Byla AS-438-464-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (pranešėjas), Vaidos Urmonaitės – Maculevičienės ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė) rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 18 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos skundą atsakovei Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims akcinei bendrovei „VST“, akcinei bendrovei „Rytų skirstomieji tinklai“ ir Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga 2009-04-21 patikslintu skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė:

51. Panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008-12-29 nutarimu Nr.03-216 patvirtintos tvarkos „Elektros energijos perdavimo paslaugos kainos, tarifai ir jų taikymo tvarka“ l punktą;

62. Panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008-12-29 nutarimo Nr.03-217 3 punktą ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008-12-29 nutarimu Nr.03-217 1 punktu patvirtintos tvarkos „AB Rytų skirstomųjų tinklų elektros energijos kainos ir tarifai bei jų taikymo tvarka“ 38 punktą;

73. Panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008-12-29 nutarimo Nr.03-218 3 punktą ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008-12-29 nutarimu Nr.03-218 1 punktu patvirtintos tvarkos „Akcinės bendrovės „VST“ elektros energijos kainos ir tarifai bei jų taikymo tvarka“ 38 punktą;

84.Patenkinus skundą įpareigoti atsakovą - Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją - teismo sprendimą paskelbti Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009-06-18 priėmė nutartį, kuria administracinę bylą pagal pareiškėjos Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos skundą nutraukė.

11Teismas konstatavo, jog visi ginčijami teisės aktai yra norminiai teisės aktai ir jie turi būti skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatyme numatyta tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, t. y. byla neteisminga Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Teismas tokia išvadą padarė remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio praktika, t. y. šio teismo procesiniais sprendimais administracinėse bylose Nr.A5-63/2003 ir AS502-428/2008. Atsižvelgdamas į tai, teismas nutarė nutraukti administracinę bylą, kadangi pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį dėl norminio administracinio akto teisėtumo bei Vilniaus apygardos administraciniame teisme nėra nagrinėjama konkreti byla, susijusi su jo teisių pažeidimu, kurioje iškilo abejonė dėl joje taikytino norminio administracinio akto teisėtumo.

12III.

13Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009-06-18 nutartį ir grąžinti bylą nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

14Atskirajame skunde pareiškėja nurodo, jog pirmosios instancijos teismas neobjektyviai, nevisapusiškai ir neteisingai išnagrinėjo byloje skundžiamus teisės aktus, neteisingai nustatė teisės aktų taikymo principus (kam ir kokiems subjektams buvo skirti byloje ginčyti teisės aktai), todėl teismo nutartis yra naikintina.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas taip pat prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009-06-18 nutartį ir grąžinti bylą nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

16Atsiliepime nurodo, kad pirmosios instancijos teismas klaidingai interpretavo materialinės teisės normas ir nepagrįstai nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamos praktikos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS2-418/2006 ir 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1874/2008), konstatuodamas, kad skundžiami atsakovo nutarimai laikytini ne individualaus pobūdžio, o norminiais teisės aktais.

17Tretysis suinteresuotasis asmuo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atsiliepimu į pareiškėjos atskirąjį skundą prašo administracinę bylą spręsti teismo nuožiūra.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 149 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo (teisėjo) nutartis proceso šalys gali apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui ABTĮ numatytais atvejais.

21ABTĮ 102 straipsnio 2 dalyje taip pat numatyta, jog dėl teismo nutarties nutraukti bylą gali būti duodamas atskirasis skundas.

22Pareiškėjas nesutinka su skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje padaryta išvada, jog ginčijami Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimai yra norminiai teisės aktai, dėl ko administracinė byla buvo nutraukta.

23ABTĮ 2 straipsnio 13 dalyje apibrėžiama, jog norminis teisės aktas – tai įstatymas, administracinis ar kitas teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais neapibūdintai subjektų grupei, o to paties straipsnio 14 dalyje pateikiama „individualaus teisės akto“ sąvoka: tai vienkartinis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei.

24Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog „ <...> Teisės doktrinoje pripažįstama, kad norminiai teisės aktai – tai rašytine forma išreikšti teisėkūros subjektų sprendimai (oficialūs rašytiniai dokumentai), kuriuose yra teisės normų. Juose įtvirtinami bendro pobūdžio nurodymai tam tikrų visuomeninių santykių dalyviams, kurie orientuojami į ateitį ir numatyti taikyti daug kartų. Šie aktai adresuoti neapibrėžtam asmenų ratui arba adresuoti ratui asmenų, apibūdintų rūšiniais požymiais. Jie visada abstraktūs ir apjungia tipinėmis, rūšinėmis savybėmis panašius visuomeninius santykius, toliau veikia po realizavimo individualiuose santykiuose ir konkrečių asmenų elgesyje. <…> Teisės aktų priskyrimas prie norminių teisės aktų grupės apibūdina jų taikymo apimtį ir privalomumą (norminiai teisės aktai turi visuotinio privalomumo pobūdį), o administracinių bylų teisenoje – jų teisėtumo tyrimo specialią procesinę tvarką, pasireiškiančią tuo, jog yra ribojamas subjektų, galinčių tiesiogiai kreiptis į teismą dėl norminių aktų teisėtumo, ratas, skirtinga kreipimosi į teismą dėl akto neteisėtumo tvarka, skiriasi akto panaikinimo teisinės pasekmės ir pan. <...>” (2003 m. kovo 24 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A5-63/2003).

25Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog esminiai norminio administracinio teisės akto požymiai yra tai, kad jis apibrėžia bendro pobūdžio elgesio taisykles, taikomas neapibrėžtam subjektų ratui arba asmenims, apibūdintiems rūšiniais požymiais, ir yra orientuojamas į ateitį (numatytas taikyti daug kartų).

26Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjos ginčijamu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008-12-29 nutarimu Nr.03-216 buvo nustatytos elektros energijos perdavimo paslaugos kainos, tarifai ir jų taikymo tvarka skirstomųjų tinklų operatoriams ir vartotojams, kurių įrenginiai prijungti prie perdavimo tinklo (t. 1, b.l. 5 - 6). Tuo tarpu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008-12-29 nutarimu Nr.03-217 ir 2008-12-29 nutarimu Nr.03-218 buvo nustatyti visuomeniniai elektros energijos tarifai, elektros energijos skirstymo paslaugos kainos bei jų taikymo tvarka AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir AB „VST“ elektros energijos vartotojams (t. 1, b.l. 7, 16). Taigi šie administraciniai aktai nustatė bendro pobūdžio elgesio taisykles, susijusias su elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų teikimu bei mokesčio už šias paslaugas apskaičiavimu. Taip pat konstatuotina, jog minėtuose administraciniuose aktuose apibrėžtos taisyklės taikytinos asmenims, apibūdintiems rūšiniais požymiais (skirstomųjų tinklų operatoriams ir vartotojams, kurių įrenginiai prijungti prie perdavimo tinklo, AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir AB „VST“ elektros energijos vartotojams), t. y. šie aktai nėra iš anksto adresuoti tik tam tikriems konkretiems bei individualiai apibrėžtiems teisės subjektams. Be to, visų minėtų aktų taikymas nėra vienkartinio pobūdžio ir yra orientuojamas į ateitį – jais apibrėžiami nuolatiniai nuo 2009-01-01 taikytini elektros energijos perdavimo bei skirstymo paslaugų kainų ir tarifų dydžiai, taip pat jų taikymo metodika (b.l. 5, 7, 14, 16). Taigi ginčijami atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimai yra norminiai administraciniai teisės aktai.

27Kartu atkreiptinas dėmesys, jog proceso dalyviai, prašydami laikyti šiuos aktus nenorminiais, nepagrįstai remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, suformuota administracinėse bylose Nr. AS2-418/2008 ir Nr. A502-1874/2008. Išanalizavus šiose bylose priimtų teismo procesinių sprendimų turinį, matyti, kad nurodomų bylų faktinis ir teisinis pagrindas (ratio decidendi) objektyviai skiriasi nuo nagrinėjamos administracinės bylos, kadangi tiek administracinėje byloje AS2-418/2008, tiek ir administracinėje byloje Nr. A502-1874/2008 buvo ginčijami Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimai, priimti iš anksto individualiais požymiais apibrėžtų asmenų (konkrečių ūkio subjektų) atžvilgiu.

28ABTĮ 2 straipsnio 7 dalyje yra apibrėžiama, jog centriniai valstybinio administravimo subjektai – tai valstybinio administravimo subjektai, kurių veiklos teritorija yra visa valstybės teritorija. Akivaizdu, jog Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija yra centrinis valstybinio administravimo subjektas, vykdanti savo funkcijas visos valstybės teritorijos atžvilgiu. ABTĮ 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai nepriklauso bylos dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė centriniai valstybinio administravimo subjektai, teisėtumo. Tokios bylos yra priskirtinos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencijai (ABTĮ 20 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Vadinasi, Vilniaus apygardos administracinis teismas nėra įgaliotas tirti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų, kurie yra norminiai teisės aktai, teisėtumo.

29Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi ABTĮ 101 straipsnio 1 punktu ir bylą pagal pareiškėjo skundą nutraukė, dėl ko skundžiamos nutarties, kaip teisėtos ir pagrįstos, naikinti nėra pagrindo, o pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Pareiškėjos Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos atskirąjį skundą atmesti.

32Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga... 5. 1. Panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos... 6. 2. Panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos... 7. 3. Panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos... 8. 4.Patenkinus skundą įpareigoti atsakovą - Valstybinę kainų ir energetikos... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009-06-18 priėmė nutartį, kuria... 11. Teismas konstatavo, jog visi ginčijami teisės aktai yra norminiai teisės... 12. III.... 13. Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 14. Atskirajame skunde pareiškėja nurodo, jog pirmosios instancijos teismas... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas taip pat prašo panaikinti... 16. Atsiliepime nurodo, kad pirmosios instancijos teismas klaidingai interpretavo... 17. Tretysis suinteresuotasis asmuo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 149 straipsnio 1... 21. ABTĮ 102 straipsnio 2 dalyje taip pat numatyta, jog dėl teismo nutarties... 22. Pareiškėjas nesutinka su skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje... 23. ABTĮ 2 straipsnio 13 dalyje apibrėžiama, jog norminis teisės aktas – tai... 24. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog „... 25. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog esminiai norminio... 26. Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjos ginčijamu Valstybinės kainų... 27. Kartu atkreiptinas dėmesys, jog proceso dalyviai, prašydami laikyti šiuos... 28. ABTĮ 2 straipsnio 7 dalyje yra apibrėžiama, jog centriniai valstybinio... 29. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą, darytina išvada, jog pirmosios... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 31. Pareiškėjos Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos... 32. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 18 d. nutartį... 33. Nutartis neskundžiama....