Byla eAS-163-552/2018
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kauen Craft“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 22 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kauen Craft“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui (trečiasis suinteresuotas asmuo – viešoji įstaiga „Pakuočių tvarkymo organizacija“) dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Kauen Craft“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Vilniaus RAAD) 2017 m. gruodžio 19 d. pranešimą Nr. (38-19)-VR-1.7-9547 „Dėl VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ išrašytų patvirtinimų apie pakuočių sutvarkymą“ (toliau – ir Pranešimas).

6Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Pranešimo galiojimą.

7Pareiškėjas teigė, kad už aplinkos teršimą metalinėmis pakuotės atliekomis jis turi sumokėti 13 402 Eur. Nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, pareiškėjas patirs nuostolius ir kitas neigiamas (finansines) pasekmes.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 22 d. nutartimi priėmė pareiškėjo UAB „Kauen Craft“ skundą ir atmetė pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikinimo priemonę.

10Pareiškėjo argumentus, kad nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, teismas laikė nepagrįstais. Teismo įsitikinimu, skundžiamas Pranešimas nesukuria pareiškėjui prašyme dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo nurodytų neigiamų pasekmių, nes juo pareiškėjui nėra apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Teismo vertinimu, šiuo atveju nenustatyta, kad dėl jų galiojimo iš esmės pablogėtų pareiškėjo finansinė padėtis ar sutriktų ūkinė veikla.

11Teismas pažymėjo, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių institutas yra skirtas tam, kad būtų apgintos pareiškėjų teisės, kylančios iš byloje pareikšto materialinio pobūdžio reikalavimo. Teismo vertinimu, pareiškėjo teiginys, jog jis patirs materialines pasekmes, susijusias su jam tenkančios mokesčio sumos išieškojimu, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas šiuo metu yra tikslingas ir būtinas, nes pareiškėjo įvardijamos grėsmės nėra susijusios su nagrinėjamos administracinės bylos dalyku, o kyla iš kitų atsakovo vykdomų administracinių procedūrų.

12Atsižvelgęs į pareiškėjo išdėstytus argumentus ir įvertinęs pareiškėjo pateiktus įrodymus, teismas sprendė, jog šiuo atveju pareiškėjas, kuriam tenka pareiga pagrįsti reikalavimo užtikrinimo būtinybę, nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju šioje bylos nagrinėjimo stadijoje egzistuoja pagrindas taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamu atveju būtų adekvatus ir proporcingas, atitiktų šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą.

13III.

14Pareiškėjas UAB „Kauen Craft“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 22 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti jo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

15Pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Pranešimas pareiškėjui nesukelia teisinių pasekmių, nes juo nėra apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Pareiškėjas nurodo, kad Vilniaus RAAD 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. VR-17.5-82 „Dėl patikrinimo akto patvirtinimo“ pagrindu pateikė jam 2017 m. gruodžio 19 d. pranešimą Nr. (38-19)-VR-l.7-9547 „Dėl VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ išrašytą patvirtinimą apie pakuočių atliekų sutvarkymą išrašytų patvirtinimų apie pakuočių atliekų sutvarkymą“, kuriuo pareiškėjas įpareigotas iki 2018 m. vasario 15 d. apsiskaičiuoti ir susimokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis.

16Pareiškėjo nuomone, teismo išvada, jog jo įvardijamos grėsmės dėl materialinių pasekmių nėra susijusios su nagrinėjamos bylos dalyku, o kyla iš kitų atsakovo administracinių procedūrų, yra nepagrįsta. Pareiškėjas pažymi, kad nesustabdžius Pranešimo galiojimo, jam išliks pareiga sumokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis, taip pat gali būti pradėtos mokesčio išieškojimo procedūros, skaičiuojami delspinigiai ir skiriama bauda. Pareiškėjui gręsiančios neigiamos materialinės pasekmės yra susijusios su nagrinėjamos administracinės bylos dalyku, kadangi jos kyla būtent iš skundžiamo Vilniaus RAAD Pranešimo, kurio galiojimo sustabdymą prašė taikyti pareiškėjas.

17Pareiškėjas atkreipia dėmesį, jog šiuo atveju būtina pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Pranešimo galiojimą, kadangi kitu atveju pareiškėjas patirs nuostolius ir kitas neigiamas pasekmes. Mokesčio sumos, delspinigių ir baudų išieškojimas, pareiškėjo teigimu, sukeltų didesnius neigiamus padarinius nei laikinas Pranešimo galiojimo sustabdymas.

18Atsakovas Vilniaus RAAD atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 22 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

19Atsakovo teigimu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (toliau – ir MAĮ) numatyti atvejai, kai už nesumokėtus mokesčius skaičiuojami delspinigiai ir baudos, tačiau šiuo atveju mokestinai patikrinimai dar neatliekami ir neteisėtas mokesčių slėpimas nenustatytas. Atsakovas pažymi, jog byloje pareikštas reikalavimas panaikinti Pranešimą, kuriuo jam neapskaičiuoti jokie mokesčiai, todėl pareiškėjo prašyme įvardytos grėsmės kyla iš kitų atsakovo vykdomų administracinių procedūrų.

20Atsakovas nesutinka su pareiškėjo teiginiais, jog mokesčio suma (paskaičiuota paties pareiškėjo) yra didelė, todėl būtų finansiškai nepakeliama. Nurodo, kad mokestis priverstine tvarka galėtų būti išieškomas tik atlikus mokestinį patikrinimą, jį mokėti galima dalimis, o mokesčiai gali būti grąžinami MAĮ nustatyta tvarka nesikreipiant į teismus.

21Atsakovas atkreipia dėmesį, jog Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra pradėtos ir sustabdytos administracinės bylos dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir BUAB) „Metrail“ atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų panaikinimo. Šiose bylose pareiškėjas, VšĮ „Žaliasis taškas“ teikė prašymus taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kuriuos tiek Vilniaus apygardos administracinis teismas, tiek Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė. Kadangi bylos aplinkybės labai panašios, o patvirtinimo (paskirstymo) dokumentai, kurių teisėtumas ginčijamas šioje byloje, yra išvestiniai, neturintys savarankiško juridinio pagrindo, kurių panaikinimą lėmė tik jų išvestinumas iš ginčijamų atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų, iš esmės, nurodytomis nutartimis reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas yra išspręstas. Atsakovo nuomone, nagrinėjamu atveju tikslinga vadovautis šiose nutartyse pateiktu teisės normų aiškinimu ir faktinių aplinkybių įvertinimu.

22Atsakovas mano, kad tenkinus prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę bus pažeistas viešasis interesas, t. y. valstybės institucijoms gali būti apribotos galimybės apskaičiuoti atitinkamus mokesčius dėl nustatytų senaties terminų. MAĮ 68 straipsnio 1 dalyje nurodytas terminas yra naikinamasis ir nestabdomas. Sustabdžius skundžiamo Pranešimo galiojimą, atsakovas praras galimybę laiku atlikti patikrinimus ir išieškoti mokesčius į valstybės biudžetą.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24V.

25Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjo UAB „Kauen Craft“ atskirąjį skundą dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 22 d. nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjo prašymo taikyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę, teisėtumas ir pagrįstumas.

26ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir, nesiėmus užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. To paties straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės.

27Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS?900?662/2016).

28Atkreiptinas dėmesys, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kyla pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kad tokių priemonių taikymas yra būtinas siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-801/2011). Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.

29Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė teismo pritaikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę: laikinai sustabdyti ginčijamo Vilniaus RAAD 2017 m. gruodžio 19 d. pranešimo Nr. (38-19)-VR-1.7-9547 „Dėl VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ išrašytų patvirtinimų apie pakuočių sutvarkymą“ galiojimą. Ginčijamu Pranešimu pareiškėjas buvo informuotas, jog Vilniaus RAAD 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. VR-17.5-8.2 „Dėl patikrinimo akto patvirtinimo“ buvo patvirtintas VšĮ „Pakuočių tvarkumo organizacija“ patikrinimo aktas Nr. VR-19.2-54. Taip pat pareiškėjas buvo informuotas, jog vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. D1-213 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ 17.2 punktu, jis turi apsiskaičiuoti privalomą sumokėti mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis sumą ir ją sumokėti. Pareiškėjas UAB „Kauen Craft“ Pranešimą apskundė teismui.

30Pareiškėjas siekia, kad būtų laikinai sustabdytas Pranešimo galiojimas, nes, jo teigimu, neatidėliotinas administracinio sprendimo įvykdymas gali nepataisomai paveikti UAB „Kauen Craft“ interesus ir padaryti jam didelių nuostolių.

31Išanalizavusi pirmiau aptartus faktinius bylos duomenis bei ištyrusi kitas sprendžiamam klausimui reikšmingas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjo argumentai, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, yra nepagrįsti. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, Pranešimas yra informacinio pobūdžio ir nesukuria UAB „Kauen Craft“ teisinių pasekmių, nes juo pareiškėjui nėra apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Taigi šiuo atveju nenustatyta, kad dėl Pranešimo galiojimo iš esmės pablogėtų pareiškėjo finansinė padėtis, sutriktų ūkinė veikla ar kiltų kitokia grėsmė būsimam teismo sprendimui įvykdyti.

32Teisėjų kolegijos vertinimu, atskirojo skundo argumentai, kad pareiškėjas dėl skundžiamo Pranešimo patirs didelius finansinius sunkumus, bus sutrikdyta arba neįmanoma jo veikla, nepagrindžia skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumo ir (ar) nepagrįstumo. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas nėra pateikęs jokių teisiškai pagrįstų argumentų, kad dėl Pranešimo galiojimo jo patirtų finansinių nuostolių nebus galima kompensuoti teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu Pranešimas būtų panaikintas.

33Apibendrindamas išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas visapusiškai ištyrė bei tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl 2018 m. sausio 22 d. nutartis paliekama nepakeista.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kauen Craft“ atskirąjį skundą atmesti.

36Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Kauen Craft“... 6. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –... 7. Pareiškėjas teigė, kad už aplinkos teršimą metalinėmis pakuotės... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 22 d. nutartimi... 10. Pareiškėjo argumentus, kad nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo... 11. Teismas pažymėjo, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių institutas yra... 12. Atsižvelgęs į pareiškėjo išdėstytus argumentus ir įvertinęs... 13. III.... 14. Pareiškėjas UAB „Kauen Craft“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 15. Pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 16. Pareiškėjo nuomone, teismo išvada, jog jo įvardijamos grėsmės dėl... 17. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, jog šiuo atveju būtina pritaikyti... 18. Atsakovas Vilniaus RAAD atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus... 19. Atsakovo teigimu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme... 20. Atsakovas nesutinka su pareiškėjo teiginiais, jog mokesčio suma... 21. Atsakovas atkreipia dėmesį, jog Vilniaus apygardos administraciniame teisme... 22. Atsakovas mano, kad tenkinus prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo... 23. Teisėjų kolegija... 24. V.... 25. Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjo UAB „Kauen Craft“... 26. ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad reikalavimas gali būti... 27. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 28. Atkreiptinas dėmesys, jog būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo... 29. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė teismo pritaikyti ABTĮ 70 straipsnio... 30. Pareiškėjas siekia, kad būtų laikinai sustabdytas Pranešimo galiojimas,... 31. Išanalizavusi pirmiau aptartus faktinius bylos duomenis bei ištyrusi kitas... 32. Teisėjų kolegijos vertinimu, atskirojo skundo argumentai, kad pareiškėjas... 33. Apibendrindamas išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 35. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kauen Craft“ atskirąjį... 36. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 22 d. nutartį palikti... 37. Nutartis neskundžiama....