Byla A-152-822/2016
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio ir apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Klas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Klas“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Klas“ su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. 4-871 (toliau – ir Įsakymas).

5Skunde nurodė, kad pateikė paraišką Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-03-015 dėl projekto „Naujos biokuru kūrenamos katilinės statyba Šiaulių mieste“ finansavimo (toliau – ir Paraiška), tačiau VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – ir LVPA, Agentūra) priėmė sprendimą atmesti Paraišką kaip neatitinkančią nustatytų reikalavimų. Atkreipė dėmesį, kad minėtą LVPA sprendimą apskundė Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – ir Finansų ministerija), tačiau skundas dar nėra išnagrinėtas. Nurodė, kad ūkio ministras, neatsižvelgęs į tai, kad nėra pasibaigęs terminas skundams dėl LVPA sprendimų išnagrinėjimo, 2013 m. spalio 2 d. priėmė įsakymą Nr. 4-871, kuriuo išdalino Europos Sąjungos (toliau – ir ES) teikiamą finansavimą pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. Pareiškėjas yra tiesiogiai suinteresuotas ES finansavimu, kuris nagrinėjamu atveju siekia iki 6 000 000 Lt. Pareiškėjo manymu, skundžiamas įsakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes priimtas neatsižvelgus į suinteresuotų asmenų teisėtus lūkesčius, t. y. nesulaukus galutinių išvadų dėl ES lėšų paskirstymo.

6Pareiškėjo nuomone, pripažinus, kad Paraiška buvo pateikta teisėtai, UAB „Klas“ netektų realios galimybės gauti ginčijamu įsakymu jau paskirstytą ES finansavimą, todėl ginčijamas įsakymas pažeidžia teisėtumo ir teisėtų lūkesčių principus. Pažymėjo, kad mechaniškas ir nesavalaikis ginčijamo įsakymo priėmimas yra neteisėtas UAB „Klas“ atžvilgiu, nes priimtas pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 punkte įtvirtintą viešojo administravimo objektyvumo principą, t. y. kadangi Paraiškos vertinimas nėra baigtas (dėl jo vyksta ginčas), atsakovas privalėjo sulaukti Paraiškos vertinimo užbaigimo ir tik tada priimti sprendimą. Pareiškėjo teigimu, jis turi teisėtą lūkestį gauti ES paramą vykdomam projektui, kuris buvo pažeistas ginčijamu įsakymu paskirsčius lėšas kitiems projektams.

7Pažymėjo, kad, panaikinus LVPA priimtą sprendimą dėl pareiškėjo Paraiškos vertinimo ir palikus galioti skundžiamą įsakymą, valstybei būtų padaryta itin didelė žala, nes negautas ES lėšas UAB „Klas“ siektų prisiteisti iš valstybės. Mano, kad skundžiamas įsakymas buvo priimtas nepagrįstai ir prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nurodytam teisėtumo principui.

8Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepime į pareiškėjo skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.

9Atsiliepime rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalimi ir 22 straipsnio 1 dalimi bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktika, kurioje nustatyta, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Teisme gali būti ginama tik objektyviai egzistuojanti subjektinė teisė, įgyta teisės akto pagrindu, o ne tariama teisė, pagrįsta vien asmens subjektyviu suvokimu.

10Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju tiesioginiai viešojo administravimo teisiniai santykiai susiklostė tik tarp Ūkio ministerijos ir projektų vykdytojų, kurių projektams skundžiamu įsakymu buvo skirtas finansavimas, o pareiškėjas nebuvo šių santykių dalyvis, todėl skundžiamo įsakymo taikymo požiūriu nepatyrė jokių tiesioginių pasekmių. Pabrėžė, kad ginčijamas įsakymas pareiškėjo atžvilgiu jokių subjektinių teisių ir juridinių pareigų nenustatė, t. y. juridinių pasekmių nesukėlė. Vien skundžiamo įsakymo, kuriuo kitiems subjektams skirtas finansavimas, priėmimo faktas pats savaime nedaro žalos pareiškėjo interesams.

11Teisėtų lūkesčių principo esmė – asmens teisėtai įgytų teisių apsauga. Pareiškėjas teisėtų lūkesčių principo pažeidimą sieja su skundžiamo įsakymo priėmimu, tačiau Ūkio ministerija skundžiamą įsakymą skirti finansavimą tiems projektams, kurių vertinimo ataskaitas Ūkio ministerijai pateikė LVPA ir dėl kurių Energetikos projektų atrankos komitetas priėmė rekomendacijas Ūkio ministerijai skirti finansavimą projektams įgyvendinti, priėmė nepažeisdama teisės aktuose nustatytos procedūros ir terminų. Teisės aktai nenustato Ūkio ministerijos pareigos laukti, kol bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas, t. y. pareiškėjo skundo padavimas Finansų ministerijai nėra pagrindas Ūkio ministerijai nepriimti sprendimų dėl projektų finansavimo.

12Atsakovo vertinimu, skundžiamas įsakymas atitinka tiek Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje išdėstytus reikalavimus, tiek ir LVAT suformuotą praktiką – jame išdėstytas sprendimas skirti finansavimą projektams buvo priimtas atsižvelgus į LVPA 2013 m. rugsėjo 20 d. pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-3.4-ŪM-02-K priemonę projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitą Nr. 8-(13.2.3-32) ir Energetikos projektų atrankos komiteto 2013 m. rugsėjo 30 d. posėdžio protokolo Nr. 19 nutariamąją dalį, taip pat vadovaujantis skundžiamame įsakyme nurodytų teisės aktų nuostatomis, t. y. tiek teisinis, tiek ir faktinis pagrindas buvo nurodyti. Atsakovo nuomone, Ūkio ministerijos priimtas skundžiamas įsakymas, kuriuo finansavimas buvo skirtas ne pareiškėjo projektui, niekaip nepažeidžia viešojo intereso UAB „Klas“ atžvilgiu.

13II.

14Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. lapkričio 20 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo UAB „Klas“ skundą kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka, konstatavus, kad pareiškėjui skundžiamas aktas teisinių pasekmių nesukelia (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.) (b. l. 32–33).

15Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. sausio 15 d. nutartimi (a. b. Nr. AS858-95/2014) pareiškėjo UAB „Klas“ atskirąjį skundą patenkino, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 20 d. nutartį panaikino ir skundo priėmimo klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (b. l. 46–51).

16Teismas pažymėjo, jog tik nagrinėjant bylą iš esmės turėtų būti įvertinta, ar/ir kaip skundžiamas aktas veikia pareiškėjo teises, pareigas ar teisėtus interesus, kaip pasikeistų pareiškėjo statusas patenkinus pareikštą skundą, t. y. nustatyti pareiškėjo materialinio teisinio intereso buvimą. Vien dėl to, kad administracinis sprendimas savo forma, pobūdžiu ar tekstu yra priimtas ne pagal pareiškėjo prašymą, nėra jam skirtas, nepakanka, jog būtų galima daryti išvadą, kad juo negali būti sukuriama specifinių ar naujų pareigų kitiems asmenims, jog tokie aktai negali turėti kitokio poveikio kitų asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams.

17III.

18Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Klas“ skundą atmetė.

19Byloje nustatyta, kad LVPA 2013 m. rugsėjo 20 d. priėmė sprendimą Nr. R4-11228(13.2.3-4670) atmesti pareiškėjo pateiktą Paraišką kaip neatitinkančią keliamų reikalavimų. Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2013 m. spalio 2 d. priėmė ginčijamą įsakymą Nr. 4-871, kuriuo šešiolikai projektų skyrė finansavimą pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787, 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-02-K priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ projektams įgyvendinti iš Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities projektų įgyvendinimo programos, priemonės kodas 01 002 01 01 04, funkcinės klasifikacijos kodas 04.03.04.01, ekonominės klasifikacijos kodas 2.9.2.2.1.03, finansavimo šaltinio kodas 1.3.2.3.1 (2007–2013 metų ES struktūrinė parama). Pareiškėjas, nesutikdamas su LVPA 2013 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. R4-11228(13.2.3-4670), 2013 m. spalio 7 d. pateikė skundą Finansų ministerijai, prašydamas jį panaikinti. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjo administracinę bylą Nr. I-7184-244/2014 pagal pareiškėjo UAB „Klas“ skundą LVPA ir Finansų ministerijai dėl sprendimų panaikinimo ir 2014 m. birželio 26 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

20Teismas pažymėjo, kad atsakovės teigimu, ginčijamas ūkio ministro įsakymas yra individualus teisės aktas, kuris teisines pasekmes sukelia tik konkretiems jame nurodytiems subjektams, tarp kurių pareiškėjo nėra. Taigi, pirmiausia tikrintinas pareiškėjo materialinis teisinis suinteresuotumas. Šiuo atveju pareiškėjas teigia, kad ginčijamu įsakymu yra pažeidžiama jos teisė gauti finansavimą Paraiškoje nurodytam projektui įgyvendinti, nes priemonei skirtos ES lėšos yra paskirstytos kitiems projektams finansuoti anksčiau negu galutinai išspręstas klausimas dėl UAB „Klas“ Paraiškos tinkamumo finansuoti.

21Remdamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 1 punktu, nuostatomis, teismas nustatė, jog iš projektų finansavimo procedūros matyti, kad viena iš būtinų sąlygų pareiškėjui įgyti teisėtą interesą gauti ginčijamą finansavimą yra jo Paraiškos pripažinimas tinkama finansuoti. Taigi, pareiškėjas, kol jo Paraiška nėra pripažinta tinkama finansuoti, nėra įgijęs teisės gauti ginčijamą finansavimą. Atkreiptinas dėmesys, kad dėl Paraiškos tinkamumo jau pasisakė Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. I-7184-244/2014.

22Teismas pažymėjo, kad teisės aktai nenustato Ūkio ministerijos pareigos laukti, kol bus išnagrinėti kilę ginčai dėl paraiškų tinkamumo finansuoti, t. y. pareiškėjo skundo padavimas Finansų ministerijai, o vėliau ir teismui, nėra pagrindas Ūkio ministerijai nepriimti sprendimų dėl kitų ūkio subjektų projektų finansavimo. Todėl yra pagrįsta atsakovo pozicija, kad ginčijamas įsakymas tiesiogines teisines pasekmes sukelia būtent jame nurodytiems subjektams, kurių projektams skiriamas finansavimas. Iš byloje esančių dokumentų ir skundžiamo įsakymo turinio matyti, kad pareiškėjo projekto finansavimo/nefinansavimo klausimas ginčijamame įsakyme nebuvo sprendžiamas, nes LVPA 2013 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Paraiška buvo atmesta. Ginčijamu įsakymu buvo išspręstas tik dalies (šešiolikos) projektų finansavimo klausimas. Taigi, šiuo aspektu priimtas ūkio ministro įsakymas yra galutinis projektų vertinimo bei finansavimo etape tik dėl jame nurodytų projektų.

23Teismas, įvertinęs projektų finansavimo procedūrą ir faktines bylos aplinkybes, padarė išvadą, kad ginčijamas įsakymas nepažeidžia UAB „Klas“ materialinių teisių ar įstatymo saugomų interesų. Pažymėjo, kad, panaikinus ginčijamą įsakymą, pareiškėjo teisinė padėtis (teisės ir pareigos) realiai nepasikeistų, o jo lūkestis gauti ginčijamą finansavimą pripažintinas teisėtu tik tokiu atveju, jeigu Paraiška atitinka nustatytus reikalavimus, ir jo gynimas iš esmės priklauso nuo administracinės bylos Nr. I-7184-244/2014 baigties (priimtas teismo sprendimas apskųstas apeliaciniu skundu).

24Teisėjų kolegija konstatavo, kad byloje nenustatytas pareiškėjo materialinis teisinis suinteresuotumas dėl ginčijamo įsakymo panaikinimo, todėl skundas atmestinas (ABTĮ 88 str. 1 p.).

25IV.

26Pareiškėjas UAB „Klas“ su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimu nesutinka, apeliaciniame skunde prašo jį panaikinti, pareiškėjo skundą išnagrinėti ir tenkinti (b. l. 80–84). Apeliacinį skundą iš esmės grindžia argumentais, nurodytais skunde, pažymi, jog:

271. Teismas netinkamai nustatė, kad pareiškėjas ginčija teisės aktą, kuris nesukuria pačiam pareiškėjui jokių teisinių pasekmių. Apeliantas turėjo teisėtą lūkestį gauti ES paramą vykdomam projektui, o Ūkio ministerija priimdama Įsakymą tuo metu, kai nėra pasibaigęs pareiškėjo skundo dėl LVPA sprendimo nagrinėjimas, pažeidė teisėtų lūkesčių principą.

282. Priimant ginčijamą administracinį aktą buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Pirmosios instancijos teismas neįvertino, kad įsakymas buvo priimtas net nespėjus išnagrinėti UAB „Klas“ paraiškos atmetimo teisėtumo Finansų ministerijoje, kurioje šiuo metu yra nagrinėjamas pareiškėjo skundas dėl LVPA neteisėtų veiksmų priimant sprendimą atmesti UAB „Klas“ Paraišką.

293. Pirmosios instancijos teismas nevertino ir kitų apelianto nurodytų aplinkybių, vadovaujantis kuriomis, jis turėjo pagrindą panaikinti Įsakymą kaip neteisėtą. Nagrinėjamu atveju yra svarbu atkreipti dėmesį į tai, kokiais pagrindais nebuvo galimybės UAB „Klas“ būti įtrauktai į Projekto finansavimo vertinimą.

30Atsakovas Ūkio ministerija su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą (b. l. 88–92).

31Atsiliepime į apeliacinį skundą remiasi savo atsiliepime į pareiškėjo skundą, pateiktame pirmosios instancijos teismui, nurodytais argumentais ir sutinka su teismo motyvais, kuriais remiantis pareiškėjo skundas atmestas.

32Teisėjų kolegija

konstatuoja:

33V.

34Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 4-871 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo, teisėtumo ir pagrįstumo.

35Šiuo įsakymu finansavimas skirtas 16 bendrovių, tarp kurių nėra pareiškėjo UAB „Klas“, projektams.

36Kaip minėta, LVPA 2013 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. R4-11228(13.2.3-4670) UAB „Klas“ pateikta Paraiška atmesta kaip neatitinkanti keliamų reikalavimų (b. l. 8–11). Šį sprendimą pareiškėjas apskundė nustatyta tvarka. Finansų ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, jį atmetė kaip nepagrįstą. Pareiškėjas šį sprendimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris 2014 m. birželio 26 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-7184-244/2014 pareiškėjo skundą atmetė.

37Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, įvertinęs projektų finansavimo procedūrą ir faktines bylos aplinkybes, padarė išvadą, kad ginčijamas įsakymas nepažeidžia UAB „Klas“ materialinių teisių ar įstatymo saugomų interesų. Panaikinus ginčijamą įsakymą, pareiškėjo teisinė padėtis (teisės ir pareigos) realiai nepasikeistų, o jo lūkestis gauti ginčijamą finansavimą pripažintinas teisėtu tik tokiu atveju, jeigu Paraiška atitinka nustatytus reikalavimus, ir jo gynimas iš esmės priklauso nuo administracinės bylos Nr. I-7184-244/2014 baigties. Teisėjų kolegija konstatavo, kad byloje nenustatytas pareiškėjo materialinis teisinis suinteresuotumas dėl ginčijamo įsakymo panaikinimo, todėl skundas atmestinas (ABTĮ 88 str. 1 p.).

38Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą (ABTĮ 136 str.) su tokia žemesnės instancijos teismo išvada iš esmės sutinka.

39Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamoje praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu (2014 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-488/2014). Tik nustatęs paminėtas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 str. 2–4 punktuose nustatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu (2013 m. lapkričio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1915/2013).

40Pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 1 punktu, 64 punktą įgyvendinančioji institucija turi užtikrinti, kad valstybės ir regionų projektų paraiškų vertinimas truktų ne ilgiau kaip 2 mėnesius, o konkurso būdu gautų paraiškų – ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo projektų sąraše arba kvietime teikti paraiškas nurodytos paraiškos (-ų) pateikimo paskutinės dienos. Paraiškų vertinimo pabaiga laikoma projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos arba projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitos (tos ataskaitos, kuri yra vėlesnė) pasirašymo diena. Įgyvendinančioji institucija pagal Finansų ministerijos patvirtintas formas parengia visų projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ir projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitas (Taisyklių 88 p.). Įgyvendinančioji institucija visų projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ir projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitas teikia atsakingai ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai (Taisyklių 89 p.). Jeigu Taisyklių 97 punkte nustatyta tvarka sudaromas projektų atrankos komitetas, sprendimas dėl projekto finansavimo priimamas per 15 darbo dienų nuo vertinimo ataskaitos gavimo dienos. Sprendimas dėl projekto finansavimo tvirtinamas ministro ir (ar) kitos valstybės institucijos vadovo įsakymu, kuriame nurodomas: pagrindas finansuoti projektą arba jo nefinansuoti; projektas arba sąrašas projektų, kurie finansuojami, ir lėšų, skiriamų kiekvienam projektui, dydis nurodant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų pavadinimus ir kodus; projektas arba sąrašas projektų, kurie nefinansuojami (Taisyklių 101 p.).

41Iš projektų finansavimo procedūros matyti, kad viena iš būtinų sąlygų pareiškėjui įgyti teisėtą interesą gauti ginčijamą finansavimą yra jo Paraiškos pripažinimas tinkama finansuoti. Šiuo atveju UAB „Klas“ Paraiška nebuvo pripažinta tinkama finansuoti, todėl apelianto argumentas, kad jis turėjo teisėtą lūkestį gauti ES paramą vykdomam projektui, taigi ir teisinį suinteresuotumą ginčyti Ūkio ministerijos įsakymą, kuriuo finansavimas skirtas kitiems subjektams, nepagrįstas. Pareiškėjas galėtų ginčyti finansavimo skyrimo pagrįstumą kitiems subjektams tik tokiu atveju, jei jo Paraiška būtų priimta, nes priėmus Paraišką jis įgytų teisėtą lūkestį gauti finansavimą.

42Teisės aktai nenustato Ūkio ministerijos pareigos laukti, kol bus išnagrinėti kilę ginčai dėl paraiškų tinkamumo finansuoti, todėl skundo padavimas Finansų ministerijai, o vėliau ir teismui, nėra pagrindas Ūkio ministerijai nepriimti sprendimų dėl kitų ūkio subjektų projektų finansavimo. Atsižvelgiant į tai, nepagrįsti apelianto argumentai, kad priimant ginčijamą įsakymą buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, nes įsakymas buvo priimtas net nespėjus išnagrinėti UAB „Klas“ paraiškos atmetimo teisėtumo.

43Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija nesutinka su apelianto nuomone, jog nagrinėjamu atveju teismas turėjo įvertinti ir tai, kokiais pagrindais nebuvo galimybės UAB „Klas“ būti įtrauktai į Projekto finansavimo vertinimą. UAB „Klas“ pateiktos Paraiškos atmetimo teisėtumo klausimas buvo nagrinėjamas kitoje administracinėje byloje ir nebuvo šios administracinės bylos dalykas. Kaip minėta, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. birželio 26 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-7184-244/2014 pareiškėjo UAB „Klas“ skundą LVPA ir Finansų ministerijai dėl sprendimo ir įsakymo panaikinimo atmetė kaip nepagrįstą. Nustatyta, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 17 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-579-502/2015 pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas. Taigi skundas dėl Paraiškos pripažinimo netinkama finansuoti buvo atmestas. Jeigu pareiškėjo skundas būtų patenkintas ir sprendimas dėl Paraiškos pripažinimo netinkama finansuoti panaikintas, atsirastų teisinis pagrindas Ūkio ministerijai priimti atskirą įsakymą dėl finansavimo skyrimo.

44Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliaciniame skunde nėra argumentų, kurių pagrindu reikėtų pirmosios instancijos teismo ištirtus įrodymus vertinti iš naujo, keisti ar naikinti ginčijamą sprendimą. Papildomai patikrinus bylą, tokių aplinkybių taip pat nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu bei teisės taikymu, pritaria žemesnės instancijos teismo sprendimo motyvams. Teisėjų kolegija kartu pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje van de Hurk prieš Nyderlandus). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas neprivalo pasisakyti dėl kiekvieno byloje pateikto argumento, o vertindamas įrodymus teismas gali daryti jais pagrįstas apibendrinančias motyvuotas išvadas (žr., pvz., 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-2685/2011).

45Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas.

46Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

47Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Klas“ apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

48Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

49Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „Klas“ su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas... 5. Skunde nurodė, kad pateikė paraišką Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-03-015 dėl... 6. Pareiškėjo nuomone, pripažinus, kad Paraiška buvo pateikta teisėtai, UAB... 7. Pažymėjo, kad, panaikinus LVPA priimtą sprendimą dėl pareiškėjo... 8. Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepime į pareiškėjo... 9. Atsiliepime rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 10. Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju tiesioginiai viešojo administravimo... 11. Teisėtų lūkesčių principo esmė – asmens teisėtai įgytų teisių... 12. Atsakovo vertinimu, skundžiamas įsakymas atitinka tiek Viešojo... 13. II.... 14. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. lapkričio 20 d. nutartimi... 15. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. sausio 15 d. nutartimi... 16. Teismas pažymėjo, jog tik nagrinėjant bylą iš esmės turėtų būti... 17. III.... 18. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimu... 19. Byloje nustatyta, kad LVPA 2013 m. rugsėjo 20 d. priėmė sprendimą Nr.... 20. Teismas pažymėjo, kad atsakovės teigimu, ginčijamas ūkio ministro... 21. Remdamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – ir... 22. Teismas pažymėjo, kad teisės aktai nenustato Ūkio ministerijos pareigos... 23. Teismas, įvertinęs projektų finansavimo procedūrą ir faktines bylos... 24. Teisėjų kolegija konstatavo, kad byloje nenustatytas pareiškėjo... 25. IV.... 26. Pareiškėjas UAB „Klas“ su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014... 27. 1. Teismas netinkamai nustatė, kad pareiškėjas ginčija teisės aktą, kuris... 28. 2. Priimant ginčijamą administracinį aktą buvo pažeistos pagrindinės... 29. 3. Pirmosios instancijos teismas nevertino ir kitų apelianto nurodytų... 30. Atsakovas Ūkio ministerija su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį... 31. Atsiliepime į apeliacinį skundą remiasi savo atsiliepime į pareiškėjo... 32. Teisėjų kolegija... 33. V.... 34. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro... 35. Šiuo įsakymu finansavimas skirtas 16 bendrovių, tarp kurių nėra... 36. Kaip minėta, LVPA 2013 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. R4-11228(13.2.3-4670)... 37. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, įvertinęs projektų... 38. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą (ABTĮ... 39. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamoje... 40. Pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – ir... 41. Iš projektų finansavimo procedūros matyti, kad viena iš būtinų sąlygų... 42. Teisės aktai nenustato Ūkio ministerijos pareigos laukti, kol bus... 43. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija nesutinka su apelianto nuomone, jog... 44. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 45. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 46. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 47. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Klas“ apeliacinį skundą... 48. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimą... 49. Nutartis neskundžiama....