Byla e2-708-345/2017
Dėl perkančiosios organizacijos VšĮ Vilniaus universitetas sprendimo įtraukti ieškovę į nepatikimų tiekėjų sąrašą pripažinimo neteisėtu, išvadą duodanti institucija - Viešųjų pirkimų tarnyba

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas Jaglinskis,

2dalyvaujant Gražinai Bitvinskienei

3ieškovės atstovui adv. E. L.,

4atsakovo atstovui adv. A. J., E. R.,

5teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės Jokūbausko įmonės „Jonas“ ieškinį atsakovui VšĮ Vilniaus universitetas dėl perkančiosios organizacijos VšĮ Vilniaus universitetas sprendimo įtraukti ieškovę į nepatikimų tiekėjų sąrašą pripažinimo neteisėtu, išvadą duodanti institucija - Viešųjų pirkimų tarnyba, ir

Nustatė

6Ieškovė Jokūbausko įmonė „Jonas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo pripažinti atsakovo VšĮ Vilniaus universitetas 2016 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą įtraukti ją į nepatikimų tiekėjų sąrašą neteisėtu ir jį panaikinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Nurodo, jog laimėjo atsakovo paskelbtą viešą konkursą (pirkimo Nr. 154238) ir 2014 m. lapkričio 19 d. sudarė su atsakovu 5 rangos sutartis Nr. RANS-50000-2662, Nr. RANS-50000-2663, Nr. RANS-50000-2664, Nr. RANS-50000-2665 ir Nr. RANS-50000-2666 (toliau – Sutartys) dėl Vilniaus universiteto bendrabučių, esančių Didlaukio g. 59, Vilniuje ir Saulėtekio al. 4, 6, 8 ir 12, Vilniuje modernizavimo darbų kartu su projektavimu.

8Pagal Sutartis statybos darbai buvo apibrėžti kaip projektinės dokumentacijos, reikalingos modernizavimo darbų vykdymui parengimas, projekto vykdymo priežiūra, atskirų statybos objekto dalių bendrastatybiniai ir elektrotechnikos darbai, statybos techninės dokumentacijos teikimas ir statybos užbaigimo procedūrų organizavimas.Statinių projektiniai pasiūlymai buvo pateikti nepažeidžiant Sutartyse nustatyto 30 dienų termino, tačiau atsakovas nusprendė atlikti pateiktų projektinių pasiūlymų ekspertizę. Dėl tokių atsakovo veiksmų užtruko visi darbai, reikalingi projektai buvo galutinai suderinti 2015 m. balandžio 29 d. Atsakovas 2015 m. birželio 1 – 2 dienomis paskyrė Objektų techninį prižiūrėtoją, tačiau jis neleido pradėti darbų. Statybą leidžiantys dokumentai buvo išduoti 2015 m. birželio 2 d. Atsakovas pažeidė statybvietės perdavimo per 5 dienų terminą, kadangi statybvietę perdavė tik 2015 m. birželio 29 d.

92015 m. rugpjūčio 31 d. suėjus Sutartyse nustatytam darbų atlikimo terminui šalys susitiko aptarti tolimesnių darbų eigos. Atsakovo atstovai aiškiai nurodė, kad neturi intencijos nutraukti sutarčių ir reikia ieškoti sprendimo dėl terminų. 2015 m. lapkričio 25 d. darbai Objektuose buvo sustabdyti Atsakovo techninės priežiūros darbuotojų, nurodant, kad darbų negalima vykdyti dėl netinkamų metrologinių sąlygų.

102015 m. gruodžio 29 d. (praėjus daugiau nei mėnesiui nuo darbų sustabdymo Objektuose) atsakovas pats kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą su prašymu Nr. 13300-1416, ir prašė, kad būtų pakeistos Sutarčių sąlygos ir būtų pratęsti darbų atlikimo terminai. Viešųjų pirkimų tarnyba 2016 m. sausio 22 d. priėmė sprendimą Nr. 4S-193 (Priedas Nr. 3), kuriuo pratęsė Sutarčių įvykdymo terminus 3 (trimis) ir 4 (keturiais) mėnesiais. 2016 m. vasario 12 d. šalys sudarė papildomus susitarimus prie Sutarčių, kuriais susitarė pratęsti statybos darbų terminus atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos priimtus sprendimus. 2016 m. vasario 15 d. atsakovas atsiuntė ieškovei raštą Nr. 14300-S-39, kuriuo nurodė, kad Sutartyse ir papildomuose susitarimuose nustatyti terminai yra pradelsti, todėl bus skaičiuojami delspinigiai Sutartyse nustatyta tvarka. Atsakovas neketino nutraukti Sutarčių, nors buvo nurodęs, jog terminai jau buvo pradelsti. 2016 m. kovo 17 d. atsakovas raštu Nr. 14300 – S – 65 informavo ieškovę, kad ketina dar kartą kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą su prašymu pratęsti statybos darbų vykdymo terminus ir kartu nurodė, kad atsakovui netinka ieškovės siūlomas terminas dėl statybos darbų atlikimo terminų, t. y. iki 2016 m. birželio 30 d.

11Nepriklausomai nuo to, jog atsakovas ne kartą buvo nurodęs, kad statybos darbų atlikimo terminai yra pradelsti ir jis už tai ieškovei taiko sankcijas – skaičiuoja delspinigius, niekada neminėjo, kad ketina nutraukti Sutartis. Priešingai, 2016 m. balandžio 28 d. šalys sudarė dar vieną papildomą susitarimą prie Sutarčių, kuriuo atsakovas sutiko statybos darbų vykdymo terminus pratęsti atitinkamai 5 ir 35 dienomis, skaičiuojant nuo darbų atnaujinimo pradžios, t. y. 2016 m. gegužės 9 d. Net ir pasibaigus šiems terminams atsakovas nesikreipė į ieškovę dėl Sutarčių nutraukimo, susijusio su terminų nesilaikymu. Atsakovas nustatė galutinį darbų atlikimo terminą - 2016 m. liepos 30 d, tačiau 2016 m. liepos 5 d. atsakovas raštu Nr. 13400-SR-1012 informavo ieškovę, jog vadovaujantis Sutarčių 11.1.3 punktu nutraukia 4 (Saulėtekio al.) iš 5 (penkių) (Didlaukio g 59 sutartis nebuvo nutraukta) sutartis prieš terminą ir paprašė perduoti statybvietes per 15 d. nuo minėto rašto išsiuntimo. Vadovaujantis Sutarčių 11.1.5 punktu, įsigaliojus pranešimui dėl sutarties nutraukimo, ieškovė privalėjo nedelsiant nutraukti visus darbus, todėl nuo 2016 m. liepos 6 d. neturėjo galimybės toliau vykdyti darbų, nors paties atsakovo buvo nustatytas darbų atlikimo terminas iki 2016 m. liepos 30 d.

12Ieškovė 2016 m. liepos 15 d. pateikė paklausimą dėl Sutarčių nutraukimo priežasčių, tačiau atsakovas, atsakydamas į paklausimą 2016 m. liepos 19 d. raštu Nr. 13400-SR-1072 jų nepatikslino, tik dar kartą patvirtino, jog Sutartys yra nutrauktos nuo 2016 m. liepos 20 d., o statybvietes bendru sutarimu prašo perduoti iki 2016 m. rugpjūčio 5 d. 2016 m. rugpjūčio 26 d. atsakovas raštu Nr. (1.4) 13300-S-566 informavo, jog Sutartys buvo nutrauktos dėl esminio pažeidimo. Kadangi ieškovė Sutarčių nutraukimo neskundė, todėl atsakovas įtraukė ieškovę į nepatikimų tiekėjų sąrašą. 2016 m. rugsėjo 2 d. raštu Nr. 50000-S-139 atsakovas nurodė, kad statybos darbų terminai darbams atlikti Didlaukio g. 59, Vilniuje yra pasibaigę ir paprašė atnaujinti laidavimo draudimą. To nepadarius, atsakovas privalės nutraukti sutartį 11.1.1 punkte nustatyta tvarka.

13Ieškovė mano, jog atsakovas Sutartis nutraukė ne dėl esminio jų pažeidimo, nes sutarčių įvykdymo terminas, sprendžiant iš atsakovo veiksmų, nebuvo esminė aplinkybė vykdant Sutartis. Viena sutartis iki šiol nėra nutraukta.

14Atsakovas VšĮ Vilniaus universitetas prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog ieškovė selektyviai aptarė ginčą sąlygojusias faktines aplinkybes, kartu pateikdama išimtinai jai palankią faktinių aplinkybių interpretaciją, sąmoningai nutylint, esmines faktines aplinkybes, susijusias su sudarytomis sutartimis ir jų vykdymu. Nuo pat Sutarčių sudarymo momento šalių bendru sutarimu periodiškai vykdavo gamybiniai pasitarimai dalyvaujant šalių atstovams bei ieškovės subrangovo (projektuotojo) atstovams, kurių metu buvo sprendžiami su Sutarčių vykdymu susiję klausimai, o pasitarimų eiga protokoluojama.

15Nuo rangos sutarčių sudarymo momento, dar techninių darbo projektų rengimo ir derinimo etape ieškovė nesilaikė Rangos sutartimis prisiimtų įsipareigojimų: (i) Projektus parengė atmestinai ir su esminiais trūkumais (2015 m. vasario 19 d. protokolas Nr. 1); Projektus atsakovo peržiūrai ir derinimui pateikė pažeisdamas šalių bendru sutarimu nustatytą terminą (2015 m. kovo 17 d. protokolo Nr. 2 ir 2015 m. kovo 30 d. protokolo Nr. 3 antrosios pastraipos bei 2015 m. balandžio 2 d. protokolo Nr. 4 pirmoji pastraipa); atsakovo nurodytas techninių projektų klaidas ieškovė taisė netinkamai (2015 m. kovo 17 d. protokolo Nr. 2 ir 2015 m. kovo 30 d. protokolo Nr. 3 antrosios pastraipos bei 2015 m. balandžio 2 d. protokolo Nr. 4 pirmoji pastraipa). Projektavimo darbų vykdymo etape, ieškovei vėluojant vykdyti Sutartimis prisiimtus įsipareigojimus, atsakovas išreiškė abejones dėl jos gebėjimo darbus atlikti laiku bei įspėjo apie atsakovo svarstymus nutraukti Rangos sutartis. Ieškovė patikino atsakovo atstovus, jog Rangos darbai bus atlikti laiku (2015 m. kovo 30 d. protokolo Nr. 3 pirmoji pastraipa). Taigi, dar projektavimo darbų vykdymo etape atsakovas informavo ieškovę apie tai, kad Rangos sutartyse įtvirtintų Rangos darbų atlikimo terminų laikymasis yra esminė Rangos sutarčių sąlyga. Būtent tuo tikslu į Sutartis ir buvo inkorporuotas 11.1.3. papunktis, suteikiantis teisę atsakovui dėl Rangos darbų atlikimo terminų nesilaikymo vienašališkai nutraukti Sutartis.

16Ieškovė teikdama pasiūlymą atsakovui, atitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimus, bei sudarydama Sutartis, būdama profesionaliu statybos rangos teisinių santykių dalyviu (rangovu), pasitelkusi dalies Sutartimis prisiimtų prievolių įvykdymui profesionalų subrangovą (projektuotoją) privalėjo žinoti, jog atsakovas privalės organizuoti projektų ekspertizę ir numatyti tokio privalomo atlikti veiksmo atlikimo trukmę. Projektai neatitiko projektų rengimo dokumentų reikalavimų ir kitų statybos teisės aktų reikalavimų, todėl jie galėjo būti tvirtinami tik ištaisius Projektų ekspertizės aktuose nurodytas privalomąsias pastabas ir pakartotinai atlikus Projektų bendrąją ekspertizę. Tai reiškia, kad ieškovė netinkamai perengė Projektus ir todėl buvo papildomai priverstas atlikti jų korekcijas. Būtent ieškovės netinkamas Sutartimis prisiimtos prievolės parengti Projektus vykdymas nulėmė vėlavimą pradėti Rangos darbus statybvietėse.

17Atsakovas, dėl ieškovo vėlavimo ir akivaizdaus negebėjimo laiku atlikti Rangos darbus, galėjo prarasti statybos rangos darbų finansavimą, vykdomą UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“, todėl siekdamas sumažinti galimų nuostolių dydį nusprendė pasinaudoti sutarčių 11.1.3. papunkčiuose numatyta teise nutraukti sutartis. Tokiu veiksmu atsakovas tikėjosi darbų atlikimą perduoti tretiesiems asmenims ir sudaryti ieškovei sąlygas laiku įvykdyti bent vieną sutartį.

18Ieškovė statybvietes galutinai grąžino 2016 m. rugpjūčio 1 dieną. Nutraukus 2016 m. rugpjūčio 26 d. atsakovo Centralizuotos viešųjų pirkimo komisijos posėdžio metu buvo nuspręsta įtraukti ieškovą į nepatikimų tiekėjų sąrašą nuo 2016 m. rugpjūčio 16 d. Vykdant Centralizuotos viešųjų pirkimo komisijos nutarimą atsakovo darbuotojas, įvedė duomenis į CVP IS apie ieškovo įtraukimą į nepatikimų tiekėjų sąrašą nuo 2016 m. rugpjūčio 16 d., kartu klaidingai nurodydamas Nutrauktų sutarčių nutraukimo datą, vietoje 2016 m. liepos 20 d., buvo nurodyta 2016 m. rugpjūčio 1 d.

19Dublike ieškovė papildomai nurodo, kad atsakovas iš anksto deklaravo, kad Sutartys gali būti nutrauktos Sutartyse įtvirtintais vienašalio sutarties nutraukimo pagrindais, kurie Sutartyse nėra įvardinti kaip esminiai. 2016 m. liepos 5 d. atsakovas raštu Nr. 13400-SR-1012 informavo ieškovą, jog vadovaujantis Sutarčių 11.1.3 punktu nutraukia Sutartis prieš terminą. Tad ir šiuo atveju atsakovas dar kartą patvirtino, jog Sutartys yra nutraukimas ne dėl esminio sutarties pažeidimo, o būtent Sutartyse įtvirtintu vienašaliu sutarties nutraukimo pagrindu. Atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai įtraukė ieškovę į nepatikimų tiekėjų sąrašą praleidęs 10 (dešimties) dienų terminą.

20Triplike atsakovas papildomai nurodo, kad 2016 m. gegužės 26 d. raštu Nr. 50000-SR-790 vienašališkai paragino ieškovę iki 2016 m. liepos 30 d. atlikti visus sutartyse numatytus darbus, taip siekdamas išsaugoti sutartis. Raginimas negali būti laikytinas šalių susitarimu dėl naujojo darbų atlikimo termino. Nesutinka su ieškovės teiginiu, jog klaidino viešųjų pirkimų tarnybą, kadangi klaidos, nustatytos informacijoje apie nepatikimą tiekėją, jau ištaisytos.

21Teismo posėdžio metu šalys palaikė savo reikalavimus.

22Ieškinys atmestinas.

23Nustatyta, kad atsakovas vykdė viešą konkursą Bendrabučių renovavimo paslaugoms pirkti. Ieškovui laimėjus konkursą, 2014-11-19 sudarytos penkios rangos sutartys Nr. RANS-50000-2662, RANS-50000-2663, RANS-50000-2664, RANS-50000-2665, RANS-50000-2666 (toliau - Sutartys), kuriose nustatytomis sąlygomis ir tvarka ieškovė įsipareigojo atlikti atsakovo bendrabučių, esančių Didlaukio g. 59, Vilnius ir Saulėtekio al. 4,6,8,12, Vilnius modernizavimo (kartu su projektavimu) rangos darbus, o atsakovas priimti darbų rezultatą bei sumokėti už atliktus darbus. Modernizavimo rangos darbai nebuvo atliekami Sutartyse nustatytais terminais, todėl atsakovas 2016-07-20 vienašališkai nutraukė keturias iš penkių Sutarčių. Po Sutarčių nutraukimo, atsakovas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 181 straipsniu, 2016-08-26 sprendimu ieškovę įtraukė į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.

24Ieškovė teigia, kad atsakovas realizuodamas savo teisę nutraukti vienašališkai Sutartis privalėjo tinkamai pagrįsti Sutarčių nutraukimo aplinkybes ir įvardinti nutraukimo pagrindą. Ieškovės manymu, Sutarties nuraukimas 11.1.3 punkto pagrindu Sutarties šalių nebuvo apibrėžtas kaip pagrindas nutraukti sutartį egzistuojant esminiam Sutarties pažeidimui, todėl atsakovas negalėjo ieškovės įtraukti į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.

25Nagrinėjamu atveju viešojo pirkimo Sutarčių galiojimas yra terminuotas - projektiniai pasiūlymai turėjo būti pateikti per 30 k.d. nuo rangos sutarties įsigaliojimo, techninis darbo (modernizavimo) projektas per 60 k.d. nuo projektinių pasiūlymų patvirtinimo, o statybos darbų trukmė 9 mėnesiai, bet ne ilgiau kaip iki 2015-08-31 (6.1.1 – 6.1.3 p.). Viešųjų pirkimų sutartys sudaromos ir vykdomos pagal sutarties ir kitų pirkimų sąlygų nuostatas, tokios sutarties šalys negali laisvai susitarti dėl viešųjų pirkimų sutarties sąlygų pakeitimo. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 18 straipsnio 8 dalis numato, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

26VPĮ 181 straipsnio 1 dalies 1 punkte yra nustatyta, jog perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 dienų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbia informaciją apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus, kai pirkimo sutartis nutraukta dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015-12-31 įsakymu Nr. 1S-222 patvirtinto Informacijos viešinimo centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje aprašo 36.1 punktas numato, kad perkančioji organizacija Nepatikimų tiekėjų sąrašus skelbia CVP IS ne vėliau kaip per 10 dienų nuo to momento, kai pirkimo sutartis nutraukta dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, jeigu tiekėjas įstatymų nustatyta tvarka nesikreipė į teismą, ginčydamas pirkimo sutarties nutraukimą dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, - nuo Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 5 dalyje nurodyto termino pabaigos.

27Atsakovas 2016-07-05 raštu Nr. 1340-SR-1012 informavo ieškovą, jog Sutartis nutraukė vadovaudamasis 11.1 ir 11.1.3 punktais. 2016-08-26 rašte Nr. (1.4)13300-S-566 atsakovas ieškovui nurodė, kad Sutartys yra nutrauktos dėl esminių priežasčių, o atsakovui nesikreipus į teismą ginčijant pirkimo sutarčių nutraukimą, atsakovas nusprendė ieškovą įtraukti į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.

28Ieškovė nesutinka, kad sutartis buvo nutraukta dėl esminio pažeidimo ir mano, kad atsakovas Sutartis nutraukė ne pagal CK 6.217 straipsnio 2 dalyje numatytus esminio sutarties pažeidimo kriterijus, bet pagal Sutartyse įtvirtintas vienašalio sutarties nutraukimo pagrindais, kurie nelaikytini esminiais.

29CK 6.217 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje nustatytais atvejais. Jeigu šalys susitarė, kad tam tikros sutarties sąlygos pažeidimas yra pagrindas vienašališkai nutraukti sutartį, tai nebūtina, kad jos būtų susitarusios šį pažeidimą vertinti kaip esminį. Sutartyje ir įstatyme išvardytų vienašališko sutarties nutraukimo pagrindų taikymo skirtumas yra tas, kad teismas netikrina, ar sutartyje įtvirtintas sutarties nutraukimo pagrindas savo pobūdžiu atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus. Tačiau sutartyje nurodytas nutraukimo pagrindas yra sutarties sąlyga, todėl teismo vertinamas ir kontroliuojamas sutarties sąlygų teisėtumo ir sąžiningumo aspektais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-306/2012; 2014 sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-114/2014). Sutartys turi būti aiškinamos nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Aiškindamasis rašytine forma sudarytos sutarties turinį, teismas pirmiausia atsižvelgia į rašytinės sutarties tekstą. Jei jis yra aiškus ir neprieštarauja kitoms byloje nustatytoms aplinkybėms, dėl sutarties turinio (šalių teisių ir pareigų) teismas gali spręsti, kad tikroji šalių valia sutampa su rašytiniu sutarties tekstu, ir remtis lingvistiniu sutarties aiškinimu. Tokiu atveju, jei rašytinės sutarties tekstas yra neaiškus arba jis prieštarauja kitoms byloje nustatytoms aplinkybėms, teismas, aiškindamas tikrąjį sutarties turinį, turi nustatyti, ar lingvistinis sutarties turinio aiškinimas neprieštarauja tikrajai sutarties šalių valiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2014; 2015 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298-687/2015; kt.).

30Sutarčių 11.1.3 punktas numato, kad užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti darbų etapą arba galutinai pabaigti darbus arba kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal sutartį. Taigi, priešingai nei nurodo ieškovė, šalys susitarė laikyti esminiu sutarties nutraukimu laiku neužbaigto darbų etapo ar galutinai pabaigti darbus. Bylos duomenis tvirtina ir šalys sutinka, kad keturios iš penių Sutarčių iki Sutarčių galiojimo pabaigos nebuvo įvykdytos. Ieškovės manymu, atsakovas eliminavo bet kokias galimybes toliau vykdyti Sutartis, Sutartis nutraukė anksčiau laiko. Tačiau iš bylos duomenų ir šalių paaiškinimų tokios išvados daryti nėra pagrindo. Vertindamas šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes, matyti, jog tarp šalių vyko nuolatiniai susirašinėjimai, gamybiniai pasitarimai, dalyvaujant šalių atstovams, kurių metu buvo sprendžiami su Sutarčių vykdymu susiję klausimai, kadangi nuo pat Sutarčių sudarymo momento ieškovė nesilaikė Rangos sutartyse prisiimtų įsipareigojimų. Iš gamybinių pasitarimų protokolų matyti, kad ieškovė techninius darbo projektus rengė nesavalaikiai, su trūkumais, ieškovė buvo nuolat raginama nustatytu terminu taisyti, papildyti techninių projektų neatitikimus, atnaujinti laidavimo draudimo galiojimo terminus. Laiku neparengus projektų, atsakovas buvo priverstas nukelti rangos darbus šaltuoju žiemos laikotarpiu, atsakovas nuolat ragino ieškovę padidinti darbininkų skaičių tam, kad darbai būtų atliekami sparčiau ir laiku (projektavimo ir statybos eigos protokolai Nr. 25-37,45-50). Vėluojant atlikti darbus, atsakovas kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą, kuri 2016-01-22 raštu Nr. 4S-193 informavo, jog sutinka, kad būtų pratęsti Sutarčių įvykdymo terminai. Aplinkybė, jog darbų atlikimo terminas yra viena iš esminių Sutarčių sąlygų taip pat patvirtina, ir tai, kad Sutartyse nurodyti darbai yra finansuojami UAB “Viešųjų investicijų plėtros agentūros” suteiktos paskolos lėšomis, kurių panaudojimo terminas yra 2016-07-30 (2015-03-30 gamybinio pasitarimo protokolas Nr. 3, atsakovo 2016-05-26 raštas Nr. 50000-SR-790), o vėlesni darbai nebus finansuojami ir atsakovas juos privalės vykdyti savo lėšomis. Vertinant šalių elgesį po sutarčių sudarymo, teismas konstatuoja, kad nors Sutarčių 11 straipsnyje šalys nenurodė, kurie Sutarčių pažeidimai laikytini esminiais, tačiau iš Sutarčių vykdymo terminų priklausančio finansavimo rangos darbams atlikti, Sutarčių vykdymo pratęsimo specifinės procedūros, atsakovo nuolatinio raginimo darbus užbaigti Sutartyse nustatytais terminais, matyti, jog Sutartyse nurodytų darbų atlikimo termino laikymasis yra viena iš esminių sutarčių sąlygų, kurią ieškovė pažeidė.

31Be to teismas sutinka su atsakovu, jog VPĮ 181 straipsnio 1 dalies 18 punkte nėra įtvirtinto ribojimo, jog esminis pirkimo sutarties pažeidimas turi būti suprantamas tik pagal CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad nuolatinis darbų įvykdymo terminų praleidimas yra esminis Sutarčių pažeidimas, kuris ginčo atveju sudarė pagrindą perkančiajai organizacijai vienašališkai nutraukti Sutartis ir atitinkamai atsakovas teisėtai bei pagrįstai paskelbė informaciją apie ieškovės įtraukimą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.

32Ieškovė taip pat nurodo, kad atsakovas ieškovę į Nepatikimų tiekėjų sąrašą įtraukė praleidęs dešimties dienų terminą numatytą VPĮ 181 straipsnio 1 dalyje, kuris skaičiuotinas nuo VPĮ 94 straipsnio 5 dalyje nurodyto termino pabaigos, jeigu tiekėjas nesikreipė į teismą ginčydamas sutarties nutraukimą dėl esminio sutarties pažeidimo (VPĮ 181 str. 2 d. 1 p.). Sistemiškai vertinant VPĮ 181 straipsnio 1 dalies ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015-12-31 įsakymu Nr. 1S-222 patvirtinto Informacijos viešinimo centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje aprašo 37 punkto nuostatas dešimties dienų terminą paskelbti apie pirkimo sutartis neįvykdžiusius ar netinkamai įvykdžiusius tiekėjus praleidimas neužkerta kelio perkančiajai organizacijai praleidus šį terminą vis vien paskelbti apie pirkimo sutartis netinkamai įvykdžiusius tiekėjus. Sutiktina su atsakovu, jog šis terminas nustatytas su tikslu užtikrinti, kad viešuosiuose pirkimuose dalyvautų tik tinkamai sutartis vykdantys tiekėjai. Be to su ieškovo praleisto termino pasekmių aiškinimu nesutinka ir pati Viešųjų pirkimų tarnyba, savo 2016-11-07 išvadoje Nr. 4S-3608 nurodanti, kad ši VPĮ 181 straipsnyje numatyta pareiga praleidus terminą išlieka ir veiksmai vis tiek turi būti atlikti. Taigi, priešingai nei nurodo ieškovė, VPĮ 181 straipsnio 1 dalyje nurodytas terminas nelaikytinas naikinamuoju ir šio termino praleidimas sukuria prielaidas kaltam asmeniui taikyti administracinę atsakomybę už viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimą.

33Teismas atmeta ieškovės argumentus dėl atsakovo sąmoningo neteisingos informacijos išviešinimo, kadangi, kaip minėta, Sutartyse numatyti darbų atlikimo terminų pažeidimas laikytinas esminiu, o dešimties dienų terminas per kurį tiekėjas gali būti traukiamas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą nėra naikinamasis. Be to apie R. L. neteisėtus veiksmus ieškovė nepateikė jokių šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų (CPK 178 str.).

34Atsakovas prašo skirti ieškovui 289 Eur baudą už teismo nutartimi įpareigotų pateikti rašytinių įrodymų nepateikimą teismo nustatytu terminu. CPK 95 straipsnyje reglamentuojamos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmės. Pagal šio straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Nustatęs piktnaudžiavimo proceso teisėmis atvejus, teismas taip pat gali skirti baudą (CPK 95 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad pagal CPK 95 straipsnį turi būti vertinamas tik šalies procesinis elgesys, bet ne jos nuomonė dėl pareikšto reikalavimo bei veiksmai, dėl kurių kilo ginčas dėl materialinės teisės taikymo ar bylos faktinių aplinkybių vertinimo. Nagrinėjamu atveju nors ieškovė ir neįvykdė 2016-10-26 nustatyto įpareigojimo pateikti reikalingus dokumentus, tačiau aktyviai dalyvavo procese, teikė argumentuotus rašytinius paaiškinimus dėl įpareigojimo pateikti statybos darbų žurnalus, kuriuose nurodė, jog minimus dokumentus perėmė atsakovas bei pateikė tai patvirtinančius įrodymus, todėl nėra pagrindo daryti išvados, jog ieškovui neįvykdžius teismo įpareigojimo atsakovui buvo sukelti papildomi neigiami padariniai, buvo vilkinamas teismo procesas ar kitaip trukdoma koncentruotai ir ekonomiškai išnagrinėti bylą, todėl ieškovo prašymas dėl baudos skyrimo netenkintinas.

35Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas daro išvadą, kad atsakovas įraukdamas ieškovę į Nepatikimų tiekėjų sąrašą VPĮ 181 straipsnio nuostatų nepažeidė, todėl ieškovės ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 str., 185 str.).

36Pagal CPK 93 straipsnį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atmetus ieškovės ieškinį atsakovui priteistinos išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Atsakovas pateikė įrodymus, jog patyrė 1 391,50 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, taip pat į teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose nurodytus užmokesčio dydžius (7 p., 8.2 p., 8.3 p.), atsakovo bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir teisėtos, todėl priteistinos iš ieškovės (CPK 98 str.).

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais, teismas

Nutarė

38atmesti ieškovės Jokūbausko įmonės „Jonas“ ieškinį atsakovui VšĮ Vilniaus universitetas dėl perkančiosios organizacijos VšĮ Vilniaus universitetas sprendimo įtraukti ieškovę į nepatikimų tiekėjų sąrašą pripažinimo neteisėtu.

39Priteisti iš ieškovės Jokūbausko įmonės „JONAS“ (kodas 120545468) 1 391,50 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovo VšĮ „Vilniaus universitetas“ (kodas 211950810) naudai.

40Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas... 2. dalyvaujant Gražinai Bitvinskienei... 3. ieškovės atstovui adv. E. L.,... 4. atsakovo atstovui adv. A. J., E. R.,... 5. teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės Jokūbausko... 6. Ieškovė Jokūbausko įmonė „Jonas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir... 7. Nurodo, jog laimėjo atsakovo paskelbtą viešą konkursą (pirkimo Nr. 154238)... 8. Pagal Sutartis statybos darbai buvo apibrėžti kaip projektinės... 9. 2015 m. rugpjūčio 31 d. suėjus Sutartyse nustatytam darbų atlikimo terminui... 10. 2015 m. gruodžio 29 d. (praėjus daugiau nei mėnesiui nuo darbų sustabdymo... 11. Nepriklausomai nuo to, jog atsakovas ne kartą buvo nurodęs, kad statybos... 12. Ieškovė 2016 m. liepos 15 d. pateikė paklausimą dėl Sutarčių nutraukimo... 13. Ieškovė mano, jog atsakovas Sutartis nutraukė ne dėl esminio jų... 14. Atsakovas VšĮ Vilniaus universitetas prašo ieškinį atmesti kaip... 15. Nuo rangos sutarčių sudarymo momento, dar techninių darbo projektų rengimo... 16. Ieškovė teikdama pasiūlymą atsakovui, atitinkantį pirkimo dokumentų... 17. Atsakovas, dėl ieškovo vėlavimo ir akivaizdaus negebėjimo laiku atlikti... 18. Ieškovė statybvietes galutinai grąžino 2016 m. rugpjūčio 1 dieną.... 19. Dublike ieškovė papildomai nurodo, kad atsakovas iš anksto deklaravo, kad... 20. Triplike atsakovas papildomai nurodo, kad 2016 m. gegužės 26 d. raštu Nr.... 21. Teismo posėdžio metu šalys palaikė savo reikalavimus.... 22. Ieškinys atmestinas.... 23. Nustatyta, kad atsakovas vykdė viešą konkursą Bendrabučių renovavimo... 24. Ieškovė teigia, kad atsakovas realizuodamas savo teisę nutraukti... 25. Nagrinėjamu atveju viešojo pirkimo Sutarčių galiojimas yra terminuotas -... 26. VPĮ 181 straipsnio 1 dalies 1 punkte yra nustatyta, jog perkančioji... 27. Atsakovas 2016-07-05 raštu Nr. 1340-SR-1012 informavo ieškovą, jog Sutartis... 28. Ieškovė nesutinka, kad sutartis buvo nutraukta dėl esminio pažeidimo ir... 29. CK 6.217 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad vienašališkai sutartis gali būti... 30. Sutarčių 11.1.3 punktas numato, kad užsakovas turi teisę vienašališkai... 31. Be to teismas sutinka su atsakovu, jog VPĮ 181 straipsnio 1 dalies 18 punkte... 32. Ieškovė taip pat nurodo, kad atsakovas ieškovę į Nepatikimų tiekėjų... 33. Teismas atmeta ieškovės argumentus dėl atsakovo sąmoningo neteisingos... 34. Atsakovas prašo skirti ieškovui 289 Eur baudą už teismo nutartimi... 35. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas daro išvadą, kad atsakovas... 36. Pagal CPK 93 straipsnį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259... 38. atmesti ieškovės Jokūbausko įmonės „Jonas“ ieškinį atsakovui VšĮ... 39. Priteisti iš ieškovės Jokūbausko įmonės „JONAS“ (kodas 120545468) 1... 40. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...