Byla 2-72-733/2012
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,

2sekretoriaujant Martai Neimantaitei,

3dalyvaujant ieškovo įgaliotam atstovui T. B., atsakovui T. M., trečiojo asmens atstovui R. L.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovui T. M., trečiajam asmeniui Nemuno deltos regioninio parko direkcijai dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo,

Nustatė

5Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą T. M. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymo) nustatyta tvarka parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, o atsakovui per nustatytą terminą neįvykdžius šio reikalavimo, įpareigoti jį per vieną mėnesį savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos, dėl kurios 2009-06-30 buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. 40, padarinius - nugriauti ūkinį pastatą, esantį žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), ( - ), ir sutvarkyti statybvietę. Jei šių įpareigojimų atsakovas teismo nustatytu terminu neįvykdys – leisti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) nugriauti ūkinį pastatą, esantį žemės sklype kadastrinis Nr. ( - ), ( - ), visas patirtas išlaidas išieškant iš T. M..

6Ieškinyje nurodo ir ieškovo atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento vyriausiasis specialistas Kazys Galickas, vadovaudamasis Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-2127; 2006, Nr. 116-4402) 28 str. ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-243 patvirtintu statybos techniniu reglamentu (toliau – Reglamentas) STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ (Žin., 2007, Nr. 53-2055), 2009-06-30 atliko statybos patikrinimą ir nustatė, kad statytojas T. M., neturėdamas nustatyta tvarka suderinto projekto ir leidimo, savavališkai vykdė statybos darbus: Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančiame žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), ( - ) pastatė neypatingo statinio kategorijai priskiriamą ūkinį pastatą gyvulių ir pašarų laikymui.

7Vadovaujantis savavališkos statybos užfiksavimo metu galiojusiomis Statybos įstatymo 23 str. 1 d. nuostatomis, statybos leidimas statinio statybai buvo privalomas visais atvejais, išskyrus nesudėtingų statinių statybą ir statinio paprastąjį remontą. Analogiškos nuostatos dėl statybos leidimo privalomumo buvo įtvirtintos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 218 patvirtintame Reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ (Žin., 2002, Nr. 55-2203) 2 p. bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 patvirtintame Reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150) 18.1. ir 18.2. p.p. Nors ūkinio pastato ( - ) statybai buvo privalomas statybos leidimas, tačiau atsakovas vykdė be jo ir taip pažeidė Statybos įstatymo 23 str. 1 ir 24 d. nustatytus reikalavimus ir draudimus.

8Statybos įstatymo 2 str. 71 d. nustatyta, kad statinio (jo dalies) statyba be šio įstatymo nustatyta tvarka gauto statybos leidimo laikoma savavališka statyba. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.103 str. 1 d. reglamentuota, kad jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai statytojas neturi teisės tokiu statiniu naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.). Nustatęs šias aplinkybes specialistas 2009-06-30 surašė savavališkos statybos aktą Nr. 40 ir statybos sustabdymo aktą Nr. 40.

9Vadovaujantis Statybos įstatymo 28 str. 2 d. 1 p. ir Reglamento STR 1.09.06:2007 20.1.1.1 p., 2009-07-13 atsakovui T. M. buvo pateiktas reikalavimas Nr. 2-2233-(2.20) likviduoti savavališkos statybos padarinius - nugriauti ūkinį pastatą, esantį ( - ) - fiksuotus 2009-06-30 savavališkos statybos akte Nr. 40, ir sutvarkyti statybvietę per 6 mėnesius nuo šio reikalavimo gavimo. Pastarasis reikalavimas atsakovui įteiktas nebuvo, todėl 2010-03-01 atsakovui buvo surašytas naujas reikalavimas Nr. (16.19)-2D-1968 likviduoti savavališkos statybos padarinius (nugriauti ūkinį pastatą) ir sutvarkyti statybvietę.

10Savavališkos statybos fiksavimo metu galiojusio Statybos įstatymo 28 str. 2 d. buvo nustatyti tik du valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos alternatyvūs sprendimai, kurie gali būti priimami, šalinant savavališkos statybos padarinius, ne vėliau kaip per mėnesį nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos: 1. pareikalauti iš statytojo (užsakovo) per nustatytą terminą savo lėšomis likviduoti savavališkos statinio statybos padarinius - nugriauti ar pagal reikalavimus pertvarkyti savavališkai statomą ar pastatytą statinį arba savavališkai statomą ar pastatytą jo dalį ir sutvarkyti statybvietę; 2. kreiptis į teismą, jeigu nepriimamas šios dalies 1 punkte nurodytas sprendimas.

112010-07-02 buvo priimtas Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 231 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 281 straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymas Nr. XI-992 (įsigaliojo nuo 2010-10-01). Šio įstatymo 24 str. 1 dalyje numatyta, kad šio įstatymo nuostatos dėl savavališkų statybų, išskyrus nuostatas, išdėstytas keturioliktajame skirsnyje „Juridinių asmenų atsakomybė už įstatymo pažeidimus“, ir dėl statybų pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus taikomos ir santykiams, atsiradusiems iki šio įstatymo įsigaliojimo.

12Pagal nuo 2010-10-01 įsigaliojusį teisinį reglamentavimą, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos priėmus sprendimą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, asmeniui vadovaujantis Statybos įstatymo 28 str. 3-4 d. nuostatomis yra suteikiama teisė parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Todėl atsakovui, net ir esant surašytam reikalavimui pašalinti savavališkos statybos padarinius - nugriauti ūkinį pastatą, nėra užkertama galimybė, vadovaujantis minėto įstatymo 24 str. 1 d. nuostatomis atlikti aukščiau nurodytus Statybos įstatymo 28 str. nurodytus veiksmus, siekiant savavališkos statybos įteisinimo įstatymo nustatyta tvarka.

13Iki 2011-07-10 galiojęs Reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-827 (Žin., 2010-09-30, Nr. 116-5946), 47 p. numatė, jog jeigu statytojas nustatytu terminu iki 2010-10-01 jam įteikto reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius neįvykdė, o Inspekcija iki 2010-10-01 nepateikė prašymo (ieškinio) teismui dėl įpareigojimo statytojui vykdyti šį reikalavimą, statytojui prašant, Inspekcija įformina naują reikalavimą ir jį įteikia statytojui šio reglamento nustatyta tvarka, nurodydama, kad naujam reikalavimui įvykdyti nuo 2010-10-01 nustatytas 6 mėnesių terminas, o anksčiau įteiktas reikalavimas negalioja. Inspekcija 2010-12-31 atsakovui pateikė naują reikalavimą Nr. REI-30-101231-00043, kuriuo įpareigojo iki 2011-04-01 pašalinti savavališkos statybos padarinius. Šio reikalavimo įvykdymo terminas dar kartą buvo pratęstas iki 2011-07-01, tačiau 2011-07-13 Inspekcijos reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktu Nr. RE-459 buvo užfiksuota, jog minėtas reikalavimas iki 2011-07-01 nebuvo įvykdytas.

14Inspekcija 2011-07-28 pateikė ieškinį Nr. 2D-9552-(16.24) Šilutės rajono apylinkės teismui, prašydama įpareigoti atsakovą nugriauti ūkinį pastatą bei sutvarkyti statybvietę. Šios bylos nagrinėjimo metu atsakovas taip pat kreipėsi į ta patį teismą su prašymu pratęsti jam Reikalavime nustatytą savavališkos statybos padarinių pašalinimo terminą vieneriems metams, terminą skaičiuojant nuo 2011-07-01. Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-11-18 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1910-351/2011 atsakovo prašymas buvo patenkintas ir Reikalavimo įvykdymo terminas buvo pratęstas vieneriems metams, šį terminą skaičiuojant nuo 2011-07-01. Atsakovas iki 2012-07-01 turėjo pašalinti savavališkos ūkinio pastato statybos padarinius, tačiau iki minimo termino pabaigos atsakovas reikalavimo neįvykdė. Tai buvo užfiksuota 2012-07-13 Inspekcijos reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktu Nr. RPA-30-120713-00040.

15Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 p. numatyta, kad teismas savo sprendimu gali leisti statytojui (užsakovui) ar kitam šio straipsnio 1 d. 1 p. nurodytam asmeniui savo lėšomis per nustatytą terminą teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus šio įstatymo 23 str. 1 d. 5 p. nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

16Ieškovo atstovas paaiškino, kad jam žinoma, jog rengiamas teritorijų planavimo dokumentas. Nemuno deltos regioninio parko planas, kuris yra specialus teritorijų planavimo dokumentas, numato galimybę, kad ginčo statinys būtų įteisintas. Ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, sudarydamas galimybę įsiteisinti tuos padarinius. Tam tikra galimybė įteisinti šį ūkinį pastatą yra. Tik po to, jei tai nebus padaryta, prašo teismo statinį nugriauti.

17Atsakovas T. M. su ieškiniu nesutinka, paaiškino, kad ūkinį pastatą ( - ), pradėjo statyti 1995 m. ir 2008 m. baigė. Dėl leidimo statyti statinį kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją, gavo leidimus. Buvo išduotas sąvado leidimas. Surašyto savavališkos statybos akto jis neskundęs. Per teismo nustatytą 1 metų laikotarpį savavališkų statybų įforminimui, kreipėsi į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją, taip pat 2011-10-07 kreipėsi dėl nekilnojamojo daikto kadastrinės bylos parengimo.

18Trečiojo asmens Nemuno deltos regioninio parko direkcijos atstovas R. L. su ieškiniu sutinka, paaiškino, kad objektas yra Nemuno deltos regioniniame parke, kur vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 13 str. 2 d. 4 p., draudžiama bet kokia statyba, jeigu tai nenumatyta teritorijų planavimo dokumentuose. Šiuo metu galiojančio Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plane, kuris yra pagal teritorijų planavimo įstatymą specialusis teritorijų planavimo dokumentas, galiojančio tokio objekto statyba nenumatyta. Atsakovas užsiminė apie tai, kad yra rengiami nauji planavimo dokumentai, t.y. naujas Nemuno deltos regioninio parko planas, kurio projekte yra numatyta galimybė suformuoti ūkinį pastatą – fermą, bet su tam tikrom išlygom, kurias atsakovas turėtų įgyvendinti, kad toks statinys galėtų būti. Šį sprendimą turi priimti Lietuvos Respublikos aplinkos ministras, savo įsakymu patvirtindamas Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planą, prieš tai turėtų būti patvirtintas kitas specialusis planas: Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonų ribų planas - tai du specialieji planai, kurie vienas su kitu tampriai susiję. Pastarąjį planą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, po to Aplinkos ministras gali patvirtinti parko planą. Jeigu projektas bus patvirtintas, koks yra parengtas, tai bus galimybė įteisinti tokį statinį, bet rekonstruojant pagal tam tikrus reikalavimus. Ar tai bus patvirtinta, atsakyti negali. Taip pat paaiškino, kad statinio projekto neturi. Jie yra viena iš projektavimo sąlygas išduodančių institucijų, o tokių sąlygų nėra išdavę ir šiuo metu to negalėtų padaryti, kol nebus pakoreguotas specialusis planas. Atsakovas neturi statybos leidimo, nors buvo pradėjęs procedūrą jį gauti, tačiau jos nebaigė. Buvo išduotos projektavimo sąlygų sąvadas, kurio pagrindu turėjo būti rengiamas statinio projektas, kuris turėjo būti suderintas ir tik po to išduotas statybos leidimas. Tiek pagal senesnę, tiek pagal galiojančią Statybos įstatymo redakciją, tokiai statybai, kokia yra pastatyta, reikalingas statybos leidimas.

19Ieškinys tenkintinas visiškai.

20Kaip matyti iš bylos medžiagos, šalių paaiškinimų, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento vyriausiasis specialistas K. Galickas, vadovaudamasis tuo metu galiojančio Statybos įstatymo 28 str. ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-243 patvirtintu Reglamentu STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ (Žin., 2007, Nr. 53-2055), 2009-06-30 atliko statybos patikrinimą ir nustatė, kad statytojas T. M., neturėdamas nustatyta tvarka suderinto projekto ir leidimo, savavališkai vykdė statybos darbus: Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančiame žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), ( - ), pastatė neypatingo statinio kategorijai priskiriamą ūkinį pastatą gyvulių ir pašarų laikymui (b.l. 5-7).

21Vadovaujantis savavališkos statybos užfiksavimo metu galiojusiomis Statybos įstatymo 23 str. 1 d. nuostatomis, statybos leidimas statinio statybai buvo privalomas visais atvejais, išskyrus nesudėtingų statinių statybą ir statinio paprastąjį remontą. Analogiškai buvo reglamentuojama ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 218 patvirtintame Reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ (Žin., 2002, Nr. 55-2203) 2 p. bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 patvirtintame Reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150) 18.1. ir 18.2. p.p. Nors ūkinio pastato ( - ) statybai buvo privalomas statybos leidimas, tačiau atsakovas vykdė šio statinio statybą be nustatyta tvarka išduoto leidimo ir taip pažeidė Statybos įstatymo 23 str. 1 ir 24 d. nustatytus reikalavimus ir draudimus.

22Statybos įstatymo 2 str. 71 d. apibrėžia savavališkos statybos sąvoką. CK 4.103 str. 1 d. reglamentuota, kad jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai statytojas neturi teisės tokiu statiniu naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.). Nustatęs šias aplinkybes specialistas 2009-06-30 surašė savavališkos statybos aktą Nr. 40 ir statybos sustabdymo aktą Nr. 40 (b.l. 5-12).

23Vadovaujantis Statybos įstatymo 28 str. 2 d. 1 p. ir Reglamento STR 1.09.06:2007 20.1.1.1 p., 2009-07-13 atsakovui T. M. buvo pateiktas reikalavimas Nr. 2-2233-(2.20) likviduoti savavališkos statybos padarinius - nugriauti ūkinį pastatą, esantį ( - ) - fiksuotus 2009-06-30 savavališkos statybos akte Nr. 40, ir sutvarkyti statybvietę per 6 mėnesius nuo šio reikalavimo gavimo (b.l. 13). Jo neįteikus, 2010-03-01 buvo surašytas naujas reikalavimas Nr. (16.19)-2D-1968 likviduoti savavališkos statybos padarinius (nugriauti ūkinį pastatą) ir sutvarkyti statybvietę (b.l. 14).

242010-07-02 priėmus Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 231 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 281 straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymą Nr. XI-992 (įsigaliojo nuo 2010-10-01), Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos priėmus sprendimą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, asmeniui vadovaujantis Statybos įstatymo 28 str. 3-4 d. nuostatomis yra suteikiama teisė parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Todėl atsakovui net ir esant surašytam reikalavimui pašalinti savavališkos statybos padarinius - nugriauti ūkinį pastatą, nėra užkertama galimybė, vadovaujantis minėto įstatymo 24 str. 1 d. nuostatomis atlikti aukščiau nurodytus Statybos įstatymo 28 str. nurodytus veiksmus, siekiant savavališkos statybos įteisinimo įstatymo nustatyta tvarka.

25Iki 2011-07-10 galiojęs Reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-827 (Žin., 2010-09-30, Nr. 116-5946), 47 p. numatė, jog jeigu statytojas nustatytu terminu iki 2010-10-01 jam įteikto reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius neįvykdė, o Inspekcija iki 2010-10-01 nepateikė prašymo (ieškinio) teismui dėl įpareigojimo statytojui vykdyti šį reikalavimą, statytojui prašant, Inspekcija įformina naują reikalavimą ir jį įteikia statytojui šio reglamento nustatyta tvarka, nurodydama, kad naujam reikalavimui įvykdyti nuo 2010-10-01 nustatytas 6 mėnesių terminas, o anksčiau įteiktas reikalavimas negalioja.

26Inspekcija 2010-12-31 atsakovui pateikė naują reikalavimą Nr. REI-30-101231-00043, kuriuo įpareigojo iki 2011-04-01 pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios 2009-06-30 buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr.40, padarinius: nugriauti ūkinį pastatą, esantį ( - ) (b.l. 15, 16). Šio reikalavimo įvykdymo terminas dar kartą buvo pratęstas iki 2011-07-01, tačiau 2011-07-13 Inspekcijos reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktu Nr. RE-459 buvo užfiksuota, jog minėtas reikalavimas iki 2011-07-01 nebuvo įvykdytas (b.l. 17).

27Inspekcija 2011-07-28 pateikė ieškinį Nr. 2D-9552-(16.24) Šilutės rajono apylinkės teismui, prašydama įpareigoti atsakovą nugriauti ūkinį pastatą bei sutvarkyti statybvietę. Šios bylos nagrinėjimo metu atsakovo prašymu, Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-11-18 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1910-351/2011 reikalavimo įvykdymo terminas buvo pratęstas vieneriems metams, šį terminą skaičiuojant nuo 2011-07-01 (b.l. 67). Atsakovas iki 2012-07-01 turėjo pašalinti savavališkos ūkinio pastato statybos padarinius, tačiau iki minėto termino pabaigos atsakovas reikalavimo neįvykdė. Tai buvo užfiksuota 2012-07-13 Inspekcijos reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktu Nr. RPA-30-120713-00040 (b.l. 78).

28Iš atsakovo pateiktų dokumentų matyti, kad jis buvo pradėjęs procesą statybos leidimui gauti, pradėjo žemės sklypo detalaus plano rengimo procesą, gavo statinių statybai Projektavimo sąlygų sąvadą, įvairių institucijų sąlygas projekto rengimui, turi 2001 m. parengtą Galvijų tvarto projektinį pasiūlymą (b.l. 26-34, 36-39, 49-60), tačiau akivaizdu, jog proceso nebaigė – minėti projektai neparengti, nesuderinti ir neišduotas leidimas statybai.

29Per Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-11-18 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1910-351/2011 pratęstą terminą, atsakovas iš esmės jokių veiksmų neatliko, išskyrus kreipimąsi raštu į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją ir Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos (b.l. 83, 84).

30Esant šioms aplinkybėms, ieškovo ieškinio reikalavimai tenkintini. Tačiau, įvertinus minėtų institucijų atsakymus į atsakovo raštus, juose ir trečiojo asmens atstovo teismo posėdžio metu nurodytą galimybę atsakovui įteisinti savavališką statybą, į rengiamą Nemuno deltos regioninio parko Tvarkymo plano projektą, jo patvirtinimo ypatumus, įvertinant tam reikalingą laiko tarpą, ieškovo prašomas trijų mėnesių terminas įpareigoti atsakovą pašalinti savavališkos statybos padarinius, yra akivaizdžiai per trumpas, todėl nustatytinas vienerių metų terminas ir atsakovas T. M. įpareigotinas per vienerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius Statybos įstatymo nustatyta tvarka parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, o atsakovui per nustatytą terminą neįvykdžius šio reikalavimo, jis įpareigotinas per vieną mėnesį savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos, dėl kurios 2009-06-30 buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. 40, padarinius - nugriauti ūkinį pastatą, esantį žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), ( - ), ir sutvarkyti statybvietę. Jei šių įpareigojimų atsakovas teismo nustatytu terminu neįvykdys – leisti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos nugriauti ūkinį pastatą, esantį žemės sklype kadastrinis Nr. ( - ), ( - ), visas patirtas išlaidas išieškant iš T. M..

31Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos: 139 Lt žyminio mokesčio ir 36,01 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą, t.y. iš viso 175,01 Lt (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str.).

32Teismas, vadovaudamasis 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

33Ieškinį patenkinti visiškai.

34Įpareigoti atsakovą T. M., asmens kodas ( - ) per vienerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, o neįvykdžius per nustatytą terminą šio reikalavimo, įpareigoti T. M. per vieną mėnesį savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos, dėl kurios 2009-06-30 buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. 40, padarinius - nugriauti ūkinį pastatą, esantį žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), ( - ), ir sutvarkyti statybvietę.

35Atsakovui T. M. neįvykdžius šių įpareigojimų, leisti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos nugriauti ūkinį pastatą, esantį žemės sklype kadastrinis Nr. ( - ), ( - ), visas patirtas išlaidas išieškant iš T. M..

36Priteisti iš T. M. 175,01 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

37Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,... 2. sekretoriaujant Martai Neimantaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo įgaliotam atstovui T. B., atsakovui T. M., trečiojo... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo... 5. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą T. M. per tris... 6. Ieškinyje nurodo ir ieškovo atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad... 7. Vadovaujantis savavališkos statybos užfiksavimo metu galiojusiomis Statybos... 8. Statybos įstatymo 2 str. 71 d. nustatyta, kad statinio (jo dalies) statyba be... 9. Vadovaujantis Statybos įstatymo 28 str. 2 d. 1 p. ir Reglamento STR... 10. Savavališkos statybos fiksavimo metu galiojusio Statybos įstatymo 28 str. 2... 11. 2010-07-02 buvo priimtas Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23,... 12. Pagal nuo 2010-10-01 įsigaliojusį teisinį reglamentavimą, Valstybinei... 13. Iki 2011-07-10 galiojęs Reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas.... 14. Inspekcija 2011-07-28 pateikė ieškinį Nr. 2D-9552-(16.24) Šilutės rajono... 15. Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 p. numatyta, kad teismas savo sprendimu gali... 16. Ieškovo atstovas paaiškino, kad jam žinoma, jog rengiamas teritorijų... 17. Atsakovas T. M. su ieškiniu nesutinka, paaiškino, kad ūkinį pastatą ( - ),... 18. Trečiojo asmens Nemuno deltos regioninio parko direkcijos atstovas R. L. su... 19. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 20. Kaip matyti iš bylos medžiagos, šalių paaiškinimų, Klaipėdos apskrities... 21. Vadovaujantis savavališkos statybos užfiksavimo metu galiojusiomis Statybos... 22. Statybos įstatymo 2 str. 71 d. apibrėžia savavališkos statybos sąvoką. CK... 23. Vadovaujantis Statybos įstatymo 28 str. 2 d. 1 p. ir Reglamento STR... 24. 2010-07-02 priėmus Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24,... 25. Iki 2011-07-10 galiojęs Reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas.... 26. Inspekcija 2010-12-31 atsakovui pateikė naują reikalavimą Nr.... 27. Inspekcija 2011-07-28 pateikė ieškinį Nr. 2D-9552-(16.24) Šilutės rajono... 28. Iš atsakovo pateiktų dokumentų matyti, kad jis buvo pradėjęs procesą... 29. Per Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-11-18 sprendimu civilinėje byloje... 30. Esant šioms aplinkybėms, ieškovo ieškinio reikalavimai tenkintini. Tačiau,... 31. Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos: 139 Lt žyminio mokesčio... 32. Teismas, vadovaudamasis 259 str., 260 str., 270 str.,... 33. Ieškinį patenkinti visiškai.... 34. Įpareigoti atsakovą T. M., asmens kodas ( - ) per vienerius metus nuo teismo... 35. Atsakovui T. M. neįvykdžius šių įpareigojimų, leisti Valstybinei... 36. Priteisti iš T. M. 175,01 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...