Byla eI-2377-428/2015

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolantos Medvedevienės (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audriaus Grauželio, Algio Markevičiaus,

2sekretoriaujant Laurai Mukaitei,

3rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal UAB „JCDecaux LIETUVA“ skundą, pasirašytą pareiškėjo atstovo advokato Mariaus Juonio, atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai, kuriame prašoma panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015 m. sausio 20 d. sprendimą Nr. (33.200)R-393 bei įpareigoti atsakovę UAB „JCDecaux LIETUVA“ išduoti leidimus

Nustatė

4Pareiškėjas kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015 m. sausio 20 d. sprendimą Nr. (33.200)R-393 „Dėl atsisakymo išduoti leidimus įrengti išorinę reklamą ir derinti projektus motyvų“, kuriuo buvo nuspręsta neišduoti UAB „JCDecaux LIETUVA“ leidimų įrengti išorinę reklamą ir atsisakyta derinti projektus reklaminiams inžineriniams įrenginiams (212 Kauno miesto viešojo transporto stotelių stoginėms ir 33 reklaminėms vitrinoms), bei įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją išduoti UAB „JCDecaux LIETUVA“ leidimus, įgyvendinant Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių bei Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A-665 patvirtinto Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo reikalavimus. Pareiškėjas skunde taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

52015 m. spalio 29 d. Kauno apygardos administraciniame teisme gautas šalių bendras prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo administracinėje byloje Nr. eI-2377-428/2015. Šalys teismo prašo rašytinio proceso tvarka patvirtinti taikos sutartį ir administracinę bylą Nr. eI-2377-428/2015 nutraukti, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, kurios buvo taikytos Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 2 d. nutartimi ir 2015 m. balandžio 15 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi pakeistos. Pareiškėjas ir atsakovas nurodė, jog abipusiu sutarimu nusprendė ginčą spręsti taikia ir pasirašė taikos sutartį. Pareiškė, jog abiem šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties patvirtinimo ir administracinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės.

6Tarp pareiškėjo ir atsakovo sudaryta taikos sutartis tvirtintina, o administracinė byla nutrauktina.

7ABTĮ 521 straipsnio 1 dalis numato administracinės bylos baigimą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje, jeigu taikos sutartį sudaryti galima atsižvelgiant į ginčo pobūdį. Taikos sutartis turi neprieštarauti imperatyvioms įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeisti trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių ar teisėtų interesų. Pagal ABTĮ 101 straipsnio 4 punktą administracinė byla nutraukiama, jeigu teismas patvirtina šalių sudarytą taikos sutartį.

8Šalių sudaryta ir pasirašyta taikos sutartis išreiškia pareiškėjo UAB „JCDecaux LIETUVA“ ir atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos valią taikiai išspręsti šioje byloje kilusį ginčą, ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių ar teisėtų interesų, todėl taikos sutartis tvirtintina, o ją patvirtinus administracinė byla nutrauktina (CK 6.983 str., ABTĮ 521 str., 101 str. 4 p.). Šalims yra žinomos ir suprantamos bylos nutraukimo teisinės pasekmės, t. y. administracinę bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (ABTĮ 102 str. 3 d.)

9ABTĮ 42 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu teismas nutartimi patvirtina šalių sudarytą taikos sutartį, grąžinama 50 procentų sumokėto žyminio mokesčio

10Iš byloje esančių duomenų matyti, jog 2015 vasario 19 d. pareiškėjas sumokėjo 21 Eur žyminį mokestį, kadangi teismas šia nutartimi patvirtina taikos sutartį, pareiškėjui pagal ABTĮ 42 straipsnio 2 dalį grąžinama 50 procentų sumokėto žyminio mokesčio, t. y. 10,50 Eur (21/2=10,50). Pagal ABTĮ 42 straipsnio 3 dalį, žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi teismo nutartimi.

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 42 straipsnio 2 dalimi, 521 straipsnio 1 dalimi, 101 straipsnio 4 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

12Patvirtinti UAB „JCDecaux LIETUVA“ (toliau - Bendrovė) ir Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. eI-2377-428/2015 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-00208-2015-2) 2015 m. spalio 29 d. Kauno apygardos administraciniam teismui pateiktą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

 1. Savivaldybė neprieštarauja, kad Bendrovei priklausančios Stoginės (kurių sąrašas pridedamas kaip Taikos Sutarties Priedas Nr. 1) ir Vitrinos (kurių sąrašas pridedamas kaip Taikos Sutarties Priedas Nr. 2) stovėtų esamose vietose iki bus įrengtos naujos Stoginės pagal 2015 m. liepos 31 d. sudarytą Kauno miesto viešojo transporto stotelių stoginių suprojektavimo, įrengimo (pastatymo), valdymo, naudojimo ir priežiūros koncesijos sutartį (toliau - Koncesijos sutartis): tokiu atveju Savivaldybė įsipareigoja per 30 kalendorinių dienų prieš įrengiant naujas stogines konkrečiose vietose (vienu metu iki 50 vietų) pagal Koncesijos sutartį raštu (toliau - informacinis raštas) ir elektroniniu paštu informuoti Bendrovę, o Bendrovė įsipareigoja per šį terminą (30 kalendorinių dienų nuo informacinio rašto ir elektroninio laiško išsiuntimo) iš informaciniame rašte ir elektroniniame laiške nurodytų vietų nukelti Bendrovei priklausančias Stogines ir Vitrinas (jei tokios nurodytose vietoje yra).
 2. Savivaldybė, kaip statinių (gatvių ar jų sudedamųjų dalių) savininko įgaliotas asmuo, sutinka ir įsipareigoja, Bendrovei teisės aktų nustatyta tvarka pateikus reikalingus dokumentus, išduoti leidimus įrengti išorinę reklamą maksimaliam teisės aktų nustatytam terminui, t. y. 5 metams Vitrinose, tik Bendrovei įvykdžius taikos sutarties I punkte numatytą įsipareigojimą, susijusį su Vitrinų nukėlimu, naujose vietose, kurios nurodytos Taikos Sutarties Priede Nr. 3.
 3. Bendrovė atsisako nuo 2015 m. vasario 20 d. skundo dėl Savivaldybės sprendimo neišduoti leidimų įrengti išorinę reklamą Stoginėse ir Vitrinose panaikinimo ir įpareigojimo išduoti tokius leidimus t. y. nuo skundo administracinėje byloje Nr. eI-2377-428/2015 ir įsipareigoja ateityje neturėti pretenzijų dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Stoginėse ir Vitrinose.
 4. Savivaldybė, kaip statinių (gatvių ar jų sudedamųjų dalių) savininko įgaliotas asmuo, sutinka ir įsipareigoja, Bendrovei teisės aktų nustatyta tvarka pateikus reikalingus dokumentus, išduoti leidimus įrengti išorinę reklamą Kolonose (kurių sąrašas pateikiamas kaip Taikos Sutarties Priedas Nr. 3) maksimaliam teisės aktų nustatytam terminui, t. y. 5 metams. Bendrovė įsipareigoja, gavus leidimus įrengti išorinę reklamą, perkelti visas dešimt esamų Kolonų (kurių sąrašas pateikiamas kaip Taikos Sutarties Priedas Nr. 4) į Priede Nr. 3 nurodytas vietas per 4 mėnesius nuo Taikos Sutarties įsigaliojimo dienos. Savivaldybė neprieštarauja, kad Bendrovei priklausančios Kolonos stovėtų esamose vietose iki kol Bendrovė teisės aktų nustatyta tvarka pateiks reikalingus dokumentus ir gaus leidimus įrengti išorinę reklamą, bet ne ilgiau kaip 4 mėnesius nuo Taikos Sutarties įsigaliojimo. Bendrovė įsipareigoja nusikelti visas esamas dešimt Kolonų (kurių sąrašas pateikiamas kaip Taikos Sutarties Priedas Nr. 4) atitinkamai per tuos pačius terminus, jei Bendrovė nepateiks visų reikiamų dokumentų dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Kolonose (kurių sąrašas pateikiamas kaip Taikos Sutarties Priedas Nr. 3) bei neperkels šių Kolonų į leidimuose nurodytas vietas per 4 mėnesius nuo Taikos Sutarties įsigaliojimo dienos.
 5. Šalys susitaria, kad visas savo patirtas išlaidas, kurios reikalingos Taikos Sutarties rengimui, derinimui, sudarymui ir bus reikalingos šios Taikos Sutarties sąlygų įgyvendinimui ir vykdymui, padengs savo lėšomis, įskaitant ir bylinėjimosi išlaidas Ginčo Nr. 1 byloje (t. y. administracinėje byloje Nr. eI-2377-428/2015).
 6. Šalys susitaria, kad tinkamai įvykdžius visas šios Taikos Sutarties sąlygas, viena kitai nebeturės ir ateityje nebereikš jokių pretenzijų ir viena kitai neinicijuos jokių teisminių ar neteisminių procesų, susijusių su šioje Taikos Sutartyje nurodyta administracine byla Nr. eI-2377-428/2015, ir laikys šioje Taikos Sutartyje nurodytą tarpusavio Ginčą Nr. 1 ir Ginčą Nr. 2 visiškai išspręstais.
 7. Šalys garantuoja, kad turi (įskaitant pasirašančius Šalių atstovus) visas reikiamas teises ir įgalinimus pagal taikytiną teisę sudaryti ir vykdyti šią Taikos Sutartį.
 8. Ši Taikos Sutartis sudaryta trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai Taikos Sutarties Šaliai ir vieną egzempliorių teismui.
 9. Šios Taikos sutarties papildymai ir pakeitimai galimi, t. y. turėtų galią tik rašytinės formos, suderinti ir pasirašyti abiejų Šalių tinkamai įgaliotų atstovų.
 10. Visi šios Taikos Sutarties priedai laikomi neatsiejama Taikos Sutarties dalimi.
 11. Ši sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties patvirtinti šią taikos sutartį įsiteisėjimo.

13Administracinę bylą Nr. eI-2377-428/2015 pagal pareiškėjo UAB „JCDecaux LIETUVA“ skundą atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai, dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, nutraukti.

14Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti pareiškėjui UAB „JCDecaux LIETUVA“ (įmonės kodas 110587629) 10,50 Eur žyminio mokesčio, sumokėto Valstybinei mokesčių inspekcijai 2015 m. vasario 19 d. (gavėjo sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank“).

15Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai