Byla eI-10524-473/2015
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Violetos Balčytienės, teisėjų Raimondo Blauzdžiaus ir Ivetos Pelienės dalyvaujant pareiškėjos Anykščių technologijos mokyklos atstovams G. B., R. Z., atsakovės Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovui G. M., trečiojo suinteresuoto asmens VĮ Lietuvos verslo paramos agentūros atstovei A. A., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos Anykščių technologijos mokyklos skundą atsakovei Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai (tretieji suinteresuoti asmenys – VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, Viešųjų pirkimų tarnyba), dėl sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašo 1) panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-07-07 įsakymą Nr. 4-435; 2) panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-07-07 įsakymą Nr. 4-436; 3) panaikinti 2015-07-29 projekto „Anykščių žemės ūkio mokomojo komplekso, bendrabučio bei valgyklos energetikos ūkio renovacija“ (projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009) finansavimo ir administravimo sutarties vienašalį pakeitimą Nr. 2. Skundu taip pat prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Skunde (I t., b. l. 1-15; II t., b. l. 11-27) nurodė ir atstovai teismo posėdyje paaiškino, kad pareiškėja 2008-01-04 paskelbė supaprastinto atviro konkurso būdu vykdytą viešąjį pirkimą, kurio dokumentams Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) pritarė 2007-11-30 raštu Nr. R4-8190 (1.10). Pirkimas buvo atliekamas vykdant projektą „Anykščių žemės ūkio mokyklos mokomojo komplekso, bendrabučio bei valgyklos energetikos ūkio renovacija” Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009 (toliau – Projektas), kuriam Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ūkio ministerija) ir LVPA buvo įsipareigojusi teikti paramą. Paskelbus viešąjį pirkimą, buvo gauta 10 pasiūlymų, tačiau mažiausia tiekėjų pasiūlyta kaina už paslaugas ir darbus buvo 3 285 935,60 Lt ir viršijo projektui skirtą paramos sumą. Dėl šios priežasties Anykščių technologijos mokykla (toliau – Mokykla) 2008-02-08 raštu Nr. SD-229 kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą su prašymų leisti atmesti visus pasiūlymus, gautus vykdant viešąjį pirkimą. Viešųjų pirkimų tarnyba 2008-02-26 raštu Nr. 4S-702 pateikė Mokyklai sutikimą dėl visų pasiūlymų atmetimo. 2008-03-06 – 2008-03-07 visus tiekėjus, pateikusius pasiūlymus, pareiškėja pakvietė į neskelbiamas derybas. Tačiau šių derybų metu tiekėjų pasiūlytos kainos taip pat buvo per aukštos ir viršijo projekto biudžetą. LVPA pritarė Projekto darbų apimčių sumažinimui. Kadangi Projekto įgyvendinimo terminas buvo 2008-12-31, o Mokykla privalėjo 2008-09-01 pradėti mokslo metus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 86 str. 7 d. 4 p., buvo nutarta organizuoti supaprastintas neskelbiamas derybas. Į šias derybas dėl skubaus Projekto įgyvendinimo poreikio pakvietė tiekėją UAB „Hronas”, kuris ankstesnių neskelbiamų derybų metu pasiūlė mažiausią paslaugų ir darbų kainą. Šių supaprastintų neskelbiamų derybų metu UAB „Hronas” pateikė pasiūlymą suteikti paslaugas ir atlikti darbus už 2 781635,55 Lt. Šioje byloje skundžiami įsakymai Nr. 4-435 ir Nr. 4-436 yra identiški Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-06-13 sprendimu, priimtu administracinėje byloje Nr. A502-940/2013, panaikintiems įsakymams Nr. 4-786 ir Nr. 4-787, ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014-10-23 sprendimu, priimtu administracinėje byloje Nr. 1-7725-208/2014, panaikintiems įsakymams Nr. 4-150 ir Nr. 4-151. Priimdama skundžiamus įsakymus Nr. 4-435 ir Nr. 4-436 Ūkio ministerija jau trečią kartą priėmė nemotyvuotus sprendimus, neištyrusi aplinkybių, kurios yra reikšmingos siekiant nustatyti, ar pažeidimo tyrimo išvada yra teisėta ir ar ja galima remtis Ūkio ministerijai priimant galutinį sprendimą dėl tariamai padaryto pažeidimo. Priimdama skundžiamus sprendimus Ūkio ministerija neįvertino reikšmingų aplinkybių, inter alia, kad LVPA Projekto vykdytojui buvo pateikusi pritarimą dėl pateiktų pirkimo dokumentų. LVPA turėjo galimybes įsitikinti viešojo pirkimo atitikimu įstatymų reikalavimams, tačiau to neatliko ir Pirkimui pritarė. Taip pat LVPA viešojo pirkimo vertinimą atliko pakartotinai, tyrė tas pačias faktines aplinkybes ir jas įvertino kitaip nei buvo įvertinusi anksčiau, t. y. panaikino savo pačios priimtą galiojantį sprendimą, sukėlusį teisines pasekmes, ir priima naują sprendimą, nors neegzistuoja jokios naujos aplinkybės, kurių LVPA nežinojo iki tol ir kurios galėjo lemti priešingo sprendimo priėmimą. Tai prieštarauja teismų praktikoje pripažįstamam principui, neleidžiančiam viešojo administravimo subjektui be teisinio pagrindo pasinaikinti savo aktą. Viešasis pirkimas buvo vykdomas neatidėliotinai, galimybės jį atlikti greičiau nebuvo ir dėl objektyvių priežasčių susiklostė ypatingos skubos atvejus – Mokykloje turėjo prasidėti mokslo metai ir Mokyklos patalpos turėjo būti paruoštos naudojimui, dėl kurio buvo poreikis pirkimą įvykdyti supaprastintu neskelbiamų derybų būdu. Organizuojant neskelbiamas supaprastintas derybas, VPĮ 111 str. 2 d. įtvirtina teisė į derybas kviesti tik vieną tiekėją, t. y. VPĮ prasme neskelbiamų supaprastintų derybų atveju vienintelio tiekėjo kvietimas yra suderinamas su VPĮ reikalavimais ir jų nepažeidžia. Mokykla, pasinaudodama VPĮ įtvirtinta teise, į neskelbiamas supaprastintas derybas pakvietė tą tiekėją, kuris ankstesnių derybų metu pasiūlė pačią mažiausią kainą, t. y. akivaizdu, kad vienintelio tiekėjo, kviečiamo į derybas atrankai pasirinko VPĮ principus atitinkančius kriterijus. Mokykla, vykdydama pirkimą, VPĮ 3 str. įtvirtintų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų nepažeidė. Pažeidimo tyrimo išvada buvo priimta po to, kai viešojo pirkimo konkursas jau buvo pasibaigęs ir LVPA įvertinus pirkimo dokumentus. Pritarusi atliktoms pirkimo procedūroms - įgyvendinusi išankstinę pirkimų priežiūrą. LVPA gali atlikti tik paskesnę kontrolę, tikrindama projekto vykdytojo pateiktus mokėjimo prašymus ir nustatydama išlaidų atitiktį finansavimo reikalavimams – pasibaigus pirkimo konkursui gali būti vertinama tik tai, ar patirtos išlaidos yra tinkamos finansuoti, kitaip tariant, tikrinti ar piniginės lėšos buvo panaudotos pirkti toms paslaugoms, kurios gali būti finansuojamos, ar vykdant konkursą buvo laikomasi su LVPA suderintų pirkimo dokumentų reikalavimų. Suteikus LVPA teisę vertinti jau įvykdytus pirkimus, susidarytų situacija, kai prieš skelbiant pirkimus ir jiems jau įvykus, LVPA priimtų sprendimą, kuriuo patvirtintų, kad atliktos pirkimo procedūros neprieštarauja teisės aktams, o įgyvendinus projektą, LVPA galėtų priimti sprendimą, kad įvykdyti pirkimai vis dėlto prieštarauja teisės aktams, t. y. paskesnių savo sprendimu panaikintų savo ankstesnį sprendimą. Tokiu būdu būtų sukuriamas teisinis nestabilumas - projekto vykdytojas negalėtų būti užtikrintas, kad net su įgyvendinančiąja institucija suderinti veiksmai ir dokumentai atitinka teisės aktų reikalavimus. Ūkio ministerija sprendimą taikyti finansinę korekciją priėmė taip pat neatsižvelgdama į tai, kad nurodyta sankcija yra rekomendacinio pobūdžio, taip pat į Pirkimo aplinkybes, dėl kurių Mokykla vykdė neskelbiamas derybas, t. y. į artėjančią mokslo metų pradžią ir būtinybę įvykdyti Projektą iki metų pabaigos. Įsakymas Nr. 4-435 taip pat buvo priimtas neatsižvelgiant į tai, kad Projektui pritaikius net 25 procentų finansinę korekciją, Mokykla patirs nepakeliamą finansinę naštą, nes Mokyklai skiriamų asignavimų dydis yra toks, kad jų nepakanka net būtiniausioms reikmėms ir mokinių ugdymo funkcijų vykdymo užtikrinimui. Projektas jau yra įvykdytas ir visos jam skirtos lėšos yra panaudotos - Pirkimo dokumentus LVPA įvertino kaip atitinkančius VPĮ nuostatas ir apmokėjo visus mokėjimo prašymus. Šiuo metu Mokykla jau yra įsiskolinusi, o skolintis lėšų negali.

3Atsakovė Lietuvos Respublikos ūkio ministerija prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 151-162) nurodo ir atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad pareiškėja nepagrįstai remiasi tariamu kitų institucijų pritarimu viešajam pirkimui – jo nebuvo pareiškusi nei LVPA, nei Ūkio ministerija. Pareiškėjos nurodomuose LVPA raštuose buvo tik pareikštas pritarimas pirkimo dokumentams, bet ne procedūroms. 2011-10-20 Ūkio ministerijos, LVPA ir Mokyklos susitarime nėra nei vienos nuostatos apie tai, kad Ūkio ministerija pritaria pareiškėjos vykdytų viešųjų pirkimų procedūroms, o tai, kad Ūkio ministerija pasirašė šią sutartį, negali būti traktuojama kaip Ūkio ministerijos pritarimas pareiškėjos vykdytų viešųjų pirkimų procedūroms. LVPA sprendimas dėl pažeidimo ir Ūkio ministerijos sprendimas laikytini ir turi būti teismo vertinami kaip vientisas dokumentas, todėl atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. reikalavimus. Ūkio ministerijos sprendime yra nurodytas nustatytas pažeidimas, išvardinti pažeisti teisės aktai ir pateikti konkretūs motyvai dėl taikomų poveikio priemonių (projekto finansavimo lėšų grąžinimo) pasirinkimo, argumentai išdėstyti išsamiai ir aiškiai, galima lengvai identifikuoti pareiškėjos teisių, pareigų bei teisėtų interesų pasikeitimą, šio pasikeitimo pagrindus ir apimtį. LVPA raštas, kuriuo pritarta pareiškėjos vykdytų viešųjų pirkimų dokumentams (ne procedūroms) 2008-05-26 raštas Nr. R4-2991 (1.10)) nėra nei LVPA pritarimas Pareiškėjo vykdytų viešųjų pirkimų procedūroms, nei viešųjų pirkimų priežiūra atliekama pagal nustatytus reikalavimus, todėl pareiškėja nepagrįstai teigia, kad LVPA, atlikdama viešųjų pirkimų, kurie yra įvertinti paraiškos vertinimo metu, priežiūrą, pakartotinai vertino jau įvertintas aplinkybes. Pagal galiojantį reguliavimą pirkimai turi būti tikrinami ne kartą, svarbiausia yra ne LVPA atliktų patikrų kiekis ir momentas, bet tai, kad pažeidimas yra nustatytas ir lėšos, patirtos pažeidžiant įstatymo reikalavimus nėra tinkamos finansuoti Europos Sąjungos lėšomis. Pareiškėja veikė neteisėtai, todėl, vadovaujantis principu ex injuria jus non oritur, negali būti ginami iš tokio neteisėto elgesio kylantys lūkesčiai.

4Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 175-177) nurodė ir atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad pareiškėja LVPA atliktų veiksmų iki pažeidimo nustatymo ir nustatant pažeidimą teisėtumą bei pačios pažeidimo tyrimo išvados teisėtumą ginčijo administracinėje byloje, kuri buvo išnagrinėta Vilniaus apygardos administracinis teismo 2014-10-23 sprendimu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015-04-27 nutartimi. Šie teismai, skirtingai nei siekė pagrįsti pareiškėja, nekonstatavo, kad LVPA atliko teisės aktų reikalavimų neatitinkančius veiksmus, o pažeidimo tyrimo išvada (ar jos dalis) savo turiniu yra neteisėta. LVPA po minėtų teismų sprendimų priėmimo jokių naujų veiksmų, turėjusių įtakos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-07-07 įsakymo Nr. 4-435, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-07-07 įsakymo Nr. 4-436 priėmimui, neatliko (ir nebuvo įpareigota atlikti), o šie įsakymai, kaip minėta, buvo priimti pareiškėjo jau ginčytos pažeidimo tyrimo išvados pagrindu.

5Bylos faktinės aplinkybės, teisinis reglamentavimas ir teismo išvados

6Byloje kilo ginčas dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-07-07 įsakymo Nr. 4-435, 2015-07-07 įsakymo Nr. 4-436 ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atlikto 2015-07-29 projekto „Anykščių žemės ūkio mokomojo komplekso, bendrabučio bei valgyklos energetikos ūkio renovacija“, projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009 finansavimo ir administravimo sutarties vienašalio pakeitimo, kuriais inter alia pareiškėjai apskaičiuota grąžintina išmokėtos paramos suma.

7Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007-07-13 įsakymu Nr. 4-279 buvo skirta iki 2 801 999 Lt parama finansuoti pareiškėjos Anykščių technologijos mokyklos projektą „Anykščių žemės ūkio mokyklos mokomojo komplekso, bendrabučio bei valgyklos energetikos ūkio renovacija” Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009. Ūkio ministerija, Lietuvos verslo paramos agentūra ir pareiškėja 2007-09-10 pasirašė Paramos skyrimo projektams sutartį Nr. 8-387 (toliau – Pirmoji sutartis), pagal kurią Mokyklai Projekto įgyvendinimui skirta 2 801 999 Lt (811 515 Eur) tinkamoms Projekto išlaidoms apmokėti. Ūkio ministerija, LVPA ir Mokykla 2011-10-20 Pirmąją sutartį nutraukė ir 2011-10-20 pasirašė Projekto „Anykščių žemės ūkio mokomojo komplekso, bendrabučio bei valgyklos renovacija”, projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009 finansavimo ir administravimo sutartis (toliau – Antroji sutartis), kuria Projekto įgyvendinimui skirta 1 920 912 Lt (556 334,57 Eur).

8Vykdydama projektą, pareiškėja 2008-01-04 paskelbė supaprastintą atvirą konkursą, kuriame gavo 10 pasiūlymų, kuriuos atmetė dėl per didelių, perkančiajai organizacijai nepriimtinų kainų, kurios viršijo Projektui skirtą paramos sumą. 2008-03-06 Mokykla pakvietė visus konkurso dalyvius į neskelbiamas derybas, kurių metu taip pat visų tiekėjų pasiūlymų kainos buvo per didelės ir nepriimtinos, todėl 2008-02-08 raštu Nr. SD-229 kreipėsi į LVPA dėl sutikimo atmesti visus pasiūlymus. LVPA 2008-02-26 raštu Nr. 4S-702 pateikė Mokyklai sutikimą dėl visų pasiūlymų atmetimo.

9Mokykla 2008 m. kovo mėn. kreipėsi į LVPA dėl Projekto darbų apimties sumažinimo. LVPA 2008-05-09 raštu Nr. R4-2678(1.10) informavo Mokyklą, kad Ūkio ministerija ir LVPA neprieštarauja minėtam sumažinimui – langų keitimo, išorės durų, renovuoto ir apšiltinto stogo, renovuotų ir apšiltintų sienų ploto sumažėjimui, dalies šildymo sistemos modernizavimui; energijos sutaupymo pastatams sumažėjimui.

10Pareiškėja 2008-05-09 nutarė organizuoti supaprastintas neskelbiamas derybas, į kurias pakvietė tiekėją UAB „Hronas“, kuris ankstesnių neskelbiamų derybų metu pateikė mažiausios kainos pasiūlymą. Šių supaprastintų neskelbiamų derybų metu UAB „Hronas“ pateikė pasiūlymą atlikti darbus už 2 781 635,55 Lt. 2008-05-14 Mokykla pateikė LVPA derybų rezultatus, rangos sutarties su UAB „Hronas“ projektą ir kitus pirkimo dokumentus bei prašė patvirtinti ir pritarti derybų rezultatams bei sutarties projektui. LVPA 2008-05-26 raštu Nr. R4-2991(1.10) informavo, kad pritaria pateiktiems pirkimo dokumentams (t. I, b. l. 100; t. III, b. l. 98) ir 2008-05-27 Mokykla sudarė rangos sutartį Nr. 1/05-2008 su UAB „Hronas“.

11LVPA dėl Mokyklos atlikto viešojo pirkimo 2012-07-11 surašė pažeidimo tyrimo išvadą Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009/IT01 (I t., b. l. 139-142), kurioje nurodė, kad Anykščių technologijos mokykla pažeidė ES finansinės paramos panaudojimo pažeidimą ir pasiūlė Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamentui priimti sprendimą pritaikyti 25 proc. finansinę korekciją, t. y. 477 714,19 Lt nuo mokėjimo prašymuose deklaruotų 1 910 856,77 Lt išlaidų.

12Atsižvelgdamas į šią išvadą, Lietuvos Respublikos ūkio ministras priėmė 2012-08-02 įsakymą Nr. 4-786 ir 2012-08-02 įsakymą Nr. 4-787, kuriais dalis Projekto išlaidų pripažintos netinkamomis finansuoti ir Mokyklai nurodyta grąžinti dalį paramos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013-06-13 nutartimi administracinėje byloje Nr. A502-940/2013 nustatė, kad šie įsakymai tinkamai nemotyvuoti, todėl juos panaikino. Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2014-03-06 priėmė įsakymą Nr. 4-150 ir įsakymą Nr. 4-151, kuriais taip pat dalį Projekto išlaidų pripažino netinkamomis finansuoti ir Mokyklai nurodė grąžinti dalį paramos. Įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014-10-23 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-7725-208/2014 nustatyta, kad minėtuose įsakymuose tik formaliai išvardytos teisės aktų nuostatos, įsakymai priimti tinkamai neištyrus susijusių faktinių ir teisinių pagrindų, todėl teismas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-03-06 įsakymą Nr. 4-150 ir įsakymą Nr. 4-151 panaikino.

13Sprendžiamoje byloje skundžiamu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-07-07 įsakymu Nr. 4-435 (I t., b. l. 144-145) konstatuota, kad atlikdama rekonstrukcijos rangos darbų pirkimus Mokykla pasirinko netinkamą pirkimo būdą ir tokiais veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, 19 straipsnio 3 ir 5 dalis, 86 straipsnio 7 dalies 4 punktą, Vykdomų pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-10-31 nutarimu Nr. 1179 „Dėl Vykdomų pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių patvirtinimo”, 8.7 papunktį ir Sutarties specialiųjų sąlygų 8.4 papunktį ir bendrųjų sąlygų 2.1.8 papunktį. Atsižvelgdamas į nustatytus pažeidimus, Lietuvos Respublikos ūkio ministras šiuo įsakymu nustatė pareiškėjos grąžintiną 138 355,59 Eur paramos sumą.

14Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-07-07 įsakymu Nr. 4-436 (I t., b. l. 165) buvo pakeistas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008-11-28 įsakymo Nr. 4-590 8 punktas, jame numatant, kad Projekto išlaidoms padengti skiriama iki 416 866,57 Eur finansavimo.

152015-07-29 Ūkio ministerija atliko projekto 2011-10-20 „Anykščių žemės ūkio mokomojo komplekso, bendrabučio bei valgyklos energetikos ūkio renovacija“, projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009 finansavimo ir administravimo sutarties vienašalį pakeitimą (II t., b. l. 29-30), inter alia įtraukdama nuostata, kad Projektui skiriama iki 416 866,57 Eur parama tinkamoms finansuoti išlaidoms.

16Ginčui aktualios Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. redakcijos 7 d. 4 p. nustatyta, kad neskelbiamų supaprastintų derybų būdu gali būti perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kai dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, tačiau supaprastinto atviro konkurso, supaprastinto riboto konkurso ar skelbiamų supaprastintų derybų būdu dėl per ilgų pirkimo procedūrų tai padaryti neįmanoma ir nėra jokios kitos alternatyvos. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, jokiu būdu negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos. Pažymėtina, kad VPĮ 111 str. 2 d. nustatyta, kad neskelbiamų supaprastintų derybų atveju, kai į derybas kviečiamas tik vienas tiekėjas, perkančioji organizacija turi teisę pateikti ne visą šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, jeigu mano, kad kita informacija yra nereikalinga, kas reiškia, jog organizuojant neskelbiamas supaprastintas derybas, pagal VPĮ 111 str. 2 d., vieno tiekėjo kvietimas į derybas savaime nėra neteisėtas, bet yra suderinamas su VPĮ reikalavimais ir jų nepažeidžia. Šis reguliavimas reiškia, kad neskelbiamų derybų būdu prekes, paslaugas ar darbus galima pirkti tokiu atveju, jeigu 1) yra neišvengiamai būtina tokį pirkimą atlikti ypač skubiai, 2) dėl tokio įvykio, kurio perkančioji organizacija negalėjo numatyti, 3) tokio pirkimo negalima atlikti kitu VPĮ numatytu būdu, bei 4) ypatingos skubos aplinkybės nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos. Neskelbiamos derybos, kaip bendrai tvarkai išimtinis pirkimo būdas, turi būti naudojamas išimtiniais atvejais, o šį pirkimo būdą reguliuojančios teisės normos turi būti taikomos ir aiškinamos siaurai, tik esant VPĮ nustatytoms specialioms sąlygoms, leidžiančioms vykdyti tokį pirkimo būdą. Derybų procedūra leidžiama tik tiems darbams, kurie neišvengiamai būtini siekiant nedelsiant reaguoti į šiuos nenumatytus įvykius. (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-640-236/2015). Valstybės institucijų veikla ir jos rezultatai nelaikytini nenumatomais įvykiais, nepaisant aplinkybės, jog konkrečiu atveju perkančioji organizacija nesitikėjo šios veiklos padarinių. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas) yra išaiškinęs, kad aplinkybė, jog valstybės narės institucija, kuri pagal nacionalinę teisę viešųjų darbų projektų aprobacijos procedūros metu privalo pateikti savo sutikimą konkrečiam projektui, prieš tam nustatytą terminą išreiškia savo nepritarimą dėl priežasčių, dėl kurių ji tam turi teisę, nelaikoma nenumatomu įvykiu (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 1996 m. kovo 28 d. Sprendimas Komisija prieš Vokietiją, C-318/94, Rink. p. I-1949). Šią poziciją Teisingumo Teismas patvirtino ir vėlesnėje praktikoje (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2005 m. birželio 2 d. Sprendimas Komisija prieš Graikiją, C-394/02, Rink. 2005, p. I-4713). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje jau buvo vertinta situacija, kai perkančioji organizacija, vykdžiusi viešojo pirkimo procedūras neskelbiamų derybų būdu, nukrypo nuo VPĮ reguliavimo ta prasme, kad pakartotinai vykdė neskelbiamas derybas, nors tokia galimybės VPĮ jai nenustatyta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 6 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010). Įvertinęs perkančiosios organizacijos ir tiekėjų veiksmus, jų priežastis, galimybę tiekėjams sąžiningai konkuruoti ir veiksmingai ginti savo teises, kasacinis teismas nenustatė perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumo, dėl kurio reikėtų naikinti jos priimtus sprendimus. VPĮ 3 straipsnyje įtvirtinta perkančiųjų organizacijų pareiga laikytis viešųjų pirkimų principų suponuoja tai, kad, atsižvelgiant į VPĮ 56 straipsnio nuostatų specifiškumą ir išimtinį pobūdį, tik preciziškas sąlygų, taikomų viešojo pirkimo neskelbiamų derybų būdu, vykdymas atitiks viešųjų pirkimų principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009).

17Iš byloje gautos medžiagos matyti, kad Mokykla su Ūkio ministerija ir LVPA 2007-09-10 pasirašė Pirmąją sutartį dėl paramos, 2007-12-18 pateikė Viešųjų pirkimų tarnybai skelbimą apie pirkimą, 2008-01-04 pirkimas buvo paskelbtas, Viešųjų pirkimų tarnyba 2008-02-26 pateikė sutikimą dėl visų pasiūlymų atmetimo, 2008-03-06 - 2008-03-07 Mokykla pakvietė visus pirkime dalyvavusius tiekėjus į neskelbiamas derybas, kurių metu tiekėjų pasiūlytos kainos taip pat buvo per didelės. 2008-05-12 Mokykla su Ūkio ministerija ir LVPA pasirašė Pirmosios sutarties pakeitimo susitarimą ir 2008-05-14 vadovaujantis VPĮ 86 str. 7 d. 4 p. įvykdytos neskelbiamos supaprastintos derybos, kviečiant mažiausią kainą anksčiau pasiūliusį tiekėją. Taigi, byloje nėra duomenų, kad Mokykla būtų vilkinusi Pirkimo procedūras, pasirašiusi Pirmąją sutartį nedelsiant parengė dokumentaciją ir įvykdė pirkimus. 2008-05-12 pasirašius Antrąją sutartį, Projekto įvykdymui buvo likę apie 7 mėnesiai, 2008-09-01 Mokykloje turėjo prasidėti mokslo metai, Mokyklos patalpos turėjo būti paruoštos naudojimui. Kiti viešojo pirkimo būdai negalėjo būti tokie operatyvūs, kaip Mokyklos pasirinktasis. Šiuo atveju reikšminga ir tai, kad perkamų darbų pobūdis iš esmės nepasikeitė, tik sumažėjo jų apimtis. Atsakovė nei skundžiamuose aktuose, nei byloje neįrodė, kad atsisakyti darbai galėjo lemti tai, kad pakartotinai vykdant pirkimą pakviestojo tiekėjo kaina nebūtų mažiausioji – UAB „Hronas“ pasiūlė mažiausią kainą iš pradžių, kai apie pirkimą buvo paskelbta atviro konkurso būdu. Pažymėtina, kad pažeidimo tyrimo išvada buvo priimta ilgai delsiant, po to, kai viešojo pirkimo konkursas jau buvo pasibaigęs – Mokykla rangos sutartį sudarė 2008-05-27, o Pažeidimo tyrimo išvadą LVPA surašė 2012-07-11. Išdėstytų aplinkybių visuma patvirtina, kad vykdydama ginčo viešąjį pirkimą, pareiškėja nepažeidė VPĮ 3 str., 86 str. ir, atitinkamai, kitų vykdytą viešąjį pirkimą reguliavusių teisės aktų nuostatų.

18Atsižvelgiant į išdėstytą teisinį reguliavimą, byloje surinktų įrodymų visumą ir nustatytas faktines aplinkybes, teismas daro išvadą, kad skundžiami aktai priimti netinkamai įvertinus viešųjų pirkimų teisę reguliuojančias teisės aktų nuostatas, todėl pareiškėjos skundas tenkintinas ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-07-07 įsakymas Nr. 4-435, 2015-07-07 įsakymas Nr. 4-436 ir Ūkio ministerijos atliktas 2015-07-29 projekto „Anykščių žemės ūkio mokomojo komplekso, bendrabučio bei valgyklos energetikos ūkio renovacija“, projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009 finansavimo ir administravimo sutarties vienašalis pakeitimas naikintini (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 d. 2 p).

19Pareiškėja skundu taip pat prašo priteisti patirtas teismo išlaidas. Su skundu pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad patyrė 21 Eur išlaidų žyminio mokesčio apmokėjimui (I t., b. l. 147). Pareiškėjos skundas tenkinamas visiškai, todėl pareiškėjai iš atsakovės priteisiama 21 Eur žyminio mokesčio apmokėjimui patirtų teismo išlaidų (Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 2 d., 45 str. 2 d.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 127 str., teismas

Nutarė

21pareiškėjos skundą tenkinti.

22Panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-07-07 įsakymą Nr. 4-435, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-07-07 įsakymą Nr. 4-436 ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atliktą 2015-07-29 projekto „Anykščių žemės ūkio mokomojo komplekso, bendrabučio bei valgyklos energetikos ūkio renovacija“, projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-009 finansavimo ir administravimo sutarties vienašalį pakeitimą.

23Priteisti pareiškėjai Anykščių technologijos mokyklai iš atsakovės Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 21 Eur žyminio mokesčio apmokėjimui patirtų teismo išlaidų.

24Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašo 1) panaikinti... 3. Atsakovė Lietuvos Respublikos ūkio ministerija prašo pareiškėjos skundą... 4. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra prašė... 5. Bylos faktinės aplinkybės, teisinis reglamentavimas ir teismo išvados... 6. Byloje kilo ginčas dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-07-07... 7. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007-07-13 įsakymu Nr. 4-279 buvo skirta... 8. Vykdydama projektą, pareiškėja 2008-01-04 paskelbė supaprastintą atvirą... 9. Mokykla 2008 m. kovo mėn. kreipėsi į LVPA dėl Projekto darbų apimties... 10. Pareiškėja 2008-05-09 nutarė organizuoti supaprastintas neskelbiamas... 11. LVPA dėl Mokyklos atlikto viešojo pirkimo 2012-07-11 surašė pažeidimo... 12. Atsižvelgdamas į šią išvadą, Lietuvos Respublikos ūkio ministras... 13. Sprendžiamoje byloje skundžiamu Lietuvos Respublikos ūkio ministro... 14. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-07-07 įsakymu Nr. 4-436 (I t., b. l.... 15. 2015-07-29 Ūkio ministerija atliko projekto 2011-10-20 „Anykščių žemės... 16. Ginčui aktualios Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. redakcijos 7 d. 4 p.... 17. Iš byloje gautos medžiagos matyti, kad Mokykla su Ūkio ministerija ir LVPA... 18. Atsižvelgiant į išdėstytą teisinį reguliavimą, byloje surinktų... 19. Pareiškėja skundu taip pat prašo priteisti patirtas teismo išlaidas. Su... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 21. pareiškėjos skundą tenkinti.... 22. Panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-07-07 įsakymą Nr. 4-435,... 23. Priteisti pareiškėjai Anykščių technologijos mokyklai iš atsakovės... 24. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...