Byla e2-892-294/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant E. P., dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui S. P. ir atsakovo atstovams advokatui R. R. bei direktoriui A. N. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „EDS INVEST“ ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus namų statytojai“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2012-09-04 tarp UAB „Vilniaus namų statytojai“ (toliau - atsakovas) ir BKU „Vilniaus kredito unija“ (toliau – unija) buvo pasirašyta paskolos sutartis, kuria unija suteikė atsakovui 160 000 Lt paskolą. Atsakovas įmokėjo 25 600 Lt papildomą pajinį įnašą iki paskolos sutarties sudarymo. Šalys 2013-07-01, 2013-11-07 susitarimais kredito grąžinimas pratęstas. 2014-01-17 unijos veikla sustabdyta, 2014-02-07 Vilniaus apygardos teismas nutartimi unijai iškėlė bankroto bylą. Skolininkas suėjus terminui, tai yra, 2015 m. sausio 15 d. negrąžino 7 361,50 Eur paskolos dalies. 2018 m. vasario 8 d. unija su ieškovu sudarė reikalavimų perleidimo sutartį, kuriame unija perleido visas teises reikalauti grąžinti skolą, palūkanas, netesybas ir kitas sumas iš atsakovo pagal sudarytą paskolos sutartį. Apie kreditoriaus pasikeitimą atsakovas buvo tinkamai informuotas. Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 7 361,50 Eur skolą, 6 proc. dydžio procesines metines palūkas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Pažymėjo, kad ieškinys yra nepagrįstas, todėl atmestinas visa apimtimi. Atsakovo nuomone pagal paskolos sutarties 10 p. unija turėjo teisę paskolos gavėjo pajinius įnašus be atskiro paskolos gavėjo sutikimo panaudoti paskolos grąžinimui. Pagal papildomą susitarimą atsakovas įsipareigojo iki 2014-01-15 nereikalauti unijos svarstyti jo pateiktą prašymą grąžinti pajinį įnašą ar jį panaudoti paskolos grąžinimui. Mano, kad suėjus šiam terminui (2014-01-16) iki unijos veiklos sustabdymo unija privalėjo pajinį įnašą užskaityto negrąžintos paskolos daliai. Unija šio reikalavimo nevykdė tinkamai, pasinaudojo susidariusia padėtimi ir neatliko pajaus įnašo įskaitymo.

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti ieškinyje nurodytais motyvais.

5Teismo posėdžio metu atsakovo atstovai su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti iš esmės atsiliepime nurodytais motyvais.

6Ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai

7Iš ieškovo atstovo, atsakovo atstovų paaiškinimų bei bylos medžiagos matyti, kad 2012-09-04 tarp UAB „Vilniaus namų statytojai“ (toliau - atsakovas) ir BKU „Vilniaus kredito unija“ (toliau – unija) buvo pasirašyta paskolos sutartis, kuria unija suteikė atsakovui 160 000 Lt paskolą. Atsakovas įmokėjo 25 600 Lt papildomą pajinį įnašą iki paskolos sutarties sudarymo. Šalys 2013-07-01, 2013-11-07 susitarimais kredito grąžinimas pratęstas. 2014-01-17 unijos veikla sustabdyta, 2014-02-07 Vilniaus apygardos teismas nutartimi unijai iškėlė bankroto bylą.

8CK 6.59 straipsnyje nustatyta, kad draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus.

9Kredito unijų įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje numatyta, kad pajinis įnašas – į kredito uniją asmens įmokėta pinigų suma, kuri naudojama kredito unijos pajiniam kapitalui sudaryti. Kredito unijų įstatymo 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vienam kredito unijos nariui gali būti skolinama ne daugiau kaip dešimteriopo to nario pajinio įnašo dydžio suma bei 10 procentų kredito unijoje sukauptų indėlių ir kredito unijos paimtų paskolų sumos, nustatytos paskutinio kredito unijos buhalterinio balanso pagrindu. Kredito unijų įstatymo 48 straipsnyje numatyta, kad kredito unija neturi teisės skolinti įsigyjamo jos pajaus pajiniam įnašui atlikti ar subordinuotai paskolai jai suteikti, taip pat kredito unijos išleidžiamiems skolos vertybiniams popieriams įsigyti.

10Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas iš tiesų, vykdydamas paskolos sutarties sąlygas, įnešė 25 600 Lt dydžio papildomą pajų.

11Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovas dalį paskolos negrąžino, jo nuomone, tinkamai įvykdydamas paskolos sutarties sąlygas, kadangi likusi negrąžintos paskolos suma turėjo būti įskaityta iš įnešto pajaus lėšų.

12Atsakovų nuomone, papildomu susitarimu šalys susitarė, kad 2014-01-16 dieną likusi negrąžinta paskolos dalis bus įskaityta iš įnešto pajaus.

13Teismas su tokiu aiškinimu nesutinka.

14Visų pirma, papildomu susitarimu šalys (unija ir atsakovas) susitarė, kad iki 2014-01-15 atsakovas nereikalaus svarstyti jo pateikto prašymo dėl pajinio įnašo grąžinimo ar jo panaudojimo paskolos grąžinimui. Kita vertus, teismui nei viena šalis nepateikė jokio prašymo, kuriuo atsakovas būtų kreipęsis į ieškovą dėl tokio pajinio įnašo įskaitymo.

15Kiekvienas asmuo, vykdydamas sutartį, turi elgtis teisėtai, t. y. tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Netinkamas sutartinių prievolių vykdymas yra teisinis pagrindas sutartinei atsakomybei kilti – neteisėtai veikianti šalis privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Taigi sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1, 2 dalys). Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje nustatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai, tai reiškia, kad, neatsižvelgiant į tai, kokias nuostatas pažeidė – įstatymo ar sutarties, šalių atsakomybė laikytina sutartine.

16Atsakovo nuomone, suėjus paskolos grąžinimo terminui unija privalėjo nukreipti savo reikalavimus į jos naudai įkeistas atsakovui priklausančias pajinio įnašo lėšas. Kredito unijų įstatymo 65 straipsnio 7 dalies 4 punkte nustatytas draudimas įskaityti bet kokius kredito unijos ir jos klientų reikalavimus nuo sprendimo paskelbti kredito unijos veiklos apribojimą (moratoriumą) ir paskirti kredito unijos laikinąjį administratorių pateikimo kredito unijai dienos. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostatos, numato, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo, taip pat draudžia vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, išskyrus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas. Dėl šios priežasties darytina išvada, kad bankroto administratorius veikė tinkamai, reikalaudamas iš atsakovo grąžinti negrąžintą paskolos dalį, ir unija, elgėsi teisėtai, sudarydama su ieškovu reikalavimo perleidimo sutartį dėl skolos ir kitų susijusių mokėjimų reikalavimo iš atsakovo.

17Sutarčių vykdymo principai įtvirtinti CK 6.200 straipsnyje: šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai; vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis; sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu; jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo. Prievolė laikoma įvykdyta netinkamai ją įvykdžius tik iš dalies, praleidus įvykdymo terminą, pažeidus kitas sutartas jos vykdymo sąlygas, bendradarbiavimo pareigą, imperatyviąsias teisės normas ar bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Gaumina“ v. UAB „Raminora“, bylos Nr. 3K-3-327-687/2015).

18Šiuo atveju, vadovaudamasis civiliniame kodekse bei teismų praktikoje suformuluotomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, nustatyta, kad paskolos sutarties specialiosios dalies 2.14 punktas numatė, jog paskolos gražinimas užtikrinamas nekilnojamojo turto (gyvenamųjų patalpų įkeitimu). Teismas sutinka, kad papildomas pajinis įnašas, kuris sudarė 25 600 Lt laikytinas papildoma paskolos gražinimo užtikrinimo priemone, finansiniu užstatu, kuriuo užtikrinamas paskolos gavėjo (tai yra, atsakovo) prievolių pagal sutartį įvykdymas, kuris galėjo būti mažinamas periodiškai mažėjant paskolos sumai, paskolos gavėjui (tai yra, atsakovui) tinkamai vykdant savo prievoles ir kurio gražinimas nebuvo siejamas su naryste unijoje, išstojimu iš kredito unijos narių.

19Pagal paskolos sutarties sąlygų 9.2 punktą paskolos gavėjas (atsakovas) turi teisę prašyti sumažinti turimo aukščiau nurodytos sumos (sutartyje įvardijamos pajiniu įnašu) dydį tokiais atvejais: ne dažniau kaip kartą per metus, tačiau paskolos gavėjo pajinio įnašo unijoje suma turi likti ne mažesnė nei unijos nustatyta bei visais atvejais ne mažesnė kaip 1/10 pagal sutartį likusios sumokėti paskolos sumos ir kitų paskolų bei kreditorinių įsipareigojimų unijai bendros sumos.

20Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

21Nagrinėjamu atveju atsakovas aiškino, kad unija automatiškai turėjo įskaityti pajinį įnašą likusiai paskolos daliai. Kita vertus, paskolos galiojimo laikotarpiu niekas nekliudė 2014-01-16 dieną atsakovui raštu kreiptis į ieškovą dėl priešpriešinio reikalavimo įskaitymo. Jeigu toks reikalavimas būtų pareikštas dar iki unijos veiklos apribojimo, tai toks atsakovo veiksmas būtų laikytinas pagrįstu ir teisėtu bei atitinkančiu ginčo šalių sudarytos sutarties nuostatas, o jo prievolė gražinti paskolos likutį laikytina pasibaigusia įskaitymu į papildomo pajaus sumą, remiantis CK 6.130 straipsniu numatančiu, jog prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą, nes pagal CK 6.131 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo. Įskaitoma pranešant apie tai kitai prievolės šaliai. Tuo labiau, kad 2014 m. sausio 16 d. dar neegzistavo CK 6.134 straipsnyje numatytos aplinkybės, kurioms esant įskaitymas draudžiamas.

22Vis dėlto, teismui atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad toks priešpriešinių reikalavimų įskaitymas būtų pareikštas iki aukščiau nustatytos datos.

23Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – galimybė padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-277/2011, 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-100/2011).

24Todėl aukščiau nurodytais motyvais atsakovų atstovų argumentai dėl automatiško pajaus įskaitymo atmestini kaip nepagrįsti, tačiau atsakovas kaip pajaus turėtojas šiai reikalavimo daliai turi teisę stoti į bankroto bylą kaip kreditorius ir reikalauti proporcingai įnešto pajaus daliai įvykdyti bankrutuojančios unijos atžvilgiu reikalavimus.

25Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra - vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.38 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis). CK 6.200 straipsnio 3 dalis nustato, jog sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu. Reikalavimas tarpusavyje atsiradusias prievoles, taip pat ir iš sutarties kylančias teises realizuoti kuo ekonomiškiau reiškia, jog šalys neturi teisės atlikti veiksmų, kuriais, neesant sutartinio pagrindo, būtų didinami kitos šalies įsipareigojimai pirmajai šaliai.

26Šiuo atveju susipažinus su šalių pateiktais įrodymais bei teismo posėdžio metu išdėstytais pasisakymais darytina išvada, kad teismui nepateikti jokie įrodymai, kurie paneigtų ieškovo reikalavimus, todėl ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai ir iš atsakovo priteistina 7 361,50 Eur skola pagal reikalavimo perleidimo sutartį.

27Ieškovas ieškinyje taip pat prašo priteisti iš atsakovo procesines palūkanas. Vienos iš įstatymu nustatytų palūkanų, kurių tikslas yra kompensuoti minimalius kreditoriaus nuostolius, yra palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti skolą, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodo, kad tokios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti. Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu, iš atsakovo ieškovui taip pat priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

28Kiti šalių pasisakymai ir įrodymai neturi reikšmės bylos išnagrinėjimui, todėl teismas atskirai dėl jų nepasisako.

29Dėl skolos išdėstymo

30Bylos nagrinėjimo metu, per baigiamąsias kalbas, atsakovo atstovas paprašė susidariusi atsakovo skolos mokėjimą (jei toks būtų priteistas teismo sprendimu) išdėstyti 6 mėnesių laikotarpiui. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu tokiam pareikštam skolos išdėstymui neprieštaravo. CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Aiškindamas ir taikydamas šią proceso teisės normą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004). Kadangi atsakovo atstovas prašė skolos mokėjimą išdėstyti šešių mėnesių laikotarpiui, o ieškovo atstovas su tokiu terminu sutiko, atsižvelgiant į protingumo ir sąžiningumo principus, teismas daro išvadą, kad atsižvelgiant į priteistinos sumos dydį iš tiesų būtų protingiausia teismo sprendimą išdėstyti prašomam šešių mėnesių laikotarpiui. Tokiu laikotarpiu atsakovas turėtų galimybę realiai įvykdyti teismo sprendimą geruoju ir būtų pasiekti CPK įtvirtinti principai, o ieškovas, kaip verslą vykdantis subjektas dėl to nepatirtų itin didelių nepatogumų.

31Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

32Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis, su kuriuo susijusius klausimus reglamentuoja CPK 80–87 straipsniai, ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, su kuriomis susijusius klausimus reglamentuoja CPK 88–92, 97–99 straipsniai. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas sprendimas (CPK 93 straipsnis).

33Ieškovo ieškinys patenkintas visiškai, todėl ieškovui priteistinos iš jo patirtos bylinėjimosi išlaidos: 204 Eur žyminis mokestis. Ieškovas neprašo atlyginti teisinės pagalbos išlaidų, teismui nepateikti tokių išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai, todėl ieškovo ieškinį patenkinus visiškai, pastarosios iš atsakovo nėra priteisiamos.

34Kadangi ieškovo ieškinys patenkintas visiškai, atsakovui nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos (įskaitant teisinės pagalbos ir kitas išlaidas) (CPK 80, 93, 98 straipsniai).

35Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 260, 268, 270 straipsniais,

Nutarė

36Ieškovo UAB „EDS INVEST“, juridinio asmens kodas 304478449, ieškinį patenkinti visiškai ir priteisti jam iš atsakovo UAB „Vilniaus namų statytojai“, juridinio asmens kodas 302560004, 7 361,50 Eur (septyni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt vienas euras 50 centų) skolą, šešių procentų metines palūkanas už priteistą 7 361,50 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. liepos 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 204 Eur (du šimtai keturi eurai) bylinėjimosi išlaidų.

37Sprendimo vykdymą išdėstyti šešių mėnesių laikotarpiui lygiomis dalimis, kiekvieną mėnesį atsakovui grąžinant ieškovui po 1260,92 Eur sumą, mokėjimo pradžią skaičiuojant nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

38Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant... 2. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2012-09-04 tarp UAB „Vilniaus namų... 3. Atsakovas teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti ieškinyje... 5. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovai su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 6. Ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai... 7. Iš ieškovo atstovo, atsakovo atstovų paaiškinimų bei bylos medžiagos... 8. CK 6.59 straipsnyje nustatyta, kad draudžiama vienašališkai atsisakyti... 9. Kredito unijų įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje numatyta, kad pajinis įnašas... 10. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas iš tiesų, vykdydamas paskolos... 11. Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovas dalį paskolos... 12. Atsakovų nuomone, papildomu susitarimu šalys susitarė, kad 2014-01-16 dieną... 13. Teismas su tokiu aiškinimu nesutinka.... 14. Visų pirma, papildomu susitarimu šalys (unija ir atsakovas) susitarė, kad... 15. Kiekvienas asmuo, vykdydamas sutartį, turi elgtis teisėtai, t. y. tinkamai ir... 16. Atsakovo nuomone, suėjus paskolos grąžinimo terminui unija privalėjo... 17. Sutarčių vykdymo principai įtvirtinti CK 6.200 straipsnyje: šalys privalo... 18. Šiuo atveju, vadovaudamasis civiliniame kodekse bei teismų praktikoje... 19. Pagal paskolos sutarties sąlygų 9.2 punktą paskolos gavėjas (atsakovas)... 20. Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas –... 21. Nagrinėjamu atveju atsakovas aiškino, kad unija automatiškai turėjo... 22. Vis dėlto, teismui atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad toks... 23. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas... 24. Todėl aukščiau nurodytais motyvais atsakovų atstovų argumentai dėl... 25. Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 26. Šiuo atveju susipažinus su šalių pateiktais įrodymais bei teismo... 27. Ieškovas ieškinyje taip pat prašo priteisti iš atsakovo procesines... 28. Kiti šalių pasisakymai ir įrodymai neturi reikšmės bylos išnagrinėjimui,... 29. Dėl skolos išdėstymo... 30. Bylos nagrinėjimo metu, per baigiamąsias kalbas, atsakovo atstovas paprašė... 31. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 32. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 79... 33. Ieškovo ieškinys patenkintas visiškai, todėl ieškovui priteistinos iš jo... 34. Kadangi ieškovo ieškinys patenkintas visiškai, atsakovui nėra atlyginamos... 35. Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 260, 268, 270 straipsniais,... 36. Ieškovo UAB „EDS INVEST“, juridinio asmens kodas 304478449, ieškinį... 37. Sprendimo vykdymą išdėstyti šešių mėnesių laikotarpiui lygiomis... 38. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui,...