Byla I-1215-562/2013
Dėl nutarimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys – Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ ir Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rositos Patackienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Arūno Dirvono ir Irenos Paulauskienės, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokato padėjėjui Feliksui Miluičiui, atsakovės atstovei E. U., trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams advokatui Kęstučiui Virkečiui ir V. L., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos skundą atsakovei Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys – Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ ir Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos),

Nustatė

2Pareiškėja Lietuvos verslo darbdavių konfederacija kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–7) prašydama: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2012-09-25 nutarimą Nr. 1S-131 „Dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl viešojo administravimo subjektų veiksmų įgyvendinant Muitinės konvenciją dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“; 2) įpareigoti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą pradėti tyrimą dėl viešojo administravimo subjektų veiksmų įgyvendinant Muitinės konvenciją dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (toliau – ir TIR konvencija) atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams pagal Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos 2012-05-31 skundą; 3) atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Skunde pareiškėja paaiškino, kad skundžiamas nutarimas nėra išsamus, jame neįvertinti visi pareiškėjos pareiškime nurodyti duomenys ir pateikti įrodymai, o Konkurencijos tarybos išvada nepakankamai motyvuota. Asociacija „Linava“ – vienintelis subjektas Lietuvos Respublikoje, kuriam Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001-02-27 nutarimu Nr. 224 suteikta teisė platinti TIR knygeles, kurios itin svarbios Lietuvos vežėjams. Pareiga tikrinti asociacijos „Linava“ atitiktį TIR konvencijos reikalavimams Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-02-27 nutarimu Nr. 224 pavesta Muitinės departamentui. Konkurencijos taryba nepagrįstai teigia, kad nėra pagrindo įtarti, jog Muitinės departamento ar kito viešojo administravimo subjekto sprendimų nebuvimas neužtikrina sąžiningos konkurencijos laisvės, nes ji nesigilino į specifinę TIR knygelių išdavimo sistemą ir nevertino, kad būtent valstybei tenka pareiga kontroliuoti, jog jos paskirta asociacija atitiktų TIR konvencijos reikalavimus. Lietuvos Respublika, prisijungdama prie 1975 m. TIR konvencijos, įgijo pareigą kontroliuoti asociaciją, kuriai pavedė teikti viešąsias paslaugas, todėl visiškai nepagrįsta Konkurencijos tarybos išvada, kad TIR konvencija susitariančių šalių kompetentingoms institucijoms nesuteikia įgaliojimų ir neįpareigoja nustatyti ar kitaip reguliuoti garantuojančiųjų asociacijų išduodamų TIR knygelių kainų, ar numatyti efektyvų ir veikiantį jų priežiūros mechanizmą. Šiuo atveju Muitinės departamentas, atlikdamas patikrinimą, vadovaujasi bendrosiomis muitinės vykdomų patikrinimų taisyklėmis ir tikrina, kaip asmuo vykdo muitų ir kitų mokesčių įstatymų reikalavimus, pareigas ir prievoles, susijusias su muitinės sankcionuotų veiksmų atlikimu, muitinės administruojamų muitų ir kitų mokesčių apskaičiavimu, sumokėjimu ir kitomis muitinės veiklos sritimis. Vadinasi, Muitinės departamentas tikrina asociaciją „Linava“ tik tiek, kiek tai susiję su muitine, tačiau TIR konvencijoje keliamų ir kitų su muitinės veikla nesusijusių reikalavimų jis patikrinti neturi jokių galimybių. Taip asociacijai „Linava“ yra suteiktos išskirtinės (monopolinės) teisės dėl TIR knygelių platinimo ir asociacija yra visiškai neprižiūrima ir neužtikrinama, jog jos veikla ir vienašališkai nustatomos TIR knygelių kainos būtų sąžiningos. Konkurencijos taryba, priimdama skundžiamą nutarimą, visiškai neanalizavo pareiškėjos argumentų dėl asociacijai suteiktos monopolijos teisės, neatsižvelgė, kad tais atvejais, kai rinkoje veikia vienas ar keli dominuojantys ūkio subjektai, valstybė privalo ir imasi veiksmų, jog būtų nustatytos aiškios ir sąžiningos kainodaros taisyklės. Vyriausybė anksčiau minėtu nutarimu, suteikdama išimtinę teisę platinti TIR knygeles asociacijai „Linava“, privalėjo užtikrinti ir tinkamą šios teisės įgyvendinimą bei imtis priemonių, kad būtų sudarytos realios galimybės prižiūrėti, ar jai suteiktos teisės yra įgyvendinamos tinkamai, nepažeidžiant kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008-09-11 sprendime administracinėje byloje Nr. A556-1555/08 pažymėjo, kad kiekvienu atveju asmenims, turintiems iniciatyvos teisę pradėti konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimą, pateikus pareiškimą dėl konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimo, Konkurencijos taryba turi atlikti išsamų, visapusišką, objektyvų pareiškimo tyrimą. Skunde pareiškėja taip pat remiasi Konstitucinio Teismo 1995 m. balandžio 20 d., 1996 m. kovo 15 d., 2000 m. spalio 18 d., 2003 m. kovo 17 d., 2004 m. sausio 26 d., 2008 m. kovo 5 d. ir 2009 m. kovo 2 d. nutarimais.

4Atsakovė Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atsiliepime į skundą (b. l. 33–43) skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

5Atsiliepime į skundą atsakovė paaiškino, kad pareiškėja, kreipdamasi į Konkurencijos tarybą su skundu dėl asociacijos „Linava“ piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi nustatant nesąžiningas TIR knygelių platinimo kainas, tiesiogiai nenurodė, kokie viešojo administravimo subjektų priimti teisės aktai ar kiti sprendimai galimai pažeidžia Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį, o kadangi nebuvo nustatytas tyrimo objektas – konkretūs viešojo administravimo subjektų sprendimai, Konkurencijos taryba neturėjo pagrindo pradėti tyrimo. Pareiškėja netinkamai vertina Konkurencijos įstatyme tarnybai nustatytą kompetenciją, todėl priskiria jai įstatyme nenumatytas funkcijas. Konkurencijos taryba nenustatė, kad Muitinės departamentui ar kitam viešojo administravimo subjektui būtų suteikti įgaliojimai reguliuoti TIR knygelių kainas ar kitaip kontroliuoti su TIR knygelių kainų nustatymu susijusią asociacijos „Linava“ veiklą. Viešojo administravimo subjekto veiksmai ar neveikimas, galintys pažeisti Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus, nebuvo nustatyti, todėl Konkurencijos taryba neturėjo pagrindo pradėti pažeidimo tyrimą. Tai, kad buvo nustatytas Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio pažeidimas, nereiškia, kad tokie veiksmai atitinka kitame Konkurencijos įstatymo straipsnyje numatyto pažeidimo požymius. Atlikusi pareiškimo, tarptautinių sutarčių bei kitų teisės aktų, susijusių su asociacijos „Linava“ veikla platinant TIR knygeles, nuostatų analizę nenustatė, kad viešojo administravimo subjektų teisės aktai ar kiti sprendimai gali pažeisti Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį. Konkurencijos taryba tyrimus pradeda tik dėl tų sprendimų ar teisės aktų, kurie galimai teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų, skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams. Nagrinėjamu atveju tokių aplinkybių Konkurencijos taryba nenustatė, o pareiškėjos prašymas atlikti tyrimą grindžiamas iš esmės tik tuo, kad asociacija „Linava“ Lietuvoje vienintelė teikia TIR knygelių platinimo paslaugas. Argumentų, kad tokia situacija galėjo susidaryti dėl viešojo administravimo sprendimų, nulėmusių skirtingas konkurencijos sąlygas, pareiškėja nepateikė. Jų nenustatė ir Konkurencijos taryba. Aplinkybė, kad Lietuvoje nėra kito subjekto, atitinkančio garantuojančiai asociacijai keliamus reikalavimus, išskyrus asociaciją „Linava“, nereiškia, kad tokia situacija buvo nulemta neteisėtų viešojo administravimo subjektų sprendimų ar teisės aktų. Muitinės departamentas ar kita institucija neturi teisės ar pareigos steigti arba kitaip inicijuoti kitos vežėjų asociacijos steigimą, nes tokios asociacijos kūrimas yra ūkio subjektų apsisprendimo ir iniciatyvos laisvė. Pagrindo įtarti, jog TIR knygelių kainas nustatančių ar kitaip reguliuojančių Muitinės departamento ar kito viešojo administravimo subjekto kokių nors sprendimų nebuvimas privilegijuoja asociaciją „Linava“ ar kitokiu būdu neužtikrina sąžiningos konkurencijos laisvės, nėra. Konkurencijos tarybai nėra suteikti įgaliojimai spręsti, kaip viešojo administravimo subjektų ar apskritai valstybės institucijų veiksmai (teisės aktai) atitinka TIR konvencijos reikalavimus. Tai, jog Muitinės departamentas nėra nustatęs specialių asociacijos „Linava“ gebėjimų vykdyti TIR konvencijos 9 priedo I dalies reikalavimus vertinimo kriterijų, taip pat nesudaro pagrindo įtarti, kad Muitinės departamentas taip galėtų pažeisti savo, kaip viešojo administravimo subjekto, pareigą pagal Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatas. Kaip matyti iš Muitinės departamento 2012 m. liepos 18 d. rašto Nr. (17.2/8)3B-7647) ir jo priedų, Muitinės departamentas atlieka asociacijos „Linava“ gebėjimų vykdyti TIR konvencijos 9 priedo I dalies reikalavimus (asociacijos finansinės būklės, muitinės ar mokesčių srities teisės aktų pažeidimų, TIR procedūrą pageidaujančių vykdyti asmenų tikrinimo, TIR procedūros vykdytojų kontrolės ir pan.) vertinimą, t. y. periodiškai atlieka tikslinius patikrinimus. Šiai aplinkybei patvirtinti buvo pateiktos atliktų tikrinimų ataskaitos nurodydamas. Pažymėjo, kad, atlikdami tikrinimus, muitinės pareigūnai vadovaujasi Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008 m. birželio 11d. įsakymu Nr. IB-407 patvirtintomis Muitinės vykdomų patikrinimų atlikimų taisyklėmis bei 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1B-578 patvirtintomis Darbo su rizikos įvertinimo ir kontrolės sistemos asmenų patikrinimo dalimi taisyklėmis. Pareiškėjos argumentai, kad skundžiamas nutarimas nėra išsamus, jame nėra įvertinti visi nurodyti duomenys bei pateikti įrodymai, yra nepagrįsti. Atsakovė, siekdama visapusiškai ir išsamiai išsiaiškinti pareiškime nurodytas ir kitas su situacijos nagrinėjimu susijusias aplinkybes bei nustatyti, ar yra pagrindas pradėti tyrimą, kelis kartus kreipėsi į pareiškėją ir kitus subjektus prašydama suteikti informacijos. Konkurencijos tarybos nutarimo nustatomojoje dalyje išsamiai ir nuosekliai nurodyta pareiškimo nagrinėjimo metu surinkta informacija bei nustatytos aplinkybės. Atsakovė tinkamai įgyvendino ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimus, užtikrino šiame įstatyme numatytų objektyvumo ir teisėtumo principų įgyvendinimą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 224 „Dėl Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 metų TIR konvencija) nuostatų įgyvendinimo“ asociacijai „Linava“ nėra suteikta išimtinė teisė būti vienintele tokia asociacija Lietuvoje. Šią aplinkybę 2012 m. rugpjūčio 27 d. rašte Nr. (17.2/8)3B-8922 patvirtino ir Muitinės departamentas, nurodydamas, kad susitariančiosios šalies muitinė gali patvirtinti kelias asociacijas. Šiuo metu daugiau subjektų, atitinkančių garantuojančiosioms asociacijoms TIR konvencijoje numatytus kriterijus, Lietuvoje nėra. Negalima teigti, kad šiuo atveju egzistuoja teisinio reguliavimo spraga, suteikianti asociacijai „Linava“ teisę nekontroliuojamai ir neprižiūrimai nustatyti jos platinamų TIR knygelių kainas, vykdyti veiklą nekontroliuojamai ir galimai nesilaikant jai TIR konvencijos nustatytų reikalavimų. Konkurencijos taryba atlieka tyrimus dėl galimo ūkio subjektų piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi ir nustačiusi ūkio subjekto pažeidimą skiria jiems sankcijas.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ (toliau – asociacija „Linava“) atsiliepime į skundą (b. l. 51–56) su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsiliepime į skundą trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškino, kad atsakovė, gavusi pareiškėjos skundą dėl asociacijos „Linava“, papildomai kreipėsi ne tik į Muitinės departamentą, bet ir į asociaciją „Linava“, prašydama pateikti išsamią informaciją ir duomenis, pagal kiekvieną konkretų Konkurencijos įstatymo punktą. Akivaizdu, kad atsakovė siekė surinkti visą išsamią ir tikslią informaciją, kad būtų tinkamai įvertinti viešojo administravimo subjekto veiksmai, įgyvendinant Muitinės konvenciją dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis. Pareiškėja nenurodė jokio Muitinės departamento administracinio akto, kuris teiktų privilegijas asociacijai „Linava“ arba diskriminuotų atskirus ūkio subjektus ar jų grupes. Atmestinas pareiškėjos argumentas, kad asociacijai „Linava“ yra suteiktos monopolinės teisės TIR knygelių platinimo paslaugos rinkoje, nes TIR knygeles išduoda tik Tarptautinė kelių transporto sąjunga (toliau – IRU). Lietuvoje be asociacijos „Linava“ nėra nė vieno subjekto, atitinkančio TIR konvencijos reikalavimus, todėl negalima teigti, kad Muitinės departamentas suteikė asociacijai „Linava“ išskirtines teises platinti TIR knygeles. TIR konvencija susitariančiųjų šalių kompetentingoms institucijoms (šiuo atveju – Muitinės departamentui) nesuteikia įgaliojimų ir neįpareigoja nustatyti ar kitaip reguliuoti garantuojančiųjų asociacijų išduodamų TIR knygelių kainų. TIR knygelių kainodarą nustato tarptautinė organizacija IRU. Asociacija „Linava“, išduodama TIR knygeles, atstovauja tarptautinei organizacijai IRU, todėl nėra pagrindo teigti, jog Muitinės departamento ar kito Lietuvoje veikiančio viešojo administravimo subjekto sprendimo nebuvimas dėl TIR knygelių kainų kontrolės privilegijuoja asociaciją „Linava“ ar kitokiu būdu neužtikrina sąžiningos konkurencijos laisvės. Lietuvoje pareiga tikrinti asociacijos „Linava“ atitiktį TIR konvencijos reikalavimams Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-02-27 nutarimu Nr. 224 buvo patikėta Muitinės departamentui. Departamentas asociacijos „Linava“ atitikimą TIR konvencijos 9 priedo I ir II dalies reikalavimams tikrina tik tiek, kiek tai susiję su teisiniu reglamentavimu, vidaus kontrolės organizavimu, asmenų, pageidaujančių dalyvauti TIR garantinėje sistemoje, atranka, asmenų, dalyvaujančių TIR garantinėje sistemoje, kontrolės vykdymu, mokestinių pretenzijų administravimu bei asociacijos finansine padėtimi. Kitas kontrolės funkcijas vykdo tarptautinė organizacija IRU, kuriai tokius įgalinimus suteikia TIR konvencija. Dar 2010 m. IRU atliko asociacijos „Linava“ auditą, susijusį su TIR konvencijos reikalavimais bei IRU taisyklių vykdymu, ir nustatė, kad asociacija „Linava“ atitinka TIR konvencijos nustatytus reikalavimus. Asociacijos „Linava“ veiklos kontrolė tikrinama tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu, todėl atmestini argumentai, jog ji yra visiškai neprižiūrima ir neužtikrinama, o nustatomos TIR knygelių kainos yra nesąžiningos.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo Muitinės departamentas atsiliepime į skundą (b. l. 80–82) su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

9Atsiliepime į skundą trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškino, kad skundžiamas Konkurencijos tarybos 2012 m. rugsėjo 25 d. nutarimas Nr. 1S-131 yra teisėtas ir pagrįstas nutarime išdėstytais motyvais bei taikomais teisės aktais. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. vasario 11 d. potvarkiu Nr. 111 Lietuvos Respublika prisijungė prie Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių transportavimo su TIR knygele. 1993 m. rugpjūčio 26 d. Muitinės departamentas ir asociacija „LINAVA“ pasirašė CARNET TIR garantinį raštą. Pagal įsigaliojusius TIR konvencijos I etapo pakeitimus Muitinės departamentas ir asociacija „LINAVA“ 1999 m. vasario 24 d. pasirašė bendrosios garantijos sutartį Nr. L01, o Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. vasario 27 d. priėmė nutarimą Nr. 224 „Dėl Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija) nuostatų įgyvendinimo“. Muitinės departamentui nėra žinoma, kodėl ir kokiomis aplinkybėmis 1993 m. asociacija „LINAVA“ buvo paskirta garantuojančia asociacija. TIR konvencijos 6 straipsnio 2 punkto aiškinamojoje pastaboje nurodyta, kad susitariančios šalies muitinė gali patvirtinti kelias asociacijas, iš kurių kiekviena gali prisiimti atsakomybę, susijusią su operacijomis, atliekamomis su jos arba atitinkamų jos asociacijų išduotomis TIR knygelėmis. Muitinės departamentas nereguliuoja garantuojančių asociacijų skaičių Lietuvoje. Muitinės departamento nuomone, kad Lietuvoje būtų paskirta kita garantuojanti asociacija, ji turi atitikti TIR konvencijos reikalavimus, sudaryti raštišką sutartį su tarptautine organizacija (IRU) dėl tarptautinės garantijų sistemos funkcionavimo, sudaryti raštišką sutartį su muitine ir įsipareigoti sumokėti importo ir eksporto muitus ir mokesčius pagal tos šalies, kurioje nustatytas TIR operacijos pažeidimas, galiojančius teisės aktus. Pareiškėjas skunde teismui tvirtina, kad Muitinės departamentas neužtikrino asociacijos „LINAVA“ veiklos priežiūrą ir neturi tinkamo teisinio mechanizmo atlikti patikrinimus, ypač dėl asociacijos „LINAVA“ finansinės būklės. Muitinės departamentas nesutinka su šiuo pareiškėjo motyvu. Vienas iš pagrindinių dokumentų, kuris reglamentuoja veiklos santykius tarp muitinės ir asociacijos „LINAVA“, yra 2004 m. balandžio 29 d. bendrosios garantijos sutartis Nr. 11B-82, pagal kurią asociacija „LINAVA“ įsipareigoja vykdyti TIR konvencijos 8 straipsnio reikalavimus sumokėti importo ir eksporto muitus bei mokesčius, taip pat delspinigius, atsiradusius dėl pažeidimų, susijusių su TIR konvencijos nuostatų nevykdymu. Kadangi asociacija „LINAVA“ neturi neįvykdytų mokestinių įsipareigojimų, mokėtinų už TIR procedūros vykdytojų netinkamai įvykdytų TIR operacijų, darytina išvada, kad asociacijos „LINAVA“ finansinė būklė yra gera ir ji turi galimybių tinkamai vykdyti TIR konvencijoje nustatytas prievolės (TIR konvencijos 9 priedo I dalies 1 b) ir d) punktas). Pareiškėjas nepagrįstai tvirtina, kad TIR konvencijoje asociacijai keliami ir kiti, su muitinės veikla nesusiję reikalavimai, kurie yra netikrinami. Pati TIR konvencija yra susijusi su 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatų, reglamentuojančių TIR procedūrą, vykdymu. Atitinkamai ir garantuojančiai asociacijai TIR konvencijos 9 priedo I dalyje keliami reikalavimai yra susiję su muitų teisės aktų taikymų ir su muitinės veikla. Vadovaujantis Muitinės įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 7 punktu muitinė turi teisę tikrinti Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje savo veiklą vykdančių asmenų ūkinę komercinę veiklą, jos apskaitą, su muitų teisės aktų taikymu susijusią finansinę atskaitomybę. Muitinės departamentas nėra nustatęs specialių vertinimo kriterijų asociacijos „LINAVA“ tikrinimams, kaip nenustato atskirus patikrinimų rūšis ir kiekvienam kitam muitinės klientui. Visgi tai nesudaro pagrindo įtarti, kad Muitinės departamentas nevykdo TIR konvencijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 224 nustatytos pareigos kontroliuoti asociacijos veiklą, arba tuo galėtų pažeisti savo kaip viešojo administravimo subjekto pareigą pagal Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatas. Lietuvos Respublikos muitinės atliekami tikrinimai yra standartizuoti. Atliekant tikrinimus muitinės pareigūnai vadovaujasi Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1B-407 patvirtintomis Muitinės vykdomų patikrinimų atlikimo taisyklėmis, taikant kurias muitinė turi teisę tikrinti asmens ūkinę komercinę veiklą, finansinę apskaitą ir atskaitomybę. Muitinės departamentas 2012 m. liepos 18 d. raštu Nr. (17.2/8)3B-7647 pateikė Konkurencijos tarybai Lietuvos Respublikos muitinės atliktų asociacijos „LINAVA“ tikrinimų ataskaitų kopijas. Be to, klausimai, susiję su asociacijos „LINAVA“ arba jos narių veikla nagrinėjami ir TIR procedūros vykdytojų leidimo išdavimo ir panaikinimo komiteto posėdžiuose. Pareiškėjas nepateikia jokių įrodymų, dėl Muitinės departamento neva nevykdomos asociacijos „LINAVA“ priežiūros. Muitinės departamentas nenustato ir nekontroliuoja TIR knygelių, kurias platina Tarptautinė kelių sąjunga (IRU) per nacionalines garantuojančias asociacijas (Lietuvoje – asociacija „LINAVA“), kainų. Jungtinių Tautų tinklalapyje www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/bcf/ac2/ documents/id2010-01e.pdf paskelbtas TIR Administracinio komiteto 49-ajai sesijai TIR sekretoriato parengtas dokumentas dėl TIR Vykdomosios tarybos (TlRExB) veiklos, atliekant TIR knygelių kainų stebėseną.

10Skundas atmestinas.

11Byloje ginčas yra kilęs dėl Konkurencijos tarybos 2012 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1S-131 „Dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl viešojo administravimo subjektų veiksmų įgyvendinant Muitinės konvenciją dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis atitikties Konkurencijos įstatymo 4 str. reikalavimams“ teisėtumo ir pagrįstumo. Taigi kilusio ginčo ribas apibrėžia vertinimas, ar Konkurencijos taryba teisėtai ir pagrįstai atsisakė pradėti konkretų tyrimą pagal nustatytą faktinę situaciją.

12Konkurencijos taryba priima nutarimą atsisakyti pradėti tyrimą, jeigu nėra duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti šio įstatymo pažeidimą.

132012 m. rugsėjo 25 d. nutarime Nr. 1S-131 „Dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl viešojo administravimo subjektų veiksmų įgyvendinant Muitinės konvenciją dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis atitikties Konkurencijos įstatymo 4 str. reikalavimams“ konstatavo, kad

14Pažymėtina, kad valstybės valdymo ir savivaldos institucijų pareigą užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę įtvirtina Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis. Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato pareigą valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms, vykdančioms joms pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu, užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, o to paties įstatymo 4 straipsnio 2 dalis detalizuoja šio straipsnio pirmoje dalyje įtvirtintą sąžiningos konkurencijos laisvės principą ir apibrėžia, kokius veiksmus valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms draudžiama atlikti kaip nesuderinamus su sąžiningos konkurencijos laisve. Tai teisės aktų ar kitų sprendimų, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes priėmimas, dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

15Aiškindamas Konkurencijos įstatymo 4 str. 2 d. nuostatas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad Konkurencijos įstatymo 4 str. 2 d. pažeidimas gali būti konstatuojamas tada, kai nustatoma šių trijų aplinkybių visuma: 1) viešojo administravimo subjekto teisės aktas ar sprendimas teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes; 2) dėl tokio sprendimo atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams; 3) skirtingos konkurencijos sąlygos nėra nulemtos Lietuvos Respublikos įstatymų vykdymu (2009 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-91/2009; 2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1274/2012). Vadinasi, sprendžiant ginčijamo nutarimo teisėtumo klausimą Konkurencijos įstatymo požiūriu, turi būti atsižvelgta į tai, kad asmuo (ūkio subjektas) paduotame prašyme turi nurodyti, kuo (jo manymu) konkretus viešojo administravimo subjekto priimtas teisės aktas ar kitas sprendimas pažeidžia draudimą teikti privilegijas ar diskriminuoti atskirus ūkio subjektus ar jų grupes, taip pat nurodyti, kuo (jo manymu) yra pažeidžiamos jo (prašymą pateikusio subjekto) Konkurencijos įstatymo ginamos teisės. Tačiau minėtų aplinkybių nurodymas savaime nenulemia būtinumo pradėti tyrimą, nes jose yra reiškiamas subjektyvus prašančio atlikti tyrimą asmens požiūris. Šitos aplinkybės kiekvienu konkrečiu atveju Konkurencijos tarybos turi būti įvertinamos siekiant nustatyti minėtų pažeidimų požymius, pakankamus pradėti tyrimą. Konkurencijos įstatyme nesant tiksliai apibūdintų tokių požymių nustatymo kriterijų, kiekvienu konkrečiu atveju būtina atlikti prašomo ištirti teisės akto ar sprendimo preliminarią (turinio, konstrukcijos ir pan.) analizę bei įvertinti, kiek šitie požymiai (juos nustačius) gali turėti įtakos prašymą padavusio asmens Konkurencijos įstatymo ginamoms teisėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. gruodžio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11 – 1055/2004).

16Iš ginčijamo nutarimo turinio matyti, kad atsakovė atsisakė pradėti tyrimą dėl Konkurencijos įstatymo 4 str. reikalavimų pažeidimo įvertinusi tai, kad nėra pagrindo įtarti, jog: 1)

17Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėja pateikė Tačiau pareiškėja pareiškime nenurodė, kokie viešojo administravimo subjektų priimti teisės aktai bei sprendimai gali lemti konkurencijos ribojimą. Todėl, nesant duomenų apie tyrimo objektą, atsakovė neturėjo pagrindo pradėti tyrimą. Pažymėtina, kad nepaisydama šios aplinkybės ir vykdydama jai priskirtas funkcijas Konkurencijos taryba, išnagrinėjusi pateiktą pareiškimą, pati ėmėsi aktyvių veiksmų, kad nustatytų galimai Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį pažeidžiančius viešojo administravimo subjektus ir jų sprendimus. Bylos duomenys patvirtina, kad

18Teisėjų kolegija, įvertinusi šiuos bylos duomenis, sprendžia, kad Konkurencijos taryba, nagrinėdama pareiškimą, veikė aktyviai bei atliko išsamų pareiškimo tyrimą, išnagrinėjo visas pareiškėjo nurodytas aplinkybes. Pareiškėjas nenurodė, o Taryba nenustatė konkrečių viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų, kuriais būtų teikiamos privilegijos arba būtų diskriminuojami atskiri ūkio subjektai ar jų grupės ir dėl kurių atsirastų ar galėtų atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų. Pareiškėjos argumentas, kad Konkurencijos įstatymo pažeidimai galėjo pasireikšti ne tik viešojo administravimo subjektų veikimu, tačiau ir neveikimu, yra nepagrįsti, nes pagal Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konkurencijos taryba tiria viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų ar kitų sprendimų atitiktį šio įstatymo 4 straipsnio reikalavimams, tačiau ne viešojo administravimo subjektų numanomą neveikimą. Teisėjų kolegija taip pat pabrėžia, kad šioje byloje sprendžiant Konkurencijos tarybos ginčijamo Nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimą Konkurencijos įstatymo požiūriu turi būti atsižvelgta į tai, jog prašymas ištirti Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatų laikymąsi negali būti tik abstraktaus pobūdžio. Todėl pagrįstai atsakovas nurodo, kad Konkurencijos įstatymas nenumato galimybės atlikti abstraktų tyrimą, kai nėra aiškus tyrimo objektas. Minėta, kad prašymą padavęs asmuo turi nurodyti, kuo konkretus valstybės valdymo ir savivaldos institucijos priimtas teisės aktas ar kitas sprendimas pažeidžia draudimą teikti privilegijas ar diskriminuoti atskirus ūkio subjektus ar jų grupes (Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 ir 2 dalys), taip pat nurodyti, kuo yra pažeidžiamos jo Konkurencijos įstatymo ginamos teisės (Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 1 dalis) (žr., pvz., LVAT 2004 m. gruodžio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A11-1055/2004). Aplinkybė, kad asociacija „LINAVA“ vienintelė Lietuvoje teikia TIR knygelių platinimo paslaugas, nėra pakankama pripažinti, kad tokiai situacijai turėjo įtakos viešojo administravimo subjektų priimti neteisėti sprendimai ar teisės aktai. Nagrinėjamu atveju byloje nėra nustatyta duomenų, kad viešojo administravimo subjektai suteikė išskirtinę padėtį asociacijai „LINAVA“ platinti TIR knygeles, kadangi šiuo meto kito subjekto, atitinkančio TIR konvencijos reikalavimus, nėra.

19Atsakovė, remdamasi surinktais duomenimis, nustatė, kad kiekviena TIR konvencijos susitariančioji šalis gali suteikti asociacijoms teisę tiesiogiai arba per asociacijas korespondentes išduoti TIR knygeles ir būti garantais, jei laikomasi minimalių sąlygų ir reikalavimų, nurodytų šios konvencijos 9 priedo I dalyje (TIR konvencijos 6 straipsnio 1 dalis). Asociacija gali būti patvirtinta valstybėje tik tada, jei jos garantija taip pat apima toje valstybėje atsiradusias prievoles, susijusias su krovinių gabenimu naudojant TIR knygeles, išduotas užsienio šalies asociacijų, priklausančių tai pačiai tarptautinei organizacijai (TIR konvencijos 6 straipsnio 2 dalis), kuriai Administracinis komitetas suteikia leidimą prisiimti atsakomybę už veiksmingą tarptautinės garantijų sistemos organizavimą ir veikimą (TIR konvencijos 6 straipsnio 2a dalis). Šiuo metu toks leidimas suteiktas Tarptautinei kelių transporto sąjungai. Pažymėtina, kad pagal TIR konvencijos reikalavimus vienoje valstybėje gali būti patvirtintos ir kelios garantuojančios asociacijos. Muitinės departamentas taip pat patvirtino, kad susitariančiosios šalies muitinė gali patvirtinti kelias asociacijas, iš kurių kiekviena prisiimtų atsakomybę, susijusią su operacijomis, atliekamomis su jos arba atitinkamų jos asociacijų išduotomis TIR knygelėmis ir TIR konvencijos susitariančiojoje šalyje turi veikti bent viena garantuojanti asociacija (. Vertinant pareiškėjos motyvus, kad Asociacija „LINAVA“ turi išskirtines teises TIR knygelių platinimo paslaugos rinkoje, todėl jos ūkinę veiklą turi reguliuoti subjektas, suteikęs teisę tokias paslaugas teikti išmintinai vienam subjektui, pažymėtina, kad pareiškėjas konkrečiai nenurodo, kokios valdžios institucijos ir kokiu būdu suteikė šią monopolinę padėtį vykdant ūkinę veiklą, susijusią su TIR knygelių išdavimo paslaugos teikimu. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Asociacijai „LINAVA“ yra suteikta teisė platinti TIR knygeles, nulėmė ne viešojo administravimo subjektų sprendimai, o ūkio subjektų valia dėl TIR konvencijos reikalavimus atitinkančios alternatyvios asociacijos steigimo. Bylos duomenys patvirtina, kad Konkurencijos taryba, įvertinusi pareiškėjos nurodytas ir nustatytas aplinkybes bei turėdama pagrindo įtarti esant Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio pažeidimą, 2012 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1S-122 pradėjo tyrimą dėl galimo asociacijos „LINAVA“ piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi platinant TIR knygeles (b. l. 74–77). Taigi tyrimas dėl galimo Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio pažeidimo šiuo metu yra atliekamas, todėl nėra pagrindo sutikti su pareiškėjos nuomone, kad ginčo atveju egzistuoja teisinio reguliavimo spraga, kuri suteikia besąlygišką teisę asociacijai „LINAVA“ nekontroliuojamai nustatyti platinamų TIR knygelių kainas bei vykdyti veiklą pažeidžiant TIR konvencijos nustatytus reikalavimus. Kaip nustatyta Konkurencijos įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, atsakovė vykdo valstybinę konkurencijos politiką ir prižiūri, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo, t. y. atlieka Konkurencijos įstatymo priežiūrą. Todėl nepagrįstai pareiškėja nurodo, kad viešojo administravimo subjektams netinkamai vykdant savo pareigas ir nesiimant veiksmų spragai, suteikiančiai teisę piktnaudžiauti ir pažeisti sąžiningos konkurencijos laisvę, užpildyti, atsakovas privalėjo pradėti tyrimą pagal Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį. Ginčo atveju nesant pareigos viešojo administravimo subjektams reguliuoti TIR knygelių kainas, sutiktina su atsakovu, kad nebuvo pagrindo įtarti Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimams. Pažymėtina, kad Konkurencijos taryba netikrina viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų atitikties TIR konvencijos reikalavimams, todėl atmestini pareiškėjos motyvai, kad Konkurencijos taryba, matydama, jog nėra nustatyti ar patvirtinti specialūs asociacijos „LINAVA“ atitikties Konvencijos reikalavimams vertinimo kriterijai, privalėjo pateikti privalomus įvertinti pasiūlymus Vyriausybei dėl įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimo. Vertinant pareiškėjos motyvus, kad atsakovas nesiaiškino, ar Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008 m. birželio 11d. įsakymu Nr. 1B-407 patvirtintos Muitinės vykdomų patikrinimų taisyklės gali užtikrinti, jog Muitinės vykdomų patikrinimų metu būtų patikrinama ir atitiktis Konvencijos reikalavimams, pažymėtina, kad ginčo atveju nagrinėjimo dalykas yra viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų atitiktis Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Todėl ir šiuo aspektu pareiškėjo argumentai yra nepagrįsti.

20Vertinant pareiškėjo argumentus, kad Konkurencijos tarybos nutarimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų, pažymėtina, kad pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, jog minėtoji viešojo administravimo nuostata įpareigoja viešojo administravimo subjektus motyvuoti priimamus individualius administracinius sprendimus, t. y. pagrįsti nustatytais objektyviais duomenimis (faktais) ir konkrečiai nurodytomis atitinkamų teisės aktų normomis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1037/2010, 2008 m. birželio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-700/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-422/2009). Nagrinėjamu atveju ginčijamas atsakovės sprendimas buvo motyvuotas objektyviais duomenimis (faktais) bei konkrečiomis normomis, kurios sudarė pagrindą atsisakyti pradėti tyrimą dėl viešojo administravimo subjektų veiksmų įgyvendinant Muitinės konvenciją dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis atitikties Konkurencijos įstatymo 4 str. reikalavimams. Konkurencijos tarybos nutarime išsamiai nurodytos ginčui reikšmingos aplinkybės bei teisinis vertinimas, susijęs su TIR knygelių sistemos reglamentavimu, asociacijos „LINAVA“ statusu bei vykdoma veikla, viešojo administravimo subjektų kompetencija įgyvendinant TIR konvencijos nuostatas. Bylos duomenys patvirtina, kad Konkurencijos taryba prašė papildomos informacijos tiek iš pačios pareiškėjos, tiek iš kitų subjektų, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad Konkurencijos taryba, nagrinėdama pareiškimą, veikė aktyviai bei atliko išsamų pareiškimo tyrimą. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos motyvai, kad ginčijamas nutarimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų, yra nepagrįsti.

21Apibendrinus teismo išvadas, pripažintina, kad Konkurencijos taryba tinkamai taikė ir aiškino ginčo santykius reglamentuojančias teisės normas bei pagrįstai atsisakė pradėti tyrimą dėl viešojo administravimo subjektų veiksmų įgyvendinant Muitinės konvenciją dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis atitikties Konkurencijos įstatymo 4 str. reikalavimams. Pareiškėjos Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos skundas atmetamas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 1 p.).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsniu,

Nutarė

23pareiškėjos Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos skundą atmesti.

24Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja Lietuvos verslo darbdavių konfederacija kreipėsi į teismą su... 3. Skunde pareiškėja paaiškino, kad skundžiamas nutarimas nėra išsamus, jame... 4. Atsakovė Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atsiliepime į skundą (b.... 5. Atsiliepime į skundą atsakovė paaiškino, kad pareiškėja, kreipdamasi į... 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais... 7. Atsiliepime į skundą trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškino, kad... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo Muitinės departamentas atsiliepime į skundą... 9. Atsiliepime į skundą trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškino, kad... 10. Skundas atmestinas.... 11. Byloje ginčas yra kilęs dėl Konkurencijos tarybos 2012 m. rugsėjo 25 d.... 12. Konkurencijos taryba priima nutarimą atsisakyti pradėti tyrimą, jeigu nėra... 13. 2012 m. rugsėjo 25 d. nutarime Nr. 1S-131 „Dėl atsisakymo pradėti tyrimą... 14. Pažymėtina, kad valstybės valdymo ir savivaldos institucijų pareigą... 15. Aiškindamas Konkurencijos įstatymo 4 str. 2 d. nuostatas, Lietuvos... 16. Iš ginčijamo nutarimo turinio matyti, kad atsakovė atsisakė pradėti... 17. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėja pateikė Tačiau pareiškėja... 18. Teisėjų kolegija, įvertinusi šiuos bylos duomenis, sprendžia, kad... 19. Atsakovė, remdamasi surinktais duomenimis, nustatė, kad kiekviena TIR... 20. Vertinant pareiškėjo argumentus, kad Konkurencijos tarybos nutarimas... 21. Apibendrinus teismo išvadas, pripažintina, kad Konkurencijos taryba tinkamai... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 23. pareiškėjos Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos skundą atmesti.... 24. Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas...