Byla 2S-965-378/2007

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Gražinos Davidonienės, kolegijos teisėjų Nijolės Indreikienės, Leono Jachimavičiaus, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento atskirąjį skundą dėl 2007 m. gegužės 08 d. Vilniaus m. pirmojo apylinkės teismo nutarties baudos skyrimo klausimu, Teisėjų kolegija n u s t a t ė :

2Vilniaus m. pirmasis apylinkės teismas, nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovo D. R. ieškinį atsakovams A. V. , Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijai, dienraščio ,,Lietuvos rytas” leidėjui UAB ,,Lietuvos rytas”, UAB ,,Tele-3” (tretieji asmenys byloje B. V. , A. P. , dienraščio ,,Respublika” leidėjas UAB ,,Respubliko”leidiniai”, UAB ,,Laisvas ir nepriklausomas kanalas”) dėl tikrovės neatitinkančių ir garbę bei orumą žeminančių žinių paneigimo bei neturtinės žalos atlyginimo, 2007 m. sausio 23 d. nutartimi Nutarė

3pakartotinai kreiptis į LR Valstybės saugumo departamentą dėl ieškovą D. R. liečiančios operatyvinio tyrimo medžiagos išslaptinimo, akcentuojant būtinumą išslaptinti bei pateikti teismui, be kita ko, ir 2003-07-24 LR Valstybės saugumo departamento teikimą LR Užsienio reikalų ministerijai, kurio pagrindu buvo panaikintas leidimas D. R. dirbti su valstybės paslaptį sudarančia informacija.

4Įpareigoti LR Valstybės saugumo departamentą pateikti procesinį teisinį dokumentą, kurio pagrindu buvo vykdomas ir yra užfiksuotas nutarties aprašomojoje dalyje minėtoje suvestinėje užfiksuotas 2003-05-13 telefoninis pokalbis, vykęs tarp D. R. ir pil. A. R. , bei suteikti informaciją, buvo ar ne ir kokiu būdu šis pokalbis įvertintas.

5Duomenis pateikti iki 2007-02-20 (imtinai).

62007 m. balandžio 17 d. nutartimi Vilniaus m. pirmasis apylinkės teismas Nutarė

7už teismo įpareigojimų neįvykdymą skirti Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentui, į.k. 188675233, Vytenio g. 1, Vilnius, ir Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai, į.k. 288603320, A.Smetonos g. 4, Vilnius, po 500 (penkis šimtus) Lt baudos kiekvienam, baudą išieškant iš asmeninių šių institucijų vadovų lėšų.

8Įpareigoti Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentą įvykdyti nutarties aprašomojoje dalyje minėtų ankstesnių teismo nutarčių reikalavimus – įstatymų nustatyta tvarka spręsti klausimą dėl D. R. liečiančių duomenų išslaptinimo, pateikti atitinkamus šiuo klausimu priimtus procesinius sprendimus bei suteikti informaciją, kokiu būdu ir kaip buvo įvertintas teismui pateiktoje nustatyta tvarka išslaptintoje suvestinėje Nr. 04-08-3220s/03 užfiksuotas 2003-05-13 telefoninis pokalbis, vykęs tarp D. R. ir pil. A. R. , išslaptinti bei pateikti teismui šio pokalbio įvertinimo medžiagą.

9Įpareigoti Lietuvos Respublikos Generalinę prokuratūrą pateikti teismui D. R. pareiškimo pagrindu Generalinės prokuratūros 2005-01-07 atlikto operatyvinio tyrimo pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimo metu surinktą medžiagą.

10Duomenis pateikti teismui iki 2007-06-01 (imtinai).

11Teisme buvo gauti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento prašymai paskirtąsias baudas panaikinti.

12Vilniaus miesto pirmasis apylinkės teismas 2007 m. gegužės 08 d. nutartimi Nutarė

13Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros pareiškimą patenkinti.

14Panaikinti 2007-04-17 nutartimi Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai skirtą 500 Lt baudą.

15Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento pareiškimą dėl baudos panaikinimo atmesti.

16Atmesdamas Valstybės saugumo departamento pareiškimą, teismas konstatavo, jog ne kartą yra akcentavęs, jog atsakovų nesutikimo su ieškiniu motyvacija nagrinėjamoje byloje grindžiama Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento atlikto tyrimo duomenimis ir 2003-07-24 teikimu, kurie yra įslaptinti, dėl ko teismui negali būti pateikiami. Atsižvelgdamas į tai, o taip pat ir į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-06-22 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2006 pagal G. Š. ieškinį dėl garbės ir orumo gynimo, kurioje faktinės aplinkybės tapačios nagrinėjamam ginčui, motyvaciją (nutartyje, be kita ko, pasakyta, kad teismas ex officio privalo kreiptis į įslaptintos informacijos rengėją su prašymu dėl įslaptintų duomenų išslaptinimo), byloje dalyvaujančių šalių prašymus bei LR CPK 177 str. 5 d. ir LR Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 10 str., numatančio galimybę išslaptinti įslaptintą informaciją esant tam tikroms sąlygoms (tame tarpe ir nepasibaigus nustatytam įslaptinimo terminui), nuostatas, teismas kreipėsi į Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentą dėl duomenų, liečiančių D. R. , išslaptinimo. Nutartyje pažymima, kad 2006-12-13 Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentas informavo teismą, jog Specialiosios ekspertų komisijos posėdis dėl operatyvinės tyrimo medžiagos, susijusios su D. R. , galimo išslaptinimo planuojamas 2007 m. sausio mėnesio viduryje (t.2, b.l. 111). Teismas, negavęs duomenų apie planuoto įvykti posėdžio rezultatus, 2007-01-23 nutartimi (t.2, b.l. 184-185) pakartotinai kreipėsi į minėtą instituciją su analogiško turinio prašymu spręsti klausimą dėl galimo duomenų išslaptinimo įstatymo nustatyta tvarka bei įpareigojimu pateikti kitą įrodomosios reikšmės nagrinėjamai bylai turinčią informaciją. Tokio turinio prašymai Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentui buvo siųsti ne kartą (t.2, b.l. 198, 224-225, 253). Teismas nustatė, kad nei iki nutarties skirti baudą priėmimo dienos, nei iki nutarties priėmimo dienos teismui nėra pateikti duomenys apie galimai 2007-02-12 įvykusio Specialiosios ekspertų komisijos posėdžio rezultatus, o būtent, šio posėdžio metu priimti procesiniai sprendimai, įrodantys, jog toks posėdis, reaguojant į teismo kreipimąsi, realiai vyko, kad teismo inicijuotas klausimas dėl galimo duomenų išslaptinimo buvo sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka sutinkamai su LR Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo bei kitų teisės aktų, susijusių su įslaptintų duomenų administravimu, nuostatomis.Nesant pateiktiems rašytiniams dokumentams, objektyviai įrodantiems, kad Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentas, kaip įslaptintos informacijos rengėjas, sprendė šį klausimą įstatymų nustatyta tvarka savo kompetencijos ir jam suteiktų įgaliojimų ribose, nesant pateiktiems šiuo klausimu priimtiems vienokio ar kitokio turinio procesiniams dokumentams, įrodantiems, kad į teismo kreipimąsi buvo reaguota, teismas sprendė, jog yra pagrindas pripažinti teismo įpareigojimus neįvykdytais bei skirti baudą sutinkamai su LR CPK 199 str. 6 d.. Tuo pačiu teismas akcentavo, kad tokį teismo kreipimąsi sąlygojo objektyvios aplinkybės, kreipimosi faktas savo turiniu ir prasme pats savaime nelaikytinas besąlygišku įpareigojimu paslapčių subjektui išslaptinti įslaptintą informaciją, o tik spręsti galimo išslaptinimo klausimą įstatymų nustatyta tvarka, pateikiant teismui šio klausimo sprendimo eigoje priimtus procesinius dokumentus.

17Atskiruoju skundu Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, t.y. panaikinti VSD generaliniam direktoriui teismo 2007 m. balandžio 17 d. nutartimi paskirtą 500 litų baudą.

18Skunde pažymima, kad bylą nagrinėjanti teisėja, neturėdama leidimo, suteikiančio teisę dirbti ar susipažinti su valstybės tarnybos paslaptį sudarančia informacija, reikalavo pateikti įslaptintą informaciją, kad galėtų pati betarpiškai susipažinti su VSD Specialiosios ekspertų komisijos darbo rezultatais. Apeliantas pažymi, kad VSD Specialioji ekspertų komisija, vadovaujantis LR Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis rengia siūlymus bei išvadas dėl informacijos įslaptinimo pagrįstumo, slaptumo žymų keitimo, įslaptintos informacijos išslaptinimo ar sunaikinimo, šios komisijos medžiaga, taip pat ir protokolai, kuriuose yra aptariami minėti klausimai, sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį. Apeliantas teigia, jog VSD, įvertindamas, jog teisėja neturi leidimo, suteikiančio jai teisę susipažinti su įslaptinta medžiaga, ir tai, kad ji nagrinėja civilinę bylą, kurioje įslaptinti duomenys negali būti pripažįstami įrodymais, VSD 2007 m. balandžio 11 d. raštu Nr.(01)-18-176-528 informavo bylą nagrinėjančią teisėją apie VSD Specialiosios ekspertų komisijos posėdį ir jo rezultatus. Turėdama abejonių, jog VSD pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis ir pati neturėdama teisės susipažinti su įslaptinta informacija, teisėja, apelianto teigimu, vadovaujantis Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 11 straipsnio nuostatomis, turėjo kreiptis į Paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją, kuri galėjo patikrinti teismą dominančią informaciją ir apie patikrinimo rezultatus informuoti teismą. Skunde pažymima, kad 2006-11-27 raštu teismas prašė iki 2006-12-15 pateikti operatyvinio tyrimo medžiagą, liečiančią ieškovą D. R. , kurios pagrindu buvo paskleisti byloje ginčijami duomenys. VSD informavo teismą, kad 2007 m. sausio mėnesį yra planuojamas VSD Specialiosios ekspertų komisijos posėdis dėl operatyvinio tyrimo medžiagos, susijusios su D. R. , galimo išslaptinimo. 2007 m. sausio mėnesį šiai komisijai buvo pateiktas VSD 2003 m. liepos 24 d. teikimas Nr.(A)-19-298S „Dėl leidimų dirbti su valstybės paslaptį sudarančia informacija panaikinimo“. 2007 m. vasario 12 d. komisija priėmė sprendimą, kad šio teikimo dalis gali būti išslaptinta ir ši dalis buvo pateikta teismui. Tačiau, apelianto manymu, teismas ir toliau reikalavo pateikti medžiagą, tame tarpe ir tą, kuri jau buvo pateikta. Apelianto teigimu, teismas atitinkamais raštais ne vieną kartą buvo informuotas apie tai, dėl kokių priežasčių likusi dalis medžiagos negali būti išslaptinta ir pateikta teismui. Apeliantas atkreipia dėmesį, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi, klausimus dėl informacijos, kurios įslaptinimo terminas nėra pasibaigęs, išslaptinimo sprendžia tik informacijos rengėjas ir teismui nėra suteikta teisė spręsti bei įpareigoti paslapčių subjektą išslaptinti įslaptintą informaciją.

19Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas D. R. pirmosios instancijos teismo nutartį prašo palikti nepakeistą.

20Atsiliepime teigiama, jog VSD nepateikdamas teismo reikalaujamų įrodymų, sudarė sąlygas proceso vilkinimui. Ieškovo pastebėjimu, teismas turėjo teisę kreiptis dėl prašomos informacijos išslaptinimo bei jos pateikimo, o apeliantas turėjo procesinę pareigą nurodyti teismui konkrečias priežastis, dėl kurių jis negali pateikti reikalaujamo dokumento. Ieškovo manymu, VSD privalėjo pateikti teismui įrodymus apie konkrečių Specialiosios ekspertų komisijos priimtų sprendimų turinį.

21Atskirasis skundas tenkintinas.

22Civilinio proceso kodekso 199 straipsnio 5 dalis nustato fizinių ir juridinių asmenų pareigą per teismo nurodytą terminą pateikti teismui prašomus rašytinius įrodymus. Tai, kad neturi galimybės teismui pateikti (arba pateikti per nustatytą laiką) reikalaujamą įrodymą, asmenys privalo pranešti teismui nurodydami įrodymo nepateikimo priežastis. Nevykdant šių reikalavimų arba teismui pripažinus, kad nurodytos priežastys nėra svarbios, gali būti skiriama iki vieno tūkstančio litų bauda ir jos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos pateikti reikalaujamą įrodymą (CPK 75 straipsnio 2 dalis). Šioje byloje susiklostė situacija, kuomet viena iš bylos šalių – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, nesutikdama su ieškovo D. R. ieškiniu, atsiliepime nurodė, jog šis nesutikimas grindžiamas LR Valstybės saugumo departamento atlikto tyrimo duomenimis, kurių dalis tebėra įslaptinta (t.1, b.l.94). Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo normos nereguliuoja valstybės paslaptį sudarančių žinių panaudojimo teisminiame procese tvarkos. Valstybės paslapties apsaugos teismo procese pagrindai yra numatyti Konstitucijos 117 straipsnyje, nustatančiame, kad teismo posėdis gali būti uždaras, jeigu viešai nagrinėjama byla gali atskleisti valstybės paslaptį. Ši konstitucinė nuostata iš esmės yra pakartota Civilinio proceso kodekso 9 straipsnio 1 dalyje. Pagal CPK 177 straipsnio 5 dalį faktiniai duomenys, sudarantys valstybės ar tarnybos paslaptį, negali būti įrodymais civilinėje byloje, iki jie bus išslaptinti įstatymų nustatyta tvarka. Tai tėra vienintelė procesinė norma, reglamentuojanti valstybės paslapties apsaugos ir panaudojimo teismo procese santykius. Pirmosios instancijos teismas, turėdamas duomenis apie tai, kad atsakovai savo poziciją grindžia tokiais faktiniais duomenimis, tinkamai atliko savo pareigą ir kreipėsi į įslaptintos informacijos rengėją – Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentą dėl šių duomenų išslaptinimo ir jų pateikimo teismui. Pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 10 straipsnio 2 dalį įslaptinta informacija, kai nustatytas įslaptinimo terminas dar nepasibaigęs, gali būti išslaptinta tik įslaptintos informacijos rengėjo sprendimu – nagrinėjamu atveju tik Valstybės saugumo departamento sprendimu. Bylos medžiaga nustatyta, kad teismui 2007 m. sausio 23 d. nutartimi pakartotinai kreipusis į Valstybės saugumo departamentą dėl ieškovą D. R. liečiančios operatyvinio tyrimo medžiagos išslaptinimo, akcentuojant būtinumą išslaptinti bei pateikti teismui, be kita ko, ir 2003-07-24 LR Valstybės saugumo departamento teikimą LR Užsienio reikalų ministerijai, kurio pagrindu buvo panaikintas leidimas D. R. dirbti su valstybės paslaptį sudarančia informacija (t.3, b.l.185), 2007 m. vasario 19 d. teismui buvo pateiktas nustatyta tvarka dalinai išslaptinto 2003-07-24 Valstybės saugumo departamento teikimo Nr.(A)-19-298s išrašas (t., b.l.194-197). Akivaizdu, kad teismui buvo pateiktas dalinai išslaptintas dokumentas. 2007 m. vasario 28 d. nutartimi dar kartą pareikalavus išslaptinti bei pateikti teismui visą ieškovą D. R. liečiančią Valstybės saugumo departamente atlikto operatyvinio tyrimo medžiagą, - išslaptinti bei pateikti teismui pilną tekstą 2003-07-24 LR Valstybės saugumo departamento teikimo LR Užsienio reikalų ministerijai, kurio pagrindu buvo panaikintas leidimas D. R. dirbti su valstybės paslaptį sudarančia informacija; esant galimybei pateikti teismui procesinį teisinį dokumentą, kurio pagrindu buvo slaptai klausomasi išslaptintoje 2003-05-13 suvestinėje Nr. 04-08-3220s/03 užfiksuotas 2003-05-13 telefoninis pokalbis, vykęs tarp D. R. ir pil. A. R. ; suteikti teismui informaciją, ar buvo įvertintas minėtas telefoninis pokalbis, jei šis pokalbis buvo įvertintas – išslaptinti ir pateikti teismui visus duomenis (įrodymus), susijusius su šio pokalbio vertinimu (t.3, b.l.224,225), Valstybės saugumo departamentas informavo teismą apie negalėjimo pateikti prašomų įrodymų priežastį (t.3, b.l.234). Departamentas savo rašte nurodė, jog įslaptinti faktiniai duomenys negali būti pateikti dėl priežasčių, nurodytų Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje. Iš šio atsakymo bei 2007-04-11 rašto Nr.(01)-18-176-528 (t.3, b.l.257) turinio akivaizdu, kad prašomi pateikti duomenys nebus išslaptinti dėl nurodytų priežasčių. Kolegija nemano, kad Valstybės saugumo departamentas turėjo nurodyti teismui konkrečias aplinkybes, kurių atskleidimu būtų keliama grėsmė valstybės ar jos institucijų interesams ir kt., kadangi iš esmės tai prilygtų įslaptintos informacijos atskleidimui. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs šiuos atsakymus, padarė išvadą, kad valstybės saugumo departamentas neįvykdė teismo įpareigojimo spręsti dokumentų išslaptinimo klausimą. Kolegija su tokia teismo išvada nesutinka.

23Valstybės paslaptis - tai tokia neskelbtina, neskleistina informacija, kurios atskleidimas galėtų padaryti žalos valstybei, kaip bendram visos visuomenės gėriui,visos visuomenės politinei organizacijai, kurios paskirtis-užtikrinti žmogaus teises ir laisves, garantuoti viešąjį interesą. Konstitucinis Teismas savo aktuose ne kartą yra konstatavęs, kad informacijos laisvė nėra absoliuti, taip pat kad Konstitucija neleidžia nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo, įstatymais įtvirtinus informacijos laisvės įgyvendinimo garantijas, būtų sudaromos prielaidos pažeisti kitas konstitucines vertybes,jų pusiausvyrą. Pažymėtina, kad valstybė turi pareigą garantuoti ne tik valstybės paslaptį sudarančios informacijos slaptumą, bet ir tam tikros kitos informacijos slaptumo apsaugą, būtent tai, kad nebūtų savavališkai, neteisėtai kėsinamasi sužinoti ar paskleisti tokią informaciją, kurios atskleidimas galėtų padaryti žalos asmens teisėms ir laisvėms bei teisėtiems interesams, kitoms Konstitucijoje įtvirtintoms, jos ginamoms ir saugomoms vertybėms; Kolegija sprendžia, jog pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 10 straipsnio 2 dalį, įslaptintos informacijos, kai nustatytas įslaptinimo terminas dar nepasibaigęs, išslaptinimas yra išimtinė įslaptintos informacijos rengėjo teisė, kuri turi būti įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei šio įstatymo nuostatomis. Pastebėtina, kad nei CPK, nei jau minėtas Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas nenumato galimybės, kad pagal teismo reikalavimą ši informacija turėtų būti privalomai išslaptinta. Kaip yra konstatavęs Konstitucinis teismas 2007 m. gegužės 15 d. nutarime, bylą nagrinėjančiam teismui visada kyla ypatinga atsakomybė, kai jis sprendžia, ar tam tikra valstybės paslaptį sudaranti (ar kita įslaptinta) informacija gali būti įrodymas atitinkamoje byloje, o šalies prašymas tokius įrodymus išreikalauti, nereiškia, jog teismas būtinai turi tokį prašymą tenkinti. Kolegija konstatuoja, kad teismas šioje byloje savo pareigą vykdė ir kreipėsi dėl įslaptintos informacijos išslaptinimo, tačiau, neteisingai sprendė, jog Valstybės saugumo departamentas neįvykdė teismo įpareigojimų ir nepagrįstai šiai institucijai paskyrė baudą.

24Kolegija tenkina Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento atskirąjį skundą ir Vilniaus miesto pirmojo apylinkės teismo 2007 m. gegužės 08 d.nutarties dalį panaikina, klausimą išsprendžia iš esmės, 2007 m. balandžio 17 d. teismo nutartimi paskirtą baudą panaikina (CPK 107 straipsnis, 337 straipsnio 2 punktas).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu

Nutarė

26atskirąjį skundą patenkinti.

27Vilniaus miesto pirmojo apylinkės teismo 2007 m. gegužės 08 d. nutarties dalį, kuria atmestas Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pareiškimas dėl baudos panaikinimo, panaikinti.

28Klausimą išspręsti iš esmės: Vilniaus miesto pirmojo apylinkės teismo 2007 m. balandžio 17 d. nutartimi Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui paskirtą 500 litų baudą panaikinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Vilniaus m. pirmasis apylinkės teismas, nagrinėdamas civilinę bylą pagal... 3. pakartotinai kreiptis į LR Valstybės saugumo departamentą dėl ieškovą D.... 4. Įpareigoti LR Valstybės saugumo departamentą pateikti procesinį teisinį... 5. Duomenis pateikti iki 2007-02-20 (imtinai).... 6. 2007 m. balandžio 17 d. nutartimi Vilniaus m. pirmasis apylinkės teismas... 7. už teismo įpareigojimų neįvykdymą skirti Lietuvos Respublikos Valstybės... 8. Įpareigoti Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentą įvykdyti... 9. Įpareigoti Lietuvos Respublikos Generalinę prokuratūrą pateikti teismui D.... 10. Duomenis pateikti teismui iki 2007-06-01 (imtinai).... 11. Teisme buvo gauti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ir Lietuvos... 12. Vilniaus miesto pirmasis apylinkės teismas 2007 m. gegužės 08 d. nutartimi... 13. Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros pareiškimą patenkinti.... 14. Panaikinti 2007-04-17 nutartimi Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai... 15. Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento pareiškimą dėl baudos... 16. Atmesdamas Valstybės saugumo departamento pareiškimą, teismas konstatavo,... 17. Atskiruoju skundu Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas prašo... 18. Skunde pažymima, kad bylą nagrinėjanti teisėja, neturėdama leidimo,... 19. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas D. R. pirmosios instancijos teismo... 20. Atsiliepime teigiama, jog VSD nepateikdamas teismo reikalaujamų įrodymų,... 21. Atskirasis skundas tenkintinas.... 22. Civilinio proceso kodekso 199 straipsnio 5 dalis nustato fizinių ir juridinių... 23. Valstybės paslaptis - tai tokia neskelbtina, neskleistina informacija, kurios... 24. Kolegija tenkina Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. atskirąjį skundą patenkinti.... 27. Vilniaus miesto pirmojo apylinkės teismo 2007 m. gegužės 08 d. nutarties... 28. Klausimą išspręsti iš esmės: Vilniaus miesto pirmojo apylinkės teismo...