Byla I-4355-208/2008
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su J. S., A. S., atstovaujamų motinos N. S., skundu dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2teisme 2008-09-11 gautas J. S., A. S., atstovaujamų motinos N. S., skundas.

3Paduotas skundas neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimų, todėl teismas 2008-09-12, 2008-09-23 nutartimis nustatė terminą pašalinti skundo trūkumus.

4Teisme 2008-09-30 gautas patikslintas skundas, kuriuo prašoma panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės 2006-02-11 sprendimą Nr. Nr. A51-10563-(1.11-EUD-1) ir įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybę peržiūrėti klausimą dėl socialinio būsto suteikimo pareiškėjoms.

5Skundą atsisakytina priimti.

6Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d., jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

7Nors pareiškėjų atstovė tinkamai nepašalino skundo trūkumų, tačiau iš skundo turinio matyti, kad ji nesutinka ir skundžia Vilniaus m. savivaldybės administracijos 2006-02-11 raštą Nr. A63-731-(10268)-(4.4-PD-4), iš kurio sužinojo apie jos šeimos išbraukimą iš Grįžtančių tremtinių aprūpinimo būstu nuomos pagrindais sąrašo.

8Skunde pateiktas prašymas atnaujinti apskundimo terminą.

9Prašymą pareiškėjų atstovė motyvuoja tuo, kad ji buvo anksčiau kreipusis į Vilniaus apygardos administracinį teismą su tokiu pačiu reikalavimu bei prašymu atnaujinti terminą skundui paduoti, tačiau antrinę teisinę pagalbą teikusi advokatė, neatsižvelgė į tikruosius motyvus, dėl kurių buvo praleistas terminas skundui paduoti ir žinodama, jog pareiškėjų motina nemoka lietuvių kalbos, įrašė tikrovės ir pareiškėjos valios neatitinkančią informaciją, esą pareiškėja manė, kad Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas yra nesusipratimas ir pan. Tačiau iš tiesų, pareiškėjų motina tinkamai ir laiku nesugebėjo apginti savo ir savo dukrų teisių ir teisėtų interesų, nes negavo Vilniaus miesto savivaldybėje, teikiančioje pirminę teisinę pagalbą, tinkamos bei aiškios informacijos, kaip ji galinti ginti savo ir savo dukterų teises ir teisėtus interesus, antrinė teisinė pagalba buvo teikiama labai formaliai, neteikiant pareiškėjų motinai jokių konsultacijų bei tinkamai neišverčiant dokumentų tekstų turinio. Negalėdama suprasti, nemokėdama gerai lietuvių kalbos, pareiškėjų motina nežinojo, o ir dėl to, kad neturi ypatingo išsilavinimo, negalėjo žinoti apie terminus ir jų pasibaigimo teisines pasekmes. Be to, pareiškėjų motina ilgą laiką nebuvo Lietuvoje, buvo išvykusi lankyti tėvų Rusijoje.

10Prašymas atnaujinti terminą skundui paduoti atmestinas.

11Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 str. nustato, kad jei skundas pareiškiamas praleidus įstatymo nustatytą terminą, pareiškėjo prašymu terminas skundui paduoti gali būti atnaujintas, jei teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

12Iš teismo duomenų bazės matyti, kad pirminį skundą teismui su tokiu pačiu reikalavimu ir prašymu atnaujinti terminą skundui paduoti pareiškėjų motina padavė tik 2007-08-02, tai yra praleidusi apskundimo terminą. Teismas 2007-08-30 nutartimi atmetė prašymą atnaujinti apskundimo terminą ir atsisakė priimti skundą. Antrą kartą į teismą pareiškėjų atstovė kreipiasi tik 2008-09-11, t.y. daugiau nei po metų nuo teismo nutarties priėmimo, pateikdama kitus motyvus dėl termino atnaujinimo skundui paduoti.

13Pareiškėjų atstovės nurodyta aplinkybė, kad pirminį skundą surašiusi advokatė įrašė tikrovės neatitinančius duomenis, vertintina kritiškai. Pareiškėjų atstovė, gavusi oficialų institucijos sprendimą ir su juo nesutinkanti, turėjo teisę per įstatymų nustatytą terminą jį skųsti. Tai, kad pareiškėjų atstovė nepakankamai domėjosi savo teisių gynimu, antrąjį skundą teismui padavė vėl gi praėjus daugiau nei metams po teismo nutarties priėmimo, negali būti pripažinta svarbia priežastimi atnaujinti terminą. Kaip matyti, pareiškėjų atstovė terminą skundui paduoti praleido be svarbių priežasčių, todėl jos prašymas atnaujinti apskundimo terminą atmestinas.

14Atmetus prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti, pareiškėjų skundą atsisakytina priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p.).

15Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 str., 37 str. 2 d. 8 p., teisėjas

Nutarė

16atmesti prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti ir atsisakyti priimti skundą.

17Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2008-09-19 įVilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį grąžinti N. S..

18Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai