Byla 2-522-357/2012
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Raguvilė“ ieškinį atsakovui Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, institucija teikianti išvadą byloje Viešųjų pirkimų tarnyba, dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Raguvilė“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių seniūnijos Viešųjų pirkimų komisijos priimtus sprendimus, kuriais atmestas UAB „Raguvilė" pasiūlymas ir laimėtoja pripažinta UAB „Paslauga tau".

4Ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodo, kad dalyvaudamas konkurse pateikė visus įrodymus, patvirtinančius atitiktį minimaliesiems kvalifikaciniams reikalavimams, tame tarpe, pateikė turimos technikos nuotraukas. Tačiau atsakovas neinformavo apie priimtus sprendimus dėl ieškovės atitikties minimaliesiems kvalifikaciniams reikalavimams. 2011-11-18 pranešime Nr. SD(1.7)-1276 nurodyta , kad 2011 m. spalio 28 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. 12/5 priėmė sprendimą UAB „Raguvilė" pasiūlymą atmesti ir apie tai tiekėjas informuotas 2011-11-02 dienos raštu Nr. SD (1.7) -1178, tačiau nepaaiškino, dėl kokių priežasčių buvo atmestas pasiūlymas.

5Atsakovas atsakyme į pretenziją teigia, kad komisija vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 1 dalimi suinteresuotą kandidatą UAB „Raguvilė" informavo 2011-11-02 dienos raštu Nr. SD (1.7) -1178 apie pasiūlymų eilę. Tačiau šiuo raštu buvo informuota, kad komisija vadovaudamasi Konkurso sąlygų XI skyriumi priėmė sprendimą, kad Konkursą laimėjo UAB „Paslaugos tau", tačiau pasiūlymų eilė nenustatyta ir apie tai neinformuoti tiekėjai, pateikę pasiūlymus. Ieškovas mano, kad tokiu būdu atsakovas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Ieškovas UAB „Raguvilė“ taip pat nurodo, kad pasiūlyta technika-traktorius Kubota B2530 yra varoma keturiais ratais, kas užtikrina technikos prisitaikymą šlaituose, grioviuose ir slidžiose vietose. Be to, konkurso sąlygų 4 priedo „Minimalių kvalifikacijos atitikties deklaracija" 11 punkte atsakovas nustatė vieną iš minimalių kvalifikacinių reikalavimų - turėti 1 traktorių šlaitų (griovių) pjovimui, pažymėdamas, kad traktoriai ir automašina reikalingi šienavimo darbams atlikti, nebūtų senesni nei 10 metų ir turėtų CE sertifikatus, patvirtinančius, kad technika neturi defektų ir atitinka tarptautinės kokybės normas. Ieškovo traktorius atitiko keliamus reikalavimus - tinkamas šlaitų (griovių) pjovimui, nebuvo senesnis nei 10 metų, turi visus reikalaujamus sertifikatus. Reikalavimo, kad traktorius būtų toks, prie kurio galima tvirtinti žoliapjovę su maksimaliu užgriebiu horizontalia ir vertikalia kryptimis, atsakovas konkurso sąlygose nenustatė. Ieškovo nuomone, toks perkančiosios organizacijos pasirinktas būdas įsitikinti dėl ieškovo kvalifikacijos atitikimo reikalavimui turėti 1 traktorių šlaitų (griovių) pjovimui visiškai neatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintam skaidrumo principui, nes iš fotonuotraukos neįmanoma nustatyti traktoriaus techninių parametrų. Nurodo, kad aritmetinė klaida tiekėjo pasiūlyme negali būti vertinama kaip neatitikimas pirkimo dokumentams. Pažymi, kad perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Kadangi atsakovė nepateikė prašymo ištaisyti aritmetinę klaidą, ieškovė savo iniciatyva ją ištaisė, nekeisdamas vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos, o taisydamas klaidą neatsisakė kainos sudedamųjų dalių ir nepapildė kainos naujomis dalimis. Akcentuoja, kad atsakovas iki vokų plėšimo posėdžio kelis kartus keitė poziciją, kurioje buvo padaryta aritmetinė klaida, kiekį, kas kartą nurodydamas skirtingą kiekio dydį.

6Atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija prašo ieškinį atmesti ir procesiniuose dokumentuose nurodo, kad UAB „Raguvilė" apie turimą techniką deklaracijoje pažymėjo, kad turi traktorių reikalingą šlaitų (griovių) šienavimui. Perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 2011-10-26 d. kreipėsi į ieškovą pateikti turimos technikos fotonuotraukas, nes prie pateikto turimo mechanizmų sąrašo ieškovas nurodė, kad su traktoriumi Kubota B2530 atliks šlaitų (griovių) šienavimą. Komisija įvertino ieškovo turimos technikos techninius pajėgumus ir nustatė, kad Kubota B2530 netinkanti šlaitų (griovių) pjovimui, Mažeikių miesto prieigose šlaitų ir griovių šienaujamas plotas sudaro apie 10%, kurių pjovimui būtinas traktorius, prie kurio būtų galima tvirtinti žoliapjovę su maksimaliu užgriebiu horizontalia ir vertikalia kryptimis. Prie ieškovo nurodytos technikos tokios žoliapjovės pritvirtinti neįmanoma, nes pats mechanizmas, kuris gali būti tvirtinamas - sveria daugiau nei 1000 kg, ieškovas teikiantis panašias paslaugas ir dalyvaujantis panašiuose konkursuose turi žinoti, kad prie traktoriaus Kubota B2530 negalima tvirtinti sunkesnio mechanizmo nei sveria pati transporto priemonė. Taip pat ieškovas 2011-10-27 d. rašte Nr.280 teigia, kad dėl neatidumo padarė aritmetinę klaidą, tačiau komisija pasiūlymų vertinimo metu nustatė, kad UAB „Raguvilė" pateikti pasiūlymai neatitinka lentelės 2.1. punkto 4 skilties reikalavimų, nors apie pakeistas konkurso sąlygas konkurse dalyvaujantys tiekėjai buvo informuoti 2011-10-21 dienos raštu Nr.SD (1.10) – 1127, todėl ieškovo pasiūlymą atmetė pagal Konkurso sąlygų 53.2 punktą. Apie priimtą sprendimą 2011-10-21 komisijos posėdžio protokole Nr.12/3 atšaukti 2011-10-19 dienos komisijos posėdžio 12/2 ir 2011-10-20 rašto Nr.SD (1.10)-U 16 ,,Dėl supaprastinto atviro konkurso Mažeikių miesto želdynų ir želdinių priežiūros paslaugos pirkimo konkurso sąlygų patikslinimo" 2 punkto pakeitimą ir tiekėjai informuoti 2011-10-21 rastu Nr.SD (1.10)-1127). Mano, kad ieškovas teikdamas konkursui pasiūlymą nesivadovavo perkančiosios organizacijos teikiama informacija ir pasiūlymo 2.1. punkto 4 skiltyje įrašė „105x6", kur 1 ha šienavimo kaina 447,70 Lt. su PVM, o bendra šienavimo kaina 282051.00 Lt su PVM, todėl komisija vertino kaip sudedamosios dalies pakeitimą arba kainos papildymą nauja dalimi.

7Viešųjų pirkimų tarnyba pateikusi išvadą byloje nurodė, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d. reglamentuoja, kad perkančiosios organizacijos supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles. Mažeikių seniūnijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Mažeikių seniūnijos seniūno 2010-06-30 įsakymu Nr. V-128, 56 p. nurodyta, kad „Siekiant įsitikinti, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutarti vadovaujantis Viešųjų pirkimų Įstatymo 32-38 straipsnių nuostatomis ir atsižvelgiant į Viešujų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 patvirtintas Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas pirkimo dokumentuose nustatomi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir vykdomas tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas. Tarnyba pažymi, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikia netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti tiekėją šiuos duomenis papildyti ar paaiškinti per protingą terminą. Tarnyba taip pat atkreipia dėmesį, jog Perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Priešingu atveju, vykdant viešojo pirkimo procedūras, būtų neužtikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. įtvirtinti lygiateisiškumo ir skaidrumo principai. Pažymi, jog kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Perkančiosios organizacijos pareiga prašyti tiekėjo patikslinti neišsamius ar netikslius duomenis apie tiekėjo kvalifikaciją yra numatyta ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos apžvalgoje. Nurodo, jeigu ieškovas pateikė Konkursui netikslius ar neaiškius duomenis apie savo kvalifikaciją, Mažeikių seniūnija privalėjo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų paprašyti Ieškovą papildyti ar paaiškinti šiuos duomenis per protingą terminą. Tik tuo atveju, jeigu Ieškovas nepatikslino pateiktų duomenų apie savo kvalifikaciją arba Ieškovui patikslinus duomenis apie kvalifikaciją, paaiškėjo, kad Ieškovas neatitiko minimalių reikalavimų, seniūnija turėjo atmesti ieškovo pateiktą pasiūlymą. Pažymi, jei Mažeikių seniūnija, įvertinusi ieškovo kvalifikacinius duomenis, nusprendė, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka kvalifikacinių reikalavimų, ji privalėjo tinkamai apie tai informuoti Ieškovą. Skaidrumo principas reiškia perkančiosios organizacijos pareigą tiekėjams suteikti pakankamai informacijos, t. y. apie viešojo pirkimo sąlygas, jų išaiškinimus, konkrečias tiekėjo pasiūlymo, pretenzijos atmetimo priežastis ir pan.

8

9Ieškinys tenkintinas.

10Bylos dokumentais nustatyta, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių seniūnija organizavo supaprastintą atvirą konkursą „Mažeikių miesto želdynų ir želdynių priežiūros paslaugos pirkimas" (pirkimo Nr. 112434).

112011- 10 - 20 raštu perkančioji organizacija informavo dalyvius, kad patikslina konkurso sąlygų 1 priedo lentelės 2.1 punktą 4 skiltyje vietoje 105x5 pakeisti į 105x6, o 2011- 10 - 21 raštu informavo įmones, kad atšaukia patikslinimą (b.l.75).

12Ieškovas 2011- 10 - 25 pateikė pasiūlymą šiame konkurse, perkančioji organizacija spręsdama dėl tiekėjų atitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 2011-10-26 kreipėsi į ieškovą pateikti turimos technikos fotonuotraukas. Ieškovas 2011-10-27 d. raštu Nr.280 pateikė turimos technikos fotonuotraukas ir pateikė konkurso sąlygų 1 priedo lentelės 2.1 punkto 4 skilties aritmetinės klaidos ištaisymą, nekeičiant galutinės pasiūlymo kainos (b.l.62).

13Viešųjų pirkimų komisija 2011-10-28 posėdžio protokolu Nr.12/5 priėmė sprendimą UAB „Raguvilė“ pasiūlymą atmesti, sprendime konstatavo, kad ieškovo pasiūlyta technika - Kubota B2530 yra lengva, netinkanti šlaitų (griovių) pjovimui. Nurodė, kad UAB „Raguvilė" pateikti pasiūlymai neatitinka lentelės 2.1. punkto 4 skilties reikalavimų, nors apie tai konkurse dalyvaujantys tiekėjai buvo informuoti 2011-10-21 dienos raštu Nr.SD (1.10) - 1127. Ieškovo UAB „Raguvilė“ gautą raštą Nr.280 vertino ne kaip aritmetinę klaidą, bet pasiūlymo esmės pakeitimą.

14Perkančioji organizacija 2011-11-02 pranešė ieškovui apie pasiūlymo atmetimą kaip neatitinkantį nustatytų reikalavimų-konkurso sąlygų 4 priedo 11 punkto ir 53.2 punkto t.y. reikalavimo turėti ne mažiau kaip 1 traktorių šlaitų (griovių) pjovimui. Perkančioji organizacija 2011-11-05 raštu informavo ieškovą apie priimtą sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo UAB „Paslaugos tau“ (b.l.59, 141).

15Ieškovas 2011-11-17 pateikė pretenziją tokiais pagrindais - pirma, kad komisija nesvarstė, nepriėmė jokio sprendimo ir neinformavo ieškovo apie priimtus sprendimus dėl UAB „Raguvilė“ atitikties minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nepatikrino Įstatymo 32 str.8 dalies pagrindu tiekėjo atitikties; antra, kad 4 priedo 11 punkte nustatytas kvalifikacinis reikalavimas dalyviams, o ne apibrėžiama paslaugų techninė specifikacija. Konkurso sąlygų 53.2 punkte nėra nustatyta jokių reikalavimų tiekėjams, todėl komisijos sprendimai pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str.1d. principus, 39 str.7 dalį; trečia, atsakovas informavo apie laimėtoją, bet nenustatė pasiūlymų eilės ir apie tai neinformavo tiekėjo bei pažeidė Įstatymo 39 str.7d.

16Atsakovas 2011-11-18 pranešime Nr. SD(1.7)-1276 dėl atsakymo į pretenziją nurodė: pirma, kad 2011 m. spalio 28 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. 12/5 priėmė sprendimą UAB „Raguvilė" pasiūlymą atmesti ir apie tai tiekėjas informuotas 2011-11-02 dienos raštu Nr. SD (1.7) -1178; antra, kad perkančioji organizacija negavo prašymo paaiškinti pasiūlymo atmetimo priežastis; trečia, komisija informavo UAB „Raguvilę“ apie konkurso laimėtoją.

17Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl ieškovo pateikto pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams ir perkančiosios organizacijos procedūrinių veiksmų.

18Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnis įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Taip užtikrinama, kad viešųjų pirkimų konkurso tikslai bus pasiekti, o konkurso procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų. Viešųjų pirkimų principų pažeidimas prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui būtent dėl to, kad principai, kaip ir kitos imperatyviosios VPĮ nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga. Viešųjų pirkimų principai yra ne tik perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų teisių bei pareigų viešojo pirkimo srityje tiesioginis šaltinis, bet ir tiesiogiai taikytinos teisės normos. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus. Viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyviosios normos, pagal kurias vertinama daugelis viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis ginant dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose asmenų teises. VIP 24 str. reglamentuoja, kad perkančiosios organizacijos pateikiami dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių.

19Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas apibendrindamas teismų praktiką yra nurodęs, kad viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams yra nustatyti ne siekiant atlikti formalias procedūras, kad perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai formaliai atitiktų teisės normas, o tam, jog šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai.

20Esminiai argumentai, kurių pagrindu ieškovas prašo panaikinti perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą yra tai, jog Mažeikių seniūnija neįsitikino tiekėjo kvalifikacijos tinkamumu, nepriėmė sprendimo, nepateikė ieškovui informacijos apie pasiūlymo atmetimo priežastis, nepateikė ieškovui informacijos apie sudarytą pasiūlymų eilę.

21

22VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, privalo prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Kvalifikacinių duomenų papildymo ir patikslinimo institutas yra skirtas netikslumų ir atsitiktinių klaidų taisymui tiems tiekėjams, kurių kvalifikacija iš tiesų yra tinkama. Tiekėjams turi būti sudarytos galimybės patikslinti informaciją apie kvalifikaciją. Tais atvejais, kai tiekėjas duomenų apie kvalifikaciją iš viso nepateikė, o pasiūlymų pateikimo terminai pasibaigė, toks tiekėjas neįgyja kvalifikacinių duomenų tikslinimo teisės, tuo atveju tiekėjo pasiūlymas turi būti atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Šioje byloje nebuvo prielaidų atmesti tiekėjo UAB „Raguvilė“ pasiūlymą nesuteikus teisės patikslinti kvalifikacinius duomenis.

23Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d. reglamentuoja, kad perkančiosios organizacijos supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles. Mažeikių seniūnijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Mažeikių seniūnijos seniūno 2010-06-30 įsakymu Nr. V-128, 56 p. nurodyta, kad „siekiant įsitikinti, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį vadovaujantis Viešųjų pirkimų Įstatymo 32-38 straipsnių nuostatomis ir atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 patvirtintas Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas pirkimo dokumentuose nustatomi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir vykdomas tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas“.

24Byloje nėra duomenų, kad Mažeikių seniūnija būtų tinkamai sudariusi sąlygas ieškovui papildyti ar paaiškinti duomenis apie kvalifikaciją. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 7 d. nurodyta, kad komisija priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio kandidato ar dalyvio kvalifikacinių duomenų ir kiekvienam iš jų nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. Ieškovas teismui pateikė argumentus, kad 4 priedo 11 punkto reikalavimus – turėti 1 traktorių šlaitų (griovių) pjovimui jis atitinka, technika nesenesnė nei 10 metų, ieškovas turi visus sertifikatus, pasiūlyta technika-traktorius Kubota B2530 yra varoma keturiais ratais, kas užtikrina technikos prisitaikymą šlaituose, grioviuose ir slidžiose vietose, o konkrečių traktoriaus techninių duomenų (žoliapjovės tvirtinimo su maksimaliu užgriebiu horizontalia ir vertikalia kryptimis ar kt.) konkurso sąlygose nebuvo nustatyta. Teismas daro išvadą, kad UAB „Raguvilė“ neturėjo galimybės pateikti duomenų, kad pagrįsti savo atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Todėl Mažeikių seniūnija privalėjo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų paprašyti ieškovą papildyti ir paaiškinti šiuos duomenis per protingą terminą.

25Mažeikių seniūnija įvertinusi ieškovo kvalifikacinius duomenis, nusprendė, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka kvalifikacinių reikalavimų, tačiau tinkamai apie tai neinformavo ieškovo.

26Kaip matyti iš komisijos 2011-10-28 posėdžio protokolo Nr.12/5 buvo priimtas sprendimas UAB „Raguvilė“ pasiūlymą atmesti, konstatuotas ieškovo pasiūlytos technikos neatitikimas konkurso sąlygoms, pasiūlymo neatitikimas lentelės 2.1. punkto 4 skilties reikalavimams, ieškovo UAB „Raguvilė“ gauto rašto Nr.280 įvertinimas kaip pasiūlymo esmės pakeitimas. Perkančioji organizacija apie komisijos sprendimo turinį, motyvus, neinformavo ieškovo ir apsiribojo nuorodomis į konkurso sąlygų straipsnius. Teismas vertina, kad ieškovas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str.27d. yra suinteresuotas dalyvis, todėl Mažeikių seniūnija privalėjo jam pateikti išsamią, įstatymo 41 str.1d.nurodytą informaciją.

27Perkančiosios organizacijos sprendimai atmesti bet kurio tiekėjo pasiūlymą arba atmesti visų viešajame pirkime dalyvaujančių tiekėjų pasiūlymus, arba nutraukti viešojo pirkimo procedūras yra skųstini sprendimai, todėl aiškiai nenurodant tiekėjo pasiūlymo konkrečiu atmetimo priežasčių, kurios galėtų būti pretenzijos ir ieškinio dalyku, yra apribojama tiekėjų galimybė pasinaudoti teisėmis, kurias jie turi, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriaus nuostatomis, ir neužtikrinamas skaidrumo principo įgyvendinimas (Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d.). Todėl teismas konstatuoja, kad vykdant Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių seniūnijos organizuojamame supaprastintame atvirame konkurse „Mažeikių miesto želdynų ir želdynių priežiūros paslaugos pirkimas" (pirkimo Nr. 112434) priimant 2011m.spalio 28 sprendimą bei informuojant dalyvį, buvo pažeisti lygiateisiškumo ir skaidrumo principai.

28Nustačius perkančiosios organizacijos, vykdžiusios viešąjį pirkimą, veiksmus, kuriais buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinti viešųjų pirkimų principai, yra pagrindas tenkinti ieškinį ir panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių seniūnijos Viešojo pirkimo komisijos sprendimą.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais, teismas,

Nutarė

30Ieškovo UAB „Raguvilė“ ieškinį patenkinti.

31Panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių seniūnijos Viešųjų pirkimų komisijos 2011m. spalio 28 d, priimtus sprendimus Nr.12/5, kuriais atmestas UAB „Raguvilė“ pasiūlymas ir laimėtoja pripažinta UAB „Paslauga tau“.

32Priteisti iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 1000 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Raguvilė“ .

33Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Ieškovas UAB „Raguvilė“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas... 4. Ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodo, kad dalyvaudamas konkurse pateikė... 5. Atsakovas atsakyme į pretenziją teigia, kad komisija vadovaujantis Viešųjų... 6. Atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija prašo ieškinį... 7. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikusi išvadą byloje nurodė, kad Viešųjų... 8. ... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Bylos dokumentais nustatyta, kad Mažeikių rajono savivaldybės... 11. 2011- 10 - 20 raštu perkančioji organizacija informavo dalyvius, kad... 12. Ieškovas 2011- 10 - 25 pateikė pasiūlymą šiame konkurse, perkančioji... 13. Viešųjų pirkimų komisija 2011-10-28 posėdžio protokolu Nr.12/5 priėmė... 14. Perkančioji organizacija 2011-11-02 pranešė ieškovui apie pasiūlymo... 15. Ieškovas 2011-11-17 pateikė pretenziją tokiais pagrindais - pirma, kad... 16. Atsakovas 2011-11-18 pranešime Nr. SD(1.7)-1276 dėl atsakymo į pretenziją... 17. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl ieškovo pateikto... 18. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnis įpareigoja perkančiąją... 19. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas apibendrindamas teismų... 20. Esminiai argumentai, kurių pagrindu ieškovas prašo panaikinti perkančiosios... 21. ... 22. VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad jeigu... 23. Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d. reglamentuoja, kad perkančiosios... 24. Byloje nėra duomenų, kad Mažeikių seniūnija būtų tinkamai sudariusi... 25. Mažeikių seniūnija įvertinusi ieškovo kvalifikacinius duomenis,... 26. Kaip matyti iš komisijos 2011-10-28 posėdžio protokolo Nr.12/5 buvo priimtas... 27. Perkančiosios organizacijos sprendimai atmesti bet kurio tiekėjo pasiūlymą... 28. Nustačius perkančiosios organizacijos, vykdžiusios viešąjį pirkimą,... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259... 30. Ieškovo UAB „Raguvilė“ ieškinį patenkinti.... 31. Panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių... 32. Priteisti iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 1000 Lt... 33. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...