Byla I-835-0815/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Violetos Balčytienės, Henriko Sadausko ir Ernesto Spruogio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Jurgitai Mazurkevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjui – R. B., pareiškėjų – R. B. ir R. B. atstovui Andriui Šiaudiniui, atsakovo – valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo atstovui – valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinio ir personalo skyriaus vyriausiajam juriskonsultui Vitalijui Šerpyčiui, trečiajam suinteresuotam asmeniui – Z. N., trečiojo suinteresuoto asmens – Vilniaus miesto savivaldybės atstovei – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Juridinio skyriaus vyriausiajai specialistei Giedrei Jančiauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų – R. B. ir R. B. skundą atsakovui – valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims – J. B., K. B. T. B. (T. B.), R. E., J. L., J. M., Z. N., T. Š., S. Š., D. Š., A. S. audio paslaugų įmonei „Tamsta“, valstybės įmonei Registrų centrui ir Vilniaus miesto savivaldybei dėl valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2008 m. spalio 3 d. sprendimo „Dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo“ ir valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. 420 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ panaikinimo bei įpareigojimo valstybės įmonei Registrų centrui įregistruoti pareiškėjų – R. B. ir R. B. bendrosios dalinės nuosavybės teises į pareiškėjams priklausančią pastogės patalpų dalį.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėjai – R. B. ir R. B. (toliau – ir pareiškėjai) su skundu (b. l. 19-25) ir patikslintu skundu (b. l. 2-8) kreipėsi į teismą (atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjų reikalavimai tinkamai suformuluoti patikslintame skunde, tačiau skundas ir patikslintas skundas grindžiami tais pačiais argumentais, toliau šiame sprendime skundo ir patikslinto skundo prasme vartojama skundo sąvoka), prašydami:

51.1 panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo (toliau – ir Registrų centro Vilniaus filialas, atsakovas) 2008 m. spalio 3 d. sprendimą „Dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo“ bei valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. 420 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ (toliau – ir sprendimas Nr. 420);

61.2. įpareigoti valstybės įmonę Registrų centrą (toliau – ir Registrų centras) įregistruoti pareiškėjų – R. B. ir R. B. bendrosios dalinės nuosavybės teises į pareiškėjams priklausančią pastogės patalpų dalį.

72. Pareiškėjų – R. B. ir R. B. skundas grindžiamas tokiais argumentais.

82.1. Registrų centro Vilniaus filialui 2008 m. birželio 3 d. buvo pateiktas prašymas įregistruoti pareiškėjų vardu neįrengtos pastogės (palėpės) patalpas, esančias virš pareiškėjams nuosavybės teise priklausančio buto, adresu: ( - ), butas 13, Vilnius; prašymo įregistruoti nuosavybės teises pagrindas – 1996 m. vasario 28 d. gautas visų namo gyventojų notaro patvirtintas sutikimas, kuriame daugiabučio namo gyventojai sutiko, kad pareiškėjai įregistruotų nuosavybės teises į negyvenamą patalpą (palėpę), esančią virš pareiškėjams nuosavybės teise priklausančio buto, ir kad šioje negyvenamojoje patalpoje (palėpėje) įsirengtų gyvenamąsias patalpas.

92.2. Registrų centro Vilniaus filialas 2008 m. birželio 17 d. sprendime „Dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo“ (toliau – ir 2008 m. birželio 17 d. sprendimas) netenkino pareiškėjų prašymo, nurodė, kad neįrengtos pastogės patalpos (palėpė) yra bendro naudojimo patalpos, kurios priklauso namo ( - ), Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 5 dalies 3 punktas), kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendratučių sutarimu (Civilinio kodekso 4.75 straipsnio 1 dalis), o tokio susitarimo, kuriame būtų išreikšta minėto namo gyventojų butų (patalpų) savininkų valia dėl nekilnojamojo daikto – neįrengtos pastogės valdymo, naudojimo ir disponavimo ja, registrų tvarkytojo nuomone, trūksta, siekiant įregistruoti savo teises į patalpas.

102.2.1. Registrų centro Vilniaus filialas 2008 m. birželio 17 d. sprendimą priėmė neatsižvelgdamas į tai, kad teisė į palėpės patalpų įregistravimą nuosavybės teise įgyta iki dabar galiojančio Civilinio kodekso įsialiojimo. 1996 m., remiantis tuo metu galiojusiais teisės aktais, gyvenamojo namo palėpės įrengimui bei nuosavybės teisių į ją teisinei registracijai, reikėjo pateikti ne bendraturčių susitarimus dėl dalių bendrojoje dalinėje nuosavybėje pasikeitimo ar atsidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, o bendraturčių sutikimus dėl galimybės įrengti minėtas patalpas. Tokie sutikimai yra gauti, jie nėra pripažinti negaliojantys ar niekiniai, todėl laikytini savininkams priklausančių palėpės dalių perleidimo sandoriais.

112.2.2. Pareiškėjams sutikimus davusių patalpų savininkų perleistos pastogės patalpų (palėpės) dalys yra lygios pareiškėjams nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui. Sutikimais perleistų, bet neįregistruotų, dalių plotas yra didesnis negu 53,29 kv. m., įregistravus aptariamas namo palėpės patalpas kaip pareiškėjų nuosavybę, nebus pažeistos kitų namo patalpų savininkų teisės, kadangi bendrosios nuosavybės teisės į neįrengtos palėpės patalpas buvo perduotos visų namo laiptinės patalpų savininkų sutikimais. Be to, pareiškėjai ilgą laiką sąžiningai valdė neįrengtas palėpės patalpas kaip savininkai nepertraukiamai nuo 1996 m. vasario 15 d. (gavę namo gyventojų sutikimus įsirengti palėpėje gyvenamas patalpas, rengė palėpės patalpų ir buto apjungimo rekonstrukcijos projektą, gavo projektavimo sąlygas, Kultūros vertybių skyriaus suderinimus ant rengto rekonstrukcijos projekto, užsakė patalpų kadastrinius matavimus ir kt.), per visą šį laiką kiti namo patalpų savininkai nebuvo pareiškę pretenzijų.

122.3. Pareiškėjai 2008 m. liepos 8 d. pateikė skundą Registrų centrui dėl Registrų centro Vilniaus filialo 2008 m. birželio 17 d. sprendimo, tačiau Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2008 m. rugpjūčio 4 d. sprendime Nr. 333 nurodė, kad neįrengtos pastogės patalpos yra bendrojo naudojimo patalpos, priklausančios gyvenamojo namo lA3p, esančio ( - ), Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise, kad pateiktame pareiškime savo valią dėl teisės į palėpę R. B. ir R. B. atžvilgiu yra išreiškusi tik dalis bendraturčių, o dokumentas, kuriame būtų išreikšta ir kitų gyvenamojo namo butų (kitų patalpų) savininkų valia perleisti savo teisę R. B. ir R. B. į bendrojo naudojimo objektą, šiuo atveju palėpę, registro tvarkytojui nebuvo pateiktas, todėl prašymas įregistruoti bendrąją jungtinę nuosavybės teisę negali būti tenkinamas, ir paliko galioti Registrų centro Vilniaus filialo priimtą sprendimą. Su minėtu Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimu pareiškėjai nesutinka, nurodo tokius motyvus.

132.3.1. Dėl buto priskyrimo korpusui Nr. 2A2/p

142.3.1.1. Pareiškėjai, siekdami įsirengti pastogės patalpose palėpę, 1996 m. gavo Vilniaus miesto Senamiesčio seniūnijos sąlygas (Nr. 22-11-642), kuriose nurodyta, kad neprieštaraujama, jog gavus namo bendraturčių sutikimus, būtų ruošiama projektinė dokumentacija. Pažymėtina, kad Vilniaus miesto valdyba 1996 m. gruodžio 23 d. sprendime Nr. 2133V nustatė, kad rekonstruojant patalpas, esančias rūsiuose, pusrūsiuose, cokoliniuose aukštuose ir palėpėse virš ar po tos laiptinės butais, kai yra laiptines skirianti siena, reikalingas notaro patvirtintas daugumos gyvenamojo namo laiptinės butų (patalpų) savininkų sutikimas; toks sutikimas, kuriame namo korpuso/laiptinės patalpų savininkai išreiškė savo valią, yra gautas.

152.3.1.2. Pagal nuosavybės teisių į pastogės patalpą perleidimo metu galiojusius teisės aktus, 1998 m. projektavimo sąlygų dokumentus, 1998 m. spalio 12 d. UAB „Senamiesčio ūkis“ pažymą (kuri galioja ir nėra užginčyta) bei archyvines inventorines pastato bylas, butas Nr. 13, esantis ( - ), Vilniuje, priskirtinas ne 1A3/p korpusui, o 2A2/p korpusui, kuriuos skiria laikančios sienos, atskiriančios ir palėpės patalpas, t. y. palėpės dalis, teises į kurią prašoma įregistruoti, yra tik virš butų Nr. 9, 10, 11, 12, 12, 13, kurių savininkų sutikimai yra gauti, ir šie sutikimai yra pakankamas teisinis pagrindas nuosavybės teisėms į palėpės patalpų dalį pagrįsti, o papildomų sutikimų ar dokumentų reikalavimas nėra pagrįstas.

162.3.1.3. Tai, kad butas yra atskirame korpuse, patvirtina ir Registrų centro archyvinė pastato byla: byloje esančiame 1946 m. pastato inventorinės bylos plane, 1960 m. 2 aukšto plane ir 1960 m. pastato vidaus plotų eksplikacijoje pastato dalis, kurioje yra butai Nr. 9, 10, 11, 12, 12 ir 13 yra įvardinta korpusu 2A2/p, pastato dalis, kurioje yra butai Nr. 1, la, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 28 yra įvardinta korpusu lA3/p. 1969 m. pastato inventoriniame plane korpusas 2A2/p ranka nubrauktas be jokio komentaro, tačiau remiantis 1985 m. antro aukšto planu pastato dalis, kurioje yra butai Nr. 9, 10, 11, 12, 12 ir 13, yra funkciškai atskira nuo pastato dalies, kurioje yra butai Nr. 1, la, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 28, nes jie yra skirtingose laiptinėse bei juos skiria laikančios sienos ir šios pastato dalys gali būti ir yra naudojamos atskirai nepriklausomai viena nuo kitos. Be to, pagal ginčo patalpų – palėpės dalies inventorinį planą palėpė virš butų Nr. 9, 10, 11, 12, 12 ir 13 yra atskira palėpė nuo likusios palėpės dalies.

172.3.2. Dėl bendrojo naudojimo patalpų savininkų notaro patvirtinto sutikimo

18Pareiškėjai yra gavę notaro patvirtintą 1996 m. vasario 28 d. butų Nr. 9, 10, 11, 12, 12 savininkų sutikimą, kad pareiškėjai įsirengtų ir įregistruotų nuosavybės teise patalpas palėpėje virš pareiškėjams nuosavybės teise priklausančio buto, šis dokumentas yra prilyginamas teisių į bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias patalpas perleidimo sandoriams ir nėra pripažintas negaliojančiu ar niekiniu. Įregistravus pareiškėjų nuosavybės teises į aptariamas namo pastogės (palėpės) patalpas, nebus pažeistos kitų namo laiptinių/korpusų patalpų savininkų teisės, nes jų disponuojamos patalpos neturi funkcinio ryšio su virš butu Nr. 13 esančia palėpe ir gali būti funkciškai ir fiziškai naudojamos atskirai. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. vasario 25 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A4-201-03, norint įregistruoti bendrojo naudojimo patalpas vieno savininko vardu, yra svarbus funkcinio ryšio su patalpomis momentas, t. y. reikia gauti laiptinės butų savininkų sutikimus, kas ir yra padaryta.

192.3.3. Registrų centro Vilniaus filialui nepripažįstant, kad butas Nr. 13 yra atskirame korpuse nuo butų Nr. 1, la, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 28 ir kt., pareiškėjai, būdami bendros dalinės nuosavybės dalininkai, vis tiek turi teisę įregistruoti galiojančiais sutikimais įgytas pastogės patalpų dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje ir gauti nuosavybės teises pagrindžiantį dokumentą, tuo tarpu atsakovas nepagrįstai atsisako įregistruoti pareiškėjų nuosavybės teises.

202.4. Pasak pareiškėjų, tiek Registrų centro Vilniaus filialas 2008 m. spalio 3 d. sprendime, tiek Registrų centras 2008 m. spalio 30 d. sprendime neatsižvelgė į pareiškėjų pateiktus argumentus bei naujus įrodymus ir nusprendė pareiškėjų prašymų netenkinti, kadangi yra priimtas sprendimas atsisakyti įregistruoti tas pačias daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus tų pačių dokumentų pagrindu.

21II

22Atsakovas – valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas atsiliepime į pareiškėjų skundą (b. l. 72-75) nurodo, kad su pareiškėjų reikalavimais nesutinka, ir prašo pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą, pateikia tokius argumentus.

231. Pareiškėjai prašymą dėl bendrosios jungtinės nuosavybės teisės į palėpės patalpą, esančią pastate lA3p, adresu: ( - ), Vilniuje, įregistravimo Nekilnojamojo turto registre pirmą kartą valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui pateikė 2008 m. birželio 3 d., su prašymu pateikė kadastrinių matavimų bylą ir 1996 m. vasario 28 d. butų Nr. 9, 10, 11, 12, 12a savininkų pareiškimą, kuriame nurodyta, kad minėtų butų savininkai sutinka, jog R. B. ir R. B. palėpėje virš buto Nr. 13 įsirengtų gyvenamąsias patalpas ir į šią palėpės dalį įsiregistruotų nuosavybės teises. 2008 m. birželio 17 d. sprendime teritorinis registratorius atsisakė įregistruoti pareiškėjų nuosavybės teises į neįrengtas pastogės patalpas, esančias minėtu adresu, kadangi pateiktas 1996 m. vasario 28 d. pareiškimas nėra tinkamas juridinis pagrindas įregistruoti pareiškėjų nuosavybės teises į minėtas patalpas; sprendime, pažymėta, kad neįrengtos pastogės patalpos yra bendro naudojimo patalpos, kurios priklauso gyvenamojo namo lA3p, esančio ( - ), Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise, o bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių susitarimu, o susitarimo, kuriame būtų išreikšta minėto gyvenamojo namo butų (patalpų) savininkų valia dėl neįrengtos palėpės valdymo, naudojimo ar disponavimo ja, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui nebuvo pateikta. Valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2008 m. rugpjūčio 4 d. sprendime Nr. 333 teritorinio registratoriaus priimtą sprendimą paliko galioti.

242. Registrų centro Vilniaus filiale 2008 m. rugsėjo 23 d. buvo gautas pakartotinis pareiškėjų prašymas Nekilnojamojo turto registre įregistruoti jų bendrosios jungtinės nuosavybės teises į jau minėtą nekilnojamąjį daiktą, su prašymu pareiškėjai papildomai pateikė UAB „Senamiesčio ūkis“ 1998 m. spalio 12 d. pažymą Nr. 301 ir archyvinės gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje, bylos eksplikacijas. Atsižvelgiant į tai, kad su pakartotiniu prašymu nepateikta naujų dokumentų, patvirtinančių pareiškėjų nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą, o tik techninio-grafinio pobūdžio dokumentai, kuriuose nurodyti duomenys apie gyvenamajame name esančius korpusus ir juose esančius butus, teritorinis registratorius, vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 9 punktu, atsisakė tenkinti pakartotinį pareiškėjų prašymą, kadangi jau buvo priimtas Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo sprendimas atsisakyti įregistruoti tas pačias daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą tų pačių dokumentų pagrindu.

253. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų registravimas Nekilnojamojo turto registre 2001 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujam Civiliniam kodeksui ir jį lydintiems norminiams teisės aktams privalo būti atliekamas vadovaujantis galiojančių teisės aktų nustatytos tvarkos.

264. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui nei su 2008 m. birželio 3 d. prašymu, nei su pakartotiniu prašymu nebuvo pateiktas dokumentas, kuriame būtų išreikšta visų bendrosios dalinės nuosavybės teisės dalyvių valia dėl bendrojo naudojimo patalpų valdymo, naudojimo, disponavimo jomis arba dokumentas, kuriame, vadovaujantis Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 5 dalimi, būtų nustatytos bendrosios dalinės nuosavybės teisės dalyviams priklausančios bendro naudojimo palėpės patalpų dalys. Pareiškėjų pateiktame 1996 m. vasario 28 d. butų Nr. 9, 10, 11, 12, 12a savininkų pareiškime savo valią išreiškė tik dalis gyvenamojo namo bendratučių, be to, šis pareiškimas skirtas pateikti Vilniaus miesto Senamiesčio seniūnijai (kaip ir nurodyta pačiame pareiškime), siekiant gauti leidimą įsirengti palėpės patalpas, kurias tinkamai įsirengus ir norminių aktų nustatyta tvarka atitinkamo viešojo administravimo subjekto sprendimu pripažinus tinkamomis naudoti, būtų galima įregistruoti atitinkamoje Nekilnojamojo turto registravimo įstaigoje. Šis dokumentas nelaikytinas teisės aktų reikalavimus atitinkančiu nekilnojamojo daikto įgijimo sandoriu, kurio pagrindu Nekilnojamojo turto registre būtų galima atlikti pareiškėjų nuosavybės teisių į nekilnojamąjį daiktą teisinį registravimą.

275. Pažymėtina, kad gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje, archyvinės kadastro ir registro bylos duomenimis, pareiškėjų nurodytas pastatas, kuriame yra jiems priklausantis butas, niekada nebuvo suformuotas kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas: jis visada buvo gyvenamojo namo, pažymėto lA3p, gyvenamuoju priestatu, žymimu A2p. Be to, 1996 m. vasario 15 d. pirkimo–pardavimo sutartyje Nr. 2-1090, kurios pagrindu pareiškėjai įgijo nuosavybės teises į butą Nr. 13, esantį ( - ), Vilniuje, nurodyta, kad minėtas butas yra gyvenamajame name, techninės apskaitos byloje pažymėtame indeksu lA3/p, tokie patys duomenys užfiksuoti 1996 m. vasario 15 d. atliktoje pareiškėjų nuosavybės teisių teisinės registracijos išvadoje; taip pat pirminės minėto buto įgijėjos, L. V. J., 1992 m. liepos 9 d. pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu atliktame nuosavybės teisių teisiniame registravime – teisinės registracijos išvadoje nurodyta, kad butas yra gyvenamajame pastate, pažymėtame indeksu lA3/p. Nurodyti kadastro duomenys norminių aktų nustatyta tvarka niekada nebuvo ginčijami, butų savininkai Nekilnojamojo turto registravimo įstaigai jokių pretenzijų nekėlė, todėl šie kadastro duomenys yra teisingi ir teisėti, o bendraturčiais laikytini visi aukščiau minėto gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai.

286. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008 m. rugpjūčio 4 d. sprendimas Nr. 333, kuriuo paliktas galioti teritorinio registratoriaus 2008 m. birželio 17 d. sprendimas atsisakyti įregistruoti pareiškėjų nuosavybės teises į palėpės patalpas, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka nebuvo skundžiamas, todėl yra galiojantis. Pareiškėjai jokių Nekilnojamojo turto registravimo įstaigos veiksmų tuo metu neginčijo ir pretenzijų nereiškė, minėti sprendimai nėra ginčijami ir dabar, todėl yra praleistas skundo padavimo administraciniam teismui terminas.

29Pažymėtina, kad pareiškėjai skundžia tik formalųjį teritorinio registratoriaus 2008 m. spalio 3 d. sprendimą, kurį centrinis registratorius savo sprendime paliko galioti. Tuo atveju, jeigu teismas panaikins šiuos teritorinio ir centrinio registratoriaus sprendimus, pareiškėjų reikalavimas Nekilnojamojo turto kadastre ir registre įregistruoti jų nuosavybės teises į palėpės patalpas negalėtų būti tenkinamas, kadangi galiotų ankstesni sprendimai, kuriais buvo atsisakyta tenkinti pareiškėjų pateiktą analogišką prašymą.

30III

31Trečiasis suinteresuotas asmuo – valstybės įmonė Registrų centras atsiliepime į pareiškėjų skundą (b. l. 71) nurodo, jog su skundu nesutinka, kadangi Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. 420 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ yra teisėtas ir pagrįstas, visi sprendimo priėmimo teisiniai argumentai yra išdėstyti sprendime bei pagrįsti galiojančių teisės aktų nuostatomis, todėl naikinti sprendimą Nr. 420 nėra pagrindo, ir prašo pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.

32IV

33Trečiasis suinteresuotas asmuo – Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepime į pareiškėjų skundą (b. l. 147-149) nurodo, kad su pareiškėjų skundu nesutinka, ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, savo poziciją grindžia tokiais argumentais.

341. Remiantis Civilinio kodekso nuostatomis, bendrosios nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių susitarimu, butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso ir namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendro naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga, todėl pastate, kuriame nuosavybės teisė yra įregistruota į tame name esančias patalpas ir butus, pastogė (palėpė), kuri apibūdinama kaip erdvė tarp pastato viršutinio aukšto perdangos, sienų ir stogo, yra bendroji dalinė šio namo butų ir kitų patalpų nuosavybė.

352. Pasak pareiškėjų, jiems nuosavybės teise priklausantis butas, adresu: ( - ), Vilnius, priskirtinas ne pastatui (korpusui) lA3/p, o pastatui (korpusui) 2A2/p, visi pastato (korpuso) 2A2/p butų savininkai davė 1996 m. vasario 28 d. sutikimą, kad R. B. ir R. B. įregistruotų negyvenamąją patalpą (palėpę) jų, R. ir R. B., nuosavybės teise ir šioje negyvenamoje patalpoje įsirengtų gyvenamąsias patalpas.

363. Atsižvelgiant į nagrinėjamoje administracinėje byloje turimus Registrų centro pateiktus duomenis, šiuo metu R. B. ir R. B. nuosavybės teise priklausantis butas, adresu: ( - ), Vilnius, yra pastate lA3/p. Remiantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi, Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Pareiškėjai neginčija Nekilnojamojo turto kadastro duomenų ir nesikreipė į Registrų centrą dėl netikslių ir klaidingų Nekilnojamojo turto registro duomenų taisymo. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjai, siekdami įsirengti palėpę, turi gauti pastato 1A3/p butų savininkų sutikimus.

374. Remiantis Registrų centro pateiktais duomenimis, butas, adresu: ( - ), LT-01301 Vilnius, esantis pastate lA3/p, nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Pareiškėjai nepateikia įrodymų, patvirtinančių, kad jie kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę sutikimui dėl palėpės įsirengimo gauti. Be to, pažymėtina, kad Vilniaus miesto taryba 2005 m. vasario 23 d. sprendime Nr. 1-673 „Dėl nuosavybės teisių perleidimo bendraturčiams į savivaldybei priklausančią neįrengtos pastogės, bendrojo naudojimo arba rūsio patalpų dalį“ nusprendė, kad nuosavybės teisės į Vilniaus miesto savivaldybei priklausančią neįrengtos pastogės, bendrojo naudojimo arba rūsio patalpų dalį pirmenybės teise gali būti perleidžiamos bendraturčiams už kainą, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, nustatytą nepriklausomų vertintojų, tačiau pareiškėjų kreipimasis šiuo klausimu Vilniaus miesto savivaldybėje nėra gautas.

38V

39Tretieji suinteresuoti asmenys – J. B., K. B., T. B., R. E., J. L., T. Š., S. Š. atsiliepime į pareiškėjų skundą (b. l. 155) nurodo, kad palaiko pareiškėjų skunde pateiktą prašymą įregistruoti jiems nuosavybės teises į 53,29 kv. m ploto palėpės patalpas, esančias virš pareiškėjų buto, ( - ), Vilniuje, ir savarankiškų reikalavimų nereiškia.

40VI

411. Teismo posėdyje pareiškėjų – R. B. ir R. B. atstovas Andrius Šiaudinis (2009 m. kovo 24 d. įgaliojimas, notarinio registro Nr. 30RS-627 (b. l. 103)), remdamasis pareiškėjų skunde pateiktais argumentais, prašė skundą tenkinti, papildomai paaiškino, kad pareiškėjai pretenzijų dėl to, kad jų butas yra korpuse 1A3p, nereiškė, nes nebuvo su tuo susijusių problemų, be to, 1996 m. pareiškėjams pradėjus rekonstrukcijos darbus, kurie nebuvo baigti, UAB „Senamiesčio ūkis“ išdavė pažymą, kuriame nurodyta, kad pareiškėjų butas yra susijęs tik su tais butais, kurių savininkų sutikimai yra gauti. Pareiškėjų atstovas taip pat nurodė, kad palėpė, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, yra registracijos procese, kaimynai yra pasidalinę palėpę dalimis, kad Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas privalo registruoti priklausančią palėpės dalį, o po to bendraturčiai turėtų tartis dėl palėpės naudojimo tvarkos.

422. Teismo posėdyje pareiškėjas – R. B. sutiko su atstovo pozicija ir prašė skundą tenkinti: panaikinti atsakovo 2008 m. spalio 3 d. sprendimą „Dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo“ ir Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. 420 bei įpareigoti valstybės įmonę Registrų centrą įregistruoti pareiškėjų bendrosios dalinės nuosavybės teises į jiems priklausančią pastogės patalpų dalį.

433. Teismo posėdyje atsakovo – valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo atstovas – valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinio ir personalo skyriaus vyriausiasis juriskonsultas Vitalijus Šerpytis (2009 m. vasario 4 d. įgaliojimas Nr. Į(5.1.18)-13 (b. l. 104)), remdamasis atsiliepime į skundą pateiktais argumentais, prašė pareiškėjų skundo netenkinti, pabrėžė, kad centrinio ir teritorinio registratorių sprendimai yra teisėti ir pagrįsti, kad palėpės dalį galima perleisti tik įregistravus nuosavybės dalį, turint nuosavybės teisės dokumentus, kad norint įregistruoti nuosavybės teises į palėpę reikia gauti visų savininkų sutikimus įstatymų nustatyta tvarka.

444. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens – Vilniaus miesto savivaldybės atstovė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Jančiauskienė (2008 m. rugpjūčio 1 d. įgaliojimas Nr. A117-48(17.25-TD-0.)) (b. l. 150), remdamasi atsiliepime į pareiškėjų skundą pateiktais argumentais, prašė skundo netenkinti ir atmesti jį kaip nepagrįstą, pabrėžė, kad Nekilnojamojo turto registro duomenys yra teisingi, kol nėra nuginčyti teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat paaiškino, kad Vilniaus miesto savivaldybei priklauso butas, adresu: ( - ), Vilnius, tačiau į savivaldybę, kaip minėto buto savininką, dėl sutikimo nėra kreiptasi.

455. Teismo posėdyje trečiasis suinteresuotas asmuo – Z. N. sutiko su pareiškėjų skundu, nurodė, jog neprieštarauja, kad pareiškėjai įregistruotų nuosavybės teises į palėpę bei ją įsirengtų.

46Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus argumentus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentavusius ir reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

471. Nagrinėjamoje administracinėje byloje, be kita ko, nustatyta:

481.1. Nekilnojamojo turto registre į butą Nr. 13, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate lA3p (( - )), adresu ( - ), Vilniuje, 1996 m. vasario 15 d. pirkimo-pardavimo sutarties (Registro Nr. 2-1090) pagrindu lygiomis dalimis (po ½ dalį) įregistruotos R. B. ir R. B. nuosavybės teisės (žr. 1996 m. vasario 15 d. pirkimo-pardavimo sutartį (Registro Nr. 2-1090) (b. l. 80), taip pat Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 131-132)).

49Šiame kontekste pažymėtina, kad į: butą Nr. 1, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate 1A3p (( - )), 2005 m. gegužės 24 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2602 bei 2005 m. gegužės 24 d. priėmimo-perdavimo akto pagrindu įregistruotos D. Š. nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 113-114)), butą Nr. 2, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate 1A3p ((duomenys neskelbtini)), 2007 m. liepos 3 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2746 pagrindu įregistruotos R. E. nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 115)), butą Nr. 3, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate 1A3p (( - )), 1998 m. rugsėjo 4 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 10-2771 pagrindu įregistruotos Z. N. nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 116)), butą Nr. 4, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate 1A3p (( - )), 1995 m. gruodžio 14 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2-9310, 2003 m. gegužės 19 d. susitarimo, 2003 m. birželio 23 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 993, 2003 m. birželio 23 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 994, 2003 m. birželio 25 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 1015, 2005 m. sausio 6 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto Nr. (101)11.4-17, 2005 m. kovo 12 d. susitarimo pagrindu įregistruotos T. B. (T. B.) ir K. B. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 117-118)), butą Nr. 6, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate 1A3p (( - )), 1999 m. gruodžio 13 d. priėmimo-perdavimo akto Nr. 1671-01 pagrindu įregistruotos Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 119)), butą Nr. 7, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate 1A3p (( - )), 1994 m. vasario 10 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 559 pagrindu įregistruotos J. B. nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 120)), butą Nr. 8, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate 1A3p (( - )), 1999 m. gruodžio 13 d. priėmimo-perdavimo akto Nr. 1671-01 pagrindu įregistruotos Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 121)), butą Nr. 9, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate 1A3p (( - )), 1996 m. lapkričio 28 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2-7228, 1998 m. kovo 10 d. statinio priėmimo naudoti akto Nr. 1935 pagrindu įregistruotos J. L. nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 122-123)), butą Nr. 10, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate 1A3p (( - )), 1997 m. sausio 13 d. dovanojimo sutarties Nr. 1-44 pagrindu įregistruotos T. Š. nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 124)), butą Nr. 11, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate 1A3p (( - )), 2005 m. rugsėjo 8 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SK-6878 pagrindu įregistruotos J. M. nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 125-126)), butą Nr. 12, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate 1A3p (( - )), 2003 m. spalio 13 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. GŠ-8697 pagrindu įregistruotos S. Š. nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 127-128)), taip pat butą Nr. 12, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate 1A3p (( - )), 2003 m. spalio 13 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. GŠ-8699 pagrindu įregistruotos S. Š. nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 129-130)), butą Nr. 28, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate 1A3p (( - )), 1999 m. liepos 12 d. priėmimo-perdavimo akto Nr. 1551-01 pagrindu įregistruotos Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 133)), kavinę, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esančią pastate 1A3p (( - )), 1998 m. spalio 29 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2-6714, 1998 m. lapkričio 17 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ML15-5051, 1999 m. kovo 19 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ML15-1483, 1999 m. spalio 22 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ML15-5837, 2005 m. sausio 18 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto Nr. (101)11.4-83 pagrindu įregistruotos A. S. audio paslaugų įmonės „Tamsta“ nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 134-135)), negyvenamąją patalpą, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esančią pastate 1A3p (( - )), 1999 m. gruodžio 30 d. priėmimo-perdavimo akto Nr. 1837-01 pagrindu įregistruotos Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 136)), neįrengtą pastogę, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esančią pastate 1A3p (( - )), 2003 m. gegužės 19 d. susitarimo pagrindu įregistruotos A. S. audio paslaugų įmonės „Tamsta“ nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 137)), neįrengtą pastogę, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esančią pastate 1A3p (( - )), 2005 m. birželio 14 d. susitarimo ir 2005 m. liepos 1 d. dovanojimo sutarties Nr. JS-3362 pagrindu įregistruotos S. Š. (šios pastogės 367/1000 dalys) ir T. Š. (šios pastogės 450/1000 dalys) nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 138-139)).

50Pažymėtina ir tai, kad į pareiškėjų pretenduojamą neįrengtą pastogę, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esančią pastate 1A3p (( - )), nuosavybės teisių įregistruota nėra (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 140)).

511.2. 1996 m. vasario 28 d. pareiškime, adresuotame Vilniaus miesto Senamiesčio seniūnijai, namo, esančio adresu: ( - ), Vilniuje, 9, 10, 11, 12 ir 12a butų savininkai (9 buto – V. M., 10 buto – N. L., 11 buto – L. Š., 12 buto – A. M. ir S. M., 12a buto – R. M.) sutiko, kad R. B., a. k. ( - ) ir R. B., a. k. ( - ) „įsirengtų gyvenamąsias patalpas palėpėje virš buto, esančio ( - ) <...> ir šią palėpės dalį įregistruotų savo nuosavybės teise“ (b. l. 47).

521.3. Specialiosios paskirties UAB „Senamiesčio ūkis“ 1998 m. spalio 12 d. pažymoje Nr. 301 (toliau – ir pažyma Nr. 301) (b. l. 48), kuri adresuota R. B., nurodyta:

53„Išnagrinėję Jūsų prašymą pranešame, kad remiantis 1980 06 30 gyvenamo namo ( - ) inventorinės bylos ir buhalterinės apskaitos duomenimis, minėtame name yra 1A3/p, 2A1/p, 2A2/p, 3A2/p ir 4A1/p korpusai.

541A3/p korpuse – butai: Nr. 1, 1a, 2, 3 ,4, 6, 7, 8, 9, 28 ir negyvenamos patalpos, kurios tokį statusą įgijo nuo 1998 08 01 (buv. butas Nr. 5). Butas Nr. 6 savavališkai užimtas.

552A1/p korpuse – butas Nr. 14.

562A2/p korpuse – butai: Nr. 9, 10, 11, 12, 12a, 13.

573A2/p korpuse – butai: Nr. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

584A1/p korpuse – butas Nr. 27.

59Pažyma pateikta pristatyti Senamiesčio seniūnijai.“

601.4. Pareiškėjai 2008 m. birželio 3 d. pateikė valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui prašymą įregistruoti pareiškėjų vardu neįrengtos pastogės (palėpės) patalpas, esančias virš pareiškėjams nuosavybės teise priklausančio buto, adresu: ( - ), butas 13, Vilnius (žr., pvz. pareiškėjų 2008 m. liepos 8 d. prašymą (b. l. 28-30)).

611.5. Išnagrinėjus prašymą įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, tų teisių suvaržymus, juridinius faktus, prie prašymo pridėtus dokumentus, valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2008 m. birželio 17 d. sprendime „Dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo“ (toliau – ir 2008 m. birželio 17 d. sprendimas) (b. l. 26-27) (sprendimas adresuotas R. B. ir R. B. atstovui Andriui Šiaudiniui) nuspręsta prašymo netenkinti, „atsisakant registruoti R. B. ir R. B. nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą – neįrengtos pastogės patalpas, esančias ( - ), Vilniuje, kadangi kartu su prašymu pateiktas 1996-02-28 pareiškimas nėra juridinis pagrindas įregistruoti nuosavybės teises į minėtas patalpas. Neįrengtos pastogės patalpos yra bendro naudojimo patalpos, kurios priklauso gyvenamojo namo 1A3p, esančio ( - ), Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 str. 1 d., Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 str. 5 d. 3 p.). Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi, disponuojama bendratučių sutarimu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.75 str. 1 d.). Tokio susitarimo, kuriame būtų išreikšta minėto gyvenamojo namo gyventojų butų (patalpų) savininkų valia dėl nekilnojamojo daikto – neįrengtos pastogės, ( - ), Vilniuje, valdymo, naudojimo, disponavimo ja, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui nepateikėte.

62Pagrindas – Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 str., 26 str. 3 d. 2 p., 29 str.“.

63Sprendime taip pat nurodyta, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka vieno mėnesio laikotarpyje sprendimas gali būti skundžiamas centriniam registratoriui – valstybės įmonei Registrų centrui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka.

641.6. Pareiškėjai, nesutikdami su valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2008 m. birželio 17 d. sprendimu „Dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo“, valstybės įmonei Registrų centrui pateikė 2008 m. liepos 8 d. prašymą (skundą) peržiūrėti sprendimą (b. l. 28-30), kuriame prašė peržiūrėti 2008 m. birželio 17 d. sprendimą ir įregistruoti virš buto, adresu: ( - ), butas Nr. 13, Vilnius, esančias neįrengtas pastogės patalpas (palėpę) R. B. ir R. B. vardu bendrąja jungtine nuosavybės teise.

651.7. Valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, 2008 m. rugpjūčio 4 d. posėdyje išnagrinėjusi R. B. ir R. B. atstovo – Andriaus Šiaudinio skundą dėl valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2008 m. birželio 17 d. sprendimo, kuriuo atsisakyta tenkinti pareiškėjo prašymą įregistruoti bendrąją jungtinę nuosavybės teisę į neįrengtos pastogės patalpas, esančias ( - ), Vilniuje, priėmė 2008 m. rugpjūčio 4 d. sprendimą Nr. 333 (toliau – ir sprendimas Nr. 333) (b. l. 10-11, 13-14, 16-17, 32-33), kuriame, be kita ko, nurodė:

66„Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus filialą ir pateikė prašymą įregistruoti bendrąją jungtinę nuosavybės teisę į neįrengtos pastogės patalpas, esančias virš R. B. ir R. B. nuosavybės teise priklausančio buto Nr. 13. Kaip pagrindą šio prašymo tenkinimui pareiškėjas pateikė 1996-02-28 butų Nr. 9, 10, 11, 12, 12 butų savininkų pareiškimą, kuriame nurodyta, kad šių butų savininkai sutinka, kad R. B. ir R. B. įsirengtų negyvenamąsias patalpas palėpėje virš buto Nr. 13 ir šią palėpės dalį įsiregistruotų savo nuosavybės teise. Vilniaus filialas 2008-06-17 sprendimu atsisakė tenkinti šį pareiškėjo prašymą motyvuodamas tuo, kad pateiktas 1996-02-28 pareiškimas nėra juridinis pagrindas įregistruoti nuosavybės teises į neįrengtos pastogės patalpas. Neįrengtos pastogės patalpos yra bendrojo naudojimo patalpos, priklausančios gyvenamojo namo 1A3p, esančios ( - ), Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise (LR CK 4.82 str., Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 str. 5 d. 3 p.). Pagal LR CK 4.75 str. 1 d. bendrosios dalinės nuosavybės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių susitarimu. Registro tvarkytojui nepateiktas bendraturčių susitarimas, kuriame būtų išreikšta minėto gyvenamojo namo butų (patalpų) savininkų valia dėl neįrengtos pastogės valdymo, naudojimo, disponavimo ja.

67Nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registro duomenimis daugiabučiame gyvenamajame name, esančiame ( - ), Vilniuje, R. B. ir R. B. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso butas Nr. 13. Pareiškėjas 1996-02-28 pareiškimo, kuriame yra nurodyta, kad butų Nr. 9, 10, 11, 12, 12 savininkai išreiškė savo valią, kad R. B. ir R. B. įsirengtų palėpėje patalpas virš buto Nr. 13 ir šią palėpės dalį įsiregistruotų savo nuosavybės teise, pagrindu, prašo įregistruoti bendrosios jungtinės nuosavybės teisę į neįrengtos pastogės patalpas. Kaip matyti iš pateikto 1996-02-28 susitarimo turinio savo valią dėl teisės įsirengti ir įregistruoti pastogės patalpas virš R. B. ir R. B. nuosavybės teise priklausančio buto išreiškė tik dalis butų savininkų, kitų likusių butų (kt. patalpų) savininkų valia dėl teisės į pastogės patalpas pareiškime nėra išreikšta. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 str. 5d. 3 punkte yra nustatyta, kad palėpės yra bendro naudojimo patalpos, kurios bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso butų ir kitų patalpų savininkams (Civilinio kodekso 4.82 str. 1 d.). Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimą nustato Civilinio kodekso nuostatos. Pagal šio kodekso 4.75 str. 1 d., bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas yra valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių susitarimu. Pateiktame pareiškime savo valią dėl teisės į palėpę R. B. ir R. B. atžvilgiu yra išreiškusi tik dalis bendraturčių, o dokumento, kuriame būtų išreikšta ir kitų gyvenamojo namo butų (kt. patalpų) savininkų valia perleisti savo teisę R. B. ir R. B. į bendrojo naudojimo objektą, šiuo atveju palėpę, registro tvarkytojui nepateikė, todėl atsižvelgiant į aukščiau nurodytas įstatymines nuostatas, prašymas įregistruoti bendrąją jungtinę nuosavybės teisę negali būti tenkinamas.

68Vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 32 straipsniu, Centrinis registratorius nusprendė: palikti galioti Vilniaus filialo priimtą sprendimą.

69Šis sprendimas per 20 dienų (nuo gavimo) Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.“

701.8. Pareiškėjai valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui pateikė 2008 m. rugsėjo 18 d. pakartotinį prašymą įregistruoti patalpą nuosavybės teise (b. l. 34-38), kuriame prašė įregistruoti virš buto, adresu: ( - ), butas Nr. 13, Vilnius, esančios neįrengtos pastogės dalį – 53,29 kv. m – R. B. ir R. B. vardu bendrąja jungtine nuosavybės teise, su prašymu pateikė, be kita ko:

71– pastogės bendratučių (butų 9, 10, 11, 12, 12 savininkų) notaro patvirtintą sutikimą;

72– UAB „Senamiesčio ūkis“ 1998 m. spalio 12 d. pažymą Nr. 301 apie namo, adresu: ( - ), korpusus;

73– pastato archyvinių inventorinių ir kadastrinių dokumentų kopijas;

74– pastogės (palėpės) patalpų kadastrinių matavimų bylą.

751.9. Išnagrinėjus prašymą įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, tų teisių suvaržymus, juridinius faktus, prie prašymo pridėtus dokumentus, valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2008 m. spalio 3 d. sprendime „Dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo“ (toliau – ir 2008 m. spalio 3 d. sprendimas) (b. l. 9, 12, 15) (sprendimas adresuotas R. B. ir R. B. atstovui Andriui Šiaudiniui) nuspręsta:

76„Prašymo įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, tų teisių suvaržymus, juridinius faktus netenkinti: atsisakant registruoti R. B. ir R. B. nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą – neįrengtos pastogės patalpas, esančias ( - ), Vilniuje, kadangi 2008-06-17 jau yra priimtas teritorinio registratoriaus sprendimas atsisakyti įregistruoti tas pačias daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus tų pačių dokumentų pagrindu. Taip pat informuojame, jog dėl Vilniaus filialo 2008-06-17 priimto sprendimo buvo pateiktas skundas Valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai, kuri išnagrinėjusi pareiškėjų skundą 2008-08-04 sprendimu Nr. 333 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ Vilniaus filialo 2008-06-17 priimtą sprendimą taip pat paliko galioti“.

772008 m. spalio 3 d. sprendime taip pat nurodyta:

78– sprendimo pagrindas, t. y. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 29 straipsnio 9 punktas;

79– sprendimo apskundimo tvarka, t. y. sprendimas Nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka vieno mėnesio laikotarpyje gali būti skundžiamas Centriniam registratoriui – valstybės įmonei Registrų centrui – išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka.

801.10. Pareiškėjai, nesutikdami su valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2008 m. spalio 3 d. sprendimu „Dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo“, valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai pateikė 2008 m. spalio 13 d. pakartotinį prašymą (skundą) peržiūrėti sprendimą (b. l. 39-43), kuriame prašė pakeisti Registrų centro Vilniaus filialo sprendimą ir įpareigoti virš buto, adresu: ( - ), butas Nr. 13, Vilnius, esančios neįrengtos pastogės dalį – 53,29 kv. m – pareiškėjų vardu bendrąja jungtine nuosavybės teise.

811.11. Valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, 2008 m. spalio 30 d. posėdyje išnagrinėjusi R. B. ir R. B. atstovo – Andriaus Šiaudinio skundą dėl valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2008 m. spalio 3 d. sprendimo, kuriuo atsisakyta tenkinti pareiškėjo prašymą įregistruoti R. B. ir R. B. bendrąją jungtinę nuosavybės teisę į neįrengtos pastogės patalpas, esančias ( - ), Vilniuje, priėmė 2008 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. 420 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ (b. l. 45-46), kuriame, be kita ko, nurodė:

82„Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija išnagrinėjo pareiškėjo skundą ir pateiktus dokumentus. Nustatyta, kad Vilniaus filialas 1996-02-28 bendraturčių sutikimo ir kadastrinių matavimų bylos pagrindu jau yra priėmęs 2008-06-17 sprendimą, kuriuo atsisakyta tenkinti pareiškėjo prašymą įregistruoti R. B. ir R. B. bendrąją jungtinę nuosavybės teisę į neįrengtos pastogės patalpas, esančias ( - ), Vilniuje. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2008-08-04 sprendimu Nr. 333 šį teritorinio registratoriaus sprendimą paliko galioti. Pareiškėjas šio Centrinio registratoriaus sprendimo neginčijo Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, bet pakartotinai kreipėsi į teritorinį registratorių ir pateikė prašymą įregistruoti bendrosios jungtinės nuosavybės teisę į neįrengtos pastogės patalpas, esančias ( - ), Vilniuje, R. B. ir R. B. vardu. Kaip matyti, su pakartotiniu prašymu pareiškėjas papildomai pateikė UAB „Senamiesčio ūkis“ 1998-10-12 pažymą Nr. 301 ir archyvines gyvenamojo namo eksplikacijas, tačiau akivaizdu, kad pastarieji dokumentai yra techninio-grafinio pobūdžio dokumentai, nurodantys duomenis apie gyvenamajame name esančius jo korpusus ir juose esančius butus ir šiuo atveju nėra nuosavybės teisių atsiradimą į pastogę patvirtinantys dokumentai. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 str. nustato, kad Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsisako įregistruoti daiktines teises, jeigu jau yra priimtas Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo sprendimas atsisakyti įregistruoti tas pačias daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą tų pačių dokumentų pagrindu. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju jau yra priimti teritorinio ir Centrinio registratoriaus sprendimai atsisakyti tenkinti pareiškėjo prašymą įregistruoti R. B. ir R. B. bendrąją jungtinę nuosavybės teisę į neįrengtos pastogės patalpas, esančias ( - ), Vilniuje, o naujų nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų pareiškėjas nepateikė, todėl tenkinti jo prašymą nėra pagrindo, o Vilniaus filialo 2008-10-03 priimtas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl paliekamas galioti.

83Vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 ir 32 straipsniais, Centrinis registratorius nusprendė: palikti galioti teritorinio registratoriaus priimtą sprendimą.

84Šis sprendimas per 20 dienų (nuo gavimo) Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.“

852. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėjai, prašydami teismą panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2008 m. spalio 3 d. sprendimą „Dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo“ bei valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. 420 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“, taip pat įpareigoti valstybės įmonę Registrų centrą įregistruoti pareiškėjų – R. B. ir R. B. bendrosios dalinės nuosavybės teises į pastogės patalpų dalį, be kita, ko nurodo, jog, esą, pagal 1998 m. spalio 12 d. UAB „Senamiesčio ūkis“ pažymą Nr. 301 (b. l. 48) bei archyvines inventorines pastato bylas (pasak pareiškėjų, Registrų centro archyvinėje pastato byloje (b. l. 49-53) esančiame 1946 m. pastato inventorinės bylos plane, 1960 m. 2 aukšto plane ir 1960 m. pastato vidaus plotų eksplikacijoje pastato dalis, kurioje yra butai Nr. 9, 10, 11, 12, 12 ir 13, yra įvardinta korpusu 2A2/p, pastato dalis, kurioje yra butai Nr. 1, la, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 28, yra įvardinta korpusu lA3/p. 1969 m. pastato inventoriniame plane korpusas 2A2/p ranka nubrauktas be jokio komentaro, tačiau remiantis 1985 m. antro aukšto planu pastato dalis, kurioje yra butai Nr. 9, 10, 11, 12, 12 ir 13, yra funkciškai atskira nuo pastato dalies, kurioje yra butai Nr. 1, la, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 28, nes jie yra skirtingose laiptinėse bei juos skiria laikančios sienos, ir šios pastato dalys gali būti ir yra naudojamos atskirai nepriklausomai viena nuo kitos. Be to, pagal ginčo patalpų – palėpės dalies inventorinį planą palėpė virš butų Nr. 9, 10, 11, 12, 12 ir 13 yra atskira palėpė nuo likusios palėpės dalies) butas Nr. 13, esantis ( - ), Vilniuje, priklausantis nuosavybės teisėmis pareiškėjams, priskirtinas ne 1A3/p korpusui, o 2A2/p korpusui, kuriuos skiria laikančios sienos, atskiriančios ir palėpės patalpas, t. y. palėpės dalis, teises į kurią prašoma įregistruoti, yra tik virš butų Nr. 9, 10, 11, 12, 12, 13, kurių savininkų sutikimai yra gauti.

86Teismas negali sutikti su tokiu pareiškėjų pateiktu įrodymų vertinimu. Kaip minėta, nagrinėjamoje administracinėje byloje nustatyta, kad nekilnojamojo turto registre į butą Nr. 13, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate lA3p (( - )), adresu ( - ), Vilniuje, 1996 m. vasario 15 d. pirkimo-pardavimo sutarties (Registro Nr. 2-1090) pagrindu lygiomis dalimis (po ½ dalį) įregistruotos R. B. ir R. B. nuosavybės teisės (žr. 1996 m. vasario 15 d. pirkimo-pardavimo sutartį (Registro Nr. 2-1090) (b. l. 80), taip pat Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 131-132)); taip pat minėta, kad į: butą Nr. 1, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate 1A3p (( - )), 2005 m. gegužės 24 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2602 bei 2005 m. gegužės 24 d. priėmimo-perdavimo akto pagrindu įregistruotos D. Š. nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 113-114)), butą Nr. 2, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate 1A3p (( - )), 2007 m. liepos 3 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2746 pagrindu įregistruotos R. E. nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 115)), butą Nr. 3, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate 1A3p (( - )), 1998 m. rugsėjo 4 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 10-2771 pagrindu įregistruotos Z. N. nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 116)), butą Nr. 4, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate 1A3p (( - )), 1995 m. gruodžio 14 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2-9310, 2003 m. gegužės 19 d. susitarimo, 2003 m. birželio 23 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 993, 2003 m. birželio 23 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 994, 2003 m. birželio 25 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 1015, 2005 m. sausio 6 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto Nr. (101)11.4-17, 2005 m. kovo 12 d. susitarimo pagrindu įregistruotos T. B. (T. B.) ir K. B. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 117-118)), butą Nr. 6, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate 1A3p (( - )), 1999 m. gruodžio 13 d. priėmimo-perdavimo akto Nr. 1671-01 pagrindu įregistruotos Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 119)), butą Nr. 7, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate 1A3p (( - )), 1994 m. vasario 10 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 559 pagrindu įregistruotos J. B. nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 120)), butą Nr. 8, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate 1A3p (( - )), 1999 m. gruodžio 13 d. priėmimo-perdavimo akto Nr. 1671-01 pagrindu įregistruotos Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 121)), butą Nr. 9, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate 1A3p (( - )), 1996 m. lapkričio 28 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2-7228, 1998 m. kovo 10 d. statinio priėmimo naudoti akto Nr. 1935 pagrindu įregistruotos J. L. nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 122-123)), butą Nr. 10, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate 1A3p (( - )), 1997 m. sausio 13 d. dovanojimo sutarties Nr. 1-44 pagrindu įregistruotos T. Š. nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 124)), butą Nr. 11, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate 1A3p (( - )), 2005 m. rugsėjo 8 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SK-6878 pagrindu įregistruotos J. M. nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 125-126)), butą Nr. 12, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate 1A3p (( - )), 2003 m. spalio 13 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. GŠ-8697 pagrindu įregistruotos S. Š. nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 127-128)), taip pat butą Nr. 12, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate 1A3p (( - )), 2003 m. spalio 13 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. GŠ-8699 pagrindu įregistruotos S. Š. nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 129-130)), butą Nr. 28, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esantį pastate 1A3p (( - )), 1999 m. liepos 12 d. priėmimo-perdavimo akto Nr. 1551-01 pagrindu įregistruotos Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 133)), kavinę, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esančią pastate 1A3p (( - )), 1998 m. spalio 29 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2-6714, 1998 m. lapkričio 17 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ML15-5051, 1999 m. kovo 19 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ML15-1483, 1999 m. spalio 22 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ML15-5837, 2005 m. sausio 18 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto Nr. (101)11.4-83 pagrindu įregistruotos A. S. audio paslaugų įmonės „Tamsta“ nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 134-135)), negyvenamąją patalpą, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esančią pastate 1A3p (( - )), 1999 m. gruodžio 30 d. priėmimo-perdavimo akto Nr. 1837-01 pagrindu įregistruotos Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 136)), neįrengtą pastogę, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esančią pastate 1A3p (( - )), 2003 m. gegužės 19 d. susitarimo pagrindu įregistruotos A. S. audio paslaugų įmonės „Tamsta“ nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 137)), neįrengtą pastogę, adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), esančią pastate 1A3p (( - )), 2005 m. birželio 14 d. susitarimo ir 2005 m. liepos 1 d. dovanojimo sutarties Nr. JS-3362 pagrindu įregistruotos S. Š. (šios pastogės 367/1000 dalys) ir T. Š. (šios pastogės 450/1000 dalys) nuosavybės teisės (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 138-139)). Todėl konstatuotina, jog tiek pareiškėjams nuosavybės teisėmis priklausantis butas, tiek kitiems minėtiems asmenims nuosavybės teisėmis priklausančios patalpos pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenis yra pastate 1A3p (( - )), o ne pastate 2A2/p.

87Šiame kontekste ypač pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (2003 m. gegužės 27 d. redakcija) 3 straipsnio 2 dalį nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys kaupiami ir saugomi Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke, šio straipsnio 3 dalį – nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą yra laikomas nekilnojamojo daikto įregistravimu Nekilnojamojo turto registre, o šio straipsnio 4 dalį – nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, t. y. laikomasi teisinės prezumpcijos, jog valstybiniuose registruose, inter alia Nekilnojamojo turto registre, įrašyti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Pareiškėjai neginčijo Nekilnojamojo turto registre įrašytų duomenų, o būtent, kad jų butas yra pastate 1A3p (( - )) (kaip minėta, šią aplinkybę pareiškėjai žinojo sudarydami savo buto pirkimo-pardavimo sutartį (žr. 1996 m. vasario 15 d. pirkimo-pardavimo sutartį (Registro Nr. 2-1090) (b. l. 80)) ir nesikreipė į Registrų centrą dėl netikslių ir/ar klaidingų Nekilnojamojo turto registro duomenų taisymo. Todėl jų rėmimasis vien 1998 m. spalio 12 d. UAB „Senamiesčio ūkis“ pažyma Nr. 301 (b. l. 48) bei archyvinėmis inventorinėmis pastato bylomis, neimant domėn valstybinio registro –Nekilnojamojo turto registro – duomenų, teigiant, kad pareiškėjų butas yra priskirtinas ne 1A3/p korpusui, o 2A2/p korpusui, negali būti laikomas pagrįstu.

883. Šiame kontekste taip pat pažymėtina, kad pareiškėjai skunde nurodo, jog, esą, remiantis 1985 m. antro aukšto planu (b. l. 53) pastato dalis, kurioje yra butai Nr. 9, 10, 11, 12, 12 ir 13, yra funkciškai atskira nuo pastato dalies, kurioje yra butai Nr. 1, la, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 28, nes jie yra skirtingose laiptinėse bei juos skiria laikančios sienos, ir šios pastato dalys gali būti ir yra naudojamos atskirai nepriklausomai viena nuo kitos. Teismas pažymi, kad esant trečiojo suinteresuoto asmens – Vilniaus miesto savivaldybės nesutikimui, išdėstytam jos atsiliepime (b. l. 147-149), nagrinėjamoje administracinėje byloje nėra patikimų ir neprieštaringų duomenų apie tai, jog palėpės patalpos, į kurias pretenduoja pareiškėjai, yra funkciškai atskirtos nuo kitų pastato 1A3p (( - )) dalių. Esant tokioms ginčytinoms aplinkybėms pareiškėjų prašymo įpareigoti valstybės įmonę Registrų centrą įregistruoti pareiškėjų – R. B. ir R. B. bendrosios dalinės nuosavybės teises į pastogės patalpų dalį tenkinti nėra nei prielaidų, nei sąlygų, nes patenkinus minėtą pareiškėjų reikalavimą galimai būtų pažeistos kitų patalpų, esančių pastate 1A3p (( - )), savininkų teisės ir teisėti interesai. Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad dėl paminėtų aplinkybių nagrinėjamoje administracinėje byloje nėra galimybių remtis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. vasario 25 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A4-201-03.

894. Pareiškėjai skunde taip pat nurodo, kad jie yra gavę notaro patvirtintą 1996 m. vasario 28 d. butų Nr. 9, 10, 11, 12, 12 savininkų sutikimą (b. l. 47), jog pareiškėjai įsirengtų ir įregistruotų nuosavybės teise patalpas palėpėje virš pareiškėjams nuosavybės teise priklausančio buto, kad „šis dokumentas yra prilyginamas teisių į bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias patalpas perleidimo sandoriams“ ir nėra pripažintas negaliojančiu ar niekiniu. Teismas pažymi, jog 1996 m. vasario 28 d. pareiškimas (b. l. 47), net jeigu būtų prilyginamas teisių į bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias patalpas perleidimo sandoriui, nebegalėtų būti panaudojamas įregistruoti pastogės palėpę pagal šiuo metu galiojančius civilinius santykius reguliuojančius teisės aktus. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 255 straipsnyje (1994 m. gegužės 17 d. redakcija), taikytiname tuo metu susiklosčiusiems santykiams dėl nuosavybės teises perleidžiančių sandorių registravimo, buvo nustatyta, jog nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis turi būti notariškai patvirtinta ir per tris mėnesius įregistruota atitinkamoje turto registravimo įstaigoje, jeigu įstatymai nenustato kitokio termino, dėl svarbių priežasčių praleistą šį terminą gali atstatyti teismas (1 dalis); šiame straipsnyje nustatytų taisyklių nesilaikymas nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį daro negaliojančią (2 dalis). Pažymėtina, kad pareiškėjai per trijų mėnesių terminą pastogės palėpės patalpų turto registravimo įstaigoje neįregistravo dėl nežinomų priežasčių (teismo posėdyje pareiškėjas R. B. to nepaaiškino), todėl pagal Civilinio kodekso 255 straipsnio (1994 m. gegužės 17 d. redakcija) 2 dalį 1996 m. vasario 28 d. pareiškimas (b. l. 47), jei jį, pasak pareiškėjų, prilyginti „teisių į bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias patalpas perleidimo sandoriams“, kuriems Civilinio kodekso 255 straipsnio (1994 m. gegužės 17 d. redakcija) 2 dalis mutatis mutandis turėjo būti taikoma kaip ir nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartims, negali būti laikytinas galiojančiu net ir nesant civilines bylas nagrinėjančio teismo sprendimo dėl minėto pareiškimo pripažinimo negaliojančiu ar niekiniu. Būtent todėl minėtas pareiškimas pareiškėjų negali būti panaudojamas įregistruoti pastogės palėpę pagal šiuo metu galiojančius civilinius santykius reguliuojančius teisės aktus, inter alia pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (2000 m. liepos 18 d. redakcija) 1.5 straipsnio 1 dalį, kurioje įtvirtinta, jog civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalį šie reikalavimai taikomi sprendžiant ginčus teismine tvarka, nepaisant to, kada yra atsiradę civiliniai santykiai, iš kurių yra kilęs ginčas. Būtent todėl, remiantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimais, nebegaliojęs 1996 m. vasario 28 d. pareiškimas (b. l. 47) pagal seniau galiojusius teisės aktus nebegali būti laikomas galiojančiu ir pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus.

90Dar daugiau, net laikantis prielaidos, jog 1996 m. vasario 28 d. pareiškimas (b. l. 47) yra galiojantis dokumentas, jis šiuo metu galiojančių civilinius santykius reguliuojančių teisės aktų prasme nėra ir negali būti laikomas dokumentu, kurio pagrindu būtų galima įregistruoti nuosavybės teises į pastogės palėpę. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų registravimas Nekilnojamojo turto registre 2001 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui (2000 m. liepos 18 d. redakcija) ir jį lydintiems norminiams teisės aktams privalo būti atliekamas vadovaujantis galiojančių teisės aktų nustatytos tvarkos. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui nei su 2008 m. birželio 3 d. prašymu, nei su pakartotiniu prašymu pareiškėjai nepateikė dokumento/-ų, kuriame/-iuose būtų išreikšta visų bendrosios dalinės nuosavybės teisės dalyvių valia dėl bendrojo naudojimo patalpų valdymo, naudojimo, disponavimo jomis arba dokumentas, kuriame, vadovaujantis Civilinio kodekso (2000 m. liepos 18 d. redakcija) 4.82 straipsnio 5 dalimi, būtų nustatytos bendrosios dalinės nuosavybės teisės dalyviams priklausančios bendro naudojimo palėpės patalpų dalys. Pareiškėjų pateiktame Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui 1996 m. vasario 28 d. pareiškime (b. l. 47) savo valią išreiškė tik dalis gyvenamojo namo 1A3p (( - )) bendratučių, be to, šis pareiškimas skirtas pateikti Vilniaus miesto Senamiesčio seniūnijai (kaip ir nurodyta pačiame pareiškime), siekiant gauti leidimą įsirengti palėpės patalpas, kurias tinkamai įsirengus ir norminių aktų nustatyta tvarka atitinkamo viešojo administravimo subjekto sprendimu pripažinus tinkamomis naudoti, būtų galima įregistruoti atitinkamoje Nekilnojamojo turto registravimo įstaigoje. Būtent todėl 1996 m. vasario 28 d. pareiškimas (b. l. 47) pagal šiuo metu galiojančius civilinius santykius reguliuojančius teisės aktus nelaikytinas teisės aktų reikalavimus atitinkančiu nekilnojamojo daikto įgijimo sandoriu, kurio pagrindu Nekilnojamojo turto registre būtų galima atlikti pareiškėjų nuosavybės teisių į nekilnojamąjį daiktą teisinį registravimą.

915. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad pareiškėjų – R. B. ir R. B. skundas atsakovui – valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims – J. B., K. B., T. B. (T. B.), R. E., J. L., J. M., Z. N., T. Š., S. Š., D. Š., A. S. audio paslaugų įmonei „Tamsta“, valstybės įmonei Registrų centrui ir Vilniaus miesto savivaldybei dėl valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2008 m. spalio 3 d. sprendimo „Dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo“ ir valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. 420 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ panaikinimo bei įpareigojimo valstybės įmonei Registrų centrui įregistruoti pareiškėjų – R. B. ir R. B. bendrosios dalinės nuosavybės teises į pareiškėjams priklausančią pastogės patalpų dalį netenkintinas ir atmestinas kaip nepagrįstas.

92Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

93pareiškėjų – R. B. ir R. B. skundą atsakovui – valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims – J. B., K. B., T. B. (T. B.), R. E., J. L., J. M., Z. N., T. Š., S. Š., D. Š., A. S. audio paslaugų įmonei „Tamsta“, valstybės įmonei Registrų centrui ir Vilniaus miesto savivaldybei dėl valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2008 m. spalio 3 d. sprendimo „Dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo“ ir valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. 420 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ panaikinimo bei įpareigojimo valstybės įmonei Registrų centrui įregistruoti pareiškėjų – R. B. ir R. B. bendrosios dalinės nuosavybės teises į pareiškėjams priklausančią pastogės patalpų dalį atmesti kaip nepagrįstą.

94Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėjai – R. B. ir R. B. (toliau – ir pareiškėjai) su skundu (b.... 5. 1.1 panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo (toliau... 6. 1.2. įpareigoti valstybės įmonę Registrų centrą (toliau – ir Registrų... 7. 2. Pareiškėjų – R. B. ir R. B. skundas grindžiamas tokiais argumentais.... 8. 2.1. Registrų centro Vilniaus filialui 2008 m. birželio 3 d. buvo pateiktas... 9. 2.2. Registrų centro Vilniaus filialas 2008 m. birželio 17 d. sprendime... 10. 2.2.1. Registrų centro Vilniaus filialas 2008 m. birželio 17 d. sprendimą... 11. 2.2.2. Pareiškėjams sutikimus davusių patalpų savininkų perleistos... 12. 2.3. Pareiškėjai 2008 m. liepos 8 d. pateikė skundą Registrų centrui dėl... 13. 2.3.1. Dėl buto priskyrimo korpusui Nr. 2A2/p... 14. 2.3.1.1. Pareiškėjai, siekdami įsirengti pastogės patalpose palėpę, 1996... 15. 2.3.1.2. Pagal nuosavybės teisių į pastogės patalpą perleidimo metu... 16. 2.3.1.3. Tai, kad butas yra atskirame korpuse, patvirtina ir Registrų centro... 17. 2.3.2. Dėl bendrojo naudojimo patalpų savininkų notaro patvirtinto sutikimo... 18. Pareiškėjai yra gavę notaro patvirtintą 1996 m. vasario 28 d. butų Nr. 9,... 19. 2.3.3. Registrų centro Vilniaus filialui nepripažįstant, kad butas Nr. 13... 20. 2.4. Pasak pareiškėjų, tiek Registrų centro Vilniaus filialas 2008 m.... 21. II... 22. Atsakovas – valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas... 23. 1. Pareiškėjai prašymą dėl bendrosios jungtinės nuosavybės teisės į... 24. 2. Registrų centro Vilniaus filiale 2008 m. rugsėjo 23 d. buvo gautas... 25. 3. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo... 26. 4. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui nei su 2008 m. birželio 3 d.... 27. 5. Pažymėtina, kad gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje, archyvinės... 28. 6. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008 m. rugpjūčio... 29. Pažymėtina, kad pareiškėjai skundžia tik formalųjį teritorinio... 30. III... 31. Trečiasis suinteresuotas asmuo – valstybės įmonė Registrų centras... 32. IV... 33. Trečiasis suinteresuotas asmuo – Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepime į... 34. 1. Remiantis Civilinio kodekso nuostatomis, bendrosios nuosavybės teisės... 35. 2. Pasak pareiškėjų, jiems nuosavybės teise priklausantis butas, adresu: (... 36. 3. Atsižvelgiant į nagrinėjamoje administracinėje byloje turimus Registrų... 37. 4. Remiantis Registrų centro pateiktais duomenimis, butas, adresu: ( - ),... 38. V... 39. Tretieji suinteresuoti asmenys – J. B., K. B., T. B., R. E., J. L., T. Š.,... 40. VI... 41. 1. Teismo posėdyje pareiškėjų – R. B. ir R. B. atstovas Andrius... 42. 2. Teismo posėdyje pareiškėjas – R. B. sutiko su atstovo pozicija ir... 43. 3. Teismo posėdyje atsakovo – valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus... 44. 4. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens – Vilniaus miesto... 45. 5. Teismo posėdyje trečiasis suinteresuotas asmuo – Z. N. sutiko su... 46. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs... 47. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje, be kita ko, nustatyta:... 48. 1.1. Nekilnojamojo turto registre į butą Nr. 13, unikalus Nr. ( - ), esantį... 49. Šiame kontekste pažymėtina, kad į: butą Nr. 1, adresu ( - ), Vilniuje,... 50. Pažymėtina ir tai, kad į pareiškėjų pretenduojamą neįrengtą pastogę,... 51. 1.2. 1996 m. vasario 28 d. pareiškime, adresuotame Vilniaus miesto... 52. 1.3. Specialiosios paskirties UAB „Senamiesčio ūkis“ 1998 m. spalio 12 d.... 53. „Išnagrinėję Jūsų prašymą pranešame, kad remiantis 1980 06 30... 54. 1A3/p korpuse – butai: Nr. 1, 1a, 2, 3 ,4, 6, 7, 8, 9, 28 ir negyvenamos... 55. 2A1/p korpuse – butas Nr. 14.... 56. 2A2/p korpuse – butai: Nr. 9, 10, 11, 12, 12a, 13.... 57. 3A2/p korpuse – butai: Nr. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.... 58. 4A1/p korpuse – butas Nr. 27.... 59. Pažyma pateikta pristatyti Senamiesčio seniūnijai.“... 60. 1.4. Pareiškėjai 2008 m. birželio 3 d. pateikė valstybės įmonės... 61. 1.5. Išnagrinėjus prašymą įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį... 62. Pagrindas – Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22... 63. Sprendime taip pat nurodyta, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo... 64. 1.6. Pareiškėjai, nesutikdami su valstybės įmonės Registrų centro... 65. 1.7. Valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų... 66. „Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus filialą ir pateikė prašymą... 67. Nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registro duomenimis daugiabučiame... 68. Vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 32 straipsniu, Centrinis... 69. Šis sprendimas per 20 dienų (nuo gavimo) Administracinių bylų teisenos... 70. 1.8. Pareiškėjai valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui... 71. – pastogės bendratučių (butų 9, 10, 11, 12, 12 savininkų) notaro... 72. – UAB „Senamiesčio ūkis“ 1998 m. spalio 12 d. pažymą Nr. 301 apie... 73. – pastato archyvinių inventorinių ir kadastrinių dokumentų kopijas;... 74. – pastogės (palėpės) patalpų kadastrinių matavimų bylą.... 75. 1.9. Išnagrinėjus prašymą įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį... 76. „Prašymo įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, tų... 77. 2008 m. spalio 3 d. sprendime taip pat nurodyta:... 78. – sprendimo pagrindas, t. y. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 26... 79. – sprendimo apskundimo tvarka, t. y. sprendimas Nekilnojamojo turto registro... 80. 1.10. Pareiškėjai, nesutikdami su valstybės įmonės Registrų centro... 81. 1.11. Valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų... 82. „Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija išnagrinėjo... 83. Vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 ir 32 straipsniais,... 84. Šis sprendimas per 20 dienų (nuo gavimo) Administracinių bylų teisenos... 85. 2. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėjai, prašydami teismą... 86. Teismas negali sutikti su tokiu pareiškėjų pateiktu įrodymų vertinimu.... 87. Šiame kontekste ypač pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos... 88. 3. Šiame kontekste taip pat pažymėtina, kad pareiškėjai skunde nurodo,... 89. 4. Pareiškėjai skunde taip pat nurodo, kad jie yra gavę notaro patvirtintą... 90. Dar daugiau, net laikantis prielaidos, jog 1996 m. vasario 28 d. pareiškimas... 91. 5. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad pareiškėjų... 92. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 93. pareiškėjų – R. B. ir R. B. skundą atsakovui – valstybės įmonės... 94. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...