Byla e2-6103-433/2019
Dėl įsakymo dalies panaikinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, sekretoriaujant Anai Usačiovai, dalyvaujant ieškovo atstovui A. P., atsakovo atstovei I. Z.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Mano Būstas Neris“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui UAB „Servico“ dėl įsakymo dalies panaikinimo

Nustatė

3Ieškovas UAB „Mano būstas Neris“ ieškinyje nurodo, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius) 2018 m. gruodžio 17 d. priėmė įsakymą Nr. 30-3841/18(2.1.1E-TD2) „Dėl UAB „Servico“ skyrimo daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“ (toliau – Ginčijamas įsakymas). Ginčijamu įsakymu Administracijos direktorius paskyrė UAB „Servico“ penkeriems metams nuo įsakymo pasirašymo dienos daugiabučių namų ( - ), ( - ), ( - ), Vilnius, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore. Ieškinyje pažymima, kad (i) 2012 m. spalio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius priėmė įsakymą Nr. 30-1949 „Dėl UAB „Antakalnio būstas“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore““, kuriuo UAB „Antakalnio būstas“ buvo paskirta, įskaitant ir daugiabutį namą esantį adresu ( - ), kuris ginčijamas šioje byloje, bendrojo naudojimo objektų administratore. Šiame įsakyme nurodyta, kad UAB „Antakalnio būstas“ administratore skiriama iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.; (ii) 2012 m. gruodžio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius priėmė įsakymą Nr. 30-2551 „Dėl UAB „Žirmūnų būstas“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore““, kuriuo UAB „Žirmūnų būstas“ buvo paskirta, įskaitant ir daugiabučius namus esančius adresu ( - ), ( - ), kurie ginčijami šioje byloje, bendrojo naudojimo objektų administratore. Šiame įsakyme nurodyta, kad UAB „Žirmūnų būstas“ administratore skiriama iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d. 2017-12-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3400 „Dėl administravimo termino Vilniaus daugiabučių namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriams pratęsimo“ UAB „Antakalnio būstas“ ir UAB „Žirmūnų būstas“ administravimo terminas buvo pratęstas iki 2018-12-31 visiems UAB „Antakalnio būstas“ ir UAB „Žirmūnų būsta“ administruojamiems daugiabučiams namams, numatytiems įsakyme. Nesutikdami su tuo, kad administravimo terminas UAB „Antakalnio būstas“ ir UAB „Žirmūnų būstas“ administruojamiems daugiabučiams namams buvo pratęstas 1 (vienerių), o ne 5 (penkerių) metų laikotarpiui, kaip numato CK 4.84 straipsnio 4 dalis, 2017-12-28 VMSA direktoriaus įsakymą Nr. 30-3400 UAB „Antakalnio būstas“ ir UAB „Žirmūnų būstas“ apskundė teismui, prašydamos jį pakeisti ir administravimo terminą visuose tuose daugiabučiuose namuose, kuriuose butų ir kitų patalpų savininkai (bent 1/5) raštu nepareiškė pageidavimo spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimo iš naujo arba nebuvo gauta gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl ieškovo veiklos, pratęsti taip, kaip numato įstatymas – CK 4.84 straipsnio 4 dalis – iki 2022 m. gruodžio 31 d. (civilinė byla Nr. e2-7995-599/2018). Nepaisant to, atsakovas, laikydamas, kad UAB „Antakalnio būstas“ ir UAB „Žirmūnų būsta (taip pat ir kitų Vilniaus miesto daugiabučių namų administratorių) administravimo terminas baigiasi 2018-12-31, laikotarpiu nuo 2018-07-11 iki 2018-07-31, t. y. likus 6 (šešiems) mėnesiams iki šio termino pabaigos, visame Vilniaus mieste ir visuose daugiabučiuose namuose, kuriuose butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę bendrijos ar sudarę jungtinės veiklos sutarties, pradėjo organizuoti administratorių paskyrimo iš naujo procedūras. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-10-15 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018, UAB „Antakalnio būstas“ ir UAB „Žirmūnų būsta“ ir kitų administratorių ieškinį tenkino nustatydamas, kad: 1) Vilniaus miesto savivaldybės administracija neturėjo teisės pratęsti ieškovo paskyrimo daugiabučių namų administratoriumi kitokiam (trumpesniam) nei CK 4.84 straipsnio 4 dalyje nustatytam terminui, ir kad terminas, iki kurio ieškovas turi teisę administruoti ginčo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus – 2022 m. gruodžio 31 d., bet ne ilgiau nei iki kol daugiabučio gyvenamojo namo savininkai LR CK 4.84 straipsnio 2 dalies pagrindu priims sprendimą dėl administratoriaus pakeitimo; 2) iki Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-2005 įsigaliojimo paskirti administratoriai, tame tarpe ir ieškovas, yra paskirti teisėtai ir savivaldybės neturi teisės paneigti administratorių įgytų teisių bei interesų, o pasibaigus jų paskyrimo terminui, pagal CK 4.84 straipsnio 4 dalies nuostatas administratorių įgaliojimų pratęsimo terminas turi būti sprendžiamas vertinant tik savininkų prašymą svarstyti administratorių keitimo klausimą ir pagrįstus skundus dėl jų veiklos. Nepaisant šių aplinkybių, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) priėmė Ginčijamą įsakymą dėl UAB „Servico“ skyrimo daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore, daugiabučiams namams, esantiems adresu ( - ), ( - ), ( - ), Vilnius. Taigi šiuo Įsakymu buvo nuspręsta paskirti UAB „Servico“ bendrojo naudojimo objektų administratore, ( - ), ( - ), ( - ), Vilnius, daugiabučiams namams (Įsakymo 1 punktas). Taip pat buvo nuspręsta pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 30-2551 dėl UAB „Žirmūnų būstas“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore patvirtintą UAB „Žirmūnų būstas“ administruojamų namų sąrašą ir iš jo išbraukti ( - ), ( - ), ( - ) daugiabučius namus (Įsakymo 3.1. ir 3.5. punktai). Atsakovas neteisėtai organizavo administratorių atranką, nes UAB „Žirmūnų būstas“ ir UAB „Antakalnio būstas“ administravimo terminas ginčo daugiabučiuose namuose nėra pasibaigęs, o administratorių atranka buvo vykdyta neteisėtai, neturint tam įstatyminio pagrindo ir pažeidžiant Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 4 dalies nuostatas. Civilinio kodekso 4.84 str. 4 d. nustatyta, kad „savivaldybės vykdomoji institucija bendrojo naudojimo objektų administratorių skiria penkeriems metams. Likus šešiems mėnesiams iki šio termino pabaigos, pradedama šio straipsnio 3 dalyje numatyta procedūra, jeigu bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareiškia pageidavimą spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba savivaldybės vykdomoji institucija gauna šio namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos. Nesant tokio pageidavimo ir nusiskundimų, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas šiam daugiabučiam namui pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui. Visais atvejais butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui“. Nurodo, kad Civilinio kodekso 4.84 str. 4 d. aiškiai numatė ir apibrėžė savivaldybės vykdomosios institucijos veikimo atvejus ir būdus. Jie visi išimtinai priklauso tik nuo butų ir kitų patalpų savininkų valios, o ne nuo to, kada ir kokiu pagrindu daugiabučio namo administratorius buvo paskirtas administruoti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus. Savivaldybės vykdomajai institucijai nesuteikti jokie įgaliojimai, be pirmiau dėl to savininkų atitinkamai išreikštos valios (veikimu ar neveikimu), savo iniciatyva ir nuožiūra inicijuoti administratorių skyrimo, paskyrimo pratęsimo ar pakeitimo procedūras. Todėl tik savininkams pageidaujant spręsti administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo ar siekiant jį pakeisti, savivaldybės vykdomoji institucija pradeda CK 4.84 straipsnio 3 dalyje numatytą procedūrą dėl administratoriaus pasirinkimo. Sprendimas dėl pasirinkimo priimamas, taip pat administratorius skiriamas CK 4.84 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka. Nesant butų ir kitų patalpų savininkų pageidavimo spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo ar nusiskundimų dėl paskirto administratoriaus veiklos, savivaldybės vykdomoji institucija turi įstatyminę pareigą administratoriaus paskyrimą pratęsti kitų 5 (penkerių) metų laikotarpiui, t. y. administratoriaus paskyrimo pratęsimas vykdomas įstatyme numatytu pagrindu. Be to, Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 4 dalis, savo esme, yra ir specialioji teisės norma to paties straipsnio 2 ir 3 dalyje įtvirtintų nuostatų atžvilgiu. Ja įstatymų leidėjas atskirai numatė, kad bet kokių procedūrų inicijavimas, tame tarpe ir jų vykdymo metu sprendimo dėl administratoriaus pasirinkimas, priklauso tik nuo pačių savininkų apsisprendimo. Kartu įstatymų leidėjas įtvirtino garantiją administratoriams, tinkamai vykdantiems savo funkcijas bei nesant bent 1/5 savininkų pageidavimo spręsti jų paskyrimo klausimą iš naujo, jų paskyrimas pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui. Ieškovo įsitikinimu, aiškindama ir taikydama CK 4.84 str. 4 d. nuostatas, Vilniaus miesto savivaldybės administracija formuoja ydingą šiame straipsnyje įtvirtintų normų taikymo praktiką. Ieškovas iki Įsakymo priėmimo, nebuvo informuotas apie tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija yra gavusi bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareikšto pageidavimo spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba šių namų gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl UAB „Antakalnio būstas“ ir UAB „Žirmūnų būstas“ kaip bendrojo naudojimo patalpų administratorių veiklos. Jeigu ir buvo pateikta nusiskundimų dėl UAB „Antakalnio būstas“ ir UAB „Žirmūnų būstas“ veiklos, ieškovui nėra žinoma kas ir kokiais kriterijais remdamasis nustatė, kad nusiskundimai yra pagrįsti ir sudaro pagrindą Vilniaus miesto savivaldybės administracijai inicijuoti ginčo daugiabučių namų, administratoriaus keitimo procedūras. Ieškovas taip pat neturi duomenų, patvirtinančių, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija yra gavusi bent 1/5 daugiabučių namų daugiabučių namų, butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareikštus pageidavimus spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo. Ši aplinkybė taip pat yra svarbi, kadangi nesant atitinkamo skaičiaus gyventojų kreipimosi, Vilniaus miesto savivaldybės administracija turėjo vadovautis CK 4.84 str. 4 d. ir esamo administratoriaus paskyrimą pratęsti kitų penkerių metų laikotarpiui. Akivaizdu, jog gyventojų teisės pasirinkti jiems priimtiniausią bendrojo naudojimo patalpų administratorių negalima priešpriešinti administratoriaus, kaip savo veiklą į ateitį planuojančio verslo subjekto, interesams, ir pirmiausia – jo teisėtų lūkesčių apsaugai. Teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir saugumas yra neatsiejami Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo elementai, kurių neužtikrinus nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise. Pagal įgytų teisių apsaugos principą asmenys turi teisę pagrįstai tikėtis, kad jų pagal galiojančius teisės aktus įgytos teisės galės būti realiai įgyvendinamos. Valstybė privalo vykdyti savo įsipareigojimus asmeniui. Tokios pačios taisyklės formuojamos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje yra suformavęs tokią taisyklę: teisėtų lūkesčių principas įtvirtina idėją, jog būtina pripažinti, gerbti ir ginti teisėtai įgytas civilines teises, t. y. asmuo, teisėtai įgijęs civilines teises, turi pagrįstą tikėjimą, kad savo teises galės įgyvendinti tiek veikdamas šiandien, tiek ateityje. Teisėtų lūkesčių apsaugos principas siejasi su pareiga laikytis prisiimtų įsipareigojimų bei teise pagrįstai tikėtis, kad asmens pagal galiojančius teisės aktus įgytos galės būti realiai įgyvendinamos. Atsakovui nėra nustatyta jokių pareigų ir nesuteikta jokių įgaliojimų rengti butų ir kitų patalpų savininkų balsavimus raštu ar susirinkimus, kai būtina išspręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo pratęsimo klausimą. Šiuo konkrečiu atveju, pradėdamas bei įvykdydamas naujų administratorių atrankos ir paskyrimo procedūras ginčo daugiabučiuose namuose, atsakovas atliko tai, kas nėra ir nebuvo Civiliniu kodeksu pavesta atsakovui įgyvendinti. Todėl priimdama ginčijamą Įsakymo dalį jai net nesuteiktos kompetencijos ribose, t. y. atlikdama tai, kas nėra tiesiogiai įtvirtinta minėtuose įstatymuose, atsakovas viršijo savo įgaliojimus ir ginčijamomis Įsakymo dalimis (individualiu administraciniu aktu) sukūrė tokias civilines teisines pasekmes, kurių įstatymas jai sukurti neleidžia. Nesant įstatymuose numatytų pagrindų atsakovas inicijavo ginčo daugiabučių namų administratorių paskyrimo iš naujo procedūras, nepagrįstai jų metu organizavo savininkų balsavimą dėl administratoriaus pasirinkimo bei be teisinio pagrindo ginčo daugiabučių namų administratoriumi paskyrė UAB „Servico“. Savininkų sprendimas pasirinkti konkretų administratorių arba jo nepasirinkti yra sudėtinė administratoriaus skyrimo procedūros, kuri užbaigiama ne savininkams, o būtent Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui priimant sprendimą paskirti konkretų daugiabučio namo administratorių, dalis. Atsižvelgiant į tai, vien savininkų pasirinkimas dėl konkretaus daugiabučio namo administratoriaus, pats savaime nesukelia teisinių pasekmių. Akcentuoja, kad administratorių atrankos metu administratorių buvo leidžiama rinktis iš atsakovo platinamame butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu dėl administratoriaus pasirinkimo biuletenyje pateikto sąrašo, kurį sudarė 40 potencialų administravimo paslaugų teikėjų. Biuletenyje buvo pateikiama informacija apie potencialius administravimo paslaugos teikėjo administravimo patirtį (veiklos pradžios datą), siūlomą administravimo paslaugų tarifą, kuris diferencijuojamas priklausomai tik nuo namo naudingojo ploto, taip pat biuletenyje pateikiama paslaugos teikėjo kontaktinė informacija. Biuletenyje nebuvo pateikiama jokia kita informacija, susijusi su administravimo paslauga ar jos parametrais, išskyrus aukščiau nurodytą informaciją. Vienodos formos ir turinio biuleteniai buvo pateikiami visiems gyvenamiesiems namams, kuriuose buvo vykdoma Atrankos procedūra, neatsižvelgiant į gyvenamojo namo statybos metus ir nusidėvėjimą, pastato tipą (pvz. daugiaaukštis, mažaaukštė statyba, su požemine ar antžemine automobilių stovėjimo aikštele ir pan.) plotą, naudingąjį plotą, šildymo sistemos tipą ir kitus parametrus, kurie yra esminiai nustatant bendrą konkretaus gyvenamojo namo bendrųjų patalpų administravimo paslaugos kainą. Biuletenyje buvo pateikta informacija apie siūlomus administravimo paslaugų tarifus, kurie akivaizdžiai neatitiko tikrovės ir yra klaidinanti: biuletenyje nebuvo pateikta informacija apie tai, kad Administravimo mokestis skaičiuojamas ne už namo naudingąjį plotą, bet už konkretaus pastato bendrojo naudojimo objektų administravimą ir priežiūrą, o paslaugos kainą sudaro ne mokestis už namo naudingąjį plotą, bet konkretaus namo bendrojo naudojimo objektų administravimo (priežiūros) kainų suma, t. y. biuletenyje pateikta informacija apie tariamą administravimo paslaugų tarifą neatitinka tikrovės; biuletenyje pateikta informacija apie siūlomas administravimo paslaugų kainas ir administravimo paslaugų pobūdį yra neišsami – nėra nurodyta konkrečiam namui taikytino tarifo arba tarifo apskaičiavimo principų, nesudarant gyventojams galimybės įvertinti tikslaus jų namui taikytino bendrųjų patalpų administravimo tarifo, taip pat nesudarant galimybės potencialiems pasiūlytiems vartotojams apskritai suprasti, už ką bus mokamas administravimo mokestis ir kokios paslaugos bus teikiamos vartotojams; biuletenyje nepateikiama informacija apie tai, kokių bendrojo naudojimo objektų priežiūrą apims administratoriaus teikiamos paslaugos, nėra nurodyta, kokie bendrojo naudojimo objektai yra priskirti namui, kurio gyventojui siūloma rinktis administravimo paslaugų teikėją. Taigi, dėl paslaugos gavėjų klaidinimo ir klaidinančios, tikrovės neatitinkančios informacijos pateikimo apie UAB „Antakalnio būstas ir UAB „Žirmūnų būstas“ siūlomas paslaugas UAB „Antakalnio būstas ir UAB „Žirmūnų būstas“ paslaugų potencialiems vartotojams yra iš esmės pažeidžiamos ieškovo teisės, susijusius su galimybe pateikti potencialiems ieškovo paslaugų vartotojams išsamią ir teisingą informaciją, kuri pagrįstu komercinį pasiūlymą dėl siūlomos administravimo paslaugos kainos, kas laikytina akivaizdžiu Paslaugų įstatymo 13 str. nuostatų pažeidimu, kurį sąlygoja būtent atsakovo neteisėti veiksmai itin aplaidžiai vykdant masinę administratorių Atrankos procedūrą. Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo iškelta civilinė byla Nr. e2-1246-918/2019 (teisminio proceso Nr. 2-68-3-26175-2018-1) pagal ieškovų UAB „Adminsta“, UAB „Antakalnio būstas“, UAB „Žirmūnų būstas“, UAB „Karoliniškių būstas“, UAB „Namų priežiūros centras“, UAB „Naujamiesčio būstas“, UAB „Viršuliškių būstas“ ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, kuriuo prašoma pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos platinamuose Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu dėl administratoriaus pasirinkimo biuleteniuose pateikiamą informaciją apie ieškovų paslaugų pobūdį ir kainą neteisėtą, kaip klaidinančią bei neatitinkančią tikrovės bei įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją pašalinti padaryto pažeidimo teisines pasekmes įpareigojant Vilniaus miesto savivaldybės administraciją Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu dėl administratoriaus pasirinkimo biuleteniuose pateikti tikslią ir išsamią informaciją, pakankamą vartotojui priimti sprendimą dėl ieškovų siūlomų paslaugų pasirinkimo. Civilinėje byloje Nr. e2-1246-918/2019 yra nustatinėjama, ar daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams platintuose balsavimo raštu biuleteniuose dėl administratoriaus pasirinkimo buvo / nebuvo pateikta klaidinanti informacija bei ar tokio pobūdžio informacijos pateikimas yra / nėra laikytinas daugiabučių namų administratorių atrankos procedūrų pažeidimu. Ginčijamas įsakymas buvo priimtas atsižvelgiant į tai, kad butų ir kitų patalpų savininkai balsavimo raštu metu išsirinko UAB „Servico“ namo administratoriumi, nors balsavimo raštu biuleteniai buvo pateikti klaidinantys ir neatitinkantys tikrovės, kas ir yra įrodinėjama nurodytoje civilinėje byloje. Prašo: 1) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-17 d. įsakymo Nr. 30-3841/18(2.1.1E-TD2) 1 punktą, kuriuo UAB „Servico“ penkeriems metams nuo įsakymo įsigaliojimo dienos skiriama priede nurodytų daugiabučių namų ( - ), ( - ), ( - ), Vilnius, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore; 2) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-17 d. įsakymo Nr. 30-3841/18(2.1.1E-TD2) 3.1. punktą, kuriuo keičiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 30-1949 „Dėl UAB „Antakalnio būstas“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintas UAB „Antakalnio būstas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašas ir išbraukiama 186 eilutė (pastatas ( - )); 3) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-17 d. įsakymo Nr. 30-3841(2.1.1E-TD2) 3.5. punktą, kuriuo keičiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 30-2551 „Dėl UAB „Žirmūnų būstas“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintas UAB „Žirmūnų būstas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašas ir išbraukiamos 46,69 eilutės (pastatai A .Juozapavičiaus g. 2, ( - )); 4) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-17 d. įsakymo Nr. 30-3841(2.1.1E-TD2) 4.1. punktą, kuriuo UAB „Antakalnio būstas“ per mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo dienos turi pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui daugiabučio namo ( - ), bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo UAB „Servico“ aktų kopiją; 5) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-17 d. įsakymo Nr. 30-3841(2.1.1E-TD2) 4.5. punktą, kuriuo UAB „Žirmūnų būstas“ per mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo dienos turi pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui daugiabučių namų ( - ), ( - )A, bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo UAB „Servico“ aktų kopiją.

4Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateiktame atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodo, kad su juo nesutinka ir prašo jį atmesti dėl tokių argumentų. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – CK) numato, kad, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius (4.84 straipsnio 1 dalis). Sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nepasirenka administratoriaus, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima savivaldybės vykdomoji institucija. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarką nustato Vyriausybė (CK 4.84 straipsnio 2 dalis). Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu rengia ar susirinkimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo šaukia savivaldybės vykdomoji institucija šio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka (CK 4.85 straipsnio 3 dalis). Įgyvendinant šias nurodytas CK nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtino Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašą (toliau – Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas), o Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-03-24 įsakymu Nr. D1-251 buvo patvirtintas Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašas (toliau – Balsavimo raštu aprašas). Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas nustato bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarką (1 punktas) ir yra taikomas savivaldybių vykdomosioms institucijoms, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams ir asmenims, pretenduojantiems teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas (2 punktas). Tuo tarpu Balsavimo raštu aprašas nustato vieno ar kelių daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų dalinės nuosavybės savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, tvarką (1 punktas), šiuo teisės aktu taip pat yra patvirtinta Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu biuletenio forma (Balsavimo raštu aprašo 1 priedas). Patikslintame ieškinyje, ginčijant Administracijos direktoriaus įsakymo teisėtumą, iš esmės yra remiamasi tik vienu esminiu teiginiu, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracija neturėjo teisinio pagrindo priimti įsakymo, kadangi ieškovams yra nustatytas bendrojo naudojimo objektų administravimo terminas iki 2022-12-31. Ieškovas teigia, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija neatsižvelgė į savo neteisėtai organizuojamą daugiabučių namų administratorių atranką, nes ieškovės teisėtai administruoja daugiabučius namus ir jų veiklos administravimas yra pratęstas 5 metams (iki 2022-12-31). Šiuo teiginiu yra klaidinamas teismas. Ieškovas, teikdamos, kad ginčijamas įsakymas tariamai yra neteisėtas, remiasi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-10-15 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018. Atsakovas pažymi, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas, kuriuo kaip atitinkamąją įrodomąją galią turinčiu dokumentu remiasi ieškovas, nėra įsiteisėjęs, todėl ir nevykdytinas. Aplinkybė, kad ieškovas, remdamasis Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-10-15 sprendimu, nenurodė, kad minėtas teismo sprendimas yra 2018-10-15 apeliaciniu skundu apskųstas, neįsiteisėjęs, todėl sąmoningai siekė klaidinti teismą. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 7 straipsnio 2 dalį dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai. Įstatymas taip pat įpareigoja proceso dalyvius bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 straipsnis), kad teismas kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Sąžiningumas yra bendrasis teisės principas, sąžiningas subjektas yra toks, kuris veikia rūpestingai ir teisingai. Sąžiningumas reikalauja atidumo, rūpestingumo bei draudžia piktnaudžiauti teise. Sąžiningo asmens deklaruojami tikslai turi atitikti tuos tikslus, kurių jis iš tikrųjų siekia. Jei asmuo deklaruoja tam tikrą teisėtą tikslą ar siekį, tačiau šiais teisėtais tikslais ar siekiais iš tikrųjų pridengia kitus (neteisėtus) tikslus ir siekius, jis negali būti laikomas sąžiningu. Šiuo metu yra nagrinėjamos 56 panašaus pobūdžio bylos, kuriose daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriai skundžia arba visą administratorių paskyrimo įgyvendinimo procedūrą, arba konkretų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą. Tokiu būdu, piktnaudžiaudami procesu, teikdami prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekia sustabdyti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratorių paskyrimo įgyvendinimo procedūrą. Įstatymai garantuoja asmenims teisę kreiptis teisminės gynybos, tačiau šia teise turi būti naudojamasi sąžiningai ir ja neturi būti piktnaudžiaujama. Teismų sistema yra skirta realiai apginti asmenų pažeidžiamas teises, išspręsti tarp asmenų kylančius ginčus ir ja neturi būti naudojamasi nepagrįstam ir vien formaliam bylinėjimuisi. Procesinėmis teisėmis turi būti naudojamasi sąžiningai, tik pagal jų paskirtį – užtikrinti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą. Iš visų šiuo metu nagrinėjamų bylų UAB „Žirmūnų būstas“ ir UAB „Antakalnio būstas“ yra pateikusios 20 ieškinių, tačiau nei vienoje byloje neskundžia tų įsakymų, kuriais buvo pratęsti UAB „Žirmūnų būstas“ ar UAB „Antakalnio būstas“ įgaliojimai, pavyzdžiui, 2018-11-06 įsakymas Nr. 30-3432/18(2.1.1E-TD2) „Dėl UAB „Žirmūnų būstas“ skyrimo daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“, 2019-01-07 įsakymas Nr. 30-30/19(2.1.1E-TD2) „Dėl UAB „Žirmūnų būstas“ skyrimo daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“ arba 2018-12-21 įsakymas Nr. 30-3918/18(2.1.1E-TD2) „Dėl UAB „Antakalnio būstas“ skyrimo daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“. Šie įsakymai jau tariamai yra teisėti. Mano, kad ieškovo elgesys nesąžiningas, klaidinantis teismą. Patikslintame ieškinyje taip pat nepagrįstai teigiama, jog tuo atveju, kai administratorius yra paskiriamas terminuotam laikotarpiui ir atitinka CK 4.84 straipsnio 7 dalyje įtvirtintus reikalavimus, atsakovė privalo taikyti CK 4.84 straipsnio 4 dalį ir pratęsti administravimo terminą 5 metams, priimtas ginčijamas įsakymas pažeidžia ieškovių teisėtus interesus. Su šiuo ieškovo teiginiu nesutiktina. Ieškovės UAB „Žirmūnų būstas“, UAB „Antakalnio būstas“ atitinkamai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-20 įsakymu Nr. 30-2551, 2012-10-09 įsakymu Nr. 30-1949 buvo paskirtos daugiabučių namų ( - ), ( - ), ( - ) administratorėmis (ir kitų daugiabučių namų tuo metu priskirtų administruoti, tačiau jie įsakyme nėra detalizuoti). Šie įsakymai priimti terminuotai – 5 metams (iki 2017-12-31), tačiau iki ieškovių minėto CK pakeitimo ir papildymo įstatymo įsigaliojimo (iki 2013-01-01), įsakymai, kuriais nustatytas administravimas 5 metams, priimti 2012-12-20 ir 2012-10-09, o CK pakeitimas, kuriuo patikslintame ieškinyje vadovaujasi ieškovas, įsigaliojo nuo 2013-01-01, t. y. jau po įsakymo priėmimo. Ieškovas, reikalaudamas, kad šioje byloje būtų taikomas šis pakeitimas, pažeidžia įstatymo negaliojimo atgaline data principą. Vien dėl objektyvių priežasčių, siekiant užtikrinti nešališką, skaidrų procesą, 2017-12-29 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Nr. 30-3400 priėmė įsakymą, kuriuo buvo pratęstas 2012-10-09 įsakymu paskirto administratoriaus įgaliojimai bei veikla iki 2018-12-31, todėl 2018-07-11 (likus mažiau nei 6 mėn.) buvo pradėta organizuoti masinė administratorių rinkimo procedūra, įskaitant ir ginčo daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu, kurio metu minėtų daugiabučių namų savininkai balsavo dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus išrinkimo. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į balsavimo rezultatus, priėmė ginčijamą įsakymą „Dėl UAB „Servico“ skyrimo daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“. 2013-01-01 įsigaliojęs CK pakeitimo įstatymas taikomas administratoriams, kurie buvo paskirti neterminuotai, jie turėjo būti perrinkti po įstatymo įsigaliojimo, tačiau UAB Žirmūnų būstas“ ir UAB „Antakalnio būstas“, kaip buvo minėta, 2012-12-20 ir 2012-10-09 įsakymais buvo paskirtos terminuotai – 5 metams, todėl ši įstatymo pataisa šioje byloje visiškai neaktuali. Ši pozicija reglamentuota Civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 5 straipsnyje – baigiamosiose nuostatose: 4.84 straipsnio 2, 3, 4 ir 7 dalių nuostatos, išskyrus 4 dalies nuostatas dėl butų ir kitų patalpų savininkų teisės visais atvejais priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių, taikomos po įstatymo Nr. XI-2005 įsigaliojimo skiriamiems bendrojo naudojimo objektų administratoriams. Vilniaus miesto savivaldybės administracija nėra suinteresuota išrinkti konkretų verslo subjektą, kuris administruos pastatą, atsakovas tiesiog organizuoja balsavimą ir priima įsakymą, kuriuo įtvirtina butų ir kitų patalpų savininkų valią, pati sprendimų nepriima. Civilinio kodekso nuostatos numato, kad, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat, jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius (4.84 straipsnio 1 dalis). Sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nepasirenka administratoriaus, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima savivaldybės vykdomoji institucija. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarką nustato Vyriausybė (CK 4.84 straipsnio 2 dalis). Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu rengia ar susirinkimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo šaukia savivaldybės vykdomoji institucija šio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka (CK 4.85 straipsnio 3 dalis). Visais atvejais butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui (4.84 straipsnio 4 dalis). Tai reiškia, kad skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-17 įsakymas „Dėl UAB „Servico“ skyrimo daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“ gali būti pakeistas įstatyme nurodytų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams balsų dauguma nusprendus kitaip. Iš 2018-11-30 Daugiabučio namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo Nr. A27-5581/18(2.1.13-UK9) ir balsavimo biuletenių matyti, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567, patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, daugiabučio namo ( - ) bendrosios nuosavybės administratoriumi daugumos patalpų savininkų sprendimu pasirinkta UAB „Servico“, atsižvelgiant į tai, ir buvo rengiamas ir patvirtintas ginčijamas įsakymas. 2018-11-30 Daugiabučio namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokole Nr. A27-5581/18(2.1.13-UK9) yra nurodyta, jog dėl daugiabučio namo ( - ) bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo buvo įteikti (išsiųsti) 14 balsavimo biuletenių, gauti 8 biuleteniai, už UAB „Servico“ balsavo 5 butų ir kitų patalpų savininkai, už ieškovę – 3, todėl balsavimas laikomas įvykusiu ir sprendimas pasirinkti administratorių buvo priimtas. Iš 2018-12-03 Daugiabučio namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo Nr. A27-6896/18(2.1.13-UK9) ir balsavimo biuletenių matyti, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567, patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, daugiabučio namo ( - ) bendrosios nuosavybės administratoriumi daugumos patalpų savininkų sprendimu pasirinkta UAB „Servico“, atsižvelgiant į tai, ir buvo rengiamas ir patvirtintas ginčijamas įsakymas. 2018-12-03 Daugiabučio namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokole Nr. A27-6896/18(2.1.13-UK9) yra nurodyta, jog dėl daugiabučio namo ( - ) bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo buvo įteikti (išsiųsti) 8 balsavimo biuleteniai, gauti 5 biuleteniai, už UAB „Servico“ balsavo 4 butų ir kitų patalpų savininkai, už ieškovę – 5, todėl balsavimas laikomas įvykusiu ir sprendimas pasirinkti administratorių buvo priimtas. Iš 2018-04-24 Daugiabučio namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo Nr. A27-645/18(2.1.13-UK9) ir balsavimo biuletenių matyti, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567, patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, daugiabučio namo ( - )A bendrosios nuosavybės administratoriumi daugumos patalpų savininkų sprendimu pasirinkta UAB „Servico“, atsižvelgiant į tai, ir buvo rengiamas ir patvirtintas ginčijamas įsakymas. 2018-04-24 Daugiabučio namo ( - )A butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokole Nr. A27-645/18(2.1.13-UK9) yra nurodyta, jog dėl daugiabučio namo ( - ) bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo buvo įteikti (išsiųsti) 5 balsavimo biuleteniai, gauti 3 biuleteniai, už UAB „Servico“ balsavo 2 butų ir kitų patalpų savininkai, už ieškovę – 1, todėl balsavimas laikomas įvykusiu ir sprendimas pasirinkti administratorių buvo priimtas. Daugiabučių namų ( - ), ( - ), ( - ), Vilnius, savininkai išreiškė savo valią dėl UAB „Servico“ administratoriaus išrinkimo ir savo sprendimo neginčija. Šiuo atveju sprendimas dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo išimtinai yra butų ir kitų patalpų savininkų valios išraiška ir absoliuti jų teisė (CK 4.84 straipsnis). Ieškovas nėra įgaliotos reikšti minėtų daugiabučių namų savininkų vardu reikalavimus, kuriuos įgyvendina patys savininkai, bet ne daugiabučių namų administratoriai, kurių kompetencijos ribos apsiriboja įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų bei namams priskirtų žemės sklypų naudojimu ir priežiūra. Taigi, daugiabučių butų savininkų teisė pasirinkti bendrojo naudojimo objektų administratorių yra besąlyginė, todėl būtent savininkai turi teisę nuspręsti, kas administruos jų bendrojo naudojimo objektus, neatsižvelgdami į administratoriaus turtinius ekonominius interesus. Daugiabučių butų savininkams įstatymų leidėjas teikia pirmumo teisę, todėl ieškovo teisės ir teisėti interesai nėra pažeidžiami. Šios bylos kontekste atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija paaiškina, kad, kaip buvo minėta, 2012-05-10 (įsigaliojo 2013-01-01) buvo priimtas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-2005. Įstatymo Nr. XI-2005 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta: Šio įstatymo 3 straipsnyje išdėstytų Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2, 3, 4 ir 7 dalių nuostatos, išskyrus 4 dalies nuostatas dėl butų ir kitų patalpų savininkų teisės visais atvejais priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių, taikomos po šio įstatymo įsigaliojimo skiriamiems bendrojo naudojimo objektų administratoriams. Iki šio įstatymo įsigaliojimo neterminuotam laikui paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriai savo veiklą vykdo iki 2014 m. liepos 1 d. Iki 2014 m. liepos 1 d. turi būti paskirti šio įstatymo nustatyta tvarka ir šio įstatymo reikalavimus atitinkantys bendrojo naudojimo objektų administratoriai. Tai reiškia, kad po 2014 m. liepos 1 d. visi administratoriai turi būti skiriami, vadovaujantis Vyriausybės (Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo) nustatyta tvarka, tokiu būdu užtikrinant, kad paskirti administratoriai atitiktų tikrąją butų ir kitų patalpų savininkų valią, būtų apsidraudę civilinės atsakomybės draudimu bei nebūtų susiję su šilumos, vandens, komunalinių paslaugų tiekėjais (CK 4.84 straipsnio 7 dalis). Taigi, įvertinus Įstatymo Nr. XI-2005 nuostatas, atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija, vykdydama Įstatymo Nr. XI-2005 nuostatas, turi ir šiuo metu įgyvendina įstatyminę pareigą pagal butų ir kitų patalpų savininkų išreikštą valią iš naujo paskirti administratorius, atitinkančius CK 4.84 straipsnio 7 dalyje nustatytus reikalavimus, bei užtikrinti teisės aktų nuostatas, kad sprendimą priimtų butų ir kitų patalpų savininkai. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija yra sulaukusi Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje raginimų, kiek įmanoma operatyviau įvykdyti teisės aktų reikalavimus, o šias aplinkybes patvirtina 2017-03-07 raštas Nr. 3-48 Dėl informacijos pateikimo bei 2017-08-18 raštas Nr. 3-200 Dėl nuomonės pateikimo, kuriais atsakovė yra raginama imtis visų priemonių, kad procesas būtų vykdomas, ir atitinkamai pateikta informacija Vyriausybės atstovui Vilniaus apskrityje. Šiame rašte buvo akcentuota administratoriaus paskyrimo tvarka: CK 4.84 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog Savivaldybės vykdomoji institucija bendrojo naudojimo objektų administratorių skiria penkeriems metams. Likus šešiems mėnesiams iki šio termino pabaigos, pradedama šio straipsnio 3 dalyje numatyta procedūra, jeigu bent 1/5 daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareiškia pageidavimą spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba savivaldybės vykdomoji institucija gauna šio namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos. Nesant tokio pageidavimo ir nusiskundimų, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas šiam daugiabučiam namui pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui. Visais atvejais butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui. Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnyba 2017-03-07 raštu Nr. 3-48 prašė pateikti informaciją, paaiškinimus, kokių veiksmų Savivaldybė imasi ar ketinama imtis dėl administratorių procedūros. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2018-06-06 raštu Nr. (14-4)-D8-3062 Dėl daugiabučių namų administravimo taip pat atkreipė dėmesį, kad Įstatymo Nr. XI-2005 tikslas – sudaryti butų ir kitų patalpų savininkams galimybes aktyviai dalyvauti jų bendrosios nuosavybės valdyme, priimant sprendimus dėl bendrosios nuosavybės valdymo ir pasirenkant bendrojo naudojimo objektų administratorių, o savivaldybės yra raginamos imtis veiksmų tiek Įstatymo Nr. XI-2005, tiek Civilinio kodekso nuostatų įgyvendinimui. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija akcentavo, jog, jei savivaldybėse nėra laikomasi Įstatymo Nr. XI-2005 5 straipsnio 2 dalies (neterminuotam laikui paskirti administratoriai savo veiklą vykdo iki 2014 m. liepos 1 d. Iki 2014 m. liepos 1 d. turi būti paskirti šio įstatymo nustatyta tvarka ir šio įstatymo reikalavimus atitinkantys administratoriai), savivaldybėje kompetentingi asmenys turi imtis priemonių šios nuostatos įgyvendinimui. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2018-06-06 raštu Nr. (14-4)-D8-3062 vėlgi atsakovą paskatino vykdyti administratorių paskyrimo procedūrą. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teigtina, kad suėjus įstatyme numatytam terminui, turi būti vykdoma administratoriaus paskyrimo procedūra. Taigi, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos organizuota daugiabučių namų administratorių išrinkimo ir paskyrimo procedūra nebuvo savitikslė, priešingai, ją įgyvendinant, siekiama užtikrinti ne tik Vyriausybės nustatytos administratorių tvarkos laikymosi, bet ir užtikrinti, kad paskirti administratoriai atitiktų tikrąją butų ir kitų patalpų savininkų valią. Todėl tai, kad naujų administratorių išrinkimo ir paskyrimo procedūros nėra pradėtos CK 4.84 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, nesudaro jokio pagrindo manyti esą procedūros buvo pradėtos neteisėtai. Remiantis skundžiama nutartimi, galima net daryti išvadą, jog naujų administratorių paskyrimo procedūrą galima inicijuoti tik tuomet, kai to reikalauja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai įstatyme numatyta tvarka, o savivaldybės šios teisės nebeturi. Jei baigiasi buvusio administratoriaus įgaliojimai, natūralu, kad turi būti organizuojama naujo verslo subjekto išrinkimo procedūra. Pareikštu ieškiniu ieškovas nurodo, kad biuletenyje buvo pateikta informacija apie siūlomus administravimo paslaugų tarifus, kurie akivaizdžiai neatitiko tikrovės ir yra klaidinanti. Taip pat, kad biuletenyje pateikta informacija apie siūlomas administravimo paslaugų kainas ir administravimo paslaugų pobūdį yra neišsami – nėra nurodyta konkrečiam namui taikytino tarifo arba tarifo apskaičiavimo principų, nesudarant gyventojams galimybės įvertinti tikslaus jų namui taikytino bendrųjų patalpų administravimo tarifo, nesudarant galimybės potencialiems pasiūlytiems vartotojams apskritai suprasti, už ką bus mokamas administravimo mokestis ir kokios paslaugos bus teikiamos vartotojams. Su šiais teiginiais nesutiktina. Įgyvendinant Civilinio kodekso nuostatas, reglamentuojančias bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtino Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašą (toliau – Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas), o Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-03-24 įsakymu Nr. D1-251 buvo patvirtintas Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašas (toliau – Balsavimo raštu aprašas). Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas nustato bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarką (1 punktas) ir yra taikomas savivaldybių vykdomosioms institucijoms, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams ir asmenims, pretenduojantiems teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas (2 punktas). Tuo tarpu Balsavimo raštu aprašas nustato vieno ar kelių daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų dalinės nuosavybės savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, tvarką (1 punktas), šiuo teisės aktu taip pat yra patvirtinta Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu biuletenio forma (Balsavimo raštu aprašo 1 priedas). Aukščiau aptartos nuostatos leidžia daryti išvadą, kad bendrojo naudojimo objektų administratorių skyrimo procedūra yra reglamentuojama centrinės valdžios subjektų priimtais teisės aktais. Tuo tarpu savivaldybių vykdomosios institucijos, taip pat ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija, organizuodama ir vykdydama bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo procedūras, vadovaujasi aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatomis, t. y. Civilinio kodekso, Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, Balsavimo raštu aprašu ir savarankiškų teisės aktų nepriima. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo 18 punkte yra nustatyta, kad savivaldybės vykdomoji institucija, organizuodama butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu ar susirinkimą dėl administratoriaus pasirinkimo, kartu su balsavimo raštu ar šaukiamo susirinkimo dokumentais (balsavimo biuletenis, jeigu organizuojamas balsavimas raštu, arba skelbimas apie šaukiamą susirinkimą ir jo darbotvarkė, jeigu šaukiamas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas) pateikia butų ir kitų patalpų savininkams Aprašo 8 punkte nurodytą sąrašą. Atsakovas nesutinka su ieškovo teiginiu, jog savivaldybė, vykdydama bendrojo naudojimo objektų administratorių atrankos procedūrą, Būtų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu dėl administratoriaus pasirinkimo biuleteniuose pateikė gyventojus klaidinančią ir tikrovės neatitinkančią informaciją apie administratoriaus teikiamas paslaugas, paslaugų kainą, paslaugų pobūdį. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas numato (11 punktas), kad savivaldybės vykdomosios institucijos interneto svetainėje skelbiamame sąraše turi būti nurodyta: 1) asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, vardas ir pavardė arba pavadinimas; 2) asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir (ar) pastatų naudojimo ir priežiūros srityje; 3) asmens nurodytas bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugos tarifas (priklausomai nuo daugiabučio namo naudingojo ploto: iki 1 000 kv. metrų; nuo 1 000 iki 3 000 kv. metrų; 3 000 ir daugiau kv. metrų); 4) kita naudinga papildoma informacija, galinti lemti butų ir kitų patalpų savininkų sprendimą pasirenkant administratorių (nurodoma informacija iš asmens pateiktos deklaracijos II skyriaus 4 pastraipos). Vilniaus miesto savivaldybės administracija nurodo, kad kartu su balsavimo biuleteniais gyventojams taip pat buvo išdalinti informaciniai pranešimai bei skelbimų lentose iškabinti skelbimai, iš kurių turinio matyti, kad gyventojams buvo suteikta išsami informacija, kaip turi būti balsuojama, kur visa su asmenimis, pretenduojančiais teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, susijusi informacija yra skelbiama bei nurodyta, kad esant neaiškumams gyventojai gali kreiptis balsavimo biuleteniuose nurodytais telefonais ir (ar) elektroniniu paštu. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad atrankos procedūros metu potencialiems administravimo paslaugos vartotojams turi būti pateikta ir kita naudinga ir su administravimo paslaugų teikimu susijusi informacija. Dar kartą atkreipiame dėmesį, kad Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo 11.4 punktas numato, jog savivaldybės vykdomosios institucijos interneto svetainėje skelbiamame Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąraše nurodoma kita naudinga papildoma informacija, galinti lemti butų ir kitų patalpų savininkų sprendimą pasirenkant administratorių, o papildoma informacija yra suprantama kaip informacija iš asmens pateiktos deklaracijos II skyriaus 4 pastraipos. Deklaracijos II skyriaus 4 pastraipoje nustatyta: Informacija, ar asmuo taiko Būsto valdymo ir priežiūros veiklos elgesio kodeksą (nurodoma, ar asmuo yra susikūręs Būsto valdymo ir priežiūros veiklos elgesio kodeksą, ar yra prisijungęs (ar ketina prisijungti) prie tokį kodeksą susikūrusios asmenų grupės ar organizacijos ir paskyrusios už šio kodekso taikymą atsakingą subjektą), esminės šio kodekso nuostatos, taip pat kita patalpų savininkams reikšminga informacija. Vadinasi, tokią informaciją, teikdamas prašymus teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, turi nurodyti asmuo, pretenduojantis būti įrašytas į Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą. Ieškovas savo argumento nepagrindžia nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kadangi teisės aktuose nėra numatyta, jog atsakovas butų ir kitų patalpų savininkams turi pateikti visą apie kiekvieną į sąrašą įtrauktą juridinį asmenį, taip pat pats ieškovas nėra nurodęs jokios kitos papildomos informacijos deklaracijos II dalies 4 punkte, tačiau tą informaciją reikalauja nurodyti atsakovą. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, vykdydama teisės aktais jai priskirtą bendrojo naudojimo objektų administratorių atrankos ir skyrimo funkciją, ir vadovaujasi aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatomis. Be to, Vilniaus miesto savivaldybės administracija kritiškai vertina ieškinio argumentus ir mano, kad ieškovės siekia klaidinti teismą, nurodydamos, kad vienodos formos ir turinio biuleteniai yra teikiami visiems gyvenamiesiems namams, neatsižvelgiant į gyvenamojo namo statybos metus ir nusidėvėjimą, pastato tipą, plotą, naudingąjį plotą, šildymo sistemos tipą ir kitus parametrus, kurie yra esminiai, nustatant bendrą konkretaus gyvenamojo namo bendrųjų patalpų administravimo paslaugos kainą. CK 4.84 straipsnio 9 dalis numato, kad maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarką nustato savivaldybės taryba, o administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Vadovaujantis minėta Civilinio kodekso nuostata, savivaldybių tarybos turi pareigą patvirtinti bendrojo naudojimo objektų administravimo maksimalaus tarifo apskaičiavimo tvarką ir maksimalų administravimo tarifą. Savivaldybės vykdomoji institucija sprendime (administracijos direktoriaus įsakyme) dėl administratoriaus skyrimo nurodo administruoti skiriamo daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifą, kuris turi neviršyti savivaldybės nustatyto maksimalaus administravimo tarifo, apskaičiuoto pagal savivaldybės tarybos patvirtintą bendrojo naudojimo objektų administravimo maksimalaus tarifo apskaičiavimo tvarką ir tokį, koks nurodytas deklaracijoje ir sąraše, priklausomai nuo daugiabučio namo naudingo ploto (Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo 5, 20, 21 punktai). Tai reiškia, kad asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, patys pasiskaičiuoja konkretų administravimo tarifą, jį nurodo deklaracijoje, būtent šis kriterijus turi būti išviešintas gyventojams, priimantiems sprendimą dėl administratoriaus pasirinkimo, o savivaldybės, rengdamos administracijos direktoriaus įsakymą dėl administratoriaus skyrimo, nagrinėdamos asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, pateiktus dokumentus, patikrina, kad pretendento siūlomas daugiabučio namo administravimo tarifas neviršytų savivaldybės tarybos patvirtinto maksimalaus administravimo tarifo (Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo 5 punktas). Asmuo, savivaldybei pateikdamas prašymą įrašyti jį į Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą, pateiktoje deklaracijoje nurodo teikiamųjų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifą ir atsako už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą (Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo 6 punktas). Būtent ieškovės pateikė tarifą, kurį šioje byloje pati ginčija. Todėl atsakovui visiškai nesuprantami ieškinyje išdėstyti klaidingi argumentai dėl tariamai balsavimo biuleteniuose nurodytų neteisingų administravimo dydžių (ieškiniu nėra įrodinėjama, kad balsavimo biuleteniuose nurodyti dydžiai neatitinka ieškovių deklaracijose nurodytų tarifų), kuriais yra galimai sąmoningai painiojami skirtingi mokėjimai ir įmokos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės išlaikymo išlaidų apmokėjimu. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtintais Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais (toliau – Nuostatai) yra nustatyti skirtingi mokėjimai ir įmokos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės išlaikymu (8 punktas), tarp kurių atskirai išskiriamas už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą ir kuris yra nurodytas savivaldybės vykdomosios institucijos sprendime dėl administratoriaus skyrimo (8.1 punktas), bei kiti mokėjimai ir mokesčiai (8.2-8.9 punktai), kurie skiriant administratorių nėra nustatomi ir vertinami. Pagal dabartinį reglamentavimą bendrojo naudojimo administravimo tarifas yra status quo mokestis, nustatomas skiriant administratorių administracijos direktoriaus įsakymu, kiti Nuostatų 8.2-8.9 punkte nurodyti mokėjimai ir įmokos nėra nustatomi administracijos direktoriaus įsakymu. Šie mokėjimai ir mokesčiai priklauso nuo konkretaus namo, sutarties sudarytos dėl konkrečių paslaugų teikimo ir (ar) butų kitų patalpų savininkų priimtų sprendimų. Ieškinyje nurodoma, kad gyventojams teikiamų balsavimo biuletenių neteisėtumą patvirtina aplinkybė, jog juose nepateikiama informacija apie tai, kokių bendrojo naudojimo objektų priežiūrą apims administratoriaus teikiamos paslaugos. Kaip patvirtina aukščiau aptartas detalus bendrojo naudojimo objektų administratorių skyrimo procedūros reglamentavimas, savivaldybių vykdomosios institucijos neturi prievolės nurodyti tokią informaciją. Priešingai, teisės aktais būtent bendrojo naudojimo objektų administratoriams yra nustatyta prievolė sudaryti ir tvarkyti namo bendrojo naudojimo objektų aprašą (CK 4.245 straipsnis, Nuostatų 4.2 punktas). Susipažinus su ieškiniu, akivaizdu, kad ieškovas nepateikia jokių nei teisinių, nei faktinių argumentų, šiuos argumentus pagrindžiančių įrodymų, kurie patvirtintų, jog balsavimo biuleteniai prieštarauja teisės aktų nuostatoms, neatitinka Balsavimo raštu tvarkos 2 priede patvirtintos balsavimo formos, kartu su ieškiniu nėra pateikta įrodymų apie balsavimo biuleteniuose nurodytą tikrovės neatitinkančią informaciją. Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vertinimu, ieškovo pareikštas reikalavimas nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, t. y. ieškovas nėra nurodęs jokių faktinių aplinkybių ar pateikusios rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų atitinkamų jų teisių ir (ar) teisėtų interesų pažeidimą. Tik deklaratyvūs faktai, ieškovių teiginiai, grindžiami tik prielaidomis, samprotavimais, kurie nepagrįsti konkrečiais įrodymais (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis). Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad ginčo šalių rungimosi principo esmė yra ta, kad būtent dėl įrodinėjamų aplinkybių nustatymo suinteresuotoms šalims tenka įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo, renkant įrodymus. Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodo, jog civilinėje byloje Nr. e2-1246-918/2019 yra nustatinėjama, ar daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams platintuose balsavimo raštu biuleteniuose dėl administratoriaus pasirinkimo buvo/nebuvo pateikta klaidinanti informacija bei ar tokio pobūdžio informacijos pateikimas yra/nėra laikytinas daugiabučių namų administratorių atrankos procedūrų pažeidimu. Šioje byloje 2019-04-17 buvo priimtas teismo sprendimas, kuriuo ieškovių ieškinį atmetė. Teismas konstatavo, kad: „Ieškovių ieškinyje nenurodo, kokią konkrečią informaciją atsakovė biuleteniuose nurodė klaidinančiai. Ieškovių ieškinyje deklaratyviai nurodo, kad atsakovės platinamuose biuleteniuose dėl administratoriaus pasirinkimo informacija apie ieškovų paslaugų pobūdį ir kainą yra neteisėta, klaidinanti ir neatitinkanti tikrovės, tačiau nepateikta jokių duomenų ir atitinkamai neformuluojamas joks reikalavimas, kaip ir kokia konkreti informacija apie ieškovių veiklos pobūdį ir kainas, ieškovių manymu, turėtų būti pateikiama. Ieškovių nei procesiniuose dokumentuose, nei jų atstovas teismo posėdyje neįvardijo, kokia konkreti informacija balsavimo biuleteniuose pateikta neteisėtai ir kaip konkrečiai balsavimo biuleteniuose pateikta informacija gali paveikti daugiabučių namų bendro naudojimo objektų savininkų pasirinkimą balsuojant dėl administratoriaus kandidatūros. Abstraktūs ieškovių svarstymai apie informacijos nepakankamumą ar klaidingumą, nepateikiant tai pagrindžiančių įrodymų, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog iš tiesų atsakovės pateikta informacija buvo netiksli ir galėjo lemti tai, kad sprendimo teisę turintys asmenys rinksis ne ieškoves, o kitus administratorius“. Be kita ko, ieškovas teigia, jog butų ir kitų patalpų savininkams nebuvo suprantamai išdėstyta informacija biuleteniuose, tačiau, kaip teisingai teismas konstatavo minėtame 2019-04-17 sprendime: „Pažymėtina, jog namo administratorius renkasi patys daugiabučių namų gyventojai, kurie turėjo galimybes administratorių rinktis ne tik pagal sąlyginai ribotus balsavimo biuleteniuose pateikiamus duomenis, bet ir pagal pačių administratorių interneto svetainėse ar kitais būdais pateikiamą informaciją. Byloje nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad būtent balsavimo biuleteniuose nurodytos informacijos kiekis ir pobūdis nulėmė patalpų savininkų apisprendimą pasirinkti vieną ar kitą administratorių. Taip pat, pasibaigus administratorių perrinkimo procedūrai, šiuo metu nėra butų ir kitų patalpų savininkų skundų dėl tariamai nesuprantamos biuleteniuose pateiktos informacijos“. Taigi, visiškai nėra suprantama, kodėl patikslintame ieškinyje nurodomi tariami argumentai dėl neteisėtų biuletenių. Atsakovas teigia, kad teisės aktuose yra pateikta tiksli ir išsami informacija, administratoriaus skyrimo procedūros metu yra laikomasi aktualių teisės aktų, todėl ieškovo išdėstyti reikalavimai dėl biuleteniuose pateiktos tariamai neteisėtos ir klaidinančios informacijos, taip pat dėl atsakovo įpareigojimo panaikinti ginčijamą įsakymą ir apskritai ieškinys jokiais pagrindais nėra teisėtas ir pagrįstas. Prašo ieškinį atmesti.

5Trečiasis asmuo UAB „Servico“ pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad ieškinys iš esmės grindžiamas tuo, kad atsakovas tariamai pažeidė teisės aktuose numatytas daugiabučių namų administratoriaus skyrimo/keitimo procedūras, neteisėtai organizavo aktualių ginčui daugiabučių namų administratoriaus rinkimo procedūras ir taip tariamai pažeidė ieškovų teises ir teisėtus interesus. Su tuo sutikti trečiasis asmuo negali, kadangi ieškinys yra argumentuojamas išimtinai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.84 straipsnio 4 dalies nuostatomis, neatsižvelgiant į kitus ginčui aktualius teisės aktus. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo klausimas, kai šie savininkai yra neįsteigę bendrijos arba nesudarę jungtinės veiklos sutarties, yra pakankamai detaliai sureguliuotas CK 4.84 ir CK 4.85 straipsnių normomis, kurios numato, kad: sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria atsakovas (CK 4.84 str. 2 d.); butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu rengia ar susirinkimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo šaukia atsakovas CK 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka (CK 4.84 str. 3 d.); visais atvejais butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių nepaisant nustatytų paskyrimo terminų (CK 4.84 straipsnio 4 dalis) ir sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma (CK 4.84 str. 1 d.); CK 4.85 straipsnio 5 dalis numato atsakovui galimybę šaukti butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus, o butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai gali būti priimti ir nesušaukus susirinkimo, bet jiems raštu pareiškus apie savo sprendimą. CK 4.84 straipsnio 11 dalyje numatyta, kad tokio pobūdžio administravimui mutatis mutandis taikomos ir CK XIV skyriaus normos (kito asmens turto administravimas). Tuo tarpu CK 4.251 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta, kad turto administratoriaus įgaliojimai pasibaigia pakeitus vieną administratorių kitu (kas šiuo atveju ir įvyko). 2012.05.10 įstatymu Nr. XI-2005 (Žin., 2012, Nr. 57-2828) buvo nustatyta, kad 4.84 straipsnio 2, 3, 4 ir 7 dalių nuostatos, išskyrus 4 dalies nuostatas dėl butų ir kitų patalpų savininkų teisės visais atvejais priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių, taikomos po įstatymo Nr. XI-2005 įsigaliojimo skiriamiems bendrojo naudojimo objektų administratoriams. Iki įstatymo Nr. XI-2005 įsigaliojimo neterminuotam laikui paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriai savo veiklą galėjo vykdyti iki 2014 m. liepos 1 d. Iki 2014 m. liepos 1 d. turėjo būti paskirti įstatymo nustatyta tvarka ir įstatymo reikalavimus atitinkantys bendrojo naudojimo objektų administratoriai. Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka bei skyrimas yra detaliai reglamentuoti 2013 m. birželio 20 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 567 patvirtintame „Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos apraše“, kurio: 18 punktas numato, kad atsakovas organizuoja butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu ar susirinkimą dėl administratoriaus pasirinkimo; 19 punktas numato, kad pasirinktu administratoriumi laikomas asmuo, už kurį per butų ir kitų patalpų savininkų pirmąjį balsavimą raštu ar susirinkime balsavo daugiau kaip 50 procentų visų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų arba už kurį per pakartotinį butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu ar jų susirinkime, jeigu pirmasis butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu ar susirinkimas neįvyko, balsavo daugiau kaip 50 procentų balsavime raštu ar susirinkime dalyvavusių butų ir kitų patalpų savininkų, tačiau ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų savininkų. Jeigu nė vienas iš savivaldybės sąraše nurodytų administratorių nesurenka šiame punkte nurodyto butų ir kitų patalpų savininkų balsų skaičiaus, laikoma, kad butų ir kitų patalpų savininkai administratoriaus nepasirinko. Atsižvelgiant į išdėstytas teisės normas bei vadovaujantis sisteminiu ir loginiu teisės normų aiškinimo metodu, galima pagrįstai teigti, kad teisės aktuose yra įtvirtinta tiek butų ir kitų patalpų savininkų besąlyginė teisė patiems išsirinkti norimą administratorių, neatsižvelgiant į jokius terminus, tiek atsakovo teisė organizuoti balsavimą dėl administratoriaus paskyrimo ir skirti savininkų pasirinktą asmenį butų, ar kitų patalpų administratoriumi. Tuo tarpu joks teisės aktas, priešingai nei bandoma argumentuoti ieškinyje, nesuteikia ieškovams prioritetinio interesų gynimo prieš butų, ar kitų patalpų savininkus. Dėl aukščiau išvardintų priežasčių, nepagrįstas yra ir ieškinio teiginys, kad šiuo atveju atsakovas tariamai viršijo Konstitucijos ir įstatymų jam priskirtus įgaliojimus, organizuodamas gyventojų balsavimą dėl ginčui aktualių namų administratoriaus pasirinkimo, kadangi tokia teisė atsakovui teisės aktais yra suteikta. Trečiasis asmuo sutinka su atsakovo atsiliepime į ieškinį nurodytais argumentais, kad ieškovo reikalavimas iš esmės yra grindžiamas tik neįsiteisėjusiu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-10-15 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018, tačiau kadangi minėtas sprendimas yra apskųstas, nėra įsiteisėjęs, todėl jame nustatytomis aplinkybėmis negalima remtis kaip prejudiciniais faktais šioje byloje. Atsakovas kartu su atsiliepimu į ieškinį yra pateikęs balsavimo raštu biuletenius ir atsižvelgiant į ginčui aktualių namų butų skaičių akivaizdu, kad balsavimas įvyko nepažeidžiant teisės aktų nuostatų ir to ieškinyje neginčija patys ieškovai: 1) daugiabučio namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokole Nr. A27-5581/18(2.1.13-UK9) yra nurodyta, jog dėl daugiabučio namo ( - ) bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo buvo išsiųsta 14 balsavimo biuletenių, gauti 8 biuleteniai, todėl balsavimas įvyko, daugumos patalpų savininkų sprendimu pasirinkta UAB „Servico“ (pažymime, kad už ieškovę balsavo 3 savininkai); 2) daugiabučio namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokole Nr. A27-6896/18(2.1.13-UK9) yra nurodyta, jog dėl daugiabučio namo ( - ) bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo buvo išsiųsti 8 balsavimo biuleteniai, gauti 3 biuleteniai, todėl balsavimas įvyko, daugumos patalpų savininkų sprendimu pasirinkta UAB „Servico“ (pažymi, kad už ieškovą balsavo 1 savininkas); 3) daugiabučio namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokole Nr. A27-645/18(2.1.13-UK9) yra nurodyta, jog dėl daugiabučio namo ( - ) bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo buvo išsiųsti 5 balsavimo biuleteniai, gauti 3 biuleteniai, todėl balsavimas įvyko, daugumos patalpų savininkų sprendimu pasirinkta UAB „Servico“ (pažymi, kad už ieškovą balsavo 1 savininkas). Sutinka su atsakovo atsiliepime į ieškinį nurodyta argumentacija, kad ieškovas šiuo atveju nėra niekaip įgaliota reikšti minėtų daugiabučių namų savininkų vardu reikalavimus, kuriuos įgyvendina patys savininkai, todėl ieškovo teikiamos pretenzijos dėl tariamai netinkamai įgyvendinto balsavimo yra iš esmės ydingos, kadangi pastaroji iš viso neturi teisės tokių pretenzijų reikšti – tą gali daryti tik teisę pasirinkti administratorių turintys asmenys, t. y. butų savininkai/gyventojai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad ieškovo, kaip turto administratoriaus, uždavinys – administruoti namo bendrojo naudojimo objektus – užtikrinti jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus CK 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, jiems atstovaujant. Šiuo atveju, mano, kad ieškovas pateikė savo reikalavimą neturėdamas teisės ginčyti butų savininkų išreikštą valią dėl jiems priklausančios nuosavybės administravimo, todėl toks reikalavimas yra iš esmės niekinis ir netenkintinas. Kaip analogišką šiam ginčui nurodo Lietuvos Aukščiausiame Teisme išnagrinėtą bylą, kur buvo konstatuota, kad pagal teisinį reguliavimą bendrojo naudojimo patalpų administratorius nelaikytinas turinčiu teisinį (materialųjį ar procesinį) suinteresuotumą dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sudarytos jungtinės veiklos sutarties. Savo reikalavimą ieškovas bando grįsti ir tuo, kad ginčui aktualiuose balsavimo biuleteniuose tariamai buvo pateikta klaidinanti ir neatitinkanti tikrovės informacija apie siūlomus administravimo paslaugų tarifus, ir kad biuleteniuose pateikta informacija apie siūlomas administravimo paslaugų kainas ir administravimo paslaugų pobūdį yra neišsami. 2018-12-19 nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismas nutraukė nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-30980-1077/2018, motyvuojant, jog „...ieškovių reikalavimai buvo siejami su konkrečiais pateiktais balsavimo biuleteniais ir atrankos procedūros I etapu, kuris jau pasibaigęs, teismo sprendimo pagrindu jokių naujų teisių ieškovės neįgytų, todėl neliko ginčo dalyko ir nėra pagrindo nagrinėti civilinę bylą iš esmės“. Ši teismo nutartis yra įsiteisėjusi, t. y. ieškovai sutiko su joje nustatytomis aplinkybėmis ir šios nutarties neskundė. CPK 294 straipsnio 2 dalis vienareikšmiškai nustato, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Nors šiuo atveju ieškovų reikalavimas nėra grindžiamas vien tik balsavimo biuletenių tariamu neatitikimu teisės aktų reikalavimams, mano, kad atsižvelgiant į CPK nuostatas šiuo atveju ieškovo argumentai dėl balsavimo biuleteniuose nurodomos informacijos (ne)klaidingumo šioje civilinėje byloje neturėtų būti iš viso nagrinėjimas, kadangi pastarasis klausimas jau buvo išspręstas aukščiau nurodytoje civilinėje byloje įsiteisėjus teismo nutarčiai ją nutraukti. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-03-24 įsakymu Nr. D1-251 yra patvirtintas Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašas, kuriuo yra patvirtinta butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu biuletenio forma, t. y. balsavimo raštu biuleteniai neprivalo atitikti ieškovių pageidavimų, o turi atitikti minėto teisės akto reikalavimus. Atsakovas šiuo atveju pagrįstai nurodo, kad organizuodamas ir vykdydamas bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo procedūras, jis vadovaujasi teisės aktų nuostatomis ir savarankiškų teisės aktų nepriima. Dėl šių priežasčių ieškinyje nurodyti argumentai dėl balsavimo raštu biuletenių klaidingumo, ar neatitikimo teisės aktų reikalavimams, yra nepagrįsti.

6Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį patenkinti visiškai. Iš esmės pakartojo patikslintame ieškinyje išdėstytas aplinkybes.

7Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti. Iš esmės pakartojo atsiliepime į patikslintą ieškinį išdėstytus argumentus ir motyvus.

8Ieškinys atmestinas.

9Šalių paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius (toliau - Administracijos direktorius) 2018 m. gruodžio 17 d. priėmė įsakymą Nr. 30-3841/18(2.1.1E-TD2) „Dėl UAB „Servico“ skyrimo daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“ (toliau - Ginčijamas įsakymas). Ginčijamu įsakymu (l punktas) Administracijos direktorius paskyrė UAB „Servico“ penkeriems metams nuo įsakymo pasirašymo dienos daugiabučių namų ( - ), A.Juozapavičiaus g. 2, ( - ), Vilnius, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore. Minėtu įsakymu (4.1. ir 4.5 punktai) UAB „Antakalnio būstas“ ir UAB „Žirmūnų būstas“ buvo įpareigotos per mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo dienos pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui daugiabučių namų ( - ), A.Juozapavičiaus g. 2, ( - ), Vilnius, bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo UAB „Servico“ aktų kopijas. Įsakyme (3.1. punktas) nurodoma, kad daugiabutis namas, esantis adresu ( - ) yra išbraukiamas iš UAB „Antakalnio būstas“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-09 įsakymu Nr. 30-1949 „Dėl UAB „Antakalnio būstas“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtinto administruojamų daugiabučių namų sąrašo - išbraukiama 186 eilutė. Taip pat minėtame Įsakyme (3.5. punktas) nurodoma, kad daugiabučiai namai, esantys A.Juozapavičiaus g. 5 ir ( - ) yra išbraukiami iš UAB „Žirmūnų būstas“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-20 įsakymu Nr. 30-2551 „Dėl UAB „Žirmūnų būstas“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtinto administruojamų daugiabučių namų sąrašo - išbraukiamos 46 ir 49 eilutės. Iš daugiabučių namų ( - ), A.Juozapavičiaus g. 2, ( - ), Vilnius, patalpų savininkų balsavimo raštu dėl administratoriaus pasirinkimo biuletenių ir daugiabučių namų ( - ), A.Juozapavičiaus g. 2, ( - ), Vilnius, butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos 2018-11-30 protokolo Nr. A27-5581/18(2.1.13-UK9), 2018-12-03 protokolo Nr. A27-6896/18(2.1.13-UK9), 2018-04-24 protokolo Nr. A27-645/18(2.1.13-UK9) matyti, jog nurodytų daugiabučių patalpų savininkai priėmė sprendimą pasirinkti namo administratoriumi UAB „Servico“.

10Taip pat byloje nustatyta, kad 2017-12-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius priėmė įsakymą Nr. 30-3400, kuriuo buvo pratęsti 2012-10-09 ir 2012-12-20 įsakymais paskirtų administratorių UAB „Antakalnio būstas“ ir UAB „Žirmūnų būstas“ įgaliojimai iki 2018-12-31.

11Byloje konstatuota, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-09 ir 2012-12-20 įsakymais Nr. 30-1949 ir Nr. 30-2551 UAB „Antakalnio būstas“ ir UAB „Žirmūnų būstas“ buvo paskirtos daugiabučių namų ( - ), A.Juozapavičiaus g. 2, ( - ), Vilnius, bendrojo naudojimo objektų administratorėmis penkerių metų terminui (iki 2017-12-31). Tuo tarpu CK 4.84 str. pakeitimo ir papildymo įstatymas įsigaliojo nuo 2013-01-01, t. y. po įsakymo priėmimo. 2017-12-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu UAB „Antakalnio būstas“ ir UAB „Žirmūnų būstas“ įgaliojimai buvo pratęsti vienerių metų laikotarpiui, t. y. iki 2018-12-31. Atsižvelgiant į šį terminą, atsakovas organizavo masinę administratorių rinkimo procedūrą, įskaitant ir daugiabučių namų butų ir kitų patalpų, esančių ( - ), A.Juozapavičiaus g. 2, ( - ), Vilniuje, savininkų. Tai patvirtina pastarųjų balsavimo biuleteniai dėl administratoriaus išrinkimo.

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.83 straipsnio, galiojusio nuo 2001-07-01 iki 2012-12-31, 3 dalyje buvo nustatyta, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį.

13CK 4.84 straipsnio, galiojusio nuo 2001-07-01 iki 2012-12-31, 1 dalyje buvo nustatyta, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius. Šio straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad administratorių skiria savivaldybės meras (valdyba) arba jo (jos) įgaliotas atstovas. Šio straipsnio 3 dalyje buvo nustatyta, kad administratorius veikia pagal savivaldybės mero (valdybos) patvirtintus nuostatus. Pavyzdinius butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

14Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-02-23 nutarimo Nr. 603, kuriuo patvirtinti Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai (redakcija galiojusi nuo 2011-10-19 iki 2015-08-13), 2.1. punkte nustatyti asmenys galintys būti butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriais. Šio nutarimo 3 punkte rekomenduojama savivaldybės atsakingiems asmenims prieš skiriant administratorių pranešti patalpų savininkams apie tai, kad numatoma skirti administratorių iki savininkai įsteigs bendriją arba sudarys jungtinės veiklos sutartį. Kituose šio nutarimo punktuose bei Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose taip pat nėra įtvirtinta normų reguliuojančių administratoriaus skyrimo tvarką.

15Kaip matyti iš aukščiau pateikto reguliavimo iki 2013-01-01 nei CK nuostatose, nei Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose, nebuvo įtvirtintas reguliavimas, kuriuo būtų nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai kokia nors forma dalyvauja ar gali dalyvauti daugiabučio namo bendrosios nuosavybės objektų administratoriaus skyrimo procese. Ši pareiga ir teisė – parinkti ir paskirti administratorių buvo suteikta išimtinai savivaldybei.

16Byloje nėra ginčo, kad UAB „Antakalnio būstas“ daugiabučio namo, esančio ( - ), Vilniuje (toliau - ginčo namas), bendrojo naudojimo objektų administratore paskirta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-09 įsakymu Nr. 30-1949 Dėl UAB „Antakalnio būstas“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore, UAB „Žirmūnų būstas“ daugiabučių namų, esančių A.Juozapavičiaus g. 2, ( - ), Vilniuje, bendrojo naudojimo objektų administratore paskirta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-20 įsakymu Nr. 30-2551 Dėl UAB „Žirmūnų būstas“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore. Šio įsakymo preambulėje nurodyti teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas šis sprendimas. Šio įsakymo priėmimo metu galiojo aukščiau nurodyta CK redakcija, kurioje, kaip minėta, nebuvo įtvirtinta nuostatų, numatančių būtų ir kitų savininkų dalyvavimą administratoriaus skyrimo procese. Taigi, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-09 ir 2012-12-20 įsakymais Nr. 30-1949 ir Nr. 30-2551 UAB „Antakalnio būstas“ ir UAB „Žirmūnų būstas“ ginčo namų administratorėmis buvo paskirtos jokia forma šiame procese nedalyvaujant butų ir kitų patalpų savininkams. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-28 įsakymu Nr. 30-3400 dėl administravimo termino Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriams pratęsimo UAB „Antakalnio būstas“ ir UAB „Žirmūnų būstas“ administravimo terminas buvo pratęstas taip pat neatsižvelgiant į butų ir kitų patalpų savininkų valią.

17Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-2005, priimtas 2012-05-10. Šis įstatymas, išskyrus, šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalį, su išimtimi numatyta šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje, įsigaliojo 2013-01-01. Priimant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-28 įsakymą Nr. 30-1917, jau buvo žinomi reguliavimo, skiriant administratorių pakeitimai, todėl yra pagrindas išvadai, kad šio įsakymo 1 punkte nustatyta turto administravimo pabaiga buvo apibrėžta ne tik terminu, bet ir susieta su įvyksiančia aplinkybe - iki bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius Vyriausybės nustatyta tvarka (CK 6.250 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

18Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 3 straipsniu pakeistas CK 4.83 straipsnis. Jo 3 dalis išdėstyta taip: butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių. Pavyzdinę jungtinės veiklos sutarties formą tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę atlieka savivaldybės.

19Minėtu įstatymu CK 4.84 straipsnis taip pat buvo pakeistas ir papildytas. Šio straipsnio 2 dalyje nustatant, kad sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nepasirenka administratoriaus, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima savivaldybės vykdomoji institucija. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarką nustato Vyriausybė.

20Nurodytos teisės normos reiškia, jog jomis į administratoriaus skyrimo procedūrą nuo 2013-01-01 įtraukti ir butų bei kitų patalpų savininkai, kuriems suteikiama teisė išreikšti savo valią skiriant daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorių, o savivaldybei nustatoma pareiga šią valią įgyvendinant paskirti administratorių Vyriausybės nustatyta tvarka, o tuo atveju, kai savininkai jiems suteiktos teisės pasirinkti administratorių neįgyvendina, savivaldybės vykdomajai institucijai atsiranda pareiga paskirti namo bendrojo naudojimo objektų administratorių be savininkų valios taip pat Vyriausybės nustatyta tvarka.

21Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtinto Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo 3 punkte įtvirtinta bendrojo naudojimo objektų administratoriaus sąvoka, kurioje nustatyta, kad administratorius yra aprašo nustatyta tvarka atrinktas, butų ir kitų patalpų savininkų pasirinktas ir (ar) savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtas asmuo bendrojo naudojimo objektams administruoti. Šio aprašo 4 - 16 punktuose nustatyta administratoriaus atranka, o 17 – 26 punktuose administratoriaus skyrimo tvarka.

22Kadangi UAB „Žirmūnų būstas“ ir UAB „Antakalnio būstas“ administratorėmis buvo paskirtos 2012-10-09 ir 2012-12-20 įsakymais, nesant butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo, UAB „Žirmūnų būstas“ ir UAB „Antakalnio būstas“ neatitiko Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtintos tvarkos 3 punkte nurodytų reikalavimų: būti atrinktai bendrojo naudojimo objekto administratoriumi nustatyta tvarka ir būti pasirinktai butų ir kitų patalpų savininkų. Kadangi ieškovė administratore buvo paskirta iki reguliavimo pakeitimo, atsakovė, vadovaujantis CK 4.84 straipsnio 2 ir 3 dalimis (galiojančiomis nuo 2013-01-01), turėjo pareigą iki 2012-09-28 įsakyme nustatyto termino pabaigos organizuoti ginčo namų savininkų balsavimą arba susirinkimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo ir bendrojo naudojimo objektų administratoriumi skirti tą administratorių, kurį pasirinks butų ir kitų patalpų savininkai, o šiems valios neišreiškus įgyvendinti jai įstatymo suteiktą teisę naujai paskirti administratorių.

23Kaip matyti iš aukščiau išdėstyto reguliavimo, įstatymo pakeitimu, kuriuo į bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo procesą nuo 2013-01-01 buvo įtraukti butų ir kitų patalpų savininkai, įstatymų leidėjas siekė pakeisti esamą situaciją, kuomet teisė ir pareiga skirti bendrojo naudojimo objektų administratorius buvo suteikta tik savivaldybėms, ir nuo 2013-01-01 į bendrosios dalinės nuosavybės valdymą įtraukiant butų ir kitų patalpų savininkus, todėl ieškovo argumentai, kad atsakovas neturėjo teisės vadovaujantis CK nuostatomis, priimtomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatyme ir joms įsigaliojus, inicijuoti bendrojo naudojimo objektų administratorių skyrimo procedūros, į kurią būtų įtraukti butų ir kitų patalpų savininkai, yra nepagrįsti.

24Šalių paaiškinimais nustatyta, kad atsakovas atranką ėmė organizuoti 2018 metų liepos mėnesį, praleidusi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą bei terminą nustatytą 2012-09-28 įsakyme. Tuo, kad ieškovė nustatytu terminu neįvykdė jai teisės aktais nustatytos pareigos, ieškovės pareiga organizuoti administratorių atranką ir bendrojo naudojimo objektų administratorių skirti, atsižvelgiant į butų ir kitų patalpų savininkų sprendimą, nebuvo panaikinta.

25Šios atsakovo pareigos nepanaikino ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-28 įsakymas Nr. 30-3400 dėl administravimo termino Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriams pratęsimo, kuriuo 2012-10-09 ir 2012-12-20 įsakymais Nr. 30-1949 ir Nr. 30-2551 nustatytas administravimo pabaigos terminas buvo pratęstas iki bus paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriai, bet ne ilgiau nei iki 2017-12-31. Atsakovo pareigos vykdyti teisės aktų reikalavimus nepanaikino ir tai, jog UAB „Antakalnio būstas“ ir UAB „Žirmūnų būstas“, nesutikdamos su atsakovo 2017-12-28 įsakymu, kreipėsi į teismą ir buvo iškelta civilinė byla Nr. e2-7995-599/2018, nes tiek 2017-12-28 įsakyme, tiek Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-10-15 sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018, be administravimo pabaigos termino yra įtvirtinta sąlyga, nustatanti administravimo termino pabaigą, tai siejant su butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu. Bylos nagrinėjimo metu galiojo ir tebegalioja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-28 įsakymas, byloje nėra duomenų, kad šio įsakymo vykdymas būtų sustabdytas, todėl nėra pagrįsti ieškovės argumentais, jog vykstant šalių ginčui teisme, ieškovė negalėjo toliau vykdyti pradėtų procedūrų.

26Byloje esantys Valstybės įmonės „Registrų centras“ namų ( - ), A.Juozapavičiaus g. 2, ( - ), Vilniuje, butų (patalpų) sąrašų, šių namų butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) balsavimo biuleteniuose išreikšta valia bei atitinkamai atsakovo sudaryti nurodytų pastatų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo balsų skaičiavimo komisijos 2018-11-30 protokolas Nr. A27-5581/18(2.1.13-UK9), 2018-12-03 protokolas Nr. A27-6896/18(2.1.13-UK9), 2018-04-24 protokolas Nr. A27-645/18(2.1.13-UK9) patvirtina, kad šių namų butų ir kitų patalpų savininkai savo valią dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus parinkimo išreiškė. Minėti protokolai yra galiojantys, todėl atsakovas turėjo pareigą, vadovaujantis tiek galiojančiomis CK nuostatomis, tiek Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtintų Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo nuostatomis, paskirti šio namo administratorių ir tai atsakovas padarė priimdama ginčo įsakymą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtintos tvarkos 19, 20 ir 24 punktais.

27Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-17 įsakymu Nr. 30-3841/18(21.1E-TD2) trečiasis asmuo UAB „Servico“ ginčo daugiabučių namų administratoriumi buvo paskirtas atsižvelgiant į butų ir kitų patalpų savininkų valią, todėl nagrinėjamu atveju nėra reikšminga data iki kurios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-28 įsakyme Nr. 30-3400 yra nustatyta ieškovo administravimo termino pabaiga, kadangi nagrinėjamu atveju turto administravimo pabaiga yra susieta visų pirma ir su įsakyme nurodytu įvykiu, kuris neišvengiamai turi įvykti (CK 6.250 straipsnio 1 dalies 2 punktas, CK 1.117 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad 2017-12-28 įsakymo Nr. 30-3400 dalis, kurioje nustatytas administravimo termino pabaigos įvykis, teismo sprendimu nebuvo pakeista, todėl ieškovo argumentai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018, pakeitus turto administravimo termino laikotarpį, šio termino pabaiga yra 2022-12-31 ir šiuo laikotarpiu administratorius negali būti pakeistas, yra nepagrįsti.

28Ieškovas savo reikalavimą grindžia ir tuo, jog atsakovas pažeidė jam kaip viešajam administravimo subjektui teisės aktais suteiktus įgaliojimus. Šie ieškovo argumentai nėra pagrįsti, kadangi atsakovas ginčijamą įsakymą priėmė, vykdydamas jam deleguotą pareigą, kildinamą iš civilinių teisinių santykių – turto administravimo santykių. Nėra pagrįsti ir ieškovo argumentai, kad priėmęs ginčijamą įsakymą atsakovas pažeidė ieškovo lūkesčius bei teisėtus interesus, kadangi butų ir kitų patalpų savininkai savo teises ir pareigas, susijusias su bendrosios nuosavybės objektas, įgyvendina per administratorių, kaip atstovą, kurį ir savininkus sieja fiduciariniai (pasitikėjimo) santykiai, suteikiantys būtent savininkams teisę spręsti, kas teiks administravimo paslaugas jiems bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantiems objektams, ir to sprendimo negali įtakoti administratoriaus kaip paslaugą teikiančio asmens turtiniai - ekonominiai interesai.

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-04-17 d. neįsiteisėjusiu sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1246-918/2019 buvo konstatuota, kad ieškovės neįvykdė įrodinėjimo pareigos įrodyti, kad biuleteniuose skelbiama informacija yra netiksli ar neatitinka tikrovės; į balsavimo biuletenius duomenys apie ieškovių, kaip ir kitų bendro naudojimo patalpų administratorių, tarifus duomenys yra perkelti iš pačių bendrojo naudojimo objektų administratorių parengtų deklaracijų; nei viena iš deklaracijas pildžiusių ieškovių deklaracijose papildomų duomenų apie taikomus tarifus nepateikė; ieškinyje nebuvo nurodoma, kokią konkrečią informaciją atsakovė biuleteniuose nurodė klaidinančiai; byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų, kad būtent balsavimo biuleteniuose nurodytos informacijos kiekis ir pobūdis nulėmė patalpų savininkų apisprendimą pasirinkti vieną ar kitą administratorių. Teismas su nurodytais teismo motyvais sutinka.

30Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad priimdamas ginčijamą 2018-12-17 įsakymą Nr. 30-3841/18(2.1.1E-TD2) atsakovas nepažeidė teisės aktų reikalavimų, o įsakymu paskirtas administratorius yra ginčo pastatų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pasirinktasis administratorius, todėl nėra pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-17 įsakymo Nr. 30-3841/18(2.1.1E-TD2) 1 punktą, kuriuo UAB „Servico“ penkeriems metams nuo įsakymo įsigaliojimo dienos skiriama priede nurodytų daugiabučių namų ( - ), A.Juozapavičiaus g. 2, ( - ), Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore.

31Atmetus aukščiau nurodytą ieškovo reikalavimą atmestini kaip nepagrįsti ir kiti ieškovo reikalavimai: panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-17 įsakymo Nr. 30-3841/18(2.1.1E-TD2) 3.1. punktą, kuriuo keičiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-09 įsakymu Nr. 30-1947 „Dėl UAB „Antakalnio būstas“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintas UAB „Antakalnio būstas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašas ir išbraukiama 186 eilutė (pastatas ( - )); panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-17 d. įsakymo Nr. 30-3841(2.1.1E-TD2) 3.5. punktą, kuriuo keičiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 30-2551 „Dėl UAB „Žirmūnų būstas“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintas UAB „Žirmūnų būstas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašas ir išbraukiamos 46,69 eilutės (pastatai A .Juozapavičiaus g. 2, ( - )); panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-17 d. įsakymo Nr. 30-3841(2.1.1E-TD2) 4.1. punktą, kuriuo UAB „Antakalnio būstas“ per mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo dienos turi pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui daugiabučio namo ( - ), bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo UAB „Servico“ aktų kopiją; panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-17 d. įsakymo Nr. 30-3841(2.1.1E-TD2) 4.5. punktą, kuriuo UAB „Žirmūnų būstas“ per mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo dienos turi pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui daugiabučių namų ( - ), ( - )A, bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo UAB „Servico“ aktų kopiją (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsnis).

32Atsakovas nepateikė teismui jokių įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 178 straipsnis), todėl bylinėjimosi išlaidos jo naudai iš atsakovo nepriteisiamos.

33Ieškinį atmetus, ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos jam iš atsakovo nepriteisiamos.

34Remiantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Trečiasis asmuo UAB „Servico“ šioje byloje advokatui sumokėjo 423,50 Eur už suteiktą teisinę pagalbą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmestas, nurodytos išlaidos priteistinos trečiajam asmeniui iš ieškovo (CPK 98 straipsnis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2015-03-19, Nr. 2015-03968)).

35Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3,00 Eur dydžio sumos (Vilniaus miesto apylinkės teismo pažyma apie pašto išlaidas civilinėje byloje), todėl nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/ 1K-355).

36Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teismas nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010; etc.). Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 265 straipsniu, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

38ieškinį atmesti.

39Priteisti iš ieškovo UAB „Mano Būstas Neris“, juridinio asmens kodas 121483222, trečiajam asmeniui UAB „Servico“, juridinio asmens kodas 302520465, 423,50 Eur (keturi šimtai dvidešimt trys eurai 50 ct) už advokato teisinę pagalbą.

40Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas UAB „Mano būstas Neris“ ieškinyje nurodo, kad Vilniaus miesto... 4. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateiktame atsiliepime... 5. Trečiasis asmuo UAB „Servico“ pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo,... 6. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį patenkinti... 7. Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti. Iš esmės... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Šalių paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Vilniaus... 10. Taip pat byloje nustatyta, kad 2017-12-28 Vilniaus miesto savivaldybės... 11. Byloje konstatuota, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.83 straipsnio,... 13. CK 4.84 straipsnio, galiojusio nuo 2001-07-01 iki 2012-12-31, 1 dalyje buvo... 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-02-23 nutarimo Nr. 603, kuriuo... 15. Kaip matyti iš aukščiau pateikto reguliavimo iki 2013-01-01 nei CK... 16. Byloje nėra ginčo, kad UAB „Antakalnio būstas“ daugiabučio namo,... 17. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių... 18. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių... 19. Minėtu įstatymu CK 4.84 straipsnis taip pat buvo pakeistas ir papildytas.... 20. Nurodytos teisės normos reiškia, jog jomis į administratoriaus skyrimo... 21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtinto... 22. Kadangi UAB „Žirmūnų būstas“ ir UAB „Antakalnio būstas“... 23. Kaip matyti iš aukščiau išdėstyto reguliavimo, įstatymo pakeitimu, kuriuo... 24. Šalių paaiškinimais nustatyta, kad atsakovas atranką ėmė organizuoti 2018... 25. Šios atsakovo pareigos nepanaikino ir Vilniaus miesto savivaldybės... 26. Byloje esantys Valstybės įmonės „Registrų centras“ namų ( - ),... 27. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-17 įsakymu... 28. Ieškovas savo reikalavimą grindžia ir tuo, jog atsakovas pažeidė jam kaip... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-04-17 d. neįsiteisėjusiu sprendimu... 30. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad priimdamas ginčijamą... 31. Atmetus aukščiau nurodytą ieškovo reikalavimą atmestini kaip nepagrįsti... 32. Atsakovas nepateikė teismui jokių įrodymų apie patirtas bylinėjimosi... 33. Ieškinį atmetus, ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos jam iš atsakovo... 34. Remiantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai priimtas... 35. Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3,00 Eur dydžio sumos (Vilniaus... 36. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 38. ieškinį atmesti.... 39. Priteisti iš ieškovo UAB „Mano Būstas Neris“, juridinio asmens kodas... 40. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...