Vilniaus skyrių, Vilniaus apskrities VMI, UAB "Betono centras", AB "SEB lizingas", UAB "ZIRO group" Įgaliotus atstovus bei darbuotojus atstovaujantį asmenį;

20parengti visus reikiamus dokumentus pagal reikalaujamo sušaukti kreditorių susirinkimo darbotvarkę (kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarką, informacijos kreditoriams teikimo tvarką ir kt); Įtraukti į kreditorių susirinkimo darbotvarke klausimą dėl Bankroto administratoriaus pakeitimo, tokiu būdu sudarant kreditoriams galimybę spręsti dėl šiuo metu paskirto bankrutuojančios įmonės bankroto administratoriaus Vytauto Balkevičiaus tinkamumo administruoti Bankrutuojančią įmonę.

21BUAB „Baltic Construction development group“ administratorius pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo nesutinka su skunde išdėstytais argumentais. Nurodo, kad kreditorių skunde išvardinti susirinkimai buvo sušaukti įstatymų nustatyta tvarka bei terminais. Susirinkimų metu dalyviai nepareiškė pretenzijų dėl netinkamos ataskaitos, buvo užprotokoluotos visos kreditorių pastabos. 2011 m. rugsėjo 27 d. vykusio susirinkimo metu atvykusiųjų į susirinkimą asmenų tapatybė buvo nustatyta ir jiems buvo įteikti balsavimo lapeliai. Nei vienas kreditorius nepareiškė, kad jį atstovavo netinkamas atstovas arba atstovas neteisėtai dalyvavo susirinkime. Kaip ir nustato LR Įmonių bankroto įstatymo 22 str. 6 d., susirinkime balsavo tik kreditoriai arba jų įgalioti asmenys, kurių reikalavimai buvo patvirtinti teismo nutartimi. Susirinkime nedalyvavo bankrutuojančios įmonės savininkas Z. R. arba jo įgaliotas atstovas. UAB „Bilan" atstovas, UAB „ZIRO group" atstovas dalyvavo susirinkime, bet jų balsai buvo įskaičiuoti, kaip balsavusiųjų raštu. Šie kreditoriai (jų atstovai) susirinkime nebalsavo, todėl tokie kreditorių, pateikusių skundą, tvirtinimai yra neteisingi. Nesutinka su pareiškėjų nurodytu, jog ne visiems kreditoriams buvo pranešta apie susirinkimą, nes visiems kreditoriams, tame tarpe ir fiziniams asmenims, buvo siunčiami registruoti laiškai adresais, kurie buvo nurodyti bankrutuojančios įmonės dokumentuose. Kai kurie laiškai grįžo, tačiau jų balsai neturėtų lemiamos įtakos balsavimo rezultatams dėl jų reikalavimo sumos neženklaus dydžio.

22Kreditoriai tvirtina, kad jie neturėjo reikiamos informacijos apie balsavusiųjų raštu rezultatus. Tik po susirinkimo tapo žinoma, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prabalsavo raštu 9 val. 55 min., todėl kreditoriams pareikalavus pateikti balsavusiųjų raštu kreditorių skaičių (procentine išraiška), bankroto administratorius neturėjo objektyvios galimybės užtikrintai pateikti atitinkamos informacijos, kadangi visi balsavimo raštu balsų skaičiavimo rezultatai buvo suskaičiuoti ir susisteminti be VMI balsavimo raštu duomenų. Kreditorių susirinkimo protokolas bei balsavimo rezultatai buvo laiku ir tinkamai įforminti, bet nė vienas iš kreditorių nepareiškė noro susipažinti su šiais rezultatais bei neskundė neva netinkamai sušaukto įvykusio susirinkimo. Taip pat nesutinka. jog darbotvarkės klausimais nebuvo aiškiai nurodoma, už kokį nutarimų projektą balsuojama. Prieš balsavimą kiekvienas klausimas buvo balsu perskaitomas bankroto administratoriaus, t.y. buvo aiškiai nurodoma, už kokį klausimą balsuojama.

23Dėl kreditorių pateiktos pretenzijos, kad buvo pažeista kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimo tvarka nurodė, kad susirinkimo pirmininku buvo renkamas UAB „ZIRO group" atstovas, kuris niekada nebuvo Bankrutuojančios įmonės direktorius bei susirinkimo dieną nebuvo bankrutuojančios įmonės savininkas. Nesutinka su nuoroda skunde, kad nebuvo svarstomi tam tikri darbotvarkės klausimai, nes visi klausimai buvo svarstomi, tik kai kurie buvo sujungti, kaip darbuotojų sąrašai, kurie dirbs bankroto metu ir administravimo išlaidų sąmata. Tačiau tai nėra grubus pažeidimas. Bankroto administratorius tinkamai paruošė ataskaitą, su visa medžiaga, kuri patvirtina ataskaitoje pateiktą informaciją, buvo galima susipažinti bet kuriuo metu iki susirinkimo.

24Kreditoriai tvirtina, kad bankroto administratorius teikia nepagrįstą palankumą UAB „Bilan". Tačiau UAB „Bilan" yra tos pačios eilės kreditorius, kaip ir skundą pateikę kreditoriai (išskyrus VSDFV), ir UAB „Bilan" kreditoriniai reikalavimas gali būti tenkinami tik ta pačia tvarka, kaip ir minėtų kreditorių. UAB „Bilan" tvarkė bankrutuojančios įmonės apskaitą iki bankroto bylos iškėlimo, ir bankroto administratorius neturėjo pagrindo keisti buhalterinės apskaitos tvarkantį subjektą, tuo labiau, kad bankrutuojančios įmonės buhalterinė apskaita yra sudėtinga, reikalaujanti specifinių ir sudėtingų ataskaitų, o darbo apmokėjimo perspektyvos dažnai yra neužtikrintos. Todėl natūralu, kad visa Bankrutuojančios įmonės buhalterinės apskaitos dokumentacija yra UAB „Bilan" žinioje. Bankroto administratorius per apskaitą tvarkančio subjekto darbuotojui turi teisę ir galimybę teikti kreditoriams informaciją, susijusią su Bankrutuojančia įmone. Tokiais veiksmais administratorius nepažeidė nė vieno teisės akto, todėl neaiškus kreditorių pretenzijos turinys.

25Kreditoriams susirinkime buvo aiškiai atskleista, kokiu pagrindu kreditorių sąraše atsirado UAB „ZIRO group", 610'895,05 Lt kreditorinių reikalavimų suma buvo įsigyta perkant reikalavimo teises iš restruktūrizavimo metu buvusių kreditorių. Bankroto administratoriaus pasiūlytame kredito komiteto sudėtyje, yra darbuotojų atstovas, VSDFV atstovas, VMI atstovas, kaip pirmos ir antros eilės kreditorių atstovai. Taip pat buvo įtrauktas UAB „ZIRO group", kaip didžiausias kreditorius. Kaip teigia patys skundą pateikę kreditoriai, į kreditorių komitetą renkami kreditoriai, turintys vieną didžiausių kreditorinių reikalavimų, todėl UAB „ZIRO group" kandidatūros pateikimas atitinka šį principą. UAB „Bilan" į kreditorių komitetą įtrauktas kaip apskaitą tvarkantis subjektas, galintis teikti kreditorių komitetui jo sprendimams priimti būtiną informaciją, susijusią su Bendrovės buhalterinę apskaitą, komitete atstovauti bendrovės darbuotojų kreditorinius reikalavimus, sutiko bendrovės darbuotoja (kreditorė) G. S. .

26Po 2011-09-27 įvykusio susirinkimo bankroto administratorius 2011-09-29 pranešimu Nr. 11/09/29-1 informavo kreditorius apie tai, kad 2011 m spalio 11 d. 10 val. skelbiamas pakartotinis kreditorių susirinkimas. Pakartotinis kreditorių susirinkimas buvo sušauktas dėl aiškios priežasties - nebuvo užskaityti balsavimo rezultatai dėl 4, 6, 7, 9, 10 darbotvarkės klausimų, kadangi pirmame susirinkime nebuvo įvertinti vieno kreditoriaus (VMI) balsavimo raštu biuletenio rezultatai. Kai šie rezultatai buvo įvertinti, paaiškėjo, kad t.t. nutarimams priimti pritrūko balsų. Todėl, vadovaujantis ĮBĮ įst. 24 str. 2 d., kuris nustato, kad jeigu nutarimui priimti susirinkime balsų nepakako, administratorius sušaukia pakartotinį kreditorių susirinkimą, bankroto administratorius sušaukė pakartotinį kreditorių susirinkimą dėl darbotvarkės klausimų, kuriems priimti nepakako balsų, todėl ĮBĮ 24 str. 1 d. nuostatų bankroto administratorius nepažeidė.

27Bankroto administratoriaus nesutinka, jog jis netinkamas administruoti įmonę, jo administravimo darbo patirtis yra 14 metų, jis tinkamai užbaigė 34 bendrovių bankroto bylas. Šiuo metu jis administruoja 3 bendroves. Jokių skundų bei papeikimų dėl netinkamo atstovavimo iki šiol nebuvo gauti. Be to, nurodo, kad bankroto byloje iš viso yra patvirtinti kreditoriniai reikalavimai, kurių vertinė išraiška sudaro 2'069'099,72 Lt. Tuo tarpu skundą dėl netinkamo atstovavimo pateikė kreditoriai, kurių reikalavimas sudaro 366'621,67 Lt, t.y. 17,72 proc. procentų nuo visos teismo patvirtintos kreditorių reikalavimo sumos. Kiti kreditoriai sutinka su bankroto administratoriaus veiksmais, ir neginčija jo vykdomos Bankrutuojančios įmonės bankroto procedūros. Pažymi, kad bankroto administratoriaus pareiga yra veikti tokiu būdu, kad būtų užtikrinti kreditorių interesai, todėl abejotina, ar, atsižvelgiant į visų kreditorių interesus, būtų tikslinga vėl sušaukti naują kreditorių susirinkimą ir ar dėl to nebus vilkinamas bankroto procesas.

28Skundas tenkintinas iš dalies.

29Dėl 2011 m. rugsėjo 27 d. susirinkimo.

302011 m. rugsėjo 27 d. 10 val. adresu Konstitucijos pr. 11, Vilniuje, Vilniaus Kooperacijos Kolegijos aktų salėje 3 aukšte vyko BUAB „BALTIC CONSTRUCTION DEVELOPMENT GROUP", įmonės kodas 300039458, (toliau „Bankrutuojanti įmonė") pirmasis kreditorių susirinkimas (toliau - „Susirinkimas"), kurį sušaukė Bankrutuojančios įmonės administratorius Vytautas Balkevičius. Skundą pateikę kreditoriai UAB „Betono centras", UAB „Betono mozaika", UAB „Vakarų metalas", Valstybinio socialinio draudimo fondo vaidybos Vilniaus skyrius teigia, jog susirinkimas vyko netinkamai (procedūriniai pažeidimai), susirinkimui nebuvo pateikta tinkama ir išsami ataskaita ir su ja susijusi medžiaga, susirinkimo pirmininko kandidatūra buvo neteisėta, bankroto administratorius nesugeba nešališkai ir tinkamai atlikti įstatymo pavestų pareigų.

31Reikalavimai kreditorių susirinkimui sušaukti ir nutarimui priimti dėl klausimų, priskirtų kreditorių susirinkimo kompetencijai, išdėstyti Įmonių bankroto įstatymo 22-24 straipsniuose. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartyje, priimtoje bankrutuojančios UAB ,,Revi“ byloje Nr. 3K-3-286/2007, išaiškinta, kad teismui nagrinėjant skundus dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi Įmonių bankroto įstatyme ir kreditorių susirinkime nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos.

32Kreditorių susirinkimo sušaukimo procedūra reglamentuojama Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 4 dalį tiek, kiek ši tvarka nereglamentuojama įstatyme, ji nustatoma kreditorių susirinkime. Byloje nustatyta, kad kreditoriams pranešimai apie šaukiamą BUAB „Baltic Construction development group“ kreditorių susirinkimą buvo siunčiami: 2011-08-30 pranešimas apie 2011-09-27 vyksiantį kreditorių susirinkimą su susirinkimo darbotvarke (b. l. 8), balsavimo raštu biuletenis (b.l. 9-11), susirinkimo protokolo su visais darbotvarkėje esančiais klausimais šablonas (b.l.12-15), administratoriaus ataskaita (b.l. 16) pavedimo sutarties projektas (b.l. 18), administravimo išlaidų s1mata (b.l. 19), kreditorių komiteto darbo reglamento projektas (b.l. 20), kreditorių susirinkimo tvarkos patvirtinimas (b.l. 21). Iš pateikto į bylą šio susirinkimo protokolo Nr. 1 (surašyto 2011-10-03) matyti, kad susirinkimo eiga nebuvo protokoluojama, nors susirinkime buvo svarstomi visi darbotvarkėje nurodyti klausimai (b.l. 23-26). Šiame protokole fiksuoti tik kai kurių kreditorių pageidavimai, pasiūlymai ir pastabos, taip pat konstatuota, kad pasibaigus susirinkimui paaiškėjo, kad kreditoriaus - VMI – balsavimo raštu biuletenis nebuvo apskaitytas ir jo balsai nebuvo užskaityti, todėl kreditorių susirinkimo rezultatai paskelbti negaliojančiais. Pažymėtina, kad šį protokolą pasirašė bankroto administratorius. Skundą dėl šio susirinkimo surašę kreditoriai nurodė visą eilę šio susirinkimo procedūrinių pažeidimų, tačiau atsižvelgiant į tai, jog faktiškai nebuvo protokoluota susirinkimo eiga, įvertinti nurodytus pažeidimus, nėra galimybės, o, be to, atsižvelgiant į tai, kad pateiktame protokole balsavimo rezultatai paskelbti negaliojančiais, dėl nurodytų pažeidimų pasisakyti netikslinga, nes neturi jokios teisinės reikšmės tokių pažeidimų konstravimas nesant priimtų nutarimų šiame susirinkime.

33Teismas sutinka su kreditorių nurodytu pažeidimu, jog yra surašomi skirtingi to paties susirikimo protokolų variantai, kurie pateikti kreditoriams jų reikalavimu ir kuris pateiktas įmonės administratoriaus prie atsiliepimo į kreditorių skundą. Teismui administratorius pateikė kiek kitokį kreditorių susirinkimo vykusio 2011-09-27 protokolo Nr. 1 variantą (b.l. 64), nei kreditoriams (b.l. 23-26). Teismui bankroto administratoriaus pateiktas variantas yra pasirašytas administratoriaus ir susirinkimo sekretorės, be to, susirinkimo protokolo priedai nurodyti ne du, kaip pateiktame kreditoriams, o visi – 9, tarp jų ir 2011-09-27 kreditorių susirinkime priimtų sprendimų balsavimo rezultatai (b.l. 66-69). Iš šių balsavimo rezultatų kaip ir galima suprasti, kad vis dėlto susirinkime priimti buvo ne visi, o kažkodėl išskirtinai tik keturi darbotvarkėje numatyti klausimai: a) darbotvarkės tvirtinimas, b) Dėl įgaliojimų suteikimo kreditorių susirinkimo pirmininkui pasirašyti sutartį su administratoriumi, c) administratoriaus veiklos ataskaita, d) turto vertės nustatytas, turto tvarkos patvirtinimas, nors iš paties protokolo matyti, kad buvo balsuojama visais darbotvarkės klausimais ir tik susirinkimui pasibaigus nustačius, jog vieno iš kreditoriaus balsavimo raštu biuletenis nebuvo apskaitytas, buvo „balsavimo rezultatai paskelbti negaliojančiais“. Nors atsiliepime bankroto administratorius nurodo, kad minėti keturi darbotvarkės klausimai buvo priimti ir jiems priimti užteko balsų, tačiau, šis argumentas yra nepagrįstas ir laikytinas neteisėtu. Kaip matyti iš kreditorių su skundu pateikto susirinkimo protokolo, jame yra užfiksuota, kad 2011-09-27 kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatai paskelbti negaliojančiais, neišskiriant nei vieno iš šiame susirinkime numatyto pagal susirinkimo darbotvarkę svarstyti klausimų (b.l. 23), tokia pati padėtis yra konstatuota ir 2011-09-29 pranešime apie pakartotinio susirinkimo, įvykusio 2011-10-11, sušaukimą (b.l. 22), todėl nėra jokio pagrindo pripažinti, jog keturi iš 2011-09-27 kreditorių susirinkime svarstytų klausimų buvo priimti ir yra galiojantys. Atsižvelgiant į tai, kad pats susirinkimas paskelbė 2011-09-27 kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus negaliojančiais, todėl nėra pagrindo negaliojančius susirinkimo nutarimus dar kartą teismui pripažinti negaliojančiais.

34Dėl 2011 m spalio 11 d. kreditorių susirinkimo.

35Po vykusio susirinkimo 2011-09-27 Bankroto administratorius 2011-09-29 pranešimu Nr. 11/09/29-1 informavo kreditorius apie tai, kad 2011 m spalio 11 d. 10 val. skelbiamas pakartotinis kreditorių susirinkimas, pranešime taip pat nurodė, kad 2011-09-27 susirinkimo balsavimo rezultatai laikytini negaliojančiais (b.l. 22). Pakartotinis susirinkimas šaukiamas tik ĮBĮ 24 str. 2 d. numatyta tvarka. Šio straipsnio aiškinimą yra pateikęs Lietuvos apeliacinis teismas 2008-02-04 nutartyje Nr. 2A-162/2008, kurioje konstatuota, kad pakartotinį kreditorių susirinkimą reikia šaukti tuo atveju, kai į kreditorių susirinkimą susirenka mažiau kaip pusė visų įmonės kreditorinių reikalavimų sumos atstovaujantys kreditoriai (Įstatymo 24 str. 2 d.). Kaip jau nustatyta, pirmas kreditorių susirinkimas faktiškai laikytinas neįvykusiu, nes visi jame priimti nutarimai laikomi negaliojančiais paskelbus balsavimo rezultatus negaliojančiais, tokiu būdu administratorius neturėjo pagrindo kviesti pakartotinį kreditorių susirinkimą, nes nebuvo sąlygos numatytos ĮBĮ 24 str. 2 d. Administratorius sušaukęs pakartotinį susirinkimą pažeidė kreditorių susirinkimo sušaukimo procedūras, dėl to negalima laikyti teisėtu susirinkimo ir jame priimtų nutarimų.

36Teismas sutinka ir su kreditorių nurodytu pažeidimu, jog pakartotiniame susirinkime buvo nagrinėjami ne tie patys klausimai kaip ir pirmajame susirinkime. Visiškai yra nesuprantamas keturių klausimų - a) darbotvarkės tvirtinimas, b) dėl įgaliojimų suteikimo kreditorių susirinkimo pirmininkui pasirašyti sutartį su administratoriumi, c) administratoriaus veiklos ataskaita, d) turto vertės nustatytas, turto tvarkos patvirtinimas – nenagrinėjimas, nors, kaip minėta, visi ankstesnio susirinkimo priimtų nutarimų balsavimo rezultatai laikyti negaliojančiais. Dar neaiškesnė situacija yra ta, jog visus balsavimo rezultatus pripažinus negaliojančiais, bankroto administratorius 2011-10-11 vykusiame pakartotiniame kreditorių susirinkime pranešė, kad 2011-09-27 buvo priimti jau minėtais keturiais klausimais nutarimai, todėl nagrinėjami tik likę darbotvarkės klausimai. Jokių duomenų, jog nutarimai dėl šių klausimų yra galiojantys į bylą administratorius nepateikė. Tokiu būdu laikytina, jog bankroto administratorius neužtikrino kreditorių teisės numatytos ĮBĮ 24 str. 1 d.

37Dėl išdėstyto kreditorių skundas tenkinas iš dalies, pripažintinas negaliojančiu 2011-10-11 10 val. vykęs pakartotinis bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas.

38Kadangi pats susirinkimas 2011-09-27 10 val. vykusio bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus laikė negaliojančiais, todėl dar kartą jame priimtus sprendimus laikyti negaliojančiais nėra tikslo ir prasmės.

39Esant tokiai situacijai, Bankroto administratorius privalo sušaukti naują kreditorių susirinkimą.

40Dėl administratoriaus pakeitimo

41Kreditoriai prašo pakeisti įmonės administratorių kitu asmeniu, nurodydami, jog paskirtas administratorius netinkamai vykdo savo pareigas, neteikia išsamios informacijos kreditoriams, nesirūpina greita bankroto proceso eiga, pažeidžia teisės aktų reikalavimus. Kadangi šis klausimas yra svarstomas bankroto byloje, kur bankroto administratorius Vytautas Balkevičius pateikęs prašymą dėl atstatydinimo iš įmonės bankroto administratoriaus pareigų dėl ligos, ir bylos nagrinėjimo metu yra derinama su Įmonių bankroto valdymo departamentu kito administratoriaus kandidatūra, todėl šioje dalyje ieškinys paliktinas nenagrinėtu (CPK296 str. 1 d. 4p.).

42Dėl reikalavimo įpareigoti administratorių atlikti veiksmus

43Kaip jau minėta, kreditoriai prašė pakeisti bankroto administratorių, o, nesant galimybės to padaryti, įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus numatytus ĮBĮ, kuriuos privalo atlikti bankrutuojančios įmonės administratorius. Kaip minėta prieš tai, bankroto administratoriaus pakeitimo procedūra yra vykdoma bankroto byloje, todėl šis alternatyvus pareiškėjų reikalavimas atmestinas. Pažymėtina, kad visi jų nurodyti įpareigotini atlikti veiksmai yra numatyti ĮBĮ kaip privalomi atlikti administratoriui, todėl nėra pagrindo atkartoti įstatymą, nes jis yra privalomas vykdyti ir be teismo sprendimo.

44Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 258 straipsniu, 290-291 straipsniais teismas

Nutarė

45kreditorių skundą patenkinti iš dalies.

46pripažinti negaliojančiu 2011-10-11 įvykusį pakartotinį bankrutuojančios įmonės „Baltic Construction development group“ kreditorių susirinkimą.

47Reikalavimo dalį dėl bankroto administratoriaus pakeitimo palikti nenagrinėtu.

48Kitą skundo dalį atmesti.

49Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. sekretoriaujant Ilonai Juchnevičiūtei,... 3. dalyvaujant kreditorių: UAB „Betono centras“ ir UAB „Betono mozaika“... 4. VSDFV Vilniaus skyriaus atstovams Henrichui Vasilevskiui ir Raginai... 5. bankrutuojančios UAB „Baltic Construction development group“ bankroto... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi UAB „Betono... 7. Kreditoriai UAB „Betono centras“, UAB „Betono mozaika“, UAB „Vakarų... 8. 2011 m. rugsėjo 27 d. vykusio susirinkimo metu nebuvo pareikalauta asmens... 9. Taip pat, prieš vykdant balsavimą, darbotvarkės klausimais nebuvo aiškiai... 10. Bankroto administratorius pateikė ir kreditorių susirinkimas patvirtino... 11. Nurodo, kad bankroto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės... 12. Po vykusio susirinkimo 2011-09-27 Bankroto administratorius 2011-09-29... 13. 2011-10-07 Bankroto administratorius kreditoriaus UAB „Vakarų metalas"... 14. 1. 2011-09-27 10 val. vykusį Bankrutuojančios įmonės kreditorių... 15. 2. 2011-10-1110 val. vykusį pakartotinį Bankrutuojančios įmonės... 16. 3. Pakeisti Bankroto administratorių teismo nuožiūra skiriant kitą bankroto... 17. laikantis teisės aktuose nurodytų reikalavimų sušaukti kreditorių... 18. parengti išsamią Bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą, kurioje... 19. patikrinti Bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį... 20. parengti visus reikiamus dokumentus pagal reikalaujamo sušaukti kreditorių... 21. BUAB „Baltic Construction development group“ administratorius pateikė... 22. Kreditoriai tvirtina, kad jie neturėjo reikiamos informacijos apie... 23. Dėl kreditorių pateiktos pretenzijos, kad buvo pažeista kreditorių... 24. Kreditoriai tvirtina, kad bankroto administratorius teikia nepagrįstą... 25. Kreditoriams susirinkime buvo aiškiai atskleista, kokiu pagrindu kreditorių... 26. Po 2011-09-27 įvykusio susirinkimo bankroto administratorius 2011-09-29... 27. Bankroto administratoriaus nesutinka, jog jis netinkamas administruoti įmonę,... 28. Skundas tenkintinas iš dalies.... 29. Dėl 2011 m. rugsėjo 27 d. susirinkimo.... 30. 2011 m. rugsėjo 27 d. 10 val. adresu Konstitucijos pr. 11, Vilniuje, Vilniaus... 31. Reikalavimai kreditorių susirinkimui sušaukti ir nutarimui priimti dėl... 32. Kreditorių susirinkimo sušaukimo procedūra reglamentuojama Įmonių bankroto... 33. Teismas sutinka su kreditorių nurodytu pažeidimu, jog yra surašomi skirtingi... 34. Dėl 2011 m spalio 11 d. kreditorių susirinkimo. ... 35. Po vykusio susirinkimo 2011-09-27 Bankroto administratorius 2011-09-29... 36. Teismas sutinka ir su kreditorių nurodytu pažeidimu, jog pakartotiniame... 37. Dėl išdėstyto kreditorių skundas tenkinas iš dalies, pripažintinas... 38. Kadangi pats susirinkimas 2011-09-27 10 val. vykusio bankrutuojančios įmonės... 39. Esant tokiai situacijai, Bankroto administratorius privalo sušaukti naują... 40. Dėl administratoriaus pakeitimo... 41. Kreditoriai prašo pakeisti įmonės administratorių kitu asmeniu, nurodydami,... 42. Dėl reikalavimo įpareigoti administratorių atlikti veiksmus... 43. Kaip jau minėta, kreditoriai prašė pakeisti bankroto administratorių, o,... 44. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 258 straipsniu,... 45. kreditorių skundą patenkinti iš dalies.... 46. pripažinti negaliojančiu 2011-10-11 įvykusį pakartotinį bankrutuojančios... 47. Reikalavimo dalį dėl bankroto administratoriaus pakeitimo palikti... 48. Kitą skundo dalį atmesti.... 49. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...