Byla 2-262-327/2012
Dėl neteisėtai pastatytų statinių ir reikalavimo vykdymo pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui S. J. su trečiuoju asmeniu Veisiejų regioninio parko direkcija

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Viktoras Preikšas, rašytinio proceso tvarka už akių išnagrinėjęs civilinę bylą dėl neteisėtai pastatytų statinių ir reikalavimo vykdymo pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui S. J. su trečiuoju asmeniu Veisiejų regioninio parko direkcija,

Nustatė

2Ieškiniu prašoma įpareigoti atsakovą S. J. per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti pavėsinę, esančią ežero Ančia apsauginėje juostoje, žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), ( - ), Lazdijų r., Veisiejų regioninio parko teritorijoje, bei sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovas teismo nustatytu terminu neįvykdys – suteikti teisę Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo. Jeigu nebus pateikti paruošiamieji procesiniai dokumentai, prašoma priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovui ir trečiajam asmeniui įteikti 2012 m. balandžio 18 d. (b. l. 26, 27). Atsakovas per nustatytą terminą be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Trečiasis asmuo atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu sutinka, neprieštarauja, kad būtų priimtas sprendimas už akių (b. l. 28). Todėl, ieškovo prašymu, priimamas sprendimas už akių, neinformuojant šalių apie sprendimo priėmimo laiką ir vietą (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis).

4Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

5Iš bylos dokumentų matyti, kad Inspekcijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiajam specialistui kartu su Veisiejų regioninio parko atstove atlikus patikrinimą 2011 m. rugsėjo 9 d. surašytas faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas Nr. FAK-3076-(14.31), kuriame nurodyta, kad S. J. priklausančiame žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )) ( - )k., Lazdijų r., Veisiejų regioninio parko teritorijoje, ežero Ančia apsauginėje juostoje, 9,30 m atstumu nuo ežero kranto pastatyta 4,0 x 3,10 m dydžio, 3,20 m aukščio, 12,40 m užstatymo ploto pavėsinė (b. l. 13-15). Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812, 2 lentelės 17.2.1 papunktį, minėta pavėsinė priskiriama I grupės nesudėtingiems statiniams. Pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punktą, Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826, 6 priedo 3 punktą, 6 priedo 2 pastabą, I grupės nesudėtingų statinių statybos projekto rengti neprivaloma, nes neprivalomi rašytiniai pritarimai. Statiniai privalo būti statomi laikantis teisės aktų reikalavimų (Statybos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Ančios ežero apsaugos juosta pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-98 patvirtintą Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo 5 punktą yra ne mažesnė kaip 10 m. Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad pakrantės apsaugos juostoje leidžiama statyti tik hidrotechninius statinius, vandens paėmimo ir išleidimo į vandens telkinius įrenginius, vandenvietes, tiltus, prieplaukas, rekreacinėse zonose – paplūdimių įrangą, jachtų ir valčių elingus, kitus rekreacinius įrenginius, draustiniuose – su draustinio steigimo tikslais susijusius statinius. Atsakovui S. J. nuosavybės priklausančiame žemės sklype, esančiame Lazdijų r. sav. ( - ) (b. l. 21-23), esanti pavėsinė nėra priskiriama statiniui, kurį galima statyti vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje, todėl pavėsinės statyba šioje vietoje yra negalima. Kadangi minėta pavėsinė pastatyta pažeidžiant Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus, todėl Inspekcijos Alytaus skyrius, vadovaudamasis Statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 52 punkto nuostata, 2011 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. 2D-17722-(14.38) pareikalavo, kad atsakovas ne vėliau kaip iki 2012 m. kovo 1 d. savo lėšomis pašalintų minėtą medinę pavėsinę (b. l. 16). Minėtas reikalavimas atsakovui išsiųstas registruotu paštu ir įteiktas 2012 m. sausio 4 d. (b. l. 20). Inspekcijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas, 2012 m. kovo 13 d. patikrinęs nustatė, kad atsakovas reikalavimo neįvykdė, t. y. medinės pavėsinės nenugriovė, statybvietės nesutvarkė (b. l. 17-19).

6Teisėjas sprendžia, kad, atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, ieškinys tenkintinas, nes atsakovas neteisėtai, pažeisdamas teisės aktų reikalavimus, jam priklausančiame žemės sklype, esančiame ežero Ančia apsauginėje juostoje, Veisiejų regioninio parko teritorijoje, pastatė medinę pavėsinę.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.103 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Teismo teises, sprendžiant neteisėtos statybos padarinių pašalinimo klausimą, nustato Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalis, kurios 1 punkte nustatyta, jog teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį savo lėšomis per nustatytą terminą teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus šio Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Kadangi šiuo konkrečiu atveju pavėsinės statyba atsakovui priklausančiame žemės sklype, kuriame nustatyta savavališka statyba, negalima, todėl atsakovas įpareigotinas nugriauti neteisėtai pastatytą pavėsinę ir sutvarkyti statybvietę (Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies 2 punktas). Teisėtumo principas reikalauja nedelsiant šalinti teisės pažeidimus, o teisinių santykių subjektams yra draudžiama piktnaudžiauti savo teisėmis, todėl neteisėtos statybos padariniai turi būti pašalinti per teismo nustatytą protingą terminą.

8Iš atsakovo išieškotinos bylinėjimosi išlaidos – žyminis mokestis (100 Lt), nuo kurio mokėjimo ieškovas yra atleistas, ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (12,80 Lt), nes ieškinys patenkinamas visiškai (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 82 straipsnis, 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

9Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teisėjas

Nutarė

10Ieškinį patenkinti visiškai.

11Įpareigoti atsakovą S. J., a.k. ( - ) per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti pavėsinę, esančią ežero Ančia apsauginėje juostoje, žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), esančiame Lazdijų r. sav. ( - ), Veisiejų regioninio parko teritorijoje, bei sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovas teismo nustatytu terminu neįvykdys – suteikti teisę Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo.

12Priteisti iš atsakovo S. J., a.k. ( - ) 112,80 Lt (vieną šimtą dvylika litų 80 centų) bylinėjimosi išlaidų valstybei (jas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“, AB, arba į sąskaitą Nr. įmokos pavadinimas – bylinėjimosi išlaidos, įmokos kodas – 5660. Bylinėjimosi išlaidas galima sumokėti bet kuriame banke, Lietuvos pašto skyriuje ar „Perlo“ terminale).

13Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 dalies, 3 dalies reikalavimus, Lazdijų rajono apylinkės teismui.

14Ieškovas ir trečiasis asmuo dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai