Byla A-556-1555-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Laimucio Alechnaviciaus, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Aruno Sutkeviciaus (pranešejas), sekretoriaujant Indrei Mikaitei, dalyvaujant pareiškejo atstovui advokatui Ramunui Audzeviciui, atsakovo atstovui Šatui Elonui, treciojo suinteresuoto asmens atstovui advokatui Kestuciui Virbickui, viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla pagal atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ir treciuju suinteresuotu asmenu valstybes imones Tarptautinio Palangos oro uosto ir uždarosios akcines bendroves ,,Orlaiviu aptarnavimo agentura“ apeliacinius skundus del Vilniaus apygardos administracinio teismo

22007 m. gruodžio 3 d. sprendimo administracineje byloje pagal pareiškejo uždarosios akcines bendroves ,,Baltic ground services“ skunda atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybes imonei Tarptautiniam Palangos oro uostui ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Orlaiviu aptarnavimo agentura“ del nutarimo panaikinimo ir ipareigojimo atlikti veiksmus.

3Teiseju kolegija n u s t a t e:

4I.

5Pareiškejas uždaroji akcine bendrove ,,Baltic ground services“ (toliau – ir pareiškejas, UAB ,,Baltic ground services“) skundu (b. l. 2 – 9) kreipesi i Vilniaus apygardos administracini teisma, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir atsakovas, Konkurencijos taryba) 2007 m. gegužes 24 d. nutarima Nr. 1S-59 ,,Del atsisakymo pradeti tyrima del valstybes imones Tarptautinis Palangos oro uostas veiksmu atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymo 9 straipsnio nuostatoms“ bei ipareigoti atsakova pradeti tyrima del 2007 m. balandžio 5 d. UAB „Baltic ground services“ Konkurencijos tarybai pateiktame pareiškime nurodytu valstybes imones Tarptautinio Palangos oro uosto veiksmu.

6Pareiškejas nurode, kad 2007 m. balandžio 5 d. pateike Konkurencijos tarybai pareiškima del konkurencija ribojanciu veiksmu tyrimo pradejimo Tarptautiniame Palangos oro uoste. Konkurencijos taryba 2007 m. gegužes 24 d. prieme nutarima Nr. 1S-59, kuriuo atsisake pradeti tyrima del šio pareiškimo. Paaiškino, kad Konkurencijos taryba remesi Konkurencijos istatymo 25 straipsnio 4 dalies 5 punktu (nera pakankamai duomenu, kurie leistu pagristai itarti Konkurencijos istatymo pažeidima). Nurode, kad Konkurencijos taryba, tirdama galimus Konkurencijos istatymo pažeidimo atvejus, prieš priimdama nutarima pradeti konkurencija ribojanciu veiksmu tyrima arba jo nepradeti, tik preliminariai turi ivertinti pareiškejo pateikta prašyma, jame nurodytas aplinkybes bei pridetus irodymus. Tokia taisykle yra suformulaves Vyriausiasis administracinis teismas (2008 m. gruodžio 28 d. nutartis administracineje byloje Nr. A11-1055/2004). Pareiškejo manymu, sprendima del pareiškime nurodytu aplinkybiu iš esmes Konkurencijos taryba turi priimti velesniuose konkurencija ribojanciu veiksmu tyrimo proceduros etapuose. Paaiškino, kad savo pareiškime Konkurencijos tarybai nurode veiksmus, kurie turi piktnaudžiavimo dominuojancia padetimi požymiu. Todel Konkurencijos taryba turejo priimti nutarima pradeti tyrima ir tirti nurodytus požymius bei juos pagrindžiancias aplinkybes, nustatineti kitas bylai reikšmingas aplinkybes bei jas tirti, vertinti itariamo ukio subjekto veiksmus ir objektyvias aplinkybes, kurios gali sudaryti pagrinda pateisinti tam tikrus konkurencija ribojancius veiksmus Tarptautiniame Palangos oro uoste. Teige, kad Konkurencijos taryba prieme nepagrista nutarima, klaidingai nustaciusi kai kurias aplinkybes, neivertinusi bei neištyrusi visu aplinkybiu, kurias buvo galima nustatyti bei ištirti tik pradejus tyrima.

7Atsakovas atsiliepimu i skunda (b. l. 60 – 63) praše skunda atmesti kaip nepagrista.

8Atsakovas paaiškino, kad pareiškejo pareiškimas buvo ivertinas išsamiai ir visapusiškai, siekiant nustatyti, ar pateikti duomenys leidžia pagristai itarti Konkurencijos istatymo pažeidima. Nurode, kad Konkurencijos taryba, svarstydama tyrimo pradejimo ar atsisakymo pradeti tyrima klausima, neatlieka vertinimo del to, ar yra padarytas Konkurencijos istatymo pažeidimas, taciau tai nereiškia, kad iš viso nera vertinamos pareiškime nurodytos aplinkybes. Paaiškino, kad svarstydama pareiškejo prašyma atsižvelge i aplinkybe, kad Palangos oro uostas pagal galiojancias teises aktu nuostatas yra priskirtinas prie mažu oro uostu, todel galimybe sudaryti salygas oro uosto teritorijoje teikti antžemines paslaugas to pageidaujantiems tiekejams yra kur kas labiau ribota ir tai yra nulemta objektyviu aplinkybiu. Nurode, kad del savo dydžio Tarptautinis Palangos oro uostas susiduria su tam tikrais konkreciais objektyviais veiksniais, daranciai itaka antžeminiu paslaugu teikimo rinkai, t. y. sumažejusiu skrydžiu skaiciumi, ribotu patalpu, reikalingu paslaugu teikimui, plotu, vykdomais rekonstrukcijos darbais. Teige, kad nagrinejant pareiškime nurodytas aplinkybes buvo analizuojama Tarptautinio Palangos oro uosto dabartine situacija, todel nereiškia, kad antžeminiu paslaugu rinkoje Tarptautiniame Palangos oro uoste ateityje negali buti sudarytos salygos veikti kitiems rinkos dalyviams nei kad veikia šiuo metu. Nurode, kad pareiškejo pateikto pareiškimo ir jame nurodytu aplinkybiu vertinimas buvo visapusiškas, nors pareiškejas ir teigia, kad i kai kurias aplinkybes nebuvo atsižvelgta.

9Tretieji suinteresuoti asmenys valstybes imone Tarptautinis Palangos oro uostas ir uždaroji akcine bendrove ,,Orlaiviu aptarnavimo agentura“ (toliau – ir UAB ,,Orlaiviu aptarnavimo agentura“) atsiliepimu i skunda (b. l. 52-54) praše skunda atmesti.

10Tretieji suinteresuoti asmenys nurode, kad pareiškejas kreipdamasis i Konkurencijos taryba nenurode nei vienos Konkurencijos istatymo normos, kuria tretieji asmenys butu pažeide. Nurode, kad negalima priversti asmens sudaryti sutarti prieš jo valia, išskyrus atvejus, kai tokia pareiga nurodyta istatyme ar vienašaliame isipareigojime. Paaiškino, kad Palangos Tarptautiniame uoste šiuo metu paslaugas teikia 3 kompanijos: UAB „Orlaiviu aptarnavimo agentura“, UAB „Aviakuras“ ir UAB ,,Edgesta ir Ko“, todel pareiškejo teiginiai, jog oro uoste eliminuota konkurencija yra melagingi ir neatitinka tikroves.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gruodžio 3 d. sprendimu (b. l. 115-118) pareiškejo skunda patenkino - panaikino Konkurencijos tarybos 2007 m. gegužes 24 d. nutarima Nr. 1S-59 bei ipareigojo Konkurencijos taryba pradeti tyrima pagal pareiškejo

132007 m. balandžio 5 d. pareiškima del valstybes imones Tarptautinio Palangos oro uosto konkurencija ribojanciu veiksmu.

14Teismas, spresdamas ginca, vadovavosi 1999 m. kovo 23 d. priimto Konkurencijos istatymo Nr. VIII-1099 (2004 m. gegužes 1 d. redakcija) 3 straipsnio 11 punktu, 9 straipsniu, 24 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 25 straipsnio 4 dalies 5 punktu. Teismas konstatavo, kad nagrinejamu atveju gincas keliamas del to, ar atsakovas pagristai atsisake pradeti tyrima pagal pareiškejo pareiškima, todel nevertina ir nepasisako del aplinkybiu, reikšmingu nustatant, ar buvo pažeistas Konkurencijos istatymas, nes tai gali buti nustatyta tik atsakovui atlikus tyrima. Teismas nustate, kad Tarptautinis Palangos oro uostas nepatenka i Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. balandžio 12 d. isakymu Nr. 3-144 patvirtintu Antžeminiu paslaugu teikimo taisykliu, taikytinu dideliems oro uostams, kuriomis nustatomi specialus reikalavimai antžeminio aptarnavimo organizavimui, reguliavimo sfera. Teismas pažymejo, kad mineto isakymo netaikymas Tarptautiniam Palangos oro uostui suponuoja tai, jog minetam oro uostui nera taikomi tokie patys teises aktais nustatyti reikalavimai, kokie yra taikomi dideliems oro uostams, taciau šiu specialiu reikalavimu netaikymas pats savaime nereiškia, kad toks istatymo reguliavimas leidžia bet kokius konkurencijos ribojimus ir varžymus minetame oro uoste antžeminiu paslaugu teikimo rinkoje. Teismo nuomone, pareiškejas 2007 m. balandžio 5 d. prašyme nurodo aplinkybes, kurios leidžia manyti, kad pareiškejo nurodytas pažeidimas atitinka Konkurencijos istatymo 23 straipsnio l dalies 2 punkte nurodyta pažeidima, tai yra piktnaudžiavima dominuojancia padetimi. Šio pažeidimo formalioji sudetis detalizuojama Konkurencijos istatymo 9 straipsnyje. Teismas atkreipe demesi, jog Konkurencijos tarybos kompetencija ir jai suteikti igaliojimai yra apibrežti Konkurencijos istatymo 19 straipsnyje. Pareiškejo pareiškime nurodytos galimos treciojo suinteresuoto asmens dominuojancios padeties, kaip ir tikslios atitinkamos rinkos nustatymas, priskirtinas atsakovo kompetencijai ir yra atliekamas tyrimo metu. Pagal pareiškejo prašymo turini atsakovas turejo pagrinda pradeti tyrima, taciau to nepadare, o remiantis Konkurencijos istatymo 24 straipsnio 4 dalies 5 punktu (nera duomenu, kurie leistu pagristai itarti istatymo pažeidima) atsisake pradeti tyrima. Treciojo suinteresuoto asmens nurodytas aplinkybes, kuriomis šis aiškina konkurencijos ribojima (sumažejusi antžeminiu paslaugu paklausa, ribota materialine oro uosto baze, vykdomi rekonstrukcijos darbai ir kt.), bei pareiškejo nurodytas reikšmingas aplinkybes (vienintelio paslaugu teikejo poveiki antžeminiu paslaugu teikimo rinkai, tarp oro uosto ir tiekejo sudarytu sutarciu pobudi, oro uosto naudotoju nusiskundimus ir kt.) Konkurencijos taryba galejo pilnai nustatyti ir ištirti tik pradejusi tyrima. Be to, Konkurencijos istatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktas suteikia teise atsakovui nutraukti tyrima, kai tyrimo metu paaiškeja, jog nera teises pažeidimo sudeties. Atsakovas savo nutarime neatliko pilno pareiškejo pateiktu aplinkybiu vertinimo, todel nebuvo pagrindo pripažinti, kad nera duomenu, kurie leistu pagristai itarti istatymo pažeidima. Teismas remesi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo

152007 m. lapkricio 5 d. nutartimi administracineje byloje Nr. A5-993/2007. Teismas konstatavo, kad pareiškejas savo prašyme nurode pakankamai Konkurencijos istatymo pažeidimo požymiu, kuriuos vykdydamas valstybine konkurencijos politika bei kontroliuodamas, kaip laikomasi Konkurencijos istatymo, atsakovas privalejo ištirti tik pradejes tyrima (Konkurencijos istatymo 9 str., 25 str. 4 d. 5 p.).

16III.

17Atsakovas apeliaciniu skundu (b. l. 126-130) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 3 d. sprendima ir priimti nauja sprendima – pareiškejo skunda atmesti ir palikti galioti Konkurencijos tarybos 2007 m. gegužes 24 d. nutarima. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

181. Teismas klaidingai išaiškino Konkurencijos istatymo normas, taip pat nukrypo bei netinkamai taike Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika.

192. Konkurencijos taryba yra ipareigota tirti tik tuos atvejus, kurie potencialiai gali sudaryti Konkurencijos istatymo pažeidima. Noredama nustatyti tokia potencialia pažeidimo buvimo galimybe, Konkurencijos taryba privalo ivertinti pareiškime nurodomas aplinkybes ir tik tada spresti, ar yra pagrindo pradeti tyrima. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004 m. gruodžio 28 d. nutartyje administracineje byloje

20Nr. A11-1055/2004.

213. Ivertinus visus pareiškejo pateiktus ir Konkurencijos tarybos surinktus faktus, buvo nustatyta, kad skundžiami valstybes imones Tarptautinio Palangos oro uosto veiksmai gali buti objektyviai pateisinami, todel nera pagrindo itarti, jog jie gali sudaryti Konkurencijos istatymo pažeidima ir buvo atsisakyta pradeti tyrima. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas, nagrinedamas ginca, iš esmes apsiribojo tik formaliu pareiškimo ir priimto nutarimo vertinimu, t. y. visiškai nesigilino i konkrecius faktus ir i tai, ar jie sudaro pagrinda pradeti tyrima, ar ne.

224. Kaip matyti iš susiformavusios teismu praktikos, teismai, vertindami duomenu tyrimui pakankamuma, vertina konkrecias atitinkamos situacijos aplinkybes (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. kovo 18 d. nutartis administracineje byloje Nr. A8-305/2004).

235. Teismas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo

242007 m. lapkricio 5 d. nutartimi administracineje byloje A5-993/2007, pateikia bendro pobudžio teiginius apie Konkurencijos tarybai priskirta funkcija apibrežti atitinkamas rinkas bei vykdyti valstybine konkurencijos politika ir kontroliuoti, kaip laikomasi Konkurencijos istatymo. Del tokiu Konkurencijos tarybos funkciju byloje nekyla gincas.

25Tretieji suinteresuoti asmenys valstybes imone Tarptautinis Palangos oro uostas ir uždaroji akcine bendrove ,,Orlaiviu aptarnavimo agentura“ apeliaciniu skundu (b. l. 122 – 124) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendima ir priimti nauja sprendima – pareiškejo skunda atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

261. Teismas neatskleide bylos esmes, netinkamai vertino faktines bylos aplinkybes arba ju nevertino, netaike teises aktu, kuriuos turejo taikyti arba netinkamai juos taike.

272. Teismas sprendime nenurode, kokios konkrecios pareiškejo pareiškime atsakovui ar skunde teismui faktines aplinkybes suteikia pagrindo itarti Konkurencijos istatymo pažeidimus Tarptautiniame Palangos oro uoste (Administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau – ir ABTI) 86 str. 2 d.). Priešingai, byloje yra irodymai, patvirtinantys tai, jog Konkurencijos istatymas organizuojant antžeminiu paslaugu teikima Tarptautiniame Palangos oro uoste nebuvo pažeistas.

283. Susisiekimo ministerija 2002 m. balandžio 12 d. isakymu Nr. 3-144 „Del antžeminiu paslaugu teikimo oro uostuose taisykliu patvirtinimo“ patvirtino Antžeminiu paslaugu teikimo oro uostuose taisykles (toliau – ir Taisykles). Taisykliu taikymas yra privalomas kiekvienam oro uostui, i kuri arba iš kurio vykdomas komercinis oro susisiekimas ir kuriame per metus aptarnaujama ne mažiau kaip 1 mln. keleiviu arba 25 000 tonu kroviniu (Taisykliu 1 p.). Valstybes imoneje Tarptautiniame Palangos oro uoste 2006 m. buvo aptarnauti 97 634 keleiviai, o 2007 m. - 86 825 keleiviai. Kroviniu pervežimu uostas neužsiima. Del to organizuojant antžeminiu paslaugu teikima Tarptautiniame Palangos oro uoste nebuvo teisinio pagrindo taikyti Taisykles bendrai, bei Taisykliu 15 punkta atskirai, kuriame numatyta, kad susisiekimo ministras turi teise apriboti patvirtintu teikeju skaiciu oro uoste tiek, kiek jo manymu reikia, taciau ne mažiau kaip iki dvieju patvirtintu teikeju bet kuriai antžeminiu paslaugu rušiai, numatytai Taisykliu 2 priede. I taisykliu 2 priede patvirtintu paslaugu teikima Tarptautiniame Palangos oro uoste pareiškejas nepretendavo.

294. Kokiais konkreciais treciuju asmenu veiksmais pasireiške piktnaudžiavimas dominuojancia padetimi, teismas nenurode, to nera nurodes ir pareiškejas savo pareiškime atsakovui ir skunde pirmos instancijos teismui.

305. Atsakovas surinko ir teismui pateike medžiaga vertinant pareiškejo pareiškime išdestytas aplinkybes ir nenustate pagrindo tyrimui pradeti. Teismas atsakovo pateiktos medžiagos nevertino.

316. Priimant skundžiama teismo sprendima teismas turejo, taciau nesivadovavo protingumo principu. Atsakovas pagristai konstatavo, jog konkurencijos galimybes antžeminiu paslaugu rinkoje yra susijusios su oro uosto dydžiu, o tai patvirtina, kad mažuose oro uostuose gali buti pateisinamas didesnis konkurencijos ribojimas, grindžiamas objektyviomis aplinkybemis. Tokia išvada atitinka Konkurencijos istatymo 25 straipsnio 3 dali, kuri suteikia teise, o ne pareiga Konkurencijos tarybai pradeti tyrima ar atsisakyti pradeti tyrima.

327. Teismas ipareigodamas pradeti tyrima nenurode jokiu aiškiu teisiniu argumentu ir faktiniu priežasciu, kodel toks tyrimas turi buti pradetas. Be to, iš pareiškejo teismui pateiktos susirašinejimo medžiagos matyti, kad atsakovas nera pasiruošes teikti antžeminio aptarnavimo paslaugas, nes neturi tam reikalingos materialines technines bazes bei patirties.

338. Iš teismui pateikto pareiškejo imones registravimo pažymejimo matyti, kad imone iregistruota tik 2005 m. rugpjucio 11 d. Pareiškejas 2007 m. kovo 6 d. raštu Nr. 411 praše oro uosto išnuomoti rašto priede Nr. 1 išvardinta iranga, o iš teismui pateiktu pareiškejo bendroves istatu matyti, jog bendroves istatinis kapitalas minimalus ir tesudaro tik 10 000 Lt (istatu 3.1 punktas). Šiu aplinkybiu teismas taip pat nevertino.

34Atsakovas atsiliepimu i treciuju suinteresuotu asmenu apeliacini skunda (b. l. 133 – 135) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendima ir priimti nauja sprendima – pareiškejo skunda atmesti.

35Atsakovas nurodo, kad iš esmes sutinka su treciuju suinteresuotu asmenu apeliaciniame skunde išdestytais argumentais. Pažymi, kad vertindama, ar yra pagrindas pradeti tyrima del galimo Konkurencijos istatymo pažeidimo, Konkurencijos taryba netikrina, ar pareiškima pateikes asmuo turi reikiama kvalifikacija atitinkamoms paslaugoms teikti, kadangi tai nera esmine aplinkybe, galinti padaryti itakos sprendimui del tyrimo pradejimo ar atsisakymo pradeti tyrima.

36Teiseju kolegija

konstatuoja:

37IV.

38Konkurencijos istatymo 25 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad konkurencijos taryba turi išnagrineti pareiškimus del konkurencija ribojanciu veiksmu ne veliau kaip per 30 dienu nuo pareiškimo ir dokumentu pateikimo ir priimti nutarima pradeti tyrima ar atsisakyti pradeti tyrima. Pagal šia teises norma istatymu leidejas besalygiškai ipareigoja valstybes istaiga, vykdancia valstybine konkurencijos politika bei kontroliuojancia, kaip laikomasi Konkurencijos istatymo, t. y. Konkurencijos taryba iš esmes išnagrineti pareiškimus del konkurencija ribojanciu veiksmu ir tai nurodo atlikti ne veliau kaip per 30 dienu. Pasibaigus istatymu nustatytam terminui turi buti priimtas vienas iš dvieju procesiniu sprendimu: pradetas tyrimas del konkurencija ribojanciu veiksmu arba atsisakyta pradeti toki tyrima. Taciau bet kurio sprendimo priemimo atveju ji butina pagristi. Nepriklausomai nuo sprendimo rušies jame turi buti išdestytos faktines aplinkybes, teisiniai argumentai, aiškiai suformuluota rezoliucine sprendimo dalis. Konkurencijos taryba, budama viešojo administravimo subjektu bei priimdama sprendima pradeti tyrima ar atsisakyti pradeti tyrima, turi vadovautis ir Viešojo administravimo istatymu.

39Konkurencijos taryba 2007 m. gegužes 24 d. nutarimu atsisake pradeti tyrima del valstybes imones Tarptautinio Palangos oro uosto veiksmu atitikties Konkurencijos istatymo 9 straipsnio nuostatoms. Atsisakymo pagrindas – Konkurencijos istatymo 25 straipsnio 4 dalies 5 punktas (nera duomenu, kurie leistu pagristai itarti istatymo pažeidima). Objektyviu kriteriju, kuriais remiantis butu galima atriboti sprendima pradeti tyrima del konkurencija ribojanciu veiksmu nuo sprendimo del atsisakymo pradeti tyrima, nera. Kiekvienu atveju asmenims, turintiems iniciatyvos teise pradeti konkurencija ribojanciu veiksmu tyrima, pateikus pareiškima del konkurencija ribojanciu veiksmu tyrimo, Konkurencijos taryba turi atlikti išsamu, visapusiška, objektyvu pareiškimo tyrima. Pareiškimo tyrimo išdava - sprendimas del konkurencija ribojanciu veiksmu tyrimo arba sprendimas atsisakyti pradeti tyrima. Pastarojo sprendimo priemimo metu, teiseju kolegijos nuomone, paprastai neturetu buti gauta jokiu duomenu, leidžianciu pagristai itarti istatymo pažeidima. Ir atvirkšciai. Jei konkretaus pareiškimo nagrinejimo metu gaunami irodymai, leidžiantys itarti galima Konkurencijos istatymo pažeidima – tyrimas del galimu konkurencija ribojanciu veiksmu tyrimo turetu buti pradetas. Vadinasi, pagal pareiškima del konkurencija ribojanciu veiksmu tyrimo Konkurencijos taryba, surinkusi irodymu visuma, turi atlikti analitinio pobudžio darba rezultata atspindedama viename iš priimamu sprendimu, numatytu Konkurencijos istatymo 25 straipsnio 3 dalyje. Nesutikus suinteresuotiems asmenims su tokiu sprendimu jis gali buti revizuojamas Administraciniu bylu teisenos istatymo nustatyta tvarka.

40Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. lapkricio 5 d. nutartyje (Nr. A5-993-07; procesinio sprendimo kategorija 7.5.2) irgi yra pažymejes, kad vertinant atsakovo nutarimo pagristuma ir teisetuma butina nustatyti, ar atsakovas pagristai konstatavo atsisakymo pradeti tyrima pagrindo buvima, t. y., ar pagristai buvo nuspresta, kad pareiškejo pateikti duomenys neleidžia itarti galimo Konkurencijos istatymo pažeidimo.

41Taigi ir šioje administracineje byloje pirmosios instancijos teismas turejo tikrinti, ar teisetai bei pagristai Konkurencijos taryba atsisake pradeti tyrima pagal pareiškejo pareiškima, del, pastarojo nuomone, konkurencija ribojanciu veiksmu. Akivaizdu, kad tokiu atveju tampa aktualus irodymu surinkimo, pateikimo, vertinimo aspektai.

42Pažymetina, kad irodinejimo našta pirmiausia apima pareiga pateikti irodymus (pozityvusis irodinejimo naštos aspektas). Ši pareiga pagal bendraja taisykle tenka visiems byloje dalyvaujantiems asmenims inter alia ir pareiškejui.

43Prireikus pats teismas gali pasiulyti proceso šalims ir kitiems proceso dalyviams pateikti papildomu irodymu arba šiu asmenu prašymu ar savo iniciatyva išreikalauti reikiamus dokumentus, pareikalauti iš pareigunu paaiškinimu (Administraciniu bylu teisenos istatymo 57 str. 4 d.).

44Kitas irodinejimo naštos aspektas tampa aktualus tais atvejais, kai nepakanka irodymu patvirtinti nei pareiškejo, nei atsakovo nurodomoms aplinkybems. Tokiu atveju sprendimas priimamas tos šalies nenaudai, kuriai priklauso neirodytu aplinkybiu irodinejimo našta (negatyvusis irodinejimo naštos aspektas). Šiuo klausimu jau yra pasisakiusi Vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija 2005 m. kovo 18 d. nutartyje administracineje byloje Nr. A1-203-2005 Kauno krašto pramonininku ir darbdaviu asociacija ir kt. v. Valstybine kainu ir energetikos kontroles komisija, kat. 25). Bet pastarosios taisykles taikymas nera aktualus, kadangi administracineje byloje esanciu irodymu visuma byloja ne pareiškejo naudai.

45Kaip matyti iš administracineje byloje pateiktu duomenu, konkurencija ribojanciu veiksmu ivardijamas Tarptautinio Palangos oro uosto atsisakymas sudaryti sutarti del antžeminiu paslaugu teikimo su uždaraja akcine bendrove „Baltic ground service“, suteikiant išimtines teises tokias paslaugas teikti tik vienam ukio subjektui - treciajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Orlaiviu aptarnavimo agentura“. Pareiškejo teigimu, tai prieštarauja Konkurencijos istatymui, taciau, kokiai konkreciai jos normai, nera nurodoma, o tai jau viena iš aplinkybiu kelianciu abejoniu pareiškejo pareiškimo pagristumu (b.l. 13–14). Nepaisant šios aplinkybes Konkurencijos taryba, vykdydama jai priskirtas funkcijas, išnagrinejusi pateikta pareiškima, pati atliko teisini pareiškime destomu faktiniu aplinkybiu kvalifikavima. Nutarime atsisakyti pradeti tyrima konstatavo, kad nera duomenu, kurie leistu pagristai itarti, kad Tarptautinis Palangos oro uostas savo veiksmais pažeide Konkurencijos istatymo 9 straipsnio reikalavimus. Tokia pozicija leme pareiškimo nagrinejimo metu surinkti duomenys.

46Pareiškejas negincijo, kad atliktas pareiškimo nagrinejimas nebuvo pakankamai išsamus. Nenurode, kokius veiksmus dar turejo atlikti Konkurencijos taryba, kurie butu galeje nulemti kitokio sprendimo priemima. Argumentacija, kad tik velesnio tyrimo metu, t. y. priemus nutarima pradeti tyrima del konkurencija ribojanciu veiksmu tyrimo, galima nustatyti, ar buvo pažeistas Konkurencijos istatymas, ar ne, niekuo neparemta, nes nepateikti priešingi irodymai ar informacija del galimos ju buvimo vietos del sumažejusios antžeminiu paslaugu paklausos, ribotos materialines oro uosto bazes, vykdomu rekonstrukcijos darbu, trukdanciu sudaryti tinkamas salygas kokybiškam ir saugiam antžeminiu paslaugu teikimui dar vienam tokiu paslaugu teikejui. Nera pagrindo abejoti, kad pareiškejas negali pateikti tokiu irodymu, kurie nera jam prieinami, taciau gali ir turi teikti tuos, kuriais disponuoja arba žino, kur juos gauti, siekiant patvirtinti teiginius teikiamus teismui. Taciau tai nebuvo padaryta.

47Sumažejusi antžeminiu paslaugu paklausa, ribota materialine oro uosto baze, vykdomi rekonstrukcijos darbai - aplinkybes objektyviai pateisinamos, eliminuojancios itarima del Konkurencijos istatymo 9 straipsnio pažeidimo, paneigiancios Konkurencijos tarybos pareiga atlikti tyrima del konkurencija ribojanciu veiksmu. Egzistuojant objektyviam pagrindui atisakymas sudaryti sutarti su uždaraja akcine bendrove „Baltic ground service“ del antžeminiu paslaugu teikimo buvo visiškai pagristas ir neribojo konkurencijos.

48Nustacius, kad sutarti su pareiškeju atsisakyta sudaryti objektyviais pagrindais, nebetenka prasmes apibrežti atitinkama rinka, spresti, ar atitinkamu asmenu padetis toje rinkoje yra dominuojanti. Visi šie veiksmai, atsižvelgiant i administracineje byloje nustatytas faktines aplinkybes, butu pertekliniai, neracionalus, prieštarautu viešojo administravimo subjekto veiklos ekonomiškumo, operatyvumo principams, todel pirmosios instancijos teismas nepagristai pažymejo, kad butina apibrežti rinka, tyrimo metu spresti del treciojo suinteresuoto asmens dominuojancios padeties. Nurodydamas, kad atsakovas neatliko pilno pareiškejo pateiktu aplinkybiu vertinimo, nepažymejo, kokias aplinkybes turejo ivertinti ir kokios galimai nuleme neteisingo sprendimo priemima.

49Šios bylos nagrinejimo kontekste taip pat atkreiptinas demesys i tai, jog su treciuoju suinteresuotu asmeniu uždaraja akcine bendrove „Orlaiviu aptarnavimo agentura“ sutartis del antžeminiu paslaugu teikimo sudaryta laikotarpiu nuo 2002 m. iki 2009 m., kai iš šiu paslaugu rinkos pasitrauke aviakompanija „Lietuvos avialinijos“ ir aviakompanija „Lietuva“. Sutartyje nera išskirtiniu salygu. Visos šios aplinkybes tik itvirtina priimto nutarimo del atsisakymo pradeti tyrima del konkurencija ribojanciu veiksmu teisinguma.

50Del išdestytu priežasciu apeliacines instancijos teismo teiseju kolegija daro išvada, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino socialiniam konfliktui spresti taikytas Konkurencijos istatymo nuostatas, o tai suponuoja apeliaciniu skundu tenkinima bei skundžiamo teismo sprendimo naikinima.

51Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teiseju kolegija

Nutarė

52Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, valstybes imones Tarptautinio Palangos oro uosto ir uždarosios akcines bendroves ,,Orlaiviu aptarnavimo agentura“ apeliacinius skundus patenkinti.

53Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 3 d. sprendima panaikinti ir priimti nauja sprendima.

54Uždarosios akcines bendroves ,,Baltic ground services“ skunda atmesti.

55Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. 2007 m. gruodžio 3 d. sprendimo administracineje byloje pagal pareiškejo... 3. Teiseju kolegija n u s t a t e:... 4. I.... 5. Pareiškejas uždaroji akcine bendrove ,,Baltic ground services“ (toliau... 6. Pareiškejas nurode, kad 2007 m. balandžio 5 d. pateike Konkurencijos tarybai... 7. Atsakovas atsiliepimu i skunda (b. l. 60 – 63) praše skunda atmesti kaip... 8. Atsakovas paaiškino, kad pareiškejo pareiškimas buvo ivertinas išsamiai ir... 9. Tretieji suinteresuoti asmenys valstybes imone Tarptautinis Palangos oro uostas... 10. Tretieji suinteresuoti asmenys nurode, kad pareiškejas kreipdamasis i... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gruodžio 3 d. sprendimu (b.... 13. 2007 m. balandžio 5 d. pareiškima del valstybes imones Tarptautinio Palangos... 14. Teismas, spresdamas ginca, vadovavosi 1999 m. kovo 23 d. priimto Konkurencijos... 15. 2007 m. lapkricio 5 d. nutartimi administracineje byloje Nr.... 16. III.... 17. Atsakovas apeliaciniu skundu (b. l. 126-130) prašo panaikinti Vilniaus... 18. 1. Teismas klaidingai išaiškino Konkurencijos istatymo normas, taip pat... 19. 2. Konkurencijos taryba yra ipareigota tirti tik tuos atvejus, kurie... 20. Nr. A11-1055/2004.... 21. 3. Ivertinus visus pareiškejo pateiktus ir Konkurencijos tarybos surinktus... 22. 4. Kaip matyti iš susiformavusios teismu praktikos, teismai, vertindami... 23. 5. Teismas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 24. 2007 m. lapkricio 5 d. nutartimi administracineje byloje... 25. Tretieji suinteresuoti asmenys valstybes imone Tarptautinis Palangos oro uostas... 26. 1. Teismas neatskleide bylos esmes, netinkamai vertino faktines bylos... 27. 2. Teismas sprendime nenurode, kokios konkrecios pareiškejo pareiškime... 28. 3. Susisiekimo ministerija 2002 m. balandžio 12 d. isakymu Nr. 3-144 „Del... 29. 4. Kokiais konkreciais treciuju asmenu veiksmais pasireiške piktnaudžiavimas... 30. 5. Atsakovas surinko ir teismui pateike medžiaga vertinant pareiškejo... 31. 6. Priimant skundžiama teismo sprendima teismas turejo, taciau nesivadovavo... 32. 7. Teismas ipareigodamas pradeti tyrima nenurode jokiu aiškiu teisiniu... 33. 8. Iš teismui pateikto pareiškejo imones registravimo pažymejimo matyti, kad... 34. Atsakovas atsiliepimu i treciuju suinteresuotu asmenu apeliacini skunda (b. l.... 35. Atsakovas nurodo, kad iš esmes sutinka su treciuju suinteresuotu asmenu... 36. Teiseju kolegija... 37. IV.... 38. Konkurencijos istatymo 25 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad konkurencijos... 39. Konkurencijos taryba 2007 m. gegužes 24 d. nutarimu atsisake pradeti tyrima... 40. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. lapkricio 5 d. nutartyje... 41. Taigi ir šioje administracineje byloje pirmosios instancijos teismas turejo... 42. Pažymetina, kad irodinejimo našta pirmiausia apima pareiga pateikti irodymus... 43. Prireikus pats teismas gali pasiulyti proceso šalims ir kitiems proceso... 44. Kitas irodinejimo naštos aspektas tampa aktualus tais atvejais, kai nepakanka... 45. Kaip matyti iš administracineje byloje pateiktu duomenu, konkurencija... 46. Pareiškejas negincijo, kad atliktas pareiškimo nagrinejimas nebuvo pakankamai... 47. Sumažejusi antžeminiu paslaugu paklausa, ribota materialine oro uosto baze,... 48. Nustacius, kad sutarti su pareiškeju atsisakyta sudaryti objektyviais... 49. Šios bylos nagrinejimo kontekste taip pat atkreiptinas demesys i tai, jog su... 50. Del išdestytu priežasciu apeliacines instancijos teismo teiseju kolegija daro... 51. Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 2... 52. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, valstybes imones Tarptautinio... 53. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 3 d. sprendima... 54. Uždarosios akcines bendroves ,,Baltic ground services“ skunda atmesti.... 55. Sprendimas neskundžiamas....