Byla eP-28-822/2016
Dėl sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo uždarosios akcinės bendrovės „Reklamos arka“ prašymą atnaujinti procesą Kauno apygardos administracinio teismo išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. eI-2377-428/2015 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „JCDecaux Lietuva“ skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „JCDecaux Lietuva“ kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015 m. sausio 20 d. sprendimą Nr. (33.200)R-393 „Dėl atsisakymo išduoti leidimus įrengti išorinę reklamą ir derinti projektus motyvų“, kuriuo buvo nuspręsta neišduoti UAB „JCDecaux Lietuva“ leidimų įrengti išorinę reklamą ir atsisakyta derinti projektus reklaminiams inžineriniams įrenginiams (212 Kauno miesto viešojo transporto stotelių stoginėms ir 33 reklaminėms vitrinoms), bei įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją išduoti UAB „JCDecaux Lietuva“ leidimus, įgyvendinant Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių bei Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A-665 patvirtinto Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo reikalavimus.

5Kauno apygardos administraciniame teisme 2015 m. spalio 29 d. gautas šalių bendras prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo administracinėje byloje Nr. eI-2377-428/2015. Šalys teismo prašė rašytinio proceso tvarka patvirtinti taikos sutartį ir administracinę bylą nutraukti, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, kurios buvo taikytos Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 2 d. nutartimi ir pakeistos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartimi. Pareiškėjas ir atsakovas nurodė, jog abipusiu sutarimu nusprendė ginčą spręsti taikiai ir pasirašė taikos sutartį. Pareiškė, jog abiem šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties patvirtinimo ir administracinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės.

6II.

7Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 13 d. nutartimi patvirtino UAB „JCDecaux Lietuva“ (toliau – Bendrovė) ir Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) pateiktą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

81. Savivaldybė neprieštarauja, kad Bendrovei priklausančios Stoginės (kurių sąrašas pridedamas kaip Taikos Sutarties Priedas Nr. 1) ir Vitrinos (kurių sąrašas pridedamas kaip Taikos Sutarties Priedas Nr. 2) stovėtų esamose vietose iki bus įrengtos naujos Stoginės pagal 2015 m. liepos 31 d. sudarytą Kauno miesto viešojo transporto stotelių stoginių suprojektavimo, įrengimo (pastatymo), valdymo, naudojimo ir priežiūros koncesijos sutartį (toliau – Koncesijos sutartis): tokiu atveju Savivaldybė įsipareigoja per 30 kalendorinių dienų prieš įrengiant naujas stogines konkrečiose vietose (vienu metu iki 50 vietų) pagal Koncesijos sutartį raštu (toliau – informacinis raštas) ir elektroniniu paštu informuoti Bendrovę, o Bendrovė įsipareigoja per šį terminą (30 kalendorinių dienų nuo informacinio rašto ir elektroninio laiško išsiuntimo) iš informaciniame rašte ir elektroniniame laiške nurodytų vietų nukelti Bendrovei priklausančias Stogines ir Vitrinas (jei tokios nurodytose vietoje yra).

92. Savivaldybė, kaip statinių (gatvių ar jų sudedamųjų dalių) savininko įgaliotas asmuo, sutinka ir įsipareigoja, Bendrovei teisės aktų nustatyta tvarka pateikus reikalingus dokumentus, išduoti leidimus įrengti išorinę reklamą maksimaliam teisės aktų nustatytam terminui, t. y. 5 metams Vitrinose, tik Bendrovei įvykdžius taikos sutarties 1 punkte numatytą įsipareigojimą, susijusį su Vitrinų nukėlimu, naujose vietose, kurios nurodytos Taikos Sutarties Priede Nr. 3.

103. Bendrovė atsisako nuo 2015 m. vasario 20 d. skundo dėl Savivaldybės sprendimo neišduoti leidimų įrengti išorinę reklamą Stoginėse ir Vitrinose panaikinimo ir įpareigojimo išduoti tokius leidimus t. y. nuo skundo administracinėje byloje Nr. eI-2377-428/2015 ir įsipareigoja ateityje neturėti pretenzijų dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Stoginėse ir Vitrinose.

114. Savivaldybė, kaip statinių (gatvių ar jų sudedamųjų dalių) savininko įgaliotas asmuo, sutinka ir įsipareigoja, Bendrovei teisės aktų nustatyta tvarka pateikus reikalingus dokumentus, išduoti leidimus įrengti išorinę reklamą Kolonose (kurių sąrašas pateikiamas kaip Taikos Sutarties Priedas Nr. 3) maksimaliam teisės aktų nustatytam terminui, t. y. 5 metams. Bendrovė įsipareigoja, gavus leidimus įrengti išorinę reklamą, perkelti visas dešimt esamų Kolonų (kurių sąrašas pateikiamas kaip Taikos Sutarties Priedas Nr. 4) į Priede Nr. 3 nurodytas vietas per 4 mėnesius nuo Taikos Sutarties įsigaliojimo dienos. Savivaldybė neprieštarauja, kad Bendrovei priklausančios Kolonos stovėtų esamose vietose iki kol Bendrovė teisės aktų nustatyta tvarka pateiks reikalingus dokumentus ir gaus leidimus įrengti išorinę reklamą, bet ne ilgiau kaip 4 mėnesius nuo Taikos Sutarties įsigaliojimo. Bendrovė įsipareigoja nusikelti visas esamas dešimt Kolonų (kurių sąrašas pateikiamas kaip Taikos Sutarties Priedas Nr. 4) atitinkamai per tuos pačius terminus, jei Bendrovė nepateiks visų reikiamų dokumentų dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Kolonose (kurių sąrašas pateikiamas kaip Taikos Sutarties Priedas Nr. 3) bei neperkels šių Kolonų į leidimuose nurodytas vietas per 4 mėnesius nuo Taikos Sutarties įsigaliojimo dienos.

125. Šalys susitaria, kad visas savo patirtas išlaidas, kurios reikalingos Taikos Sutarties rengimui, derinimui, sudarymui ir bus reikalingos šios Taikos Sutarties sąlygų įgyvendinimui ir vykdymui, padengs savo lėšomis, įskaitant ir bylinėjimosi išlaidas Ginčo Nr. 1 byloje (t. y. administracinėje byloje Nr. eI-2377-428/2015).

136. Šalys susitaria, kad tinkamai įvykdžius visas šios Taikos Sutarties sąlygas, viena kitai nebeturės ir ateityje nebereikš jokių pretenzijų ir viena kitai neinicijuos jokių teisminių ar neteisminių procesų, susijusių su šioje Taikos Sutartyje nurodyta administracine byla Nr. eI-2377-428/2015, ir laikys šioje Taikos Sutartyje nurodytą tarpusavio Ginčą Nr. 1 ir Ginčą Nr. 2 visiškai išspręstais.

147. Šalys garantuoja, kad turi (įskaitant pasirašančius Šalių atstovus) visas reikiamas teises ir įgalinimus pagal taikytiną teisę sudaryti ir vykdyti šią Taikos Sutartį.

158. Ši Taikos Sutartis sudaryta trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai Taikos Sutarties Šaliai ir vieną egzempliorių teismui.

169. Šios Taikos sutarties papildymai ir pakeitimai galimi, t. y. turėtų galią tik rašytinės formos, suderinti ir pasirašyti abiejų Šalių tinkamai įgaliotų atstovų.

1710. Visi šios Taikos Sutarties priedai laikomi neatsiejama Taikos Sutarties dalimi.

1811. Ši sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties patvirtinti šią taikos sutartį įsiteisėjimo.

19Patvirtinęs taikos sutartį teismas administracinę bylą nutraukė.

20Teismas konstatavo, kad šalių sudaryta ir pasirašyta taikos sutartis išreiškia jų valią taikiai išspręsti šioje byloje kilusį ginčą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių ar teisėtų interesų.

21III.

22UAB „Reklamos arka“ pateikė prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. eI-2377-428/2015 Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 153 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytu pagrindu – sprendime teismas pasisakė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ar pareigų. UAB „Reklamos arka“ yra įsitikinusi, jog į administracinio ginčo tarp UAB „JCDecaux Lietuva“ ir Savivaldybės procesą privalėjo būti įtraukta kaip trečiasis suinteresuotas asmuo, nes priimtas Kauno apygardos administracinio teismo sprendimas tiesiogiai varžo jos teises ir pažeidžia interesus. Prašydama atnaujinti procesą remiasi šiais motyvais:

231. UAB „Reklamos arka“, teikianti išorinės reklamos paslaugas, 2015 m. liepos 31 d. su Kauno miesto savivaldybės administracijos sudarė Kauno miesto viešojo transporto stotelių stoginių suprojektavimo, įrengimo (pastatymo), valdymo, naudojimo ir priežiūros koncesijos sutartį (toliau – Koncesijos sutartis), pagal kurią UAB „Reklamos arka“ suteikta teisė įrengti Kauno viešojo transporto stogines, kuriose taip pat bus teikiama išorinės reklamos paslauga. Taigi, UAB „Reklamos arka“ yra tiesioginė UAB „JCDecaux Lietuva“ konkurentė, suinteresuota teikti išorinę reklamą tiek vitrinose, tiek ir stenduose bei kolonose Kauno mieste. Tačiau tokia jos teisė buvo apribota Kauno apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. eI-2377-428/2015 patvirtinus UAB „JCDecaux Lietuva“ bei Kauno miesto savivaldybės administracijos sudarytą taikos sutartį. Pareiškėjui bei Savivaldybei susitarus dėl leidimų išdavimo ne konkurso tvarka, iš esmės bet kokie kitų įmonių prašymai išduoti leidimus įrengti išorinę reklamą vitrinose, stenduose bei kolonose bus atmesti. Taigi, UAB „Reklamos arka“ nebeturi jokių galimybių dalyvauti konkursuose dėl išorinės reklamos paslaugų teikimo Kauno mieste. Taikos sutarties nuostatų turinys lemia tai, jog faktinis Taikos sutarties įgyvendinimas suponuos monopolinėms teisėms artimų privilegijų ir nepagrįsto konkurencinio pranašumo suteikimą UAB „JCDecaux Lietuva“, kuriai buvo ne konkurso būdu, t. y. nesilaikant nustatytos tvarkos, perduotos naudoti geriausios ir atitinkamai pelningiausios viešosios reklamos paslaugos teikimo vietos, dėl ko UAB „Reklamos arka“ neabejotinai yra daroma didelė žala bei patiriami dideli nuostoliai. Atitinkamai pažeidžiami ir kitų rinkos dalyvių interesai dalyvauti konkursuose dėl viešosios reklamos paslaugų teikimo kolonose, vitrinose ir stenduose, tad šį prašymą UAB „Reklamos arka“ teikia gindama ne tik savo, bet ir viešąjį interesą.

24UAB „Reklamos arka“ sužinojusi apie UAB „JCDecaux Lietuva“ siekį sudaryti taikos sutartį su Savivaldybe, iš karto pateikė prieštaravimą taikos sutarties sudarymo klausimu, tačiau nebuvo informuota apie priimtą sprendimą, nors ne kartą to teiravosi Savivaldybės. UAB „Reklamos arka“ siekė pati dalyvauti konkursuose dėl išorinės reklamos paslaugos teikimo vitrinose ir kolonose Kauno mieste ir ginčijamos taikos sutarties pasirašymas iš esmės tokią UAB „Reklamos arka“ galimybę visiškai apribojo. Tik atnaujinus procesą Kauno apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. eI-2377-428/2015 būtų galima apginti pažeistus UAB „Reklamos arka“ interesus. Pažymima, kad atsižvelgiant į tai, kad leidimai teikti išorinės reklamos paslaugas turėtų būti suteikiami konkurso būdu, galimo konkurso dalyvio interesai yra analogiški viešuosiuose pirkimuose siekiančio dalyvauti tiekėjo interesams (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1358/2014).

252. Leidimai išorinės reklamos paslaugų teikimui buvo suteikti nesilaikant nustatytos tvarkos, t. y. ne konkurso būdu. Patvirtinta taikos sutartis, kelia grėsmę sąžiningai konkurencijai, riboja UAB „Reklamos arka“ veiklą, bei daro tiesioginę įtaką tolesnei Savivaldybės praktikai išduodant leidimus. T. y. sutartimi sulygta dėl savivaldybės įsipareigojimų išduoti leidimą išorinių reklamų įrengimui tiek vitrinose, tiek ir kolonose, todėl konkursas dėl reklamos paslaugos teikimo šiose vietose nebebus skelbiamas ir atitinkamai UAB „Reklamos arka“ neturės galimybės teikti prašymą dėl analogiško leidimo išdavimo, nors ketino ir siekė dalyvauti viešuosiuose konkursuose dėl galimybės teikti viešosios reklamos paslaugas vitrinose, kolonose bei stenduose. Kauno miesto savivaldybė, laikydamasi iš Konstitucijos ir Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio kylančios pozityvios pareigos užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, priėmė sprendimą organizuoti viešus konkursus leidimams įrengti ir eksploatuoti išorinę reklamą gauti, tačiau šalių pasirašyta taikos sutartis užkerta kelią organizuoti viešuosius konkursus, kuriuose siektų dalyvauti ir pareiškėjas. Toks pareiškėjo bei bet kurio iš konkurentų, siekiančių įrengti išorinę reklamą vitrinose bei kolonose teisių varžymas dalyvauti viešuosiuose konkursuose dėl sutartyje aptartų objektų, privilegijuoja UAB „JCDecaux Lietuva“ bei varžo ūkio subjektų teisę konkuruoti atitinkamoje rinkoje.

263. Patvirtinus taikos sutartį buvo pakartotinai išspręsti ir ginčai, išnagrinėti administracinėse bylose Nr. eI-2254-428/2015 ir Nr. eI-2333-554/2015. Ginčas byloje Nr. eI-2254-428/2015 kilo dėl Savivaldybės UAB „JCDecaux Lietuva“ skirtos baudos už neteisėtą kolonų eksploatavimą pasibaigus išduoto leidimo terminui. Patikslinus ieškinį UAB „JCDecaux Lietuva“ reikalavo įpareigoti Savivaldybę iš naujo svarstyti leidimo įrengti išorines reklamas ant kolonų išdavimą. Kauno apygardos administracinis teismas šį skundą atmetė ir 2015 m. gegužės 6 d. priėmė sprendimą, kuris nebuvo apskųstas. Tuo tarpu ginčas kitoje taikos sutartimi išspręstoje byloje Nr. eI-2333-554/2015 kilo dėl Savivaldybės sprendimo atsisakyti ne konkurso tvarka išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą Skyduose, kai UAB „JCDecaux Lietuva“ išduoto leidimo įrengti išorinę reklamą minėtuose skyduose terminas jau buvo pasibaigęs. Taigi pareiškėjas inicijavo taikos sutarties pasirašymą byloje Nr. eI-2377-428/2015 siekdamas apeiti bendra tvarka gauti leidimą įrengti išorinę reklamą Vitrinose bei Kolonose, nors jau buvo priimti sprendimai bylose Nr. eI-2254-428/2015 bei eI-2333-554/2015.

274. Teismas, priimdamas sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-2377-428/2015, nepatikrino ar nebus pažeistos viešasis interesas ir trečiųjų asmenų teisės. Patvirtintos taikos sutarties 1 punktu Savivaldybė bei UAB „JCDecaux Lietuva“, be UAB „Reklamos arka“ žinios, susitarė, kad UAB „Reklamos arka“ nebus galima vienu metu statyti daugiau nei 50 viešojo transporto stoginių, nors pagal sudarytą Koncesijos sutartį UAB „Reklamos arka“ sutartyje numatytais griežtais terminais įsipareigojo suprojektuoti ir įrengti (pastatyti) ne mažiau kaip 450 stoginių ir 26 reklaminius plotus Kauno mieste (Koncesijos sutarties 5 p.). Nei pačioje Koncesijos sutartyje, nei koncesijos konkurso sąlygose nebuvo nustatytas vienu metu statomų viešojo transporto stoginių skaičius, todėl visiškai neaišku, kokiu būdu Savivaldybė bei UAB „JCDecaux Lietuva“ galėjo susitarti dėl tokios Koncesijos sutarties vykdymo sąlygos.

285. UAB „Reklamos arka“ nuomone, Taikos sutarties sudarymas galbūt nulemtas asmeninių priežasčių bei Kauno miesto mero V. M. santykių su UAB „JCDecaux Lietuva“ vadove Ž. F.

29UAB „Reklamos arka“ pažymi, kad apie sudarytą ir teismo patvirtintą taikos sutartį sužinojo po Kauno apygardos administracinio teismo nutarties 2015 m. lapkričio 13 d. paskelbimo. UAB „Reklamos arka“ buvo žinoma apie UAB „JCDecaux Lietuva“ siekį sudaryti taikos sutartį su Savivaldybe – apie tai buvo informuota Savivaldybės 2015 m. rugpjūčio 24 d. el. laišku ir 2015 m. rugsėjo 1 d. pateikė Savivaldybei atsakymą, jog nesutinka, kad būtų sudaryta minėta Taikos sutartis pagal persiųstą projektą. Po pateikto atsakymo UAB „Reklamos arka“ nebuvo informuota apie priimtą sprendimą. Apie jau patvirtintą taikos sutartį sužinojo tik 2015 m. gruodžio 2 d. Todėl prašymas teikiamas nepraleidus įstatymu numatyto termino.

30Pareiškėjas UAB „JCDecaux Lietuva“ pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose išdėstė savo poziciją dėl prašymo atnaujinti procesą. Pareiškėjo nuomone, UAB „Reklamos arka“ netinkamai vertina Taikos sutarties 2 ir 4 punktuose nurodytų sąlygų bei Savivaldybės įsipareigojimų pagal jas turinį. Savivaldybė įsipareigojo Bendrovei (UAB „JCDecaux Lietuva“) išduoti leidimus įrengti išorinę reklamą Ginčo įrenginiuose tik tuo atveju, jeigu Bendrovė teisės aktų nustatyta tvarka pateiks Savivaldybei visus tokiems leidimams gauti reikalingus dokumentus.

31Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 13 d. nutartimi patvirtinta Taikos sutartimi Savivaldybė, įsipareigodama išduoti UAB „JCDecaux Lietuva“ leidimus įrengti išorinę reklamą ginčo įrenginiuose, jeigu UAB „JCDecaux Lietuva “ teisės aktų nustatyta tvarka pateiks visus tokiems leidimams gauti reikalingus dokumentus, tik įsipareigojo atlikti tą, ką tokiu atveju (t. y. pareiškėjui įstatymų nustatyta tvarka pateikus visus tokiems leidimams gauti reikalingus dokumentus) ir taip privalėtų atlikti pagal teisės aktuose nustatytą tvarką, būdama tokius leidimus išduodančiu subjektu, vadovaujantis jau vien Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktu, pagal kurį Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

32Taikos sutartis teisės aktuose įtvirtintos leidimų įrengti išorinę reklamą ginčo įrenginiuose išdavimo tvarkos nepakeitė, nes vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais išorinės reklamos įrengimo išdavimo tvarką, tokie leidimai išduodami visais atvejais, jei dėl tokio leidimo išdavimo besikreipiantis asmuo įstatymų nustatyta tvarka pateikia visus tokiems leidimams gauti reikalingus dokumentus.

33UAB „Reklamos arka“ savo bei kitų trečiųjų asmenų tariamą teisių ir įstatymo saugomų interesų tariamą pažeidimą kildina iš patvirtinta Taikos sutartimi neva pakeistos teisės aktuose nustatytos leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos, tačiau ši tvarka pakeista nebuvo. Todėl Taikos sutarties patvirtinimas nepažeidė, nepažeidžia ir negali pažeisti jokių trečiųjų asmenų teisių ir įstatymo saugomų interesų.

34Savivaldybė privalėtų išduoti leidimus įrengti išorinę reklamą ginčo įrenginiuose ne tik pareiškėjui, tačiau bet kuriam kitam asmeniui, įskaitant ir UAB „Reklamos arka“ ar bet kuriuos kitus trečiuosius asmenis, jeigu tik asmuo teisės aktų nustatyta tvarka pateiktų Savivaldybei visus tokiems leidimams gauti reikalingus dokumentus.

35Prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodoma, jog Savivaldybė ir pareiškėjas be UAB „Reklamos arka“ žinios Taikos sutartyje neva susitarė, jog UAB „Reklamos arka“ nebus galima vienu metu Kauno mieste statyti daugiau nei 50 viešojo transporto stoginių, tačiau tokio Savivaldybės ir pareiškėjo susitarimo Taikos sutartyje nėra. Minėtą teiginį paneigia ir tai, kad UAB „JCDecaux Lietuva“ Kauno mieste turi 212 viešojo transporto stoginių, tuo tarpu pagal Koncesijos sutartį UAB „Reklamos arka“ įsipareigojo sutartyje numatytais griežtais terminais suprojektuoti ir įrengti (pastatyti) ne mažiau kaip 450 viešojo transporto stoginių ir 26 reklaminius plotus Kauno mieste. Atsižvelgiant į tai, kad skirtumas tarp pareiškėjo turimų viešojo transporto stoginių bei UAB „Reklamos arka“ turimų įrengti stoginių yra didesnis nei 50, akivaizdu, kad minėtas teiginys yra klaidingas. Pagal Koncesijos sutarties 1.14 punktą, UAB „Reklamos arka“ išorinės reklamos įrenginiai (stoginės) turės būti įrengti vietose, kurias nurodys pati Savivaldybė. Taigi Savivaldybė turi visas galimybes visiškai kontroliuoti tiek Taikos sutarties, tiek Koncesijos sutarties įvykdomumą, todėl jau vien dėl to Taikos sutartis nepažeidžia ir negali pažeisti UAB „Reklamos arka“ teisių pagal Koncesijos sutartį.

36Taikos sutarties dalyku (šalių įsipareigojimais) nebuvo pakeistas administracinėje byloje Nr. eI-2254-428/2015 priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas, o administracinėje byloje Nr. eI-2333-554/2015 iš viso nebuvo sprendžiami jokie klausimai, susiję su Taikos sutartimi ar jos dalyku. Administracinėje byloje Nr. eI-2254-428/2015 ginčas kilo dėl to, kad Savivaldybė nepratęsė leidimų išorinės reklamos įrenginiams – kolonoms, atnaujinus jų stogelius. Teismas konstatavo, jog atnaujinus kolonų stogelius, akivaizdžiai pakito kolonų išoriniai matmenys, t. y. jų aukštis, ir dėl to pagal atitinkamą teisinį reglamentavimą pareiškėjas, siekdamas gauti išorinės reklamos įrengimo leidimą, privalėjo pateikti Savivaldybei atnaujintą išorinės reklamos įrengimo projektą. Taikos sutarties 4 punktu Savivaldybė įsipareigojo išduoti leidimus įrengti išorinę reklamą kolonose tik tuo atveju, jei pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka pateiks visus tokiems leidimams gauti reikalingus dokumentus, įskaitant ir byloje minėtą atnaujintą išorinės reklamos įrengimo projektą. Todėl patvirtinta Taikos sutartimi teismo sprendimas nebuvo pakeistas. Administracinėje byloje Nr. eI-2333-554/2015 ginčas kilo dėl to, kad Savivaldybė atsisakė pratęsti leidimus įrengti išorinę reklamą skyduose – išorinės reklamos įrenginiuose, kuriems ankstesni leidimai buvo išduoti skydų, kaip statinių, projektų pagrindu. Taikos sutartyje nėra numatyta jokių Taikos sutarties šalių įsipareigojimų, susijusių su Skydų byla ar joje spręstais klausimais ir ji apskritai nėra minima Taikos sutartyje.

37Teismui pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose UAB „Reklamos arka“ papildomai akcentuoja, kad sprendžiant dėl leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos negalima apsiriboti tik Reklamos įstatymo nuostatomis dėl tokių leidimų neišdavimo priežasčių (12 str. 7 d.), nes leidimai išduodami tik pagal atitinkamą tvarką. UAB „JCDecaux Lietuva“ teiginių, jog leidimai įrengti išorinę reklamą yra išduodami visiems tinkamus dokumentus pateikusiems asmenims, nelogiškumą patvirtina ir faktas, kad išorinės reklamos įrengimas Kauno mieste yra ribojamas ne tik leidimų išdavimo tvarkos, tačiau ir pačių išorinės reklamos skleidimo įrenginių įrengimo tvarkos: Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-206 patvirtino Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialųjį planą, išorinę reklamą leidžiama įrengti tik nustatytose vietose, reklamos skleidimo įrenginių kiekis taip pat yra ribojamas.

38UAB „Reklamos arka“ 2015 m. gruodžio 30 d. buvo atsisakyta išduoti leidimus įrengti išorinę reklamą, nes tokie leidimai, anot pačios Kauno miesto savivaldybės administracijos, yra išduodami tik viešo konkurso būdu, tačiau UAB „JCDecaux Lietuva“ tokie pat leidimai bus išduodami ne konkurso būdu. Vien šis faktas paneigia pareiškėjo teiginius, kad leidimai įrengti išorinę reklamą išduodami visiems, kas pateikia reikalaujamus dokumentus – UAB „Reklamos arka“ net nebuvo suteikta tokia galimybė. Todėl konstatuotina, kad patvirtinta taikos sutartis pažeidžia tiek UAB „Reklamos arka“, tiek ir bet kurio kito trečiojo asmens, siekiančio teikti išorinės reklamos paslaugas Kauno mieste, interesus ir teises, nes taikos sutartimi susitarta dėl leidimų įrengti išorinės reklamos įrenginius bei teikti išorinės reklamos paslaugas išdavimo pareiškėjui ne konkurso tvarka, t. y. nesivadovaujant pačios Kauno miesto savivaldybės patvirtintomis taisyklėmis ir atitinkamai prieštaraujant Reklamos įstatymo nuostatoms. Tokiu būdu leidimai pareiškėjui išduodami ne tik neteisėtai, tačiau ir pažeidžiama konkurencija – nei UAB „Reklamos arka“, nei kuris kitas asmuo, siekiantis teikti išorinės reklamos paslaugas Kauno mieste, nebegalės gauti tokių leidimu, nes galimas numatytas išorinės reklamos įrenginių skaičius jau bus užpildytas, o išorinei reklamai įrengti numatytos vietos taip pat jau bus užimtos.

39Faktą, kad patvirtinta taikos sutartimi yra pažeidžiami UAB „Reklamos arka“ ar bet kurio trečiojo asmens, siekiančio teikti išorinės reklamos paslaugas Kauno mieste, interesai pagrindžia duomenys apie šiuo metu UAB „JCDecaux Lietuva“ jau įrenginėjamus išorinės reklamos teikimo įrenginius Kauno mieste, nors leidimai, UAB „Reklamos arka“ žiniomis, net ir ne konkurso būdu dar nėra išduoti. Apie tai UAB „Reklamos arka“ informavo Kauno miesto savivaldybės administraciją dar 2013 m. kovo 18 d. raštu, prašydama imtis veiksmų sustabdant neteisėtos statybos darbus.

40Teisėjų kolegija

konstatuoja:

41IV.

42Proceso atnaujinimas yra išimtinė procedūra, kuri taikoma tik ypatingais atvejais, griežtai laikantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo IV skyriuje nustatytų proceso atnaujinimo taisyklių. Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas ABTĮ dvidešimt trečiajame skirsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka (ABTĮ 153 str. 1 d.). Baigtinis proceso atnaujinimo pagrindų sąrašas yra numatytas ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 1–12 punktuose.

43Pažymėtina, kad proceso atnaujinimo institutas tai išimtinis būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus, jo taikymas galimas tik esant konkrečiai įstatymo apibrėžtiems pagrindams ir sąlygoms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 24 d nutartis administracinėje byloje Nr. P520‑110/2012; 2013 m. sausio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-2662/2012). Siekiant užtikrinti normalią teisinių santykių raidą, kuriai būtinas stabilumas, perspektyvinio prognozavimo galimybė, reikalingas teisinis tikrumas, pasitikėjimas įsiteisėjusiais teismo sprendimais. Atnaujinus procesą tokiu sprendimu užbaigtoje byloje, atsiranda teisinis neapibrėžtumas. Europos Žmogaus Teisių Teismas, pasisakydamas dėl proceso atnaujinimo yra pažymėjęs, kad teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, garantuojama Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 6 straipsnyje, turi būti aiškinama Konvencijos preambulės kontekste, kurioje teisės viršenybės principas įtvirtintas kaip bendro Konvenciją taikančių šalių paveldo dalis. Vienas esminių teisės viršenybės principo elementų – teisinio apibrėžtumo principas. Vadovaujantis šiuo principu, prašymai atnaujinti procesą turi būti ribojami laiku, ir res judicata galią įgijęs teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas tik esant proceso atnaujinimo pagrindams bei juos taikant neformaliai. Teisinis reglamentavimas, pagal kurį procesas susijęs su daugkartinio įsiteisėjusio sprendimo peržiūrėjimo rizika, yra nesuderinamas su teisinio apibrėžtumo principu, todėl įstatyme bylos šalims nesuteikiama teisės atnaujinti procesą vien siekiant pakartotinio bylos išnagrinėjimo. Laikantis teisinio apibrėžtumo principo, teismams galutinai išsprendus ginčą, jų sprendimas neturėtų būti kvestionuojamas, taip užtikrinant santykių stabilumą. Nukrypimas nuo šio principo galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinamoms aplinkybėms (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1999 m. spalio 28 d. sprendimas, priimtas byloje Brumarescu prieš Rumunija (pareiškimo Nr. 28342/95); 2002 m. liepos 25 d. sprendimas, priimtas byloje Sovtransavto Holding prieš Ukraina (pareiškimo Nr. 48553/99); 2007 m. kovo 1 d. sprendimas, priimtas byloje Sypchenko prieš Rusija (pareiškimo Nr. 38368/04); 2007 m. kovo 15 d. sprendimas, priimtas byloje Volkov prieš Rusija (pareiškimo Nr. 8564/020) ir kt.; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P502‑48/2013; 2013 m. birželio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P556-139/2013).

44ABTĮ 156 straipsnio 1 dalis numato, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti paduodamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas.

45Vadovaujantis ABTĮ 158 straipsnio 2 dalimi, nagrinėdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, teismas patikrina, ar prašymas paduotas nepraleidus šio įstatymo 156 straipsnyje nustatytų terminų ir ar jis pagrįstas šio įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 1–12 punktuose numatytais proceso atnaujinimo pagrindais.

46Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 13 d. nutartis, kuria patvirtinta šioje byloje šalių sudaryta taikos sutartis, įsiteisėjo 2015 m. lapkričio 21 d. UAB „Reklamos arka“ prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas 2016 m. sausio 14 d., t. y. nepraleidus įstatyme numatyto termino.

47Prašymą dėl proceso atnaujinimo UAB „Reklamos arka“ grindžia ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 7 punktu, kuris numato, kad procesas gali būti atnaujinamas, jeigu sprendime teismas pasisakė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ar pareigų.

48Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje išaiškinta, jog šis pagrindas skirtas užtikrinti vieną pagrindinių sąžiningo teismo proceso principų – teisę būti išklausytam, todėl šiuo pagrindu inicijuoti proceso atnaujinimą gali tik patys neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525-224/2011). Procesas šiuo pagrindu atnaujinamas, kai nustatomos dvi esminės sąlygos: 1) asmenys, pateikiantys prašymą atnaujinti procesą, be pakankamo pagrindo nebuvo įtraukti į bylos, kurioje prašoma atnaujinti procesą, nagrinėjimą, 2) priimtame teismo procesiniame sprendime pasisakyta dėl jų teisių ir pareigų (teismo procesinis sprendimas pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus) (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P502-133/2010). Pasisakymas dėl asmenų teisių ar pareigų sprendime suprantamas kaip tiesioginis nurodymas dėl asmens, neįtraukto į procesą, teisių ir pareigų atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P63-57/2011, 2015 m. spalio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P-94-602/2015). Įsiteisėjusio teismo sprendimo įtaka į bylą neįtraukto ir joje nedalyvavusio asmens teisėms ir pareigoms nustatytina atsižvelgiant į konkrečių ginčijamų teisinių santykių turinį. Taip pat, remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, būtina įvertinti, kokią įtaką atitinkamo asmens įtraukimas į bylos nagrinėjimą galėjo turėti teismo sprendime nurodomų materialinės ir proceso teisės normų aiškinimui ir taikymui, kartu ir teismo spendimo teisėtumui ir pagrįstumui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinė byla Nr. P6-88/2006).

49Šiuo atveju byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, ginčas vyko dėl atsakovo atsisakymo išduoti pareiškėjui UAB „JCDecaux Lietuva“ leidimus įrengti išorinę reklamą ir derinti reklaminių įrenginių projektus.

50Ginčas užbaigtas Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 13 d. nutartimi patvirtinta šalių taikos sutartimi.

51Kalbant apie taikos sutarties institutą, pažymėtina, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (CK 6.983 str. 1 d.). Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią. Teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.984 str.). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad taikos sutarties sudarymas savaime reiškia, kad tarp šalių yra kilęs konfliktas ir šalys siekia jį išspręsti. Taigi taikos sutarties esmė – tarpusavio kompromiso radimas. Tai reiškia, kad gana dažnai šalys, siekdamos bendro sprendimo, atsisako tam tikrų jų pozicijas išskiriančių argumentų, reikalavimų ir taip kiek atitolsta nuo pradinės ginčo pozicijos, siekiant rasti bendrų problemos sprendimo būdų (2015 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1468-858/2015; 2015 m. spalio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1264-492/2015). Įstatymų leidėjui įtvirtinus galimybę bylą užbaigti taikos sutartimi, spręsti, ar tokia galimybe pasinaudoti, priklauso šalims, nuo jų priklauso ir derybinės taktikos dėl tokios sutarties sudarymo ir jos sąlygų pasirinkimas (žr., pavyzdžiui, 2014 m. balandžio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-840/2014). Taikos sutartis turi išreikšti tiek atsakovo, tiek ir pareiškėjo valią bei siekį taikiai išspręsti administracinėje byloje kilusį ginčą (2015 m. spalio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2698-624/2015). Taigi, akcentuotina, kad tik pačios šalys, realizuodamas dispozityvumo principą ir sudarydamos taikos sutartį, susitaria (sulygsta) dėl jos sąlygų, nustato, išsamiai aptaria savo teises ir pareigas (jų apimtį, ribas), laisva valia disponuoja savo materialiosiomis ir procesinėmis teisėmis įstatymo numatytose ribose. Sąžiningai bendradarbiaudamos jos sulygsta aiškias, apibrėžtas, abejonių nekeliančias taikos sutarties sąlygas, kurios turi užtikrinti teisinės ir socialinės taikos tarp šalių atkūrimą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2466-492/2016).

52Prašymą dėl proceso atnaujinimo šioje byloje padavusios UAB „Reklamos arka“ teigimu, ji privalėjo būti įtraukta į procesą kaip trečiasis suinteresuotas asmuo, nes teismo priimtas sprendimas tiesiogiai varžo jos teises ir pažeidžia interesus. UAB „Reklamos arka“ nurodo, kad teismui patvirtinus ginčo šalių sudarytą taikos sutartį, leidimai išorinės reklamos paslaugos teikimui suteikti nesilaikant teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. ne konkurso būdu.

53Teisėjų kolegija, įvertinusi teismo patvirtinta taikos sutartimi užbaigto ginčo esmę, daro išvadą, kad šiuo atveju nebuvo jokio pagrindo į šalių ginčą dėl atsakovo 2015 m. sausio 20 d. atsisakymo išduoti pareiškėjui leidimus įrengti išorinę reklamą trečiuoju suinteresuotu asmeniu įtraukti UAB „Reklamos arka“. Vadovaujantis tokia logika, suinteresuotais asmenimis byloje galėtų tapti visi rinkos dalyviai, suinteresuoti teikti išorinės reklamos paslaugas Kauno miesto savivaldybės teritorijoje. Tačiau šiuo konkrečiu atveju ginčas vyko tarp dviejų bylos šalių dėl konkretaus pareiškėjo atžvilgiu priimto sprendimo. Susipažinusi su Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 13 d. nutartimi, kuria byloje patvirtinta taikos sutartis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad joje dėl prašymą atnaujinti procesą padavusio asmens teisių ir pareigų tiesiogiai nepasisakyta.

54Vertinant UAB „Reklamos arka“ prašymo argumentus, kad taikos sutartimi apribotos šio asmens bei kitų rinkos dalyvių teisės kreiptis dėl leidimų teikti išorinės reklamos paslaugas, pažymėtina, kad pagal ABTĮ 154 straipsnį dėl viešojo intereso, kitų asmenų teisių bei saugomų interesų gynimo turi teisę kreiptis tik prokuroras bei kompetentingi viešojo administravimo subjektai. Taip pat nėra pagrindo konstatuoti šioje byloje priimto procesinio sprendimo ryšio su galimu UAB „Reklamos arka“ teisių pažeidimu dėl to, kad jis nebuvo įtrauktas į bylą kaip trečiasis suinteresuotas asmuo.

55Pažymėtina ir tai, kad byloje nėra duomenų, kad leidimai įrengti išorinę reklamą pareiškėjui jau būtų išduoti, nesilaikant teisės aktais nustatytos tvarkos ir taip pažeidžiant toje pačioje rinkos srityje veikiančių ūkio subjektų lygiateisiškumą, sąžiningos konkurencijos laisvės principą. Vertinant Taikos sutarties turinį, jos nuostatas, negalima padaryti vienareikšmės išvados, kad pareiškėjui leidimai bus išduoti nesilaikant teisės aktais nustatytos tvarkos. Pažymėtina, kad taikos sutarties nuostatomis ši tvarka negali būti pakeista. Manydama, kad dėl teismo patvirtintos UAB „JCDecaux Lietuva“ ir Kauno miesto savivaldybės administracijos taikos sutarties vykdymo pažeidžiamos jos teisės ir teisėti interesai, UAB „Reklamos arka“ turi galimybę pasinaudoti kitomis teisinės gynybos priemonėmis – ginčyti atsakovo sprendimą neišduoti leidimo tokiomis pačiomis sąlygomis, neužtikrinant subjektų lygiateisiškumo, konkurencijos laisvės, o žalos atsiradimo atveju – taip pat kreiptis į teismą dėl jos atlyginimo.

56Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad UAB „Reklamos arka“, kuri nebuvo bylos proceso dalyve ir prašymą dėl proceso atnaujinimo padavė kaip neįtrauktas į bylos nagrinėjimą asmuo, prašymas yra nepagrįstas įstatymo numatytais proceso atnaujinimo pagrindais, todėl atmestinas, o procesą administracinėje byloje atsisakytina atnaujinti (ABTĮ 159 str. 1 d.).

57Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

58Uždarosios akcinės bendrovės „Reklamos arka“ prašymo netenkinti.

59Atsisakyti atnaujinti procesą Kauno apygardos administracinio teismo išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. eI-2377-428/2015 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „JCDecaux Lietuva“ skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

60Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „JCDecaux Lietuva“ kreipėsi į Kauno apygardos... 5. Kauno apygardos administraciniame teisme 2015 m. spalio 29 d. gautas šalių... 6. II.... 7. Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 13 d. nutartimi... 8. 1. Savivaldybė neprieštarauja, kad Bendrovei priklausančios Stoginės... 9. 2. Savivaldybė, kaip statinių (gatvių ar jų sudedamųjų dalių) savininko... 10. 3. Bendrovė atsisako nuo 2015 m. vasario 20 d. skundo dėl Savivaldybės... 11. 4. Savivaldybė, kaip statinių (gatvių ar jų sudedamųjų dalių) savininko... 12. 5. Šalys susitaria, kad visas savo patirtas išlaidas, kurios reikalingos... 13. 6. Šalys susitaria, kad tinkamai įvykdžius visas šios Taikos Sutarties... 14. 7. Šalys garantuoja, kad turi (įskaitant pasirašančius Šalių atstovus)... 15. 8. Ši Taikos Sutartis sudaryta trimis vienodą teisinę galią turinčiais... 16. 9. Šios Taikos sutarties papildymai ir pakeitimai galimi, t. y. turėtų... 17. 10. Visi šios Taikos Sutarties priedai laikomi neatsiejama Taikos Sutarties... 18. 11. Ši sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties patvirtinti šią taikos... 19. Patvirtinęs taikos sutartį teismas administracinę bylą nutraukė.... 20. Teismas konstatavo, kad šalių sudaryta ir pasirašyta taikos sutartis... 21. III.... 22. UAB „Reklamos arka“ pateikė prašymą atnaujinti procesą... 23. 1. UAB „Reklamos arka“, teikianti išorinės reklamos paslaugas, 2015 m.... 24. UAB „Reklamos arka“ sužinojusi apie UAB „JCDecaux Lietuva“ siekį... 25. 2. Leidimai išorinės reklamos paslaugų teikimui buvo suteikti nesilaikant... 26. 3. Patvirtinus taikos sutartį buvo pakartotinai išspręsti ir ginčai,... 27. 4. Teismas, priimdamas sprendimą administracinėje byloje Nr.... 28. 5. UAB „Reklamos arka“ nuomone, Taikos sutarties sudarymas galbūt nulemtas... 29. UAB „Reklamos arka“ pažymi, kad apie sudarytą ir teismo patvirtintą... 30. Pareiškėjas UAB „JCDecaux Lietuva“ pateikė rašytinius paaiškinimus,... 31. Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 13 d. nutartimi... 32. Taikos sutartis teisės aktuose įtvirtintos leidimų įrengti išorinę... 33. UAB „Reklamos arka“ savo bei kitų trečiųjų asmenų tariamą teisių ir... 34. Savivaldybė privalėtų išduoti leidimus įrengti išorinę reklamą ginčo... 35. Prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodoma, jog Savivaldybė ir pareiškėjas... 36. Taikos sutarties dalyku (šalių įsipareigojimais) nebuvo pakeistas... 37. Teismui pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose UAB „Reklamos arka“... 38. UAB „Reklamos arka“ 2015 m. gruodžio 30 d. buvo atsisakyta išduoti... 39. Faktą, kad patvirtinta taikos sutartimi yra pažeidžiami UAB „Reklamos... 40. Teisėjų kolegija... 41. IV.... 42. Proceso atnaujinimas yra išimtinė procedūra, kuri taikoma tik ypatingais... 43. Pažymėtina, kad proceso atnaujinimo institutas tai išimtinis būdas... 44. ABTĮ 156 straipsnio 1 dalis numato, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo... 45. Vadovaujantis ABTĮ 158 straipsnio 2 dalimi, nagrinėdamas prašymą dėl... 46. Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 13 d. nutartis,... 47. Prašymą dėl proceso atnaujinimo UAB „Reklamos arka“ grindžia ABTĮ 153... 48. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje išaiškinta, jog šis... 49. Šiuo atveju byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, ginčas vyko dėl... 50. Ginčas užbaigtas Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 13... 51. Kalbant apie taikos sutarties institutą, pažymėtina, kad taikos sutartimi... 52. Prašymą dėl proceso atnaujinimo šioje byloje padavusios UAB „Reklamos... 53. Teisėjų kolegija, įvertinusi teismo patvirtinta taikos sutartimi užbaigto... 54. Vertinant UAB „Reklamos arka“ prašymo argumentus, kad taikos sutartimi... 55. Pažymėtina ir tai, kad byloje nėra duomenų, kad leidimai įrengti išorinę... 56. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad UAB... 57. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 58. Uždarosios akcinės bendrovės „Reklamos arka“ prašymo netenkinti.... 59. Atsisakyti atnaujinti procesą Kauno apygardos administracinio teismo... 60. Nutartis neskundžiama....