Byla N2-1443-613/2011
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, išlaikymo priteisimo, rūpintojo paskyrimo, nuolatinės rūpybos ir rūpybos vietos nustatymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė, sekretoriaujant Vitai Girdvainienei, dalyvaujant ieškovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Reginai Venskuvienei, atsakovės D. T. J. atstovams Rolandui Vaičaičiui ir advokatui Ovidijui Bujevičiui, suinteresuoto asmens BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro atstovei Viktorijai Radavičienei, suinteresuoto asmens Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ atstovui Julijui Brazauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei D. T. J., tretiesiems suinteresuotiems asmenims BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrui, Klaipėdos vaikų globos namams „Rytas“, L. G., dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, išlaikymo priteisimo, rūpintojo paskyrimo, nuolatinės rūpybos ir rūpybos vietos nustatymo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama neterminuotai apriboti D. T. J., a.k. ( - ) motinos valdžią į sūnų L. G., ( - ); nustatyti nepilnamečiui L. G., nuolatinę rūpybą, paskiriant nuolatiniu rūpintoju Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, bei nustatyti nepilnamečio L. G. nuolatinę gyvenamąją vietą Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“; priteisti iš atsakovės D. T. J., sūnaus L. G. išlaikymui po 600 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų iki vaiko pilnametystės, skaičiuojant nuo 2009m. spalio mėn. iki pilnametystės. Nurodė, L. G. yra vienintelis atsakovės vaikas, vaiko tėvas yra miręs. Problemos šeimoje yra nuo 2001m. Atsakovei nesugebant tinkamai sūnaus auklėti ir daryti įtakos jo elgesiui, 2005m. L. G. buvo apgyvendintas BĮ Vaiko krizių centre, vėliau perkeltas į Kauno nepilnamečių prevencijos centrą. 2006-11-14 L. G. buvo nustatyta laikinoji globa BĮ Vaiko krizių centre. Nuo 2007-01-19 iki 2008-06-23 L. G. buvo Čiobiškio specialiuosiuose vaikų auklėjimo ir globos namuose. 2009-10-08, po motinos ir vaiko konflikto, L. G. buvo vėl apgyvendintas BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro trumpalaikės socialinės globos ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos skyriuje, kuriame gyvena iki ieškinio padavimo dienos. Atsakovė daugiau kaip metus (nuo 2009-10-08) negyvena kartu su sūnumi, nuo 2010m. liepos mėn. yra išvykusi į užsienį, nesidomi sūnaus gyvenimu, jo nelanko, nebendrauja, nedalyvauja jo auklėjime, materialiai neišlaiko. Atsižvelgiant į tai, kad laikinoji globa gali būti skiriama tik iki 12 mėn., buvo nuspręsta L. G. perkelti į Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“, nustatant šią įstaigą L. G. rūpintoju. Prašo priteisti išlaikymą 600,00 Lt per mėnesį, nes tokia suma būtų pakankama 16 metų L. G. išlaikymui. Kiti L. G. artimieji (senelė, teta, motinos sutuoktinis) atsisako būti L. G. rūpintojais, todėl prašoma nuolatiniu rūpintoju paskirti Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“.

3Atsakovė atsiliepime su pateiktu ieškiniu sutiko iš dalies – mano, kad dėl problematiškų santykių su sūnumi dėl jo elgesio nuo to laiko, kai sūnui buvo 4 metai, L. G. galėtų būtų atskirtas nuo motinos, jam paskirta nuolatinė rūpyba, paskiriant nuolatiniu rūpintoju Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, priteisiant iš atsakovės po 260,00 Lt mokamų periodinių išmokų kas mėnesį nuo 2011m. sausio mėn. iki jo pilnametystės, nes pareigą išlaikyti vaiką ji vykdė pagal galimybes, o 2010m. pabaigoje yra pravedusi sūnui 6889,00 Lt., keletą kartų palikusi globos namų atstovams po 500,00 Lt, sūnaus asmeniniams poreikiams. Prašo netenkinti ieškinio dalyje dėl neterminuoto motinos valdžios atribojimo.

4Bylos nagrinėjimo metu ieškovui susitarus su atsakovu, teismui buvo pateiktas šalių pasirašytas prašymas atskirti L. G. nuo jo motinos D. T. J., nustatant L. G. nuolatinę rūpybą, paskirti Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“ L. G., ( - ), nuolatiniu rūpintoju, ir nustatyti L. G. gyvenamąją vietą šiuose globos namuose; priteisti iš atsakovės po 300,00 Lt periodinių išmokų L. G., ( - ) išlaikymui, išlaikymo laikotarpį skaičiuojant nuo 2009m. spalio mėn. iki jo pilnametystės, pinigus pervedant į L. G. asmeninę sąskaitą. Šis šalių susitarimas teismo vertinamas kaip patikslintas ieškinys, su kuriuo atsakovė sutinka.

5LR CK 3. 165 str. numato, jog tėvai privalo vykdyti savo pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Atsakovei dėl susiklosčiusių objektyvių priežasčių, negali vykdyti savo pareigų, nebegali rūpintis savo vaiku, jo auklėjimu, priežiūra, sveikata. Atsakovė nesugeba tinkamai rūpintis nepilnamečiu vaiku, užtikrinti jo deramą auklėjimą. Todėl, sutinkamai su LR CK 3.179 str. reikalavimais, L. G. atskirtinas nuo savo motinos D. T. J.

6LR CK 3.256 str. nustato, jog nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai. LR CK 3. 257str. 1d. 1p ir 3p., nustato, jog vaiko nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma, kai vaikas įstatymų nustatyta tvarka atskirtas nuo tėvų. Kadangi atsakovės sūnus teismo sprendimu atskirtas nuo motinos, tėvas yra miręs, tai jam nustatytina nuolatinė globa. (LR CK 3.251 str.) jo nuolatiniu globėju skirtini Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“. Kitų asmenų, norinčių būti nepilnamečio vaiko globėju, nenustatyta.

7Sutinkamai su LR CK 3.195 str. nuostatomis iš atsakovės priteistinas išlaikymas nepilnamečiui vaikui po 300,00 Lt kas mėnesį iki jo pilnametystės, išlaikymą priteisiant nuo 2009m. spalio mėn.

8Ieškovė byloje pareiškė neturtinius bei turtinius reikalavimus. CPK 80 str. 1 d. 2 p. numato, kad neturtiniuose ginčuose ieškiniai yra apmokami 100 Lt dydžio žyminiu mokesčiu. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatytas žyminis mokestis, išskyrus apskaičiuojamą procentais, indeksuojamas atsižvelgiant į ketvirčio vartojimų kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 110 (CPK 82 str. 1 d.). Vyriausybės įgaliota institucija - Statistikos departamentas, vadovaudamasis CPK 82 str. 2 d. ir LR Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 816 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant LR CPK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymą“ 2 punktu, paskelbė, kad 2010 m. rugsėjo mėn. vartotojų kainų indeksas, palyginant su 2003 m. sausio mėn., sudarė 133,2 tai yra vartotojų kainos padidėjo 33,2 procento. Paskelbtas indeksas taikytinas nuo 2010-11-01, todėl ir už ieškinio neturtinį reikalavimą turėjo būti sumokėtas 133 Lt žyminis mokestis. Ieškinio suma bylose dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis išieškojimo nustatoma pagal bendrą išmokų už vienerius metus sumą. Todėl už turtinį ieškinio reikalavimą turėjo būti sumokėtas 108 Lt ((300 Lt × 12 mėnesių = 3000 Lt) × 3% = 108 Lt) (LR CPK 85 str. 1 d. 3 p., 80 str. 1 d. 1. p.) žyminis mokestis, iš viso turėjo būti sumokėtas 241 Lt žyminis mokestis. Sutinkamai su LR CPK 96 str. reikalavimais iš atsakovės į valstybės biudžetą turėtų būti išieškotas žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovas atleistas pagal įstatymą, žyminis mokestis už išlaikymo priteisimą ir teismo turėtos pašto išlaidos. Teismas, atsižvelgiant į byloje surinktą medžiagą - dėl objektyvių priežasčių ji negali atlikti pareigų, kurias numato įstatymas, nedirba, pati yra registruota darbo biržoje, ir į tai, jog ieškovo reikalavimai buvo pakeisti į atsakovei priimtinus, t.y. šalys ginčą išsprendė taikiai, atsakovė atleistina nuo 75 proc. žyminio mokesčio ir teismo turėtų išlaidų sumokėjimo.

9Teismas, vadovaudamasis CPK 259str.,260str.,268str.

Nutarė

10Patikslintą ieškinį patenkinti.

11Atskirti L. G., a.k ( - ) nuo jo motinos D. T. J., a. k. ( - )

12Nepilnamečiui L. G. nustatyti nuolatinę globą. Jo globėju paskirti Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ ir juose nustatyti vaiko gyvenamąją vietą.

13Priteisti nuo 2009 m. spalio mėn. iš atsakovės D. T. J., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiui L. G., a.k( - ) mokamomis periodinėmis išmokomis į L. G. asmeninę sąskaitą banke po 300,00 Lt kas mėnesį iki jo pilnametystės.

14Priteisti iš atsakovės D. T. J. valstybei 60,25 Lt bylinėjimosi išlaidų.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai