Byla I-7725-208/2014
Dėl įsakymų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Donato Vansevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Violetos Petkevičienės ir Mildos Vainienės, dalyvaujant pareiškėjos Anykščių technologijos mokyklos atstovams R. Z., advokatui Gintarui Balčiūnui, atsakovės Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovui Gžegožui Miloševičiui (Gžegož Miloševič), trečiojo suinteresuoto asmens VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros atstovėms Dovilei Voroneckienei, Arūnei Andriulionienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Anykščių technologijos mokyklos skundą atsakovei Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai, Viešųjų pirkimų tarnybai dėl įsakymų panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Anykščių technologijos mokykla (toliau – ir pareiškėja, mokykla) elektroninių ryšių priemonėmis kreipėsi į teismą su skundu prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-03-06 įsakymą Nr. 4-150 „Dėl lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009 vykdytojai Anykščių technologijos mokyklai, susigrąžinimo“ (toliau – ir įsakymas Nr. 4-150), 2014-03-06 įsakymą Nr. 4-151 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 4-590 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo“ pakeitimo“ (toliau – ir įsakymas Nr. 4-151) (toliau kartu – ir skundžiami įsakymai) bei priteisti jai bylinėjimosi išlaidas.

4Pareiškėja paaiškino, kad ji įgyvendino projektą „Anykščių žemės ūkio mokyklos mokomojo komplekso, bendrabučio bei valgyklos energetikos ūkio renovacija“ Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009 (toliau – ir Projektas), kuriam finansuoti buvo skirta 2 801 999 Lt pagal 2007-09-10 sutartį. Paskelbus viešąjį pirkimą pareiškėja gavo 10 pasiūlymų, tačiau visi viršijo Projektui skirtą paramos sumą. Viešųjų pirkimų tarnyba sutiko, kad pareiškėja atmestų visus pasiūlymus. Pareiškėja 2008-03-06 – 2008-03-07 visus tiekėjus, pateikusius pasiūlymus, pakvietė į neskelbiamas derybas, tačiau šių derybų metu tiekėjų pasiūlytos kainos taip pat buvo per aukštos ir viršijo Projekto biudžetą. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – ir LVPA) pareiškėją informavo, kad ŪM ir LVPA neprieštarauja Projekto darbų apimčių sumažinimui. Kadangi Projekto įgyvendinimo terminas buvo 2008-12-31, o mokykla privalėjo 2008-09-01 pradėti mokslo metus, ji nutarė organizuoti supaprastintas neskelbiamas derybas. Į šias derybas dėl skubaus Projekto įgyvendinimo poreikio pakvietė tiekėją UAB „Hronas“, kuris ankstesnių neskelbiamų derybų metu pasiūlė mažiausią paslaugų ir darbų kainą. Šių supaprastintų neskelbiamų derybų metu UAB „Hronas“ pateikė pasiūlymą suteikti paslaugas ir atlikti darbus už 2 781 635,55 Lt. LVPA pritarė pateiktiems pirkimo dokumentams. Mokykla su UAB „Hronas“ 2008-05-27 sudarė rangos sutartį. ŪM, LVPA ir pareiškėja 2011-10-20 susitarimu nutraukė 2007-09-10 sutartį ir tą pačią dieną pasirašė naują sutartį dėl 1 920 912 Lt skyrimo Projekto įgyvendinimui. Nors LVPA buvo pritarusi pirkimo dokumentams ir neskelbiamų derybų rezultatams, po kurių buvo pasirašyta rangos sutartis, 2011-10-20 LVPA kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą su prašymu pateikti išvadą dėl Projekto darbų pirkimo neskelbiamų derybų būdu atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) reikalavimams. Viešųjų pirkimų tarnyba 2011-11-17 raštu informavo LVPA ir pareiškėją, kad pasirinktas pirkimo būdas pagal VPĮ 86 str. 7 d. 4 p. neatitinka reikalavimų, o sprendimas kviesti į derybas tik vieną tiekėją pažeidžia VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, pareiškėja neužtikrino VPĮ 19 str. 3 ir 5 d. nustatytų reikalavimų laikymosi. LVPA tik 2012-07-16 raštu pateikė pažeidimo tyrimo išvadą. Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2012-08-02 priėmė įsakymą Nr. 4-786, kuriuo įpareigojo pareiškėją grąžinti 477 714,19 Lt, ir įsakymą Nr. 4-787, kuriuo nustatyta, kad Projektui finansuoti skiriama iki 1 439 356,91 Lt. Šiuos įsakymus Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) panaikino, nurodant, kad ŪM privalo atlikti savarankišką padaryto pažeidimo vertinimą ir nuspręsti, kiek yra pagrįsta įgyvendinančios institucijos pažeidimo tyrimo išvada. Mano, kad skundžiami įsakymai yra analogiški anksčiau LVAT panaikintiems įsakymams, jie neatitinka individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų, nes nenurodyti motyvai, kodėl yra laikoma, pareiškėja netinkamai vykdė viešuosius pirkimus, kokiais konkrečiais veiksmais pažeistos VPĮ nuostatos. Nebuvo atsižvelgta į tai, kad visas pirkimo procedūras ir pirkimo dokumentus pareiškėja derino su LVPA ir Viešųjų pirkimų tarnyba, laiku ir tinkamai informavo apie pirkimų rezultatus. Pareiškėja objektyviai neturėjo galimybių organizuoti pirkimo skelbdama konkursą, nes šiuo atveju būtų nespėjusi įgyvendinti Projekto laiku ir užtikrinti tinkamų sąlygų ugdymo proceso vykdymui, prasidėjus mokslo metams. Pažymėjo, kad organizuojant neskelbiamas supaprastintas derybas, VPĮ 111 str. 2 d. įtvirtinta teisė į derybas kviesti tik vieną tiekėją, todėl ji kvietė derėtis mažiausią kainą ankstesnėse derybose pateikusį tiekėją. LVPA jau prieš priimdama pažeidimo tyrimo išvadą buvo atlikusi Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų priežiūrą ir patvirtinusi, kad pareiškėjos įgyvendinti viešieji pirkimai neprieštarauja teisės aktams. Pritarusi atliktoms pirkimo procedūroms – įgyvendinusi išankstinę pirkimų priežiūrą, LVPA gali atlikti tik paskesnę kontrolę, tikrindama projekto vykdytojo pateiktis mokėjimo prašymus ir nustatydama išlaidų atitiktį finansavimo reikalavimams. Vienu sprendimu patvirtinus, kad atliktas pirkimas yra teisėtas, o vėlesniu tos pačios institucijos sprendimu pripažinus pirkimą neteisėtu, pažeistas projekto vykdytojo teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principai. Projekto vykdymas užtikrina viešąjį interesą ir nėra niekaip susijęs su komercinės naudos gavimu. Projektui pritaikius net 25 procentų finansinę korekciją, mokykla patirs nepakeliamą finansinę naštą, nes mokyklai skiriamų asignavimų dydis yra toks, kad jų nepakanka net būtiniausioms mokyklos reikmėms ir mokinių ugdymo funkcijų vykdymo užtikrinimui. Projektas jau yra įvykdytas, visos jam skirtos lėšos yra panaudotos ir mokykla neturi grąžintinos Projekto lėšų sumos ir yra nepajėgi jos padengti.

5Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – ir atsakovė, ŪM) su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, paaiškindama, kad LVPA ir skundžiami sprendimai buvo priimti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1443 patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 198 p. redakciją, galiojusią nuo 2012-05-17, kuri įtvirtino, kad įgyvendinančios institucijos sprendimo dalis dėl pažeidimo konstatavimo ir netinkamos finansuoti išlaidų sumos kitos institucijos negali būti keičiama. Pažymėjo, kad ji nagrinėja tik LVPA sprendimus dėl pažeidimų, o ne pačius pažeidimus. Mano, kad skundžiami sprendimai atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) reikalavimus, nes iš skundžiamų sprendimų, juos skaitant kartu su LVPA sprendimu dėl pažeidimo, akivaizdu, kokiais faktais ir teisės normomis skundžiami sprendimai yra pagrįsti. Atsakovės teigimu, pati pareiškėja veikė pažeisdama VPĮ, todėl jokių teisėtų lūkesčių ji negalėjo įgyti.

6LVPA su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, paaiškindama, kad vien tai, jog įsakyme yra nuoroda į LVPA pažeidimų tyrimo išvadą, nereiškia, jog ŪM nenagrinėjo šios išvados. ŪM gali prieiti analogiškas išvadas LVPA padarytoms išvadoms ir tokiais atvejais nuoroda į LVPA išvadą yra visiškai pakankamas priimamo įsakymo motyvas. Jokie teisės aktai nedraudė pareiškėjai, sužinojus, kad jo projektą rekomenduota finansuoti, kaip atsakingam juridiniam asmeniui, pradėti rengti pirkimo dokumentus, kad sužinojus apie skirtą finansavimą, ar pasirašius projekto ir administravimo sutartį, iš karto būtų galima paskelbti apie pirkimą. Tačiau pirkimo dokumentų projektą pareiškėja pateikė tik 2007-11-26. Gavusi LVPA atsakymą, skelbimą Viešųjų pirkimų tarnybai pateikė beveik po 3 savaičių, kitos pareiškėjos nurodytos datos taip pat neįrodo, kad ji dokumentus rengė ir pirkimus vykdė trumpiausiais įmanomais terminais. Projekto įgyvendinimo laikotarpį ir terminus pasirinko pati pareiškėja, tai yra, ji prisiėmė atsakomybę įgyvendinti projektą numatytais terminais. LVPA raštai, kuriuose buvo išsakyta nuomonė dėl pareiškėjos pateiktų dokumentų, negali būti laikoma sprendimais ir nepanaikina pačios perkančiosios organizacijos atsakomybės tinkamai vykdyti pirkimus ir tinkamai pasirinkti pirkimo būdus. Aplinkybės, kad tiekėjai siūlė per dideles kainas bei tai, kad Sutartyje buvo numatytas 2008-12-31 įgyvendinimo terminas negali būti pripažįstamos VPĮ 86 str. 7 d. 4 p. numatytais įvykiais, kurių nebuvo galima numatyti, bei nuo perkančiosios organizacijos nepriklausančiomis aplinkybėmis. Pareiškėja nenurodo pateisinamų priežasčių, kodėl į derybas pakvietė vienintelį tiekėją. Pabrėžė, kad sumažinus kiekius pasikeitė pirkimo objektas. Nebuvo laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo principų. Kadangi pačios pareiškėjos elgesys pažeidė teisės aktus, tai jis negali turėti teisėtų lūkesčių. Pažymėjo, kad įpareigojimas grąžinti neteisėtai išmokėtas lėšas nėra laikomas sankcija ar bauda. Kai nauda suteikta nepagrįstai, tai pateisina pareigą ją grąžinti.

7Viešųjų pirkimų tarnyba prašė skundą nagrinėti teismo nuožiūra, paaiškindama, kad pareiškėjos nurodyti įvykiai nepagrindžia negalimumo darbus pirkti VPĮ nustatytais skelbiamų supaprastintų pirkimų terminais. Perkančioji organizacija yra atsakinga už pirkimo objekto apimties, jo vertės nustatymą, todėl prieš pradėdama pirkimo procedūras turėjo atlikti rinkos tyrimą ir įsivertinti būsimos pirkimo sutarties išlaidas. Sprendimas kviesti tik vieną tiekėją pažeidžia VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, kadangi sumažinus darbų apimtis, tai yra pakeitus pirkimo objektą ir sudarius galimybę dalyvauti ir kitiems tiekėjams, pirkimo rezultatai galėjo pasikeisti.

8Skundas tenkinamas iš dalies.

9Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-03-06 įsakymo Nr. 4-150 ir 2014-03-06 įsakymo Nr. 4-151, kuriais nustatyta pareiškėjai grąžinti 477,714,19 Lt Europos Sąjungos fondų lėšų.

10Byloje nustatyta, kad pareiškėja įgyvendino projektą „Anykščių žemės ūkio mokyklos mokomojo komplekso, bendrabučio bei valgyklos energetikos ūkio renovacija“, kuriam finansuoti buvo skirta 2 801 999 Lt pagal 2007-09-10 sutartį. Paskelbus viešąjį pirkimą pareiškėja gavo 10 pasiūlymų, tačiau visi viršijo Projektui skirtą paramos sumą. Viešųjų pirkimų tarnyba 2008-02-26 raštu Nr. 4S-702 sutiko, kad mokykla atmestų visus pasiūlymus. Pareiškėja 2008-03-06 – 2008-03-07 visus tiekėjus, pateikusius pasiūlymus, pakvietė į neskelbiamas derybas, tačiau šių derybų metu tiekėjų pasiūlytos kainos taip pat buvo per aukštos ir viršijo Projekto biudžetą. LVPA 2008-05-09 raštu Nr. R4-2678(1.10) pareiškėją informavo, kad ŪM ir LVPA neprieštarauja Projekto darbų apimčių sumažinimui. Į neskelbiamas derybas mokykla pakvietė tiekėją UAB „Hronas“, kuris ankstesnių neskelbiamų derybų metu pasiūlė mažiausią paslaugų ir darbų kainą. Šių supaprastintų neskelbiamų derybų metu UAB „Hronas“ pateikė pasiūlymą suteikti paslaugas ir atlikti darbus už 2 781 635,55 Lt. 2008-05-27 buvo pasirašyta rangos sutartis. ŪM, LVPA ir pareiškėja 2011-10-20 susitarimu nutraukė 2007-09-10 sutartį ir tą pačią dieną pasirašė naują sutartį dėl 1 920 912 Lt skyrimo Projekto įgyvendinimui. Viešųjų pirkimų tarnyba 2011-11-17 rašte Nr. 4S-4260 nurodė, kad Projekto vykdytojas vykdydamas pirkimą pažeidė VPĮ 86 str. 7 d. 4 p., 3 str. 1 d., 19 str. 3 d., 5 d. LVPA 2012-07-12 priėmė pažeidimo tyrimo išvadą Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009/IT01, nurodydama pripažinti 477 714,19 Lt projekto išlaidų netinkamomis finansuoti, taip siūlydama pritaikyti 25 proc. finansinę korekciją. Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2014-03-06 priėmė skundžiamus įsakymus – įsakymą Nr. 4-150, kuriuo įpareigojo pareiškėją grąžinti 477 714,19 Lt, ir įsakymą Nr. 4-151, kuriuo nustatyta, kad Projektui finansuoti skiriama iki 1 439 356,91 Lt.

11Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.

12Taisyklių 189 p. nustatyta, kad ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, gavusios įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl pažeidimo, nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo jo gavimo dienos, išnagrinėja jį ir nekeisdamos nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, atsižvelgdamos į sprendime dėl pažeidimo įgyvendinančiosios institucijos pateiktą pasiūlymą, priima vieną iš šių sprendimų: 198.1. nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) pareikalauti grąžinti visas sumokėtas lėšas; 198.2. pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) sumažinti projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su įgyvendinančiosios institucijos nustatytu pažeidimu, dalimi ir (ar) susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį, taikant lėšų pervedimo būdą, ir (ar) išskaičiuoti sumokėtą lėšų dalį iš projekto vykdytojo pateikiamų mokėjimo prašymų; 198.3. pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, tai yra sumažinti projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su įgyvendinančiosios institucijos nustatytu pažeidimu, dalimi, ir (ar) išskaičiuoti netinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos dalį iš projekto vykdytojo pateikiamų mokėjimo prašymų, jeigu lėšos projekto vykdytojui dar nesumokėtos.

13Taisyklių 1891 p. nustatyta, kad jeigu ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai gavus įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl pažeidimo ir jį nagrinėjant ar jau išnagrinėjus paaiškėja naujų aplinkybių, kurių įgyvendinančioji institucija nenagrinėjo nustatydama pažeidimą, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo įgyvendinančiosios institucijos sprendimo dėl pažeidimo gavimo dienos, paprašo įgyvendinančiąją instituciją įvertinti paaiškėjusias naujas aplinkybes ir, jeigu būtina, atitinkamai pakeisti sprendimą dėl pažeidimo.

14Pateikta Taisyklių nuostatų analizė patvirtina, kad, priešingai nei teigia ŪM, Taisyklės jai įtvirtina pareigą nagrinėti gautą įgyvendinančios institucijos pasiūlymą, ir pastebėjus tam tikrus neatitikimus, neišnagrinėtas aplinkybes vadovautis Taisyklių 1891 p., o ne remtis gauta išvada kaip jai privaloma. Būtent gerojo administravimo principas įpareigoja ŪM priimant sprendimus tinkamai, atidžiai įvertinti nagrinėjamą situaciją. Pabrėžtina, kad galutinį sprendimą priima ŪM, todėl ji atsakinga už tinkamą situacijos išanalizavimą ir įvertinimą. LVPA pateikta pažeidimo tyrimo išvada, kaip tarpiniu dokumentu, ŪM gali remtis, tačiau privalo įvertinti jos teisėtumą ir pagrįstumą, vadinasi, turi teisę tokiai išvadai nepritarti, kreiptis dėl tikslinimo ir pan. Taisyklių 191 p. įtvirtinta, kad „Jeigu projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų, įgyvendinančioji institucija turi teisę inicijuoti, o ministerija ir (ar) kita valstybės institucija turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti projekto finansavimą ir (ar) nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, ir (ar) vadovaudamasi šių Taisyklių 1881 ir 1882 punktais pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas ar jų dalį.“, vadinasi, šis punktas įtvirtina ŪM teisę, bet ne pareigą sumažinti, sustabdyti arba nutraukti projekto finansavimą. Pagal aukščiau pateiktą teismo Taisyklių nuostatų išaiškinimą, matyti, kad nelogiškas atsakovės teiginys, jog ŪM yra saistoma įgyvendinančios institucijos priimamų sprendimų.

15Nagrinėjamu atveju pati atsakovė pripažino, kad pažeidimo ji netyrė, pritarė LVPA pasiūlymui, nes mano, kad ji negali priimti kitokio sprendimo, vadinasi, pati pripažįsta, kad situacijos nevertino, nesigilino į ją tinkamai, kas galėjo lemti klaidingą sprendimo priėmimą. Pačiuose skundžiamuose įsakymuose nėra tinkamo, pakankamo priimto sprendimo motyvavimo, individualios ŪM nuomonės, todėl nėra galimybės tinkamai įvertinti skundžiamų įsakymų teisėtumo ir pagrįstumo. Teismas sutinka su pareiškėjos teiginiu, kad skundžiami įsakymai neatitinka VAĮ 8 str. 1 d. reikalavimų

16Matyti, kad ŪM priimdama skundžiamus sprendimus neatsižvelgė į tai, kad LVPA savo pateiktoje 2012-07-12 pažeidimo tyrimo išvadoje Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009/IT01 nevertino aplinkybės, jog ji pati, tai yra LVPA, pareiškėjai buvo pateikusi pritarimą dėl pateiktų pirkimo dokumentų (2008-05-26 raštu Nr. R4-2991(1.10)), teigiamai įvertino 2008-08-06 paraišką, vadinasi, patvirtino, kad mokyklos įvykdyti pirkimai atitinka VPĮ reikalavimus, tačiau gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos 2011-11-17 raštą Nr. 4S-4260 savo nuomonę nagrinėjamu klausimu pakeitė. Pabrėžtina, kad mokykla, nebūdama viešųjų pirkimų specialiste, pagrįstai pasitikėjo LVPA specialistų pateiktais patvirtinimais, todėl į šias aplinkybes tiek LVPA, tiek ŪM privalėjo atsižvelgti ir jas įvertinti.

17Aukščiau aptartos priežastys lemia, kad skundžiami įsakymai, kuriuose tik formaliai išvardytos teisės aktų nuostatos, darant nuorodą į LVPA 2012-07-12 pažeidimo tyrimo išvadą Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009/IT01, jų tinkamai neištyrus ir neišanalizavus, nepriėmus savarankiškos nuomonės ir jos pakankamai nemotyvavus, negali būti pripažinti teisėtais bei pagrįstais. Ypatingai atkreipiamas dėmesys į tai, kad LVAT 2013-06-13 sprendime administracinėje byloje Nr. A502-940/2013 panaikino ŪM įsakymus identiškus šiems skundžiamiems, išaiškino, jog „galimybė pagrindimą išdėstyti kituose dokumentuose, kurie yra sudėtinė sprendimo dalis, nepašalina Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 198 punkte eksplicitiškai įtvirtintos ministerijos pareigos, detalizuotos 1981 punkte, iš esmės išnagrinėti (patikrinti) projekto vykdytojui pareikštus įtarimus dėl pažeidimo bei motyvuoti taikomas poveikio priemones.“

18Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasis nurodytų teisės normų sistemine analize, remdamasis ištirtų bylos rašytinių įrodymų visuma, teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas daro išvadą ir konstatuoja, kad skundžiami įsakymai neatitinka VAĮ nuostatų, todėl yra naikintini, įpareigojant ŪM iš naujo išnagrinėti situaciją ir priimti naują sprendimą.

19Byloje esantys duomenys patvirtina, kad už skundo padavimą pareiškėja sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį, tačiau skundą padavė elektroninių ryšių priemonėmis, todėl, pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 39 str. 3 d., ji turėjo sumokėti 75 Lt žyminį mokestį. Remiantis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 42 str. 1 d. 1 p., pareiškėjai grąžintina 25 Lt žyminio mokesčio permoka.

20Patenkinus pareiškėjos skundą ir panaikinus jos skundžiamus aktus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d., 2 d., pareiškėjai priteisiama iš atsakovės 75 Lt žyminio mokesčio.

21Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 42 str. 1 d. 1 p., 85–88 str. 2 p., 127 str. 1 d., teismas

Nutarė

22pareiškėjos Anykščių technologijos mokyklos skundą patenkinti iš dalies.

23Panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-03-06 įsakymą Nr. 4-150 „Dėl lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009 vykdytojai Anykščių technologijos mokyklai, susigrąžinimo“, 2014-03-06 įsakymą Nr. 4-151 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 4-590 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo“ pakeitimo“, įpareigoti Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją iš naujo išnagrinėti situaciją pagal projektą Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009 ir priimti naują sprendimą.

24Priteisti Anykščių technologijos mokyklai iš Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 75 Lt (septyniasdešimt penkis litus) bylinėjimosi išlaidų.

25Grąžinti pareiškėjai Anykščių technologijos mokyklai 25 Lt (dvidešimt penkių litų) žyminio mokesčio permoką.

26Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Anykščių technologijos mokykla (toliau – ir pareiškėja, mokykla)... 4. Pareiškėja paaiškino, kad ji įgyvendino projektą „Anykščių žemės... 5. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – ir atsakovė, ŪM) su... 6. LVPA su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą,... 7. Viešųjų pirkimų tarnyba prašė skundą nagrinėti teismo nuožiūra,... 8. Skundas tenkinamas iš dalies.... 9. Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-03-06... 10. Byloje nustatyta, kad pareiškėja įgyvendino projektą „Anykščių žemės... 11. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nustatyta,... 12. Taisyklių 189 p. nustatyta, kad ministerija ir (ar) kita valstybės... 13. Taisyklių 1891 p. nustatyta, kad jeigu ministerijai ir (ar) kitai valstybės... 14. Pateikta Taisyklių nuostatų analizė patvirtina, kad, priešingai nei teigia... 15. Nagrinėjamu atveju pati atsakovė pripažino, kad pažeidimo ji netyrė,... 16. Matyti, kad ŪM priimdama skundžiamus sprendimus neatsižvelgė į tai, kad... 17. Aukščiau aptartos priežastys lemia, kad skundžiami įsakymai, kuriuose tik... 18. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasis nurodytų teisės... 19. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad už skundo padavimą pareiškėja... 20. Patenkinus pareiškėjos skundą ir panaikinus jos skundžiamus aktus,... 21. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 22. pareiškėjos Anykščių technologijos mokyklos skundą patenkinti iš dalies.... 23. Panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-03-06 įsakymą Nr. 4-150... 24. Priteisti Anykščių technologijos mokyklai iš Lietuvos Respublikos ūkio... 25. Grąžinti pareiškėjai Anykščių technologijos mokyklai 25 Lt (dvidešimt... 26. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...