Byla A-579-502/2015
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Klas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 26 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Klas“ skundą atsakovams viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) ,,Klas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti viešosios įstaigos (toliau – ir VšĮ) Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – ir Agentūra) 2013 m. rugsėjo 20 d. sprendimą Nr. R4-11228(13.2.3-4670) ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Finansų ministerija) 2014 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. (24.16-03)-5K-1322057-5K-1323723)-6K-1401739.

5Skunde (I t., b. l. 34–39) pareiškėjas paaiškino, kad Agentūra, vadovaudamasi VP3-3.4-ŪM-02-K priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 4-442 (toliau – ir Aprašas), bei Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (toliau – ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, Taisyklės), 79 punktu, išnagrinėjusi jo paraišką Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-03-015 dėl projekto „Naujos biokuru kūrenamos katilinės statyba Šiaulių mieste“ finansavimo, priėmė sprendimą atmesti paraišką kaip neatitinkančią Aprašo 2 priedo „Tinkamumo finansuoti vertinimo metodika“ 7.2.3, 8.1.1 ir 8.1.2 punktų reikalavimų, nes pareiškėjas nepateikė finansavimo šaltinius pagrindžiančių dokumentų bei įrodymų, kad projekto įgyvendinimo organizavimas (planas) adekvatus projekto veiklų apimčiai, realus ir racionaliai suplanuotas, taip pat nebuvo pateikti visi valstybės įmonės Registrų centro išduoti centrinio duomenų banko pagrindu parengti Nekilnojamojo turto registro išrašai (ar) kopijos, reikalingi projektui įgyvendinti. Pareiškėjo nuomone, Agentūra netinkamai aiškino ir taikė Aprašo 2 priedo 8.1.1 ir 8.1.2 punktų nuostatas, pripažindama, kad OU „Three Thousand Corporations“ (toliau – ir TTC) neva nesugebės tinkamai įgyvendinti prievolės – užtikrinti 9 640 360 Lt projekto finansavimą. Pareiškėjas Agentūrai ne kartą nurodė, kad visos netinkamos finansuoti išlaidos (PVM, draudimo ir viešinimo išlaidos) ir tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios paramos skyrimo atveju nepadengs banko paskola ir skirta parama, bus padengtos bendrovės savininko – akcininko TTC – piniginiu įnašu. TTC, būdamas vienintelis UAB „Klas“ akcininkas, įsipareigojo finansuoti projektą 9 640 360 Lt, vėliau paaiškėjus, kad papildomai gali prireikti lėšų finansuoti netinkamomis pripažintas projekto išlaidas, 2013 m. rugsėjo 3 d. sprendimu nurodė skirsiąs dar 2 700 000 Lt. UAB „Klas“ Agentūrai buvo pateikusi 2013 m. liepos mėnesio duomenis apie TTC disponuojamas lėšas, paraiškos pateikimo metu TTC laisvai disponavo 10,4 mln. EUR ir 2,1 mln. Lt. Tai yra pakankamai lėšų finansuoti projekto išlaidų dalį. Agentūra, turėdama duomenis apie 2012–2013 m. I pusmečio finansinius rodiklius, privalėjo šiuos dokumentus vertinti kompleksiškai ir nustatyti, ar TTC yra pajėgi įvykdyti savo įsipareigojimus finansuoti projektą 9 640 360 Lt, tačiau ji tik formaliai įvertino lėšų buvimą atitinkamoje banko sąskaitoje ir konstatavo, kad jų nepakanka. TTC turi galimybę finansuoti projektą tiek, kiek reikia tiek finansuojamoms, tiek nefinansuojamoms išlaidoms padengti. Apraše nėra nustatyto reikalavimo, kuriuo vadovaujantis TTC būtų apribota galimybė laisvai disponuoti nuosavomis lėšomis, todėl nepagrįsta teigti, kad nuo paraiškos padavimo dienos iki skundžiamo sprendimo priėmimo TTC turėjo nesinaudoti lėšų dalimi, kuri skirta projektui finansuoti. Pagal Taisyklių 197 punktą, įgyvendinančioji institucija priima sprendimą dėl pažeidimo tik tuo atveju, jei jo ištaisyti neįmanoma. Nagrinėjamu atveju svarbu tai, kad TTC lėšų kiekis, reikalingas projektui finansuoti, paraiškos pateikimo metu buvo atitinkantis, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad paraiška neatitinka Aprašo 2 priedo 8.1.1 ir 8.1.2 punktų nuostatų. Kita vertus, nėra nustatyto reikalavimo TTC išlaikyti identiškus ir nuolatinius pinigų srautus, kurie neva būtų būtini projektui finansuoti. Agentūra ir Finansų ministerija neįvertino aplinkybės, kad TTC neatšaukė savo įsipareigojimo finansuoti projektą 6 940 360 Lt, taip pat papildomai projektui finansuoti skirti 2 700 000 Lt. Agentūra neišsamiai išanalizavo informaciją apie realias sumas, kurias valdo TTC, o tik nustatė lėšų judėjimą, kuris visiškai neiliustruoja TTC galimybės finansuoti projektą. Net jeigu TTC ir neturėtų papildomų lėšų projektui finansuoti, teisės aktai nenustato ribojimo TTC skolintis papildomų lėšų ar numatyti kitus lėšų gavimo šaltinius, siekiant tinkamai įvykdyti 2013 m. rugpjūčio 27 d. ir 2013 m. rugsėjo 3 d. sprendimus. UAB „Klas“ pateikė visus dokumentus, kurie patvirtina projektuojamos katilinės prijungimą prie AB „Šiaulių energija“ tinklų, t. y. katilinės projektą (su nurodyta konkrečia katilinės statybos ir veiklos vieta) ir AB „Šiaulių energija“ pateiktas prisijungimo sąlygas (Nr. SD-113005(4.5)), kur yra nurodyta konkreti planuojamos katilinės šilumos tinklų prijungimo tvarka. Nagrinėjamu atveju buvo pateikti tiek duomenys apie katilinės įrenginių įrengimo dalį, tiek ir sklypo, kuriame planuojamos statyti katilinės, valdymo ir naudojimo dokumentai, kuriuose išreikšta teisė UAB „Klas“ statyti katilinę. Pirkimus prisijungimui prie išorinių tinklų įvairios organizacijos vykdo pagal skirtingus aprašus. Visais atvejais katilinės statytojas turi prievolę finansuoti prisijungimą prie išorinių tinklų. Finansavimo dydis nustatomas parengus techninį projektą, remiantis jo ekonomine dalimi. Techninis projektas bus pradėtas rengti tik po Agentūros atlikto projekto tinkamumo finansuoti vertinimo, kaip nustatyta Apraše. Prijungimo prie šilumos tiekimo trasų darbų pirkimo tvarka nėra aiškiai reglamentuota, todėl konkrečiu atveju tai nustato tinklų, prie kurių norima prisijungti, savininkai. AB „Šiaulių energija“ 2012 m. spalio 3 d. išdavė prisijungimo prie šilumos tiekimo tinklų sąlygas Nr. SD-113005(4.5), kuriose nustatyta prisijungimo prie AB „Šiaulių energija“ valdomų šilumos tiekimo tinklų tvarka. Tame pačiame dokumente nurodyta, kad UAB „Klas“ projektuojamos katilinės prijungimas prie šilumos tinklų savininko tinklų yra per tarpinį šilumokaitį, kuris nebūtinai turi būti UAB „Klas“ valdomo sklypo ribose.

6Atsakovas Agentūra su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.

7Atsiliepime (I t., b. l. 52–57) Agentūra paaiškino, kad išanalizavusi pareiškėjo pateiktą informaciją nustatė, kad paraiška neatitinka Aprašo 1 priedo 8 punkto bei 2 priedo 8.1.1 ir 8.1.2 punktų reikalavimų, kadangi pagal patikslintame banko rašte pateiktą informaciją skiriamos kredito sumos nepakanka daliai tinkamų finansuoti išlaidų (1 593 000 Lt) finansuoti. Be to, netinkamų finansuoti išlaidų (7 987 614 Lt) finansavimą pareiškėjas grindė akcininko (TTC) lėšų įnašu, tačiau nepateikė TTC finansinės atskaitomybės dokumentų, o pagal pateiktus banko sąskaitos išrašus TTC neturėjo finansinių pajėgumų (2013 m. rugpjūčio 29 d. lėšos TTC banko sąskaitoje sudarė 40 083,67 Lt ir 483,23 EUR) ir negalėjo užtikrinti projekto išlaidų finansavimo. Pareiškėjo minimas banko sąskaitos išrašas parodė tik įmonės turimas lėšas banko sąskaitoje konkrečią dieną, tačiau nepagrindė (pagrįsti negali) TTC pajėgumo finansuoti projektą. Pareiškėjui nepateikus TTC finansinės atskaitomybės dokumentų, Agentūra neturėjo galimybės į juos atsižvelgti. Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėjo paraiška buvo atmesta ne todėl, kad jis nedisponuoja pakankamais finansiniais ištekliais, o dėl to, kad vadovaujantis Taisyklių 79 punktu per nustatytą terminą nepateikė prašomų dokumentų ir informacijos, o pateikta informacija nepagrindė paraiškos atitikties Aprašo reikalavimams. AB „Šiaulių energija“ išduotose prisijungimo sąlygose yra nurodyta konkreti vieta, kurioje šilumos gamintojas gali prijungti savo įrenginius, bei techniniai reikalavimai, kuriuos turės jis užtikrinti (slėgis, temperatūra, šilumos kiekio srautas, duomenų valdymo ir perdavimo sistema ir t. t.), tačiau infrastruktūrą iki prisijungimo vietos turi suprojektuoti ir įrengti pats šilumos gamintojas. Agentūra neginčija nei pareiškėjo teisės statyti katilinę, nei fakto, kad šilumos tiekėjas privalo prijungti šilumos gamintoją prie šilumos tiekimo trasų, tačiau pažymi, kad finansuojama veikla pagal Aprašą – naujos katilinės statyba ir jos prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemų, o pareiškėjas nepateikė duomenų, per kokią žemę nuties 550 metrų inžinerinių tinklų, ir ar turės teisę vykdyti statybos darbus visoje toje trasoje. Kadangi pareiškėjas per nustatytą terminą nepateikė prašomų dokumentų ir informacijos, o pagal turimą informaciją paraiška neatitiko projekto tinkamumui finansuoti keliamo reikalavimo dėl projekto parengtumo, t. y. pareiškėjo Agentūrai pateikta informacija nepagrindė, kad jis galės vykdyti veiklą, parduoti savo pagamintą šilumą, grąžinti banko paskolą ir užtikrinti, kad nebus prarastos ES lėšos, paraiška buvo atmesta vadovaujantis Taisyklių 79 punktu.

8Atsakovas Finansų ministerija su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.

9Atsiliepime (III t., b. l. 13–26) paaiškino, kad teisės aktai nenustato Agentūrai prievolės paraiškos vertinimo metu imtis veiksmų tam, kad paraiška atitiktų visus Aprašo reikalavimus, kadangi pagal Aprašo 42 ir 43 punktų nuostatas už paraiškos parengimą ir pateikimą yra atsakingas pareiškėjas. Agentūra sprendime nurodė objektyvius faktinius duomenis, kurie motyvuotai pagrindžia ir įrodo, kad paraiška neatitinka Aprašo 1 priedo 8 ir 14 punktuose bei 2 priedo 8.1.1, 8.1.2 ir 7.2.3 punktuose nustatytų reikalavimų, o pareiškėjas skunde nepateikė naujų argumentų, kurių Agentūra nebūtų įvertinusi, ir nenurodė naujų aplinkybių, kurios prieštarautų Agentūros priimtam sprendimui. Pareiškėjas nepateikė dokumentų, įrodančių, kad jo projekto įgyvendinimo organizavimas (planas) adekvatus projekto veiklų apimčiai, realus ir racionaliai suplanuotas, nėra pateikti Nekilnojamojo turto registro išrašai (ar) kopijos, reikalingi pareiškėjo projektui įgyvendinti, todėl paraiška atmesta pagrįstai.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. birželio 26 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Klas“ skundą atmetė (V t., b. l. 15–22).

12Teismas, išanalizavęs pareiškėjo ir Agentūros susirašinėjimą, nurodė, kad Agentūra, įvertinusi pareiškėjo pateiktą informaciją ir atsižvelgusi tai, kad pagal patikslintame banko rašte pateiktą informaciją skiriamos kredito sumos nepakanka daliai tinkamų finansuoti išlaidų (1 593 000 Lt) finansuoti, taip pat netinkamų finansuoti išlaidų (7 987 614 Lt) finansavimą pareiškėjas grindė TTC lėšų įnašu, tačiau nepateikė TTC finansinės atskaitomybės dokumentų, o pagal pateiktus banko sąskaitos išrašus TTC neturi finansinių pajėgumų (pagal sąskaitos išrašą 2013 m. rugpjūčio 29 d. TTC turimos lėšos – 40 083,67 Lt ir 483,23 EUR) ir negali užtikrinti pareiškėjo projekto išlaidų finansavimo, pagrįstai pripažino, jog paraiška neatitinka Aprašo 1 priedo 8 punkto bei 2 priedo 8.1.1 ir 8.1.2 punktų reikalavimų ir vadovaudamasi Taisyklių 79 punktu paraišką atmetė.

13Pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p.25), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 423/2012 (OL 2012 L 133, p. 1) (toliau – ir Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006), 57 straipsnio 1 dalį, valstybė narė arba vadovaujanti institucija (šiuo atveju – Finansų ministerija) turi užtikrinti, kad projektui, susijusiam su investicija į infrastruktūrą ar investicija į gamybą, būtų toliau teikiama fondų parama tik tuo atveju, jei per penkerius metus nuo veiksmo užbaigimo projekte nepadaroma esminių pakeitimų dėl infrastruktūros objekto nuosavybės pobūdžio pasikeitimo ar gamybinės veiklos nutraukimo, turinčių poveikio projekto pobūdžiui arba įgyvendinimo sąlygoms, arba bendrovei ar viešajai įstaigai suteikiančių pernelyg didelį pranašumą. Valstybės narės gali sutrumpinti penkerių metų terminą iki trejų metų, jei išlaikomos mažųjų ir vidutinių įmonių investicijos. Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnio 3 dalimi nustačius esminio pakeitimo atvejį, neteisėtai sumokėtos sumos turi būti susigrąžinamos pagal to paties reglamento 98–102 straipsnius. Atsižvelgiant į tai, draudimas keisti turto, sukurto ar įsigyto iš finansavimo lėšų, paskirtį ir nuosavybės pobūdį šio reglamento 57 straipsnyje nustatytam laikotarpiui įtvirtintas Aprašo 76 punkte ir 2 priedo 8.1.3 punkte atsakovai pagrįstai teigia, kad Agentūra privalo įsitikinti pareiškėjo finansiniu pajėgumu, t. y. jo atitiktimi Aprašo 2 priedo 8.1.1 ir 8.1.2 punktų reikalavimams, ne tik tam, kad pareiškėjas būtų finansiškai pajėgus įgyvendinti savo projektą, bet ir tam, kad užtikrintų Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnyje įtvirtintą projektų tęstinumą. Todėl Agentūra, vadovaudamasi Aprašo 8.1.3 papunkčiu, turi įvertinti ir įsitikinti, kad pareiškėjo projekto metu sukurtiems rezultatams toliau naudoti yra sudarytos finansinės prielaidos. Agentūra sprendime nurodė objektyvius duomenis, kurie motyvuotai pagrindžia ir įrodo, kad paraiška neatitinka Aprašo 1 priedo 8 ir 14 punktuose bei 2 priedo 8.1.1, 8.1.2 ir 7.2.3 punktuose nustatytų reikalavimų. Agentūra sprendime nustatė, kad paraiška neatitinka Aprašo 2 priedo 7.2.3 punkto reikalavimų, t. y. pareiškėjas nepateikė dokumentų, įrodančių, kad projekto įgyvendinimo organizavimas (planas) adekvatus jo projekto veiklų apimčiai, realus ir racionaliai suplanuotas, taip pat nėra pateikti visi valstybės įmonės Registrų centro išduoti centrinio duomenų banko pagrindu parengti Nekilnojamojo turto registro išrašai (ar) kopijos, reikalingi pareiškėjo projektui įgyvendinti. Pareiškėjas su tuo nesutiko ir skunde nurodė, kad pateikė Agentūrai visus dokumentus, kurie patvirtina projektuojamos katilinės prijungimą prie AB „Šiaulių energija“ tinklų, t. y. katilinės projektą (su nurodyta konkrečia katilinės statybos ir veiklos vieta) ir AB „Šiaulių energija“ 2012 m. spalio 3 d. išduotas prisijungimo prie šilumos tiekimo tinklų sąlygas (toliau – Prisijungimo sąlygos), kuriose nurodyta konkreti planuojamos katilinės šilumos tinklų prijungimo tvarka. Agentūra raštu Nr. R4-9244 paprašė pareiškėjo paaiškinti, kaip projekto metu pastatyta nauja katilinė bus prijungta prie AB „Šiaulių energija“ šilumos tinklų, t. y. kokio ilgio šilumos tiekimo trasa bus nutiesta ir per kokią žemę, ir pateikti žemės nuosavybės dokumentus ir / arba dokumentus, suteikiančius leidimą tiesti šilumos trasas per žemę, jeigu ji nėra pareiškėjo nuosavybė. Pagal paraiškos duomenis, pareiškėjo projekto darbai perkami „iki rakto“, todėl katilinės prijungimas turi būti numatytas ir pirkimo dokumentuose (projektavimo užduotyje), investiciniame projekte bei paraiškos bendrosios (A) dalies 6 lentelėje. Atsakydamas į raštą Nr. R4-9244 pareiškėjas nurodė, kad projekte inžinerinių tinklų tiesimas numatytas tik pareiškėjo sklypo ribose, o likusi inžinerinių tinklų dalis ne pareiškėjo nuosavybės ribose (apie 550 m) yra atskiras inžinerinių tinklų projektas, todėl pareiškėjas tik finansuos šiuos darbus, tačiau nevykdys nei jų pirkimo procedūrų, nei priežiūros. Šiuos darbus, jo teigimu, atlieka inžinerinius tinklus eksploatuojančios įmonės, kurių nuosavybe taps nutiesti lauko inžineriniai tinklai. Agentūra 2013 m. rugsėjo 6 d. rašte Nr. R4-10731 (toliau – raštas Nr. R4-10731) pažymėjo, kad šilumos tiekėjas nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginius prijungia per tarpinį šilumokaitį, atskiriantį cirkuliuojančius šilumnešius perdavimo tinkle ir nepriklausomo šilumos gamintojo įrenginiuose arba tiesiogiai prie šilumos perdavimo tinklo, tačiau neprivalo nutiesti inžinerinių tinklų iki nepriklausomo šilumos gamintojo nuosavybės ribos. Agentūra paprašė detaliai paaiškinti (pateikti schemas), kaip naujai pastatyti energijos gamybos pajėgumai bus prijungti prie šilumos tiekėjo inžinerinių tinklų, ir pateikti dokumentus, kaip reikalaujama Aprašo 1 priedo 7 punkte – Nekilnojamojo turto registro išrašus dėl turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant pareiškėjo projektą, priklausomybės ir šio turto valdymo sutarties kopijas, jei turtas pareiškėjui priklauso ne nuosavybes teise. Agentūra raštu Nr. R4-10731 atkreipė pareiškėjo dėmesį, kad kartu su paraiška pateiktuose pirkimo dokumentuose (taip pat ir pareiškėjo projekto investiciniame projekte) turi būti įvertintas visas inžinerinių tinklų ilgis, reikalingas prijungti katilinę prie šilumos tiekėjo tinklų. Pareiškėjas turi užtikrinti šių inžinerinių tinklų įrengimą projekto įgyvendinimo metu (tiek per pareiškėjo nuosavybės žemę, tiek ir žemę, kuri jam nepriklauso nuosavybės teise). Pareiškėjo pateiktose Prisijungimo sąlygose yra aiškiai nurodyta, kad statytojas turi suprojektuoti įsijungimą į veikiančius šilumos perdavimo tinklus, suprojektuoti ir įrengti šilumos tiekimo įvadą iš katilinės iki pasirinktos prisijungimo vietos, nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos energijos gamybos įrenginiai turi būti prijungiami prie šilumos energijos perdavimo tinklo per tarpinį šilumokaitį. Prisijungimo sąlygose taip pat nėra jokių AB „Šiaulių energija“ ketinimų ar įsipareigojimų tapti katilinės prijungimo trasų prie šilumos tiekimo sistemos savininke. Minėta informacija patvirtina Agentūros teiginius ir prieštarauja pareiškėjo 2013 m. rugpjūčio 14 d. ir 2013 m. rugsėjo 12 d. raštuose pateiktai informacijai, kad katilinės prisijungimo inžinerinių tinklų pirkimo procedūras ir kitus techninius darbus turi vykdyti šilumos tiekėjas, kuris ir taps šių inžinerinių tinklų savininku. Pagal Aprašo 78 ir 79 punktus turi būti užtikrintas projekto veiklos tęstinumas. Pareiškėjo projekto esmė – parduoti katilinėje pagamintą šilumą į šilumos tinklus, todėl Agentūra pagrįstai teigia, kad turi įsitikinti, jog pareiškėjas ne tik pastatys biokuro katilinę ir gamins šilumą, tačiau taip pat galės ją parduoti.

14Apibendrindamas išdėstytus argumentus teismas padarė išvadą, kad Agentūra teisėtai nustatė, kad paraiška neatitinka Aprašo 2 priedo 7.2.3 punkto reikalavimų, t. y. pareiškėjas nepateikė dokumentų, įrodančių, kad projekto įgyvendinimo organizavimas (planas) adekvatus projekto veiklų apimčiai, realus ir racionaliai suplanuotas, nėra pateikti visi valstybės įmonės Registrų centro išduoti centrinio duomenų banko pagrindu parengti Nekilnojamojo turto registro išrašai (ar) kopijos, reikalingi pareiškėjo projektui įgyvendinti, todėl atmetė paraišką kaip neatitinkančią Apraše nustatytų reikalavimų. Finansų ministerija pareiškėjo skundą vertino pagal jai Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (toliau – ir Atsakomybės taisyklės) suteiktus įgaliojimus, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių bei Aprašo reikalavimus, neviršydama savo kompetencijos ir nepažeisdama paraiškų vertinimo procedūrų.

15III.

16Pareiškėjas UAB ,,Klas“ padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti.

17Apeliacinis skundas (V t., b. l. 27–32) grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas neįvertino esminę reikšmę byloje turinčių aplinkybių ir tinkamai nemotyvavo savo sprendimo.
  2. Vadovaujantis Taisyklių 197 punktu įgyvendinančioji institucija priima sprendimą dėl pažeidimo tik tuo atveju, jei pažeidimo ištaisyti neįmanoma. Nagrinėjamu atveju svarbu tai, kad TTC lėšų kiekis, kuris buvo reikalingas Projektui finansuoti, buvo atitinkantis paraiškos pateikimo metu, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad paraiška neatitinka Aprašo 2 priedo 8.1.1. ir 8.1.2. punktų nuostatų. Kita vertus, nėra nustatyto reikalavimo TTC išlaikyti identiškus ir pastovius pinigų srautus, kurie neva būtų būtini projektą finansuoti.
  3. TTC įsipareigojimas finansuoti projektą sukuria atitinkamas teises pareiškėjui ir pareigas TTC, todėl laikytinas vienašaliu sandoriu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.63 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, TTC kaip sąžininga tokio sandorio šalis kryptingai siekė įvykdyti 2013 m. rugpjūčio 21 d. ir 2013 m rugsėjo 3 d. sprendimais prisiimtus įsipareigojimus. Todėl tiek Agentūra, tiek ir pats pareiškėjas turi pakankamą pagrindą tikėtis, kad nepriklausomai kokios lėšos yra TTC sąskaitose, bet kuriuo atveju TTC įsipareigojimai finansuoti projektą bus įvykdyti tinkamai.
  4. Agentūra neatsižvelgė į kitus finansinius rodiklius ir neįvertino, kad TTC finansų srautai, trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis leidžia teigti, jog ši įmonė bet kuriuo atveju sugebės finansuoti visą 9 640 360 Lt sumą, o formalus konstatavimas, kad tam tikrai dienai (būtent 2013 m. rugpjūčio 28 d. lėšų sąskaitose nepakanka) nėra pagrindas pripažinti, jog TTC nesugebėtų įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų UAB „Klas“ atžvilgiu.
  5. Agentūra skundžiamame sprendime pripažino, kad esą UAB „Klas“ paraiška neatitinka Aprašo 2 priedo 7.2.3 punkto nuostatų, kuriame nurodyta – pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas ir uždavinius per projekto įgyvendinimo laikotarpį, o projekto įgyvendinimo trukmė, vieta, parengtumas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus. Nagrinėjamu atveju buvo pateikti duomenys tiek apie katilinės įrenginių įrengimo dalį, tiek ir sklypo, kuriame planuojama statyti katilinę, valdymo ir naudojimo dokumentai.
  6. Pagal Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 (2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-74 redakcija, toliau – ir Šilumos supirkimo aprašas), 24 punktą, šilumos tiekėjas privalo visais atvejais prijungti nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų. Remiantis tuo teismo išvada, jog nėra pakankamos informacijos apie biokuro katilinės prijungimą prie centrinių šilumos tinklų, yra nepagrįsta.
  7. Pirkimus prisijungimui prie išorinių tinklų įvairios organizacijos vykdo pagal skirtingus aprašus. Visais atvejais katilinės statytojas turi prievolę finansuoti prisijungimą prie išorinių tinklų. Finansavimo dydis nustatomas parengus techninį projektą, remiantis techninio projekto ekonomine dalimi. Techninis projektas bus pradėtas rengti tik po Agentūros atlikto projekto tinkamumo finansuoti vertinimo kaip numatyta Apraše.
  8. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą ir Prisijungimo sąlygas UAB „Klas“ gali tiek savo valdomame sklype, tiek ir už šio sklypo ribų prijungti katilinės tinklus per tarpinį šilumokaitį. Kadangi AB „Šiaulių energija“ yra centrinę šilumos tiekimo sistemą Šiauliuose valdanti bendrovė, ji turi prisiimti (ir prisiima pareigą) prijungti savo valdomus šilumos tiekimo tinklus prie UAB „Klas“ šilumokaičio, pastatyto pagal AB „Šiaulių energija“ pateiktas prisijungimo sąlygas Nr. SD-113005(4.5) (kuris gali būti pastatytas tiek UAB „Klas“ valdomame sklype, tiek ir už šio sklypo ribų).

18Atsakovas VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą.

19Atsiliepime (V t., b. l. 38–43) atsakovas pažymi, kad pareiškėjas pats pripažįsta, jog banko sąskaitos išrašas rodo tik lėšų judėjimą, bet visiškai neiliustruoja TTC galimybės finansuoti projektą 9 640 360 Lt, todėl pareiškėjas buvo paprašytas pateikti TTC finansinės atskaitomybės už 2012 m. ir 2013 m. I pusmetį dokumentus. Pareiškėjui nepateikus prašomų įrodymų, Agentūra negalėjo jų įvertinti. Pagal Šilumos supirkimo aprašo 26 punktą, šilumos tiekėjas nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginius prijungia per tarpinį šilumokaitį, atskiriantį cirkuliuojančius šilumnešius perdavimo tinkle ir nepriklausomo šilumos gamintojo įrenginiuose, arba tiesiogiai. Taigi Šilumos supirkimo aprašas nenumato šilumos tiekėjo pareigos nutiesti inžinerinius tinklus iki nepriklausomo šilumos gamintojo nuosavybės ribos. AB „Šiaulių energija“ išduotose prisijungimo prie veikiančių šilumos tinklų sąlygose aiškiai nurodyta, kad statytojas turi suprojektuoti įsijungimą į veikiančius šilumos perdavimo tinklus, suprojektuoti ir įrengti šilumos tiekimo įvadą iš katilinės iki pasirinktos prisijungimo vietos.

20Atsakovas Finansų ministerija prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą.

21Atsiliepime (V t., b. l. 45–58) atsakovas papildomai nurodo, kad Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IX skyriaus (191–199 p.) nuostatos taikomos tik tiems pareiškėjams, kurie vykdydami pirkimus prieš paraiškos pateikimą pažeidė Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos aktus (192 p.) bei jau įgyvendintiems projektams, t. y. pareiškėjams, su kuriais buvo pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys ir kurie tapo projekto vykdytojais (114 p.).

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Apeliacinis skundas atmestinas.

25Nagrinėjamoje byloje tikrinamas Agentūros 2013 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. R4-11228(13.2.3-4670) atmesti UAB ,,Klas“ paraišką Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-03-015 dėl projekto „Naujos biokuru kūrenamos katilinės statyba Šiaulių mieste“ finansavimo teisėtumas ir pagrįstumas.

26Nustatyta, jog skundžiamas sprendimas buvo priimtas šio projekto tinkamumo finansuoti pagal VP3-3.4-ŪM-02-K priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ vertinimo etape, pareiškėjui neįrodžius projekto atitikties bendriesiems kriterijams, pateiktiems Aprašo 2 priedo „Tinkamumo finansuoti vertinimo metodika“ 7 ir 8 punktuose, t. y. kad pareiškėjas organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą, ir projektas turi aiškų finansavimo paketą: apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius.

27Pažymėtina, jog pagal Aprašo 2 priedo 8.1.1 punktą, pakankamai apibrėžtais, patikimais ir tinkamais nuosavų lėšų finansavimo šaltiniais gali būti laikomi: banko paskola, pareiškėjo piniginės lėšos, savininko ir (ar) dalyvių piniginiai įnašai. Savininko ir (ar) dalyvių piniginių įnašų atveju su paraiška pateikiamas savininko ir (ar) dalyvių sprendimas (susirinkimo protokolo kopija) skirti konkrečią lėšų sumą projektui įgyvendinti bei dokumentai, patvirtinantys savininko ir (ar) dalyvių finansinius pajėgumus skirti lėšas ir informacija apie lėšų šaltinį (banko sąskaitos (-ų) išrašas ar banko pažyma apie pareiškėjo turimas lėšas patvirtintų finansinės atskaitomybės dokumentų kopijos, aktuali pajamų deklaracija, patvirtinta VMI žyma, numatomos pajamos, kt.).

28Taigi vadovaujantis minėto kriterijaus paaiškinimais konstatuotina, jog vertindama UAB ,,Klas“ motininės įmonės TTC galimybes nuosavomis ir / ar skolintomis lėšomis užtikrinti projekto finansavimą Agentūra turėjo teisę reikalauti TTC finansinės atskaitomybės už 2012 m. ir 2013 m. I pusmetį, ir šiuo aspektu atsakovo kompetencijos pareiškėjas neginčija. Be to, savo skunduose akcentuodamas faktines aplinkybes, dėl kurių administracinės bylos šalys iš esmės sutaria, nei administracinės procedūros, nei teisminio bylos nagrinėjimo metu UAB ,,Klas“ taip ir nepateikė minėtų finansinių dokumentų, todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo išvadai, kad pareiškėjo įnašas atitinka nustatytus reikalavimus, ir kad yra užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas (Aprašo 2 priedo 8.1.1 ir 8.1.2 p).

29Kaip matyti iš Aprašo 2 priedo 7.2.3 punkto nuostatos, vertinant pareiškėjo pajėgumą įgyvendinti projektą yra žiūrima, ar pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas ir uždavinius per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta, parengtumas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus.

30Skundžiamo individualaus administracinio akto argumentacija taip pat rodo, kad šiuo atveju atsakovui kilo klausimas dėl UAB ,,Klas“ statytojo teisių realizavimo už katilinės statybos sklypo ribų, t. y. 550 m ilgio ruože iki įsijungimo į AB „Šiaulių energija“ šilumos perdavimo tinklus.

31Teisėjų kolegija, išanalizavusi nagrinėjamos bylos medžiagą, atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjas, pabrėždamas AB „Šiaulių energija“ pareigą nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginius prijungti prie šilumos perdavimo tinklų, konkrečiai neatsakė, kokiais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais ties inžinerinius tinklus per jam nuosavybės teise nepriklausančią žemę. Atsižvelgiant į tai, atsakovas pagrįstai pripažino, jog abejonės dėl UAB ,,Klas“ projekto įgyvendinimo vietos liko nepašalintos.

32Vadovaujantis Aprašo 46 punktu paraiškos vertinimas ir atranka yra atliekami Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 79 punkte (2009 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1385 redakcija) įtvirtinta, kad jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą prašomų dokumentų ir (ar) informacijos nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją, arba projektas neatitinka bent vieno projekto tinkamumui finansuoti keliamo reikalavimo, įgyvendinančioji institucija turi teisę priimti sprendimą atmesti paraišką.

33Šio teisinio reguliavimo plotmėje teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas, nuosekliai ir visapusiškas ištyręs faktines bylos aplinkybes, padarė teisingą išvadą, kad pareiškėjas per nustatytą terminą prašomų dokumentų (TTC finansinės atskaitomybės už 2012 m. ir 2013 m. I pusmetį; Nekilnojamojo turto registro išrašų dėl turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, priklausomybės ir šio turto valdymo sutarties kopijų bei kt.) Agentūrai nepateikė, todėl Agentūra, negalėdama įsitikinti projekto atitiktimi nustatytiems reikalavimams, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą UAB ,,Klas“ paraišką atmesti.

34Dėl paminėto Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 26 d. sprendimas paliekamas nepakeistas, o UAB ,,Klas“ apeliacinis skundas atmetamas.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Klas“ apeliacinį skundą atmesti.

37Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

38Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) ,,Klas“... 5. Skunde (I t., b. l. 34–39) pareiškėjas paaiškino, kad Agentūra,... 6. Atsakovas Agentūra su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 7. Atsiliepime (I t., b. l. 52–57) Agentūra paaiškino, kad išanalizavusi... 8. Atsakovas Finansų ministerija su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį... 9. Atsiliepime (III t., b. l. 13–26) paaiškino, kad teisės aktai nenustato... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. birželio 26 d. sprendimu... 12. Teismas, išanalizavęs pareiškėjo ir Agentūros susirašinėjimą, nurodė,... 13. Pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio... 14. Apibendrindamas išdėstytus argumentus teismas padarė išvadą, kad Agentūra... 15. III.... 16. Pareiškėjas UAB ,,Klas“ padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 17. Apeliacinis skundas (V t., b. l. 27–32) grindžiamas šiais pagrindiniais... 18. Atsakovas VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra prašo pareiškėjo... 19. Atsiliepime (V t., b. l. 38–43) atsakovas pažymi, kad pareiškėjas pats... 20. Atsakovas Finansų ministerija prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti... 21. Atsiliepime (V t., b. l. 45–58) atsakovas papildomai nurodo, kad Projektų... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Apeliacinis skundas atmestinas.... 25. Nagrinėjamoje byloje tikrinamas Agentūros 2013 m. rugsėjo 20 d. sprendimo... 26. Nustatyta, jog skundžiamas sprendimas buvo priimtas šio projekto tinkamumo... 27. Pažymėtina, jog pagal Aprašo 2 priedo 8.1.1 punktą, pakankamai... 28. Taigi vadovaujantis minėto kriterijaus paaiškinimais konstatuotina, jog... 29. Kaip matyti iš Aprašo 2 priedo 7.2.3 punkto nuostatos, vertinant pareiškėjo... 30. Skundžiamo individualaus administracinio akto argumentacija taip pat rodo, kad... 31. Teisėjų kolegija, išanalizavusi nagrinėjamos bylos medžiagą, atkreipia... 32. Vadovaujantis Aprašo 46 punktu paraiškos vertinimas ir atranka yra atliekami... 33. Šio teisinio reguliavimo plotmėje teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 34. Dėl paminėto Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 26... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 36. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Klas“ apeliacinį skundą... 37. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 26 d. sprendimą... 38. Nutartis neskundžiama....