Byla e2-549-278/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Valiulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau ir UAB) „Atea“ ieškinį atsakovei Rokiškio rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui UAB „Hansab“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Atea“ nurodė, kad Rokiškio rajono savivaldybės administracija (toliau ir perkančioji organizacija) 2019-06-16 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Projekto ( - ) J. K. viešosios bibliotekos pastato ( - ), ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas ir priestato statyba“ veiklai reikalingos įrangos pirkimas“ (pirkimo Nr. 441210). Perkančioji organizacija 2019-07-16 informavo pirkimo dalyves apie sudarytą pasiūlymų eilę pirkime pasiūlytų kainų didėjimo tvarka. Tvirtina, kad paaiškėjus, jog perkančioji organizacija neteisėtai pirkimą laimėjusiu paskelbė pirkimų sąlygas neatitinkantį pasiūlymą, pasinaudojo ikiteismine ginčų sprendimo procedūra, o vėliau Panevėžio apygardos teismui padavė ieškinį dėl neteisėtų sprendimų panaikinimo bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodo, kad Panevėžio apygardos teismo 2019-08-09 nutartimi atsakovė buvo įpareigota sustabdyti pirkimo Nr. 441210 procedūras ir nesudaryti pirkimo sutarties, o jei ji sudaryta, sustabdyti jos vykdymą iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Teigia, kad 2019-08-20 perkančioji organizacija pranešė, jog pirkimo procedūros nutrauktos. Atmesdama ieškovės pretenziją 2019-08-30 raštu Nr. SD-5.45-3021 atsakovė nurodė, kad gavusi UAB „Atea“ ieškinį, kuriame vienas iš motyvų nurodytas, jog tiekėjo UAB „Hansab“ siūloma įranga neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų, paaiškėjo, kad Viešųjų pirkimų komisija ( - ) J. K. viešosios bibliotekos veiklai reikalingos įrangos įvertinti pati negalės ir dėl įvertinimo tektų pirkti ekspertų paslaugas, kas sudarytų papildomas išlaidas. Nurodė, kad paaiškėjo, jog pagal pirkimui pateiktą techninę specifikaciją sunku nustatyti tiekėjų siūlomų prekių atitiktį keliamiems reikalavimams, o perkant specifinę įrangą, buvo sunku parengti techninę specifikaciją ir tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus. Kadangi pirkimo sąlygos suformuluotos ne itin tiksliai, tiekėjams yra galimybė jas interpretuoti, aiškinti dvejopai. Eksperto paslaugų pirkimas bei pasiūlymų vertinimas būtų imlus laikui ir sąnaudoms, todėl ekonomiškai nenaudingas tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams. Atsakovė nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog paaiškėjus aplinkybei, kad pirkimo sąlygas būtina tikslinti bei kad dėl užsitęsusio teisminio proceso Rokiškio rajono savivaldybės administracija gali netekti Europos Sąjungos skiriamų lėšų, 2019-08-20 nuspręsta nutraukti pirkimo procedūras. Ieškovė nurodo, kad Panevėžio apygardos teismui 2019-08-09 civilinėje byloje Nr. e2-526-252/2019 nutartimi taikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovė neturėjo teisės, teismui sustabdžius pirkimo procedūras atlikti jokius veiksmus ir priimti su pirkimu susijusius bet kokius sprendimus, tame tarpe nutraukti pirkimą. Be to, perkančiosios organizacijos sprendimas yra neteisėtas, nes nebuvo nei vieno Viešųjų pirkimo įstatymo (toliau ir VPĮ) 29 straipsnio 3 dalyje įtvirtinto pagrindo nutraukti pirkimą. Teigia, jog pirkimo sąlygos buvo aiškios ir suprantamos tiekėjams, o atsakovė galėjo iš anksto įsivertinti, jog tiekėjų pasiūlymų vertinimui gali tekti pasitelkti ekspertus, jeigu pati perkančioji organizacija tokių gebėjimų neturi, ir galimos papildomos išlaidos, kurios nelaikytinos pagrindu pirkimui nutraukti. Tvirtina, kad pirkimo nutraukimas yra atsakovės siekis išvengti galimo palankaus UAB „Atea“ sprendimo Panevėžio apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-526-252/2019. Prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 2019-08-20 raštu Nr. SD-5.45-2917 įformintą sprendimą nutraukti pirkimo Nr. 441210 procedūras.

3Atsiliepimu į ieškinį atsakovė Rokiškio rajono savivaldybės administracija ieškinį prašo atmesti ir už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis - nepagrįsto ieškinio pareiškimą bei sąmoningą veikimą prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą, ieškovei UAB „Atea“ skirti baudą. Nurodo, kad supaprastintu atviru konkursu „Projekto ( - ) J. K. viešosios bibliotekos pastato ( - ), ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas ir priestato statyba“ veiklai reikalingos įrangos pirkimas“ pirko viešosios bibliotekos veiklai reikalingą įrangą. Pasiūlymą pateikė du tiekėjai ir laimėtoju buvo pripažintas UAB „Hansab“, o dalyvė UAB „Atea“ pateikė pretenziją, ieškinį teismui bei prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad vienas iš ieškinio motyvų buvo, kad konkursą laimėjusios tiekėjos prekės neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų. Tvirtina, kad dar negavusi teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, sustabdė pirkimo procedūras ir jokių tiekėjų pasiūlymų vertinimų neatliko. Gavus ieškinį, kad UAB “Hansab“ siūloma įranga neatitinka techninės specifikacijos, paaiškėjo, kad bibliotekai reikalingos įrangos atsakovė pati įvertinti negalės, turės pirkti ekspertų paslaugas ir tai sudarytų papildomas išlaidas. Be to, paaiškėjo aplinkybė, kad pagal pirkimui pateiktą techninę specifikaciją sunku nustatyti tiekėjų siūlomų prekių atitiktį keliamiems reikalavimams. Teigia, kad perkant specifinę įrangą, kurią Lietuvoje gali pateikti dvi įmonės, buvo sunku parengti techninę specifikaciją ir tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus. Kadangi pirkimo sąlygos suformuluotos ne itin tiksliai, tiekėjams yra galimybė jas interpretuoti. Nurodo, kad ieškovei ginčijant kito tiekėjo siūlomos įrangos atitiktį techninei specifikacijai, atsakovė turėtų pirkti eksperto paslaugas. Paaiškėjus, kad pirkimo sąlygas būtina tikslinti taip, kad Rokiškio savivaldybės administracija pati, be eksperto pagalbos galėtų įvertinti pasiūlymus bei kad dėl užsitęsusio teisminio proceso atsakovė gali netekti Europos Sąjungos skiriamų lėšų, kurios iki 2019-12-31 turi būti įsisavintos, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 3 dalimi, 2019-08-20 buvo nuspręsta pirkimo procedūras nutraukti. Nurodo, kad ieškovė siekia, kad jos pasiūlymas būtų pripažintas laimėjusiu pirkimą. Tvirtina, kad UAB „Atea“ pasiūlymo atitiktis nebuvo tikrinta, tačiau pasiūlymas gali būti atmestas vadovaujantis pirkimo sąlygų 62.4 punktu, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, nes galimai neatitinka pirkimo sąlygų 28 punkto reikalavimo, - gamintojų dokumentai pateikti anglų kalba be vertimų. Teigia, kad pripažįsta, jog pirkimo sąlygos parengtos su trūkumais, dėl kurių perkančioji organizacija negali tinkamai įvertinti tiekėjų pasiūlymų ir tai paaiškėjo UAB „Atea“ pateikus ieškinį. Tvirtina, kad ieškovė kelia netinkamą ir neteisėtą reikalavimą panaikinti sprendimą nutraukti viešojo pirkimo procedūras, kas reikštų, kad teismas turėtų įpareigoti atsakovę tęsti pirkimo procedūras. Be to, teismo prašo pripažinti neteisėtu perkančiosios organizacijos sprendimą dėl laimėtojo pripažinimo, kas reikštų trečiojo asmens pašalinimą iš konkurso ir įpareigojimą pripažinti laimėtoju ieškovę. Be to, prašo teismo įpareigoti atsakovę atlikti veiksmus, kurie yra priskirti perkančiosios organizacijos diskrecijos teisei. Teigia, kad aplinkybė, jog kils ginčas tarp tiekėjų ir reikės pasitelkti ekspertą siūlomos įrangos vertinimui nebuvo galima numatyti rengiant pirkimo sąlygas. Be to, perkančioji organizacija negalėjo numatyti, kad tiekėjai pateiks dokumentus, kurių pagrindu komisija negalės tinkamai patikrinti tiekėjų kvalifikacijos t.y., įvykdytų sutarčių tapatumo pirkimo objektui ir dėl to kils grėsmė pagrindinių viešųjų pirkimų principų pažeidimui. Nurodo, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 3 dalis numato, jog bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo ar projekto konkurso laimėtojo nustatymo perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai, o atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Teigia, jog jeigu Rokiškio rajono savivaldybės administracija tęstų pirkimo procedūras, iš esmės pažeistų viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus, o dėl užsitęsusio teismo proceso, prarastų skirtą finansavimą, dėl ko tektų nutraukti pirkimo procedūras. Nurodo, kad teismų praktikoje yra nurodoma, jog pirkimo eigoje paaiškėjimas, kad parengtos pirkimo sąlygos neatitinka įstatymų reikalavimų, sudaro pagrindą nutraukti pirkimą, kurį perkančioji organizacija laiko neteisėtu. Teigia, jog nors ieškovė nurodė, kad tiekėjai neginčijo pirkimo sąlygų, tačiau tai nereiškia, kad sąlygos dėl to savaime yra teisėtos. Pirkimo sąlygų neatitikimai teisės aktų reikalavimams yra esminiai ir neleidžiantys perkančiai organizacijai vienodai vertinti pateiktus pasiūlymus, taip pažeidžiant skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principus. Dėl pirkimo sąlygų nuostatų netinkamo formulavimo, kas galėjo lemti viešųjų pirkimų principų pažeidimą, Rokiškio rajono savivaldybės administracija mano, kad turėjo pagrindą nutraukti pirkimo procedūras. Teigia, kad įranga pagal projektą yra būtina bibliotekai, todėl naujo pirkimo dėl analogiško pirkimo objekto skelbimas yra neišvengiamas ir atsakovės administracija, pakoregavusi pirkimo sąlygas, skelbtų naują pirkimą, jei nebūtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Nurodo, kad teikdama ieškinius, prašydama laikinųjų apsaugos priemonių, UAB „Atea“ vilkindama procesą, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, taip užkirsdama kelią Rokiškio rajono savivaldybei įsigyti reikalingą įrangą.

4Dubliku ieškovė nurodo, kad palaiko ieškinyje išdėstytus argumentus. Tvirtina, kad atsakovė nepaneigė ieškinyje išdėstytų argumentų, o atsiliepime pateikiami teiginiai dėl pirkimo nutraukimo yra nepagrįsti ir daugeliu atveju paneigiantys viešųjų pirkimų esmę, prieštaraujantys imperatyvioms VPĮ normoms, neatitinkantys nuosekliai suformuotų teismų praktikos išaiškinimų, todėl ieškinys turi būti tenkinamas pilna apimtimi. Nurodo, kad atsakovės argumentai, susiję su ieškovės pasiūlymo (ne)atitiktimi pirkimo sąlygų reikalavimams yra nepagrįsti ir nesusiję su ginčo esme. Tvirtina, kad atsakovės teiginiai apie tariamą pirkimo sąlygų neaiškumą yra deklaratyvūs, nes atsakovė nepateikia jokių objektyvių argumentų ir/ar įrodymų, kokios konkrečiai ir kodėl pirkimo sąlygos tapo neaiškiomis. Be to, nurodo, kad pirkimo sąlygų neaiškumo klausimo niekas nekėlė ir šį klausimą kelia tik pati atsakovė. Nurodo, kad pareiga tinkamai vykdyti viešuosius pirkimus tenka perkančiosioms organizacijoms, kurios dar prieš pradėdamos viešąjį pirkimą, turi įsivertinti, ar turi pakankamai kompetencijų tiek parengti reikalavimus pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai ir kt., tiek įvertinti tiekėjų pasiūlymų atitiktį. Teigia, kad ginčo atveju, atsakovei nebuvo sudėtinga įvertinti trečiojo asmens pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygų reikalavimams ir pripažinti laimėjusiu pirkimą (nors, kitaip nei šiuo metu teigia atsakovė, buvo reikalaujama ne tik užpildyti pasiūlymo formą, nurodant atitinka ar ne keliamą reikalavimą tiekėjų siūloma įranga, bet ir pateikti visų parametrų pagrindimui gamintojų techninę dokumentaciją), bet tapo „sunku“ tai padaryti ieškovei pareiškus ieškinį. Nurodo, kad net ir tuo atveju, jeigu pasiūlymų pirkimui įvertinimo atsakovė pati negalėtų atlikti, papildomi kaštai ekspertų paslaugoms nėra ir negali būti laikoma nenumatyta ir nuo perkančiosios organizacijos valios nepriklausiusia aplinkybe. Tvirtina, kad atsakovė nepateikė jokių argumentų dėl neteisėto pirkimo nutraukimo, pažeidžiant teismo nutartimi nustatytą įpareigojimą, t.y., taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

5Tripliku atsakovė nurodo, kad užsitęsus teisminiam procesui, Rokiškio rajono savivaldybės administracija gali netekti Europos Sąjungos skiriamų lėšų, skirtų pastato modernizavimui ir reikalingai įrangai įsigyti, kurios turi būti įsisavintos iki 2019-12-31. Nurodo, kad prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovė vilkina procesą, keldama neaiškų privatų interesą ir daro spaudimą atsakovei. Nurodo, kad viešųjų pirkimų komisija, vadovaudamasi VPĮ 45 straipsnio 1 dalimi vertino tik mažiausią kainą pasiūliusio UAB „Hansab“ pasiūlymą ir jį pripažino laimėtoju. Komisija nevertino UAB „Atea“ pasiūlymo kaip visos visumos, nevertino kartu su pasiūlymų pateiktų įrangos techninių specifikacijų, kurios pateiktos anglų kalba, todėl vertinant pasiūlymus iš naujo, UAB „Atea“ pasiūlymas gali būti atmestas vadovaujantis pirkimo sąlygų 62.4 punktu. Nurodo, kad pareikalavus, jog ieškovė pateiktų dokumentų vertimus į lietuvių kalbą būtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio 9 dalies reikalavimai. Teigia, kad nors ieškovė nurodo, kad nutraukdama pirkimo procedūras, atsakovė pažeidė nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių civilinėje byloje Nr. e2-526-252/2019, tačiau Panevėžio apygardos teismas sprendime pasisakė, kad nutartimi savivaldybei buvo uždrausta sudaryti pirkimo sutartį, bet dėl pirkimo procedūrų nutraukimo laikinosios apsaugos priemonės nebuvo taikytos, todėl Rokiškio rajono savivaldybės administracija, nutraukdama pirkimo procedūras, nepažeidė nutartyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių. Nurodo, kad VPĮ 29 straipsnio 3 dalis numato perkančiosios organizacijos teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Tvirtina, kad ieškovė piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, todėl jai skirtina CPK 95 straipsnyje numatyta bauda.

6Trečiasis asmuo UAB „Hansab“ atsiliepimų į šalių procesinius dokumentus teismui nepateikė.

7Ieškinys tenkintinas.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė Rokiškio rajono savivaldybės administracija 2019-06-16 centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Projekto ( - ) J. K. viešosios bibliotekos pastato ( - ) ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas ir priestato statyba“ veiklai reikalingos įrangos pirkimas (toliau ir pirkimas). 2019-07-16 raštu Nr. SD-5.45-2498 perkančioji organizacija informavo pirkimo dalyvius apie sudarytą pasiūlymų eilę pirkime ir informavo dalyvius, kad laimėtoju pripažintas trečiasis asmuo UAB „Hansab“. Nustatyta, kad susipažinusi su trečiojo asmens pasiūlymu, UAB „Atea“ nustatė, kad UAB „Hansab“ pateiktas pasiūlymas neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų ir 2019-07-23 atsakovei pateikė pretenziją, kurią atsisakius tenkinti, 2019-08-08 ieškovė teismui padavė ieškinį dėl atsakovės priimto sprendimo pripažinti laimėtoju UAB „Hansab“ panaikinimo. Iš bylos duomenų matyti, kad Panevėžio apygardos teismas 2019-08-09 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones ir įpareigojo atsakovę Rokiškio rajono savivaldybės administraciją sustabdyti pirkimo Nr. 441210 procedūras, nesudaryti pirkimo sutarties, o, jei ji sudaryta, sustabdyti jos vykdymą, iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad Panevėžio apygardos teismo 2019-10-08 sprendimu ieškovės UAB „Atea“ ieškinys patenkintas (CPK 179 straipsnio 3 dalis, civilinė byla Nr. e2-526-252/2019).

9Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad 2019-08-20 raštu Nr. SD-5.45-2917 atsakovė informavo tiekėjus, jog pirkimo „Projekto ( - ) J. K. viešosios bibliotekos pastato ( - ) ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas ir priestato statyba“ veiklai reikalingos įrangos pirkimas, procedūros yra nutrauktos. Ieškovė UAB „Atea“ prašo 2019-08-20 priimtą sprendimą pripažinti neteisėtu ir panaikinti. Nurodo, kad atsakovė pažeidė Panevėžio apygardos teismo 2019-08-09 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, nes negalėjo priimti jokių sprendimų dėl pirkimo bei neegzistavo nei vienas iš VPĮ 29 straipsnio 3 dalyje nustatytų pagrindų nutraukti pirkimą.

10Viešųjų pirkimų įstatymo 101 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją) turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai. Civilinio proceso kodekso (toliau ir CPK) 4232 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis VPĮ <...> nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. CPK 4233 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu. Minėto straipsnio 3 dalyje numatyta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu. Straipsnio 4 dalyje numatyta, kad keisti pareikšto ieškinio pagrindą ar dalyką draudžiama, išskyrus atvejus, kai tokio pakeitimo būtinybė iškilo vėliau arba teismas mano, kad tai neužvilkins bylos nagrinėjimo. Taigi pretenzija yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys civilinėse byloje Nr. 3K-3-307/2011, Nr. 3K-3-509/2011).

11Ieškovė UAB „Atea“, nesutikdama su atsakovės 2019-08-20 Viešojo pirkimo komisijos posėdyje priimtu nutarimu nutraukti pirkimo procedūras, 2019-08-22 pateikė pretenziją dėl neteisėto pirkimo procedūrų nutraukimo. Atsakovė 2019-08-30 raštu Nr. SD-5.45-3021 ieškovę informavo, kad pretenzija yra atmesta. Įstatyme nustatytu terminu, 2019-09-09 ieškovė padavė teismui ieškinį, kuriuo prašo pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės 2019-08-20 sprendimą nutraukti pirkimo procedūras. Teismas konstatuoja, kad ieškovė laikėsi privalomos ikiteisminės viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo tvarkos, terminų, pretenzijos ir ieškinio reikalavimai bei faktiniai pagrindai dėl esminių reikalavimų ir aplinkybių yra iš esmės analogiški.

12Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovė, konstatavusi, jog būtina tikslinti pirkimo sąlygas, nes parengtos pirkimo sąlygos tiekėjams leido jas aiškinti dvejopai, Viešųjų pirkimų komisija perkamos įrangos įvertinti pati negalės, o eksperto paslaugų pirkimas pateiktų pasiūlymų atitikimui pirkimo sąlygoms įvertinimui būtų imlus laikui ir sąnaudoms, ekonomiškai nenaudingas perkančiajai organizacijai, tiekėjams, be to, dėl užsitęsusio teisminio proceso Rokiškio rajono savivaldybės administracija gali netekti Europos Sąjungos skiriamų lėšų, 2019-08-20 nutarė nutraukti pirkimą VPĮ 17 straipsnio 1 dalies ir 29 straipsnio 3 dalies pagrindais.

13VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje numatyta perkančios organizacijos pareiga yra užtikrinti, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų bei siekti, kad planuojant pirkimus ir jiems rengiantis būtų išvengta VPĮ nustatytos tvarkos taikymo ar dirbtinai sumažinta konkurencija. Minėto įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo ar projekto konkurso laimėtojo nustatymo perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Kad būtų galima nutraukti pirkimą dėl paaiškėjusios aplinkybės, kurios nebuvo galima numatyti, turi būti nustatyta ar egzistuoja aplinkybė, kurios nebuvo galima numatyti. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad neturi reikšmės, kada nenumatytų aplinkybių objektyviai atsirado – iki pirkimo pradžios ar jau jam prasidėjus, svarbu, kad atsiradusios aplinkybės turi esminę reikšmę tolesnei pirkimo eigai, t.y., dėl jų tolesnis pirkimo procedūrų vykdymas tampa negalimas bei jos perkančiajai organizacijai nebuvo žinomos ir negalėjo būti protingai numatytos pradedant pirkimo procedūras. Tik tokiu atveju procedūrų nutraukimas objektyviai bus pateisinamas, o dalyvaujančių tiekėjų interesai laikomi nepažeistais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-433/2011, Nr. 3K-7-32/2013; Nr. e3K-3-437-916/2017).

14Kaip minėta aukščiau, atsakovė teigia, kad ieškovei UAB “Atea“ pareiškus pretenziją dėl pirkimo laimėtoju UAB „Hansab“ pripažinimo, nustatyta, kad pirkimo sąlygos yra neaiškios ir tiekėjų gali būti skirtingi interpretuojamos, be to, paaiškėjo, kad bibliotekai reikalingos įrangos atsakovė pati įvertinti negalės, turės pirkti ekspertų paslaugas ir tai sudarytų papildomas išlaidas.

15Siekdamos nepažeisti iš Viešųjų pirkimų įstatymo išplaukiančių imperatyvų, perkančiosios organizacijos, laikydamosi VPĮ ir kitų teisės aktų nuostatų, privalo nustatyti pirkimo sąlygas taip, kad šiomis būtų neperžengtos joms įstatymo suteiktos diskrecijos ribos, nepagrįstai nebūtų suvaržytos tiekėjų, galinčių tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, teisės, ūkio subjektų konkurencija. Pirkimo sąlygos turi būti suprantamos, jų turinys aiškus tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms, kad pirmieji galėtų tinkamai suformuluoti ir pateikti pirkėjų poreikius atitinkančius pasiūlymus, o antrosios – juos vienodai įvertinti pagal pirkimo sąlygas. Pirkimo sąlygos turi būti paskelbtos iš anksto, visų vienodai suprantamos ir nekeičiamos vykdant viešąjį pirkimą (VPĮ 35 straipsnis).

16Byloje nustatyta, kad atsakovei paskelbus pirkimo sąlygas nei vienas iš tiekėjų nenurodė, kad sąlygos yra neaiškios ar nesuprantamos, to nepripažino ir neteigė atsakovė ir civilinėje byloje Nr. e2-526-252/2019 teiktuose procesiniuose dokumentuose. Nors nutraukdama pirkimą Rokiškio rajono savivaldybė nurodo, kad sąlygos yra neaiškios, jas galima aiškinti dvejotai, teismui konkrečiai nenurodė kurios sąlygos yra neaiškios ir kodėl jos gali būti aiškinamos dvejopai. Įvertintina aplinkybė, kad tiekėjai suprato sąlygas, teikė pasiūlymus ir nei viena iš tiekėjų neprašė sąlygų paaiškinimo ir jų neginčijo. Be to, iš civilinės bylos Nr. 2-526-252/2019 UAB „Atea“ 2019-07-23 pretenzijos, kurioje nurodoma, kad UAB „Hansab“ pasiūlymas neatitinka techninės specifikacijos 1.8 p. lentelės 3 p. reikalavimo (dėl įrenginių gamintojo, įrangos aprašymuose nesant informacijos apie įrangos atitiktį 3.1 lentelės reikalavimams ir kt.) matyti, kad atsakovės 2019-07-31 sprendime, kuriuo pretenzija atmetama, taip pat nenurodoma, kad sąlygas tiekėjai galėjo suprasti skirtingai. Įvertintina aplinkybė, kad pirkimo sąlygas parengė ir pirkimo procedūras pagal jas vykdė pati perkančioji organizacija, dėl to nėra pakankamo pagrindo daryti išvadą, kad pirkimo sąlygų neaiškumas buvo atsakovei netikėtas, atsirado kaip aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti. Ta aplinkybė, jog vertinant tiekėjų pasiūlymus, jų atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams yra reikalingos specialios žinios, perkančiajai organizacijai dar rengiant pirkimo sąlygas buvo aišku, todėl sutikti su atsakovės teiginiais, kad tik UAB „Atea“ pareiškus ieškinį paaiškėjo, kad Viešųjų pirkimų komisija pati negalės įvertinti pirkimo dalyvių pasiūlymų ir tam reikės pirkti ekspertų paslaugas, patirti papildomas išlaidas, nėra pagrindo. Dėl paminėto atsakovės teiginiai vertintini kritiškai ir nesudaro pagrindo konstatuoti, jog nebuvo galima numatyti minėtos aplinkybės, o esamos padėties negalima ištaisyti, nes 2019-08-09 sustabdžius pirkimo procedūras, atsakovė turėjo galimybę išspręsti ir eksperto pasitelkimo klausimą. Kadangi teismas nenustatė, jog atsirado aplinkybių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti tiek ruošiant pirkimo sąlygas, tiek vykdant pirkimą ar, kad gali būti pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai, nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovė turėjo teisę nutraukti pirkimą dėl jos nurodytų priežasčių. Ta aplinkybė, kad pirkimas yra finansuojamas Europos Sąjungos skiriamomis lėšomis ir atsakovė gali netekti minėtų lėšų, nėra pakankamas pagrindas neteisėtai nutraukti pirkimą, kuris priešingai tik sudaro sąlygas savalaikiai neįsisavinti gaunamų lėšų.

17Ieškovės teiginiai, kad nutraukdama pirkimo sąlygas atsakovė pažeidė ir 2019-08-09 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, yra nepagrįsti, nes draudimas nutraukti pirkimą, minėta Panevėžio apygardos teismo nutartimi nebuvo numatytas.

18Atsakovė nurodo, kad reikšdama ieškinius, UAB „Atea“ piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, todėl prašo ieškovei skirti baudą. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t.y. civilinio proceso teisės tiesiogiai draudžiamas elgesys, už kurį nustatyta galimybė taikyti teisinę atsakomybę, įtvirtintą CPK 95 straipsnyje. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3-695/2017). Teismas neturi pagrindo daryti išvadą, kad nagrinėjamoje byloje ieškinys būtų pateiktas aiškiai nepagrįstas, UAB „Atea“ elgiantis nesąžiningai, todėl ieškinio pateikimo nepripažįsta ieškovės piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Dėl paminėto, atsakovės prašymas netenkintinas ir UAB „Atea“ netaikytinos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmės, reglamentuojamos CPK 95 straipsnio 2 dalyje.

19Dėl paminėtų motyvų, ieškinys tenkintinas.

20Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Atea“sumokėjo 1 538 Eur žyminio mokesčio už ieškinį ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones bei patyrė 3 630 Eur procesinių dokumentų paruošimo išlaidų. Spręsdamas bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti klausimą, teismas, vadovaudamasis Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu , 2.1, 2.3, 2.6, 2.10 punktais įvertina aplinkybę, jog ieškovės atstovas UAB „Atea“ atstovavo ir procesinius dokumentus ruošė ne tik nagrinėjamoje bet ir civilinėje byloje Nr. e2-526-252-2019, todėl jam gerai buvo žinomos bylos aplinkybės, be to, byla nėra sudėtinga, todėl įvertinus, kad buvo ruošiamas ieškinys, dublikas, susipažinta su naujais dokumentais, daro išvadą esant pagrindui iki 1 800 Eur mažinti prašomas priteisti išlaidas advokato pagalbai apmokėti (CPK 93, 98 straipsniai).

21Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259-270 straipsniais, 423/1 – 423/9 straipsniais teismas

Nutarė

22ieškinį tenkinti.

23Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 2019 m. rugpjūčio 20 d. sprendimą nutraukti „Projekto ( - ) J. K. viešosios bibliotekos pastato ( - ), ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas ir priestato statyba“ veiklai reikalingos įrangos pirkimas“ (pirkimo Nr. 441210) pirkimo procedūras.

24Priteisti iš atsakovės Rokiškio rajono savivaldybės administracijos (j.a.k. 188772248) 1 538 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus trisdešimt aštuonis eurus) žyminio mokesčio ir 1 800 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus eurų) advokato pagalbos išlaidų ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Atea“ (į.k. 122588443) naudai.

25Sprendimui įsiteisėjus, 2019 m. rugsėjo 9 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikinti.

26Rokiškio rajono savivaldybės administracijos prašymą ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Atea“ skirti baudą, atmesti.

27Sprendimas per 14 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Panevėžio apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. ieškovė UAB „Atea“ nurodė, kad Rokiškio rajono savivaldybės... 3. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė Rokiškio rajono savivaldybės... 4. Dubliku ieškovė nurodo, kad palaiko ieškinyje išdėstytus argumentus.... 5. Tripliku atsakovė nurodo, kad užsitęsus teisminiam procesui, Rokiškio... 6. Trečiasis asmuo UAB „Hansab“ atsiliepimų į šalių procesinius... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė Rokiškio rajono savivaldybės... 9. Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad 2019-08-20 raštu Nr. SD-5.45-2917... 10. Viešųjų pirkimų įstatymo 101 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad tiekėjas,... 11. Ieškovė UAB „Atea“, nesutikdama su atsakovės 2019-08-20 Viešojo pirkimo... 12. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovė, konstatavusi, jog būtina... 13. VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje numatyta perkančios organizacijos pareiga yra... 14. Kaip minėta aukščiau, atsakovė teigia, kad ieškovei UAB “Atea“... 15. Siekdamos nepažeisti iš Viešųjų pirkimų įstatymo išplaukiančių... 16. Byloje nustatyta, kad atsakovei paskelbus pirkimo sąlygas nei vienas iš... 17. Ieškovės teiginiai, kad nutraukdama pirkimo sąlygas atsakovė pažeidė ir... 18. Atsakovė nurodo, kad reikšdama ieškinius, UAB „Atea“ piktnaudžiauja... 19. Dėl paminėtų motyvų, ieškinys tenkintinas.... 20. Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Atea“sumokėjo 1 538 Eur žyminio... 21. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259-270 straipsniais, 423/1 – 423/9... 22. ieškinį tenkinti.... 23. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Rokiškio rajono savivaldybės... 24. Priteisti iš atsakovės Rokiškio rajono savivaldybės administracijos (j.a.k.... 25. Sprendimui įsiteisėjus, 2019 m. rugsėjo 9 d. nutartimi taikytas laikinąsias... 26. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos prašymą ieškovei uždarajai... 27. Sprendimas per 14 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti...