Byla T-81/2019
Dėl sprendimo pripažinimo negaliojančiu, bei DNSB „Spindulys“ priešieškinį (skundą) atsakovei valstybės įmonei „Registrų centras“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojos Skirgailės Žalimienės, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Birutės Janavičiūtės ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Klaipėdos apylinkės teismo prašymą išspręsti ginčo pagal ieškovų G. B., R. S. ir V. K. ieškinį atsakovei daugiabučių namų savininkų bendrijai (toliau – DNSB) „Spindulys“, tretieji asmenys Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, A. E. dėl sprendimo pripažinimo negaliojančiu, bei DNSB „Spindulys“ priešieškinį (skundą) atsakovei valstybės įmonei „Registrų centras“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

32019 m. kovo 1 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmuose pagal ieškovų G. B., R. S. ir V. K. ieškinį iškelta civilinė byla Nr. e2-3284-941/2019. Ieškovai ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiu DNSB „Spindulys“ reorganizacinio susirinkimo (butų savininkų) 2018 m. rugpjūčio 20 d. pakartotinio susirinkimo protokolą argumentuodami, jog susirinkimas buvo sušauktas ir protokolas surašytas pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas. Ieškovai ieškinio reikalavimus grindžia tuo, kad susirinkimas buvo sušauktas DNSB „Klaipėdos Vytautas“, kuri nėra DNSB „Spindulys“ narė, kaip juridinis asmuo neegzistuoja ir neturėjo teisės inicijuoti visuotinio narių susirinkimo sušaukimo. DNSB „Spindulys“ pirmininkė yra mirusi, naujas pirmininkas neišrinktas, nėra sudarytas bendrijos narių sąrašas, neaišku kokiu pagrindu, kokia tvarka ir kokioms pareigoms vykdyti susirinkime išrinktas A. E., kokiu teisiniu pagrindu jis atstovauja DNSB „Spindulys“ ir prisistato bendrijos reorganizatoriumi, nes tik bendrijos pirmininkas turi teisę įgalioti kitą asmenį atstovauti bendrijai, be to, bendrijos interesus atitiktų jos likvidavimas, nes faktiškai bendrija kaip juridinis asmuo neegzistuoja, neturi valdymo organų. 2019 m. kovo 12 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-3284-941/2019 buvo nutarta palikti ieškovų ieškinį nenagrinėtu, nes nustatyta, kad atsakovas neturi atstovo, tai yra bendrijos pirmininkė yra mirusi, o valdyba nėra išrinkta. Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. liepos 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-998-513/2019 ir Nr. e2S-999-513/2019 panaikino Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. kovo 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-3284-941/2019 ir grąžino bylą pirmosios instancijos teismui tolesniam nagrinėjimui.

4DNSB „Spindulys“, atstovaujama A. E., kreipėsi į Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmus su skundu atsakovui VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui, prašydama teismo: 1) panaikinti atsakovo 2018 m. spalio 1 d. sprendimą Nr. (4.8.2.)IJ-1994 „Dėl atsisakymo registruoti pakeistus duomenis Juridinių asmenų registre“; 2) įpareigoti atsakovą įregistruoti DNSB „Spindulys“ vadovu A. E.; 3) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir iki bus išnagrinėta ši administracinė byla įpareigoti atsakovą padaryti įrašą apie pareiškėjos vadovą, nurodant juo A. E. Pareiškėja nurodė, kad 2018 m. rugpjūčio 20 d. vykusiame DNSB „Spindulys“ butų ir kitos paskirties patalpų savininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas pradėti reorganizacijos procesą bei nuspręsta už reorganizaciją atsakingu asmeniu paskirti A. E., suteikiant jam bendrijos valdymo teises reorganizacijos proceso metu. Pareiškėja nurodo, kad tam, jog A. E. galėtų įgyvendinti sprendimą, būtinas jo registravimas viešajame registre, nurodant jį bendrijos vadovu. Nustatyta, kad teismas 2018 m. spalio 17 d. ir 2018 m. spalio 23 d. nutartimis netenkino pareiškėjo prašymų taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki bus išnagrinėta ši administracinė byla, įpareigoti atsakovą padaryti įrašą apie pareiškėjos vadovą, nurodant juo A. E. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2019 m. kovo 6 d. nutartimi nurodė, kad iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, jog Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmuose yra iškelta civilinė byla Nr. eI-3284-941/2019 pagal ieškovų ieškinį atsakovei DNSB „Spindulys“ dėl 2018 m. rugpjūčio 20 d. DNSB „Spindulys“ pakartotinio susirinkimo protokolo pripažinimo negaliojančiu. Teismas nurodė, kad jei minėtoje civilinėje byloje bus panaikintas ginčijamas DNSB „Spindulys“ pakartotinio susirinkimo protokolas, tai pareiškėjos skundas administracinėje byloje negalės būti tenkinamas. Atsižvelgdamas į tai teismas konstatavo, kad nagrinėjamoje administracinėje byloje pareikšti reikalavimai yra susiję su minėtoje civilinėje byloje pareikštu reikalavimu, šiuo atveju administracinė byla net negalėtų būti nagrinėjama kol neįsiteisės teismo procesinis sprendimas minėtoje civilinėje byloje. Atsižvelgdami į tai Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai konstatavo, kad visi reikalavimai galėtų būti nagrinėjami vienoje byloje, ir administracinę bylą Nr. eI-764-386/2019 perdavė nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmams.

5Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmuose buvo užvesta civilinė byla Nr. e2-4004-1071/2019, kuri vėliau buvo prijungta prie civilinės bylos Nr. e2-3284-941/2019. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 9 d. nutartimi atsakovės DNSB „Spindulys“ kuratoriumi paskirtas advokatas D. J.

6Klaipėdos apylinkės teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti keliamo ginčo rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nurodo, kad, atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamu atveju prie civilinės bylos buvo prijungta administracinė byla, siekiant nustatyti, koks teisinis santykis, tai yra civilinis ar administracinis vyrauja byloje, teismas daro išvadą, jog yra pagrindas tenkinti trečiojo asmens A. E. prašymą kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčui dėl teismingumo išspręsti (CPK 36 straipsnio 2-4 d.).

7Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja:

8Ginčas teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

9Pagal teisinio reglamentavimo nuostatas, bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis. Kai teisinis santykis yra mišrus, bylos rūšinis teismingumas priklauso nuo to, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis) byloje vyrauja (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 2 dalis).

10Nagrinėjamoje byloje yra keliami skirtingos teisinės prigimties reikalavimai.

11Ieškinio reikalavimas, kuriuo ieškovai siekia pripažinti negaliojančiu daugiabučių namų savininkų bendrijos „Spindulys“ reorganizacinio susirinkimo (butų savininkų) 2018 m. rugpjūčio 20 d. pakartotinio susirinkimo protokolą, argumentuodami, jog susirinkimas buvo sušauktas ir protokolas surašytas pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas, yra civilinio teisinio pobūdžio. Bendrosios nuosavybės teisių įgyvendinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) V skyriaus IV skirsnis. CK 4.83 straipsnio 3 dalis nustato, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai turi teisę įsteigti butų ir kitų patalpų savininkų bendriją. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos sprendimų priėmimo tvarką reglamentuoja CK 4.85 straipsnis bei Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo normos. Ginčai dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos priimtų sprendimų teisėtumo yra civilinio teisinio pobūdžio ir teismingi bendrosios kompetencijos teismams.

12Priešieškinio reikalavimas, kurio DNSB „Spindulys“ siekia panaikinti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2018 m. spalio 1 d. sprendimą Nr. (4.8.2.)IJ-1994 „Dėl atsisakymo registruoti pakeistus duomenis Juridinių asmenų registre“ bei įpareigoti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą A. E. įregistruoti DNSB „Spindulys“ vadovu, savo esme yra administracinio teisinio pobūdžio. Juridinių asmenų registre atliekami registravimo veiksmai yra administracinio pobūdžio veiksmai (aktai), atliekami įstatymų įgalioto subjekto – juridinių asmenų registro tvarkytojo. Juridinių asmenų registro tvarkytojo veikla, atliekant registravimo veiksmus juridinių asmenų registre, pagal savo pobūdį yra viešojo administravimo veikla (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis) (žr., pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 19 d. nutartį teismingumo byloje Nr. T-10/2016, 2015 m. sausio 30 d. nutartį teismingumo byloje Nr. T-29/2015, 2013 m. kovo 12 d. nutartį teismingumo byloje Nr. T-6/2013). Tačiau nagrinėjamoje byloje šio reikalavimo išsprendimas yra neatsiejamas nuo civilinio teisinio pobūdžio reikalavimo dėl daugiabučių namų savininkų bendrijos „Spindulys“ reorganizacinio susirinkimo (butų savininkų) 2018 m. rugpjūčio 20 d. pakartotinio susirinkimo protokolo pripažinimo negaliojančiu išsprendimo, t. y. šio reikalavimo išsprendimas turės lemiamos reikšmės reikalavimo dėl VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus išsprendimui.

13Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Specialioji teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamame ginče vyrauja (dominuoja) civiliniai teisiniai santykiai, kurie ir lemia nagrinėjamo ginčo rūšinį teismingumą, priskirtinumą bendrosios kompetencijos teismams.

14Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsniu,

Nutarė

15Ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme.

16Bylą pagal ieškovų G. B., R. S. ir V. K. ieškinį atsakovei daugiabučių namų savininkų bendrijai (toliau – DNSB) „Spindulys“, tretieji asmenys Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, A. E. dėl sprendimo pripažinimo negaliojančiu, bei DNSB „Spindulys“ priešieškinį (skundą) atsakovei valstybės įmonei „Registrų centras“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus grąžinti Klaipėdos apylinkės teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

17Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai