Byla e2-3277-1032/2019
Dėl administravimo išlaidų priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rūta Zubrickaitė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankroto administratorės mažosios bendrijos „Mokuma“ ieškinį atsakovui R. B. dėl administravimo išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 1398,80 Eur žalai, susijusiai su uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Kometra“ bankroto administravimu, atlyginti, bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovė pateikė prašymą priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateiktų atsiliepimo į ieškinį.

5Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovas atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai, kad reikalavimas yra pagrįstas, ieškinys tenkintinas (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Iš pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad UAB „Kometra“ Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1353-538/2018 iškėlė bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė mažąją bendriją (toliau – MB) „Mokuma“. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi patvirtino 1800 Eur sumą, kurią bankrutuojančios UAB „Kometra“ bankroto administratorė turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki kreditorių susirinkime bus patvirtinta administravimo išlaidų sąmata. 2018 m. gruodžio 14 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi nuspręsta UAB „Kometra“ taikyti supaprastintą bankroto procesą, patvirtinta 2200 Eur suma, skirta visoms administravimo išlaidoms vykdant supaprastintą bankroto procedūrą iki įmonės pabaigos.

9Atsakovas nuo 2016 m. gegužės 24 d. (įmonės įregistravimo juridinių asmenų registre) iki bankroto bylos iškėlimo buvo UAB „Kometra“ vadovas. Pažymėtina, kad juridinio asmens valdymo organo nariai (nagrinėjamu atveju – vadovas), turi fiduciarines pareigas juridiniam asmeniui. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 1-4 dalyse nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip.

10Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalis įpareigoja įmonės vadovą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei įmonė nebegali atsiskaityti su kreditoriais. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek jau esančių įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams.

11ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje nustatyta, jog, kai teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, bankroto byla gali būti keliama ir nagrinėjama šio įstatymo 131 straipsnyje nustatyta supaprastinto bankroto proceso tvarka. Teismas, padaręs pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, turi nustatyti sumą, reikalingą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalį kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei.

12Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad atsakovas iki UAB „Kometra“ bankroto bylos iškėlimo būdamas šios įmonės vadovu, netinkamai vykdė savo, kaip vadovo pareigas, o būtent nevykdė savo pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Taigi, įrodymų visuma leidžia konstatuoti, kad atsakovas neįvykdė jam įstatymu nustatytos pareigos (nepateikė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo), t. y. atliko neteisėtus veiksmus civilinę atsakomybę reglamentuojančių teisės aktų prasme.

13Sprendžiant dėl bankroto administratoriaus reikalavimo priteisti 1398,80 Eur administravimo išlaidoms apmokėti pagrįstumo, reikia vertinti visas civilinės atsakomybės taikymo sąlygas (neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę) (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutartis, Nr. 2A-750/2013). Nagrinėjamu atveju atsakovas, kaip juridinio asmens vadovas, turėjo įstatyminę pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, o tokios pareigos nevykdydamas reiškia asmens neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą). Teismui nustačius, kad atsakovas – įmonės vadovas atliko neteisėtus veiksmus (laiku nesikreipė dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo), lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), ir paneigti šią prezumpciją bei įrodyti, kad nėra asmens kaltės dėl atsiradusios žalos, turi atsakovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 dalis), tačiau byloje tokių įrodymų nėra. Todėl darytina išvada, kad atsakovas yra atsakingas už nuostolių, susijusių su bankrutavusios UAB „Kometra“ administravimo išlaidų padengimu, atsiradimą, nes jeigu atsakovas būtų įvykdęs ĮBĮ 8 straipsnio įpareigojimą ir kreipęsis dėl bankroto bylos iškėlimo esant situacijai, kai įmonės turto neužtenka administravimo išlaidoms apmokėti, jis būtų įpareigotas įmokėti į depozitą pinigų sumą, reikalingą administravimo išlaidoms padengti, tad šiuo atveju administravimo išlaidos būtų apmokėtos. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju tarp atsakovo neteisėtų veiksmų – neveikimo, nevykdant imperatyvios įstatyme nustatytos pareigos ir atsiradusios žalos – 1398,80 Eur sumos administravimo išlaidoms padengti yra priežastinis ryšys, nes būtent atsakovo, kaip įmonės vadovo, pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas sąlygojo situaciją, kai įmonė negali įvykdyti įsipareigojimo sumokėti administratoriui jam priklausančio atlyginimo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad nustatytos visos atsakovo civilinei atsakomybei kilti būtinos sąlygos, todėl ieškovės bankroto administratorės MB „Mokuma“ reikalavimas dėl 1398,80 Eur administravimo išlaidų atlyginimo priteisimo tenkintinas (ĮBĮ 8 straipsnis, 10 straipsnio 11 dalis, CK 6.246-6.249 straipsniai).

14Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis).

15Kadangi ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista, visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinas 31 Eur žyminis mokestis valstybės naudai (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 96 straipsnis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

17tenkinti ieškinį.

18Priteisti iš atsakovo R. B. 1398,80 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus devyniasdešimt aštuonis eurus 80 centų) administravimo išlaidų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1398,80 Eur (vieno tūkstančio trijų šimtų devyniasdešimt aštuonių eurų 80 centų) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. vasario 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei bankroto administratorei mažajai bendrijai „Mokuma“.

19Priteisti iš atsakovo R. B. 31 Eur (trisdešimt vieną eurą) žyminio mokesčio valstybės naudai. Priteistą žyminį mokestį atsakovas privalo sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, nurodant mokėjimo paskirtį „žyminis mokestis“, įmokos kodą 5660.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rūta... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 1398,80 Eur... 5. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 6. Teismas... 7. byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai, kad... 8. Iš pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad UAB „Kometra“ Klaipėdos... 9. Atsakovas nuo 2016 m. gegužės 24 d. (įmonės įregistravimo juridinių... 10. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8... 11. ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje nustatyta, jog, kai teismas daro pakankamai... 12. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad atsakovas iki UAB „Kometra“... 13. Sprendžiant dėl bankroto administratoriaus reikalavimo priteisti 1398,80 Eur... 14. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 15. Kadangi ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista, visiškai... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 285-287... 17. tenkinti ieškinį.... 18. Priteisti iš atsakovo R. B. 1398,80 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus... 19. Priteisti iš atsakovo R. B. 31 Eur (trisdešimt vieną eurą) žyminio... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...