Byla A-822-361-13

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimo dalies administracinėje byloje pagal pareiškėjos R. K. skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, uždarajai akcinei bendrovei „Senamiesčio ūkis“, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl savavališkos statybos akto panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (b. l. 1–10), prašydama panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2012 m. sausio 10 d. savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-120110-00008 ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 5 d. nutartimi (b. l. 44) šis skundo reikalavimas išskirtas į atskirą bylą. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. birželio 8 d. nutartimi (b. l. 127?132) administracinę bylą dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2012 m. sausio 10 d. savavališkos statybos akto Nr. SSA-00-120110-00008 panaikinimo nutraukė.

7Atskiruoju skundu (b. l. 136?138) pareiškėja prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartį dėl bylos nutraukimo, tenkinti skundo reikalavimus ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. liepos 20 d. nutartimi (b. l. 146?150) pareiškėjos atskirąjį skundą tenkino iš dalies, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartį panaikino ir bylą perdavė Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš esmės.

8Pareiškėjos atstovas 2012 m. gegužės 28 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą (b. l. 119) priteisti iš atsakovo šias bylinėjimosi išlaidas ? sumokėtą žyminį mokestį ir 600 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimu (b. l. 161?167) pareiškėjos skundą tenkino, panaikino Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2012 m. sausio 10 d. savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-120110-00008 ir priteisė iš atsakovo pareiškėjos naudai 700 Lt bylinėjimosi išlaidų.

11Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalimi, 44 straipsnio 2 dalimi, 44 straipsnio 6 punktu. Nustatęs, kad pareiškėja pateikė dokumentus, patvirtinančius 100 Lt žyminio mokesčio išlaidas ir 600 Lt atstovavimo išlaidas, atsižvelgęs į administracinės bylos sudėtingumą, nagrinėjimo trukmę bei vykusių teismo posėdžių skaičių, nusprendė, kad išlaidos, kurias pareiškėja patyrė dėl jos atstovo advokato Viktoro Onačko dalyvavimo procese, laikytinos tinkamai pagrįstomis, teisingomis ir protingomis, todėl jos priteistinos pareiškėjos naudai.

12III.

13Atsakovas nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimo dalimi dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir 2012 m. rugsėjo 28 d. apeliaciniu skundu (b. l. 171?172) prašo priteistą pareiškėjos naudai sumą sumažinti.

14Remdamasis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi ir 45 straipsnio 1 dalimi, pagal kurias gali būti atlygintos tik realiai patirtos, protingos ir pagrįstos, su bylos nagrinėjimu susijusios bei bylos nagrinėjimui būtinos išlaidos, bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi administracinėje byloje Nr. A822-893/2010, kurioje nurodyta, jog prie suinteresuotos šalies prašymo teismui dėl išlaidų atlyginimo turi būti pateikiamas detalus išlaidų apskaičiavimas bei šias išlaidas pagrindžiantys įrodymai, teigia, kad pareiškėja nepateikia jokių konkrečių duomenų, kiek ir už kokių procesinių veiksmų atlikimą turėtų būti atlyginta. Atsakovas mano, kad pirmosios instancijos teismas nepaisė nurodytų reikalavimų ir nurodė tik bendras frazes dėl išlaidų pagrįstumo.

15Mano, kad ginčo atveju turi būti taikomas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 7 punktas, kuriame nurodyta, kad rekomenduojami priteisti užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtina minimali mėnesinė alga (toliau – MMA). Laikotarpiu, kuriuo advokatas Viktoras Onačko teikė teisines paslaugas, buvo nustatytas 800 Lt dydžio minimalus mėnesinis atlyginimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr.1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“. Remdamasis Rekomendacijų 9 punktu bei 8.18 punktu, atsakovas teigia, kad už advokato suteiktas paslaugas atstovaujant pareiškėją teisme, neturėtų būti priteisiama daugiau nei 120 Lt.

16Teigia, kad pirmosios instancijos teismas turėjo priteisti ne daugiau nei 100 Lt sumą skundo surašymo išlaidoms padengti, nes Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 5 d. nutartimi išskyrė dešimt atskirų administracinių bylų, o pirminis skundas liko tas pats visų dešimties pareiškėjų bylose. Pagal Rekomendacijų 8.2 punktą, rekomenduojamas maksimalus užmokesčio dydis už skundo surašymą yra trys MMA, t. y. 2400 Lt (800 Lt x 3 =2400 Lt), tačiau advokatas Viktoras Onačko skundą surašė atstovaudamas dešimt pareiškėjų, kurių kiekvienas sumokėjo po 300 Lt, taigi iš viso už skundo surašymą advokatui sumokėta suma viršija Rekomendacijų 7 ir 8.2 punktų nuostatas. Ginčas nebuvo sudėtingas, nebuvo sprendžiami nauji teisiniai klausimai, todėl iš pareiškėjos atstovo nebuvo reikalaujama didelės apimties normų analizės, advokato darbo, o laiko sąnaudos nebuvo didelės.

17IV.

18Pareiškėja su apeliaciniu skundu nesutinka. 2012 m. spalio 17 d. atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 176?177) teigia, kad pirmosios instancijos teismas bylinėjimosi išlaidų klausimą išsprendė teisingai.

19Mano, kad atsakovas apeliacinį skundą grindžia neteisingu teisės aktų ir teismo sprendimų aiškinimu. Nesutikdamas su teismo priteista atstovavimo išlaidų suma, atsakovas nenurodo kokio dydžio, jo manymu, suma turėtų būti priteisiama ir kiek apeliacinės instancijos teismas turi mažinti priteistą sumą, todėl apeliacinis skundas neturi konkretaus reikalavimo.

20ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje reglamentuotos visos bylinėjimosi išlaidos, o ne tik apie išlaidos advokato paslaugoms apmokėti. Įstatymas kalba apie tai, kad kiekviena prašoma priteisti išlaidų rūšis turi būti įvardinta, nurodant jos kainą ir pateikiant apmokėjimą patvirtinantį dokumentą, tačiau vartojama sąvoka „apskaičiavimas ir pagrindimas“ nereiškia to, kad šios išlaidos turi būti apskaičiuotos pagal paslaugas suteikusių asmenų darbo sąnaudas ar kitas technologines detales.

21Išlaidos advokato pagalbai apmokėti, t. y. atstovavimo išlaidos, yra tik viena iš bylinėjimosi išlaidų rūšių, kuriai taikomas atskiras teisinis reguliavimas. Pareiškėja remiasi ABTĮ 45 straipsnio 6 dalimi, Civilinio proceso kodekso 98 straipsniu ir Rekomendacijomis. Pareiškėjos atstovo prašymas pirmosios instancijos teismui dėl atstovavimo išlaidų priteisimo buvo pateiktas pagrindžiant prašomą priteisti sumą Rekomendacijų leistinais pagrindais. Galiojanti tvarka nedetalizuoja ir netarifikuoja valandiniais įkainiais atskirų advokato veiksmų, pavyzdžiui, ieškinio ruošimo. Išimtis ? dalyvavimo teismo posėdžiuose trukmė. Į apmokėjimą už konkretaus procesinio dokumento paruošimą įskaičiuojama ir darbo trukmė, ir bylos sudėtingumas, ir kitos aplinkybės.

22Be to, vienos bylos išskaidymas į dešimt atskirų bylų nepalengvino advokato darbo ir nesumažino jo apimties. Priešingai, teko formuoti atskiras bylas su papildomomis įrodymų kopijomis, padidėjo laiko sąnaudos, nes advokatui teko ruoštis kiekvienai bylai atskirai, vykti į teismą ir ruošti atskirus procesinius dokumentus.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24V.

25Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

26Byloje nustatyta, kad pareiškėjos atstovas 2012 m. gegužės 28 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą priteisti iš atsakovo šias bylinėjimosi išlaidas ? sumokėtą žyminį mokestį ir 600 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimu prašymą patenkino ir priteisė iš atsakovo 700 Lt bylinėjimosi išlaidų pareiškėjos naudai. Byloje nėra ginčo dėl to, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimas buvo priimtas pareiškėjos naudai, todėl ji turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsakovas su Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu nesutinka tik dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio nustatymo ir 2012 m. rugsėjo 28 d. apeliaciniu skundu prašo priteistą pareiškėjos naudai sumą sumažinti.

27Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje, prašoma atlyginti bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro žyminio mokesčio ir advokato teisinės pagalbos apmokėjimo išlaidos. Proceso šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas yra reglamentuojamas procesinių teisės normų, jo esmė ir paskirtis – atlyginti proceso šaliai, kurios naudai priimtas galutinis teismo sprendimas, šios šalies patirtas išlaidas. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas, kurių atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalis nustato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatose.

28ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas reikalavimas, kad prašymas dėl išlaidų atlyginimo turi būti pateikiamas teismui su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu, t. y. iš esmės įstatyme yra įtvirtintas suinteresuotai šaliai adresuotas reikalavimas pagrįsti prašymą dėl išlaidų atlyginimo ir turėtų išlaidų įvertinimu skaičiais (išlaidų apskaičiavimas), ir įrodymais, atitinkančiais ABTĮ 57 straipsnio nustatytus reikalavimus (išlaidų pagrindimas) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinė byla Nr. AS146-113/2012). Kaip matyti iš pareiškėjos atstovo advokato Viktoro Onačko prašymo (b. l. 119), pareiškėjos atstovas teigia, kad, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, būtinumą susipažinti su naujais specialiais teisės aktais, prašomas šioje byloje 600 Lt atlyginimas yra adekvatus atliktam darbui ir sugaištam laikui, tačiau nedetalizuoja prašomos sumos apskaičiavimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad prašomų sumų apskaičiavimas iš esmės turėtų būti detalus (2010 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-2022/2010), išsamus ir su pagrindimu (2011 m. birželio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-34/2011).

29Iš bylos medžiagos matyti, kad yra pateiktas 2012 m. vasario 29 d. advokato orderis, serija LAT Nr. 946347 (b. l. 41). Šiuo dokumentu pareiškėjos atstovui advokatui Viktorui Onačko pavedama atstovauti pareiškėjai Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Byloje taip pat pateikti du pinigų priėmimo kvitai. 2012 m. vasario 27 d. pinigų priėmimo kvitu (Serija LAT Nr. 644010) (b. l. 42) patvirtinama, kad pareiškėja advokatui sumokėjo 300 Lt už atstovavimą ir dokumento surašymą, tačiau antrajame pinigų priėmimo kvite (Serija LAT Nr. 655035) (b. l. 120), kuriuo patvirtinama, kad pareiškėja sumokėjo 300 Lt, nenurodoma nei jo surašymo data, nei paslaugos, kurioms apmokėti jis skirtas. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad tik pirmasis, t. y. 2012 m. vasario 27 d. pinigų priėmimo kvitas gali būti siejamas su advokato pagalbos pirmosios instancijos teisme teikimu, t. y. skundo surašymu ir atstovavimu teisme, nes Vilniaus apygardos administraciniame teisme skundas gautas 2012 m. kovo 1 d.

30Pareiškėjos atstovo dalyvavimą pirmosios instancijos teismo posėdyje, kuris truko 28 minutes, įrodo byloje esanti 2012 m. rugpjūčio 29 d. pažyma apie teismo posėdžio eigą darant garso įrašą (b. l. 159?160). Advokato Viktoro Onačko dalyvavimą priimant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartį, kuria nutraukta administracinė byla dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2012 m. sausio 10 d. savavališkos statybos akto Nr. SSA-00-120110-00008 panaikinimo, patvirtina 2012 m. gegužės 30 d. teismo posėdžio protokolas (b. l. 121–126). Šio posėdžio trukmė – 45 minutės. Tačiau kadangi antrajame pinigų priėmimo kvite (b. l. 120) nenurodoma nei jo surašymo data, nei už kokias paslaugas yra sumokama 300 Lt suma, šios išlaidos vertintinos kaip nepagrįstos.

31Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal Rekomendacijų 8.2 punktą, už skundo parengimą gali būti priteisiama maksimali 2 400 Lt suma. Pareiškėja prašė priteisti 600 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų, tačiau, kaip nustatyta, tik 300 Lt pareiškėjos išlaidų gali būti siejamos su skundo pirmosios instancijos teismui surašymu. Iš skundo pirmosios instancijos teismui matyti, jog jis paduotas dešimties pareiškėjų vardu, vėliau pareiškėjų reikalavimai buvo išskirti į atskiras bylas (Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 5 d. nutartis, b. l. 44). Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, taip pat įvertinus skundo pirmosios instancijos teismui turinį, teisėjų kolegija vertina, kad pareiškėjos atstovui už skundo pirmosios instancijos teismui surašymą ir atstovavimą teismo posėdžių metu šioje byloje turi būti priteisiama 300 Lt.

32Kaip matyti iš prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, byloje buvo prašoma grąžinti ir sumokėtą žyminį mokestį. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimu šį prašymą pagrįstai tenkino. Pažymėtina, kad byloje esantis 2012 m. vasario 28 d. įmokos mokėjimo kvitas (b. l. 49) patvirtina, kad pareiškėja sumokėjo 139,20 Lt žyminį mokestį Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Pareiškėja sumokėjo daugiau žyminio mokesčio negu reikalauja įstatymas, todėl, atsižvelgiant į ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 1 punktą, kuriame nustatyta, kad sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis grąžinami, kai sumokėta daugiau mokesčio, negu reikia pagal įstatymą, 39,20 Lt pareiškėjai grąžintini. Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

33Teisėjų kolegija, įvertinusi faktines bylos aplinkybes ir atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju nepagrįstai priteisė pareiškėjai 600 Lt sumą advokato teisinės pagalbos išlaidoms apmokėti, todėl ši pirmosios instancijos teismo nutarties dalis keistina, sumažinant pareiškėjai priteistų su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų dydį. Iš viso pareiškėjai priteistina 400 Lt (300 Lt + 100 Lt = 400 Lt) teismo išlaidų atlyginimo.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35Atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

36Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimo dalį, kuria iš atsakovo pareiškėjos R. K. naudai priteista 700 Lt bylinėjimosi išlaidų, pakeisti taip: iš atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareiškėjos R. K. naudai priteisti 400 Lt (keturi šimtai litų) bylinėjimosi išlaidų. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti pareiškėjai R. K. permokėtą žyminį mokestį 39, 20 Lt (trisdešimt devyni litai dvidešimt centų).

37Likusią Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

38Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėja kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu... 6. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 5 d. nutartimi (b. l.... 7. Atskiruoju skundu (b. l. 136?138) pareiškėja prašė panaikinti Vilniaus... 8. Pareiškėjos atstovas 2012 m. gegužės 28 d. Vilniaus apygardos... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimu (b.... 11. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 12. III.... 13. Atsakovas nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m.... 14. Remdamasis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi ir 45 straipsnio 1 dalimi, pagal kurias... 15. Mano, kad ginčo atveju turi būti taikomas Lietuvos Respublikos teisingumo... 16. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas turėjo priteisti ne daugiau nei 100... 17. IV.... 18. Pareiškėja su apeliaciniu skundu nesutinka. 2012 m. spalio 17 d. atsiliepimu... 19. Mano, kad atsakovas apeliacinį skundą grindžia neteisingu teisės aktų ir... 20. ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje reglamentuotos visos bylinėjimosi išlaidos, o ne... 21. Išlaidos advokato pagalbai apmokėti, t. y. atstovavimo išlaidos, yra tik... 22. Be to, vienos bylos išskaidymas į dešimt atskirų bylų nepalengvino... 23. Teisėjų kolegija... 24. V.... 25. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 26. Byloje nustatyta, kad pareiškėjos atstovas 2012 m. gegužės 28 d. Vilniaus... 27. Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje, prašoma atlyginti bylinėjimosi... 28. ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas reikalavimas, kad prašymas dėl... 29. Iš bylos medžiagos matyti, kad yra pateiktas 2012 m. vasario 29 d. advokato... 30. Pareiškėjos atstovo dalyvavimą pirmosios instancijos teismo posėdyje, kuris... 31. Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal Rekomendacijų 8.2 punktą, už skundo... 32. Kaip matyti iš prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, byloje buvo... 33. Teisėjų kolegija, įvertinusi faktines bylos aplinkybes ir atsižvelgusi į... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 35. Atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 36. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimo... 37. Likusią Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 18 d.... 38. Nutartis neskundžiama....