Byla I-1219-283/2016
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos priteisimo

1Panevėžio apygardos administracinis teismas, pirmininkaujant teisėjai Dalytei Zlatkuvienei, sekretoriaujant Danei Gvildienei, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – UAB „Klaipėdos RATC“) teismui pateiktu prašymu prašė iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ (toliau – UAB „(duomenys neskelbtini)“) priteisti 1 246,24 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau – ir vietinė rinkliava), apskaičiuotos ir nesumokėtos nuo 2010-01-01 iki 2013-08-31 (toliau – ir ginčo laikotarpis). Pareiškėjas nurodė, kad Klaipėdos miesto savivaldybės taryba (toliau – Taryba) 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-80, pakeistu 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-426 ir 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-330, patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus (toliau – Nuostatai). Nuostatai numato, kad Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje už komunalinių atliekų surinkimą nustatoma privaloma įmoka, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti Nuostatuose nustatyta tvarka. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2007 m. liepos 9 d. Koncesijos sutarties Nr. J4-831 pagrindu pareiškėjui suteikė teisę organizuoti ir vykdyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje esančių atliekų turėtojų ir jų tvarkymo sistemą. Pagal Nuostatų 25 ir 36 punktus, UAB „Klaipėdos RATC“ pavesta apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius ir nesumokėtą vietinę rinkliavą išieškoti iš rinkliavos mokėtojų. UAB „(duomenys neskelbtini)“ vietinės rinkliavos skola skaičiuojama už nekilnojamąjį objektą – gamybines patalpas, esančias Klaipėdoje, (duomenys neskelbtini). Atsakovas nuo 2010-01-01 iki 2013-08-31 privalėjo sumokėti 1 732,50 Eur vietinės rinkliavos, tačiau tėra sumokėjęs 486,26 Eur vietinės rinkliavos. Likusio 1246,24 Eur vietinės rinkliavos įsiskolinimo UAB „(duomenys neskelbtini)“ gera valia nemoka, į raginimus sumokėti vietinę rinkliavą nereaguoja (2-3 b. l.).

4Atsakovas UAB „(duomenys neskelbtini)“ atsiliepimo į prašymą iki teismo posėdžio pradžios nepateikė.

5Prašymas tenkinamas.

6Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis, atsakovas UAB „(duomenys neskelbtini)“ ginčo laikotarpiu buvo sudaręs patalpų, esančių Klaipėdoje, (duomenys neskelbtini), nuomos sutartį (5-6 b. l.). Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, minėto nekilnojamojo turto objekto paskirtis yra gamybos, pramonės gamybinės patalpos. Apskaičiuojant atsakovui mokėtiną vietinę rinkliavą, taikomas 2008 m. gruodžio 31 d. sprendimo Nr. T2-426 ir 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-330 redakcijų Nuostatuose numatytas paslaugų, gamybos ir pramonės paskirties pastatams taikomas tarifas. Remiantis teismui pateiktos UAB „Klaipėdos RATC“ pažymos Nr. (duomenys neskelbtini) duomenimis, atsakovas sumokėjo 486,26 Eur vietinės rinkliavos įsiskolinimą už 2010 m. sausio 1 d. – 2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpį ir liko nesumokėjęs 1 246,24 Eur vietinės rinkliavos nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. (4 b. l.). Pareiškėjas apie susidariusią vietinės rinkliavos skolą atsakovą informavo pranešimu (8 b. l.).

7Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – Atliekų tvarkymo įstatymas) 4 straipsnio 1 dalis nustato, jog atliekų turėtojas šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi tvarkyti atliekas pats arba perduoti jas atliekų tvarkytojui, išskyrus atvejus, kai nepavojingos atliekos sunaudojamos žemės ūkyje, energijai gauti ar kitoms reikmėms aplinkai ir žmonių sveikatai saugiu būdu. Taigi, įstatymų leidėjas imperatyviai įpareigoja atliekų turėtoją pačiam tvarkyti atliekas teisės aktų nustatyta tvarka arba perduoti jas atliekų tvarkytojui. Atliekų tvarkymo srityje taikomas principas „teršėjas moka“ reiškia, kad atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti atliekų turėtojas (Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 1 dalis). Iš šių nuostatų matyti, jog atliekų turėtojas tais atvejais, kai perduoda atliekas atliekų tvarkytojui, privalo padengti visas su jo perduotų atliekų tvarkymu susijusias išlaidas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 121 straipsnio 2 nustato, jog savivaldybių tarybos turi teisę įstatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas, savo biudžeto sąskaita savivaldybių tarybos gali nustatyti mokesčių bei rinkliavų lengvatas. Komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo organizavimas teisės aktais yra priskirtas savivaldybių funkcijoms (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktas, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnis). Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuojančio Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (toliau – Rinkliavų įstatymas) 2 straipsnio 3 dalis vietinę rinkliavą apibrėžia kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą privalomą įmoką, galiojančią tos savivaldybės teritorijoje. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas tik už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, o šio įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 punktai numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas vietinės rinkliavos sąvoką, yra nurodęs, kad vietinė rinkliava yra viešosios teisės nustatytas privalomasis mokėjimas, o ne privatinės (civilinės) teisės reguliavimo srities sutartinio pobūdžio įsipareigojimas, todėl pareiga mokėti minėtą rinkliavą atsiranda pagal tokias sąlygas, kurios yra numatytos ją nustatančiuose teisės aktuose (2010 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-525-471/2010, 2011 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-442-2210/2011). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2014 m. sausio 28 d. nutartyje konstatavo, kad vien faktinė aplinkybė, jog atitinkamas fizinis ar juridinis asmuo yra laikytinas vietinės rinkliavos mokėtoju pagal savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo nustatyta rinkliava, ir (ar) rinkliavos nuostatus, suponuoja šio asmens pareigą nustatyta tvarka ir terminais mokėti atitinkamo dydžio vietinę rinkliavą. Vietinės rinkliavos mokėtojas neturi diskrecijos pasirinkti, ar vykdyti šią pareigą, ar ne, nuo pareigos mokėti vietinę rinkliavą vykdymo jis gali būti atleistas tik atitinkamų norminių teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka (administracinė byla Nr. A556-334/2014).

8Klaipėdos miesto savivaldybėje nuo 2008 m. sausio 1 d. komunalinių atliekų surinkimą iš jų turėtojų ir tvarkymą reglamentuoja šios savivaldybės Tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-80 patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš jų turėtojų ir tvarkymą nuostatai. Ginčo laikotarpiu galiojo Tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-426 patvirtinta Nuostatų redakcija bei 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-330 patvirtinta Nuostatų redakcija. Tarybos sprendimai, reglamentuojantys vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš jų turėtojų ir tvarkymą viešai paskelbti tinklalapyje „www.klaipeda.lt“. Pagal 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-426 patvirtintų Nuostatų 6 punktą ir 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-330 patvirtintų Nuostatų 3 punktą, vietinės rinkliavos mokėtojai yra komunalinių atliekų turėtojai Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, išskyrus Lietuvos banką bei įmones turinčias Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus. Taigi, pagal Tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-426 patvirtintų Nuostatų 6 punktą ir 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-330 patvirtintų Nuostatų 3 punktą, UAB „(duomenys neskelbtini)“ laikoma vietinės rinkliavos mokėtoja ir turi pareigą mokėti vietinę rinkliavą šiuose nuostatuose nustatyta tvarka.

9Pagal 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-426 patvirtintų Nuostatų 16 punktą ir 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-330 patvirtintų Nuostatų 14 punktą, vietinė rinkliava skaičiuojama pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatytą vietinės rinkliavos dydį arba jį padauginus iš vietinės rinkliavos dydžio parametro. Tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-330 patvirtintų Nuostatų 24-35 punktuose reglamentuota vietinės rinkliavos mokėjimo tvarka. Pareiškėjai pavesta apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Kiekvienais metais pagal sausio 1 d. Registro duomenis pareiškėjas parengia mokėjimo pranešimą apie apskaičiuotas mokėtinas vietinės rinkliavos įmokas už kalendorinius metus ir iki vasario 1 d. pateikia vietinės rinkliavos mokėtojams pagal turimą nekilnojamojo turto adresą ar kitą žinomą adresą. Vietinė rinkliava mokama kas ketvirtį, lygiomis dalimis arba už visus metus iš karto (Nuostatų 25, 28, 29 punktai). Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administruoja UAB „Klaipėdos RATC“, kuri organizuoja ir tvarko vietinės rinkliavos mokėtojų registrą, apskaičiuoja vietinę rinkliavą, kontroliuoja vietinės rinkliavos mokėjimą, vykdo vietinės rinkliavos apskaitą, išieškojimą, bei kitas procedūras, reikalingas vietinei rinkliavai administruoti.

10Atsižvelgus į aukščiau nurodytą teisinį vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą reglamentavimą bei įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, daroma išvada, jog pareiškėjo reikalavimas priteisti iš atsakovo nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. susidariusį vietinės rinkliavos įsiskolinimą yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkinamas.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

12pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą patenkinti.

13Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ iš uždarosios akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ 1 246,24 Eur (vieną tūkstantį du šimtus keturiasdešimt šešis eurus ir 24 euro centus) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 31 d.

14Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Panevėžio apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai