Byla e2-1209-538/2016
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Embelija“ ieškinį atsakovei BUAB „Undoris“, trečiasis asmuo Danske bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, dėl įpareigojimo perduoti turtą

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, sekretoriaujant Rimai Čižauskienei, teismo posėdyje išnagrinėjęs prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Embelija“ ieškinį atsakovei BUAB „Undoris“, trečiasis asmuo Danske bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, dėl įpareigojimo perduoti turtą,

Nustatė

2ieškovė UAB „EMBELIJA“ Klaipėdos apygardos teismui pateikė ieškinį, juo prašė įpareigoti atsakovę BUAB „Undoris“ ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo pagal varžytynių aktą ieškovei UAB „EMBELIJA“ perduoti 378,24 m2 komercines – administracines patalpas (unikalus Nr. 2195-0000-6018-0001, adresas S. Daukanto g. 24A, Klaipėda) ir 0,0262 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0445-0984, adresas S. Daukanto g. 24A, Klaipėda) nuomos teises; priteisti ieškovei iš atsakovės BUAB „Undoris“ bankroto administravimo išlaidų ir ieškovės UAB „EMBELIJA“ patirtas bylinėjimosi išlaidas.

32016-09-19, 2016-09-20 šalys pateikė prašymus dėl taikos sutarties patvirtinimo, prašo taikos sutartį patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti, grąžinti ieškovei 75 procentus žyminio mokesčio.

4Šalių sudaryta taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina.

5Nustatyta, kad UAB „Embelija“, BUAB „Undoris ir Danske bank A/S Lietuvos filialas sudarė taikos sutartį. Sutartis sudaryta pagal šalių valią, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, neprieštarauja įstatymui ir viešajam interesui, todėl tvirtintina, nes bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (CPK 42 str. 1–2 d., 140 str. 3 d.). Šalys nurodė, jog civilinės bylos nutraukimo pasekmės joms žinomos, todėl yra pagrindas patvirtinus taikos sutartį, šią civilinę bylą nutraukti (CPK 140 str. 4 d., 293 str. 5 p., 294 str. 2 d.) bei naikintinos šioje byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 149 str. 1 d.). Kadangi ieškovė buvo nuo žyminio mokesčio atleista ir jo nemokėjo, nėra pagrindo jai grąžinti 75 procentus žyminio mokesčio (CPK 83 str. 1 d. 9 p.).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

7civilinėje byloje Nr. e2-1209-538/2016 patvirtinti 2016-09-16 taikos sutartį.

8UAB „Embelija“, juridinio asmens kodas 141643150, adresas Vingio g. 16, Klaipėda, toliau – Ieškovas, atstovaujama advokato D. S., veikiančio pagal 2016-04-13 atstovavimo sutartį, ir BUAB „Undoris“, juridinio asmens kodas 142022260, adresas Jurginų g. 14-3, Klaipėda, toliau – Atsakovas, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ įgalioto asmens V. K., ir Danske bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, filialo kodas 301694694, adresas Saltoniškių g. 2, Vilnius, toliau – Trečiasis asmuo, atstovaujamas Kredito tarnybos Probleminių kreditų departamento direktoriaus A. Z., veikiančio pagal 2015-03-10 įgaliojimą Nr. 2015/067 toliau Ieškovas, Atsakovas ir Trečiasis asmuo kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

9(A) Ieškovo pareikšto ieškinio pagrindu Klaipėdos apygardos teisme (toliau – Teismas) yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1209-538/2016 (toliau – Byla) dėl įpareigojimo Ieškovui perduoti turtą – 378,24 m2 komercines – administracines patalpas (unikalus Nr. duomenys neskelbtini) ir 0,0262 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ) nuomos teises (toliau – Turtas); (B) Šalys abipusių nuolaidų keliu siekia taikiai išspręsti tarp jų kilusį teisminį ginčą ir užbaigti Bylą; vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – „CK“) šeštosios knygos IV dalies LII skyriumi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – „CPK“) 42 str. ir 140 str. 3 d. nuostatomis, o taip pat atsižvelgdamos į Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turto pardavimo viešose varžytynėse nuostatų 34 punktą (patvirtinti LR Vyriausybės 1997-10-01 nutarimu Nr. 1074 „Dėl bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turto pardavimo viešose varžytynėse nuostatų patvirtinimo“ su paskesniai pakeitimais ir papildymais), siekdamos išspręsti teisminį ginčą tarpusavio sutarimu, sutaria ir sudaro šią taikos sutartį Byloje (toliau – Sutartis):

101.

11SUTARTIES OBJEKTAS

121.1.

13Šia Sutartimi Šalys susitarė taikiai išspręsti Byloje kilusį ginčą ir susitarė žemiau šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis Turtą parduoti ir perduoti Atsakovui.

141.2.

15Vadovaujantis šioje Sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis, Atsakovas įsipareigoja parduoti ir įsipareigoja perduoti Ieškovo nuosavybėn Turtą.

161.3.

17Pagal šią Sutartį Ieškovas perka ir įsipareigoja priimti Turtą ir sumokėti Atsakovui už jį šios Sutarties 2 skyriuje nurodytą Pirkimo kainą Sutartyje nustatyta tvarka.

181.4.

19Šalys susitaria, kad ši Sutartis kartu yra laikoma Turto pirkimo – pardavimo be varžytynių sutartimi.

202.

21TURTO KAINA, JOS SUMOKĖJIMO TVARKA, TURTO NUOSAVYBĖS PERDAVIMAS

222.1.

23Šalys derybų ir abipusių nuolaidų būdu šiuo susitarė, kad Turtas Ieškovui parduodamas už 200 000,00 Eur (du šimtai tūkstančių eurų, 00 ct) įskaitant pridėtinės vertės mokestį (PVM), t. y. Turto pirkimo kaina be PVM sudaro 165 289,26 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt penki tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 26 ct), PVM sudaro 34 710,74 Eur (trisdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai dešimt eurų, 74 ct).

242.2.

25Šalys susitaria ir Ieškovas įsipareigoja pagal Atsakovo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Teismo priimtos nutarties, kuria bus patvirtinta ši Sutartis, įsiteisėjimo dienos sumokėti į Atsakovo BUAB „Undoris“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB DNB banke, Turto pirkimo kainą be PVM, t. y. 165 289,26 Eur (vienas šimtą šešiasdešimt penkis tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus, 26 ct). Atsakovas šiame punkte nurodytą PVM sąskaitą – faktūrą įsipareigoja pateikti Ieškovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Teismo priimtos nutarties, kuria bus patvirtinta ši Sutartis, įsiteisėjimo dienos,.

262.3.

27Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad Atsakovas BUAB „Undoris“ yra PVM mokėtojas, įregistruotas PVM mokėtojų registre, kuriam yra suteiktas PVM mokėtojo kodas LT420222610, todėl siekdamos išvengti nesusipratimų bei vadovaudamosi LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d., nustatančią atvirkštinio apmokestinimo PVM taisyklę, šiuo aiškiai patvirtina savo supratimą, kad Ieškovas pagal šią Sutartį ir Atsakovo išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą PVM sumą (t. y. 34 710,74 Eur), vadovaudamasis LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d., išskaitys ir sumokės į valstybės biudžetą pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus.

282.4.

29Turtas perduodamas Ieškovo nuosavybėn Atsakovui ir Ieškovui pasirašant Turto priėmimo – perdavimo aktą. Kartu su Turtu Atsakovas įsipareigoja perduoti Ieškovui Atsakovo turimus su Turtu susijusius dokumentus: (i) Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla; (ii) Gamybinių patalpų rekonstrukcija į komercines administracines patalpas projekto pakeitimas ( - ), vėdinimo techninis projektas.

302.5.

31Atsakovas ir Ieškovas susitaria ir įsipareigoja, kad jie pasirašys Turto priėmimo – perdavimo aktą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas Ieškovui pilnai įvykdžius pareigą sumokėti Atsakovui Turto pirkimo kainą, kaip nurodyta Sutarties 2.2 punkte.

322.6.

33Jeigu Ieškovas vėluoja sumokėti Turto Pirkimo kainą daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas, tuomet Turto pirkimo-pardavimo sutartis nuo sekančios po to einančios kalendorinės dienos laikoma vienašališkai Atsakovo nutraukta be atskiro jo pranešimo Ieškovui, Atsakovas atleidžiamas nuo įsipareigojimo parduoti Turtą Ieškovui ir yra laisvas skelbti naujas šio Turto varžytynes.

343.

35SU TURTU SUSIJĘ PIRKĖJO PAREIŠKIMAI

363.1.

37Ieškovas, atsižvelgdamas į Sutarties 1.4 punktą, šiuo pareiškia, kad:

383.1.1.

39jis turėjo galimybę tinkamai ir kvalifikuotai apžiūrėti Turtą, tinkamai apžiūrėjo ir įvertino Turto būklę bei pareiškia, kad Turto būklė jį tenkina, jis neturi pretenzijų dėl Turto būklės;

403.1.2.

41jam žinoma, kad 0,0262 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), Atsakovui priklauso nuomos teise pagal 2004-11-17 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį Nr. N21/2004-0254 ir jis prisiima visą atsakomybę, jog minėto žemės sklypo nuomos sutartis būtų perrašyta Ieškovo vardu bei visą su tuo susijusią riziką;

423.1.3.

43jis turi visas teises, įgaliojimus, sutikimus ir patvirtinimus, atitinkamų organų sprendimus, nutarimus, reikalingus sudaryti šią Sutartį, prisiimti ir visiškai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, taip pat, kad jis nenuslėpė jokių aplinkybių, kurios suteiktų pagrindą abejoti jo sąžiningumu;

443.1.4.

45nei šios Sutarties pasirašymas, nei bet kurių Ieškovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia (i) jokio teismo, valstybės ar vietinės valdžios institucijos sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo, taikytino ir privalomo Ieškovui; (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurių viena iš šalių yra Ieškovas; (iii) jokio Ieškovui taikytino įstatymo nuostatų; ir/ar (iv) jokių Ieškovo kreditorių teisių;

463.1.5.

47nei šios Sutarties sudarymas, nei įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymas neprieštarauja jokioms atitinkamos Ieškovo įstatų ar kitų steigimo dokumentų nuostatoms;

483.1.6.

49Ieškovo atžvilgiu nėra pradėtos ir negresia jokios teisminės ar arbitražo procedūros;

503.1.7.

51Ieškovas yra mokus ir turės galimybę atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka; jam nėra pradėtos ir negresia bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo procedūros.

524.

53SU BYLA SUSIJĘ ŠALIŲ PAREIŠKIMAI

544.1.

55Šalys pareiškia, kad šia Sutartimi yra visiškai ir galutinai išsprendžiamas tarp jų kilęs ginčas, nagrinėjamas Byloje. Šalys viena kitai pareiškia ir garantuoja, kad Šaliai įvykdžius šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, Šalis neturės ir nereikš kitai Šaliai jokių pretenzijų ir (arba) reikalavimų, susijusių su Byla ir/ar Turtu.

564.2.

57Šalys pareiškia, kad nereikš viena kitai pretenzijų dėl jokių kitos Šalies patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo ar kitokio atlyginimo.

584.3.

59Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos, išaiškintos ir suprastos šios Sutarties sudarymo pasekmės, numatytos CPK 293 str., t. y. kad Teismas nutraukia Bylą jeigu Šalys sudarė taikos sutartį ir Teismas ją patvirtino.

604.4.

61Šalys pareiškia ir garantuoja, kad joms yra žinomos ir suprantamos Bylos nutraukimo pasekmės, nustatytos CPK 294 straipsnyje, t. y., kad Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

624.5.

63Šalys pareiškia ir garantuoja viena kitai, kad atliko visus teisinius veiksmus (pvz.: gavo visus reikiamus leidimus, sutikimus ir pan.), būtinus šios Sutarties tinkamam sudarymui, jos galiojimui, Sutarties sąlygų vykdymui ir kad Šaliai nereikia jokio kito leidimo ar sutikimo, išskyrus tuos, kuriuos ji gavo. Šalys pasirašo šią Sutartį visiškai pasikliaudamos šiame Sutarties punkte numatytomis garantijomis.

644.6.

65Šalys pareiškia ir garantuoja, kad Sutartis atitinka Šalių interesus, yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

664.7.

67Šalys pareiškia, kad Sutarties sąlygų turinys ir jų visuma Šalims yra suprantami, aiškūs ir atitinka Šalių tikrąją valią. Šalys taip pat garantuoja, kad visos Sutarties sąlygos sulygtos, nė vienai iš Šalių kitos Šalies atžvilgiu nedarant jokio psichologinio, fizinio ir/ar ekonominio spaudimo, jokių grasinimų ar kitokios neleistinos įtakos, kuriems esant Sutartis nebūtų buvusi sudaryta. Šalys patvirtina, jog, prieš sudarydamos šią Sutartį, būdamos rūpestingos ir apdairios, atliko visus veiksmus ir ėmėsi visų priemonių neaiškioms Sutarties sąlygoms išsiaiškinti ir abipusių derybų keliu Sutarties sąlygas suformulavo taip, kad Sutarties sąlygos atitiktų Šalių tikslus, valią (ketinimus) bei interesus.

685.

69SUTARTIES GALIOJIMAS

705.1.

71Šalys susitaria, kad Sutartis Šalims įgauna teisinę galią nuo jos pasirašymo dienos.

725.2.

73Šalims yra suprantama, kad įsiteisėjus Teismo nutarčiai dėl šios Sutarties patvirtinimo, Sutartis tampa vykdytinu dokumentu (CK 6.985 str. 2 d.).

746.

75KITOS SĄLYGOS. ŠALIŲ PRAŠYMAI TEISMUI

766.1.

77Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Byloje patirta bylinėjimosi išlaidų, kurios turi būti atlygintos valstybei, tokias išlaidas valstybei atlygina Ieškovas.

786.2.

79Šalys šia Sutartimi prašo Teismo patvirtinti Sutartį ir Bylą nutraukti.

806.3.

81Šia Sutartimi Šalys prašo Teismo grąžinti Ieškovui už Ieškinį sumokėtą žyminį mokestį (jo 75 proc. dalį).

826.4.

83Šia Sutartimi Šalys prašo Teismo panaikinti 2016 m. gegužės 11 d. nutartimi, kuri Teismo buvo patikslinta 2016 m. gegužės 12 d. nutartimi, civilinėje byloje e2-1209-538/2016 taikytas laikinąsias apsaugos priemones Turto atžvilgiu.

846.5.

85Šia Sutartimi Šalys prašo Sutarties patvirtinimo, Bylos nutraukimo, žyminio mokesčio grąžinimo, laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir kitus su tuo susijusius procesinius klausimus išspręsti rašytinio proceso tvarka.

866.6.

87Taikos sutartis sudaroma 4 (keturiais) egzemplioriais, iš kurių po vieną tenka kiekvienai šios Sutarties Šaliai ir vienas pateikiamas Teismui spręsti Sutarties patvirtinimo, Bylos nutraukimo ir kitus su tuo susijusius procesinius klausimus.

88Šalys, prieš pasirašydamos Sutartį, perskaitė Sutarties tekstą, suprato Sutarties turinį ir Sutartimi atsirandančias pasekmes. Šalys pasirašė Sutartį, kaip jų valią ir tikruosius ketinimus atitinkantį dokumentą.

89Civilinę bylą Nr. e2-1209-538/2016 pagal ieškovės UAB „Embelija“ ieškinį atsakovei BUAB „Undoris“, trečiasis asmuo Danske bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, dėl įpareigojimo perduoti turtą, nutraukti.

90Panaikinti 2016-05-11 nutartimi, kuri teismo buvo patikslinta 2016-05-12 nutartimi, civilinėje byloje e2-1209-538/2016 taikytas laikinąsias apsaugos priemonės – atsakovės BUAB „Undoris“, įmonės kodas 142022260, adresas Jurginų g. 14-3, Klaipėda, 2016-04-15 paskelbtų 378,24 m2 komercinių – administracinių patalpų (unikalus Nr. ( - ) , adresas ( - ) ir 0,0262 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ) , adresas ( - ) nuomos teisių varžytynių sustabdymą (Nr. 120265) bei 378,24 m2 komercinių – administracinių patalpų (unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ) ir 0,0262 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) nuomos teisių areštą.

91Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui padavus atskirąjį skundą Klaipėdos apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas... 2. ieškovė UAB „EMBELIJA“ Klaipėdos apygardos teismui pateikė ieškinį,... 3. 2016-09-19, 2016-09-20 šalys pateikė prašymus dėl taikos sutarties... 4. Šalių sudaryta taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina.... 5. Nustatyta, kad UAB „Embelija“, BUAB „Undoris ir Danske bank A/S Lietuvos... 6. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 7. civilinėje byloje Nr. e2-1209-538/2016 patvirtinti 2016-09-16 taikos sutartį.... 8. UAB „Embelija“, juridinio asmens kodas 141643150, adresas Vingio g. 16,... 9. (A) Ieškovo pareikšto ieškinio pagrindu Klaipėdos apygardos teisme (toliau... 10. 1.... 11. SUTARTIES OBJEKTAS... 12. 1.1.... 13. Šia Sutartimi Šalys susitarė taikiai išspręsti Byloje kilusį ginčą ir... 14. 1.2.... 15. Vadovaujantis šioje Sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis, Atsakovas... 16. 1.3.... 17. Pagal šią Sutartį Ieškovas perka ir įsipareigoja priimti Turtą ir... 18. 1.4.... 19. Šalys susitaria, kad ši Sutartis kartu yra laikoma Turto pirkimo –... 20. 2.... 21. TURTO KAINA, JOS SUMOKĖJIMO TVARKA, TURTO NUOSAVYBĖS PERDAVIMAS... 22. 2.1.... 23. Šalys derybų ir abipusių nuolaidų būdu šiuo susitarė, kad Turtas... 24. 2.2.... 25. Šalys susitaria ir Ieškovas įsipareigoja pagal Atsakovo pateiktą PVM... 26. 2.3.... 27. Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad Atsakovas BUAB „Undoris“ yra PVM... 28. 2.4.... 29. Turtas perduodamas Ieškovo nuosavybėn Atsakovui ir Ieškovui pasirašant... 30. 2.5.... 31. Atsakovas ir Ieškovas susitaria ir įsipareigoja, kad jie pasirašys Turto... 32. 2.6.... 33. Jeigu Ieškovas vėluoja sumokėti Turto Pirkimo kainą daugiau kaip 5... 34. 3.... 35. SU TURTU SUSIJĘ PIRKĖJO PAREIŠKIMAI... 36. 3.1.... 37. Ieškovas, atsižvelgdamas į Sutarties 1.4 punktą, šiuo pareiškia, kad:... 38. 3.1.1.... 39. jis turėjo galimybę tinkamai ir kvalifikuotai apžiūrėti Turtą, tinkamai... 40. 3.1.2.... 41. jam žinoma, kad 0,0262 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ),... 42. 3.1.3.... 43. jis turi visas teises, įgaliojimus, sutikimus ir patvirtinimus, atitinkamų... 44. 3.1.4.... 45. nei šios Sutarties pasirašymas, nei bet kurių Ieškovo įsipareigojimų... 46. 3.1.5.... 47. nei šios Sutarties sudarymas, nei įsipareigojimų pagal šią Sutartį... 48. 3.1.6.... 49. Ieškovo atžvilgiu nėra pradėtos ir negresia jokios teisminės ar arbitražo... 50. 3.1.7.... 51. Ieškovas yra mokus ir turės galimybę atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta... 52. 4.... 53. SU BYLA SUSIJĘ ŠALIŲ PAREIŠKIMAI... 54. 4.1.... 55. Šalys pareiškia, kad šia Sutartimi yra visiškai ir galutinai... 56. 4.2.... 57. Šalys pareiškia, kad nereikš viena kitai pretenzijų dėl jokių kitos... 58. 4.3.... 59. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos, išaiškintos ir suprastos šios... 60. 4.4.... 61. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad joms yra žinomos ir suprantamos Bylos... 62. 4.5.... 63. Šalys pareiškia ir garantuoja viena kitai, kad atliko visus teisinius... 64. 4.6.... 65. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad Sutartis atitinka Šalių interesus, yra... 66. 4.7.... 67. Šalys pareiškia, kad Sutarties sąlygų turinys ir jų visuma Šalims yra... 68. 5.... 69. SUTARTIES GALIOJIMAS... 70. 5.1.... 71. Šalys susitaria, kad Sutartis Šalims įgauna teisinę galią nuo jos... 72. 5.2.... 73. Šalims yra suprantama, kad įsiteisėjus Teismo nutarčiai dėl šios... 74. 6.... 75. KITOS SĄLYGOS. ŠALIŲ PRAŠYMAI TEISMUI... 76. 6.1.... 77. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Byloje patirta bylinėjimosi išlaidų,... 78. 6.2.... 79. Šalys šia Sutartimi prašo Teismo patvirtinti Sutartį ir Bylą nutraukti.... 80. 6.3.... 81. Šia Sutartimi Šalys prašo Teismo grąžinti Ieškovui už Ieškinį... 82. 6.4.... 83. Šia Sutartimi Šalys prašo Teismo panaikinti 2016 m. gegužės 11 d.... 84. 6.5.... 85. Šia Sutartimi Šalys prašo Sutarties patvirtinimo, Bylos nutraukimo, žyminio... 86. 6.6.... 87. Taikos sutartis sudaroma 4 (keturiais) egzemplioriais, iš kurių po vieną... 88. Šalys, prieš pasirašydamos Sutartį, perskaitė Sutarties tekstą, suprato... 89. Civilinę bylą Nr. e2-1209-538/2016 pagal ieškovės UAB „Embelija“... 90. Panaikinti 2016-05-11 nutartimi, kuri teismo buvo patikslinta 2016-05-12... 91. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...