Byla 2A-564/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei ir Dianai Lavrinovičiūtei dalyvaujant atsakovo atstovams advokatui Justui Jankauskui ir D. S. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 12 d. sprendimo, kuriuo civilinėje byloje Nr. 2-609-555/2009 atmestas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ ieškinys atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų pripažinimo neteisėtais. Trečiasis asmuo byloje UAB „Arauša“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ pareiškė teisme ieškinį Kauno miesto savivaldybės administracijai. Prašė pripažinti nepagrįstais, neteisėtais ir panaikinti: Kauno miesto savivaldybės administracijos 2008 m. spalio 22 d. sprendimą, kuriuo ieškovo pasiūlymas atmestas ir sudaryta preliminari eilė, 2008 m. spalio 27 d. sprendimą, kuriuo atmesta ieškovo pretenzija ir 2008 m. lapkričio 22 d. sprendimą, kuriuo patvirtinta konkurso pasiūlymų eilė ir konkurso laimėtoju paskelbtas UAB „Arauša“ pasiūlymas. Ieškovas nurodė, kad dalyvavo Kauno miesto savivaldybės administracijos skelbtame daugiaaukščio daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), Kaune statybos rangos darbų konkurse ir pateikė konkursinį pasiūlymą. 2008 m. spalio 16 d. atsakovo raštu Nr. 14-1093 ieškovas buvo informuotas apie visų dalyvių kvalifikacinių reikalavimų atitikimą konkurso reikalavimams. Po pasiūlymo pateikimo, ieškovas pastebėjo, kad jame yra rašymo klaidų: suvestiniame statybos kainos apskaičiavime nurodant pridėtinės vertės mokestį (PVM) bei PVM sumą nuo statybos darbų kainos, į konkursinio pasiūlymo formą įtraukti atsitiktiniai, su pasiūlymu nesusiję skaičiai. Nors apie pastebėtą klaidą atsakovas buvo informuotas nedelsiant, 2008 m. spalio 10 d. ieškovas gavo pranešimą, kad jo (ieškovo) konkursinis pasiūlymas atmestas dėl neteisingai apskaičiuoto PVM. Ieškovas 2008 m. spalio 24 d. pateikė pretenziją perkančiajai organizacijai ir 2008 m. spalio 27 d. atsakovo raštu Nr.32-14-1225 buvo informuotas, kad pretenzija nepatenkinta, atsakovo pasiūlymas atmestas ir sudaryta preliminari konkursinė eilė. Be to, atsakovo 2008 m. lapkričio 13 d. raštu ieškovas buvo informuotas, kad 2008 m. lapkričio 12 d. Viešojo pirkimo komisijos posėdyje nutarta patvirtinti preliminarią eilę laimėtoju paskelbiant UAB „Arauša“ pasiūlymą. Ieškovo teigimu, skundžiami sprendimai neteisėti, kadangi jo pateiktas pasiūlymas atitinka tiek viešojo pirkimo dokumentus, tiek ir Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, o jo apskaičiuotos ir konkursiniame pasiūlyme išskirtos PVM sumos neatitikimas negali būti laikomas kainos sudedamųjų dalių sumos neatitikimu bendrai pasiūlymo kainai ir konkurso dokumentų reikalavimams. Ieškovo nuomone PVM sumos iš bendros konkursinio pasiūlymo kainos išskyrimas yra visiškai nereikšmingas ir, nepriklausomai nuo jo teisingumo, neturintis jokios įtakos viešojo konkurso tikslų įgyvendinimui.

4Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 12 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir supaprastinto atviro konkurso sąlygų 5.5.4 punktą perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlyme nurodyta bendra kaina neatitinka pateiktų jos sudėtinių dalių sumos. Į paslaugos kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. PVM turi būti nurodomas atskirai. Reikalavimas atskirai nurodyti PVM yra numatytas ir konkurso sąlygų 4 priede. Ieškovas, pateikdamas savo pasiūlymą, nurodė 6 950 781,37 Lt bendrą pasiūlymo kainą, tačiau neteisingai nurodė į šią sumą įeinantį PVM mokestį, tai yra vietoj 1 060 288,68 Lt PVM nurodė 1 251 140,65 Lt, taip pat atitinkamai neteisingai nurodė 1 168 198,55 Lt vietoj 989 998,77 Lt PVM, išskiriant šį mokestį iš statybos ir montavimo darbų kainos. Toks neatitikimas reiškia konkurso sąlygų ir įstatymo reikalavimų, kad bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą, nesilaikymą. Priežastys, dėl kurių pasiūlyme atsirado neatitikimas, jo dydis, neturėjo reikšmės taikant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, galiojusias pirkimo procedūrų vykdymo metu. Jeigu viešojo pirkimo komisija nebūtų taikiusi aiškiai įstatyme bei konkurso sąlygose numatytų taisyklių, o būtų bandžiusi kitaip spręsti iškilusį klausimą bei kitaip taikyti atitinkamas viešojo pirkimo vykdymo taisykles, būtų nepagrįstai išskirtas vienas iš pirkimo dalyvių ir pažeistos kitų dalyvių teises bei teisėti interesai. Todėl ieškovo pasiūlymas buvo atmestas pagrįstai, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

5Ieškovas UAB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ padavė apeliacinį skundą. Prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 12 d. sprendimą panaikinti priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti, išspręsti su trečiuoju asmeniu sudarytos statybos rangos sutarties teisėtumo ir jos negaliojimo pasekmių klausimą. Skunde apeliantas išdėsto šiuos argumentus:

61. Viešųjų pirkimų įstatymo normą (39 str.) galiojusią konkurso paskelbimo metu ir kuria vadovavosi atsakovas bei teismas, įstatymų leidėjas vėlesne redakcija pakeitė ir ištaisė įstatymo spragą, kai dėl rašymo apsirikimų ar aritmetinių klaidų iš esmės teisingi pasiūlymai buvo atmetami. Minėta norma buvo pakeista, kadangi neatitiko Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje apibrėžtų pirkimų principų ir tikslų. Teisingumo teismo praktika numato, kad viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyvios normos, pagal kurias vertinama daugelis viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis ginant dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose asmenų teises. Lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje reiškia reikalavimą vienodai vertinti tiekėjų pasiūlymus, kurie yra lygiaverčiai ar iš esmės vienodai konkurencingi, nebent skirtingą jų vertinimą būtų galima pateisinti.

72. Visi ūkio subjektai taiko vienodą PVM apskaičiavimo metodiką, ieškovo pasiūlymas negalėjo būti pripažintas netinkamu vien dėl padarytos klaidos nurodant PVM, kadangi galutinė pasiūlymo kaina nesikeitė. Nagrinėjamu atveju, atsakovas, o ne ieškovas pažeidė viešąjį interesą, sudarydamas sutartį su laimėtoju, kurio pasiūlyta kaina yra beveik 700 000 Lt didesnė nei pasiūlė ieškovas.

83. Pripažinus ieškinio reikalavimus pagrįstais, teismas turi ex officio išspręsti su trečiuoju asmeniu sudarytos statybos rangos sutarties teisėtumo ir jos negaliojimo klausimus.

9Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti, o apygardos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad viešojo pirkimo procedūros buvo vykdomos pagal Viešųjų pirkimų įstatymo redakciją, galiojusią nuo 2007-11-08 iki 2008-09-14 ir kurios 39 straipsnis numatė, jog perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu reikalavimus. Būtent griežtas pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų vertinimas užtikrina Viešųjų pirkimų įstatymo įtvirtintų viešųjų pirkimų principų laikymąsi. Nesilaikydamas pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ieškovas pats pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, o įstatymas nenumatė procedūros, leidžiančios ištaisyti pasiūlyme pastebėtas klaidas po to, kai pateiktas pasiūlymas paskelbiamas viešai.

10Apeliacinis skundas netenkinamas.

11Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“, kartu su 10 kitų bendrovių dalyvavo Kauno miesto savivaldybės administracijos skelbtame daugiaaukščio daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), Kaune statybos rangos darbų konkurse. Kauno miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija 2008 m. spalio 22 d. posėdyje (protokolas Nr. 32-16-55) ieškovo pateiktą pasiūlymą nutarė atmesti dėl pasiūlyme neteisingai apskaičiuoto PVM. Byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, kad ieškovas, nurodęs 6 950 781,37 Lt bendrą pasiūlymo kainą, į šią sumą įeinantį PVM mokestį nurodė ne 1 060 288,68 Lt, o 1 251 140,65 Lt - apskaičiavo ne 18 procentų, o 22 procentus šio mokesčio. Taip pat (1 168 198,55 Lt vietoje 989 998,77 Lt) yra apskaičiuotas PVM statybos ir montavimo darbų kainai. Bylos šalys, nesant ginčo dėl paminėtų faktinių aplinkybių, jas vertina skirtingai.

12Susidariusią teisinę situaciją teisingiau įvertino atsakovas, apygardos teismas pagrįstai atmetė ieškinį, o apelianto argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą sprendimą panaikinti ar pakeisti.

13Apeliantas, skunde teigdamas, kad įstatymų leidėjas 2008 m. liepos 3 d. įstatymu Nr. X-1673 pakeisdamas Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnį ištaisė įstatymo spragą, iš esmės siekia šioje byloje taikyti minimos normos jo nurodomą redakciją, įsigaliojusią nuo 2008 m. rugsėjo 15 dienos (2008 m. liepos 3 d. įstatymas Nr. X-1673). Tačiau, kaip teisingai nurodoma atsakovo atsiliepime į apeliacinį skundą, Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 38, 39, 41, 51, 57, 58, 70, 72, 75, 79, 81, 93, 95, 98, 100 straipsnių, IV skyriaus, 1 ir 2 priedėlių ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo (2008 m. liepos 3 d. Nr. X-1673) 41 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog įsigaliojus šiam įstatymui, iki jo įsigaliojimo pradėti pirkimai atliekami pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 4-102) nuostatas t. y. pagal 2005 m. gruodžio 22 d. redakciją Nr. X-471, įsigaliojusią nuo 2006 m. sausio 31 d. Todėl pirmosios instancijos teismas, laikydamasis paminėtos normos, o taip pat CK 1.7 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos universalios įstatymo negaliojimo atgaline tvarka taisyklės, byloje teisingai taikė Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2005 m. gruodžio 22 d. redakciją (įstatymas Nr. X-471). Šios įstatymo normos 2 dalies 4 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlyme nurodyta bendra kaina neatitinka jos sudėtinių dalių sumos, o to paties straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija negali leisti pakeisti pasiūlymo taip, kad reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Ieškovas teigė, kad jo pateiktame pasiūlyme įsivėlė aritmetinė klaida ir nurodant PVM buvo įrašyti atsitiktiniai bei su pasiūlymu nesusiję skaičiai. Apeliaciniame gi skunde teigiama, kad sudedamoji kainos dalis – PVM – reglamentuota įstatymo ir ieškovas negalėjo nurodyti jokios kitos „kainos sudedamosios dalies“. Šie apelianto teiginiai nėra visiškai tikslūs. Pagal LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (PVM įstatymas) 1 straipsnio 32 dalį (įstatymo redakcija galiojusi iki 2009-01-01) ginčijamo konkurso metu taikytas standartinis 18 procentų PVM tarifas. Pagal PVM įstatymo 15 straipsnio 1 dalį PVM turi būti apskaičiuojamas nuo apmokestinamosios vertės. Nagrinėjamu atveju tai reiškia, kad ieškovas prie pasiūlymo kainos turėjo pridėti PVM ir tokiu būdu gauti galutinę (bendrą) pasiūlymo kainą. Tuo tarpu ieškovas pasiūlyme įrašytą PVM dydį gavo atlikęs atvirkštinį veiksmą – PVM įstatymo 1 straipsnio 32 dalyje įtvirtintą standartinį 18 procentų PVM tarifą išskaičiavęs iš galutinės pasiūlymo kainos (6 950 781,37 x 18 % = 1 251 140,65). Vadinasi viešojo pirkimo komisijai ieškovo pateikti nauji PVM dydžiai buvo ne klaidos ištaisymas t. y. atsitiktinių klaidingai įrašytų skaičių pakeitimas teisingais skaičiais, o naujai apskaičiuoto PVM pateikimas. Būtent tokį veiksmą ir draudė konkurso procedūrų metu galiojusi Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2005 m. gruodžio 22 d. redakcija - pakeisti pasiūlymą taip, kad reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Esant tokioms aplinkybėms ieškovo konkursinis pasiūlymas buvo atmestas pagrįstai.

14Kita vertus, aptartos aplinkybės rodo, kad UAB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ nepajėgė tinkamai paruošti pasiūlymo ir tokiais savo veiksmais sukėlė neaiškumus bei įvairių interpretacijų galimybę. Tik nuosekliai laikantis imperatyviai įstatyme bei konkurso sąlygose numatytų taisyklių įmanoma nepažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų principų. Pažymėtina, kad tame pačiame 2008 m. spalio 22 d. viešojo pirkimo komisijos posėdyje, dėl tokios pat priežasties – bendros darbų kainos ir sudėtinių kainos dalių sumos neatitikimo – buvo atmestas ir kito konkurso dalyvio UAB „Struktūra“ pasiūlymas. Bandymas kitaip spręsti susiklosčiusią situaciją nepagrįstai išskirtų vieną (ar kelis) pirkimo dalyvį (dalyvius) ir pažeistos kitų dalyvių teises bei teisėtus interesus. Toks komisijos elgesys yra nuoseklus ir atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas – formuojamą teismų praktiką (Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-351/2008 Viešoji įstaiga ,,Valdymo analizės centras“ v. Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija).

15Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str.), nenustatyta įstatyme (CPK 329, 330 str.) įtvirtintų pagrindų, įgalinančių panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1d. 1p.).

16Netenkinant apeliacinio skundo iš ieškovo atsakovui priteisiamos atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidos (CPK 98 str.). Atsižvelgiant į Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytus maksimalius dydžius ir turint omenyje, kad atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymas apima ir pasirengimą procesinio dokumento rašymui, prašoma priteisti 4528,28 Lt suma mažinama iki 1260 Lt (CPK 98 str. 2 d.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

19Iš ieškovo UAB ,,Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai priteisti 1260 Lt (vieną tūkstantį du šimtus šešiasdešimt litų) atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai