Byla A-442-1363-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko, Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei Julijai Ožereljevai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus teritorinės muitinės skundą atsakovui Muitinės darbuotojų profesinei sąjungai, dalyvaujant trečiajam suinteresuotajam asmeniui N. Ž., dėl atsisakymo duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2007 m. birželio 5 d. sprendimo Nr.1P-144 dalį, kuria atsisakyta duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnei N. Ž..

5Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas atsisakymą duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą motyvavo tarnybinės nuobaudos skyrimo aplinkybių neteisėtumu ir neobjektyvumu, parenkant nuobaudos rūšį. Tačiau profesinės sąjungos renkamasis organas, spręsdamas, ar duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą muitinės pareigūnui - profesinės sąjungos nariui, išrinktam į darbuotojų atstovaujamuosius organus, negali vertinti pareigūnui inkriminuojamos veikos pagrįstumo ir kitų teisėtumo klausimų. Profesinė sąjunga tarnybinės nuobaudos skyrimo klausimą privalo nagrinėti tik tuo aspektu, ar tarnybinė nuobauda nėra skiriama pareigūnui dėl jo narystės ir veiklos profesinėje sąjungoje. Pareiškėjas nurodė, kad N. Ž. tarnybinę nuobaudą numatoma skirti, nustačius jos pareigybės aprašyme nurodytų pareigų pažeidimus, ir ši nuobauda nėra susijusi su jos dalyvavimu Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos veikloje.

6Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko.

7Atsakovas nurodė, kad jis atsisakė duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą, vadovaudamasis Vilniaus teritorinėje muitinėje 2005 m. birželio 30 d. pasirašytos kolektyvinės sutarties 35 punktu, kuris nustato, kad, prieš skiriant tarnybinę nuobaudą darbuotojui, išrinktam į darbuotojų atstovaujamuosius organus, reikalingas išankstinis profesinės sąjungos sutikimas dėl darbuotojui inkriminuojamos veikos pagrįstumo, pažeidimo fakto nustatymo ir kitų tarnybinės nuobaudos skyrimo aplinkybių teisėtumo bei objektyvumo, parenkant nuobaudos rūšį.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 22 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino ir panaikino Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2007 m. birželio 5 d. sprendimo Nr.1P-144 dalį, kuria atsisakyta duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnei N. Ž..

10Teismas nurodė, kad Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta, kad, darbuotojui, įmonėje veikiančios profesinės sąjungos renkamojo organo nariui, skiriant drausmines nuobaudas, išskyrus drausminę nuobaudą - atleidimą iš darbo, reikalingas išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju atsakovas, spręsdamas, ar duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą, privalėjo tokios nuobaudos skyrimo pagrįstumą tikrinti tik tuo aspektu, ar tarnybinė nuobauda nėra skiriama dėl pareigūnės narystės profesinėje sąjungoje. Tačiau, kaip matyti iš ginčijamo atsisakymo skirti tarnybinę nuobaudą turinio, atsakovas savo nesutikimą skirti tarnybinę nuobaudą grindė ne pareigūnės naryste profesinėje sąjungoje, o vertino tarnybinio pažeidimo aplinkybes. Teismas nurodė, kad Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 16 straipsnio 3 dalimi muitinės pareigūnų profesinėms sąjungoms suteikta teisė pasirašyti kolektyvines sutartis Darbo kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis, kiek tai neprieštarauja šiam Statutui ir kitiems muitinės pareigūnų teisinį statusą nustatantiems teisės aktams. Vilniaus teritorinėje muitinėje sudarytos kolektyvinės sutarties 35 punktas, kuriuo remiasi atsakovas, nustato, kad, prieš skiriant tarnybinę (drausminę) nuobaudą, darbuotojui, išrinktam į darbuotojų atstovaujamuosius organus, reikalingas išankstinis profesinės sąjungos sutikimas dėl darbuotojui inkriminuojamos veikos pagrįstumo, pažeidimo fakto nustatymo ir kitų tarnybinės nuobaudos skyrimo aplinkybių teisėtumo bei objektyvumo, parenkant nuobaudos rūšį. Tai reiškia, kad šia kolektyvinės sutarties nuostata atsakovui yra suteikiama teisė atlikti skiriamos nuobaudos faktinį ir teisinį vertinimą bei spręsti, ar skiriama nuobauda yra teisėta bei pagrįsta. Tokia kolektyvinės sutarties nuostata prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 9 d. nutartis byloje Nr.A(8)-265/2007). Teismas nurodė, kad dėl to, jog atsakovas ginčijamą atsisakymą skirti tarnybinę nuobaudą grindė ne pareigūnės naryste profesinėje sąjungoje, o vertino tarnybinio pažeidimo aplinkybes, ginčijamas atsisakymas laikytinas neteisėtu ir turi būti panaikintas.

11III.

12Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundą atmesti.

13Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Atsakovas nurodo, kad Profesinių sąjungų įstatyme nėra nustatyta, jog krašto apsaugos, policijos, valstybės saugumo ir kitose organizacijose profesinių sąjungų teisės turi būti siauresnės. Kadangi nei Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas, nei kiti muitinės pareigūnų statusą reglamentuojantys teisės aktai nenumato garantijų muitinės pareigūnams - profesinių sąjungų nariams, todėl šiuo atveju, sprendžiant ginčą, taikytinas Profesinių sąjungų įstatymas. Atsakovas nurodo, kad Profesinių sąjungų įstatymo

1421 straipsnyje yra nustatytos profesinių sąjungų narių darbo teisių garantijos, iš kurių viena numato, kad, profesinės sąjungos renkamojo organo nariams skiriant drausmines nuobaudas, reikalingas išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas. Tačiau garantijų sąrašas nėra baigtinis, nes šio straipsnio 5 dalyje numatyta, jog kitos garantijos darbuotojams, išrinktiems į renkamuosius profesinės sąjungos organus, gali būti nustatytos kolektyvinėse ir kitose sutartyse. Nagrinėjamu atveju Vilniaus teritorinėje muitinėje sudarytos kolektyvinės sutarties 35 punkte būtent ir yra numatyta papildoma garantija, kuria vadovaudamasis atsakovas ir atsisakė duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą profesinės sąjungos renkamojo organo narei. Minėtos kolektyvinės sutarties 35 punkto nuostatos nepablogina muitinės pareigūnų padėties ir neprieštarauja galiojantiems teisės aktams, todėl jos turėtų būti taikomos šioje byloje. Tai, jog minėtos kolektyvinės sutarties 35 punktas neprieštarauja Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutui bei kitiems valstybės tarnybą reglamentuojantiems teisės aktams, buvo konstatavęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. lapkričio 15 d. nutartyje administracinėje byloje Nr.A(15)-1842/2006.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjas prašo apeliacinį skundą atmesti.

16Pareiškėjas nurodo, kad nei narystė profesinėje sąjungoje, nei Vilniaus teritorinėje muitinėje pasirašyta kolektyvinė sutartis nesukuria ir negali sukurti muitinės pareigūnui išskirtinės padėties prieš įstatymą ar kitus pareigūnus, kurie nėra profesinės sąjungos nariai. Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje numatyto būtinumo gauti profesinės sąjungos sutikimą, prieš skiriant tarnybinę nuobaudą asmeniui - profesinės sąjungos renkamojo organo nariui, esmę ir ribas išaiškino Konstitucinis Teismas, 1999 m. sausio 14 d. nutarime nurodęs, kad išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas reikalingas, tik siekiant apsaugoti profesinių sąjungų renkamų organų narius nuo galimo darbdavių diskriminavimo dėl jų veiklos profesinės sąjungos renkamuose organuose. Tokią poziciją yra išreiškęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėse bylose Nr.A(8)-265/2007, A(8)-673/2007, A(5)-791/2007, kuriose taip pat buvo konstatuota, jog Vilniaus teritorinėje muitinėje sudarytos kolektyvinės sutarties 35 punktas, kuriuo remiasi atsakovas, prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms. Pareiškėjas nurodo, kad atsakovo nurodytos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylos nagrinėjimo dalykas netapatus šios bylos nagrinėjimo dalykui. Atsakovo nurodytoje byloje buvo sprendžiamas klausimas, ar yra reikalingas profesinės sąjungos sutikimas skirti tarnybinę nuobaudą profesinės sąjungos renkamojo organo nariui, tačiau nenagrinėtas klausimas dėl tokio sutikimo ar nesutikimo ribų.

17Apeliacinės instancijos teismo posėdyje pareiškėjo atstovė prašė apeliacinį skundą atmesti.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Apeliacinis skundas atmestinas.

21Nagrinėjamu atveju atsakovas nedavė sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą muitinės pareigūnei, išrinktai į profesinės sąjungos atstovaujamąjį organą, įvertinęs numatomos pareigūnei skirti tarnybinės nuobaudos teisėtumą bei pagrįstumą ir remdamasis Vilniaus teritorinėje muitinėje sudarytos kolektyvinės sutarties 35 punkto nuostatomis.

22Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje buvo nagrinėta bylų, susijusių su Vilniaus teritorinėje muitinėje sudarytos kolektyvinės sutarties 35 punkto taikymu, ir šiose bylose buvo konstatuota, kad minėtos kolektyvinės sutarties 35 punkto nuostatos, kuriomis profesinei sąjungai suteikiama teisė vertinti muitinės pareigūnui numatomos skirti tarnybinės nuobaudos teisėtumą ir pagrįstumą bei, atsižvelgiant į tokį vertinimą, neduoti sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą, prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, negalioja ir jomis negali būti vadovaujamasi. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, profesinė sąjunga, spręsdama sutikimo skirti muitinės pareigūnui tarnybinę nuobaudą davimo klausimą, privalo įvertinti nuobaudos teisėtumą ir pagrįstumą tik tais aspektais, ar tarnybinė nuobauda nėra skiriama pareigūnui dėl jo narystės profesinėje sąjungoje, dėl atstovavimo profesinės sąjungos nariams arba dėl veiklos profesinėje sąjungoje, nevertindama atitinkamos veikos inkriminavimo pareigūnui pagrįstumo ir kitų teisėtumo klausimų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A(8)-265/2007; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. liepos 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A(8)-673/2007; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A(5)-791/2007).

23Taigi, nagrinėjamu atveju atsakovo nurodyti nesutikimo skirti muitinės pareigūnei tarnybinę nuobaudą motyvai negali būti laikomi pagrįstais. Argumentų, jog tarnybinė nuobauda muitinės pareigūnei yra skiriama dėl jos veiklos profesinėje sąjungoje, atsakovas, neduodamas sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą, nenurodė. Byloje duomenų, patvirtinančių, jog tarnybinės nuobaudos skyrimas muitinės pareigūnei šiuo atveju yra susijęs su jos veikla profesinėje sąjungoje, taip pat nėra. Todėl byloje ginčijamas atsakovo atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą pripažintinas neteisėtu ir turi būti panaikintas.

24Atsakovo apeliaciniame skunde pateikiama nuoroda į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. lapkričio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr.A(15)-1842/2006 nepatvirtina atsakovo apeliaciniame skunde dėstomos pozicijos pagrįstumo. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. lapkričio 15 d. nutartyje Vilniaus teritorinėje muitinėje pasirašytos kolektyvinės sutarties 35 punktas iš esmės buvo vertinamas tik tuo aspektu, ar teisėtai jame numatyta pati muitinės pareiga kreiptis į profesinę sąjungą dėl sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą, tačiau nebuvo vertinama nustatytų profesinės sąjungos teisių neduoti sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą apimtis. Nagrinėjamoje administracinėje byloje nėra paneigiamos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. lapkričio 15 d. nutarties išvados, jog Vilniaus teritorinėje muitinėje sudarytos kolektyvinės sutarties

2535 punkte teisėtai yra numatyta muitinės pareiga kreiptis į profesinę sąjungą dėl sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą, tačiau yra konstatuojama, jog profesinė sąjunga (atsakovas), nagrinėjamu atveju spręsdama sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą davimo klausimą, viršijo savo kompetenciją ir nedavė sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą tokiais motyvais, kuriais remtis ji neturėjo teisės.

26Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo panaikintas atsakovo atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą, yra teisėtas ir pagrįstas. Tenkinti atsakovo apeliacinį skundą ir panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą nėra pagrindo.

27Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies

281 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Apeliacinį skundą atmesti.

30Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir... 5. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas atsisakymą duoti sutikimą skirti... 6. Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko.... 7. Atsakovas nurodė, kad jis atsisakė duoti sutikimą skirti tarnybinę... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 22 d. sprendimu... 10. Teismas nurodė, kad Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2... 11. III.... 12. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 13. Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neteisėtas... 14. 21 straipsnyje yra nustatytos profesinių sąjungų narių darbo teisių... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjas prašo apeliacinį skundą... 16. Pareiškėjas nurodo, kad nei narystė profesinėje sąjungoje, nei Vilniaus... 17. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje pareiškėjo atstovė prašė... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Apeliacinis skundas atmestinas.... 21. Nagrinėjamu atveju atsakovas nedavė sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą... 22. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje buvo nagrinėta bylų,... 23. Taigi, nagrinėjamu atveju atsakovo nurodyti nesutikimo skirti muitinės... 24. Atsakovo apeliaciniame skunde pateikiama nuoroda į Lietuvos vyriausiojo... 25. 35 punkte teisėtai yra numatyta muitinės pareiga kreiptis į profesinę... 26. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad skundžiamas... 27. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 28. 1 punktu, teisėjų kolegija... 29. Apeliacinį skundą atmesti.... 30. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 22 d. sprendimą... 31. Nutartis neskundžiama....