Byla 2-3996-881/2014
Dėl BUAB ,,Uktrada“ 2014 m. vasario 26 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo BUAB ,,Uktrada“ administratoriaus UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro“ skundą dėl BUAB ,,Uktrada“ 2014 m. vasario 26 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas pripažinti negaliojančiais BUAB ,,Uktrada“ pakartotinio penktojo kreditorių susirinkimo 2 darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą dėl administratoriaus ataskaitos už laikotarpį nuo 2013 m. vasario 8 d. iki 2014 m. vasario 10 d. netvirtinimo ir dalį 4 darbotvarkės klausimu priimto nutarimo, kuria patvirtinta 20 000 Lt plius PVM administravimo išlaidų sąmata laikotarpiui nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro ir išspręsti klausimus iš esmės – patvirtinti administratoriaus ataskaitą už laikotarpį nuo 2013 m. vasario 8 d. iki 2014 m. vasario 10 d., patvirtinti 12 192,80 Lt dydžio kasmėnesinę BUAB ,,Uktrada“ administravimo išlaidų sąmatą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2 darbotvarkės klausimu buvo sprendžiamas klausimas dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo, kreditoriai nubalsavo prieš, todėl ataskaita liko nepatvirtinta. Administratoriaus pateikta atskaita buvo išsami, konkreti, visapusiška ir teisinga, ataskaitoje administratorius nurodė visu atliktus veiksmus, kurie buvo esminiai, todėl neegzistavo joks objektyvus pagrindas jos netvirtinti. Ataskaita kreditoriams buvo pateikta iš anksto, kad pastarieji turėtų galimybę su ja susipažinti ir gauti papildomą informaciją dėl administratoriaus atliktų veiksmų per ataskaitinį laikotarpį. Iki susirinkimo dienos nei vienas kreditorius nesikreipė į administratorių, todėl nutarimas turi būti pripažintas negaliojančiu ir klausimas išspręstas iš esmės. Ketvirtuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiamas administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimas. Administratorius prašė patvirtinti 17 516,80 Lt mėnesinę administravimo išlaidų sąmatą (iš jų 5 324 Lt mėnesinį administratoriaus atlyginimą) pagal pateiktą išsamią išlaidų detalizaciją. Kreditorių susirinkimas pritarė kreditoriaus AB ,,Šiaulių bankas“ pasiūlymui ir patvirtino 60 000 Lt plius PVM išlaidų sąmatą, iš kurios 40 000 Lt plius PVM dydžio administratoriaus atlyginimą laikotarpiui nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

3Kreditorius AB ,,Ukmergės šilas“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo prašo skundą ir jame visus suformuluotus reikalavimus atmesti. Nurodo, kad kreditoriai pagrįstai netvirtino administratoriaus ataskaitos, nes administratorius veikė neatsižvelgdamas į kreditorių jam teiktus pasiūlymus ir su jais nebendradarbiaudamas. Savo veiksmais administratorius tik siekia, kad jam būtų patvirtintas kuo didesnis atlyginimas, tačiau tai pažeidžia kreditorių interesus. Nors administratorius nurodo, kad buvo reiškiami skundai teisme, nes kreditoriai piktnaudžiavo jiems suteiktomis teisėmis, tačiau apeliacinės instancijos teismas 2014 m. sausio 23 d. nutartimi konstatavo, jog bylos medžiaga nesuteikia pagrindo spręsti apie kreditorių, kuriems priklauso balsų dauguma piktnaudžiavimą proceso teisėmis. Kai kuriuos teismo procesus administratorius apskritai inicijavo neinformavęs kreditorių, negavęs jų sutikimo, ir paaiškėjo, kad ieškiniai nepagrįsti. Net ir tais atvejais, kai buvo atliekami reikalingi administravimo veiksmai, reikėjo pakartotinių raginimų, kad jie būtų atlikti. UAB ,,Ukmergės šilas“ dar 2013 m. vasario 15 d. kreditorių susirinkime kreipėsi į administratorių, prašydamas gauti pažymą iš VMI dėl mokesčių permokos. Tik 2013 m. balandžio 10 d. pakartotinai paprašius administratorius kreipėsi į VMI, kuri buvo grąžinta tik 2014 m. balandžio 22 d. Toks pareigų atlikimas nėra tinkamas. Nesutinka su administratoriaus pateikta administravimo išlaidų sąmata, nes joje yra eilė išlaidų straipsnių, kurie būdingi tik normalią ūkinę komercinę veiklą vykdančiai įmonei, tuo tarpu BUAB ,,Uktrada“ tokia nėra, ji nevykdo jokios veiklos. Didžiausias kreditorius AB ,,Šiaulių bankas“ patvirtino dvigubai didesnį administratoriaus atlyginimą nei buvo nustatytas pirmame susirinkime – 40 000 Lt, taigi išlaidas biuro administratorei, buhalterei ir kt. turi prisiimti administratorius. Išlaidos, kurios susiję tiesiogiai su BUAB ,,Uktrada“ yra tik išlaidos patalpų nuomai, kuriose laikomi įrenginiai. Kreditorius sutiktų sumažinti patalpų nuomos kainą.

4Kreditorius VSDFV Utenos skyrius pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo prašo skundą dalyje dėl reikalavimo solidariai iš kreditorių priteisti BUAB ,,Uktrada“ naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas, priteisti iš bankroto administratoriaus įgalioto asmens Violetos Laimienės BUAB ,,Uktrada“ naudai patirtas bylinėjimosi su kreditoriais išlaidas BUAB ,,Uktrada“ padarytos žalos atlyginimui, spręsti klausimą dėl administratoriaus įgalioto asmens Violetos Laimienės tinkamumo eiti BUAB ,,Uktrada“ administratoriaus pareigas. Kreditorius prieštarauja, kad iš kreditorių būtų priteisiamos bylinėjimosi išlaidos. Pažymi, kad bylinėjimusi su kreditoriais administratorė naudoja BUAB ,,Uktrada“ lėšas, o ne savo asmenines ar UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ lėšas, tokių lėšų kreditoriai nėra paskyrę, todėl administratorė lėšas naudoja savavališkai ir tokiais savo veiksmais daro žalą kreditoriams.

5Skundas tenkinamas iš dalies.

6CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 20 d. nutartimi atsakovui UAB ,,Uktrada“ iškėlė bankroto bylą. Atsakovo administratoriumi teismas paskyrė UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“.

82014 m. vasario 26 d. įvyko pakartotinis BUAB ,,Uktrada“ kreditorių susirinkimas, kuriame buvo sprendžiama eilė su BUAB ,,Uktrada“ bankroto procedūrų vykdymu susijusių klausimų. Administratorius ginčija antruoju darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo sprendžiamas administratoriaus ataskaitos už laikotarpį nuo 2013 m. vasario 8 d. iki 2014 m. vasario 10 d. tvirtinimo klausimas, ir ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo sprendžiamas administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimas, priimtus sprendimus.

9Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 33 ,,Dėl įstatymų taikymo įmonių bankroto bylose“ 16 punkte išaiškinta, kad teismine tvarka nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo ar komiteto nutarimų teisėtumo būtina patikrinti, ar tie nutarimai priimti nepažeidžiant įstatymu nustatytos jų priėmimo tvarkos.

10Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 1 dalis nustato, jog kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Teismo patvirtinti kreditorių reikalavimai bei jų suma turi būti sumažinami iki susirinkimo jau išmokėtų sumų dydžiu. Kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (,,už“ ar ,,prieš“) dėl kiekvieno nutarimo. Šios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo (taip pat ir pakartotinio susirinkimo) balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu.

11Pareiškėjas neginčija kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų teisėtumo tuo pagrindu, jog nutarimai priimti pažeidžiant įstatymu nustatytą jų priėmimo tvarką, t. y. neginčija nutarimų priėmimo formos, dėl jos nekilo abejonių ir kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims. Tačiau pareiškėjas ginčija šių nutarimų turinį tuo aspektu, jog jo nuomone, priimti sprendimai yra neteisingi ir pažeidžiantys administratoriaus teisėtus interesus, kliudantys administratoriui tinkamai vykdyti bankroto procedūras.

12Dėl administratoriaus ataskaitos

13Antruoju darbotvarkės klausimu buvo balsuojama raštu dėl administratoriaus ataskaitos už laikotarpį nuo 2013 m. vasario 8 d. iki 2014 m. vasario 10 d. tvirtinimo. Balsų dauguma, t. y. 96,49 procentais. nutarimas buvo atmestas.

14Pagal Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 4 punktą, kreditorių susirinkimas turi teisę reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Jei kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas. Kaip jau buvo minėta, nagrinėjamu atveju kreditoriai didžiąja balsų dauguma nepritarė ir nepatvirtino administratoriaus ataskaitos už laikotarpį nuo 2013 m. vasario 8 d. iki 2014 m. vasario 10 d.

15Teismų praktikoje pripažįstama, kad teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 2-1522/2010).

16Iš pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad nebuvo pareikšta jokių pastabų dėl pateiktos veiklos ataskaitos, nenurodyta, kad ataskaitoje būtų pateikti melagingi faktai, be to, kreditoriai gavę pranešimą apie 2014 m. vasario 26 d. vyksiantį kreditorių susirinkimą, nesikreipė į administratorių dėl papildomos informacijos, susijusios administratoriaus ataskaitos tvirtinimu, pateikimo, todėl netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos kreditorių susirinkimas neturėjo pagrindo. Gavę administratoriaus skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų ginčijimo, kreditoriai atsiliepimuose į skundą tik papildomai nurodė, jog administratorius netinkamai naudoja įmonės administravimui skirtas lėšas, netinkami vykdo savo pareigas, todėl nėra pagrindo pritarti administratoriaus ataskaitai. Kaip administratoriaus netinkamą pareigų vykdymą kreditorius VSDFV Utenos skyrius nurodo, jog administratorius administravimo išlaidas nepagrįstai naudoja bylinėjimuisi su kreditoriais, o kreditorius UAB ,,Ukmergės šilas“ pažymi, kad kai kuriuos teismo procesus administratorius apskritai inicijavo neinformavęs kreditorių, negavęs jų sutikimo, o vėliau paaiškėjo, kad ieškiniai buvo pareikšti nepagrįstai, be to, atvejais, kai buvo atliekami reikalingi administravimo veiksmai, reikėjo pakartotinių raginimų, kad jie būtų atlikti. Tvirtina, kad administratoriaus pateiktoje ataskaitoje yra eilė išlaidų straipsnių, kurie būdingi tik normalią ūkinę komercinę veiklą vykdančiai įmonei, tuo tarpu BUAB ,,Uktrada“ tokia nėra, ji nevykdo jokios veiklos.

17Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalis nustato, jog administratorius šio įstatymo nustatyta tvarka valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir juo, taip pat bankuose esančiomis šios įmonės lėšomis disponuoja; užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą; ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrina įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareiškia ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, taip pat padaręs prielaidą, kad yra tyčinio bankroto požymių, kreipiasi į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu; atstovauja arba įgalioja kitą asmenį atstovauti bankrutuojančiai įmonei teisme, kreditorių susirinkime ir sudarant sandorius, kai bankrutuojanti įmonė tęsia ūkinę komercinę veiklą; gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus ir kt.

18Atsižvelgdamas į esamą administratoriaus statuso, jo teisių ir pareigų bankroto procese reglamentavimą, teismas atmeta kreditoriaus VSDFV Utenos skriaus argumentus, jog bylinėjimusi su kreditoriais administratorė nepagrįstai naudoja BUAB ,,Uktrada“ lėšas, o ne savo asmenines ar UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ lėšas, nes tokių lėšų kreditoriai nėra paskyrę, tokiais savo veiksmais daro žalą kreditoriams. Būtent Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio pagrindu administratorius disponuoja bankrutuojančios įmonės lėšomis, tuo tarpu jokių įrodymų, patvirtinančių, kad administratorius švaisto BUAB ,,Uktrada“ lėšas, kreditorius teismui nepateikė. Atsižvelgdamas į minėtą reguliavimą, teismas taip pat atmeta kreditoriaus AB ,,Ukmergės šilas“ argumentus, jog administratorius, reikšdamas ieškinius teisme turi gauti kreditorių pritarimą. Būtent administratorius, o ne kreditorių susirinkimas, sprendžia, kokie ieškiniai ir kokiais klausimais turi būti reiškiami teisme. Taigi vien aplinkybė, kad administratorius teisme pareiškė ieškinį, kuris vėliau buvo atmestas, nerodo administratoriaus neteisėtų veiksmų, vykdant BUAB ,,Uktrada“ bankroto procedūras, ar nepagrįsto lėšų švaistymo teisminiams procesas. Atkreipiamas kreditorių dėmesys, jog tuo atveju, jei jie administratoriaus veiksmuose mato netinkamo BUAB ,,Uktrada“ administravimo požymių, nuolatinių pažeidimų, lėšų švaistymo, ar panašiai, jie Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka turi teisę inicijuoti administratoriaus pakeitimą.

19Be to, įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 25 punktas nustato, kad administratorius teikia tvirtinti savo veiklos ataskaitą pirmajam kreditorių susirinkimui ir kreditorių susirinkimui pareikalavus – kitas savo veiklos ataskaitas. Pirmajam kreditorių susirinkimui pateiktoje tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitoje turi būti pateikta informacija apie įmonės dalyvius; įstatinį kapitalą (jeigu yra); turto areštus; buvusių darbuotojų skaičių, darbuotojų atleidimo aplinkybes; bankroto proceso metu priimtus darbuotojus; pareikštus, pateiktus teismui tvirtinti ir ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, nustatant jų tenkinimo eiliškumą ir etapus; debetinius įsiskolinimus; ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, nurodant turto balansines vertes su žymomis apie jo įkeitimą; ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo ar nurašymo datą ir sumą; sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį; pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos; teismo patvirtintų lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui panaudojimą; ūkinės komercinės veiklos, jeigu tokia veikla yra vykdoma, pajamas ir išlaidas; kita kreditoriams svarbi informacija.

20Kokie duomenys turėtų būti nurodomi vėlesnėse administratoriaus ataskaitose, kurias administratorius teikia kreditorių susirinkimui pareikalavus, įstatyme nėra detalizuojama. Kaip matyti iš administratoriaus pateiktos 2013 m. vasario 8 d. – 2014 m. vasario 10 d. veiklos ataskaitos, joje nurodomi ir detalizuojami visi administratoriaus per aktualų laikotarpį atlikti veiksmai – bankroto procedūrų vykdymo eiliškumas, išmokų iš garantinio fondo išmokėjimo tvarka, vykę teisminiai ginčai, įmonės turto pokyčiai, įmonės finansinės būklės pokyčiai, paskirtos administravimo išlaidų sąmatos įgyvendinimas, išlaidos ir kt. Taigi teismas daro išvadą, kad administratoriaus pateikta ataskaita yra pakankamai išsami, todėl kreditorių komitetas itin formaliai atsisakė ją tvirtinti. Atkreipiamas kreditorių dėmesys į tai, kad Įmonių bankroto įstatymo nuostatos su administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimu ar nepatvirtinimu tiesiogiai nesieja jokių teisinių padarinių, todėl atsisakymas tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą administratoriui jokių tiesioginių teisinių pasekmių taip pat nesukelia. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, bei tai, kad didžiausias BUAB ,,Uktrada“ kreditorius, turintis didžiausią balsų daugumą, jokių pastabų dėl administratoriaus veiklos ataskaitos nepareiškė, o teismas, susipažinęs su administratoriaus veiklos ataskaita nenustatė jokių esminių administratoriaus funkcijų ir pareigų nevykdymo arba netinkamo jų vykdymo, administratoriaus įgalioto asmens prašymas tenkinamas ir BUAB „Uktrada“ 2014 m. vasario 26 d. pakartotiniam kreditorių susirinkimui pateikta BUAB „Uktrada“ bankroto administratoriaus veiklos ataskaita tvirtinama, atitinkamai panaikinant antruoju darbotvarkės klausimu kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą.

21Dėl administravimo išlaidų sąmatos

22Ketvirtuoju darbotvarkės klausimu buvo balsuojama raštu dėl administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo. Kreditoriai didžiąja balsų dauguma – 923 680,55 balsų (76,78 proc.) priėmė nutarimą patvirtinti 60 000 Lt + PVM išlaidų sąmatą, iš kurios 40 000 Lt + PVM – administratoriaus atlyginimas ir 20 000 Lt + PVM – kitos administravimo išlaidos, laikotarpiui nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro.

23Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 2 dalis nustato, jog administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos (ĮBĮ 36 str. 4 d.). Administratoriaus atlyginimo suma (atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti ir (arba) bankrutavusi įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį bei jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų bei pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir kiekį) ir jo mokėjimo tvarka (atlyginimo suma gali būti išmokama visa iš karto baigus bankroto procesą arba dalimis vykdant bankroto procesą) nustatoma pavedimo sutartyje (ĮBĮ 36 str. 5 d.). Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 5 punkte taip pat numatyta, kad kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką.

24Teismų praktikoje yra suformuota nuostata, jog kreditorių susirinkimo nutarimai, jeigu nėra konstatuojama procedūrinių jų priėmimo pažeidimų, teismo gali būti panaikinami tokiu atveju, jeigu konstatuojamas jų prieštaravimas imperatyvioms įstatymo nuostatoms, viešajam interesui arba teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams.

25Nagrinėjamu atveju procedūrinių ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo pažeidimų nėra konstatuota, tokiais pažeidimais nėra grindžiami ir pareiškėjo skundai.

26Minėta, kad administravimo išlaidos skirstomos į administratoriaus atlyginimą ir į išlaidas, skirtas apmokėti administratoriaus patiriamoms išlaidoms, vykdant bankroto procedūras. Kreditorių susirinkimas, spręsdamas išlaidų, skirtų apmokėti administratoriaus patiriamoms išlaidoms, vykdant bankroto procedūras ir administratoriaus atlyginimo nustatymo klausimus (ĮBĮ 23 str. 5 ir 9 p., 36 str. 2 d.), yra varžomas ĮBĮ nustatytų ir teismų praktikoje suformuluotų administravimo išlaidų nustatymo kriterijų. Sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, nustato pirmasis kreditorių susirinkimas. Administratorius turi teisę derėtis dėl atlyginimo, teikti savo pasiūlymus ir juos pagrindžiančius argumentus. Taigi administratoriaus atlyginimo dydis priklauso nuo kreditorių ir administratoriaus susitarimo. Nepavykus pasiekti susitarimo ir kreditorių susirinkimui patvirtinus atlyginimą, kuris netenkina administratoriaus, šis kreditorių susirinkimo nutarimą gali skųsti teismui arba pateikti atsistatydinimo pareiškimą.

27Administratoriaus atlyginimas turėtų būti nustatomas toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, kartu nepažeistų kreditorių interesų, skiriant įmonei administruoti per didelę sumą, ir turi būti pagrįstas veiklos sąnaudomis. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str. 1 d.) ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta UAB ,,Šilterma“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-486/2010).

28Esant ginčui dėl kreditorių susirinkimo nustatytų administravimo išlaidų dydžio bei struktūros, teismas turi atlikti kreditorių susirinkimo nutarimo nustatytos administravimo išlaidų sąmatos bei administratoriaus atlyginimo teisingumo, jų atitikties darbo apimčiai ir kitiems kriterijams kontrolę (ĮBĮ 36 str. 3, 5 d.).

29Kadangi kreditoriams ir administratoriui jau ne pirmą kartą nepavyko susitarti dėl administravimo išlaidų sąmatos dydžio, teismas, patikrinęs kreditorių priimtą nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju teismo vertinimu, kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, iš dalies prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo normoms, reglamentuojančioms administravimo išlaidų turinį, taip pat iš dalies neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų. Tokią išvadą teismas daro atsižvelgdamas į aplinkybę, kuri buvo konstatuota Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 9 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-4204-881/2013, t. y., jog bankrutuojančios įmonės UAB ,,Uktrada“, kuriai pareiškėjas teikia administravimo paslaugas, veikla buvo susijusi su medienos perdirbimu ir įvairių medienos gaminių gamyba. Įmonės veiklai vykdyti buvo naudojamos specialios staklės ir įvairūs medienos perdirbimo įrenginiai, kurie sudaro didžiąją įmonės turto dalį, ir kuriems iškrauti/nukrauti, pervežti iš sandėliuojamų patalpų reikalingos papildomos lėšos. Kadangi teismas nusprendė, kad šios išlaidos yra būtinosios ir kreditoriai privalo skirti lėšas minėtų įrenginių sandėliavimui, pergabenimui iš užimamų patalpų ir pan., teismas padidina kreditorių susitrinkimu nustatytą administravimo išlaidų, skirtų kitoms administravimo išlaidoms, dalį iki 40 000 Lt + PVM. Kitoje dalyje teismas sprendžia, jog kreditorių nustatyta administravimo išlaidų sąmata yra pakankama, atitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus. Tokią išvadą teismas daro atsižvelgdamas į tai, jog per pirmuosius 1,5 BUAB ,,Uktrada“ bankroto procedūrų metus administratorius išleido 64 200 Lt. Kadangi būtent bankroto procedūrų pradžioje yra atliekami esminiai ir dauguma bankroto proceso veiksmų, teismas daro išvadą, jog kreditorių patvirtinta administravimo išlaidų suma, ją padidinus jau minėta 20 000 Lt suma + PVM, yra pakankama bankroto procedūrų vykdymui.

30Remdamasis išdėstytais teiginiais ir vadovaudamasis CPK 256 straipsniu, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

31pripažinti negaliojančiu 2014 m. vasario 26 d. pakartotiniame BUAB ,,Uktrada“ kreditorių susirinkime antruoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą ir išspręsti klausimą iš esmės – patvirtinti administratoriaus ataskaitą už laikotarpį nuo 2013 m. vasario 8 d. iki 2014 m. vasario 10 d.

32Pakeisti 2014 m. vasario 26 d. pakartotiniame BUAB ,,Uktrada“ kreditorių susirinkime ketvirtuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą ir patvirtinti 80 000 Lt + PVM išlaidų sąmatą, iš kurios 40 000 Lt + PVM – administratoriaus atlyginimas ir 40 000 Lt + PVM – kitos administravimo išlaidos, laikotarpiui nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro.

33Nutarties nuorašą išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

34Nutartis per 7 dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas pripažinti... 3. Kreditorius AB ,,Ukmergės šilas“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo... 4. Kreditorius VSDFV Utenos skyrius pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo... 5. Skundas tenkinamas iš dalies. ... 6. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 20 d. nutartimi atsakovui UAB... 8. 2014 m. vasario 26 d. įvyko pakartotinis BUAB ,,Uktrada“ kreditorių... 9. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 33... 10. Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 1 dalis nustato, jog kreditorių... 11. Pareiškėjas neginčija kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų teisėtumo... 12. Dėl administratoriaus ataskaitos... 13. Antruoju darbotvarkės klausimu buvo balsuojama raštu dėl administratoriaus... 14. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 4 punktą, kreditorių... 15. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teisinį pagrindą netvirtinti... 16. Iš pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad nebuvo... 17. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalis nustato, jog administratorius... 18. Atsižvelgdamas į esamą administratoriaus statuso, jo teisių ir pareigų... 19. Be to, įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 25 punktas nustato,... 20. Kokie duomenys turėtų būti nurodomi vėlesnėse administratoriaus... 21. Dėl administravimo išlaidų sąmatos... 22. Ketvirtuoju darbotvarkės klausimu buvo balsuojama raštu dėl... 23. Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 2 dalis nustato, jog administravimo... 24. Teismų praktikoje yra suformuota nuostata, jog kreditorių susirinkimo... 25. Nagrinėjamu atveju procedūrinių ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo... 26. Minėta, kad administravimo išlaidos skirstomos į administratoriaus... 27. Administratoriaus atlyginimas turėtų būti nustatomas toks, kad skatintų... 28. Esant ginčui dėl kreditorių susirinkimo nustatytų administravimo išlaidų... 29. Kadangi kreditoriams ir administratoriui jau ne pirmą kartą nepavyko... 30. Remdamasis išdėstytais teiginiais ir vadovaudamasis CPK 256 straipsniu,... 31. pripažinti negaliojančiu 2014 m. vasario 26 d. pakartotiniame BUAB... 32. Pakeisti 2014 m. vasario 26 d. pakartotiniame BUAB ,,Uktrada“ kreditorių... 33. Nutarties nuorašą išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 34. Nutartis per 7 dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...