Byla 2SA-15-611/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės Almos Urbanavičienės,

3kolegijos teisėjų (pranešėjo) Andžej Maciejevski ir Romualdos Janovičienės,

4teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos L. L. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos L. L. skundą dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Irena Beliačic, Lietuvos Respublikos darbo inspekcija.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Pareiškėja kreipėsi su skundu, prašydama pripažinti antstolės Irenos Beliačic veiksmus – sąskaitų areštą - neteisėtu, grąžinti išskaičiuotas sumas į pareiškėjos sąskaitą ir atlyginti patirtą moralinę 5 000 Lt ir materialinę žalą – 1435,57 Lt. Pareiškėja nurodė, kad 2009-04-01 gavo antstolės Irenos Beliačic patvarkymą areštuoti lėšas, kuriame nurodoma, kad antstolė vykdo LR Valstybinės darbo inspekcijos išduotą nutarimą Nr. ATPN 1849. Pažymėjo, jog darbo inspektorės nutarimas yra apskųstas. Vilniaus apygardos teismo teisėjo nutartimi yra sustabdyta administracinio teisės pažeidimo byla Nr. II-203-437/2009 iki įsiteisės Vilniaus m. 3 apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1056-78/2009. Tačiau pareiškėjos sąskaitos banke buvo areštuotos iki jai gaunant antstolės patvarkymą. Iki tol apie skolos išieškojimą pareiškėja nebuvo informuota. Tai, kad užblokuota banko sąskaita, ji pastebėjo tik šių metų balandžio 1 d. Pervedus darbo užmokestį, iš banko sąskaitos buvo išskaičiuota 1435,57 Lt. Šių metų balandžio mėnesį darbo užmokesčio biudžetinių įstaigų buhalterija pagal gautą vykdomąjį raštą antrą kartą išskaičiavo tą pačią sumą. Taigi, iš viso iš pareiškėjos banko sąskaitos buvo išskaičiuota 2817,14 Lt. 2009-05-11 antstolė I.Beliačic grąžino 1435,57 Lt sumą. Vienintelės pareiškėjos pajamos yra darbo užmokestis, kuris du mėnesius iš eilės buvo nuskaičiuotas iš jos sąskaitos. Pareiškėja abejoja antstolės išieškomos sumos ir atliktų veiksmų teisėtumu, taip pat LR Valstybinės darbo inspekcijos reikalavimais be teismo sprendimo išieškoti baudą.

7Suinteresuotas asmuo antstolė Irena Beliačic pateikė atsiliepimą į skundą ir atsiuntė vykdomąją bylą Nr. 655/09. Antstolė nesutiko su pareiškėjos skundu ir nurodė, kad 2009-02-10 LR Valstybinė darbo inspekcija pateikė antstolių kontorai vykdymui nutarimą Nr. ATPN 1849 dėl baudos išieškojimo. Antstolė jokio siūlymo pareiškėjai neprivalėjo siųsti, todėl buvo pradėtos LR CPK 624 str. 2 d. nurodytos priverstinio vykdymo priemonės. Pareiškėjai gavus patvarkymą dėl lėšų arešto ir nesutinkant su išieškomos skolos ir vykdymo išlaidų dydžiais, ji nepateikė raštu per 5 dienas motyvuotų prieštaravimų. 2009-04-07 skolininkė antstolei pateikė prieštaravimą dėl priverstinio vykdymo, savo prieštaravimą grįsdama 2009-04-02 Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi, kuria administracinio teisės pažeidimo byla Nr. II-203-437/2009 sustabdyta iki įsiteisės Vilniaus m. 3 apylinkės teismo sprendimas. Pareiškėjos sąskaitos areštuotos 2009-03-27, t.y. iki Vilniaus apygardos administraciniam teismui sustabdant administracinio pažeidimo bylą. Antstolė iki tol nežinojo ir negalėjo žinoti, kad pareiškėja yra apskundusi LR Valstybinės darbo inspekcijos paskirtą baudą. Jei į pareiškėjos sąskaitą yra pervedamos sumos, iš kurių pagal LR CPK 739 str., išieškoti yra negalima, tai pareiškėja turėtų apie tai nedelsiant informuoti antstolę. Antstolė nežinojo, kad pareiškėja apskundė jai paskirtą baudą, pati pareiškėja buvo prašiusi antstolės baudos mokėjimą išdėstyti po 250 Lt keturiems mėnesiams, kas liudija, antstolės teigimu, skolininkės sutikimą su jai paskirta bauda.

8Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi pareiškėjos skundą dėl antstolės veiksmų atmetė. Teismas nustatė, kad 2009-02-10 antstolė priėmė vykdymui išieškotojo LR Valstybinės darbo inspekcijos 2008-09-26 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATPN 1849 dėl 1000 Lt baudos skyrimo pareiškėjai, kartu antstolei persiųstas ir pareiškėjos prašymas išdėstyti baudos mokėjimą (vykd. b.l. 1-2, 5). LR Administracinio teisės pažeidimų kodekso 295 str. numato, kad skundo nustatytu laiku padavimas sustabdo nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymą iki skundo išnagrinėjimo. Tačiau pareiškėjos atveju, apie praleisto termino skundui paduoti atnaujinimą ir sustabdytą bylą antstolė sužinojo tik pačiai pareiškėjai informavus antstolę. Antstolė, sužinojusi apie Vilniaus apygardos administracinio teismo priimtą nutartį, kuria sustabdytas baudos išieškojimas, pati panaikino lėšų areštą ir pervedimą į depozitinę antstolės sąskaitą bei nutraukė išieškojimą. 2009-04-02 Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi administracinio teisės pažeidimo byla Nr.II-203-437/2009 sustabdyta iki įsiteisės Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr.2-1056-78/2009 (vykd.b.l. 36-37). Apie šią nutartį antstolė buvo informuota jau po to, kai 2009-03-27 buvo priėmusi patvarkymą areštuoti pareiškėjos lėšas. Teismas, remdamasis išdėstytu nurodo, jog naikinti 2009-03-27 antstolės patvarkymą dėl lėšų arešto nėra pagrindo, kadangi antstolė pati savo patvarkymu 2009-04-30 šį areštą yra panaikinusi. Pareiškėja jokių įrodymų apie jai padarytą turtinę ar neturtinę žalą byloje nepateikė.

9Pareiškėja atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutartį panaikinti ir perduoti skundą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo žodinio proceso tvarka. Nurodė, jog teismas nepasisakė dėl 1435,57 Lt grąžintinos sumos. Pažymėjo, jog teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad antstolė gavusi vykdyti nutarimą privalėjo patikrinti ar minėtas nutarimas buvo siųstas į darbovietę, tam kad galėtų jį įvykdyti savanoriškai. Pabrėžė, jog LR valstybinė darbo inspekcija, žinodama, jog pareiškėja apskundė nutarimą, vis tiek pateikė vykdomąjį dokumentą antstolei. Pažymėjo, jog antstolė, priimdama patvarkymą turėjo pasirašyti savo vardu, bet pasirašė antstolio padėjėjas, tuo buvo pažeistas LR CPK 733 str. Teismas privalėjo išreikalauti iš LR valstybinės darbo inspekcijos atsiliepimą į skundą, o jo negavęs paskirti bylą žodinio, o ne rašytinio proceso tvarka.

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

11Pagal LR CPK 320 str., 338 str. apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų.

12Vykdymo procesui galioja teisėtumo principas. Tai reiškia, kad antstolis privalo veikti teisėtai, neviršyti jam teisės aktų numatytų įgaliojimų. Antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 str. 2 d.). Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (LR CPK 634 straipsnio 2 dalis).

13Pagal LR CPK 584 str. 2 d. 1 p. institucijų ir pareigūnų nutarimai administracinių teisės pažeidimų byloje vykdomi pagal LR CPK VI dalies, reglamentuojančios vykdymo procesą, numatytas taisykles. LR valstybinės darbo inspekcijos 2008-09-26 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje apeliantė L. L. buvo nubausta 1000 Lt administracine bauda (vykd.b.l.2). Kadangi apeliantė per įstatymo nustatytą 40 dienų terminą paskirtos baudos nesumokėjo, todėl minėtas nutarimas 2009-02-10 buvo pateiktas vykdyti antstolei I.Beliačic. Pažymėtina, kad nutarimas apeliantei buvo įteiktas 2008-09-26, tačiau įstatymo nustatytu terminu ji neapskundė minėto nutarimo, baudos taip pat nesumokėjo. Kadangi administracinei baudai sumokėti 40 dienų terminas buvo nustatytas pačiame nutarime skirti baudą, todėl pagal LR CPK 661 str. 1d. raginimas apeliantei dėl baudos sumokėjimo pagrįstai nebuvo siunčiamas. Todėl teisėjų kolegija atmeta apeliantės argumentą, kad jai turėjo būti išsiųstas raginimas. Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad antstolė pagal LR CPK 652 str., prieš priimdama vykdyti minėtą nutarimą, turėjo patikrinti, ar nutarimas buvo siųstas į jos darbovietę. Teisėjų kolegija dėl šio atskirojo skundo argumento nepasisako, kadangi tokio argumento apeliantė nekėlė pirmosios instancijos teisme, o atskirasis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme (LR CPK 306 str. 2 d., 338 str.). Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantės minima LR CPK 652 str. norma nutarimo pateikimo antstolei priverstinai vykdyti metu nebegaliojo, t.y. įstatymas nebenumatė antstoliui pareigos patikrinti, ar nutarimas buvo pateiktas vykdyti apeliantės darbovietei.

14Antstolė 2009-03-27 patvarkymu, vykdydama LR Valstybinės darbo inspekcijos 2008-09-26 nutarimą dėl 1000 Lt skolos išieškojimo bei 435,57 vykdymo išlaidų, areštavo apeliantei priklausančias lėšas 1435,57 Lt sumai. Antstolė iš tikrųjų, kaip nurodo apeliantė, buvo areštavusi 2871,14 Lt sumą, tačiau 2009-04-30 patvarkymu grąžino apeliantei 1435,57 Lt sumą, o likusią 1435,57 Lt sumą paliko depozitinėje sąskaitoje. Pagal LR CPK 675 str. antstolis vykdomojoje byloje turi teisę areštuoti skolininko turtą, tačiau negali areštuoti daugiau nei reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Todėl antstolės I.Beliačic veiksmai, areštuojant apeliantės turtą 1435,57 Lt sumai, yra pagrįsti. Be to, antstolė pagrįstai areštavo lėšas iki bus išspręstos kitos su administracinės nuobaudos paskyrimu susijusios bylos. Apeliantės turtas buvo areštuotas, o areštuotos lėšos saugomos antstolės depozitinėje sąskaitoje, tačiau tai nereiškia nutarimo administracinėje byloje įvykdymo. Tačiau kadangi vykdymo išlaidos nėra priteistos teismo nutartimi (LR CPK 611 str.), todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad antstolė neteisėtai 435,57 Lt sumą laiko savo depozitinėje sąskaitoje. Įstatymas, kaip minėta, suteikia teisę antstolei areštuoti skolininko turtą išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidų sumai, tačiau savo depozitinėje sąskaitoje antstolė negali laikyti vykdymo išlaidų dydžio areštuotos sumos. Todėl pirmosios instancijos teismas iš dalies nepagrįstai atmetė apeliantės reikalavimą grąžinti jai areštuotas lėšas. Vykdymo išlaidų dalyje areštuota suma turi būti grąžinta pareiškėjai į sąskaitą, paliekant šiai sumą areštą pareiškėjois sąskaitoje. Todėl šioje dalyje pirmosios instancijos teismo nutartis keistina, įpareigojant antstolę grąžinti apeliantei į sąskaitą banke 435,57 Lt sumą, paliekant antstolės uždėtą areštą šiai sumai.

15Bylos duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos administracinio teismas 2008-12-29 nutartimi atnaujino apeliantei terminą skundui dėl LR Valstybinės darbo inspekcijos 2008-09-26 nutarimo paduoti, o 2009-04-02 nutartimi priėmė sustabdė administracinio teisės pažeidimo bylą Nr.II-203-437/2009 iki įsiteisės Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr.2-1056-78/2009 (vykd.b.l.36-37). Tačiau pagal bylos duomenis, antstolei priimant priverstiniam vykdymui minėtą nutarimą, jai nebuvo žinoma, kad apeliantei yra atnaujintas terminas šiam nutarimui apskųsti.

16Teisėjų kolegija pažymi, jog LR Administracinio teisės pažeidimų kodekso 295 str. yra įtvirtinta nuostata, kad skundo nustatytu laiku padavimas sustabdo nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymą iki skundo išnagrinėjimo. Todėl antstolė areštuotos sumos nepervedė išieškotojui, bet dėl aukščiau nurodytų motyvų ji turėjo teisę ir teisėtai areštavo apeliantės turtą – pinigines lėšas. Atmestinas apeliantės argumentas, jog LR valstybinė darbo inspekcija, žinodama, kad pareiškėja apskundė nutarimą vis tiek pateikė vykdomąjį dokumentą antstolei, kadangi nagrinėjamos bylos dalykas yra antstolės veiksmai, o minėtu teiginiu apeliantė bando pakeisti nagrinėjamos bylos dalyką. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad apeliantė elgėsi nesąžiningai bei pažeidė šalių kooperacijos principą, neinformuodama suinteresuotų asmenų apie tai, kad buvo paduotas prašymas terminui atnaujinti. Apeliantė neteisingai interpretuoja antstolės veiksmus, nurodydama, jog antstolė pažeidė LR CPK 733 str. 6 d. įtvirtintą norma, jog patvarkymą pasirašo antstolė, o ne jos padėjėja. Teisėjų kolegija nurodo, jog LR Antstolių įstatymo 30 str. 1 d. norma suteikia antstolio padėjėjui teisę antstolio vardu atlikti procesinius veiksmus vykdomojoje byloje. Todėl teisėjų kolegija atmeta apeliantės argumentą, kad patvarkymą dėl lėšų arešto privalėjo pasirašyti tik antstolė ir dėl to, kad patvarkymą pasirašė antstolės padėjėja, jis yra neteisėtas.

17Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliantės skundo dėl antstolės veiksmų argumentus, atskirojo skundo argumentus, bylos duomenis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi, atmesdamas apeliantės L. L. skundą, pasisakė dėl visų jos skundo argumentų. Apeliantė, atskirajame skunde teigdama, kad teismas neišnagrinėjo visų bylos aplinkybių, nenurodė, kokių konkrečių aplinkybių neišnagrinėjo, o teisėjų kolegija tokių nenustatė.

18Pareiškėjos (apeliantės) reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo negali būti sprendžiamas ir tenkinamas byloje, išnagrinėtoje ypatingos teisenos tvarka, pagal skundą dėl antstolės veiksmų teisėtumo. Tokioje byloje teismas tik gali pasisakyti dėl antstolės veiksmų teisėtumo. O reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo turi būti reiškiamas ginčo teisenos tvarka, pareiškiant ieškinį antstolei. Tačiau tai galėtų būti daroma, jeigu teismo tvarka būtų konstatuota, kad antstolė atliko neteisėtus veiksmus ir tokiais veiksmais padarė žalą apeliantei.

19Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės teiginiais, jog pirmos instancijos teismas negavęs iš LR valstybinės darbo inspekcijos atsiliepimo į skundą, turėjo paskirti bylą nagrinėti žodinio, o ne rašytinio proceso tvarka. Ypatingosios teisenos bylos nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai LR CPK V dalyje nurodoma kitaip arba kai bylą nagrinėjantis teismas nusprendžia konkrečią bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka (LR CPK 442 str. 6 p., 443 str. 5 d.). Taigi, įstatymas numato teismui diskrecijos teisę nuspręsti, kokia tvarka – rašytinio ar žodinio proceso – nagrinėti ypatingos teisenos bylą. Jeigu teismui pakanka byloje esančių duomenų, teismui nebūtina išklausyti šalis, tokiu atveju byla gali būti nagrinėjama rašytinio proceso tvarka. Nagrinėjamu atveju teismas, nusprendęs naginėti bylą rašytinio proceso tvarka, LR CPK reikalavimų nepažeidė.

20Pagal LR CPK tik atsakovas privalo pateikti atsiliepimą į ieškinį, o ypatingos teisenos byloje suinteresuoti asmenys turi teisę, bet ne pareigą pateikti atsiliepimą į skundą ar pareiškimą. Todėl teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą apeliantės argumentą, kad teismas, negavęs išieškotojo atsiliepimo, privalėjo skirti bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka.

21Aapeliacinės instancijos teismas gali bylą grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui tik griežtai įstatymo numatytais pagrindais (LR CPK 327 str. 338 str.). Tokių pagrindų apeliantė nenurodė ir nepagrindė, o teisėjų kolegija nenustatė.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau minėtais motyvais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, išskyrus dalyje dėl vykdymo išlaidų galimumo laikyti antstolės depozitinėje sąskaitoje, teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, pasisakė dėl visų pareiškėjos skundo argumentų, ištyrė visas bylos aplinkybes. Dėl vykdymo išlaidoms prilygstančios sumos arešto ir laikymo antstolės depozitinėje sąskaitoje teisėjų kolegija jau aukščiau pasisakė. Dėl nurodytų priežasčių pirmosios instancijos teismo nutartis keistina, įpareigojant antstolę grąžinti 435,57 Lt sumą į pareiškėjos sąskaitą banke, tačiau paliekant areštą šiai sumai, o likusioje dalyje teismo nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 4 p.).

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 4 p., 338-339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

24Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutartį pakeisti. Įpareigoti antstolę Ireną Beliačic grąžinti į pareiškėjos L. L. a.k(duomenys neskelbtini) sąskaitą banke 435,57 Lt pinigų sumą, šiai sumai paliekant antstolės Irenos Beliačic uždėtą areštą pareiškėjos banko sąskaitoje.

25Likusioje dalyje Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininkės Almos Urbanavičienės,... 3. kolegijos teisėjų (pranešėjo) Andžej Maciejevski ir Romualdos... 4. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Pareiškėja kreipėsi su skundu, prašydama pripažinti antstolės Irenos... 7. Suinteresuotas asmuo antstolė Irena Beliačic pateikė atsiliepimą į skundą... 8. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi... 9. Pareiškėja atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009... 10. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 11. Pagal LR CPK 320 str., 338 str. apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas... 12. Vykdymo procesui galioja teisėtumo principas. Tai reiškia, kad antstolis... 13. Pagal LR CPK 584 str. 2 d. 1 p. institucijų ir pareigūnų nutarimai... 14. Antstolė 2009-03-27 patvarkymu, vykdydama LR Valstybinės darbo inspekcijos... 15. Bylos duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos administracinio teismas... 16. Teisėjų kolegija pažymi, jog LR Administracinio teisės pažeidimų kodekso... 17. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliantės skundo dėl antstolės veiksmų... 18. Pareiškėjos (apeliantės) reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo... 19. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės teiginiais, jog pirmos instancijos... 20. Pagal LR CPK tik atsakovas privalo pateikti atsiliepimą į ieškinį, o... 21. Aapeliacinės instancijos teismas gali bylą grąžinti iš naujo nagrinėti... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau minėtais motyvais, konstatuoja,... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str.... 24. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutartį... 25. Likusioje dalyje Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 26 d....